SlideShare a Scribd company logo
НЕТНИ ДОХОДИ И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ В
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
Инвестиции
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ
Оценяването на нетните доходи се основава на
следните принципи:
1. Принцип на паричния поток – оценката на
инвестиционните проекти се прави въз
основа на паричните потоци, а не въз
основа на определената по счетоводен път
печалба;
2. Принцип на прирастните парични потоци –
използват се само паричните потоци
свързани с приемането на проекта, а не
всички парични потоци във фирмата.
Принципът се нарича „със – без“ проект.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ
Правила при изчисляването на нетния паричен
поток:
А) Изчисляват се всички косвени ефекти от
приемането на проекта (положителни и/или
отрицателни);
Б) Необходимост от определяне на алтернативните
разходи (при използване в проекта на
съществуващи активи на фирмата);
В) Не се вземат предвид извършените в миналото
разходи, които са невъзстановими;
Г) Установяване за наличието на промяна в общите
управленски разходи.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ
Оценяването на нетните доходи се основава на
следните принципи (продължение):
3. Принцип „след данъци“ – паричните потоци
се изчисляват след плащане на данъци
(нетен паричен поток от гл.т. на фирмата).
или
Където:
R – приходи от продажба;
C – разходи по дейността;
D – годишните амортизации;
Т – ставката на данъка (част от единица)
𝐴𝑇𝐶𝐹 = (𝑅 − 𝐶 − 𝐷). (1 − 𝑇) + 𝐷
𝐴𝑇𝐶𝐹 = (𝑅 − 𝐶). (1 − 𝑇) + Т. 𝐷
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ
Оценяването на нетните доходи се основава на
следните принципи (продължение):
4. Принцип на изключване на финансовите
разходи – лихвата върху дългосрочните
заеми (банкови и облигационни) се
изключва при изчисляване на нетния доход;
5. Принцип на съответствието при отчитане на
инфлацията – инфлацията може да се
пренебрегне ако проектът е от малък мащаб
или темпът на инфлация е нисък.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ
Отразяването на инфлацията в инвестиционния
анализ предполага спазването на следните
правила:
 Номиналните парични потоци трябва да се
дисконтират с номиналния % на дисконтиране;
 Реалните парични потоци трябва да се
дисконтират с реалния процент на дисконтиране;
Връзката между реалния и номиналния % на
дисконтиране е:
Реален диск.%=
1 + Номин. диск.%
1 + Темп на инфл−я (%)
− 1
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ
Паричните потоци по инвестиционен проект се
разделят на:
 Начални потоци – еднократни разходи
(инвестиционни разходи);
 Оперативни парични потоци – потоците на
приходите и разходите през годините на
експлоатация на обекта до края на прекия му
икономически живот;
 Крайни потоци – възможни нетни приходи от
продажба на ДА и КА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ
Принципна схема за изчисляване на нетните доходи при
спазване на горните принципи
Показател/Година на проекта 1 2 ……. N
А. Приходи от продажби с ДДС
Б. ДДС
В. Приходи от продажби без ДДС (А – Б)
Г. Разходи по производство (без
амортизациите и разходите по износа)
Д. Амортизации
Е. Доходи преди лихви и данъци (В – (Г+Д))
Ж. Лихви по банкови кредити
З. Лихви по облигации
И. Доходи след лихви преди данъци (Е – Ж – З)
К. Данъци (25% към т.И)
Л. Доходи след данъци (И – К)
М. Погашения по заеми (главници)
Н. Други погашения
О. Нетен доход (Л – (М+Н) + Д)
НОРМА (ПРОЦЕНТ) НА ДИСКОНТИРАНЕ
Фактори оказващи влияние при избора на процент на
дисконтиране на паричните потоци по един
инвестиционен проект:
 Алтернативната цена на капитала за инвеститорите и за
кредиторите на фирмата;
 Типичната за съответния бизнес структура на
финансовите потоци;
 Очакваната норма на доходност на безрисковите
инвестиции;
 Големината на риска в инвестиционния проект,
съотнесена към нормалния за фирмата риск.
НОРМА (ПРОЦЕНТ) НА ДИСКОНТИРАНЕ
Методи за определяне на процента на дисконтиране в
дисконтовия фактор:
А) Метод на средно-претеглената цена на капитала на
фирмата – използва се когато проектът е от същия рисков
клас както досегашните проекти на фирмата;
Б) Метод на натрупване на риска – основава се на
декомпозицията на изискуемата норма на възвръщаемост
на няколко елемента според степента на риска при
осъществяване на различни инвестиции.
където:
rf – безрискова норма на възвръщаемост;
rg – добавката за общ риск на капиталовия пазар;
rs – добавката за специфичен риск при инвестиране в конкретен
проект
𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑔 + 𝑟𝑠
НОРМА (ПРОЦЕНТ) НА ДИСКОНТИРАНЕ
Методи за определяне на процента на дисконтиране в
дисконтовия фактор:
(продължение)
- Определяне на нормата на дисконтиране на база
рисковия клас на проекта.
където:
kw – нормата на възвръщаемост, която съответства на средния риск;
ap – добавката (или намалението) на нормата, когато проектът се
характеризира с риск, различен от средния за фирмата.
𝑟 = 𝑘 𝑤 ± 𝑎 𝑝
НОРМА (ПРОЦЕНТ) НА ДИСКОНТИРАНЕ
Методи за определяне на процента на дисконтиране в
дисконтовия фактор:
(продължение)
В) Модел за оценка на капиталовите активи (САРМ)
където:
rm – очаквана норма на възвръщаемост на пазарния
портфейл;
rf – незрискова норма на възвръщаемост;
βj – бета коефициент, характеризиращ риска в j-тия актив,
съотнесен към риска на пазарния портфейл;
൯𝑟𝑗 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑗. (𝑟 𝑚 − 𝑟𝑓
ДИСКОНТИРАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Дисконтирането (осъвременяването) на паричните потоци
по инвестиционния проект става чрез тяхното
мултиплициране по дисконтовия фактор, по години от
срока на икономически живот.
Примерна таблична форма за осъвременяване:
1
Дисконтов фактор=
(1 )t
wK 
Година от
проекта
Паричен поток
Дисконтов фактор
при Кw = …%
Дисконтиран
паричен поток
(к2хк.3)
1 2 3 4
0
1
2
..
..
n
Всичко:
Материалът е разработен на базата на книгите:

More Related Content

What's hot

Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Defining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycleDefining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycleKristian Rosenov, MBA
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Dimitar Blagoev
 
CAPITAL BUDGETING TECHNIQUES
CAPITAL BUDGETING TECHNIQUESCAPITAL BUDGETING TECHNIQUES
CAPITAL BUDGETING TECHNIQUES
Khiemmy dela Torre
 
САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ
САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛСАНХҮҮГИЙН ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ
САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ
Umguullin Mongol Umguulugch
 
Tőkeszerkezeti mutatók
Tőkeszerkezeti mutatókTőkeszerkezeti mutatók
Tőkeszerkezeti mutatók
Renáta Mundrák
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
Dimitar Blagoev
 
Introduction a l'actuariat : assurance vie
Introduction a l'actuariat : assurance vieIntroduction a l'actuariat : assurance vie
Introduction a l'actuariat : assurance vie
Ibtissam medarhri
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Enterprise main functions 2019
Tema 2 Enterprise main functions 2019Tema 2 Enterprise main functions 2019
Tema 2 Enterprise main functions 2019
Dimitar Blagoev
 

What's hot (20)

Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019
 
Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019
 
Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019
 
Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019
 
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
 
Defining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycleDefining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycle
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
 
Лични продажби
Лични продажбиЛични продажби
Лични продажби
 
Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
 
CAPITAL BUDGETING TECHNIQUES
CAPITAL BUDGETING TECHNIQUESCAPITAL BUDGETING TECHNIQUES
CAPITAL BUDGETING TECHNIQUES
 
САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ
САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛСАНХҮҮГИЙН ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ
САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛЫН ЗАХ ЗЭЭЛ
 
Tőkeszerkezeti mutatók
Tőkeszerkezeti mutatókTőkeszerkezeti mutatók
Tőkeszerkezeti mutatók
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
 
Introduction a l'actuariat : assurance vie
Introduction a l'actuariat : assurance vieIntroduction a l'actuariat : assurance vie
Introduction a l'actuariat : assurance vie
 
Td3 pg2-corrige
Td3 pg2-corrigeTd3 pg2-corrige
Td3 pg2-corrige
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
 
Tema 2 Enterprise main functions 2019
Tema 2 Enterprise main functions 2019Tema 2 Enterprise main functions 2019
Tema 2 Enterprise main functions 2019
 

Similar to Tema 11 Net income & discounting 2019

Капиталово бюджетиране
Капиталово бюджетиранеКапиталово бюджетиране
Капиталово бюджетиране
The Bulgarian Association of Regional Development Agencies (BARDA)
 
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
СТЪПКИ Подкрепа
 
Tema 13 Project appraisal 2017
Tema 13 Project appraisal 2017Tema 13 Project appraisal 2017
Tema 13 Project appraisal 2017
Dimitar Blagoev
 
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
NikoYanev
 
Tema 9 Fixed assets 2019
Tema 9 Fixed assets 2019Tema 9 Fixed assets 2019
Tema 9 Fixed assets 2019
Dimitar Blagoev
 
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5Структурните фондове на ЕС - Занятие 5
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5
NikoYanev
 
Управление на разходите
Управление на разходитеУправление на разходите
Управление на разходитеAngelina Gabrovska
 

Similar to Tema 11 Net income & discounting 2019 (7)

Капиталово бюджетиране
Капиталово бюджетиранеКапиталово бюджетиране
Капиталово бюджетиране
 
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
 
Tema 13 Project appraisal 2017
Tema 13 Project appraisal 2017Tema 13 Project appraisal 2017
Tema 13 Project appraisal 2017
 
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
#5 Занятие: Кандидатстването - ресурси и бюджет
 
Tema 9 Fixed assets 2019
Tema 9 Fixed assets 2019Tema 9 Fixed assets 2019
Tema 9 Fixed assets 2019
 
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5Структурните фондове на ЕС - Занятие 5
Структурните фондове на ЕС - Занятие 5
 
Управление на разходите
Управление на разходитеУправление на разходите
Управление на разходите
 

More from Dimitar Blagoev

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
Dimitar Blagoev
 

More from Dimitar Blagoev (20)

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
 

Tema 11 Net income & discounting 2019

 • 1. НЕТНИ ДОХОДИ И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ В ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ Инвестиции
 • 2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ Оценяването на нетните доходи се основава на следните принципи: 1. Принцип на паричния поток – оценката на инвестиционните проекти се прави въз основа на паричните потоци, а не въз основа на определената по счетоводен път печалба; 2. Принцип на прирастните парични потоци – използват се само паричните потоци свързани с приемането на проекта, а не всички парични потоци във фирмата. Принципът се нарича „със – без“ проект.
 • 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ Правила при изчисляването на нетния паричен поток: А) Изчисляват се всички косвени ефекти от приемането на проекта (положителни и/или отрицателни); Б) Необходимост от определяне на алтернативните разходи (при използване в проекта на съществуващи активи на фирмата); В) Не се вземат предвид извършените в миналото разходи, които са невъзстановими; Г) Установяване за наличието на промяна в общите управленски разходи.
 • 4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ Оценяването на нетните доходи се основава на следните принципи (продължение): 3. Принцип „след данъци“ – паричните потоци се изчисляват след плащане на данъци (нетен паричен поток от гл.т. на фирмата). или Където: R – приходи от продажба; C – разходи по дейността; D – годишните амортизации; Т – ставката на данъка (част от единица) 𝐴𝑇𝐶𝐹 = (𝑅 − 𝐶 − 𝐷). (1 − 𝑇) + 𝐷 𝐴𝑇𝐶𝐹 = (𝑅 − 𝐶). (1 − 𝑇) + Т. 𝐷
 • 5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ Оценяването на нетните доходи се основава на следните принципи (продължение): 4. Принцип на изключване на финансовите разходи – лихвата върху дългосрочните заеми (банкови и облигационни) се изключва при изчисляване на нетния доход; 5. Принцип на съответствието при отчитане на инфлацията – инфлацията може да се пренебрегне ако проектът е от малък мащаб или темпът на инфлация е нисък.
 • 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ Отразяването на инфлацията в инвестиционния анализ предполага спазването на следните правила:  Номиналните парични потоци трябва да се дисконтират с номиналния % на дисконтиране;  Реалните парични потоци трябва да се дисконтират с реалния процент на дисконтиране; Връзката между реалния и номиналния % на дисконтиране е: Реален диск.%= 1 + Номин. диск.% 1 + Темп на инфл−я (%) − 1
 • 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ Паричните потоци по инвестиционен проект се разделят на:  Начални потоци – еднократни разходи (инвестиционни разходи);  Оперативни парични потоци – потоците на приходите и разходите през годините на експлоатация на обекта до края на прекия му икономически живот;  Крайни потоци – възможни нетни приходи от продажба на ДА и КА
 • 8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНИТЕ ДОХОДИ Принципна схема за изчисляване на нетните доходи при спазване на горните принципи Показател/Година на проекта 1 2 ……. N А. Приходи от продажби с ДДС Б. ДДС В. Приходи от продажби без ДДС (А – Б) Г. Разходи по производство (без амортизациите и разходите по износа) Д. Амортизации Е. Доходи преди лихви и данъци (В – (Г+Д)) Ж. Лихви по банкови кредити З. Лихви по облигации И. Доходи след лихви преди данъци (Е – Ж – З) К. Данъци (25% към т.И) Л. Доходи след данъци (И – К) М. Погашения по заеми (главници) Н. Други погашения О. Нетен доход (Л – (М+Н) + Д)
 • 9. НОРМА (ПРОЦЕНТ) НА ДИСКОНТИРАНЕ Фактори оказващи влияние при избора на процент на дисконтиране на паричните потоци по един инвестиционен проект:  Алтернативната цена на капитала за инвеститорите и за кредиторите на фирмата;  Типичната за съответния бизнес структура на финансовите потоци;  Очакваната норма на доходност на безрисковите инвестиции;  Големината на риска в инвестиционния проект, съотнесена към нормалния за фирмата риск.
 • 10. НОРМА (ПРОЦЕНТ) НА ДИСКОНТИРАНЕ Методи за определяне на процента на дисконтиране в дисконтовия фактор: А) Метод на средно-претеглената цена на капитала на фирмата – използва се когато проектът е от същия рисков клас както досегашните проекти на фирмата; Б) Метод на натрупване на риска – основава се на декомпозицията на изискуемата норма на възвръщаемост на няколко елемента според степента на риска при осъществяване на различни инвестиции. където: rf – безрискова норма на възвръщаемост; rg – добавката за общ риск на капиталовия пазар; rs – добавката за специфичен риск при инвестиране в конкретен проект 𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑔 + 𝑟𝑠
 • 11. НОРМА (ПРОЦЕНТ) НА ДИСКОНТИРАНЕ Методи за определяне на процента на дисконтиране в дисконтовия фактор: (продължение) - Определяне на нормата на дисконтиране на база рисковия клас на проекта. където: kw – нормата на възвръщаемост, която съответства на средния риск; ap – добавката (или намалението) на нормата, когато проектът се характеризира с риск, различен от средния за фирмата. 𝑟 = 𝑘 𝑤 ± 𝑎 𝑝
 • 12. НОРМА (ПРОЦЕНТ) НА ДИСКОНТИРАНЕ Методи за определяне на процента на дисконтиране в дисконтовия фактор: (продължение) В) Модел за оценка на капиталовите активи (САРМ) където: rm – очаквана норма на възвръщаемост на пазарния портфейл; rf – незрискова норма на възвръщаемост; βj – бета коефициент, характеризиращ риска в j-тия актив, съотнесен към риска на пазарния портфейл; ൯𝑟𝑗 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑗. (𝑟 𝑚 − 𝑟𝑓
 • 13. ДИСКОНТИРАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ Дисконтирането (осъвременяването) на паричните потоци по инвестиционния проект става чрез тяхното мултиплициране по дисконтовия фактор, по години от срока на икономически живот. Примерна таблична форма за осъвременяване: 1 Дисконтов фактор= (1 )t wK  Година от проекта Паричен поток Дисконтов фактор при Кw = …% Дисконтиран паричен поток (к2хк.3) 1 2 3 4 0 1 2 .. .. n Всичко:
 • 14. Материалът е разработен на базата на книгите: