SlideShare a Scribd company logo
Move! osana
fyysisen toimintakyvyn
edistämistä kouluyhteisössä
27.11.2018
Kirsti Siekkinen
Terveyden edistämisen asiantuntija
TtM, ft, physiotrainer
LIKES
Sisältö
1. Taustaa
2. Move! -mittaustuloksiin vaikuttavista
tekijöistä
3. Esimerkkejä fyysisen toimintakyvyn
edistämisestä kouluyhteisössä
Taustaa
Move! tuottaa tietoa oppilaan fyysisestä toimintakyvystä.
Taustalla huoli lasten ja nuorten heikentyneestä toimintakyvystä.
• Fyysinen toimintakyky vaikuttaa ratkaisevasti päivittäiseen hyvinvointiin ja
terveyteen.
• Monien kouluikäisten fyysinen toimintakyky ei riitä kaikista arjen tilanteista
selviämiseen ja voi rajoittaa osallistumista liikunnallisiin peleihin, leikkeihin ja
harrastuksiin.
• Heikentyneen fyysisen toimintakyvyn taustalla voi olla myös psyykkisen ja
sosiaalisen toimintakyvyn haasteita.
• Fyysistä toimintakykyä on mahdollista kehittää.
Miksi fyysistä
toimintakykyä
on tärkeää
mitata/seurata?
A) Nykytilan selvittämiseksi ja varhaisen tuen
käynnistämiseksi
• Auttaa oppilasta ja hänen perhettään
ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet
oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin,
jaksamiseen ja opiskeluun.
B) Lapsen ja nuoren tulevaisuuden vuoksi
• Liikunta ja liikkuminen ovat keskeisiä terveyden
säilyttämisen ja kohentamisen kannalta.
• Fyysisen toimintakyvyn taustalla olevat kuntotekijät
seuraavat usein nuoruudesta aikuisuuteen.
• Tuki- ja liikuntaelimistön terveys ja hyvä toiminta
muodostavat fyysisen toimintakyvyn pohjan.
• Hyvä kestävyys- ja lihaskunto ovat yhteydessä
pienempään riskiin sairastua II-tyypin diabetekseen
ja sydän- ja verisuonitauteihin.
• Fyysisen toimintakyvyn heikkous voi pahimmillaan
merkitä luopumista opiskelu- ja ammattihaaveista.
Move!-mittaustuloksiin
vaikuttavista tekijöistä
Mittausliikkeiden hallinta
• Tehdäänkö liikkeet ensimmäisen kerran mittauspäivänä vai onko liikkeitä
harjoiteltu etukäteen koulussa, kerhossa tai kotona?
Mittaustilanne
• Onko oppilaat vertaismittaajina? Onko mahdollisuus käyttää muita aikuisia
mittaajina?
• Onko mittaajan tehtäviä ehditty harjoitella?
Motivaatio
• Millainen motivaatioilmapiiri on mittaustilanteessa? Millainen fiilis on
mittauspäivänä oppilailla/opettajalla?
• Onko mittauksen tarkoitus ja tavoite oppilaille selkeä?
Mittaustuloksiin vaikuttavista tekijöistä
Oppilaan kuntotekijät
• Korkea kehon rasvan määrä heikentää tuloksia kaikissa mittausosioissa,
mutta erityisesti 20 m viivajuoksussa, etunojapunnerruksessa ja 5-
loikassa. (Joensuu ym. 2018)
• Korkea rasvaprosentti ja vähäinen reippaan liikunnan määrä on
epäedullinen yhdistelmä fyysisen toimintakyvyn kannalta (Haapala ym.
2016):
• reippaan liikunnan määrä näkyy yleisesti ottaen parempana toimintakykynä
mittauksissa.
• reippaan liikunnan avulla voidaan kuitenkin osittain kompensoida korkean
rasvan määrän haitallisia vaikutuksia.
• liikunnallisesti aktiivisilla lapsilla on keskimäärin parempi fyysinen
toimintakyky kuin passiivisilla lapsilla, vaikka molemmilla olisi korkea
rasvaprosentti (Haapala ym. 2016).
Liikunnan lisääminen ja ylipainon ehkäisy ovat lapsilla ja nuorilla
merkityksellisiä fyysisen toimintakyvyn kannalta.
Murrosiän kehityksen vaiheen vaikutukset mittaustuloksiin
• Mittaustulokset parantuvat murrosiässä luonnostaan fyysisen kasvun ja
biologisen kypsymisen myötä.
• Varhaiskypsyydestä on etua voimaa ja nopeutta vaativissa mittauksissa,
erityisesti pojilla.
• Tytöillä murrosiän edetessä kehon rasvaprosentti normaalisti kasvaa, mikä voi
näkyä varhaiskypsien tyttöjen fyysisessä toimintakyvyssä.
• Nopea pituuskasvu saattaa ilmetä väliaikaisena liikekömpelyytenä tai
liikkuvuuden rajoittuneisuutena.
Liikunnallisesti aktiivisilla, normaalipainoisilla oppilailla havaittiin
oletusarvoa heikompia tuloksia
• Onko liikunta riittävän monipuolista?
• Onko liikunta liian kuormittavaa?
• Liittyikö mittaustilanteisiin joitakin epävarmuustekijöitä?
Move!-mittaukset ja tule-terveys
• Vähäinen/yksipuolinen liikunta-aktiivisuus ja paikallaanolon
lisääntyminen heijastuvat tuki- ja liikuntaelinten toimintaan
ja motorisiin taitoihin.
• Oireiden taustalla usein kehon lihastasapainohäiriö.
• niska- ja selkäoireet sekä alaraajavaivat yleisimpiä.
• Liikuntavammoja syntyy äkillisten, kontrolloimattomien
liikkeiden seurauksena joko ulkoisten ja /tai sisäisten
riskitekijöiden aiheuttamina.
• Tule-oireita ja liikuntavammoja voidaan ehkäistä
• tietoa lisäämällä
• liiketaitoja harjoittamalla.
Tule-oireet vaivaavat yhä nuorempia
Mittausosio Ominaisuudet/taidot
1 20 m viivajuoksu Kestävyys, liikkumistaidot
(+ juoksutekniikka, keskivartalon ja alaraajojen asennonhallinta)
2 Vauhditon 5-loikka Alaraajojen voima, nopeus, dynaamiset
tasapainotaidot, liikkumistaidot
(+ keskivartalon ja alaraajojen asennonhallinta)
3 Heitto-kiinniotto-
yhdistelmä
Käsittelytaidot, havaintomotoriset taidot
sekä yläraajojen voima
(+ keskivartalon asennonhallinta, selän ja olkanivelten liiikkuvuus)
4 Ylävartalon kohotus Keskivartalon voima
(+ kaulan ja niskan alueen hallinta)
5 Etunojapunnerrus Yläraajojen voima
(+ keskivartalon, lapa-alueen ja niskan asennonhallinta)
6 Kehon liikkuvuus:
Kyykistys Lantion ja alaraajojen liikkuvuus
(+ rintarangan ja lanneselän alueen liikkuvuus, selän
asennonhallinta)
Alaselän ojennus
täysistunnassa
Alaselän ja lonkan alueen nivelien
liikelaajuus
(+ rintarangan ja alaraajojen liikkuvuus)
Oikean ja vasemman
olkapään liikkuvuus
Yläraajojen ja hartian alueen liikkuvuus
(+ rinta- ja kaularangan sekä kyynärnivelten liikkuvuus)
Tule-oireiden ja vammojen ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää kiinnittää
huomio mm. seuraaviin asioihin fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä:
• keskivartalon asennonhallinta ja lihastuki
• lapatuki
• niska-hartiaseudun lihastuki
• polvilinjaus
• puolierot liikkuvuudessa
• yliliikkuvuus
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan havainnointi MOVE!-
mittauksissa, esimerkkejä kehon hallinnan haasteista ja vinkkejä
niiden korjaamiseen
• Linkki aineistoon esityksen lopussa.
Esimerkkejä fyysisen toimintakyvyn
edistämisestä kouluyhteisössä
Move!-mittauksesta saatuja kokemuksia ja tuloksia
voidaan hyödyntää
• pedagogisessa mielessä kohdennettuna koko
oppilasryhmään eri oppiaineissa.
• työkaluna tunnistamaan ne oppilaat, joilla on fyysisen
toimintakyvyn haasteita.
• työkaluna koulun liikunnallisen toimintakulttuurin
kehittämisessä.
Mittausten jälkeen
Yksilö-/ryhmäpalaute
• MOVE!-mittausten tarkoitus ja merkitys
kerrataan
• Mitä jäi mittauksista mieleen? Mitä opin
itsestäni/kehoni fyysisestä
toimintakyvystä ?
• Miten mittausten jälkeen edetään? Laajat
terveystarkastukset ja Move!
• Miten yksilönä/ luokkana voidaan
toimintakykyä ja sen osa-alueita kehittää?
Oppilaiden osallistaminen suunnitteluun.
• Terveystieto, biologia, ympäristöoppi: fyysisen
toimintakyvyn ja sen osa-alueiden käsittely
MOVE!-mittausten pohjalta.
• Kotitalous: MOVE!-mittausten aihepiiriä tukeva
materiaali (esim. ravinnon merkitys jaksamiseen
ja hyvinvointiin, luusto, liikunta ja ravitsemus).
• Liikuntatunnit, liikunnan tukiopetus, muut
oppitunnit: fyysisen toimintakyvyn, erityisesti
esille nousseiden heikkojen osa-alueiden
kehittäminen (esim. liikkuvuus).
• Ammatinvalinnan ohjauksessa: oppilaan
tukeminen toimintakyvyn kehittämisessä myös
ammatinvalinnan näkökulmasta.
Opetukseen integrointi (esimerkkejä)
Esimerkkejä harjoitusliikkeistä fyysisen toimintakyvyn kehittämiseksi
Treeneistä on myös videot!
TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen
Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -materiaali ja
ennustelaskuri
Muu tukitoiminta, kohdennettu tuki:
• Lapsen/nuoren ohjaus koulun harrastuskerhoihin tai
kohdennettuihin ryhmiin.
• Vertaistuen hyödyntäminen (liikkarit, liikunta-agentit,
liikuntatutorit, hyvikset, tukarit).
• Lapsen/nuoren ohjaus kunnan, urheiluseurojen,
yksityisten palveluntuottajien ym. tarjoamiin
harrasteryhmiin. Harrastepalvelukalenterit?
• Perheliikuntaan kannustaminen. Lähiliikunta- ja
luontoliikuntapaikkojen mahdollisuudet tutuksi.
Ohjaus:
- Koulun kerhot, ns. kutsukerhot (”Move!-kerhot”)
- Kunnan, urheiluseurojen ym. tarjoamiin sopivan (matalan) kynnyksen
harrasteryhmät.
- Yksilöllinen ohjaus (fysioterapeutti, koulu-PT, lasten ja nuorten liikuntaneuvonta)
Seurantakäynti tarvittaessa.
Miten Move!-mittaukset sujuivat?
Oliko jotain, mikä jäi mittausten jälkeen
mietityttämään?
Olisiko sinulla/teillä perheenä mielessä keinoja,
millä voisit/voisitte yhdessä kehittää kuntoa?
Kertoisitteko niistä?
Laajat terveystarkastukset/Move! ja liikunnan puheeksi ottaminen
Yksilöllinen kuntovalmennus (liikunta-, hyvinvointi-,
elintapaohjaus)
• Koulu-fysioterapeutti, koulu-PT, koulun
liikunnanohjaaja.
• Lasten (perheiden) ja nuorten
liikuntaneuvonta.
• Lasten ja nuorten liikunnan palveluketjun
tunteminen.
Koulu-/kuntakohtaisten Move!-tulosten hyödyntäminen
• Tulosten esittäminen vanhempainilloissa, opettajien
kokouksissa, oppilaskuntatoiminnassa jne.
• ”Miltä meidän koulun/kunnan tilanne näyttää”, ”Mitä voimme
yhdessä tehdä fyysisen toimintakyvyn edistämiseksi?”
• Toimenpidesuunnitelmat ja kehittävän toiminnan integrointi
koulun Liikkuva koulu –toimintaan.
• Oppilaiden/huoltajien osallistaminen toiminnan suunnitteluun
ja toteutukseen.
• Move!:n hyödyntäminen seurannassa.
• Yhteistyön lisääminen koulun ja eri hallintokuntien
välillä
• Fyysistä toimintakykyä tukevan toiminnan kehittäminen
ja kohdentaminen
• Harrasteliikunta ja sopivan (matalan) kynnyksen liikuntaryhmät.
Taloudellinen tuki.
• Vielä harvoissa kunnissa kehitetty lapsille ja nuorille
kohdennettua liikuntaneuvontaa/liikunnan palveluketjua.
Kuva: KKI-ohjelma
Lähteet ja materiaalia:
Viitatut artikkelit:
• Joensuu ym. (2018) Objectively measured physical activity, body composition and physical fitness: Cross-sectional
associations in 9- to 15-year-old children. Eur J Sport Sci. 2018 Jul;18(6):882-892. doi:
10.1080/17461391.2018.1457081. Epub 2018 Apr 3.
• Haapala EA ym. (2016). Adiposity, physical activity and neuromuscular performance in children. J Sports Sci. 2016
Sep;34(18):1699-706. doi: 10.1080/02640414.2015.1134805. Epub 2016 Jan 6.
Lisätietoa Move!-mittausjärjestelmästä:
• https://edu.fi/move
Move!-treenit ja muita hyvinvointia sekä fyysistä toimintakykyä käsitteleviä sivustoja:
• https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tyokaluja-teemoittain/move-treenit/
• www.neuvokasperhe.fi
• www.skillilataamo.fi
• www.terveurheilija.fi
• www.smartmoves.fi
• https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2018/03/09152716/Hyvinvointitaidot.pdf
Liikkuva koulu–materiaalia:
• https://liikkuvakoulu.fi/ideat/yhteisty%C3%B6-kouluterveydenhuollon-kanssa
• https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/1339-
terveydenhuolto_osana_liikkuvaa_koulua_1.pdf
• https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/liikkuvakoulu_personaltrainer_toimint
amalli_tiivistelma_web.pdf
Kunto, terveys ja työkyky:
• https://liikkuvakoulu.fi/ideat/kunto_terveys_tyokyky
• https://www.youtube.com/watch?v=LjVfSls7AHg
• https://liikkuvakoulu.fi/ennustelaskuri
Move! tule-terveyden näkökulmasta:
• https://kesli-fi-
bin.directo.fi/@Bin/c2e69ea23c952ab60314f59049c17817/1542191242/applic
ation/pdf/367311/Move%20mittaukset%20-%20Hermanni%20Oksanen.pdf
Lähiliikuntapaikat:
• http://liikkumaan.fi/
Kuva: Sokratis.it
”Vähän liikkuvan nuoren
ensisijaisena päänvaivana ei
suinkaan ole huono kunto, vaan
pikemminkin huoli siitä,
kelpaanko minä kavereiden
keskuudessa sellaisena kuin
olen”.
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
UKK-instituutti
 
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapsetMarja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
THL
 
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
THL
 
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaLiikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
UKK-instituutti
 
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
UKK-instituutti
 
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...
Kouluterveyskysely
 
Elämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitäElämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitä
UKK-instituutti
 
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati PasanenLiikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
UKK-instituutti
 
Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan?
Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan? Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan?
Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan?
THL
 
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuusMove!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Tervekoululainen
 
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna OjalaNuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
UKK-instituutti
 
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajilleMonipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Mehiläinen NEO
 
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenYlikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
UKK-instituutti
 
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja TokolaTEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
Tervekoululainen
 
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
THL
 
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi VasankariKansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
UKK-instituutti
 
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
UKK-instituutti
 
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_OrtonLiikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Mehiläinen NEO
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
UKK-instituutti
 
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Mika Martikainen
 

What's hot (20)

Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
 
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapsetMarja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
Marja Kalavainen: Ruokailutottumukset ja syömisen hallinta-lapset
 
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
Terhi Koivumäki: Lasten lihavuuden puheeksi ottaminen
 
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaLiikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
 
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
 
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...
Sääkslahti: Fyysinen toimintakyky - tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoi...
 
Elämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitäElämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitä
 
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati PasanenLiikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
 
Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan?
Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan? Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan?
Satu Männistö: Lihavuuden ehkäisy – mitä saavutettu, mitä tarvitaan?
 
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuusMove!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
Move!-treenit: ylävartalon liikkuvuus
 
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna OjalaNuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet ja ongelmien tunnistaminen, Anna Ojala
 
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajilleMonipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
Monipuolisen harjoittelun teemailta_lasten_ja_nuorten_ohjaajille
 
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenYlikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
 
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja TokolaTEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
TEKO-webinaari: Move! osana kouluterveydenhuoltoa. Hautamäki ja Tokola
 
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
Päivi Mäki: Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäiseminen on usean toimijan yhtei...
 
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi VasankariKansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
 
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
 
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_OrtonLiikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
Liikkuvuus ja lihashuolto_Kuntoutus_Orton
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
 
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
Fyysinen kunto ja hyvinvointi -luento 2013/08
 

Similar to TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen

Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
UKK-instituutti
 
Lihaksiin liikettä 11.1.2017
Lihaksiin liikettä 11.1.2017Lihaksiin liikettä 11.1.2017
Lihaksiin liikettä 11.1.2017
Janne Sallinen
 
Liikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessäLiikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessä
Fortesa E. Haziri
 
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
THL
 
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinenRavitsemusfoorumi2017 sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen
Janne Sallinen
 
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
UKK-instituutti
 
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
LionSteps Oy
 
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Leijonaksi
 
Liikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneille
UKK-instituutti
 
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
UKK-instituutti
 
Ravitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Ravitsemusfoorumi 2017 SallinenRavitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Ravitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Janne Sallinen
 
Terveys ja hyvinvointi luento 17112016
Terveys ja hyvinvointi luento 17112016Terveys ja hyvinvointi luento 17112016
Terveys ja hyvinvointi luento 17112016
Vantaan Rotaryklubi ry - Vanda Rotaryklubb rf
 
Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville. Pauliina Husu
Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville. Pauliina HusuTerveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville. Pauliina Husu
Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville. Pauliina Husu
UKK-instituutti
 
Liikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi Vasankari
Liikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi VasankariLiikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi Vasankari
Liikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi Vasankari
UKK-instituutti
 
Oman energian johtaminen
Oman energian johtaminenOman energian johtaminen
Oman energian johtaminen
Timo Hyväri
 
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksiKilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Mehiläinen NEO
 
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi Vasankari
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi VasankariSairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi Vasankari
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi Vasankari
UKK-instituutti
 
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
UKK-instituutti
 
Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia
Liikkuvat lapset tarkkaavaisempiaLiikkuvat lapset tarkkaavaisempia
Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia
LIKESresearchcenter
 
Lasten ja nuorten liikkumissuositukset
Lasten ja nuorten liikkumissuosituksetLasten ja nuorten liikkumissuositukset
Lasten ja nuorten liikkumissuositukset
Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry
 

Similar to TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen (20)

Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
Liikuntaryhmässä liikkumisen turvallisuus – vertaisohjaajan tietopaketti osa 3
 
Lihaksiin liikettä 11.1.2017
Lihaksiin liikettä 11.1.2017Lihaksiin liikettä 11.1.2017
Lihaksiin liikettä 11.1.2017
 
Liikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessäLiikunta osa terveyden edistämisessä
Liikunta osa terveyden edistämisessä
 
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta - Kansallinen lihavuusohjelma kutsuu y...
 
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinenRavitsemusfoorumi2017 sallinen
Ravitsemusfoorumi2017 sallinen
 
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
 
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
 
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuestaKeskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
Keskustelemme henkilöstön elinvoimasta ja organisaation tuesta
 
Liikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneille
 
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
 
Ravitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Ravitsemusfoorumi 2017 SallinenRavitsemusfoorumi 2017 Sallinen
Ravitsemusfoorumi 2017 Sallinen
 
Terveys ja hyvinvointi luento 17112016
Terveys ja hyvinvointi luento 17112016Terveys ja hyvinvointi luento 17112016
Terveys ja hyvinvointi luento 17112016
 
Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville. Pauliina Husu
Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville. Pauliina HusuTerveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville. Pauliina Husu
Terveyskunnon testaus liikuntaa aloittaville. Pauliina Husu
 
Liikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi Vasankari
Liikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi VasankariLiikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi Vasankari
Liikuntaraportti. Pauliina Husu ja Tommi Vasankari
 
Oman energian johtaminen
Oman energian johtaminenOman energian johtaminen
Oman energian johtaminen
 
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksiKilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
Kilpaurheilijasta huippu-urheilijaksi
 
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi Vasankari
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi VasankariSairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi Vasankari
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa - vai voidaanko? Tommi Vasankari
 
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
Kunnon osa-alueiden harjoittaminen liikuntaryhmissä – vertaisohjaajan tietopa...
 
Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia
Liikkuvat lapset tarkkaavaisempiaLiikkuvat lapset tarkkaavaisempia
Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia
 
Lasten ja nuorten liikkumissuositukset
Lasten ja nuorten liikkumissuosituksetLasten ja nuorten liikkumissuositukset
Lasten ja nuorten liikkumissuositukset
 

More from Tervekoululainen

Move!-styrketräning med kroppsvikten
Move!-styrketräning med kroppsviktenMove!-styrketräning med kroppsvikten
Move!-styrketräning med kroppsvikten
Tervekoululainen
 
Move!-styrketräning på gym
Move!-styrketräning på gymMove!-styrketräning på gym
Move!-styrketräning på gym
Tervekoululainen
 
Move!-uthållighetstips
Move!-uthållighetstipsMove!-uthållighetstips
Move!-uthållighetstips
Tervekoululainen
 
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painollaMove!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Tervekoululainen
 
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalillaMove!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Tervekoululainen
 
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuusMove!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Tervekoululainen
 
Move!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkitMove!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkit
Tervekoululainen
 
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
Tervekoululainen
 
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluunTEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
Tervekoululainen
 
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
Tervekoululainen
 
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
Tervekoululainen
 
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
Tervekoululainen
 
TEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikkiTEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikki
Tervekoululainen
 
TEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikkiTEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikki
Tervekoululainen
 
TEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikkiTEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikki
Tervekoululainen
 

More from Tervekoululainen (15)

Move!-styrketräning med kroppsvikten
Move!-styrketräning med kroppsviktenMove!-styrketräning med kroppsvikten
Move!-styrketräning med kroppsvikten
 
Move!-styrketräning på gym
Move!-styrketräning på gymMove!-styrketräning på gym
Move!-styrketräning på gym
 
Move!-uthållighetstips
Move!-uthållighetstipsMove!-uthållighetstips
Move!-uthållighetstips
 
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painollaMove!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
Move!-treeni: lihasvoimaa oman kehon painolla
 
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalillaMove!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
Move!-treeni: lihasvoimaa kuntosalilla
 
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuusMove!-treenit: alavartalon liikkuvuus
Move!-treenit: alavartalon liikkuvuus
 
Move!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkitMove!-treenit: kestävyysvinkit
Move!-treenit: kestävyysvinkit
 
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli HelminenTEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
TEKO-webinaari: Move! alakoulussa. Nelli Helminen
 
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluunTEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
TEKO Tauota ja liiku – toiminnallinen tuokio yläkouluun
 
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
TEKO webinaari 2 Lasten ja nuorten astma sekä liikunta
 
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
TEKO liikuntaturvallisuus Move! 2015
 
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
TEKO QR-koodit käyttöön opetuksessa
 
TEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikkiTEKO uni x-breikki
TEKO uni x-breikki
 
TEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikkiTEKO ravinto x-breikki
TEKO ravinto x-breikki
 
TEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikkiTEKO liikunta x-breikki
TEKO liikunta x-breikki
 

TEKO-webinaari: Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä. Kirsti Siekkinen

 • 1. Move! osana fyysisen toimintakyvyn edistämistä kouluyhteisössä 27.11.2018 Kirsti Siekkinen Terveyden edistämisen asiantuntija TtM, ft, physiotrainer LIKES
 • 2. Sisältö 1. Taustaa 2. Move! -mittaustuloksiin vaikuttavista tekijöistä 3. Esimerkkejä fyysisen toimintakyvyn edistämisestä kouluyhteisössä
 • 3. Taustaa Move! tuottaa tietoa oppilaan fyysisestä toimintakyvystä. Taustalla huoli lasten ja nuorten heikentyneestä toimintakyvystä. • Fyysinen toimintakyky vaikuttaa ratkaisevasti päivittäiseen hyvinvointiin ja terveyteen. • Monien kouluikäisten fyysinen toimintakyky ei riitä kaikista arjen tilanteista selviämiseen ja voi rajoittaa osallistumista liikunnallisiin peleihin, leikkeihin ja harrastuksiin. • Heikentyneen fyysisen toimintakyvyn taustalla voi olla myös psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn haasteita. • Fyysistä toimintakykyä on mahdollista kehittää.
 • 4. Miksi fyysistä toimintakykyä on tärkeää mitata/seurata? A) Nykytilan selvittämiseksi ja varhaisen tuen käynnistämiseksi • Auttaa oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun.
 • 5. B) Lapsen ja nuoren tulevaisuuden vuoksi • Liikunta ja liikkuminen ovat keskeisiä terveyden säilyttämisen ja kohentamisen kannalta. • Fyysisen toimintakyvyn taustalla olevat kuntotekijät seuraavat usein nuoruudesta aikuisuuteen. • Tuki- ja liikuntaelimistön terveys ja hyvä toiminta muodostavat fyysisen toimintakyvyn pohjan. • Hyvä kestävyys- ja lihaskunto ovat yhteydessä pienempään riskiin sairastua II-tyypin diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. • Fyysisen toimintakyvyn heikkous voi pahimmillaan merkitä luopumista opiskelu- ja ammattihaaveista.
 • 7. Mittausliikkeiden hallinta • Tehdäänkö liikkeet ensimmäisen kerran mittauspäivänä vai onko liikkeitä harjoiteltu etukäteen koulussa, kerhossa tai kotona? Mittaustilanne • Onko oppilaat vertaismittaajina? Onko mahdollisuus käyttää muita aikuisia mittaajina? • Onko mittaajan tehtäviä ehditty harjoitella? Motivaatio • Millainen motivaatioilmapiiri on mittaustilanteessa? Millainen fiilis on mittauspäivänä oppilailla/opettajalla? • Onko mittauksen tarkoitus ja tavoite oppilaille selkeä? Mittaustuloksiin vaikuttavista tekijöistä
 • 8. Oppilaan kuntotekijät • Korkea kehon rasvan määrä heikentää tuloksia kaikissa mittausosioissa, mutta erityisesti 20 m viivajuoksussa, etunojapunnerruksessa ja 5- loikassa. (Joensuu ym. 2018) • Korkea rasvaprosentti ja vähäinen reippaan liikunnan määrä on epäedullinen yhdistelmä fyysisen toimintakyvyn kannalta (Haapala ym. 2016): • reippaan liikunnan määrä näkyy yleisesti ottaen parempana toimintakykynä mittauksissa. • reippaan liikunnan avulla voidaan kuitenkin osittain kompensoida korkean rasvan määrän haitallisia vaikutuksia. • liikunnallisesti aktiivisilla lapsilla on keskimäärin parempi fyysinen toimintakyky kuin passiivisilla lapsilla, vaikka molemmilla olisi korkea rasvaprosentti (Haapala ym. 2016). Liikunnan lisääminen ja ylipainon ehkäisy ovat lapsilla ja nuorilla merkityksellisiä fyysisen toimintakyvyn kannalta.
 • 9. Murrosiän kehityksen vaiheen vaikutukset mittaustuloksiin • Mittaustulokset parantuvat murrosiässä luonnostaan fyysisen kasvun ja biologisen kypsymisen myötä. • Varhaiskypsyydestä on etua voimaa ja nopeutta vaativissa mittauksissa, erityisesti pojilla. • Tytöillä murrosiän edetessä kehon rasvaprosentti normaalisti kasvaa, mikä voi näkyä varhaiskypsien tyttöjen fyysisessä toimintakyvyssä. • Nopea pituuskasvu saattaa ilmetä väliaikaisena liikekömpelyytenä tai liikkuvuuden rajoittuneisuutena. Liikunnallisesti aktiivisilla, normaalipainoisilla oppilailla havaittiin oletusarvoa heikompia tuloksia • Onko liikunta riittävän monipuolista? • Onko liikunta liian kuormittavaa? • Liittyikö mittaustilanteisiin joitakin epävarmuustekijöitä?
 • 11. • Vähäinen/yksipuolinen liikunta-aktiivisuus ja paikallaanolon lisääntyminen heijastuvat tuki- ja liikuntaelinten toimintaan ja motorisiin taitoihin. • Oireiden taustalla usein kehon lihastasapainohäiriö. • niska- ja selkäoireet sekä alaraajavaivat yleisimpiä. • Liikuntavammoja syntyy äkillisten, kontrolloimattomien liikkeiden seurauksena joko ulkoisten ja /tai sisäisten riskitekijöiden aiheuttamina. • Tule-oireita ja liikuntavammoja voidaan ehkäistä • tietoa lisäämällä • liiketaitoja harjoittamalla. Tule-oireet vaivaavat yhä nuorempia
 • 12. Mittausosio Ominaisuudet/taidot 1 20 m viivajuoksu Kestävyys, liikkumistaidot (+ juoksutekniikka, keskivartalon ja alaraajojen asennonhallinta) 2 Vauhditon 5-loikka Alaraajojen voima, nopeus, dynaamiset tasapainotaidot, liikkumistaidot (+ keskivartalon ja alaraajojen asennonhallinta) 3 Heitto-kiinniotto- yhdistelmä Käsittelytaidot, havaintomotoriset taidot sekä yläraajojen voima (+ keskivartalon asennonhallinta, selän ja olkanivelten liiikkuvuus) 4 Ylävartalon kohotus Keskivartalon voima (+ kaulan ja niskan alueen hallinta) 5 Etunojapunnerrus Yläraajojen voima (+ keskivartalon, lapa-alueen ja niskan asennonhallinta) 6 Kehon liikkuvuus: Kyykistys Lantion ja alaraajojen liikkuvuus (+ rintarangan ja lanneselän alueen liikkuvuus, selän asennonhallinta) Alaselän ojennus täysistunnassa Alaselän ja lonkan alueen nivelien liikelaajuus (+ rintarangan ja alaraajojen liikkuvuus) Oikean ja vasemman olkapään liikkuvuus Yläraajojen ja hartian alueen liikkuvuus (+ rinta- ja kaularangan sekä kyynärnivelten liikkuvuus)
 • 13. Tule-oireiden ja vammojen ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää kiinnittää huomio mm. seuraaviin asioihin fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä: • keskivartalon asennonhallinta ja lihastuki • lapatuki • niska-hartiaseudun lihastuki • polvilinjaus • puolierot liikkuvuudessa • yliliikkuvuus
 • 14. Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan havainnointi MOVE!- mittauksissa, esimerkkejä kehon hallinnan haasteista ja vinkkejä niiden korjaamiseen • Linkki aineistoon esityksen lopussa.
 • 16. Move!-mittauksesta saatuja kokemuksia ja tuloksia voidaan hyödyntää • pedagogisessa mielessä kohdennettuna koko oppilasryhmään eri oppiaineissa. • työkaluna tunnistamaan ne oppilaat, joilla on fyysisen toimintakyvyn haasteita. • työkaluna koulun liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämisessä.
 • 17. Mittausten jälkeen Yksilö-/ryhmäpalaute • MOVE!-mittausten tarkoitus ja merkitys kerrataan • Mitä jäi mittauksista mieleen? Mitä opin itsestäni/kehoni fyysisestä toimintakyvystä ? • Miten mittausten jälkeen edetään? Laajat terveystarkastukset ja Move! • Miten yksilönä/ luokkana voidaan toimintakykyä ja sen osa-alueita kehittää? Oppilaiden osallistaminen suunnitteluun.
 • 18. • Terveystieto, biologia, ympäristöoppi: fyysisen toimintakyvyn ja sen osa-alueiden käsittely MOVE!-mittausten pohjalta. • Kotitalous: MOVE!-mittausten aihepiiriä tukeva materiaali (esim. ravinnon merkitys jaksamiseen ja hyvinvointiin, luusto, liikunta ja ravitsemus). • Liikuntatunnit, liikunnan tukiopetus, muut oppitunnit: fyysisen toimintakyvyn, erityisesti esille nousseiden heikkojen osa-alueiden kehittäminen (esim. liikkuvuus). • Ammatinvalinnan ohjauksessa: oppilaan tukeminen toimintakyvyn kehittämisessä myös ammatinvalinnan näkökulmasta. Opetukseen integrointi (esimerkkejä)
 • 19. Esimerkkejä harjoitusliikkeistä fyysisen toimintakyvyn kehittämiseksi Treeneistä on myös videot!
 • 21. Kestävyyskunto, terveys ja työkyky -materiaali ja ennustelaskuri
 • 22. Muu tukitoiminta, kohdennettu tuki: • Lapsen/nuoren ohjaus koulun harrastuskerhoihin tai kohdennettuihin ryhmiin. • Vertaistuen hyödyntäminen (liikkarit, liikunta-agentit, liikuntatutorit, hyvikset, tukarit). • Lapsen/nuoren ohjaus kunnan, urheiluseurojen, yksityisten palveluntuottajien ym. tarjoamiin harrasteryhmiin. Harrastepalvelukalenterit? • Perheliikuntaan kannustaminen. Lähiliikunta- ja luontoliikuntapaikkojen mahdollisuudet tutuksi.
 • 23. Ohjaus: - Koulun kerhot, ns. kutsukerhot (”Move!-kerhot”) - Kunnan, urheiluseurojen ym. tarjoamiin sopivan (matalan) kynnyksen harrasteryhmät. - Yksilöllinen ohjaus (fysioterapeutti, koulu-PT, lasten ja nuorten liikuntaneuvonta) Seurantakäynti tarvittaessa. Miten Move!-mittaukset sujuivat? Oliko jotain, mikä jäi mittausten jälkeen mietityttämään? Olisiko sinulla/teillä perheenä mielessä keinoja, millä voisit/voisitte yhdessä kehittää kuntoa? Kertoisitteko niistä? Laajat terveystarkastukset/Move! ja liikunnan puheeksi ottaminen
 • 24. Yksilöllinen kuntovalmennus (liikunta-, hyvinvointi-, elintapaohjaus) • Koulu-fysioterapeutti, koulu-PT, koulun liikunnanohjaaja. • Lasten (perheiden) ja nuorten liikuntaneuvonta. • Lasten ja nuorten liikunnan palveluketjun tunteminen.
 • 25. Koulu-/kuntakohtaisten Move!-tulosten hyödyntäminen • Tulosten esittäminen vanhempainilloissa, opettajien kokouksissa, oppilaskuntatoiminnassa jne. • ”Miltä meidän koulun/kunnan tilanne näyttää”, ”Mitä voimme yhdessä tehdä fyysisen toimintakyvyn edistämiseksi?” • Toimenpidesuunnitelmat ja kehittävän toiminnan integrointi koulun Liikkuva koulu –toimintaan. • Oppilaiden/huoltajien osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. • Move!:n hyödyntäminen seurannassa.
 • 26. • Yhteistyön lisääminen koulun ja eri hallintokuntien välillä • Fyysistä toimintakykyä tukevan toiminnan kehittäminen ja kohdentaminen • Harrasteliikunta ja sopivan (matalan) kynnyksen liikuntaryhmät. Taloudellinen tuki. • Vielä harvoissa kunnissa kehitetty lapsille ja nuorille kohdennettua liikuntaneuvontaa/liikunnan palveluketjua. Kuva: KKI-ohjelma
 • 27. Lähteet ja materiaalia: Viitatut artikkelit: • Joensuu ym. (2018) Objectively measured physical activity, body composition and physical fitness: Cross-sectional associations in 9- to 15-year-old children. Eur J Sport Sci. 2018 Jul;18(6):882-892. doi: 10.1080/17461391.2018.1457081. Epub 2018 Apr 3. • Haapala EA ym. (2016). Adiposity, physical activity and neuromuscular performance in children. J Sports Sci. 2016 Sep;34(18):1699-706. doi: 10.1080/02640414.2015.1134805. Epub 2016 Jan 6. Lisätietoa Move!-mittausjärjestelmästä: • https://edu.fi/move Move!-treenit ja muita hyvinvointia sekä fyysistä toimintakykyä käsitteleviä sivustoja: • https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tyokaluja-teemoittain/move-treenit/ • www.neuvokasperhe.fi • www.skillilataamo.fi • www.terveurheilija.fi • www.smartmoves.fi • https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2018/03/09152716/Hyvinvointitaidot.pdf
 • 28. Liikkuva koulu–materiaalia: • https://liikkuvakoulu.fi/ideat/yhteisty%C3%B6-kouluterveydenhuollon-kanssa • https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/1339- terveydenhuolto_osana_liikkuvaa_koulua_1.pdf • https://liikkuvakoulu.fi/sites/default/files/liikkuvakoulu_personaltrainer_toimint amalli_tiivistelma_web.pdf Kunto, terveys ja työkyky: • https://liikkuvakoulu.fi/ideat/kunto_terveys_tyokyky • https://www.youtube.com/watch?v=LjVfSls7AHg • https://liikkuvakoulu.fi/ennustelaskuri Move! tule-terveyden näkökulmasta: • https://kesli-fi- bin.directo.fi/@Bin/c2e69ea23c952ab60314f59049c17817/1542191242/applic ation/pdf/367311/Move%20mittaukset%20-%20Hermanni%20Oksanen.pdf Lähiliikuntapaikat: • http://liikkumaan.fi/
 • 29. Kuva: Sokratis.it ”Vähän liikkuvan nuoren ensisijaisena päänvaivana ei suinkaan ole huono kunto, vaan pikemminkin huoli siitä, kelpaanko minä kavereiden keskuudessa sellaisena kuin olen”. Kiitos!