SlideShare a Scribd company logo
Ang Mahalagang Dugo ng
Panginoong Hesu Kristo
Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad sa pamamagitan ng kaniyang biyaya sa
pamamagitan ng pagtubos na kay Cristo Jesus: Na siyang inilagay ng Dios na
pangpalubag-loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo, upang
ipahayag ang kaniyang katuwiran sa ikapagpapatawad ng mga kasalanang
nakaraan, sa pamamagitan ng pagtitiis ng Dios; Upang ipahayag, sinasabi ko, sa
panahong ito ang kaniyang katuwiran: upang siya'y maging ganap, at ang
nagpapawalang-sala sa kaniya na sumasampalataya kay Jesus. Romans 3:24-26
At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala, at pinagputolputol, at
ibinigay sa mga alagad, at sinabi, Kunin ninyo, kumain; ito ang aking katawan. At kinuha niya ang saro, at
nagpasalamat, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Inumin ninyong lahat ito; Sapagka't ito ang aking dugo ng
bagong tipan, na nabubuhos para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Matthew 26:26-28
At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala, at pinagputolputol, at
ibinigay sa kanila, at sinabi, Kunin ninyo, kumain: ito ang aking katawan. At kinuha niya ang saro, at nang
siya'y makapagpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila: at uminom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, Ito ang
aking dugo ng bagong tipan, na nabubuhos dahil sa marami. Mark 14:22-24
At dumampot siya ng tinapay, at nagpasalamat, at pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito
ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo: gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayon din naman ang
saro pagkatapos ng hapunan, na nagsasabi, Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo, na
nabubuhos para sa inyo. Luke 22:19-20
Nang magkagayo'y sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban na
inyong kainin ang laman ng Anak ng tao, at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyo. Ang
kumakain ng aking laman, at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan; at ibabangon ko
siya sa huling araw. Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin.
Ang kumakain ng aking laman, at umiinom ng aking dugo, ay nananahan sa akin, at ako sa kaniya.
John 6:53-56
Kaya't dinadala ko kayo upang itala sa araw na ito, na ako ay dalisay mula sa dugo ng lahat ng tao.
Sapagka't hindi ako nag-iwas na ipahayag sa inyo ang lahat ng payo ng Dios. Ingatan nga ninyo ang
inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayong mga tagapangasiwa ng Espiritu Santo,
upang pakainin ang iglesia ng Dios, na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Acts 20:26-28
Lalong higit pa, na ngayon ay inaring-ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay maliligtas sa
poot sa pamamagitan niya. Romans 5:9
Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito ang pakikisama ng dugo ni Kristo? Ang
tinapay na ating pinagputul-putol, hindi baga ito ang pakikisama ng katawan ni Cristo?
1 Corinthians 10:16
Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang saro, nang siya'y makapaghapunan, na sinasabi, Ang sarong
ito ay ang bagong tipan sa aking dugo: gawin ninyo ito, sa tuwing kayo'y magsisiinom, sa pag-alaala sa
akin. Sapagka't sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito, at iinumin ninyo ang sarong ito, ay
ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kaniyang pagparito. Kaya't ang
sinumang kumain ng tinapay na ito, at uminom ng sarong ito ng Panginoon, nang hindi karapat-dapat,
ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 1 Corinthians 11:25-27
Palibhasa'y itinalaga na tayo noon pa man sa pagkukupkop sa mga anak ni Jesucristo sa kaniyang sarili,
ayon sa ikalulugod ng kaniyang kalooban, Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya, na doon niya
tayo tinanggap sa minamahal. Na sa kaniya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kaniyang
dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya; Ephesians 1:5-7
Datapuwa't ngayon kay Cristo Jesus kayo na kung minsan ay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni
Cristo. Ephesians 2:13
Nagbibigay pasasalamat sa Ama, na ginawa tayong marapat na maging kabahagi ng mana ng mga banal sa
liwanag: Na nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng
kaniyang mahal na Anak: Na sa kaniya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo, sa
makatuwid baga'y ang kapatawaran ng mga kasalanan: Colossians 1:12-14
At, sa pagkakaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus, sa pamamagitan niya ay
ipagkasundo ang lahat ng mga bagay sa kanyang sarili; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga
bagay sa lupa, o mga bagay sa langit. Colossians 1:20
Yamang ang mga anak nga ay nakikibahagi sa laman at dugo, ay gayon din naman siya; upang sa
pamamagitan ng kamatayan ay mapuksa niya ang may kapangyarihan ng kamatayan, sa makatuwid baga'y
ang diyablo; Hebrews 2:14
Hebrews 9
1 Kung magkagayo'y katotohanang ang unang tipan ay mayroon ding mga ordenansa ng banal na
paglilingkod, at isang makasanlibutang santuario.
2 Sapagka't may ginawang tabernakulo; ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng
tinapay na handog; na tinatawag na santuwaryo.
3 At pagkatapos ng ikalawang tabing, ang tabernakulo na tinatawag na Pinakabanal sa lahat;
4 Na may gintong suuban, at ang kaban ng tipan na binalot sa palibot ng ginto, na kinaroroonan ng
gintong palayok na may mana, at ang tungkod ni Aaron na namumulaklak, at ang mga tapyas ng tipan;
5 At sa ibabaw nito ay ang mga querubin ng kaluwalhatian na lumililim sa luklukan ng awa; na hindi
natin ngayon mapag-uusapan lalo na.
6 Ngayon, nang ang mga bagay na ito ay itinalaga nang gayon, ang mga saserdote ay laging
pumapasok sa unang tabernakulo, na ginagawa ang paglilingkod sa Dios.
7 Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok ang dakilang saserdote na nag-iisa minsan sa isang taon, na
hindi pwedeng walang dugo, na kaniyang inihandog para sa kaniyang sarili, at dahil sa mga kamalian
ng bayan:
8 Ipinahihiwatig ito ng Espiritu Santo, na ang daan patungo sa pinakabanal sa lahat ay hindi pa
nahahayag, samantalang nakatayo pa ang unang tabernakulo:
9 Na isang larawan para sa panahong kasalukuyan, na kung saan ay inihandog kapuwa ng mga kaloob
at mga hain, na hindi makapagpapasakdal sa kaniya na gumagawa ng paglilingkod, na nauukol sa
budhi;
10 Na nakatayo lamang sa mga pagkain at inumin, at sarisaring paghuhugas, at mga palatuntunan ng
laman, na ipinataw sa kanila hanggang sa panahon ng pagbabago.
11 Nguni't si Cristo ay dumating na isang mataas na saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa
pamamagitan ng isang mas dakila at higit na sakdal na tabernakulo, na hindi ginawa ng mga kamay,
ibig sabihin, hindi sa gusaling ito;
12 Hindi man sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga guya, kundi sa pamamagitan ng
kaniyang sariling dugo ay pumasok siyang minsan sa dakong banal, na nagkamit ng walang hanggang
pagtubos para sa atin.
13 Sapagka't kung ang dugo ng mga toro at ng mga kambing, at ang abo ng dumalagang baka na
nagwiwisik sa marumi, ay nagpapabanal sa paglilinis ng laman:
14 Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog
ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga patay na gawa
upang maglingkod sa buhay na Dios?
15 At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng bagong tipan, upang sa pamamagitan ng kamatayan,
para sa katubusan ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, silang mga tinawag ay
makatanggap ng pangako ng walang hanggang mana.
16 Sapagka't kung saan mayroong isang tipan, kailangan ding magkaroon ng kamatayan ng gumawa.
17 Sapagka't ang isang tipan ay may bisa pagkatapos na ang mga tao ay mamatay: kung hindi, ito ay
walang lakas sa anumang paraan habang nabubuhay ang gumawa.
18 Kaya't ang unang tipan ay hindi itinalaga nang walang dugo.
19 Sapagka't nang masabi ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, kinuha niya
ang dugo ng mga guya at ng mga kambing, na may tubig, at balahibo na pula, at hisopo, at winisikan
kapuwa ang aklat, at ang buong bayan;
20 Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos sa inyo ng Dios.
21 Bukod dito'y winisikan niya ng dugo ang tabernakulo, at ang lahat ng mga sisidlan ng paglilingkod.
22 At halos lahat ng bagay sa pamamagitan ng batas ay nililinis ng dugo; at kung walang pagbubuhos
ng dugo ay walang kapatawaran.
23 Kaya nga, kinakailangan na ang mga huwaran ng mga bagay sa langit ay dapat dalisayin ng mga ito;
ngunit ang makalangit na mga bagay ay may mas mabuting mga hain kaysa sa mga ito.
24 Sapagka't si Cristo ay hindi pumasok sa mga banal na dako na ginawa ng mga kamay, na siyang mga
larawan ng tunay; ngunit sa langit mismo, ngayon upang magpakita sa harapan ng Diyos para sa atin:
25 At hindi rin na dapat niyang ihandog ang kaniyang sarili nang madalas, gaya ng mataas na
saserdote na pumapasok sa dakong banal taun-taon na may dugo ng iba;
26 Sapagka't kung gayon ay dapat na siya'y madalas na magdusa mula nang itatag ang sanglibutan:
datapuwa't ngayon ay minsan sa katapusan ng sanglibutan ay napakita siya upang alisin ang kasalanan
sa pamamagitan ng paghahain ng kaniyang sarili.
27 At kung paanong itinakda sa mga tao na minsang mamatay, ngunit pagkatapos nito ay ang
paghuhukom:
28 Kaya't minsang inihandog si Cristo upang dalhin ang mga kasalanan ng marami; at sa kanila na
naghihintay sa kanya ay magpapakita siya sa pangalawang pagkakataon na walang kasalanan tungo sa
kaligtasan.
Sapagkat hindi maaaring ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay mag-alis ng mga kasalanan.
Hebrews 10:4
Yamang mayroon nga, mga kapatid, ng katapangan na pumasok sa kabanal-banalan sa pamamagitan
ng dugo ni Jesus, Hebrews 10:19
Kung gaano kabigat na parusa, sa palagay ninyo, ay iisipin siyang karapat-dapat, na yurakan sa ilalim
ng mga paa ang Anak ng Diyos, at itinuring ang dugo ng tipan, na kung saan siya ay pinabanal, isang
bagay na hindi banal, at nagkasala kahit sa Espiritu ng biyaya? Hebrews 10:29
At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at sa dugo ng pagwiwisik, na nagsasalita ng lalong
mabuti kaysa kay Abel. Hebrews 12:24
Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na yaon, na ang dugo ay dinadala ng mataas na saserdote
sa santuario para sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampo. Kaya't si Jesus din, upang mapabanal
niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay nagdusa sa labas ng pintuan.
Hebrews 13:11-12
Ngayon ang Dios ng kapayapaan, na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus mula sa mga patay,
ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, Gawin kayong
sakdal sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kaniyang kalooban, na gumagawa sa inyo ng
nakalulugod sa kanyang paningin, sa pamamagitan ni Jesu-Kristo; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian
magpakailanman. Amen.Hebrews 13:20-21
Hinirang ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu, sa
pagsunod at pagwiwisik ng dugo ni Jesu-Cristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan.
1 Peter 1:2
Yamang nalalaman ninyo na hindi kayo tinubos ng mga bagay na nasisira, gaya ng pilak at ginto, mula
sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na tinanggap sa pamamagitan ng tradisyon mula sa inyong
mga magulang; Kundi sa mahalagang dugo ni Cristo, na gaya ng sa korderong walang dungis at walang
dumi: 1 Peter 1:18-19
Datapuwa't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng siya'y nasa liwanag, ay may pakikisama
tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesucristo na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan.
1 John 1:7
Ito ang siyang naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, maging si Jesucristo; hindi lamang sa tubig,
kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay
katotohanan. Sapagka't may tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu
Santo: at ang tatlong ito ay iisa. At may tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, at ang tubig, at
ang dugo: at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung ating tinatanggap ang patotoo ng mga tao, ang
patotoo ng Dios ay lalong dakila: sapagka't ito ang patotoo ng Dios na kaniyang pinatotohanan tungkol
sa kaniyang Anak. 1 John 5:6-9
At mula kay Jesucristo, na siyang tapat na saksi, at ang panganay sa mga patay, at ang prinsipe ng mga
hari sa lupa. Sa kaniya na umibig sa atin, at naghugas sa atin sa ating mga kasalanan sa kaniyang
sariling dugo, At ginawa tayong mga hari at mga saserdote sa Dios at kaniyang Ama; sa kanya nawa
ang kaluwalhatian at paghahari magpakailanman. Amen. Revelation 1:5-6
At sila'y umawit ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ay karapatdapat na kunin ang aklat, at
buksan ang mga tatak niyaon: sapagka't ikaw ay pinatay, at tinubos mo kami sa Dios sa pamamagitan
ng iyong dugo mula sa lahat ng lahi, at wika, at bayan, at bansa; Revelation 5:9
At sinabi ko sa kaniya, Ginoo, nalalaman mo. At sinabi niya sa akin, Ito ang mga nanggaling sa
malaking kapighatian, at nilabhan nila ang kanilang mga damit, at pinaputi sa dugo ng Cordero.
Revelation 7:14
At kanilang dinaig siya sa pamamagitan ng dugo ng Kordero, at sa pamamagitan ng salita ng kanilang
patotoo; at hindi nila inibig ang kanilang mga buhay hanggang sa kamatayan. Revelation 12:11
At nakita kong nabuksan ang langit, at narito ang isang puting kabayo; at ang nakasakay sa kanya ay
tinawag na Tapat at Totoo, at sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagdigma. Ang kaniyang mga
mata ay parang ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay maraming mga korona; at mayroon siyang isang
pangalan na nakasulat, na hindi alam ng sinuman, kundi siya mismo. At siya ay nararamtan ng isang
kasuutang binasa sa dugo: at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na Ang Salita ng Dios. At ang mga
hukbo na nasa langit ay sumunod sa kaniya na nakasakay sa mga puting kabayo, na nararamtan ng
mainam na lino, puti at malinis. Revelation 19:11-14
Tumitingin tayo nang matatag sa dugo ni Kristo, at tingnan kung gaano kahalaga ang kanyang dugo sa paningin
ng Diyos: na ibinuhos para sa ating kaligtasan, ay nagkamit ng biyaya ng pagsisisi para sa buong mundo. 1st
Epistle of Clement to the Corinthians 4:5
At bukod dito'y binigyan nila siya ng isang tanda: na dapat siyang magbitin sa kaniyang bahay ng isang lubid na
pula; sa pamamagitan nito'y binubungkal, upang sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, ay magkaroon ng
katubusan sa lahat ng nananalig at umaasa sa Dios. Kita mo, mga minamahal, kung paano nagkaroon hindi
lamang ng pananampalataya, kundi ng propesiya din sa babaeng ito.
1st Epistle of Clement to the Corinthians 6:10
Igalang natin ang ating Panginoong Hesukristo na ang dugo ay ibinigay para sa atin. 1st Epistle of Clement to the
Corinthians 10:6
Sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa-tao ay isinama tayo ng Panginoon sa kanyang sarili; samantalang dahil sa
pag-ibig na kaniyang dinala sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng kaniyang sariling dugo para
sa atin, sa pamamagitan ng kalooban ng Dios; ang kanyang laman para sa ating laman; kanyang kaluluwa, para sa
ating mga kaluluwa. 1st Epistle of Clement to the Corinthians 21:7
Dahil dito'y ipinangako ng ating Panginoon na ibigay ang kaniyang katawan sa pagkapuksa, upang sa
pamamagitan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ay mangagpakabanal tayo; ibig sabihin, sa pamamagitan
ng pagwiwisik ng kanyang dugo. Sapagkat ganito ang sabi ng Kasulatan: Siya ay nasugatan dahil sa ating mga
pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, at sa pamamagitan ng kanyang dugo tayo ay
gumaling. Siya ay dinala na parang kordero sa patayan, at gaya ng isang tupa sa harap ng kaniyang mga
manggugupit na pipi, gayon hindi niya ibinuka ang kaniyang bibig. General Epistle of Barnabas 4:1,3
Kung paanong sa pagiging mga tagasunod ng Diyos, at sa pag-uudyok sa inyong sarili sa pamamagitan ng dugo ni
Cristo ay ganap ninyong naisagawa ang gawaing likas sa inyo. The Epistle of Ignatius to the Ephesians 1:3
Ignatius, na tinatawag ding Theophorus, sa banal na iglesya na nasa Tralles sa Asia: mga minamahal ng Diyos
Ama ni Jesu-Cristo, hinirang at karapat-dapat sa Diyos, na may kapayapaan sa pamamagitan ng laman at dugo, at
pagsinta ni Jesu-Cristo na ating pag-asa, sa pagkabuhay na maguli na sa pamamagitan niya: na ako naman ay
bumabati sa kabuuan nito, na nagpapatuloy sa pagiging apostoliko, na nagnanais ng buong kagalakan at
kaligayahan dito. The Epistle of Ignatius to the Trallians 1:1
Kaya't mangagbihis kayo ng kaamuan, baguhin ninyo ang inyong sarili sa pananampalataya, sa makatuwid baga'y
ang laman ng Panginoon; at sa pag-ibig sa kapwa, iyon ay, ang dugo ni Jesucristo. The Epistle of Ignatius to the
Trallians 2:7
Ninanais ko ang tinapay ng Diyos na laman ni Jesu-Cristo, mula sa binhi ni David; at ang inuming aking inaasam
ay ang kaniyang dugo, na siyang pag-ibig na hindi nasisira. The Epistle of Ignatius to the Romans 3:5
Si Ignatius, na tinatawag ding Theophorus, sa iglesia ng Dios Ama, at ng ating Panginoong Jesucristo, na nasa
Filadelfia sa Asia; na nagkamit ng awa, na nananatili sa pagkakaisa ng Diyos, at nagagalak magpakailanman sa
pagsinta ng ating Panginoon, at natutupad sa buong awa sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli: Na
binabati ko naman sa dugo ni Jesucristo, na siyang ating walang hanggan at walang dungis. kagalakan; lalo na
kung sila ay kaisa ng obispo, at mga presbyter na kasama niya, at ang mga deacon na hinirang alinsunod sa pag-
iisip ni Jesucristo; na siya'y itinalaga sa buong katatagan ayon sa kaniyang sariling kalooban sa pamamagitan ng
kaniyang Espiritu Santo: Sapagka't iisa lamang ang laman ng ating Panginoong Jesucristo; at isang tasa sa
pagkakaisa ng kanyang dugo; isang altar; The Epistle of Ignatius to the Philadelphians 1:1,11
Sapagka't aking namasdan na kayo'y naninirahan sa isang pananampalatayang hindi natitinag, na parang kayo'y
ipinako sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, sa laman at sa espiritu; at pinagtibay sa pag-ibig sa pamamagitan
ng dugo ni Kristo; na lubos na naniniwala sa mga bagay na may kaugnayan sa ating Panginoon. The Epistle of
Ignatius to the Smyrnaeans 1:3
Huwag linlangin ng sinuman ang kanyang sarili; kapuwa ang mga bagay na nasa langit at ang maluwalhating mga
anghel, at mga prinsipe, kung nakikita man o hindi nakikita, kung sila ay hindi naniniwala sa dugo ni Cristo, ito ay
magiging sa kanila sa kahatulan. The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans 2:12
Binabati ko ang iyong karapat-dapat na obispo, at ang iyong kagalang-galang na presbytery; at ang inyong mga
diakono, aking mga kapwa-lingkod; at kayong lahat sa pangkalahatan, at bawat isa sa partikular, sa pangalan ni
Jesucristo, at sa kanyang laman at dugo; sa kanyang pagsinta at muling pagkabuhay kapwa sa laman at
espirituwal; at sa pagkakaisa ng Diyos sa iyo. The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans 3:22
Sa kaniya ang lahat ng mga bagay ay pinasakop, maging ang nasa langit, at ang nasa lupa; na sasambahin ng
bawat nilalang na may buhay; na darating upang maging hukom ng mga buhay at mga patay: na ang dugo ay
hihingin ng Diyos sa mga naniniwala sa kanya. The Epistle of Polycarp to the Philippians 1:7
Nguni't silang hindi tumupad sa kaniyang mga utos, ay tumatakas sa kanilang buhay, at mga kalaban niyaon. At
sila na hindi sumusunod sa kanyang mga utos, ay ibibigay ang kanilang sarili sa kamatayan, at bawat isa ay
magkasala sa kanyang sariling dugo. The Third Book of Hermas 10:13
Kaya't pinag-isipan nila ang isa't isa kung aalis sila at ipahahayag ang mga bagay na ito kay Pilato. At habang
iniisip pa nila iyon, ang langit ay muling makikitang bumukas, at isang taong bumababa at pumasok sa libingan.
Nang makita ng senturion at ng mga kasama niya ang mga bagay na ito, sila'y nagmadali sa gabi kay Pilato, na
iniwan ang libingan na kanilang pinagmamasdan, at ipinahayag ang lahat ng mga bagay na kanilang nakita,
palibhasa'y lubhang namimighati, at nangagsasabi, Tunay na siya ang Anak ng Diyos. Sumagot si Pilato at sinabi,
Ako ay malinis sa dugo ng Anak ng Diyos: ngunit kayo ang nagpasiya nito. Nang magkagayo'y nagsilapit silang
lahat at nakiusap sa kaniya, at ipinamanhik sa kaniya na utusan ang senturion at ang mga kawal na huwag
magsalita ng anuman tungkol sa mga bagay na kanilang nakita: Sapagka't mas mabuti, sabi nila, na tayo ay
magkasala ng pinakamalaking kasalanan sa harap ng Dios, at upang hindi mahulog sa kamay ng mga tao ng mga
Judio at batuhin. Kaya't iniutos ni Pilato sa senturion at sa mga kawal na huwag magsalita. The Lost Gospel
According to Peter 1:11
Pagkatapos ay dumating ang Salita ng Diyos kay Adan, at sinabi sa kanya, O Adan, kung paanong ibinuhos mo ang
iyong dugo, sa gayon ay ibubuhos Ko ang Aking sariling dugo kapag Ako ay naging laman ng iyong binhi; at kung
paanong ikaw ay namatay, O Adan, gayon din ako mamamatay. At kung paanong ikaw ay nagtayo ng isang
dambana, gayon din naman ako gagawa para sa iyo ng isang dambana sa ibabaw ng lupa; at kung paanong
inihandog mo ang iyong dugo sa ibabaw niyaon, ay gayon ko ihahandog ang Aking dugo sa ibabaw ng isang
dambana sa ibabaw ng lupa. At kung paanong ikaw ay humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng dugong iyon,
gayon din naman gagawin Ko ang Aking dugo na kapatawaran ng mga kasalanan, at papawiin ang mga
pagsalangsang dito. The First Book of Adam and Eve 24:4-5
At, muli, tungkol sa Tubig ng Buhay na iyong hinahanap, ito ay hindi
ipagkakaloob sa iyo sa araw na ito; ngunit sa araw na ibubuhos Ko ang
Aking dugo sa iyong ulo sa lupain ng Golgota. Sapagka't ang Aking dugo
ay magiging Tubig ng Buhay sa iyo, sa panahong yaon, at hindi sa iyo
lamang, kundi sa lahat ng iyong binhi na sasampalataya sa Akin; na sa
kanila ay maging kapahingahan magpakailanman. The First Book of
Adam and Eve 42:7-8
Sinabi pa ng Diyos kay Adan, Ganito rin ang mangyayari sa Akin, sa lupa,
kapag Ako ay tinusok at ang dugo ay dumaloy mula sa Aking tagiliran at
dumaloy sa Aking katawan, na siyang tunay na handog; at ihahandog sa
dambana bilang sakdal na handog. The First Book of Adam and Eve 69:6

More Related Content

Similar to Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx

Sirs, what must i do to be save?
Sirs, what must i do to be save?Sirs, what must i do to be save?
Sirs, what must i do to be save?ACTS238 Believer
 
Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos?
Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos?Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos?
Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos?ACTS238 Believer
 
Ang paghuhukom nd dios
Ang paghuhukom nd diosAng paghuhukom nd dios
Ang paghuhukom nd diosakgv
 
vdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.ppt
vdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.pptvdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.ppt
vdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.pptsrdemisabio
 
Ano ang gagawin para maligtas
Ano ang gagawin para maligtasAno ang gagawin para maligtas
Ano ang gagawin para maligtasakgv
 
May tuwa sa harapan ng mga anghel ng dios dahil sa isang makasalanang nagsisisi
May tuwa sa harapan ng mga anghel ng dios dahil sa isang makasalanang nagsisisiMay tuwa sa harapan ng mga anghel ng dios dahil sa isang makasalanang nagsisisi
May tuwa sa harapan ng mga anghel ng dios dahil sa isang makasalanang nagsisisiRaymundo Belason
 
STRONGER TOGETHER 4 - MALAKAS NA IGLESIA - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SE...
STRONGER TOGETHER 4 - MALAKAS NA IGLESIA - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SE...STRONGER TOGETHER 4 - MALAKAS NA IGLESIA - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SE...
STRONGER TOGETHER 4 - MALAKAS NA IGLESIA - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SE...Faithworks Christian Church
 
RE #2 - PAGSISISI - PTR VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
RE #2 - PAGSISISI - PTR VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICERE #2 - PAGSISISI - PTR VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
RE #2 - PAGSISISI - PTR VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICEFaithworks Christian Church
 

Similar to Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx (19)

Sirs, what must i do to be save?
Sirs, what must i do to be save?Sirs, what must i do to be save?
Sirs, what must i do to be save?
 
Parable Of The Lost Coin
Parable Of The Lost CoinParable Of The Lost Coin
Parable Of The Lost Coin
 
Freedom Day
Freedom DayFreedom Day
Freedom Day
 
Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos?
Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos?Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos?
Gaano kalapit ang puso mo sa Diyos?
 
Bondage Breaker
Bondage BreakerBondage Breaker
Bondage Breaker
 
Ang pagsamba
Ang pagsambaAng pagsamba
Ang pagsamba
 
Ang paghuhukom nd dios
Ang paghuhukom nd diosAng paghuhukom nd dios
Ang paghuhukom nd dios
 
vdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.ppt
vdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.pptvdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.ppt
vdocuments.mx_sacramento-58a6d3bfa3ff6.ppt
 
Christmas evolution
Christmas evolutionChristmas evolution
Christmas evolution
 
Ano ang gagawin para maligtas
Ano ang gagawin para maligtasAno ang gagawin para maligtas
Ano ang gagawin para maligtas
 
May tuwa sa harapan ng mga anghel ng dios dahil sa isang makasalanang nagsisisi
May tuwa sa harapan ng mga anghel ng dios dahil sa isang makasalanang nagsisisiMay tuwa sa harapan ng mga anghel ng dios dahil sa isang makasalanang nagsisisi
May tuwa sa harapan ng mga anghel ng dios dahil sa isang makasalanang nagsisisi
 
Tagalog - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Tagalog - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfTagalog - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Tagalog - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
STRONGER TOGETHER 4 - MALAKAS NA IGLESIA - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SE...
STRONGER TOGETHER 4 - MALAKAS NA IGLESIA - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SE...STRONGER TOGETHER 4 - MALAKAS NA IGLESIA - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SE...
STRONGER TOGETHER 4 - MALAKAS NA IGLESIA - PS. JOSEPH FERMIN - 7AM MABUHAY SE...
 
The Armor Of God
The Armor Of GodThe Armor Of God
The Armor Of God
 
Party Pa More
Party Pa MoreParty Pa More
Party Pa More
 
Thirst
ThirstThirst
Thirst
 
RE #2 - PAGSISISI - PTR VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
RE #2 - PAGSISISI - PTR VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICERE #2 - PAGSISISI - PTR VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
RE #2 - PAGSISISI - PTR VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
 
Sesotho - Prayer of Azariah.pdf
Sesotho - Prayer of Azariah.pdfSesotho - Prayer of Azariah.pdf
Sesotho - Prayer of Azariah.pdf
 
Come unto me
Come unto meCome unto me
Come unto me
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Assamese (অসমীয়া) - যীচু খ্ৰীষ্টৰ বহুমূলীয়া তেজ - The Precious Blood of Jesu...
Assamese (অসমীয়া) - যীচু খ্ৰীষ্টৰ বহুমূলীয়া তেজ - The Precious Blood of Jesu...Assamese (অসমীয়া) - যীচু খ্ৰীষ্টৰ বহুমূলীয়া তেজ - The Precious Blood of Jesu...
Assamese (অসমীয়া) - যীচু খ্ৰীষ্টৰ বহুমূলীয়া তেজ - The Precious Blood of Jesu...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Assamese (অসমীয়া) - যীচু খ্ৰীষ্টৰ বহুমূলীয়া তেজ - The Precious Blood of Jesu...
Assamese (অসমীয়া) - যীচু খ্ৰীষ্টৰ বহুমূলীয়া তেজ - The Precious Blood of Jesu...Assamese (অসমীয়া) - যীচু খ্ৰীষ্টৰ বহুমূলীয়া তেজ - The Precious Blood of Jesu...
Assamese (অসমীয়া) - যীচু খ্ৰীষ্টৰ বহুমূলীয়া তেজ - The Precious Blood of Jesu...
 
Sindhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sindhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSindhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sindhi Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Shona Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Shona Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxShona Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Shona Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
Basque Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves with audio....
 
Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSetswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdf
English - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdfEnglish - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdf
English - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdf
 
Yoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfYoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfZulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
 
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfXhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWestern Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWelsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfVietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUrdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood of Jesus Christ.pptx

 • 1. Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesu Kristo Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad sa pamamagitan ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Cristo Jesus: Na siyang inilagay ng Dios na pangpalubag-loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo, upang ipahayag ang kaniyang katuwiran sa ikapagpapatawad ng mga kasalanang nakaraan, sa pamamagitan ng pagtitiis ng Dios; Upang ipahayag, sinasabi ko, sa panahong ito ang kaniyang katuwiran: upang siya'y maging ganap, at ang nagpapawalang-sala sa kaniya na sumasampalataya kay Jesus. Romans 3:24-26
 • 2. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala, at pinagputolputol, at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, Kunin ninyo, kumain; ito ang aking katawan. At kinuha niya ang saro, at nagpasalamat, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Inumin ninyong lahat ito; Sapagka't ito ang aking dugo ng bagong tipan, na nabubuhos para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Matthew 26:26-28 At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala, at pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, at sinabi, Kunin ninyo, kumain: ito ang aking katawan. At kinuha niya ang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila: at uminom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking dugo ng bagong tipan, na nabubuhos dahil sa marami. Mark 14:22-24 At dumampot siya ng tinapay, at nagpasalamat, at pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo: gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayon din naman ang saro pagkatapos ng hapunan, na nagsasabi, Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos para sa inyo. Luke 22:19-20 Nang magkagayo'y sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban na inyong kainin ang laman ng Anak ng tao, at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyo. Ang kumakain ng aking laman, at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan; at ibabangon ko siya sa huling araw. Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman, at umiinom ng aking dugo, ay nananahan sa akin, at ako sa kaniya. John 6:53-56
 • 3. Kaya't dinadala ko kayo upang itala sa araw na ito, na ako ay dalisay mula sa dugo ng lahat ng tao. Sapagka't hindi ako nag-iwas na ipahayag sa inyo ang lahat ng payo ng Dios. Ingatan nga ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayong mga tagapangasiwa ng Espiritu Santo, upang pakainin ang iglesia ng Dios, na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Acts 20:26-28 Lalong higit pa, na ngayon ay inaring-ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay maliligtas sa poot sa pamamagitan niya. Romans 5:9 Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito ang pakikisama ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagputul-putol, hindi baga ito ang pakikisama ng katawan ni Cristo? 1 Corinthians 10:16 Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang saro, nang siya'y makapaghapunan, na sinasabi, Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo: gawin ninyo ito, sa tuwing kayo'y magsisiinom, sa pag-alaala sa akin. Sapagka't sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito, at iinumin ninyo ang sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kaniyang pagparito. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay na ito, at uminom ng sarong ito ng Panginoon, nang hindi karapat-dapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 1 Corinthians 11:25-27
 • 4. Palibhasa'y itinalaga na tayo noon pa man sa pagkukupkop sa mga anak ni Jesucristo sa kaniyang sarili, ayon sa ikalulugod ng kaniyang kalooban, Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kaniyang biyaya, na doon niya tayo tinanggap sa minamahal. Na sa kaniya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya; Ephesians 1:5-7 Datapuwa't ngayon kay Cristo Jesus kayo na kung minsan ay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. Ephesians 2:13 Nagbibigay pasasalamat sa Ama, na ginawa tayong marapat na maging kabahagi ng mana ng mga banal sa liwanag: Na nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng kaniyang mahal na Anak: Na sa kaniya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo, sa makatuwid baga'y ang kapatawaran ng mga kasalanan: Colossians 1:12-14 At, sa pagkakaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus, sa pamamagitan niya ay ipagkasundo ang lahat ng mga bagay sa kanyang sarili; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa lupa, o mga bagay sa langit. Colossians 1:20 Yamang ang mga anak nga ay nakikibahagi sa laman at dugo, ay gayon din naman siya; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksa niya ang may kapangyarihan ng kamatayan, sa makatuwid baga'y ang diyablo; Hebrews 2:14
 • 5. Hebrews 9 1 Kung magkagayo'y katotohanang ang unang tipan ay mayroon ding mga ordenansa ng banal na paglilingkod, at isang makasanlibutang santuario. 2 Sapagka't may ginawang tabernakulo; ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng tinapay na handog; na tinatawag na santuwaryo. 3 At pagkatapos ng ikalawang tabing, ang tabernakulo na tinatawag na Pinakabanal sa lahat; 4 Na may gintong suuban, at ang kaban ng tipan na binalot sa palibot ng ginto, na kinaroroonan ng gintong palayok na may mana, at ang tungkod ni Aaron na namumulaklak, at ang mga tapyas ng tipan; 5 At sa ibabaw nito ay ang mga querubin ng kaluwalhatian na lumililim sa luklukan ng awa; na hindi natin ngayon mapag-uusapan lalo na. 6 Ngayon, nang ang mga bagay na ito ay itinalaga nang gayon, ang mga saserdote ay laging pumapasok sa unang tabernakulo, na ginagawa ang paglilingkod sa Dios. 7 Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok ang dakilang saserdote na nag-iisa minsan sa isang taon, na hindi pwedeng walang dugo, na kaniyang inihandog para sa kaniyang sarili, at dahil sa mga kamalian ng bayan: 8 Ipinahihiwatig ito ng Espiritu Santo, na ang daan patungo sa pinakabanal sa lahat ay hindi pa nahahayag, samantalang nakatayo pa ang unang tabernakulo: 9 Na isang larawan para sa panahong kasalukuyan, na kung saan ay inihandog kapuwa ng mga kaloob at mga hain, na hindi makapagpapasakdal sa kaniya na gumagawa ng paglilingkod, na nauukol sa budhi; 10 Na nakatayo lamang sa mga pagkain at inumin, at sarisaring paghuhugas, at mga palatuntunan ng laman, na ipinataw sa kanila hanggang sa panahon ng pagbabago.
 • 6. 11 Nguni't si Cristo ay dumating na isang mataas na saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng isang mas dakila at higit na sakdal na tabernakulo, na hindi ginawa ng mga kamay, ibig sabihin, hindi sa gusaling ito; 12 Hindi man sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga guya, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo ay pumasok siyang minsan sa dakong banal, na nagkamit ng walang hanggang pagtubos para sa atin. 13 Sapagka't kung ang dugo ng mga toro at ng mga kambing, at ang abo ng dumalagang baka na nagwiwisik sa marumi, ay nagpapabanal sa paglilinis ng laman: 14 Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga patay na gawa upang maglingkod sa buhay na Dios? 15 At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng bagong tipan, upang sa pamamagitan ng kamatayan, para sa katubusan ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, silang mga tinawag ay makatanggap ng pangako ng walang hanggang mana. 16 Sapagka't kung saan mayroong isang tipan, kailangan ding magkaroon ng kamatayan ng gumawa. 17 Sapagka't ang isang tipan ay may bisa pagkatapos na ang mga tao ay mamatay: kung hindi, ito ay walang lakas sa anumang paraan habang nabubuhay ang gumawa. 18 Kaya't ang unang tipan ay hindi itinalaga nang walang dugo. 19 Sapagka't nang masabi ni Moises ang bawa't utos sa buong bayan ayon sa kautusan, kinuha niya ang dugo ng mga guya at ng mga kambing, na may tubig, at balahibo na pula, at hisopo, at winisikan kapuwa ang aklat, at ang buong bayan; 20 Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos sa inyo ng Dios.
 • 7. 21 Bukod dito'y winisikan niya ng dugo ang tabernakulo, at ang lahat ng mga sisidlan ng paglilingkod. 22 At halos lahat ng bagay sa pamamagitan ng batas ay nililinis ng dugo; at kung walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran. 23 Kaya nga, kinakailangan na ang mga huwaran ng mga bagay sa langit ay dapat dalisayin ng mga ito; ngunit ang makalangit na mga bagay ay may mas mabuting mga hain kaysa sa mga ito. 24 Sapagka't si Cristo ay hindi pumasok sa mga banal na dako na ginawa ng mga kamay, na siyang mga larawan ng tunay; ngunit sa langit mismo, ngayon upang magpakita sa harapan ng Diyos para sa atin: 25 At hindi rin na dapat niyang ihandog ang kaniyang sarili nang madalas, gaya ng mataas na saserdote na pumapasok sa dakong banal taun-taon na may dugo ng iba; 26 Sapagka't kung gayon ay dapat na siya'y madalas na magdusa mula nang itatag ang sanglibutan: datapuwa't ngayon ay minsan sa katapusan ng sanglibutan ay napakita siya upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahain ng kaniyang sarili. 27 At kung paanong itinakda sa mga tao na minsang mamatay, ngunit pagkatapos nito ay ang paghuhukom: 28 Kaya't minsang inihandog si Cristo upang dalhin ang mga kasalanan ng marami; at sa kanila na naghihintay sa kanya ay magpapakita siya sa pangalawang pagkakataon na walang kasalanan tungo sa kaligtasan. Sapagkat hindi maaaring ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay mag-alis ng mga kasalanan. Hebrews 10:4 Yamang mayroon nga, mga kapatid, ng katapangan na pumasok sa kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, Hebrews 10:19
 • 8. Kung gaano kabigat na parusa, sa palagay ninyo, ay iisipin siyang karapat-dapat, na yurakan sa ilalim ng mga paa ang Anak ng Diyos, at itinuring ang dugo ng tipan, na kung saan siya ay pinabanal, isang bagay na hindi banal, at nagkasala kahit sa Espiritu ng biyaya? Hebrews 10:29 At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at sa dugo ng pagwiwisik, na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa kay Abel. Hebrews 12:24 Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na yaon, na ang dugo ay dinadala ng mataas na saserdote sa santuario para sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampo. Kaya't si Jesus din, upang mapabanal niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay nagdusa sa labas ng pintuan. Hebrews 13:11-12 Ngayon ang Dios ng kapayapaan, na muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus mula sa mga patay, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, Gawin kayong sakdal sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kaniyang kalooban, na gumagawa sa inyo ng nakalulugod sa kanyang paningin, sa pamamagitan ni Jesu-Kristo; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen.Hebrews 13:20-21 Hinirang ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu, sa pagsunod at pagwiwisik ng dugo ni Jesu-Cristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. 1 Peter 1:2
 • 9. Yamang nalalaman ninyo na hindi kayo tinubos ng mga bagay na nasisira, gaya ng pilak at ginto, mula sa inyong walang kabuluhang pamumuhay na tinanggap sa pamamagitan ng tradisyon mula sa inyong mga magulang; Kundi sa mahalagang dugo ni Cristo, na gaya ng sa korderong walang dungis at walang dumi: 1 Peter 1:18-19 Datapuwa't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya ng siya'y nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesucristo na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. 1 John 1:7 Ito ang siyang naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, maging si Jesucristo; hindi lamang sa tubig, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Sapagka't may tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo: at ang tatlong ito ay iisa. At may tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, at ang tubig, at ang dugo: at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Kung ating tinatanggap ang patotoo ng mga tao, ang patotoo ng Dios ay lalong dakila: sapagka't ito ang patotoo ng Dios na kaniyang pinatotohanan tungkol sa kaniyang Anak. 1 John 5:6-9 At mula kay Jesucristo, na siyang tapat na saksi, at ang panganay sa mga patay, at ang prinsipe ng mga hari sa lupa. Sa kaniya na umibig sa atin, at naghugas sa atin sa ating mga kasalanan sa kaniyang sariling dugo, At ginawa tayong mga hari at mga saserdote sa Dios at kaniyang Ama; sa kanya nawa ang kaluwalhatian at paghahari magpakailanman. Amen. Revelation 1:5-6
 • 10. At sila'y umawit ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ay karapatdapat na kunin ang aklat, at buksan ang mga tatak niyaon: sapagka't ikaw ay pinatay, at tinubos mo kami sa Dios sa pamamagitan ng iyong dugo mula sa lahat ng lahi, at wika, at bayan, at bansa; Revelation 5:9 At sinabi ko sa kaniya, Ginoo, nalalaman mo. At sinabi niya sa akin, Ito ang mga nanggaling sa malaking kapighatian, at nilabhan nila ang kanilang mga damit, at pinaputi sa dugo ng Cordero. Revelation 7:14 At kanilang dinaig siya sa pamamagitan ng dugo ng Kordero, at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo; at hindi nila inibig ang kanilang mga buhay hanggang sa kamatayan. Revelation 12:11 At nakita kong nabuksan ang langit, at narito ang isang puting kabayo; at ang nakasakay sa kanya ay tinawag na Tapat at Totoo, at sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagdigma. Ang kaniyang mga mata ay parang ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay maraming mga korona; at mayroon siyang isang pangalan na nakasulat, na hindi alam ng sinuman, kundi siya mismo. At siya ay nararamtan ng isang kasuutang binasa sa dugo: at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na Ang Salita ng Dios. At ang mga hukbo na nasa langit ay sumunod sa kaniya na nakasakay sa mga puting kabayo, na nararamtan ng mainam na lino, puti at malinis. Revelation 19:11-14
 • 11. Tumitingin tayo nang matatag sa dugo ni Kristo, at tingnan kung gaano kahalaga ang kanyang dugo sa paningin ng Diyos: na ibinuhos para sa ating kaligtasan, ay nagkamit ng biyaya ng pagsisisi para sa buong mundo. 1st Epistle of Clement to the Corinthians 4:5 At bukod dito'y binigyan nila siya ng isang tanda: na dapat siyang magbitin sa kaniyang bahay ng isang lubid na pula; sa pamamagitan nito'y binubungkal, upang sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, ay magkaroon ng katubusan sa lahat ng nananalig at umaasa sa Dios. Kita mo, mga minamahal, kung paano nagkaroon hindi lamang ng pananampalataya, kundi ng propesiya din sa babaeng ito. 1st Epistle of Clement to the Corinthians 6:10 Igalang natin ang ating Panginoong Hesukristo na ang dugo ay ibinigay para sa atin. 1st Epistle of Clement to the Corinthians 10:6 Sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa-tao ay isinama tayo ng Panginoon sa kanyang sarili; samantalang dahil sa pag-ibig na kaniyang dinala sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng kaniyang sariling dugo para sa atin, sa pamamagitan ng kalooban ng Dios; ang kanyang laman para sa ating laman; kanyang kaluluwa, para sa ating mga kaluluwa. 1st Epistle of Clement to the Corinthians 21:7 Dahil dito'y ipinangako ng ating Panginoon na ibigay ang kaniyang katawan sa pagkapuksa, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ay mangagpakabanal tayo; ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagwiwisik ng kanyang dugo. Sapagkat ganito ang sabi ng Kasulatan: Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, at sa pamamagitan ng kanyang dugo tayo ay gumaling. Siya ay dinala na parang kordero sa patayan, at gaya ng isang tupa sa harap ng kaniyang mga manggugupit na pipi, gayon hindi niya ibinuka ang kaniyang bibig. General Epistle of Barnabas 4:1,3
 • 12. Kung paanong sa pagiging mga tagasunod ng Diyos, at sa pag-uudyok sa inyong sarili sa pamamagitan ng dugo ni Cristo ay ganap ninyong naisagawa ang gawaing likas sa inyo. The Epistle of Ignatius to the Ephesians 1:3 Ignatius, na tinatawag ding Theophorus, sa banal na iglesya na nasa Tralles sa Asia: mga minamahal ng Diyos Ama ni Jesu-Cristo, hinirang at karapat-dapat sa Diyos, na may kapayapaan sa pamamagitan ng laman at dugo, at pagsinta ni Jesu-Cristo na ating pag-asa, sa pagkabuhay na maguli na sa pamamagitan niya: na ako naman ay bumabati sa kabuuan nito, na nagpapatuloy sa pagiging apostoliko, na nagnanais ng buong kagalakan at kaligayahan dito. The Epistle of Ignatius to the Trallians 1:1 Kaya't mangagbihis kayo ng kaamuan, baguhin ninyo ang inyong sarili sa pananampalataya, sa makatuwid baga'y ang laman ng Panginoon; at sa pag-ibig sa kapwa, iyon ay, ang dugo ni Jesucristo. The Epistle of Ignatius to the Trallians 2:7 Ninanais ko ang tinapay ng Diyos na laman ni Jesu-Cristo, mula sa binhi ni David; at ang inuming aking inaasam ay ang kaniyang dugo, na siyang pag-ibig na hindi nasisira. The Epistle of Ignatius to the Romans 3:5 Si Ignatius, na tinatawag ding Theophorus, sa iglesia ng Dios Ama, at ng ating Panginoong Jesucristo, na nasa Filadelfia sa Asia; na nagkamit ng awa, na nananatili sa pagkakaisa ng Diyos, at nagagalak magpakailanman sa pagsinta ng ating Panginoon, at natutupad sa buong awa sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli: Na binabati ko naman sa dugo ni Jesucristo, na siyang ating walang hanggan at walang dungis. kagalakan; lalo na kung sila ay kaisa ng obispo, at mga presbyter na kasama niya, at ang mga deacon na hinirang alinsunod sa pag- iisip ni Jesucristo; na siya'y itinalaga sa buong katatagan ayon sa kaniyang sariling kalooban sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Santo: Sapagka't iisa lamang ang laman ng ating Panginoong Jesucristo; at isang tasa sa pagkakaisa ng kanyang dugo; isang altar; The Epistle of Ignatius to the Philadelphians 1:1,11
 • 13. Sapagka't aking namasdan na kayo'y naninirahan sa isang pananampalatayang hindi natitinag, na parang kayo'y ipinako sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, sa laman at sa espiritu; at pinagtibay sa pag-ibig sa pamamagitan ng dugo ni Kristo; na lubos na naniniwala sa mga bagay na may kaugnayan sa ating Panginoon. The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans 1:3 Huwag linlangin ng sinuman ang kanyang sarili; kapuwa ang mga bagay na nasa langit at ang maluwalhating mga anghel, at mga prinsipe, kung nakikita man o hindi nakikita, kung sila ay hindi naniniwala sa dugo ni Cristo, ito ay magiging sa kanila sa kahatulan. The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans 2:12 Binabati ko ang iyong karapat-dapat na obispo, at ang iyong kagalang-galang na presbytery; at ang inyong mga diakono, aking mga kapwa-lingkod; at kayong lahat sa pangkalahatan, at bawat isa sa partikular, sa pangalan ni Jesucristo, at sa kanyang laman at dugo; sa kanyang pagsinta at muling pagkabuhay kapwa sa laman at espirituwal; at sa pagkakaisa ng Diyos sa iyo. The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans 3:22 Sa kaniya ang lahat ng mga bagay ay pinasakop, maging ang nasa langit, at ang nasa lupa; na sasambahin ng bawat nilalang na may buhay; na darating upang maging hukom ng mga buhay at mga patay: na ang dugo ay hihingin ng Diyos sa mga naniniwala sa kanya. The Epistle of Polycarp to the Philippians 1:7 Nguni't silang hindi tumupad sa kaniyang mga utos, ay tumatakas sa kanilang buhay, at mga kalaban niyaon. At sila na hindi sumusunod sa kanyang mga utos, ay ibibigay ang kanilang sarili sa kamatayan, at bawat isa ay magkasala sa kanyang sariling dugo. The Third Book of Hermas 10:13
 • 14. Kaya't pinag-isipan nila ang isa't isa kung aalis sila at ipahahayag ang mga bagay na ito kay Pilato. At habang iniisip pa nila iyon, ang langit ay muling makikitang bumukas, at isang taong bumababa at pumasok sa libingan. Nang makita ng senturion at ng mga kasama niya ang mga bagay na ito, sila'y nagmadali sa gabi kay Pilato, na iniwan ang libingan na kanilang pinagmamasdan, at ipinahayag ang lahat ng mga bagay na kanilang nakita, palibhasa'y lubhang namimighati, at nangagsasabi, Tunay na siya ang Anak ng Diyos. Sumagot si Pilato at sinabi, Ako ay malinis sa dugo ng Anak ng Diyos: ngunit kayo ang nagpasiya nito. Nang magkagayo'y nagsilapit silang lahat at nakiusap sa kaniya, at ipinamanhik sa kaniya na utusan ang senturion at ang mga kawal na huwag magsalita ng anuman tungkol sa mga bagay na kanilang nakita: Sapagka't mas mabuti, sabi nila, na tayo ay magkasala ng pinakamalaking kasalanan sa harap ng Dios, at upang hindi mahulog sa kamay ng mga tao ng mga Judio at batuhin. Kaya't iniutos ni Pilato sa senturion at sa mga kawal na huwag magsalita. The Lost Gospel According to Peter 1:11 Pagkatapos ay dumating ang Salita ng Diyos kay Adan, at sinabi sa kanya, O Adan, kung paanong ibinuhos mo ang iyong dugo, sa gayon ay ibubuhos Ko ang Aking sariling dugo kapag Ako ay naging laman ng iyong binhi; at kung paanong ikaw ay namatay, O Adan, gayon din ako mamamatay. At kung paanong ikaw ay nagtayo ng isang dambana, gayon din naman ako gagawa para sa iyo ng isang dambana sa ibabaw ng lupa; at kung paanong inihandog mo ang iyong dugo sa ibabaw niyaon, ay gayon ko ihahandog ang Aking dugo sa ibabaw ng isang dambana sa ibabaw ng lupa. At kung paanong ikaw ay humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng dugong iyon, gayon din naman gagawin Ko ang Aking dugo na kapatawaran ng mga kasalanan, at papawiin ang mga pagsalangsang dito. The First Book of Adam and Eve 24:4-5
 • 15. At, muli, tungkol sa Tubig ng Buhay na iyong hinahanap, ito ay hindi ipagkakaloob sa iyo sa araw na ito; ngunit sa araw na ibubuhos Ko ang Aking dugo sa iyong ulo sa lupain ng Golgota. Sapagka't ang Aking dugo ay magiging Tubig ng Buhay sa iyo, sa panahong yaon, at hindi sa iyo lamang, kundi sa lahat ng iyong binhi na sasampalataya sa Akin; na sa kanila ay maging kapahingahan magpakailanman. The First Book of Adam and Eve 42:7-8 Sinabi pa ng Diyos kay Adan, Ganito rin ang mangyayari sa Akin, sa lupa, kapag Ako ay tinusok at ang dugo ay dumaloy mula sa Aking tagiliran at dumaloy sa Aking katawan, na siyang tunay na handog; at ihahandog sa dambana bilang sakdal na handog. The First Book of Adam and Eve 69:6