SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Nahum
KABANATA 1
1 Ang pasanin ng Ninive. Ang aklat ng pangitain ni Nahum na Elkosita.
2 Ang Dios ay mapanibughuin, at ang Panginoon ay nanghihiganti; ang
Panginoon ay nanghihiganti, at galit; ang Panginoon ay maghihiganti sa
kaniyang mga kalaban, at siya'y nag-iingat ng poot sa kaniyang mga
kaaway.
3 Ang Panginoon ay mabagal sa pagkagalit, at dakila sa kapangyarihan,
at sa anomang paraan ay hindi nagpapawalang-sala sa masama: ang
Panginoon ay may kaniyang lakad sa ipoipo at sa bagyo, at ang mga
alapaap ay alabok ng kaniyang mga paa.
4 Kaniyang sinasaway ang dagat, at tinutuyo, at tinutuyo ang lahat ng
mga ilog: ang Basan ay nalalanta, at ang Carmelo, at ang bulaklak ng
Libano ay nalalanta.
5 Ang mga bundok ay nayayanig sa kaniya, at ang mga burol ay
natutunaw, at ang lupa ay nasusunog sa kaniyang harapan, oo, ang
sanglibutan, at ang lahat na tumatahan doon.
6 Sinong makatatayo sa harap ng kaniyang galit? at sinong makakatagal
sa kabangisan ng kaniyang galit? ang kaniyang kapusukan ay ibinubuhos
na parang apoy, at ang mga bato ay ibinabagsak niya.
7 Ang Panginoon ay mabuti, matibay na kuta sa kaarawan ng
kabagabagan; at nakikilala niya ang nagtitiwala sa kanya.
8 Nguni't sa pamamagitan ng isang malakas na baha ay kaniyang
wawakasan ang dako niyaon, at hahabulin ng kadiliman ang kaniyang
mga kaaway.
9 Ano ang inyong iniisip laban sa Panginoon? wawakasan niya ng lubos:
ang kadalamhatian ay hindi babangon sa ikalawang pagkakataon.
10 Sapagka't samantalang sila'y napipikon na gaya ng mga tinik, at
samantalang sila'y naglalasing na parang mga lasing, sila'y lalamuning
lubos na parang tuyong dayami.
11 May lumabas sa iyo, na nag-iisip ng kasamaan laban sa Panginoon,
isang masamang tagapayo.
12 Ganito ang sabi ng Panginoon; Bagaman sila'y tumahimik, at gayon
din ang marami, gayon ma'y mapuputol sila, pagka siya'y dumaan.
Bagama't pinahirapan kita, hindi na kita pagdadalamhatiin.
13 Sapagka't ngayon ay aking sisirain ang kaniyang pamatok sa iyo, at
aking sisirain ang iyong mga tali.
14 At ang Panginoon ay nagbigay ng utos tungkol sa iyo, na hindi na
mahasik ang iyong pangalan: sa bahay ng iyong mga dios ay aking
ihihiwalay ang larawang inanyuan at ang larawang binubo: aking
gagawin ang iyong libingan; sapagka't ikaw ay hamak.
15 Masdan sa mga bundok ang mga paa niya na nagdadala ng mabuting
balita, na naghahayag ng kapayapaan! Oh Juda, ipagdiwang mo ang
iyong mga takdang kapistahan, tuparin mo ang iyong mga panata:
sapagka't hindi na dadaan sa iyo ang masama; siya ay lubos na naputol.
KABANATA 2
1 Siya na dumudurog ay sumampa sa harap ng iyong mukha: ingatan mo
ang kuta, bantayan mo ang daan, palakasin mo ang iyong mga balakang,
patibayin mong mainam ang iyong kapangyarihan.
2 Sapagka't ibinalik ng Panginoon ang karilagan ng Jacob, na gaya ng
karilagan ng Israel: sapagka't nilisan sila ng laman, at sinira ang kanilang
mga sanga ng ubas.
3 Ang kalasag ng kaniyang mga makapangyarihang lalake ay naging pula,
ang mga matapang na lalake ay nasa pula: ang mga karo ay magkakaroon
ng nagniningas na mga sulo sa araw ng kaniyang paghahanda, at ang mga
puno ng abeto ay mayayanig na mainam.
4 Ang mga karo ay nagngangalit sa mga lansangan;
5 Kaniyang sasaysayin ang kaniyang mga karapatdapat: sila'y
mangatitisod sa kanilang paglakad; sila'y magmadali sa kuta niyaon, at
ang pagtatanggol ay ihahanda.
6 Ang mga pintuang-bayan ng mga ilog ay mabubuksan, at ang palasyo
ay malulusaw.
7 At si Huzzab ay dadalhing bihag, siya'y dadalhin, at ang kaniyang mga
alilang babae ay dadalhin siya na gaya ng tinig ng mga kalapati, na
humahampas sa kanilang mga dibdib.
8 Nguni't ang Ninive ay noong unang panahon na parang tangke ng tubig:
gayon ma'y magsisitakas sila. Tumayo, tumayo, magsisisigaw ba sila;
ngunit walang lilingon.
9 Kunin ninyo ang samsam na pilak, kunin ninyo ang samsam na ginto;
10 Siya ay walang laman, at walang laman, at wasak: at ang puso ay
natutunaw, at ang mga tuhod ay nagdudugtong, at ang matinding kirot ay
nasa lahat ng mga balakang, at ang mga mukha nilang lahat ay
nagdidilim.
11 Saan nandoon ang tahanan ng mga leon, at ang pastulan ng mga
batang leon, kung saan lumalakad ang leon, sa makatuwid baga'y ang
matandang leon, at ang anak ng leon, at walang natakot sa kanila?
12 Ang leon ay pumunit ng sapat na para sa kaniyang mga anak, at
binigti ang kaniyang mga leon, at pinuno ang kaniyang mga lungga ng
huli, at ang kaniyang mga lungga ay pinupuno ng banga.
13 Narito, ako ay laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking
susunugin ang kaniyang mga karo sa usok, at lalamunin ng tabak ang
iyong mga batang leon: at aking ihihiwalay ang iyong huli sa lupa, at ang
tinig ng iyong mga sugo. hindi na maririnig.
KABANATA 3
1 Sa aba ng madugong lungsod! lahat ito ay puno ng kasinungalingan at
pagnanakaw; ang huli ay hindi umaalis;
2 Ang ingay ng latigo, at ang ingay ng kalansing ng mga gulong, at ng
mga kabayong tumatakbo, at ng mga luksong karo.
3 Itinataas ng mangangabayo kapuwa ang maningning na tabak at ang
kumikinang na sibat: at mayroong isang karamihan ng napatay, at isang
malaking bilang ng mga bangkay; at walang katapusan ang kanilang mga
bangkay; natitisod sila sa kanilang mga bangkay:
4 Dahil sa karamihan ng mga pagpapatutot ng mabait na patutot, ang
babaing babae ng pangkukulam, na nagbebenta ng mga bansa sa
pamamagitan ng kaniyang mga pagpapatutot, at mga angkan sa
pamamagitan ng kaniyang panggagaway.
5 Narito, ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo; at aking
ililitaw ang iyong mga laylayan sa iyong mukha, at aking ipahahayag sa
mga bansa ang iyong kahubaran, at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan.
6 At aking ibubuhos sa iyo ang karumaldumal na karumihan, at gagawin
kitang kasuklam-suklam, at ilalagay kitang parang bantayog.
7 At mangyayari, na silang lahat na tumitingin sa iyo ay tatakas mula sa
iyo, at mangagsasabi, Ang Ninive ay nawasak: sino ang mananaghoy sa
kaniya? saan ako maghahanap ng mga mang-aaliw para sa iyo?
8 Mas mabuti ka ba kaysa mataong No, na nakatayo sa gitna ng mga ilog,
na may tubig sa palibot nito, na ang kuta ay dagat, at ang kanyang kuta
ay mula sa dagat?
9 Ang Etiopia at ang Egipto ay kaniyang kalakasan, at walang katapusan;
Ang Put at ang Lubim ay iyong mga katulong.
10 Gayon ma'y dinala siya, siya'y napunta sa pagkabihag: ang kaniyang
mga bata ay pinagdurog-durog naman sa taluktok ng lahat ng mga
lansangan;
11 Ikaw naman ay lasing: ikaw ay makukubli, ikaw naman ay
maghahanap ng kalakasan dahil sa kaaway.
12 Lahat ng iyong mga katibayan ay magiging gaya ng mga puno ng igos
na may mga unang hinog na igos: kung sila'y mayayanig, ay
mangahuhulog nga sa bibig ng kumakain.
13 Narito, ang iyong bayan na nasa gitna mo ay mga babae: ang mga
pintuang-bayan ng iyong lupain ay mabubuksang maluwang sa iyong
mga kaaway: lalamunin ng apoy ang iyong mga halang.
14 Gumuhit ka ng tubig para sa pagkubkob, patibayin mo ang iyong mga
katibayan: pumasok ka sa putik, at tapakan mo ang argamasa, patibayin
mo ang tapahan ng laryo.
15 Doon ka lalamunin ng apoy; puputulin ka ng tabak, kakainin ka na
parang uod: magparami ka na parang uod, magparami ka na parang mga
balang.
16 Iyong pinarami ang iyong mga mangangalakal kay sa mga bituin sa
langit: ang uod ay sumisira, at lumilipad.
17 Ang iyong mga putong ay parang mga balang, at ang iyong mga
pinuno ay parang mga malaking balang, na nagsisitahan sa mga bakod sa
malamig na araw, nguni't pagka ang araw ay sumikat ay nagsisitakas sila,
at ang kanilang dako ay hindi nalalaman kung saan sila naroroon.
18 Ang iyong mga pastor ay natutulog, Oh hari sa Asiria: ang iyong mga
mahal na tao ay magsisitahan sa alabok: ang iyong bayan ay nangalat sa
mga bundok, at walang nagpipisan sa kanila.
19 Walang kagalingan sa iyong sugat; ang iyong sugat ay mabigat;

More Related Content

Similar to TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf

Similar to TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf (19)

Sesotho - Prayer of Azariah.pdf
Sesotho - Prayer of Azariah.pdfSesotho - Prayer of Azariah.pdf
Sesotho - Prayer of Azariah.pdf
 
GOD WITH US 1 - IN THE VALLEY - PTR. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICE
GOD WITH US 1 - IN THE VALLEY - PTR. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICEGOD WITH US 1 - IN THE VALLEY - PTR. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICE
GOD WITH US 1 - IN THE VALLEY - PTR. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SERVICE
 
Ang manlalakbay
Ang manlalakbayAng manlalakbay
Ang manlalakbay
 
Made Me Clean
Made Me CleanMade Me Clean
Made Me Clean
 
Translation final
Translation finalTranslation final
Translation final
 
Sign Of Thy Coming
Sign Of Thy ComingSign Of Thy Coming
Sign Of Thy Coming
 
A heart of discontent
A heart of discontentA heart of discontent
A heart of discontent
 
Its all about your character
Its all about your characterIts all about your character
Its all about your character
 
Kuran, ANG BANAL NA KURAN Sa pagsasalin ni ABDUL RAKMAN H. BRUCE.pdf
Kuran, ANG BANAL NA KURAN Sa pagsasalin ni ABDUL RAKMAN H. BRUCE.pdfKuran, ANG BANAL NA KURAN Sa pagsasalin ni ABDUL RAKMAN H. BRUCE.pdf
Kuran, ANG BANAL NA KURAN Sa pagsasalin ni ABDUL RAKMAN H. BRUCE.pdf
 
Greed
Greed Greed
Greed
 
True Worshipper
True  WorshipperTrue  Worshipper
True Worshipper
 
Thou shalt not covet
Thou shalt not covetThou shalt not covet
Thou shalt not covet
 
Ang nagagawa ng galit sa buhay ng tao
Ang nagagawa ng galit sa buhay ng taoAng nagagawa ng galit sa buhay ng tao
Ang nagagawa ng galit sa buhay ng tao
 
Gift of wisdom
Gift of wisdomGift of wisdom
Gift of wisdom
 
Disguise
DisguiseDisguise
Disguise
 
First step
First stepFirst step
First step
 
Siksik, Liglig At Umaapaw
Siksik, Liglig At UmaapawSiksik, Liglig At Umaapaw
Siksik, Liglig At Umaapaw
 
Silent Killer
Silent KillerSilent Killer
Silent Killer
 
Tagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdf
Tagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdfTagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdf
Tagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Hebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Hebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxHebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Hebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAzerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Aymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Aymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Aymara - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Assamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Assamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAssamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Assamese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Armenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Armenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfArmenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Armenian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Arabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Arabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfArabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Arabic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Amharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Amharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAmharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Amharic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Albanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Albanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAlbanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Albanian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfAfrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Malagasy Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malagasy Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMalagasy Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Malagasy Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Hebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Hebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptxHebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
Hebrew - דמו היקר של ישוע המשיח - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx
 
Tigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Inuktitut - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuktitut - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfInuktitut - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuktitut - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Maithili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Maithili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMaithili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Maithili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Odes of King Solomon the Son of David.pdf
English - The Odes of King Solomon the Son of David.pdfEnglish - The Odes of King Solomon the Son of David.pdf
English - The Odes of King Solomon the Son of David.pdf
 
Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMacedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfInuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfThai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptxEnglish - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
 
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLuxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTelugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 

TAGALOG - The Book of the Prophet Nahum.pdf

  • 1. Nahum KABANATA 1 1 Ang pasanin ng Ninive. Ang aklat ng pangitain ni Nahum na Elkosita. 2 Ang Dios ay mapanibughuin, at ang Panginoon ay nanghihiganti; ang Panginoon ay nanghihiganti, at galit; ang Panginoon ay maghihiganti sa kaniyang mga kalaban, at siya'y nag-iingat ng poot sa kaniyang mga kaaway. 3 Ang Panginoon ay mabagal sa pagkagalit, at dakila sa kapangyarihan, at sa anomang paraan ay hindi nagpapawalang-sala sa masama: ang Panginoon ay may kaniyang lakad sa ipoipo at sa bagyo, at ang mga alapaap ay alabok ng kaniyang mga paa. 4 Kaniyang sinasaway ang dagat, at tinutuyo, at tinutuyo ang lahat ng mga ilog: ang Basan ay nalalanta, at ang Carmelo, at ang bulaklak ng Libano ay nalalanta. 5 Ang mga bundok ay nayayanig sa kaniya, at ang mga burol ay natutunaw, at ang lupa ay nasusunog sa kaniyang harapan, oo, ang sanglibutan, at ang lahat na tumatahan doon. 6 Sinong makatatayo sa harap ng kaniyang galit? at sinong makakatagal sa kabangisan ng kaniyang galit? ang kaniyang kapusukan ay ibinubuhos na parang apoy, at ang mga bato ay ibinabagsak niya. 7 Ang Panginoon ay mabuti, matibay na kuta sa kaarawan ng kabagabagan; at nakikilala niya ang nagtitiwala sa kanya. 8 Nguni't sa pamamagitan ng isang malakas na baha ay kaniyang wawakasan ang dako niyaon, at hahabulin ng kadiliman ang kaniyang mga kaaway. 9 Ano ang inyong iniisip laban sa Panginoon? wawakasan niya ng lubos: ang kadalamhatian ay hindi babangon sa ikalawang pagkakataon. 10 Sapagka't samantalang sila'y napipikon na gaya ng mga tinik, at samantalang sila'y naglalasing na parang mga lasing, sila'y lalamuning lubos na parang tuyong dayami. 11 May lumabas sa iyo, na nag-iisip ng kasamaan laban sa Panginoon, isang masamang tagapayo. 12 Ganito ang sabi ng Panginoon; Bagaman sila'y tumahimik, at gayon din ang marami, gayon ma'y mapuputol sila, pagka siya'y dumaan. Bagama't pinahirapan kita, hindi na kita pagdadalamhatiin. 13 Sapagka't ngayon ay aking sisirain ang kaniyang pamatok sa iyo, at aking sisirain ang iyong mga tali. 14 At ang Panginoon ay nagbigay ng utos tungkol sa iyo, na hindi na mahasik ang iyong pangalan: sa bahay ng iyong mga dios ay aking ihihiwalay ang larawang inanyuan at ang larawang binubo: aking gagawin ang iyong libingan; sapagka't ikaw ay hamak. 15 Masdan sa mga bundok ang mga paa niya na nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan! Oh Juda, ipagdiwang mo ang iyong mga takdang kapistahan, tuparin mo ang iyong mga panata: sapagka't hindi na dadaan sa iyo ang masama; siya ay lubos na naputol. KABANATA 2 1 Siya na dumudurog ay sumampa sa harap ng iyong mukha: ingatan mo ang kuta, bantayan mo ang daan, palakasin mo ang iyong mga balakang, patibayin mong mainam ang iyong kapangyarihan. 2 Sapagka't ibinalik ng Panginoon ang karilagan ng Jacob, na gaya ng karilagan ng Israel: sapagka't nilisan sila ng laman, at sinira ang kanilang mga sanga ng ubas. 3 Ang kalasag ng kaniyang mga makapangyarihang lalake ay naging pula, ang mga matapang na lalake ay nasa pula: ang mga karo ay magkakaroon ng nagniningas na mga sulo sa araw ng kaniyang paghahanda, at ang mga puno ng abeto ay mayayanig na mainam. 4 Ang mga karo ay nagngangalit sa mga lansangan; 5 Kaniyang sasaysayin ang kaniyang mga karapatdapat: sila'y mangatitisod sa kanilang paglakad; sila'y magmadali sa kuta niyaon, at ang pagtatanggol ay ihahanda. 6 Ang mga pintuang-bayan ng mga ilog ay mabubuksan, at ang palasyo ay malulusaw. 7 At si Huzzab ay dadalhing bihag, siya'y dadalhin, at ang kaniyang mga alilang babae ay dadalhin siya na gaya ng tinig ng mga kalapati, na humahampas sa kanilang mga dibdib. 8 Nguni't ang Ninive ay noong unang panahon na parang tangke ng tubig: gayon ma'y magsisitakas sila. Tumayo, tumayo, magsisisigaw ba sila; ngunit walang lilingon. 9 Kunin ninyo ang samsam na pilak, kunin ninyo ang samsam na ginto; 10 Siya ay walang laman, at walang laman, at wasak: at ang puso ay natutunaw, at ang mga tuhod ay nagdudugtong, at ang matinding kirot ay nasa lahat ng mga balakang, at ang mga mukha nilang lahat ay nagdidilim. 11 Saan nandoon ang tahanan ng mga leon, at ang pastulan ng mga batang leon, kung saan lumalakad ang leon, sa makatuwid baga'y ang matandang leon, at ang anak ng leon, at walang natakot sa kanila? 12 Ang leon ay pumunit ng sapat na para sa kaniyang mga anak, at binigti ang kaniyang mga leon, at pinuno ang kaniyang mga lungga ng huli, at ang kaniyang mga lungga ay pinupuno ng banga. 13 Narito, ako ay laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking susunugin ang kaniyang mga karo sa usok, at lalamunin ng tabak ang iyong mga batang leon: at aking ihihiwalay ang iyong huli sa lupa, at ang tinig ng iyong mga sugo. hindi na maririnig. KABANATA 3 1 Sa aba ng madugong lungsod! lahat ito ay puno ng kasinungalingan at pagnanakaw; ang huli ay hindi umaalis; 2 Ang ingay ng latigo, at ang ingay ng kalansing ng mga gulong, at ng mga kabayong tumatakbo, at ng mga luksong karo. 3 Itinataas ng mangangabayo kapuwa ang maningning na tabak at ang kumikinang na sibat: at mayroong isang karamihan ng napatay, at isang malaking bilang ng mga bangkay; at walang katapusan ang kanilang mga bangkay; natitisod sila sa kanilang mga bangkay: 4 Dahil sa karamihan ng mga pagpapatutot ng mabait na patutot, ang babaing babae ng pangkukulam, na nagbebenta ng mga bansa sa pamamagitan ng kaniyang mga pagpapatutot, at mga angkan sa pamamagitan ng kaniyang panggagaway. 5 Narito, ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo; at aking ililitaw ang iyong mga laylayan sa iyong mukha, at aking ipahahayag sa mga bansa ang iyong kahubaran, at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. 6 At aking ibubuhos sa iyo ang karumaldumal na karumihan, at gagawin kitang kasuklam-suklam, at ilalagay kitang parang bantayog. 7 At mangyayari, na silang lahat na tumitingin sa iyo ay tatakas mula sa iyo, at mangagsasabi, Ang Ninive ay nawasak: sino ang mananaghoy sa kaniya? saan ako maghahanap ng mga mang-aaliw para sa iyo? 8 Mas mabuti ka ba kaysa mataong No, na nakatayo sa gitna ng mga ilog, na may tubig sa palibot nito, na ang kuta ay dagat, at ang kanyang kuta ay mula sa dagat? 9 Ang Etiopia at ang Egipto ay kaniyang kalakasan, at walang katapusan; Ang Put at ang Lubim ay iyong mga katulong. 10 Gayon ma'y dinala siya, siya'y napunta sa pagkabihag: ang kaniyang mga bata ay pinagdurog-durog naman sa taluktok ng lahat ng mga lansangan; 11 Ikaw naman ay lasing: ikaw ay makukubli, ikaw naman ay maghahanap ng kalakasan dahil sa kaaway. 12 Lahat ng iyong mga katibayan ay magiging gaya ng mga puno ng igos na may mga unang hinog na igos: kung sila'y mayayanig, ay mangahuhulog nga sa bibig ng kumakain. 13 Narito, ang iyong bayan na nasa gitna mo ay mga babae: ang mga pintuang-bayan ng iyong lupain ay mabubuksang maluwang sa iyong mga kaaway: lalamunin ng apoy ang iyong mga halang. 14 Gumuhit ka ng tubig para sa pagkubkob, patibayin mo ang iyong mga katibayan: pumasok ka sa putik, at tapakan mo ang argamasa, patibayin mo ang tapahan ng laryo. 15 Doon ka lalamunin ng apoy; puputulin ka ng tabak, kakainin ka na parang uod: magparami ka na parang uod, magparami ka na parang mga balang. 16 Iyong pinarami ang iyong mga mangangalakal kay sa mga bituin sa langit: ang uod ay sumisira, at lumilipad. 17 Ang iyong mga putong ay parang mga balang, at ang iyong mga pinuno ay parang mga malaking balang, na nagsisitahan sa mga bakod sa malamig na araw, nguni't pagka ang araw ay sumikat ay nagsisitakas sila, at ang kanilang dako ay hindi nalalaman kung saan sila naroroon. 18 Ang iyong mga pastor ay natutulog, Oh hari sa Asiria: ang iyong mga mahal na tao ay magsisitahan sa alabok: ang iyong bayan ay nangalat sa mga bundok, at walang nagpipisan sa kanila. 19 Walang kagalingan sa iyong sugat; ang iyong sugat ay mabigat;