SlideShare a Scribd company logo
Инвестиционен процес във
фирмата
Инвестиции
ПОНЯТИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
2
Определение
Инвестициите са еднократни разходи за придобиване
на активи (или самите активи), които с достатъчно
голяма вероятност могат да осигурят получаване на
текущ доход, прираст на капитала и други
положителни резултати от инвеститора за дълъг
период от време.
3
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
А. Според вида на активите
• инвестиции в ДМА;
• инвестиции в НДА;
• инвестиции в краткотрайни активи (оборотни
средства);
• инвестиции във финансови активи
(дългосрочни инвестиции според финансовата
терминология).
4
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Б. Според направлението на инвестиране
• инвестиции за създаване и придобиване на нови
материални и нематериални ДА;
• инвестиции за придобиване на предприятия и
обединяване на участия (бизнес комбинации);
• инвестиции за разширяване, реконструкция и
модернизация на съществуващи ДМА;
• дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия,
в асоциирани предприятия и малцинствени
съучастия.
5
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
В. Според основната цел на инвестициите
• инвестиции за запазване на позициите на пазара;
• инвестиции за обновяване на ДМА и технологиите;
• инвестиции за постигане на икономия на разходи;
• инвестиции за увеличаване на приходите;
• инвестиции за навлизане на нови пазари (нов
бизнес).
6
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Г. Инвестиции в ДМА според вида на работите
• проектни работи, лицензи и др.;
• строителни работи;
• монтажни работи;
• машини и съоръжения;
• геоложки и хидрогеоложки работи;
• разходи за владеене и ползване на земя;
• други разходи.
7
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Д. Според връзката на инвестициите с основния
обект
• преки инвестиции: за машини и съоръжения,
сгради;
• съпътстващи инвестиции: предназначени за
изграждане на инфраструктура;
• свързани инвестиции: осигуряване на нормално
снабдяване със суровини, материали и енергия.
8
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Е. Според свободата на избор при инвестиране
• Задължителни инвестиции: за опазване на
природната среда, съобразно нормативните
изисквания и др.
• Незадължителни (изборни) инвестиции: свързани
са с алтернативи за растеж, в свързан бизнес и в нови
бизнес области.
9
ПОНЯТИЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ – КАТО ПРОЦЕС
Определение
Инвестирането е процес на проучвания, анализи,
проектиране, създаване или придобиване и
въвеждане в действие на активи, които могат да
носят текущ доход, прираст на капитала и други
положителни резултати за собственика
(инвеститора) в течение на дълъг период.
10
ФАЗИ НА ОБЩ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС
В широк смисъл процесът обхваща 7 фази:
І. Идентифициране на инвестиционните възможности
(търсене на идеи за инвестиране);
ІІ. Дефиниране и предварително оценяване (пресяване)
на предложенията (идеите) за инвестиране;
ІІІ. Разработване на идеите за инвестиране (проучване
и проектиране);
(Продължение)
11
(Продължение)
ІV. Оценяване и избор на най-добрата
алтернатива на инвестиране в рамките на всеки
проект;
V. Съставяне на портфейл от проекти с осигурено
финансиране.
VІ. Изпълнение на проектите;
VІІ. Слединвестиционен контрол.
ФАЗИ НА ОБЩ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС
12
ЧАСТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС
Особености:
• голяма продължителност;
• много участници с непокриващи се интереси;
• голяма ресурсоемкост;
• трудна обратимост на инвестиционните решения;
• наличие на риск от прекъсване и недобри
резултати.
13
ЕТАПИ НА ЧАСТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС
Установяване и анализ на
проблемната ситуация за
фирмата
Предварителни
(прединвестиционни
проучвания)
Съставяне на задание за
проектиране
Разработване на идеен проект
Разработване на технически
проект
Разработване
на работен
проект
Изпълнение на
проекта
Въвеждане на
обекта в
експлоатация
Осигуряване на
финансирането на проекта
Готов обект
(Слединвестицион
ен контрол)
14
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV)
Основава се върху няколко допускания:
А. Инвеститорите са от типа рационални
инвеститори, които се ръководят от следните
принципи:
• по-малкият риск е предпочитан;
• благосъстоянието на инвеститора се повишава при
увеличаване на възвръщаемостта и намаляване на
риска.
(Продължение)
15
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV)
(Продължение)
• получаването на по-голям текущ доход и по-голям
прираст на капитала изисква поемане от инвеститора
на по-голям риск;
• по-високата възвръщаемост и по-високото
благосъстояние са предпочитани.
16
Б. Налице са добре функциониращи финансови
пазари - отпускане и получаване на заеми.
В. Изискваната норма на възвръщаемост при
инвестиране в реални активи се сравнява с нормата
на възвръщаемост, която биха получили при
инвестиране на финансовия пазар при същото или
близко равнище на риска.
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV)
17
   
,
11 00
  



n
t
t
t
n
t
t
t
k
CO
k
CI
NPV
ако NPV > 0  инвестицията в реални активи е изгодна;
ако NPV < 0  инвестицията в реални активи не е изгодна;
ако NPV = 0  инвестицията в реални активи е на границата на
изгодността;
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV)
18
ПРИНЦИПИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В
ПРЕДПРИЯТИЕТО
а) инвестиране в интерес на собствениците;
б) комплексност на мениджмънта на инвестициите;
в) съгласуваност (обвързаност) на решенията;
г) оптималност;
д) икономичност;
е) възвръщане (възстановяване) на инвестициите;
ж) съобразяване с риска;
з) мениджмънт на инвестициите е непрекъснат процес;
и) мениджмънт по вътрешнофирмени стандарти
(еталонни стойности).
Материалът е разработен на базата на книгите:

More Related Content

What's hot

Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Project funding 2019
Tema 8 Project funding 2019Tema 8 Project funding 2019
Tema 8 Project funding 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 12 Statistical risk evaluation 2019
Tema 12 Statistical risk evaluation 2019Tema 12 Statistical risk evaluation 2019
Tema 12 Statistical risk evaluation 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Tema 13 Risk free equivalent method 2019Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Defining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycleDefining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycleKristian Rosenov, MBA
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Production capacity 2019
Tema 8 Production capacity 2019Tema 8 Production capacity 2019
Tema 8 Production capacity 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017
Dimitar Blagoev
 
portfolio investment
portfolio investmentportfolio investment
portfolio investment
adriana.garcia
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
Dimitar Blagoev
 
Les instruments des produits derivé
Les instruments des produits derivéLes instruments des produits derivé
Les instruments des produits derivéEl Feki Marwa
 
Tema 3 Open innovation 2017
Tema 3 Open innovation 2017Tema 3 Open innovation 2017
Tema 3 Open innovation 2017
Dimitar Blagoev
 

What's hot (20)

Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019
 
Tema 8 Project funding 2019
Tema 8 Project funding 2019Tema 8 Project funding 2019
Tema 8 Project funding 2019
 
Tema 12 Statistical risk evaluation 2019
Tema 12 Statistical risk evaluation 2019Tema 12 Statistical risk evaluation 2019
Tema 12 Statistical risk evaluation 2019
 
Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019
 
Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Tema 13 Risk free equivalent method 2019Tema 13 Risk free equivalent method 2019
Tema 13 Risk free equivalent method 2019
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
 
Defining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycleDefining a project's economic life cycle
Defining a project's economic life cycle
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
 
Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017
 
Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019Tema 7 Production program 2019
Tema 7 Production program 2019
 
Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017
 
Tema 8 Production capacity 2019
Tema 8 Production capacity 2019Tema 8 Production capacity 2019
Tema 8 Production capacity 2019
 
Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
 
Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017
 
Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017
 
portfolio investment
portfolio investmentportfolio investment
portfolio investment
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
 
Les instruments des produits derivé
Les instruments des produits derivéLes instruments des produits derivé
Les instruments des produits derivé
 
Tema 3 Open innovation 2017
Tema 3 Open innovation 2017Tema 3 Open innovation 2017
Tema 3 Open innovation 2017
 

Similar to Tema 1 Firm's investment process 2019

Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
Dimitar Blagoev
 
Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Start UP 2007: Funding - Valeri PetrovStart UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Start UP 2007: Funding - Valeri PetrovRock'n'Roll.bg
 
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptxИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx
VasilMavrodiev
 
7 tema kapital na pr-to
7 tema kapital na pr-to7 tema kapital na pr-to
7 tema kapital na pr-to
Desislava Dimitrova
 
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Emil Hristov
 
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
СТЪПКИ Подкрепа
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Dimitar Blagoev
 
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan NedevStart UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan NedevRock'n'Roll.bg
 

Similar to Tema 1 Firm's investment process 2019 (10)

Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
 
Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Start UP 2007: Funding - Valeri PetrovStart UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov
 
Инвестиционни продукти
Инвестиционни продуктиИнвестиционни продукти
Инвестиционни продукти
 
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptxИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx
ИНВЕСТИЦИИ И ВИДОВЕ.pptx
 
Видове кредит
Видове кредитВидове кредит
Видове кредит
 
7 tema kapital na pr-to
7 tema kapital na pr-to7 tema kapital na pr-to
7 tema kapital na pr-to
 
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
 
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
08_ бизнес план. парични потоци.финансиране
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
 
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan NedevStart UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
 

More from Dimitar Blagoev

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
Dimitar Blagoev
 

More from Dimitar Blagoev (20)

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
 

Tema 1 Firm's investment process 2019

 • 2. ПОНЯТИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 2 Определение Инвестициите са еднократни разходи за придобиване на активи (или самите активи), които с достатъчно голяма вероятност могат да осигурят получаване на текущ доход, прираст на капитала и други положителни резултати от инвеститора за дълъг период от време.
 • 3. 3 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ А. Според вида на активите • инвестиции в ДМА; • инвестиции в НДА; • инвестиции в краткотрайни активи (оборотни средства); • инвестиции във финансови активи (дългосрочни инвестиции според финансовата терминология).
 • 4. 4 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ Б. Според направлението на инвестиране • инвестиции за създаване и придобиване на нови материални и нематериални ДА; • инвестиции за придобиване на предприятия и обединяване на участия (бизнес комбинации); • инвестиции за разширяване, реконструкция и модернизация на съществуващи ДМА; • дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия, в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия.
 • 5. 5 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В. Според основната цел на инвестициите • инвестиции за запазване на позициите на пазара; • инвестиции за обновяване на ДМА и технологиите; • инвестиции за постигане на икономия на разходи; • инвестиции за увеличаване на приходите; • инвестиции за навлизане на нови пазари (нов бизнес).
 • 6. 6 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ Г. Инвестиции в ДМА според вида на работите • проектни работи, лицензи и др.; • строителни работи; • монтажни работи; • машини и съоръжения; • геоложки и хидрогеоложки работи; • разходи за владеене и ползване на земя; • други разходи.
 • 7. 7 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ Д. Според връзката на инвестициите с основния обект • преки инвестиции: за машини и съоръжения, сгради; • съпътстващи инвестиции: предназначени за изграждане на инфраструктура; • свързани инвестиции: осигуряване на нормално снабдяване със суровини, материали и енергия.
 • 8. 8 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ Е. Според свободата на избор при инвестиране • Задължителни инвестиции: за опазване на природната среда, съобразно нормативните изисквания и др. • Незадължителни (изборни) инвестиции: свързани са с алтернативи за растеж, в свързан бизнес и в нови бизнес области.
 • 9. 9 ПОНЯТИЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ – КАТО ПРОЦЕС Определение Инвестирането е процес на проучвания, анализи, проектиране, създаване или придобиване и въвеждане в действие на активи, които могат да носят текущ доход, прираст на капитала и други положителни резултати за собственика (инвеститора) в течение на дълъг период.
 • 10. 10 ФАЗИ НА ОБЩ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС В широк смисъл процесът обхваща 7 фази: І. Идентифициране на инвестиционните възможности (търсене на идеи за инвестиране); ІІ. Дефиниране и предварително оценяване (пресяване) на предложенията (идеите) за инвестиране; ІІІ. Разработване на идеите за инвестиране (проучване и проектиране); (Продължение)
 • 11. 11 (Продължение) ІV. Оценяване и избор на най-добрата алтернатива на инвестиране в рамките на всеки проект; V. Съставяне на портфейл от проекти с осигурено финансиране. VІ. Изпълнение на проектите; VІІ. Слединвестиционен контрол. ФАЗИ НА ОБЩ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС
 • 12. 12 ЧАСТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС Особености: • голяма продължителност; • много участници с непокриващи се интереси; • голяма ресурсоемкост; • трудна обратимост на инвестиционните решения; • наличие на риск от прекъсване и недобри резултати.
 • 13. 13 ЕТАПИ НА ЧАСТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС Установяване и анализ на проблемната ситуация за фирмата Предварителни (прединвестиционни проучвания) Съставяне на задание за проектиране Разработване на идеен проект Разработване на технически проект Разработване на работен проект Изпълнение на проекта Въвеждане на обекта в експлоатация Осигуряване на финансирането на проекта Готов обект (Слединвестицион ен контрол)
 • 14. 14 КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV) Основава се върху няколко допускания: А. Инвеститорите са от типа рационални инвеститори, които се ръководят от следните принципи: • по-малкият риск е предпочитан; • благосъстоянието на инвеститора се повишава при увеличаване на възвръщаемостта и намаляване на риска. (Продължение)
 • 15. 15 КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV) (Продължение) • получаването на по-голям текущ доход и по-голям прираст на капитала изисква поемане от инвеститора на по-голям риск; • по-високата възвръщаемост и по-високото благосъстояние са предпочитани.
 • 16. 16 Б. Налице са добре функциониращи финансови пазари - отпускане и получаване на заеми. В. Изискваната норма на възвръщаемост при инвестиране в реални активи се сравнява с нормата на възвръщаемост, която биха получили при инвестиране на финансовия пазар при същото или близко равнище на риска. КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV)
 • 17. 17     , 11 00       n t t t n t t t k CO k CI NPV ако NPV > 0  инвестицията в реални активи е изгодна; ако NPV < 0  инвестицията в реални активи не е изгодна; ако NPV = 0  инвестицията в реални активи е на границата на изгодността; КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕТНА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ (NPV)
 • 18. 18 ПРИНЦИПИ НА МЕНИДЖМЪНТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО а) инвестиране в интерес на собствениците; б) комплексност на мениджмънта на инвестициите; в) съгласуваност (обвързаност) на решенията; г) оптималност; д) икономичност; е) възвръщане (възстановяване) на инвестициите; ж) съобразяване с риска; з) мениджмънт на инвестициите е непрекъснат процес; и) мениджмънт по вътрешнофирмени стандарти (еталонни стойности).
 • 19. Материалът е разработен на базата на книгите: