SlideShare a Scribd company logo
CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY TNHH MTV THỰC
PHẨM VÀNG VIỆT NAM
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
Địa điểmđầu tư:
Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai
Tháng 9/2016
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 1
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
THUYẾT MINH DỰ ÁN
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM
VÀNG VIỆT NAM
(Giám đốc)
TRẦN THỊ HIỀN
Tháng 9/2016
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 2
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
MỤC LỤC
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.................................................................4
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư........................................................................................................... 4
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.................................................................................................4
I.3. Căn cứ pháp lý triển khai dự án............................................................................................. 5
I.3.1. Căn cứ pháp lýliên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh ............................................. 5
I.3.2. Căn cứ pháp lýliên quan đến hoạt động xây dựng công trình và sử dụng đất.................... 7
I.3.3. Căn cứ pháp lýliên quan đến sản xuất nông nghiệp và môi trường...................................8
CHƯƠNG II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN.......................................................... 10
II.1. Tổng quanvề thị trường nông sản và tình hình tiêu thụ sản phẩm....................................... 10
II.1.1. Thị trường sản xuất nông sản thế giới và trong nước..................................................... 10
II.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm........................................................................................ 14
II.2. Mục tiêu của dự án........................................................................................................... 16
II.3. Sự cần thiết cần phải đầu tư.............................................................................................. 17
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ............................................................................ 20
III.1. Hiện trạng khu vực xây dựng dự án................................................................................... 20
III.1.1. Điều kiện tự nhiên...................................................................................................... 20
III.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội .............................................................................................. 20
III.1.3. Cơ sở hạ tầng khu vực xây dựng dự án........................................................................ 21
III.2. Đánh giá tác động của dự án đến môi trường.................................................................... 23
III.3. Biện pháp giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường................................................... 27
III.3.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng...................................................................................... 27
III.3.2. Giai đoạn hoạt động của dự án................................................................................... 28
CHƯƠNG IV. QUY MÔ ĐẦU TƯ DỰ ÁN.......................................................................................... 29
IV.1. Hình thức đầu tư và công suất của dự án........................................................................... 29
IV.2. Chiến lược kinh doanh...................................................................................................... 29
IV.2.1. Chiến lược xâm nhập thị trường................................................................................. 30
IV.2.2. Chiến lược khác biệt hóa............................................................................................ 30
IV.2.3. Chiến lược tăng trưởng và chính sách triển khai .......................................................... 31
IV.2.4. Chiến lược sản phẩm................................................................................................. 31
IV.2.5. Chiến lược tiếp thị ..................................................................................................... 32
IV.2.6. Chiến lược phát triển thị trường................................................................................. 33
IV.2.7. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực......................................................................... 34
IV.3. Quy trình công nghệ và trang thiết bị cho dự án................................................................. 34
IV.3.1. Những hệ thống phụ trợ khác cho quy mô sảnxuất..................................................... 39
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 3
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
IV.4. Tổ chức nhân sự dự án..................................................................................................... 40
CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN.................................................................................... 41
V.1. Tổng mức đầu tư dự án..................................................................................................... 41
V.1.1. Tài sản cố định............................................................................................................ 41
V.1.2. Vốn lưu động sản xuất................................................................................................ 43
V.2. Nguồn vốn thực hiện dự án............................................................................................... 43
Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án........................................................................................... 43
Phương án vay và hoàn trả nợ.................................................................................................. 43
V.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án............................................................................................ 44
V.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án......................................................................... 49
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................................... 50
VI.1. Kết luận........................................................................................................................... 50
VI.2. Kiến nghị ......................................................................................................................... 50
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 4
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
I.1. Giới thiệuchủ đầu tư
Tên công ty :CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM
Mã số doanh nghiệp : 5300719330
Đăng ký lần đầu : 28/07/2016
Đại diện pháp luật : Trần Thị Hiền Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ trụ sở : 154 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Duyên Hải, Thành phố
Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
I.2. Mô tả sơ bộ thông tindự án
Tên dự án : Nhà máy xay xát lúa gạo
Địa điểm xây dựng : TP. Lào Cai- Tỉnh Lào Cai
Diện tích đầu tư : 2600m2
Hình: Vị trí đầu tư dự án
Mục tiêu đầu tư : Đầu tư xây dựng mới và mua sắm mới dây chuyền sản
xuất, chế biến lúa gạo.
Mục đích đầu tư :
 Cung cấp sản phẩm lúa gạo cho thị trường;
 Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát
triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai;
 Đạt mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp;
Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 5
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
Tổng mức đầu tư : 12,624,218,000 đồng
 Vốn tự có là : 3,787,265,000 đồng chiếm 30%.
 Vốn vay ngân hàng : 8,836,953,000 đồng chiếm tỷ lệ 70% (dùng để xây
dựng, mua sắm thiết bị công nghệ)
Tiến độ đầu tư :
 Dự kiến khởi công: quý III/2016
 Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng: quý I/2017
I.3. Căn cứ pháp lý triểnkhai dự án
I.3.1. Căn cứ pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số
14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ;
 Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc
Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
thuế thu nhập doanh nghiêp;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự
án đầu tư và xây dựng công trình;
 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý
chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008
của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-
CP;
 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình;
 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;
 Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7
Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;
 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng
dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;
 Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số
123/2008/NĐ-CP;
 Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp;
 Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về:
lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và
tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số
957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
 Thông tư số 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013 hướng
dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
 Quyết định 68/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 14/11/2013
về Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp;
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 6
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
 Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán
và dự toán công trình;
 Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Lào Cai
 Quyết định 1894/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch xúc tiến thương mại sản phẩm
nông nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
 Hướng dẫn 03/HD-SXD năm 2013 thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng và
quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 Hướng dẫn 07/HD-SXD năm 2013 thực hiện công tác thẩm tra thiết kế công trình
trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định của các Nghị định và Hướng dẫn về quy
định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
 Quyết định 1636/QĐ-TTg năm 2015 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ
tướng Chính phủ ban hành
 Quyết đinh 330/QĐ.UB năm 1995 ban hành công tác xây dựng và quản lý cho vay
dự án nhỏ giải quyết việc làm do Tỉnh Lào Cai ban hành
 Quyết định 140-TTg năm 1997 về chủ trương, biện pháp điều hành kinh doanh
lương thực và phân bón do Thủ tướng chính phủ ban hành
 Quyết định 17/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về
đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2010
 Quyết định 2125/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 Quyết định 37-TĐC/QĐ năm 1992 về "Hướng dẫn chỉ tiêu và mức chất lượng
dùng trong đăng ký chất lượng hàng hoá" do Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn, đo
lường và chất lượng ban hành
 Nghị quyết số 55-CP về công tác lương thực trong tình hình mới do Hội đồng
Chính phủ ban hành
 Luật đầu tư số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm
2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Quản lý thuế;
 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;
 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP
ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch
vụ;
 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Quản lý thuế;
 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 7
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
 Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định về thuế;
 Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
I.3.2. Căn cứ pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng công trình và sử dụng đất
 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
 Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định về giá đất;
 Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND về giá đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 2014
 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên
địa bàn tỉnh Lào Cai
 Quyết định 44/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại
đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào
Cai năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
 Thông tư 14/2014/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia . An toàn trong
xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;
 TCXD 229-1999: Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN
2737 -1995;
 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của
Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính
sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;
 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);
 Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);
 TCVN 375-2006: Thiết kế công trình chống động đất;
 TCXD 45-1978: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
 TCVN 5760-1993: Hệ thống chữa cháy-Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;
 TCVN 5738-2001: Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;
 TCVN 2622-1995: PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế;
 TCVN-62:1995: Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;
 TCVN 6160 – 1996: Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa
cháy;
 TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);
 TCVN 4760-1993: Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;
 TCXD 33-1985: Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết
kế;
 TCVN 5576-1991: Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 8
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
 TCXD 51-1984: Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu
chuẩn thiết kế;
 TCXD 188-1996: Nước thải đô thị -Tiêu chuẩn thải;
 TCVN 4474-1987: Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước trong nhà;
 TCVN 4473:1988: Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;
 TCVN 5673:1992: Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;
 TCVN 4513-1998: Cấp nước trong nhà;
 TCVN 6772: Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;
 TCVN 188-1996: Tiêu chuẩn nước thải đô thị;
 TCVN 5502: Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt;
 TCVN 5687-1992: Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm;
 TCXDVN 175:2005: Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;
 11TCN 19-84: Đường dây điện;
 11TCN 21-84: Thiết bị phân phối và trạm biến thế;
 TCVN 5828-1994: Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung;
 TCXD 95-1983: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân
dụng;
 TCXD 25-1991: Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình
công cộng;
 TCXD 27-1991: Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;
 TCVN-46-89: Chống sét cho các công trình xây dựng;
 EVN: Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).
 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của nghị định số
43/2014/NĐ-CP và nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về đất
đai của chính phủ;
I.3.3. Căn cứ pháp lý liên quan đến sản xuất nông nghiệp và môi trường
 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
 Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005;
 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;
 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm
2006 cuả Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của luật Bảo vệ Môi trường;
 Thông tư số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày
18/12/2008 về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác
động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
 Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi
trường ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu
công nghiệp;
 Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi
trường ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi
trường bắt buộc áp dụng;
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 9
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
 Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục
chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại;
 Tiêu chuẩn môi trường do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005;
 Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài
Nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi
trường và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số
35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN và
Môi trường;
 Quyết định 560/QĐ-BNN-CB năm 2011 Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật
kho chứa thóc chuyên dùng và cơ sở xay xát thóc gạo phục vụ xuất khẩu do Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
 Quyết định 2765/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt đề án khung phát triển sản
phẩm quốc gia "Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao" do Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 Quyết định 20/2007/QĐ-BNN phê duyệt Chiến lược quốc gia sau thu hoạch lúa
gạo, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn ban hành
 Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành định mức hỗ trợ và quy định tạm thời
danh mục hỗ trợ cây trồng, vật nuôi,máy móc thiết bị, công cụ sản xuất, chế biến,
bảo quản sản phẩm sau thu hoạch của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc
Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban nhân dân Kon Tum ban hành
 Quyết định 3642/QĐ-BNN-CP năm 2015 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh cơ giới
hóa nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ban hành
 Quyết định 3129/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp
sản xuất thiết bị chế biến nông - lâm - thủy sản giai đoạn đến năm 2015, có xét đến
năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 Quyết định 124/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản
xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 do Thủ tướng Chính
phủ ban hành
 Thông tư liên bộ 04-TT/LB năm 1967 về những biện pháp ngăn ngừa tai nạn trong
việc sử dụng cơ khí nhỏ và các đề phòng nhiễm độc khi sử dụng thuốc trừ sâu,
phân bón hóa học ở các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp -
Bộ Lao Động ban hành
 Thông tư 107/1999/TT-BNN-CS hướng dẫn chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá
nhân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 10
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
CHƯƠNG II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN
II.1. Tổng quan về thị trường nông sản và tình hình tiêuthụ sản phẩm
II.1.1. Thị trường sản xuất nông sản thế giới và trong nước
(a) Tình hình sảnxuấtlúa gạotrên thế giới.
Lúa gạo là một loại lương thực quan trọng đối với 3,5 tỷ người, chiếm 50% dân
số thế giới. Theo thống kê của tổ chức lương thực thế giới FAO năm 2015 sản lượng
lúa gạo đạt 749,1 triệu tấn tăng 1% so với năm 2014 (741,8 triệu tấn) và có xu thế tăng
trong những năm tiếp theo.
Sản lượng lúa gạo tại châu Á
chiếm tới 90,4% toàn thế giới, tức là
677,7 triệu tấn. Tỷ lệ này vẫn đang liên
tục tăng vì vấn đề dân số gia tăng ở khu
vực này. Theo thống kê, sản lượng lúa
gạo cao chủ yếu nhờ sản lượng tăng
mạnh tại Trung Quốc, Ấn Độ, Thái
Lan, Pakistan và Việt Nam. Trong đó,
sản lượng lúa gạo của Việt Nam năm
2015 đạt tới 44,7 triệu tấn.
Sản lượng lúa gạo tại Châu Phi
đạt 28,7 triệu tấn, tăng 0,8% so với sản
lượng năm 2014. Sản lượng tăng tại các
nước Tây Phi đã bù đắp những thiếu
hụt do sự suy giảm tại một nước ở
Đông và Nam Phi.
Hình: Sản lượng và diện tích trồng lúa gạo thế giới
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam
Tại vùng trung Mỹ và Caribe sản lượng lúa gạo duy trì ở mức ổn định 3 triệu tấn.
Vùng nam Mỹ sản lượng lúa gạo đạt 25,4 triệu tấn năm 2015 tăng 2,7% so với cùng kỳ
năm 2014. Sản lượng lúa gạo tại châu Âu giữ ở mức ổn định đạt 4.1 triệu tấn năm
2015. Gạo là một trong những mặt hàng thiết yếu, ít phụ thuộc vào thu nhập của các
hộ gia đình. Do đó, khối lượng tiêu thụ gạo trên thế giới và Việt Nam nói riêng rất lớn.
Năm 2014, thương mại lúa gạo thế giới tương đối bình ổn, không có những xáo trộn
đáng kể xảy ra do mùa màng hoặc biến cố chính trị. Do nhu cầu của một số nước gia
tăng và số lượng lúa gạo thặng dư tại các nước xuất khẩu, sự trao đổi lúa gạo thế giới
đạt mức kỷ lục 40.2 triệu tấn gạo hay 8% cao hơn 2013.
Với khuynh hướng giảm bớt diện tích trồng lúa, Việt Nam năm 2014 được mùa
nhờ khí hậu điều hòa, sản lượng đạt đến 45 triệu tấn lúa hay tăng 2.3% so với 2013,
năng suất bình quân 5.77 tấn/ha và xuất khẩu 6.2 triệu tấn gạo trị giá 2.7 tỉ Mỹ kim, so
với mục tiêu đầu năm 6.5 triệu tấn và 6.7 triệu tấn của 2013. Năm 2014, Việt Nam
xuống vị trí thứ ba xuất khẩu gạo thế giới, sau Thái Lan và Ấn Độ. Hai chương trình
trợ cấp trồng lúa lai và sản xuất lúa 3 vụ/năm đã đến lúc cần được nghiêm túc duyệt
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 11
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
xét lại vì sự bất hợp lý của nước sản xuất dư thừa và xuất khẩu gạo lớn thế giới, chưa
kể đến yếu tố kỹ thuật. Cho nên, cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đặc biệt dành hỗ
trợ này cho mục đích khác như ngành trồng bắp, đậu nành cho chăn nuôi và rau cải,
màu có trị giá cao. Hơn nữa, trồng 3 vụ lúa/năm trong khi giá gạo xuất khẩu thế giới
xuống thấp như hiện nay, nông dân còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Chỉ tiêu sản xuất
lúa gạo hàng năm cần đặt trên cơ sở nhu cầu thế giới và nội địa để đảm bảo lợi tức cao
cho nông dân thay vì dựa vào đất trồng sẵn có. Năm 2014 là năm xuất khẩu gạo thơm
nhiều nhất, hơn 800.000 tấn gạo hay 36% so với cùng thời điểm năm trước, với giá
trung bình 600 đô la/tấn (trong khi gạo thơm Hom Mali của Thái Lan từ 1.065 - 1.075
đô la/tấn và Basmati của Ấn Độ 1.515 - 1.525 đô la/tấn), có thể thu hút nông dân trồng
nhiều lúa thơm trong những năm tới. Thị trường chủ yếu là Trung Quốc, Hồng Kông,
Singapore, Malaysia, Philippines và Mỹ. Một điều đáng mừng cho người Việt hải
ngoại là gạo Việt Nam bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường Hoa Kỳ từ quý
4/2014, nhưng chất lượng và giá cả kém hơn gạo Thái Lan (từ 10-45 đô la/kg), với 3
nhãn hiệu: Gạo thơm thượng hạng Bạc Liêu, Gạo thơm thượng hạng 3 Miền và Việt
Nam Jasmine ricet tại miền Nam California. Phản ứng sơ khởi của giới tiêu thụ Mỹ
cho biết chất lượng gạo Việt Nam không bằng gạo Thái Lan, loại gạo sau này hiện
chiếm thị phần to lớn tại Mỹ (hơn 80%).
Hình: Sản lượng xuất khẩu và dự trữ gạo tại một số nước xuất khẩu quan
trọng và thế giới 2013 và 2014
Nguồn: Tiên đoán FAO Tháng 12-2014
Năm 2015, theo một số chuyên gia, thị trường xuất khẩu gạo thế giới có thể gặp
khó khăn. FAO tiên đoán thị trường lúa gạo thế giới sẽ kém hơn 2014 một chút, chỉ độ
0.6% hay số lượng đạt đến 40.5 triệu tấn gạo. Hiện nay, các nước ở Nam bán cầu đang
gieo trồng, theo tiên đoán sơ khởi, sản xuất lúa của Argentina và Uruguay giảm bớt do
mưa quá nhiều và giá thành cao; trong khi tăng thêm tại Bolivia, Chile và Paraguay. Ở
Indonesia, chính phủ đặt chỉ tiêu tăng 4% (73,4 triệu tấn lúa) so với 2014. Sri Lanka
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 12
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
sản xuất phục hồi nhờ mưa trở lại. Tại Châu Phi, triển vọng sản xuất của Madagascar
và Tanzania khá tốt. Tuy nhiên, sản xuất lúa của Úc Châu sẽ co lại 18% do thiếu nước
và giá thành cao. Ngoài ra, Thái Lan và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ với nội dung
Trung Quốc sẽ mua 2 triệu tấn gạo từ Thái Lan trong 2015-2016 dù thực tế chưa xác
định như đã thấy trong 2014.
Theo FAO tiên đoán, sau khi xuất khẩu được 6.2 triệu tấn gạo trong 2014, Việt
Nam có thể xuất khẩu 6.9 triệu tấn gạo trong 2015 do được mùa năm qua, mà phần lớn
đến các nước nhập khẩu chủ yếu: Trung Quốc, Philippines và Đông Nam Á. Thái Lan
sẽ tiếp tục vai trò dẫn đầu xuất khẩu gạo thế giới ở tầm mức cao hơn, khoảng 11 triệu
tấn gạo, do họ còn gạo tồn kho khá lớn.
Biểu đồ : Top 10 thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng
2/2015 (ngàn tấn)
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam
Một số nước khác như Campuchia, Trung Quốc, Guyana, Myanmar, Pakistan,
Paraguay và Hoa Kỳ có khả năng xuất khẩu gạo nhiều hơn, trong khi các nước
Argentina, Úc Châu, Brazil và đặc biệt Ấn Độ sẽ bị cạnh tranh gay gắt hơn do giá cả
thiếu hấp dẫn.
Các sản phẩm nông nghiệp, nhất là lúa gạo sẽ được tiến hành tự do hóa thương
mại vào năm 2015 trong khu vực ASEAN. Do đó, xuất khẩu gạo thơm và gạo có chất
lượng cao cần được hỗ trợ khuyến khích nhiều hơn nữa để nâng cao lực cạnh tranh của
khâu này, nhưng phải thực sự đảm bảo chất lượng cao. Ngoài ra, mong đợi lộ trình
thực hiện chủ trương thương nhân đầu mối xuất khẩu gạo phải có vùng nguyên liệu
hoặc hợp tác, liên kết, đặt hàng với hộ nông dân trồng lúa sớm được nghiêm chỉnh áp
dụng đại trà, vì đó là bước cơ bản để thiết lập thương hiệu cho lúa gạo Việt Nam và
đảm bảo quyền lợi người trồng lúa.
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 13
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
(b) Tình hình sảnxuấtlúa gạotại Việt Nam
Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa có chiều dài bờ biển lên tới 3000km, địa
hình phức tạp nhiều sông núi, do đó hình thành nhiều vùng canh tác lúa khác nhau.
Căn cứ vào điệu kiện tự nhiên, tập quán canh tác, sự hình thành mùa vụ và phương
pháp gieo trồng, nghề trồng lúa nước được hình thành và chia ra là 3 vùng chính: đồng
bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung và đồng bằng Nam Bộ
Theo bảng thống kê diện tích và sản lượng lúa của cả nước, nhận thấy rằng bắt
đầu từ năm 2000 đến năm 2007 diện tích trồng lúa giảm từ 7.666 nghìn ha xuống
7.207 nghìn ha và từ năm 2007 trở đi diện tích trồng lúa có xu hướng tăng trở lại và
đạt 7.899 nghìn ha vào năm 2013. Diện tích của vụ lúa mùa có xu hướng giảm dần,
còn diện tích của vụ đông xuân thì tăng dần theo từng năm. Diện tích vụ hè thu giữ ở
mức ổn định và bắt đầu có xu hướng tăng từ năm 2010.
Từ năm 2005 trở lại đây sản lượng lúa gạo có xu thế tăng dần. Ngoài việc tăng
diện tích trồng lúa thì việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp bằng việc tạo
ra những giống lúa mới có năng suất cao, chống chọi được với nhiều loại sâu bệnh
cũng góp phần nâng cao sản lượng lúa gạo của cả nước.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2015 ước đạt gần 6,7 triệu tấn và 2,85 tỷ USD,
tăng 5,8% về khối lượng nhưng giảm 2,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014, theo số
liệu của Bộ NN&PTNT. Khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm so với cùng kỳ
liên tục trong 10 tháng đầu năm 2015, chỉ tăng so với cùng kỳ vào tháng 11 và tháng
12 năm 2015. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 410,56 USD/tấn (FOB), giảm 7%
so với 441,38 USD/tấn cùng kỳ năm trước.
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam
Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm trên 70%.
Theo giới chuyên gia, giá xuất khẩu gạo giảm do các đơn hàng gạo chủ yếu là loại
25% tấm và 5% tấm giá trị thấp từ Indonesia và Philippines, mặc dù xuất khẩu gạo
thơm đang có xu hướng tăng.
Dòng gạo cao cấp Việt Nam đang ngày càng chiếm ưu thế với mức giá liên tục
tăng. Xuất khẩu gạo chất lượng cao trong 9 tháng đầu năm 2015 tăng 17% so với cùng
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 14
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
kỳ năm 2014, đạt 1,2 triệu tấn, chiếm 26% trong tổng khối lượng gạo xuất khẩu trong
giai đoạn này. Lợi nhuận mà dòng sản phẩm cao cấp mang lại hấp dẫn hơn nhiều so
với hàng phổ thông và cấp thấp.
II.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm
Gạo luôn là lương thực chính của Việt Nam. Tuy nhiên, lượng gạo tiêu thụ bình
quân đầu người của Việt Nam cũng nhu các nước châu Á khác đang trên đà giảm. Khi
nền kinh tế phát triển, người tiêu dùng có sức mua lớn hơn và có cơ hội tiếp cận nhiều
hơn với các loại thực phẩm khác, vì thế lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người sẽ
giảm khi thu nhập tăng.
Theo số liệu gần đây nhất của Bộ NN & PTNT, lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu
người của Việt Nam là khoảng 136 kg. Bộ NN & PTNT cũng sử dụng số liệu trên để
đưa ra dự báo về cung và cầu gạo. Nguồn hàng của các loại thực phẩm khác luôn có
sẵn trên thị trường cũng khiến cho lượng tiêu thụ gạo bình quân đầu người sụt giảm.
Lượng gạo tiêu thụ đầu người hàng tháng tại các khu vực đô thị thường thấp hơn so
với khu vực nông thôn. Cũng phải nói thêm, sản lượng gạo tiêu thụ tại các khu vực đô
thị cũng đang trên đà giảm nhanh. Mặc dù lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người
hiện nay đang giảm nhưng với tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm khoảng một triệu
người nên tổng sản lượng gạo tiêu thụ vẫn tiếp tục tăng. Uớc tính, mỗi năm Việt Nam
sẽ tiêu thụ thêm 150.000 tấn gạo.Sản lượng gạo được dùng trong ngành công nghiệp
chế biến thực phẩm là khoảng 6 triệu tấn một năm và sẽ tăng thêm từ 50.000 đến
100.000 tấn mỗi năm. Trong lĩnh vực này, gạo được sử dụng nhiều trong các loại thực
phẩm làm từ tinh bột gạo như bánh bao, mì, bánh tráng, bánh bột gạo, bia và rượu.
Trong ngành thức ăn chăn nuôi, sản phẩm công nghiệp chỉ đáp ứng được khoảng
60% nhu cầu; còn 40% là nguồn thức ăn chăn nuôi tự chế. Gạo là một trong những
nguồn nguyên liệu chính của thức ăn tự chế cho lợn, cá và gia cầm. Trong khi Việt
Nam chỉ có thể cung cấp tối đa 500.000 tấn gạo dùng trong thức ăn chăn nuôi thì nhu
cầu về gạo trong ngành công nghiệp này của nước ta sẽ tăng 50.000 đến 100.000 tấn
mỗi năm, tùy thuộc vào lợi thế về giá của gạo so với các nguồn nguyên liệu khác như
ngô và sắn. Theo các thương nhân, tổng cộng Việt Nam sẽ tiêu thụ thêm tối đa
500.000 tấn gạo mỗi năm.
Trong thời gian gần đây Chính Phủ đã áp dụng nhiều biện pháp, giải pháp thu
mua tạm trữ lúa gạo để giảm bớt khó khăn cho người dân. Nhưng việc thu mua, tiêu
thụ hết lượng lúa gạo còn tồn đọng cho nông dân là vấn đề không dễ trong một sớm
một chiều có thể làm tốt được, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ, một trong
những giải pháp thực thi nhất là tổ chức xây dựng hệ thống thu mua lúa gạo nói riêng
và hàng nông sản nói chung. Tuy nhiên sản lương thực tăng cao nhưng chất lượng lúa,
gạo vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh trên thị trường thế giới. Hiện
nay, đa phần gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn là gạo cấp thấp, giá gạo thường thấp hơn
của Thái Lan.
Mặt khác, do hạn hán kéo dài, hầu hết nông dân đang giữ lúa, chờ đến lúc được
giá mới bán. Thương lái (đặc biệt là thương lái biên giới) cũng đang tăng giá mua vào
để đảm nguồn hàng. Điều này đã góp phần làm tăng cả giá gạo nội địa và giá gạo xuất
khẩu.
Giá gạo trong nước biến động do các yếu tố sau: nguồn cung lúa có sẵn tại các
thời điểm khác nhau trong năm, nhu cầu xuất khẩu và lượng dự trữ cuối niên vụ.
Thông thường, giá lúa thường giảm xuống mức thấp nhất hai lần trong năm: giai đoạn
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 15
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
thu hoạch cao điểm vụ Đông-Xuân (tháng 3 - tháng 4) và giai thu hoạch cao điểm của
vụ hè thu chính (tháng 6 - tháng 7). Giá lúa cũng phụ thuộc lượng gạo dự trữ, đặc biệt
là lượng dự trữ cuối niên vụ, so với thời gian nông nhàn.
Hình: Giá lúa hàng tháng của Việt Nam giai đoạn 2005-2016
Đơn vị: VND/kg
Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam
Tuy nhiên, giá lúa niên vụ 2015/16 có xu hướng không ổn định so với các niên
vụ khác. Biểu đồ dưới đây chỉ ra xu hướng giá lúa trong 3 tháng đầu năm của các năm
khác nhau. Giá lúa trong tháng 3 hàng năm có xu hướng thấp hơn so với giá tháng 1 và
tháng 2, do vào thời gian này, ĐBSCL đang thu hoạch vụ Đông-Xuân ngoại trừ các
năm 2015, 2016, 2008 và 2009. Giá lúa tháng 3 năm 2008 và năm 2009 tăng do nguồn
cung toàn cầu thiếu hụt. Mức giá cao giữa tháng 3 và tháng 2 năm 2016 đạt 450 đồng;
bên cạnh đó các năm 2008, 2015 và 2009 cũng có xu hướng tương tự với mức giá cao
lần lượt là 200 đồng, 250 đồng và 500 đồng.
Hình: Giá lúa ba tháng đầu năm trong giai đoạn từ 2005-2016
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 16
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
Đơn vị: VND/kg
Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam
II.2. Mục tiêu của dự án
Dự án Nhà máy xay xát lúa gạo xây dựng tại Thành phố Lào Cai được tiến hành
nhằm đạt được những mục tiêu sau:
 Thu mua lúa gạo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
 Phát triển công nghệ bảo quản với kỹ thuật cao hơn;
 Đảm bảo cung ứng đầy đủ cho thị trường trong và ngoài nước, đảm bảo
đầu ra cho sản phẩm.
Không những vấn đề đầu vào là nguyên vật liệu được chú trọng, dự án còn nỗ lực
tạo kênh phân phối nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm bằng cách xây dựng hệ thống
kênh phân phối trưc tiếp và gián tiếp. Mục tiêu của chúng tôi là “ Xuất Khẩu”. Vì vậy
chúng tôi cẩn trọng lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung
vào tất cả các bước của quá trình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn trước khi đóng gói
và phân phối tới khách hàng. Chúng tôi tự tin với chất lượng sản phẩm tốt vì sử dụng
nguồn nguyên liệu ( lúa, gao) chất lượng kết hợp với máy móc, công nghệ hiện đại
trong quá trình chế biến để sản xuất ra những sản phẩm có giá trị cao đáp ứng nhu cầu
thị trường.
Nhà máy xay xát lúa gạo xây đựng tại địa bàn Thành phố Lào Cai sẽ là nhà cung
cấp gạo chuyên nghiệp. Chúng tôi sở hữu các thế mạnh sản xuất và kinh doanh lúa
gạo sau:
 Đội ngũ thu mua lúa nhanh chóng tận đồng với bà con nông dân.
 Hệ thống lò sấy lúa dùng nhiệt trấu hoạt động liên tục.
 Dây chuyền xây xát lúa gạo gồm: máy sát trắng, máy lau bóng gạo chất
lượng cao.
 Hệ thống máy làm củi trấu cung cấp cho thị trường nhiên liệu các tỉnh.
 Đội ngũ kinh doanh gạo thành phẩm chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu tiêu
thụ nội địa và xuất khẩu. Áp dụng hệ thống thanh toán và giao hàng nhanh
chóng, linh hoạt.
Các sản phẩm dự kiến nhà máy sản xuất ra để dưa vào thị trường gồm có:gạo
thơm, gạo tấm, gạo nếp, cám gạo. Công ty thu mua lúa gạo, sấy và tách trấu cung cấp
cho thị trường sản phẩm chính là gạo lức bán cho các nhà máy trà bóng gạo và các
công ty xuất khẩu. Ngoài ra Công ty còn thực hiện việc sấy thuê hoặc sấy và tách trấu
cho khách hàng có nhu cầu sấy lúa và tách trấu. Sản phẩm phụ phẩm là vỏ trấu sẽ
được tận thu làm nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất điện của Công ty.
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 17
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
Sản phẩm gạo từ công ty thực phẩm Vàng Việt Nam được sản xuất trên dây
chuyền khép kín, được đánh giá là hiện đại nhất tại Việt Nam hiện nay. Với hệ thống
máy bóc vỏ trấu, máy lọc sạn, máy xát trắng, máy đánh bóng gạo, Cân điện tử tự
động… đặc biệt là máy Bắn màu hạt gạo tự động được nhập khẩu từ Đài Loan có tác
dụng loại bỏ những hạt gạo kém chất lượng, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất
khẩu.
Đối với kênh bán hàng trực tiếp, công ty tìm hiểu và xây dựng hệ thống các siêu
thị mini trên địa bàn tỉnh Lào Cai, chuyên bán các sản phẩm của công ty, góp phần đưa
sản phẩm đến tay người tiêu dùng đồng thời tạo sự nhận biết của khách hàng về sản
phẩm của công ty. Bên cạnh đó xây dựng lực lượng bán hàng năng động, nhiệt huyết
tiếp cận và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
Song song với việc xây dựng hệ thống phân phối trực tiếp, dự án còn phát triển
kênh bán hàng gián tiếp. Công ty đã có kế hoạch tiếp cận và xây dựng hệ thống đại lý
thông qua việc rà soát, thương thảo và kí hợp đồng với các nhà phân phối, các tiểu
thương trong địa bàn, ngoài ra công ty cũng có kế hoạch tiếp cận với các hệ thống siêu
thị trên địa bàn tỉnh, tích cực làm việc để có thể đưa những sản phẩm của dự án vào hệ
thống các siêu thị này, đây là vấn đề cần chú tâm thực hiện, từ hệ thống siêu thị, các
sản phẩm của dự án sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng.
Cùng với việc phát triển kênh bán hàng trực tiếp và gián tiếp, công ty tích cực
xây dựng hệ thống bán hàng online, thông qua website: thucphamvang.com, các sản
phẩm sẽ dễ dàng được khách hàng nắm bắt hơn (số lượng, giá cả, xuất xứ, công
dụng…), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong việc tiếp cận các sản phẩm
của dự án. Hơn thế nữa, công ty còn có kế hoạch phối hợp với đài truyền thông tỉnh
Lào Cai làm chuyên đề về thực phẩm vàng, giới thiệu về các sản phẩm của công ty,
những tiêu chuẩn chất lượng cũng như những lợi ích mà sản phẩm của công ty đem lại,
tạo điều kiện hết sức thuận lợi để người tiêu dùng không chỉ trong tỉnh Lào Cai mà còn
cả nước biết đến các sản phẩm này.
Bên cạnh những mục tiêu kinh tế có lợi cho chính chủ đầu tư, chúng tôi còn
mong muốn rằng dự án này sẽ mang lại hiệu quả xã hội to lớn. Ngoài việc góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng phát triển công nghệ cao, dự án
sẽ phần nào giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, từng bước xây
dựng và cải tạo môi trường sống trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt chúng tôi hy vọng
rằng, những sản phẩm, đặc sản nuôi trồng từ chính đất và nước, từ bàn tay lao động
của người dân Lào Cai sẽ ra khắp Việt Nam và được thị trường trong nước đón nhận.
II.3. Sự cần thiết cần phải đầu tư
Lào Cai là địa phương có năng suất, sản lượng lương thực trong tốp đầu các tỉnh miền
núi phía Bắc và đang tiếp tục có hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế nông nghiệp với
giải pháp sản xuất lương thực theo hướng hàng hóa.
Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 63.000 ha đất trồng lúa, ngô, trong đó, diện tích
trọng điểm sản xuất cây lương thực trên 16.000 ha, canh tác 2.000 ha lúa chất lượng
cao. Đánh giá tình hình sản xuất lương thực của tỉnh, ông Dương Đức Huy, Phó Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng: Đây là một trong những lĩnh
vực thành công nhất trong phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp của tỉnh những năm
gần đây.
Một minh chứng cụ thể, các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng lương thực hằng
năm ngày một tăng cao. Năm 2010, tổng sản lượng lương thực cây có hạt của tỉnh đạt
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 18
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
228.000 tấn, năm 2012 đạt gần 260.000 tấn (tăng 14%), năm 2013 ước đạt 265.000
tấn, tăng 8,2% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, góp phần đảm
bảo an ninh lương thực, ổn định cuộc sống cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thành
công đó là hiệu quả bước đầu việc thực hiện Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả
sản xuất nông nghiệp hàng hoá giai đoạn 2011 - 2015” của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XIV. Đây cũng là động lực thực hiện chương trình sản xuất lương thực bền
vững và sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác của các
địa phương trong tỉnh.
Việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sự vào cuộc đồng bộ, tích
cực của các ngành và sự hưởng ứng của người dân, các doanh nghiệp là điều kiện đảm
bảo những thành công trong sản xuất lương thực. Theo đó, hàng loạt các giải pháp
được triển khai đồng bộ như: Nghiên cứu và sản xuất giống lúa, đẩy mạnh thâm canh
tăng vụ, nâng cao năng lực dự báo và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng,
phát triển dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp. Nổi bật là chương trình nghiên cứu và
sản xuất giống lúa nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất. Hiện, tỉnh được Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn công nhận 3 giống lúa lai LC 25, LC 212, LC 270 là giống cây
trồng mới, được lưu hành trên toàn miền Bắc. Diện tích vùng sản xuất lúa giống ổn
định với quy mô trên 300 ha gieo trồng/năm, sản lượng đạt trên 600 tấn, đáp ứng 65%
nhu cầu lúa giống trong tỉnh, góp phần hạ giá thành giống lúa lai trên địa bàn. Phong
trào thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lương thực nâng lên, nhiều
chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước được tập trung ưu tiên cho các giống đạt
năng suất cao. Hiện, tỷ lệ diện tích sử dụng lúa lai ở các địa phương trong tỉnh chiếm
70,3%, giống ngô lai 90%, năng suất vùng thâm canh lúa đạt trên 65 tạ/ha, vùng thâm
canh ngô đạt trên 50 tạ/ha, góp phần đưa năng suất bình quân của cây lúa trong năm
2012 đạt 48,4 tạ/ha (tăng 9,3%), cây ngô đạt 34,35 tạ/ha (tăng 5,1%) so với năm 2010.
Bên cạnh đó, Lào Cai có cặp cửa khẩu Quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu (đường sắt và
đường bộ) với 3 điểm thông quan: Ga quốc tế Lào Cai, cầu đường bộ qua sông Nậm
Thi, cầu đường bộ qua sông Hồng (là điểm nối giữa đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai
(Việt Nam) với đường cao tốc Hà Khẩu - Côn Minh (Trung Quốc) là cầu nối quan
trọng trên tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Là cửa
ngõ của Việt Nam và các nước ASEAN. Trung tâm của Hành lang Bắc Nam trong hợp
tác các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) với thị trường Tây Nam –
Trung Quốc. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai là cửa khẩu duy nhất ở phía Bắc Việt Nam
nằm trong lòng một thành phố trực thuộc tỉnh, có đầy đủ hệ thống dịch vụ của đô thị
loại III cũng như các dịch vụ thương mại vận tải, kho bãi, logicstics, giám định hàng
hóa, cảng ICD…
Với vị trí địa kinh tế, địa chính trị, vai trò là cầu nối quan trọng trên tuyến Hành
lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, là cửa ngõ của Việt Nam và
các nước ASEAN cùng với các điều kiện về giao thông, nguồn tài nguyên khoáng sản,
tiềm năng du lịch… Lào Cai có điều kiện phát triển nền kinh tế nhanh, mạnh, bền
vững, trở thành vùng kinh tế động lực của khu vực Tây Bắc Việt Nam và có tác động
lan tỏa ra các vùng lân cận.
Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm nông sản tại đây được bán ra thị trường chủ
yếu dưới dạng thô, chưa ra một công đoạn sơ chế nên giá thành không cao ảnh hưởng
nhiều đến đời sống của các hộ dân tại đây. Sư xuất hiện các công ty chế biến nông sản,
thủy sản là sự cần thiết, là chiếc cầu nối giữa các hộ dân và thị trường.
Hiểu rõ những hạn chế của nông dân trong sản xuất nông thủy sản và nắm bắt
được định hướng chủ trương phát triển của tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng nền nông
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 19
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
nghiệp phát triển bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá đạt hiệu quả kinh tế - xã hội
cao; Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nuôi trồng thủy sản, tăng sản lượng, giá trị và hiệu
quả đáp ứng nhu cầu của thị trường; đa dạng hoá cây trồng trên nền tảng sử dụng tối
đa đất và nước; Xây dựng ngành trồng trọt, thủy sản trở thành ngành kinh tế hàng hoá
đáp ứng nhu cầu trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu với chất lượng cao; Chú trọng những
cây trồng có giá trị kinh tế, nhu cầu thị trường cao và có khả năng xuất khẩu; Khai
thác tối đa lợi thế của tỉnh. Vì thế, chúng tôi đã tiến hành xây dựng Nhà máy xay xát
lúa gạo.
Với niềm tin sản phẩm do chúng tôi tạo ra sẽ được người tiêu dùng trong nước ưa
chuộng, với niềm tự hào sẽ góp phần tăng giá trị tổng sản phẩm nông nghiệp, tăng thu
nhập và nâng cao đời sống của nhân dân và tạo việc làm cho lao động tại địa phương,
chúng tôi tin rằng Dự án xay xát lúa gạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai là việc làm cần thiết
trong giai đoạn hiện nay.
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 20
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
III.1. Hiện trạng khu vực xây dựng dự án
III.1.1. Điều kiện tự nhiên
Địa hình
Khu đất dự án nằm trên địa bàn thành phố Lào Cai cần địa hình tương đối bằng
phẳng thuận lợi để xây dựng nhà máy.
Khí hậu
Khí hậu khu vực dự án nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa song do nằm sâu trong
địa hình chia phối bởi yếu tố địa hình phức tạp nên diễn biến thời tiết có phần thay đổi
, nhiệt độ trung bình từ 15 – 20oC. Mùa mưa từ tháng 04 – tháng 10, mùa khô từ tháng
10 – tháng 03 năm sau, lượng mưa trung bình từ 1.800 – 2.000 mm có điều kiện tốt
cho xây dựng nhà máy chế biếnsản xuất nông sản, thủy sản.
Vị trí địa lý
Thành phố Lào Cai giáp các huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát, Sa
Pa cùng của tỉnh Lào Cai. Phía Bắc, thành phố giáp huyện Hà Khẩu, châu tự trị dân
tộc Hani và Yi Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Từ thành phố lên thị trấn du
lịch Sa Pa theo Quốc lộ 4D chỉ chừng 40 km.
Thành phố Lào Cai có 2 con sông chảy qua. Sông Nậm Thi chạy quanh phía Bắc
tỉnh, đồng thời là ranh giới tự nhiên với Trung Quốc. Nước sông quanh năm trong
xanh, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho nhà máy nước của thành phố. Sông Nậm
Thi hợp lưu với sông Hồng ngay tại biên giới giữa thành phố Lào Cai và Trung Quốc.
Sông Hồng sau khi được Nậm Thi hợp lưu thì chảy hẳn vào lãnh thổ Việt Nam, mang
lại nguồn phù sa màu mỡ cho đồng bằng sông Hồng. Thành phố Lào Cai nằm hai bên
bờ sông Hồng. Các cây cầu Cốc Lếu, Phố Mới,... bắc qua sông nối hai phần của thành
phố.
III.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
Sản xuất nông nghiệp
Trên thực tế, sản xuất nông nghiệp của Lào Cai trong 5 năm qua có nhiều bước
tiến rất đáng kể. Đó là việc duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 6,5%,
giá trị sản xuất năm 2015 đạt 5.079 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2014, giá trị sản
xuất trên đơn vị canh tác đạt 46,5 triệu đồng/ha, tổng sản lượng lương thực đạt trên
275.000 tấn. Các dự án sản xuất nông nghiệp hàng hoá phát triển bền vững, số lượng
hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp tăng nhanh và bắt đầu đi vào hoạt động có hiệu
quả. Năm 2015 là thời điểm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển trong 5 năm, tính
sơ bộ thì giá trị sản xuất/đơn vị diện tích đất canh tác đã tăng 14,5% so với thời điểm
năm 2010.
Năm 2015, diện tích sản xuất lúa giống toàn tỉnh là 377 ha, sản lượng đạt 1.130
tấn; trong đó sản lượng lúa lai 922 tấn. Bên cạnh đó, sản xuất lúa đặc sản chất lượng
cao cũng đem lại cho nông dân nguồn thu nhập khá và ổn định, giá trị sản xuất lúa chất
lượng cao vượt từ 10 - 15 triệu đồng/ha so với kỹ thuật sản xuất thông thường. Tính
đến hết năm 2015, sản xuất lúa chất lượng cao có gắn thương hiệu được phát triển trên
5.000 ha, trong đó thực hiện theo dự án của tỉnh 2.350 ha với các giống lúa đặc sản
như ĐS1, J01,J02, Séng cù, Khẩu Nậm xít, nếp Thẳm Dương.
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 21
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
Hiện nay, có hàng chục doanh nghiệp trong nước, nước ngoài đầu tư trồng các
loại rau trái vụ, hoa cao cấp, như hoa ly, hoa hồng, địa lan theo công nghệ cao. Tổng
diện tích gieo trồng rau cả năm 2015 ước đạt 4.105 ha, sản lượng ước đạt 56.600 tấn,
trong đó sản xuất rau an toàn đạt 656 ha, chủ yếu trồng các loại rau trái vụ vùng cao,
rau vụ thu đông tại huyện Sa Pa, Bắc Hà. Mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng
hàng hoá tập trung, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa quả ôn đới đã góp
phần nâng giá trị sản xuất trên diện tích canh tác, thu nhập bình quân từ 160 - 300 triệu
đồng/ha. Về cây chè, hiện nay, toàn tỉnh có 5.069 ha, trong đó có 3.617 ha chè kinh
doanh, nhất là hơn 1.000 ha chè đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGAP và 476 ha chè chất lượng cao. Năng suất chè hiện đã đạt gần 50 tạ/ha, sản
lượng chè búp tươi ước đạt 17.628 tấn, giá thu mua chè cũng liên tục tăng năm sau cao
hơn năm trước. Xác định tiềm năng đối với các loại cây ăn quả, nhất là cây ăn quả ôn
đới chất lượng cao, nhiều dự án phát triển loại cây trồng này đang được triển khai trên
địa bàn với mục tiêu đưa Lào Cai trở thành vùng trồng cây ăn quả chất lượng cao an
toàn. Dự án cải tạo vùng mận Tam hoa Bắc Hà, dự án phát triển cây ăn quả ôn đới chất
lượng cao tiếp tục được triển khai trên diện tích lớn.
Phát triển thủy sản cũng được xác định là một trong những định hướng quan
trọng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nuôi cá đang có những chuyển
biến tích cực về cả diện tích, sản lượng và năng suất qua từng năm. Theo đánh giá
chuyên môn, thì nuôi cá đặc sản đem lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với nuôi cá
thông thường. Trong khi đó, nuôi cá nước lạnh lại phát huy được thế mạnh về tự nhiên
của các huyện vùng cao Lào Cai khi sản lượng nuôi cá mỗi năm đạt 390 tấn, riêng năm
2014 doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng.
Phát huy những thành quả đạt được, trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành nông
nghiệp đã xác định nhiệm vụ phát triển sản xuất hàng hóa là mục tiêu hết sức quan
trọng. Để hiện thực hoá chủ trương, ngành nông nghiệp sẽ tập trung khai thác có hiệu
quả thế mạnh các sản phẩm đặc hữu của địa phương mang thương hiệu vùng miền.
Mỗi địa phương cần lựa chọn và xây dựng phát triển 1 - 2 loại cây trồng, vật nuôi có
thế mạnh tạo ra vùng sản xuất tập trung có quy mô lớn, xây dựng thương hiệu và sản
xuất với khối lượng lớn sản phẩm đủ cung cấp cho nhu cầu thị trường. Cùng với đó,
đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng là nhiệm vụ quan trọng trong sản
xuất hàng hoá, nhất là trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Dân số
Theo số liệu thống kê, tổng dân số toàn tinh trên 613,075 người, trong đó: Người
kinh: chiếm 35.9%; dân tộc Hmong: chiếm 22.21%; dân tộc Tày: 15.84%; dân tộc Dao
14.05% ; Giáy 4,7%, Nùng 4,4%, còn lại là các dân tộc đặc biệt ít người Phù Lá, Sán
Chay, Hà Nhì, La Chí...Mật độ dân số bình quân: 96 người/km2
Lao động
Lực lượng lao động xã hội hiện tại bằng 52% dân số. Tổng số: 318,799 người.
III.1.3. Cơ sở hạ tầng khu vực xây dựng dự án
Đất xây dựng Dự án Nhà máy chế biến sản xuất nước nông sản, thủy sản thuộc
diện tích của công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam. Giai đoạn này dự án
đầu tư xây dựng trên diện tích đất là 2500m2. Khu đất này san lắp trước khi xây dựng.
Đường giao thông
Khu đất xây dựng nằm trong khu vực có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi.
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 22
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
Tuy địa hình khu vực miền núi Tây Bắc tương đối phức tạp, tuy nhiên Lào Cai là
một trong những tỉnh có hệ thống giao thông vận tải đa dạng bao gồm: đường bộ,
đường sắt, đường sông.
Đường bộ: có 4 tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh (4D, 4E.279.70) với tổng
chiều dài trên 400 km; 8 tuyến tỉnh lộ với gần 300 km và gần 1.000 km đường liên xã,
liên thôn. Mạng lưới giao thông phân bố rộng khắp và khá đông đều trên địa bàn các
huyện, thị đảm bảo giao thông thuận lợi. Hiện tại tuyến quốc lộ 70 đang được cải tạo
nâng cấp (hoàn thành vào đầu năm 2009). Tuyến đường cao tốc Nội Bài –Lào Cai là
điểm nối với đường cao tốc Côn Minh-Hà Khẩu qua cầu đường bộ biên giới khu
thương mại – công nghiệp Kim Thành. Tính đên năm 2007, Lào Cai đã có đường ô tô
đi đến trung tâm tất cả các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.
Đường sắt: tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai dài 296 km, đoạn qua địa phận Lào
Cai dài 62 km được nối với đường sắt Trung Quốc, năng lực vận tải khoảng 1 triệu
tấn/năm và hàng ngàn lượt khách/ngày đêm. Theo kế hoạch năm 2009 tuyến đường
này sẽ được cải tạo nâng cấp, sử dụng vốn của ADB, hoàn thành vào năm 2011. Ngoài
ra còn có đường sắt nối từ Phố Lu vào mỏ Apatít Cam Đường và một nhánh từ Xuân
Giao đi Nhà máy Tuyển quặng Tằng Loỏng, với tổng chiều dài 58 km, theo thiết kế có
50 đôi tàu/ngày đêm.
Đường sông: Có 2 tuyến sông Hồng và sông Chảy chạy dọc tỉnh, tạo thành một
hệ thống giao thông đường thuỷ liên hoàn. Đường sông Lào Cai chưa thực sự phát
triển mạnh mặc dù trên địa bàn tỉnh có rất nhiều sông lớn như sông Hồng dài 130 km
(trong đó nội địa có 75 km và chung biên giới với Trung Quốc khoảng 55 km). Tuy
nhiên do có nhiều ghềnh thác chưa được chỉnh trị nên khả năng vận tải còn hạn chế.
Đường hàng không: Chính phủ đã có chủ trương xây dựng sân bay tại Lào Cai.
Hiện trạng thông tin liên lạc
Hạ tầng bưu chính: Tính đến 30/9/2008, có 227 điểm phục vụ, trong đó: có 25
Bưu cục, 127/144 xã có điểm bưu điện văn hoá xã; 125 đại lý bưu điện, 100% trung
tâm huyện, thành phố có báo đến trong ngày. Bán kính phục vụ bình quân 2,7km/điểm
phục vụ; bình quân số dân được phục vụ là 2.143 người/điểm phục vụ (đạt 97% chỉ
tiêu đến năm 2010).
Hạ tầng viễn thông: So với những năm trước, mạng lưới viễn thông của tỉnh Lào
Cai đã có sự phát triển vượt bậc. Hiện nay trên toàn mạng có 57 tuyến cáp quang, 30
tuyến truyền dẫn Vi ba, 170 trạm BTS. Mật độ điện thoại đạt 32 máy/100 dân (đạt
100% chỉ tiêu đến năm 2010). Thuê bao Internet đạt trên 11.900 thuê bao trong đó
thuê bao băng rộng đạt 5.672 thuê bao. Theo hướng dẫn về hệ số quy đổi của Bộ
Tthông tin và Truyền thông mật độ sử dụng Internet của tỉnh Lào Cai đạt 10,5/100
dân.
Hiện trạng cấp điện
Hạ tầng mạng lưới điện: 9/9 huyện, thành phố; 164 xã, phường, thị trấn có điện
lưới quốc gia. 75% hộ dân được sử dụng điện lướt. Tiềm năng thuỷ điện của Lào Cai
khoảng 11.000MW; đã cho phép đầu tư 68 công trình với tổng công suất 889MW, dự
kiến đến 2010 sẽ phát điện khoảng 700MW. Ngoài ra từ năm 2006, ngành Điện lực
Việt Nam đã hoàn thành đấu nối đường dây 220 KV Yên Bái – Lào Cai – Hà Khẩu để
nhập khẩu điện từ Vân Nam (Trung Quốc) với nhu cầu sản lượng khoản 300MW đảm
bảo cung cấp đủ nhu cầu về điện cho sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư trước mắt
cũng như lâu dài.
Cấp –Thoát nước
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 23
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
Hạ tầng mạng lưới cấp thoát nước: Hiện tại đã có hệ thống cấp nước sạch tại
thành phố Lào Cai và hầu hết các huyện, cùng với hệ thống giếng khoan đang cung
cấp nước sạch cho 69% dân số toàn tỉnh.
III.2. Đánh giá tác động của dự án đến môi trường
Từ những phân tích trên, chủ đầu tư nhận thấy rằng khu đất xây dựng dự án rất
thuận lợi để tiến hành thực hiện. Các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và nguồn lao
động dồi dào là những yếu tố làm nên sự thành công của một dự án đầu tư vào dây
chuyền chế biến sản xuất nông sản, thủy sản.
Xây dựng dự án Nhà máy chế biến sản xuất nước nông sản,thủy sản với tổng
diện tích 2600m².
Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố
tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng dự án và khu vực lân
cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất
lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho xây dựng khi
dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường.
Để tiến hành thiết kế và thi công Dự án đòi hỏi phải đảm bảo được đúng theo các
tiêu chuẩn môi trường sẽ được liệt kê trong các bảng sau đây của Chính phủ Việt Nam
(1995). Tùy theo từng trường hợp, các quy định, điều khoản chặt chẽ nhất trong những
tiêu chuẩn trên sẽ được áp dụng.
Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong môi trường không khí
Tên chất
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5937-1995
(mg/m3)
Trung bình 1
giờ
Trung bình 8
giờ
Trung bình 24 giờ
CO 40 10 5
NO2 0.4 - 0.1
SO2 0.5 - 0.3
Pb - - 0.005
O3 0.2 - 0.06
Bụi lơ lửng 0.3 - 0.2
Nồng độ cho phép của chất thải nước mặt
T
stt
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942-1995
Thông số Đơn vị
Giá trị giới hạn
A
Giá trị giới
hạn B
1 PH - 6-8.5 5.5-9
2 BOD5 (20oC) mg/l < 4 < 25
3 COD mg/l < 10 < 35
4 Oxy hòa tan mg/l  6  2
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 24
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
T
stt
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942-1995
Thông số Đơn vị
Giá trị giới hạn
A
Giá trị giới
hạn B
5Chất rắn lơ lửng mg/l 20 80
6Dầu, mỡ mg/l Không phát hiện 0.3
7Chất tẩy rửa mg/l 0.5 0.5
8
Coliform MPN/100
ml
5,000 10,000
Ghi chú:
Cột A áp dụng đối với nước mặt có thể dùng làm nguồn nước sinh hoạt (nhưng
phải qua quá trình xử lý theo quy định).
Cột B áp dụng đối với nước mặt dùng cho các mục đích khác. Nước dùng cho
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản có quy định riêng.
Nguồn phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn
Khí thải của các phương tiện giao thông vận chuyển ra vào. Khí thải ra còn do
phương tiện giao thông vận tải hoạt động trong khu vực dự án khi dự án đi vào hoạt
động bao gồm các loại xe (hai bánh, xe bốn bánh các loại). Các phương tiện này phần
lớn sử dụng nhiên liệu là xăng và dầu diesel. Khi hoạt động như vậy, các phương tiện
vận tải với nhiên liệu tiêu thụ chủ yếu là xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường một
lượng khói thải khá lớn chứa các chất ô nhiễm không khí như NO2, CxHy, CO,
CO2,...Tuy nhiên, đây là một nguồn gây ô nhiễm không khí không tập trung, không cố
định mà phân tán, lưu lượng lưu thông tương đối thấp chỉ khoảng 150 lượt xe gắn
máy, 15 lượt xe bốn bánh. Đây không phải là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không
khí khi dự án đi vào hoạt động.
Nguồn phát sinh nước thải
Khi dự án đi vào ổn định, nguồn nước thải có thể phát sinh bao gồm: nước mưa,
nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất từ cơ sở chế biến.
Nước mưa
Nước mưa chảy tràn trên mặt đường trong khu vực dự án có lưu lượng phụ thuộc
vào chế độ khí hậu trong khu vực. Lượng nước này có nồng độ chất lơ lửng cao. Tuy
nhiên, mức độ gây ô nhiễm từ lượng nước mưa này không nhiều, hơn nữa, mặt bằng
cơ sở, khu điều hành và đường nội bộ được đổ bê tông, có hệ thống thoát nước mưa
riêng nên việc thoát nước mưa rất thuận tiện và dễ dàng.
Trên toàn bộ diện tích mái nhà, sân bãi của khu đất dự án, đường nội bộ chất
lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tình trạng vệ
sinh trong khu vực thu gom nước mưa,... Có thể xảy ra tình trạng nước mưa chảy tràn
trên bề mặt đất làm cuốn theo các chất bẩn, rác, cát,... xuống đường thoát nước. Nếu
không có biện pháp tiêu thoát tốt, sẽ gây nên tình trạng ứ đọng rác, làm ô nhiễm nguồn
nước, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Về nguyên tắc, nước mưa là loại nước thải có
tính chất ô nhiễm nhẹ (quy ước sạch) được thoát nước trực tiếp vào hệ thống thu gom
nước mưa của khu vực và xả thẳng ra nguồn mà không qua xử lý.
Tổng lượng nước mưa phát sinh từ khu vực dự án trong quá trình hoạt động của
dự án được tính theo công thức:
Q = φ x q x S
Trong đó:
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 25
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
- S; diện tích khu vực dự án, S = 0.45 ha
- φ: hệ số che phủ bề mặt, φ = 0.95
- q: cường độ mưa, q = 166.7 x i, với i là lớp nước cao nhất của khu vực vào
tháng có lượng mưa lớn nhất (theo Hoàng Huệ - 1996). Theo số liệu thủy văn của khu
vực thì lượng mưa lớn nhất trong tháng là 103.4 mm (ngày 30/11/2011). Giả sử thời
gian mưa ngày 30/11/2011 là 9 tiếng, suy ra i = 0.1914 mm/phút.
Suy ra, lưu lượng mưa trong tháng mưa lớn nhất phát sinh tại khu vực là:
Q = 0.95 x 166.7 x 0.1914 x 0.45 = 13.6399 l/s = 0.0136399 m3/s
Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được trình bày
trong bảng.
Bảng: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn
T
stt
Thông số ô nhiễm Đơn vị tính Nồng độ
1 Tổng Nitơ mg/L 0.5 – 1.5
2 Tổng Phospho mg/L 0.004 – 0.03
3 COD mg/L 10 - 20
4 TSS mg/L 10 - 20
Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực dự án sẽ tiếp nhận lượng nước này và xả
ra nguồn tiếp nhận.
Hiện tại chưa có số liệu về thành phần nước mưa rửa trôi, tuy nhiên do chỉ lôi
cuốn bụi và thành phần rơi vãi nên nếu khu vực dự án có chế độ vệ sinh tốt thì không
có sự cố gì xảy ra, thành phần ô nhiễm này sẽ không đáng kể.
Nước thải sinh hoạt
Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt chủ yếu là nước thải nhà vệ sinh
chung của khu nuôi trồng. Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất rắn lơ lửng, BOD,
Nitơ, Phốtpho, dầu mỡ, Coliform tương đối cao.
Nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các vi sinh vật gây
bệnh và cùng với chất bài tiết nên có thể gây ô nhiễm nước mặt trong khu vực. Nồng
độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt được tính toán như sau :
Bảng: Tải lượng và nồng độ ô nhiễm trong NTSH tính cho 1 người/1 ngày đêm
T
stt
Chất ô nhiễm
Khối lượng
(g/người/ngà
y)
Tải lượng chất
ô nhiễm
(kg/ngày)
Nồng độ
(mg/L)
QCVN 14:2008
CỘT B, K = 1,2
1 BOD5 45 - 54 5.40 – 6.48 225 - 270 60
2 COD 72 - 102 8.64 – 12.24 360 – 510 -
3 SS 70 - 145 8.40 – 17.40 350 – 725 120
4 Tổng N 6 - 12 0.72 – 1.44 30 – 60 -
5 NH4 2.4 – 4.8 0.288 – 0.576 12 - 24 12
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 26
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
6 Dầu mỡ 10 - 30 1.2 – 3.6 50 – 150 24
7 Tổng P 0.6 – 4.5 0.072 – 0.54 3 – 22.5 -
Nguồn số liệu: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993
Nước thải sinh hoạt có nồng độ ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép (QCVN 14 :
2008 cột B) nếu không có biện pháp xử lý thích hợp sẽ gây ô nhiễm môi trường nước,
môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn bộ công nhân viên, làm lan
truyền dịch bệnh cho toàn bộ khu vực dự án và các khu vực lân cận. Do đó để đảm bảo
vệ sinh cần phải thu gom và xử lý lượng nước thải một cách hợp lý tránh gây nhiễm
nguồn nước mặt.
Nước thải sản xuất
Trong khu sản xuất nước thải phát sinh trong trong khâu vệ sinh thiết bị, máy
móc. Nước thải này có đặc trưng của loại hình sản xuất chế biến, chứa nhiều cặn lơ
lửng, nồng độ các chất hữu cơ cao, ước tính lượng nước thải này khoảng 2m3/ngày.
Nguồn phát sinh chất thải rắn
Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, chất thải rắn có thể phát sinh từ các nguồn
sau:
Chất thải rắn từ sinh hoạt hằng ngày của cán bộ công nhân viên làm việc trong
khu sản xuất.
Chất thải rắn từ khu sơ chế nguyên vật liệu.
Chất thải nguy hại như: bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính dầu nhớt thải, mực
in từ khu điều hành...
Chất thải sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các thành phần rác thực phẩm, giấy, nilon,
carton, vải, thủy tinh, lon thiếc, nhôm, kim loại…
Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần chất hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi
hôi, khó chịu. Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ chất ô nhiễm rất cao nên rất dễ
gây ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của chất thải rắn
sinh hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu
dài đến môi trường đất như nilon, nhựa...
Có thể tham khảo thành phần chất thải rắn sinh hoạt theo kết quả điều tra của
Trung tâm Centema năm 2008.
Bảng: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt
T
T
Thành phần
Tỷ Lệ (%)
Khoảng dao
động
Trung bình
1 Thực phẩm 61.0 – 96.6 79.17
2 Giấy 1.0 – 19.7 5.18
3 Carton 0 – 4.6 0.18
4 Nilon 0 – 36.6 6.84
5 Nhựa 0 – 10.8 2.05
6 Vải 0 – 14.2 0.98
7 Gỗ 0 – 7.2 0.66
8 Cao su mềm 0 0
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 27
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
9 Cao su cứng 0 – 2.8 0.13
1 Thủy tinh 0 – 25.0 1.94
Nguồn số liệu: Trung tâm Centema, 2008
Chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án bao gồm các
chất thải chứa tác nhân gây lây nhiễm mầm bệnh, bóng đèn huỳnh quang, dầu động cơ,
bao bì thải có chứa thành phần nguy hại,… Khối lượng các loại chất thải nguy hại
được ước tính như trong bảng sau:
Bảng: Khối lượng các loại chất thải nguy hại
stt
Tên sản phẩm Trạng thái Đơn vị Số lượng/tháng
1Chất thải chứa các tác
nhân gây lây nhiễm
Bùn Kg/tháng 20
2Bóng đèn huỳnh quang Rắn Kg/tháng 2
3Dầu động cơ, hộp số Lỏng Kg/tháng 3
4Bao bì thải có chứa chất
thải nguy hại
Rắn Kg/tháng 10
5Giẻ lau dính dầu mỡ thải Rắn Kg/tháng 5
6Mực in Rắn Kg/tháng 0.5
III.3. Biệnpháp giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường
III.3.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng
Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân làm việc trên công
trường được dẫn về bể tự hoại.
Bố trí đường thoát nước mưa hợp lý tránh đi qua các bãi chứa nguyên vật liệu,
hạn chế ô nhiễm.
Giảm thiểu ô nhiễm không khí bằng cách che chắn công trường, tránh để phát
tán.
Che chắn vật liệu xây dựng trong quá trình vận chuyển cũng như những khu vực
phát sinh bụi và tưới nước để hạn chế khả năng khuếch tán bụi ra môi trường xung
quanh, tưới nước đường vận chuyển trên công trường trong mùa khô để giảm lượng
bụi trong không khí, nhất là trong điều kiện thi công có nắng nóng kéo dài.
Khí thải từ các phương tiện giao thông: Đây là các nguồn thải động nên rất khó
quản lý. Chỉ có thể giảm bớt các tác động bằng cách yêu cầu các phương tiện vận
chuyển gây ô nhiễm nhiều chạy vào ban đêm (nhưng phải kết thúc trước 22 h đêm).
Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại, hạn chế di chuyển nhiều lần ngang qua khu
vực dân cư. Điều chỉnh lưu lượng xe cộ ra vào hợp lý, tránh hiện tượng tập trung mật
độ các phương tiện ra vào quá cao trong một thời điểm. Tiếng ồn, rung từ các phương
tiện giao thông, thiết bị thi công: Rất khó quản lý nguồn gây ô nhiễm này. Giảm thiểu
tác động đến người dân bằng cách cấm vận chuyển và thi công các công việc có mức
ồn cao vào ban đêm (đổ bê tông…) và giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cư, gắn ống
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 28
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
giảm thanh cho xe. Lắp đặt bộ phận giảm tiếng ồn cho những thiết bị máy móc có mức
ồn cao như máy phát điện, hệ thống nén khí, máy cưa…Để giảm ồn còn cần phải tiến
hành kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận tải, các máy móc thiết bị
kỹ thuật thi công, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công. Các thiết bị thi công phải
có chân đế để hạn chế độ rung.
Đối với rác sinh hoạt: Đặt các thùng rác nhằm thu gom và tập kết tại một địa
điểm cố định. Lượng chất thải này sẽ được thu gom hằng ngày.
Các chất thải rắn xây dựng, các vật liệu phế bỏ được thu gom thường xuyên và
vận chuyển ra khỏi công trường, tập trung vào các khu xử lý chất thải rắn chung của
tỉnh.
III.3.2. Giai đoạn hoạt động của dự án
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo nước thải đầu ra đạt
QCVN 14:2008/BTNMT loại A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
Nước thải sản xuất sẽ dẫn qua hệ thống xử lý nước thải của cơ sở, nước thải sau
khi xử lý đạt QCVN 24:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài.
Bố trí đường thoát nước mưa tách riêng với đường thoát nước sinh hoạt, đường
thoát nước mưa tránh đi qua các bãi chứa nguyên vật liệu, hạn chế ô nhiễm.
Xây dựng hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn cắt và hàn kết cấu thép
đảm bảo tiêu chuẩn TCVSLĐ 3733/QĐ – BYT.
Xây dựng hệ thống làm mát trong nhà xưởng, trang bị bảo hộ lao động cho công
nhân: nút bịt tai, nước uống cho công nhân.
Xây dựng hệ thống lọc bụi để xử lý bụi, đồng thời trang bị bảo hộ lao động cho
công nhân làm việc trong khu vực này.
Xây dựng hệ thống hấp thụ để hấp thụ hoàn toàn các chất khí sinh ra trong công
đoạn phun sơn, khí thải ra đảm bảo QCVN 20:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về chất lượng khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ..)
Đối với rác sinh hoạt: Đặt các thùng rác nhằm thu gom và tập kết tại một địa
điểm cố định. Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý để thu gom chất
thải rắn định kỳ.
 Chất thải rắn sản xuất sẽ được thu gom định kỳ cùng với chất thải sinh
hoạt.
 Chất thải nguy hại sẽ được lưu trữ riêng biệt và hợp đồng với đơn vị có
chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại để thu gom chất thải nguy
hại.
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 29
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
CHƯƠNG IV. QUY MÔ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
IV.1. Hình thức đầu tư và công suất của dự án
Công ty thực hiện theo mô hình cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu
thụ sản phẩm, thu mua trái cây từ nông dân đem về nhà máy sản xuất và bán cho các
siêu thị, cửa hàng tạp hóa và khu chợ truyền thống,…xuất khẩu trong tương lai.
Dự án xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động vào tháng 01/2017 và đạt công
suất thiết kế ngay trong năm hoạt động.
Nhà máy xay xát của công ty thực phẩm vàng Việt Nam dự kiến sẽ được hoàn
thiện và đưa vào sử dụng cuối tháng 1 năm 2017. Với tổng diện tích 2600m2, công
suất dây chuyền từ lúa ra các loại sản phẩm gạo mục tiêu của nhà máy : 12-14 tấn/h, từ
gạo thành phẩm ra gạo đã đánh bóng: 8-10 tấn/h
Máy đánh bóng gạo được thiết kế theo phương pháp dùng dao và lưới kết hợp
với luồng nước phun sương làm cho gạo, sạch trắng và bóng. Chính vì vậy gạo thành
phẩm có độ bóng cao, màu trắng, sáng, tỷ lệ gãy vỡ thấp. Định lượng được lắp ở phần
nạp liệu để cố định lưu lượng nguyên liệu vào nhằm tạo cân bằng với lượng nước đã
được chỉnh sẵn, vì thế gạo sau khi đánh bóng sẽ có chất lượng đồng đều và ổn định.
Đặc biệt dây truyền động bộ máy định lượng Vitamin CF-10K dùng để kiểm soát
chính xác khối lượng gạo đã được nhuộm vitamin theo tỷ lệ được ấn định sẵn.
IV.2. Chiến lược kinh doanh
Xuất phát từ việc tham khảo mô hình Swot để tạo ra chiến lược kinh doanh hiệu
quả
Thiết lập mô thức SWOT
Điểm mạnh
1- Mối quan hệ vững
2- Hàng hóa
3- Đội ngũ nhân viên
4- Vị trí. Cơ sở hạ tầng
5- Tình hình tài chính rõ
ràng
Điểm yếu
1- Thương hiệu
2- Biến động nhân sự
3- Trình độ nhân viên
4- Quảng cáo chưa mang tính
chuyên nghiệp
5- Phương pháp quản trị
Cơ hội
1- Tốc độ tăng trưởng
kinh tế
2- Nhu cầu của người
tiêu dùng
3- Môi trường kinh
doanh
4- Chính sách mở cửa
nền kinh tế của nhà nước
5- Nhà cung cấp hàng
hóa có uy tín
6- Vấn đề về tự nhiên
Chiến lược S-O
Chiến lược xâm nhập thị
trường
Chiến lược phát triển thị
trường
Chiến lược mở rộng
ngành dịch vụ
Chiến lược W-O
Chiến lược phát triển nguồn
nhân lực
Chiến lược mở rộng mạng lưới
phân phối (phát triển thị
trường)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 30
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
Thách thức
1- Thương hiệu
2- Biến động nhân sự
3- Trình độ nhân viên
4- Quảng cáo chưa mang
tính chuyên nghiệp
5- Phương pháp quản trị
Chiến lược S-T
Chiến lược liên doanh
Chiến lược tăng cường
quảng cáo, khuyến mại
Chiến lược khác biệt hóa
Chiến lược W-T
Chiến lược khác biệt hóa
Chiến lược tăng cường quảng
cáo khuyến mại
Nguồn: economy,vn
IV.2.1. Chiến lược xâm nhập thị trường
Sau khi phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, công ty
TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam đã đề ra những chiến lược kinh doanh căn bản
nhất, đồng thời trao đổi ý tưởng và kế hoạch của mình với các cổ đông, các thành viên
trong gia đình kinh doanh, các đồng nghiệp và các nhà tư vấn,…
Phân đoạn thị trường mà công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam hướng
tới: trước mắt thị trường Lào Cai và toàn nước.
Quảng cáo thương hiệu, ngành nghề và các dịch vụ liên quan trước khi khai
trương. Khuyến mại hàng hoá trong những tuần đầu khai trương.
Về nguồn cung sản phẩm: công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam mua
sản phẩm tại địa phương, hợp tác phát triển chuyên môn hóa vùng nguyên liệu trên địa
bàn tỉnh nhằm phát triển theo hướng chuyên nghiệp bao tiêu sản phẩm của trang trại,
hộ nông dân nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng, số lượng sản phẩm ngay từ khâu
đầu vao.
Về giá cả: xây dựng chính sách giá tốt nhất, tức là giá chính hãng. Muốn được
giá tốt nhất thì công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam phải cam kết về số
lượng lớn bao tiêu sản phẩm đâu ra cho những trang trại, hộ gia đinh, nhà cung cấp.
Hơn nữa bộ phận kinh doanh nhập hàng nên dựa vào thương hiệu, uy tín, khả năng tài
chính của chính công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam để đàm phán với nhà
cung cấp để đạt được giá tốt nhất. Một khi công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt
Nam đạt được mức giá tốt nhất thì công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam sẽ
truyền những ưu đãi về giá từ nhà cung cấp sang khách hàng.
IV.2.2. Chiến lược khác biệt hóa
Để cạnh tranh với các đối thủ và thu hút lượng khách hàng công ty TNHH MTV
thực phẩm vàng Việt Nam quyết định phát triển công ty theo hướng khác biệt hóa
bằng với cam kết chất lượng hàng đầu. Trong đó, công ty TNHH MTV thực phẩm
vàng Việt Nam luôn đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sạch đối với hàng hóa do công ty
cung cấp.
Xét thấy Lào Cai là vùng đất với những nông sản độc đáo, công ty sẽ đẩy mạnh
phát triển thương hiện nông sản Lào Cai với nguồn gốc rõ ràng đến tay người tiêu
dùng từ đó làm tiền đề mở cửa sàn giao dịch nông sản Lào Cai. Đây sẽ là điểm đến
cho người dân, hộ trang trại đang trồng lúa trên địa bàn tỉnh.
Vì vậy, chúng tôi khẳng định rằng Sàn giao dịch nông sản là một chiến lược
quan trọng, là điểm nhấn và khác biệt hóa trong hoạt động kinh doanh của công ty
TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam.
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 31
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
IV.2.3. Chiến lược tăng trưởng và chính sách triển khai
Công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam sẽ xây dựng một hệ thống
quản lý tổng hợp các yếu tố bao gồm: nhà cung cấp, nhân sự, sản phẩm, khách hàng
cùng những yếu tố nhỏ bên trong nó nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ
thống trung tâm mua bán theo mô hình siêu thị và hiện thực hóa chiến lược kinh doanh
nhằm duy trì cũng như phát triển hơn nữa.
Chiến lược quản lý tổng hợp này sẽ được công ty TNHH MTV thực phẩm vàng
Việt Nam quản lý trong phần mềm
Hình: Hệ thống quản lý
IV.2.4. Chiến lược sản phẩm
Tập trung vào kênh bán lẻ trực tiếp. Cần phải cải thiện và phát huy dịch vụ bán
hàng và sau bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Qua đó sẽ củng cổ được
khách hàng hiện tại cũng như thu hút khách hàng mới từ những kênh phân phối truyền
thống, đối thủ cạnh tranh.
Mở rộng bán hàng qua mạng, vì đây sẽ là kênh bán hàng hàng phổ biến trong
tương lai khi mà xã hội ngày càng phát triển, thu nhập của người dân được cải thiện và
thời gian của khách hàng có giới hạn.
Đặc biệt, công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam sẽ xây dựng một
website, cập nhật đầy đủ thông tin các sản phẩm, thông tin khuyến mãi,...và những
thông tin liên quan để khách hàng dễ dàng tìm kiếm, tham khảo sản phẩm cần mua.
Công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam sẽ xây dựng quản lý bán hàng
như sau:
Quản trị bán hàng
+ Bán hàng tại quầy, bán hàng giao nhận
+ Quản lý đơn đặt hàng
+ Xử lý các chính sách giá khác nhau
DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO
Trang 32
Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM
+ Xử lý đơn đặt hàng: Bán hàng bán lẻ, bán sỉ,
+ Quản lý trạng thái của các đơn hàng
+ Quản lý quy trình trả hàng của khách, giá phải trả…
Quản trị mua hàng
+ Quản trị nhà cung cấp
+ Thiết lập hàng hóa cần khai thác
+ Phân tích đặt hàng (phân tích theo tồn kho, doanh số, hàng bỏ mẫu…)
+ Quản lý quy trình yêu cầu hàng (từ ngành hàng), duyệt yêu cầu hàng, đặt hàng
nhà cung cấp…
+ Công nợ, hạn mức công nợ với nhà cung cấp…
+ Quản lý nhập hàng vào một hoặc nhiều kho, có thể nhận một lần hoặc nhiều
lần
+ Quản lý hoá đơn, chứng từ nhập liệu…
Quản lý hóa đơn, công nợ, thanh toán
+ Quản lý công nợ, hạn mức công nợ của khách hàng
+ Xử lý hóa đơn (Invoice): cho phép nhiều hóa đơn trên một đơn hàng
+ Quản lý việc thanh toán (Payment): cho phép nhiều lần thanh toán trên một
đơn hàng
+ Khả năng thống kê doanh số của khách hàng
Quản lý điều phối xuất kho, giao nhận, lắp đặt
+ Quản lý quy trình chuyển đơn hàng, điều phối xuất kho, giao nhận…
+ Chỉ định xuất kho tối ưu (hàng chậm bán xuất trước…)
+ Quản lý phân công giao hàng, lắp đặt…
+ Giao vật tư, công cụ dụng cụ…
+ Quyết toán vật tư
Quản lý thời hạn sử dụng
+ Kiểm tra thời hạn theo mã Serial của sản phẩm
+ Cho phép kiểm tra thời hạn sử dụng theo theo đơn đặt hang của khách hàng
Quản trị kho, nguyên vật liệu
+Khả năng quản lý nhiều kho hàng tại nhiều địa chỉ khác nhau: quản lý chuyển
kho, xuất hàng từ kho xác định, các thống kê cho từng kho
+ Nhập kho và kiểm tra nguyên vật liệu từ nhà cung cấp…
+ Xuất nguyên vật liệu
+ Xử lý việc chuyển hàng hóa, vật tư trong kho
+ Theo dõi tồn kho
+ Quản lý mức lưu kho tối thiểu
+ Xử lý các số lượng tồn kho số lượng đã nhận cộc số lượng đang được đặt mua
hàng
+ Báo cáo tồn kho: tổng hợp nhập xuất tồn, báo cáo tồn theo kho, theo thời điểm
IV.2.5. Chiến lược tiếp thị
Về chương trình khuyến mại:
+ Quảng cáo thông qua kênh truyền hình, báo chí, tờ rơi...
+ Khuyến mại: đồng loạt các sản phẩm hoặc tập trung cho một sản phẩm chiến
lược.
+ Các hình thức khuyến mại:
- Mua hàng tặng hàng
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo

More Related Content

What's hot

Dự án Nhà máy sấy kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu 0903034381
Dự án Nhà máy sấy kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu 0903034381Dự án Nhà máy sấy kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu 0903034381
Dự án Nhà máy sấy kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu 0903034381
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Dự án đầu tư máy móc mở rộng sản xuất xưởng may
Dự án đầu tư máy móc mở rộng sản xuất xưởng mayDự án đầu tư máy móc mở rộng sản xuất xưởng may
Dự án đầu tư máy móc mở rộng sản xuất xưởng may
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạoMẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗDự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng mới và đầu tư thiết bị sản xuất thuộc da K...
Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng mới và đầu tư thiết bị sản xuất thuộc da K...Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng mới và đầu tư thiết bị sản xuất thuộc da K...
Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng mới và đầu tư thiết bị sản xuất thuộc da K...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Thuyết minh dự án Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô TP Móng Cái | ...
 Thuyết minh dự án Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô TP Móng Cái | ... Thuyết minh dự án Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô TP Móng Cái | ...
Thuyết minh dự án Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô TP Móng Cái | ...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
THUYẾT MINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
THUYẾT MINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docxTHUYẾT MINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
THUYẾT MINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
dự án đầu tư trang trại chăn nuôi trâu bò
dự án đầu tư trang trại chăn nuôi trâu bòdự án đầu tư trang trại chăn nuôi trâu bò
dự án đầu tư trang trại chăn nuôi trâu bò
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp 0918755356
Thuyết minh dự án Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp 0918755356Thuyết minh dự án Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp 0918755356
Thuyết minh dự án Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp 0918755356
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Bắc Ninh www.duanviet.com.vn 09...
Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Bắc Ninh www.duanviet.com.vn 09...Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Bắc Ninh www.duanviet.com.vn 09...
Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Bắc Ninh www.duanviet.com.vn 09...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Dự án báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trang trại nông nghiệp công nghệ cao kế...
Dự án báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trang trại nông nghiệp công nghệ cao kế...Dự án báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trang trại nông nghiệp công nghệ cao kế...
Dự án báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trang trại nông nghiệp công nghệ cao kế...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...
jackjohn45
 
Dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn ...
Dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn ...Dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn ...
Dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn ...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...
Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...
Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấy
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấyDự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấy
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấy
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy nước đóng chai Cawaco tỉnh Cà Mau | duanviet...
Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy nước đóng chai Cawaco tỉnh Cà Mau | duanviet...Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy nước đóng chai Cawaco tỉnh Cà Mau | duanviet...
Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy nước đóng chai Cawaco tỉnh Cà Mau | duanviet...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai FLC Quy Nhơn |Dịch vụ lập dự án ...
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai FLC Quy Nhơn |Dịch vụ lập dự án ...Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai FLC Quy Nhơn |Dịch vụ lập dự án ...
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai FLC Quy Nhơn |Dịch vụ lập dự án ...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi bò sữa
Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi bò sữaDự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi bò sữa
Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi bò sữa
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 

What's hot (20)

Dự án Nhà máy sấy kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu 0903034381
Dự án Nhà máy sấy kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu 0903034381Dự án Nhà máy sấy kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu 0903034381
Dự án Nhà máy sấy kho tồn trữ xay xát lúa gạo xuất khẩu 0903034381
 
Dự án đầu tư máy móc mở rộng sản xuất xưởng may
Dự án đầu tư máy móc mở rộng sản xuất xưởng mayDự án đầu tư máy móc mở rộng sản xuất xưởng may
Dự án đầu tư máy móc mở rộng sản xuất xưởng may
 
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạoMẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
Mẫu dự án đầu tư nhà máy xay xát gạo
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗDự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ
 
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
Thuyết minh dự án Sản xuất Kinh doanh Chế biến gỗ tỉnh Nghệ An - 0903034381
 
Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng mới và đầu tư thiết bị sản xuất thuộc da K...
Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng mới và đầu tư thiết bị sản xuất thuộc da K...Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng mới và đầu tư thiết bị sản xuất thuộc da K...
Thuyết minh dự án đầu tư Xây dựng mới và đầu tư thiết bị sản xuất thuộc da K...
 
Thuyết minh dự án Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô TP Móng Cái | ...
 Thuyết minh dự án Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô TP Móng Cái | ... Thuyết minh dự án Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô TP Móng Cái | ...
Thuyết minh dự án Cửa hàng kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô TP Móng Cái | ...
 
THUYẾT MINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
THUYẾT MINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docxTHUYẾT MINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
THUYẾT MINH DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI.docx
 
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
Dự án Nhà máy chế biến sản xuất Nông sản Thủy sản | Dịch vụ lập dụ án đầu tư ...
 
dự án đầu tư trang trại chăn nuôi trâu bò
dự án đầu tư trang trại chăn nuôi trâu bòdự án đầu tư trang trại chăn nuôi trâu bò
dự án đầu tư trang trại chăn nuôi trâu bò
 
Thuyết minh dự án Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp 0918755356
Thuyết minh dự án Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp 0918755356Thuyết minh dự án Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp 0918755356
Thuyết minh dự án Trang trại chăn nuôi Phước Thiện Bù Đốp 0918755356
 
Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Bắc Ninh www.duanviet.com.vn 09...
Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Bắc Ninh www.duanviet.com.vn 09...Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Bắc Ninh www.duanviet.com.vn 09...
Thuyết minh dự án Bệnh viện đa khoa Hồng Liên Bắc Ninh www.duanviet.com.vn 09...
 
Dự án báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trang trại nông nghiệp công nghệ cao kế...
Dự án báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trang trại nông nghiệp công nghệ cao kế...Dự án báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trang trại nông nghiệp công nghệ cao kế...
Dự án báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trang trại nông nghiệp công nghệ cao kế...
 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tổ hợp nhà ở cao tầng k...
 
Dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn ...
Dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn ...Dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn ...
Dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | duanviet.com.vn ...
 
Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...
Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...
Thuyết minh dự án nhà máy sản xuất gỗ tỉnh Gia Lai www.duanviet.com.vn 091875...
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấy
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấyDự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấy
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất giấy và bột giấy
 
Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy nước đóng chai Cawaco tỉnh Cà Mau | duanviet...
Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy nước đóng chai Cawaco tỉnh Cà Mau | duanviet...Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy nước đóng chai Cawaco tỉnh Cà Mau | duanviet...
Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy nước đóng chai Cawaco tỉnh Cà Mau | duanviet...
 
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai FLC Quy Nhơn |Dịch vụ lập dự án ...
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai FLC Quy Nhơn |Dịch vụ lập dự án ...Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai FLC Quy Nhơn |Dịch vụ lập dự án ...
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước đóng chai FLC Quy Nhơn |Dịch vụ lập dự án ...
 
Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi bò sữa
Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi bò sữaDự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi bò sữa
Dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi bò sữa
 

Viewers also liked

Dự án xây dựng vùng nguyên liệu trồng gấc xuất khẩu
Dự án xây dựng vùng nguyên liệu trồng gấc xuất khẩuDự án xây dựng vùng nguyên liệu trồng gấc xuất khẩu
Dự án xây dựng vùng nguyên liệu trồng gấc xuất khẩu
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anTư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Bcgsmt ks sao vuong
Bcgsmt ks sao vuongBcgsmt ks sao vuong
Tư vấn lập dự án đông dược dak nông
Tư vấn lập dự án đông dược dak nôngTư vấn lập dự án đông dược dak nông
Tư vấn lập dự án đông dược dak nông
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày
Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngàyDự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày
Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án nhà máy sản xuất thuốc bông sen và trung tâm cai nghiện ma túy dạy nghề
Dự án nhà máy sản xuất thuốc bông sen và trung tâm cai nghiện ma túy  dạy nghềDự án nhà máy sản xuất thuốc bông sen và trung tâm cai nghiện ma túy  dạy nghề
Dự án nhà máy sản xuất thuốc bông sen và trung tâm cai nghiện ma túy dạy nghề
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôiDự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Lap du an xay dung nha may hoa duoc tri ung thu tu duoc lieu viet nam
Lap du an xay dung nha may hoa duoc tri ung thu tu duoc lieu viet namLap du an xay dung nha may hoa duoc tri ung thu tu duoc lieu viet nam
Lap du an xay dung nha may hoa duoc tri ung thu tu duoc lieu viet nam
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 

Viewers also liked (9)

Dự án xây dựng vùng nguyên liệu trồng gấc xuất khẩu
Dự án xây dựng vùng nguyên liệu trồng gấc xuất khẩuDự án xây dựng vùng nguyên liệu trồng gấc xuất khẩu
Dự án xây dựng vùng nguyên liệu trồng gấc xuất khẩu
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆTSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án GIAI VIỆT
 
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anTư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
 
Bcgsmt ks sao vuong
Bcgsmt ks sao vuongBcgsmt ks sao vuong
Bcgsmt ks sao vuong
 
Tư vấn lập dự án đông dược dak nông
Tư vấn lập dự án đông dược dak nôngTư vấn lập dự án đông dược dak nông
Tư vấn lập dự án đông dược dak nông
 
Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày
Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngàyDự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày
Dự án trồng dược liệu kết hợp rau sạch ngắn ngày
 
Dự án nhà máy sản xuất thuốc bông sen và trung tâm cai nghiện ma túy dạy nghề
Dự án nhà máy sản xuất thuốc bông sen và trung tâm cai nghiện ma túy  dạy nghềDự án nhà máy sản xuất thuốc bông sen và trung tâm cai nghiện ma túy  dạy nghề
Dự án nhà máy sản xuất thuốc bông sen và trung tâm cai nghiện ma túy dạy nghề
 
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôiDự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi
 
Lap du an xay dung nha may hoa duoc tri ung thu tu duoc lieu viet nam
Lap du an xay dung nha may hoa duoc tri ung thu tu duoc lieu viet namLap du an xay dung nha may hoa duoc tri ung thu tu duoc lieu viet nam
Lap du an xay dung nha may hoa duoc tri ung thu tu duoc lieu viet nam
 

Similar to Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo

Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạoTư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
ThaoNguyenXanh2
 
Dự án trang trại nuôi bò tây ninh
Dự án trang trại nuôi bò tây ninhDự án trang trại nuôi bò tây ninh
Dự án trang trại nuôi bò tây ninh
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án trang trại nuôi bò tây ninh
Dự án trang trại nuôi bò tây ninhDự án trang trại nuôi bò tây ninh
Dự án trang trại nuôi bò tây ninh
ThaoNguyenXanh2
 
Du an nha_may_xay_bot_da_voi_lam_p_han_bo_vien_kien_giang
Du an nha_may_xay_bot_da_voi_lam_p_han_bo_vien_kien_giangDu an nha_may_xay_bot_da_voi_lam_p_han_bo_vien_kien_giang
Du an nha_may_xay_bot_da_voi_lam_p_han_bo_vien_kien_giang
ThaoNguyenXanh2
 
Dự án phát triển nông nghiệp sạch, thông minh 0918755356
Dự án phát triển nông nghiệp sạch, thông minh 0918755356Dự án phát triển nông nghiệp sạch, thông minh 0918755356
Dự án phát triển nông nghiệp sạch, thông minh 0918755356
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Dự án bãi đỗ xe và Showroom Ô tô tại TPHCM 0903034381
 Dự án bãi đỗ xe và Showroom Ô tô tại TPHCM 0903034381 Dự án bãi đỗ xe và Showroom Ô tô tại TPHCM 0903034381
Dự án bãi đỗ xe và Showroom Ô tô tại TPHCM 0903034381
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Thuyết minh dự án Khu nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Newtechco tỉnh Đồng ...
Thuyết minh dự án Khu nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Newtechco tỉnh Đồng ...Thuyết minh dự án Khu nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Newtechco tỉnh Đồng ...
Thuyết minh dự án Khu nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Newtechco tỉnh Đồng ...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Thuyết minh dự án trung tâm thương mại và mua sắm tổng hợp
Thuyết minh dự án trung tâm thương mại và mua sắm tổng hợpThuyết minh dự án trung tâm thương mại và mua sắm tổng hợp
Thuyết minh dự án trung tâm thương mại và mua sắm tổng hợp
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh dự án cho thuê tòa nhà văn phòng.http://duanviet.com.vn/0918755356
Thuyết minh dự án cho thuê tòa nhà văn phòng.http://duanviet.com.vn/0918755356Thuyết minh dự án cho thuê tòa nhà văn phòng.http://duanviet.com.vn/0918755356
Thuyết minh dự án cho thuê tòa nhà văn phòng.http://duanviet.com.vn/0918755356
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Thuyết minh Dự án Xây dựng trạm xăng dầu Hà Nội - www.duanviet.com.vn - 09187...
Thuyết minh Dự án Xây dựng trạm xăng dầu Hà Nội - www.duanviet.com.vn - 09187...Thuyết minh Dự án Xây dựng trạm xăng dầu Hà Nội - www.duanviet.com.vn - 09187...
Thuyết minh Dự án Xây dựng trạm xăng dầu Hà Nội - www.duanviet.com.vn - 09187...
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 
Thuyết minh dự án tổ hợp chăn nuôi gia súc sạch theo hướng CDM tỉnh Hòa Bình ...
Thuyết minh dự án tổ hợp chăn nuôi gia súc sạch theo hướng CDM tỉnh Hòa Bình ...Thuyết minh dự án tổ hợp chăn nuôi gia súc sạch theo hướng CDM tỉnh Hòa Bình ...
Thuyết minh dự án tổ hợp chăn nuôi gia súc sạch theo hướng CDM tỉnh Hòa Bình ...
CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
 
Dự án trang trại nuôi bò xưởng sản xuất xe ba bánh
Dự án trang trại nuôi bò  xưởng sản xuất xe ba bánhDự án trang trại nuôi bò  xưởng sản xuất xe ba bánh
Dự án trang trại nuôi bò xưởng sản xuất xe ba bánh
ThaoNguyenXanh2
 
Dự án trang trại nuôi bò xưởng sản xuất xe ba bánh
Dự án trang trại nuôi bò  xưởng sản xuất xe ba bánhDự án trang trại nuôi bò  xưởng sản xuất xe ba bánh
Dự án trang trại nuôi bò xưởng sản xuất xe ba bánh
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep cnc0918755356
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep cnc0918755356Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep cnc0918755356
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep cnc0918755356
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Kho bai va dich vu van tai
Kho bai va dich vu van taiKho bai va dich vu van tai
Kho bai va dich vu van tai
LẬP DỰ ÁN VIỆT
 
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anTư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anTư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
ThaoNguyenXanh2
 
Du an nha may dong lanh va co dac rau qua xuat khau tinh hau giang
Du an nha may dong lanh va co dac rau qua xuat khau tinh hau giangDu an nha may dong lanh va co dac rau qua xuat khau tinh hau giang
Du an nha may dong lanh va co dac rau qua xuat khau tinh hau giang
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt
 

Similar to Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo (20)

Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạoTư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo
 
Dự án trang trại nuôi bò tây ninh
Dự án trang trại nuôi bò tây ninhDự án trang trại nuôi bò tây ninh
Dự án trang trại nuôi bò tây ninh
 
Dự án trang trại nuôi bò tây ninh
Dự án trang trại nuôi bò tây ninhDự án trang trại nuôi bò tây ninh
Dự án trang trại nuôi bò tây ninh
 
Du an nha_may_xay_bot_da_voi_lam_p_han_bo_vien_kien_giang
Du an nha_may_xay_bot_da_voi_lam_p_han_bo_vien_kien_giangDu an nha_may_xay_bot_da_voi_lam_p_han_bo_vien_kien_giang
Du an nha_may_xay_bot_da_voi_lam_p_han_bo_vien_kien_giang
 
Dự án phát triển nông nghiệp sạch, thông minh 0918755356
Dự án phát triển nông nghiệp sạch, thông minh 0918755356Dự án phát triển nông nghiệp sạch, thông minh 0918755356
Dự án phát triển nông nghiệp sạch, thông minh 0918755356
 
Dự án bãi đỗ xe và Showroom Ô tô tại TPHCM 0903034381
 Dự án bãi đỗ xe và Showroom Ô tô tại TPHCM 0903034381 Dự án bãi đỗ xe và Showroom Ô tô tại TPHCM 0903034381
Dự án bãi đỗ xe và Showroom Ô tô tại TPHCM 0903034381
 
Thuyết minh dự án Khu nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Newtechco tỉnh Đồng ...
Thuyết minh dự án Khu nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Newtechco tỉnh Đồng ...Thuyết minh dự án Khu nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Newtechco tỉnh Đồng ...
Thuyết minh dự án Khu nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Newtechco tỉnh Đồng ...
 
Thuyết minh dự án trung tâm thương mại và mua sắm tổng hợp
Thuyết minh dự án trung tâm thương mại và mua sắm tổng hợpThuyết minh dự án trung tâm thương mại và mua sắm tổng hợp
Thuyết minh dự án trung tâm thương mại và mua sắm tổng hợp
 
Thuyết minh dự án cho thuê tòa nhà văn phòng.http://duanviet.com.vn/0918755356
Thuyết minh dự án cho thuê tòa nhà văn phòng.http://duanviet.com.vn/0918755356Thuyết minh dự án cho thuê tòa nhà văn phòng.http://duanviet.com.vn/0918755356
Thuyết minh dự án cho thuê tòa nhà văn phòng.http://duanviet.com.vn/0918755356
 
Thuyết minh Dự án Xây dựng trạm xăng dầu Hà Nội - www.duanviet.com.vn - 09187...
Thuyết minh Dự án Xây dựng trạm xăng dầu Hà Nội - www.duanviet.com.vn - 09187...Thuyết minh Dự án Xây dựng trạm xăng dầu Hà Nội - www.duanviet.com.vn - 09187...
Thuyết minh Dự án Xây dựng trạm xăng dầu Hà Nội - www.duanviet.com.vn - 09187...
 
Thuyết minh dự án tổ hợp chăn nuôi gia súc sạch theo hướng CDM tỉnh Hòa Bình ...
Thuyết minh dự án tổ hợp chăn nuôi gia súc sạch theo hướng CDM tỉnh Hòa Bình ...Thuyết minh dự án tổ hợp chăn nuôi gia súc sạch theo hướng CDM tỉnh Hòa Bình ...
Thuyết minh dự án tổ hợp chăn nuôi gia súc sạch theo hướng CDM tỉnh Hòa Bình ...
 
Dự án trang trại nuôi bò xưởng sản xuất xe ba bánh
Dự án trang trại nuôi bò  xưởng sản xuất xe ba bánhDự án trang trại nuôi bò  xưởng sản xuất xe ba bánh
Dự án trang trại nuôi bò xưởng sản xuất xe ba bánh
 
Dự án trang trại nuôi bò xưởng sản xuất xe ba bánh
Dự án trang trại nuôi bò  xưởng sản xuất xe ba bánhDự án trang trại nuôi bò  xưởng sản xuất xe ba bánh
Dự án trang trại nuôi bò xưởng sản xuất xe ba bánh
 
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356
 
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep 0918755356
 
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep cnc0918755356
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep cnc0918755356Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep cnc0918755356
Du an du lich sinh thai ket hop nong nghiep cnc0918755356
 
Kho bai va dich vu van tai
Kho bai va dich vu van taiKho bai va dich vu van tai
Kho bai va dich vu van tai
 
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anTư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
 
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long anTư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
Tư vấn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an
 
Du an nha may dong lanh va co dac rau qua xuat khau tinh hau giang
Du an nha may dong lanh va co dac rau qua xuat khau tinh hau giangDu an nha may dong lanh va co dac rau qua xuat khau tinh hau giang
Du an nha may dong lanh va co dac rau qua xuat khau tinh hau giang
 

More from Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nước 3 gold long an
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nước 3 gold long anTư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nước 3 gold long an
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nước 3 gold long an
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giang
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giangTư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giang
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giang
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườnTư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườnTư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2016
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2016Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2016
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2016
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...
đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...
đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long anTư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuậnDự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Tư vấn miễn phí lập dự án trang trại lợn siêu nạc bắc kạn
Tư vấn miễn phí lập dự án trang trại lợn siêu nạc bắc kạnTư vấn miễn phí lập dự án trang trại lợn siêu nạc bắc kạn
Tư vấn miễn phí lập dự án trang trại lợn siêu nạc bắc kạn
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Lập dự án khu nghỉ dưỡng spa tắm bùn khoáng
Lập dự án khu nghỉ dưỡng spa  tắm bùn khoángLập dự án khu nghỉ dưỡng spa  tắm bùn khoáng
Lập dự án khu nghỉ dưỡng spa tắm bùn khoáng
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án đầu tư xây dựng cầu xẻo vẹt theo hình thức bot
Dự án đầu tư xây dựng cầu xẻo vẹt theo hình thức botDự án đầu tư xây dựng cầu xẻo vẹt theo hình thức bot
Dự án đầu tư xây dựng cầu xẻo vẹt theo hình thức bot
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hươngDự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giangDự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Lap du an trung tam the thao phuc hop
Lap du an trung tam the thao phuc hopLap du an trung tam the thao phuc hop
Lap du an trung tam the thao phuc hop
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Lap du an san xuat san pham tu phe lieu
Lap du an san xuat san pham tu phe lieuLap du an san xuat san pham tu phe lieu
Lap du an san xuat san pham tu phe lieu
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Lap du an nha may san xuat san pham tu phe lieu
Lap du an nha may san xuat san pham tu phe lieuLap du an nha may san xuat san pham tu phe lieu
Lap du an nha may san xuat san pham tu phe lieu
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 
Lap du an lam nghiep trong rung
Lap du an lam nghiep trong rungLap du an lam nghiep trong rung
Lap du an lam nghiep trong rung
Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
 

More from Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh (20)

Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nước 3 gold long an
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nước 3 gold long anTư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nước 3 gold long an
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy nước 3 gold long an
 
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giang
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giangTư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giang
Tư vấn lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch tuynel kiên giang
 
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườnTư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
 
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườnTư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
Tư vấn lập dự án đầu tư trại gà thả vườn
 
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2016
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2016Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2016
Hồ Sơ Năng Lực Thảo Nguyên Xanh 2016
 
đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...
đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...
đầU tư xây dựng các công trình dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển cảng hk quố...
 
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long anTư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
Tư vấn lập dự án nhà máy sản xuất thức ăn việt thắng long an
 
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuậnDự án khu du lịch sinh thái bình thuận
Dự án khu du lịch sinh thái bình thuận
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNGSlide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án PHÚ NÔNG
 
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
Slide Thuyết Minh BÁo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (Cấp Sở) Dự Án TẬP ĐOÀ...
 
Tư vấn miễn phí lập dự án trang trại lợn siêu nạc bắc kạn
Tư vấn miễn phí lập dự án trang trại lợn siêu nạc bắc kạnTư vấn miễn phí lập dự án trang trại lợn siêu nạc bắc kạn
Tư vấn miễn phí lập dự án trang trại lợn siêu nạc bắc kạn
 
Lập dự án khu nghỉ dưỡng spa tắm bùn khoáng
Lập dự án khu nghỉ dưỡng spa  tắm bùn khoángLập dự án khu nghỉ dưỡng spa  tắm bùn khoáng
Lập dự án khu nghỉ dưỡng spa tắm bùn khoáng
 
Dự án đầu tư xây dựng cầu xẻo vẹt theo hình thức bot
Dự án đầu tư xây dựng cầu xẻo vẹt theo hình thức botDự án đầu tư xây dựng cầu xẻo vẹt theo hình thức bot
Dự án đầu tư xây dựng cầu xẻo vẹt theo hình thức bot
 
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hươngDự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch đỉnh hương
 
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giangDự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
Dự án nông nghiệp trang trại vac hậu giang
 
Lap du an trung tam the thao phuc hop
Lap du an trung tam the thao phuc hopLap du an trung tam the thao phuc hop
Lap du an trung tam the thao phuc hop
 
Lap du an san xuat san pham tu phe lieu
Lap du an san xuat san pham tu phe lieuLap du an san xuat san pham tu phe lieu
Lap du an san xuat san pham tu phe lieu
 
Lap du an nha may san xuat san pham tu phe lieu
Lap du an nha may san xuat san pham tu phe lieuLap du an nha may san xuat san pham tu phe lieu
Lap du an nha may san xuat san pham tu phe lieu
 
Lap du an lam nghiep trong rung
Lap du an lam nghiep trong rungLap du an lam nghiep trong rung
Lap du an lam nghiep trong rung
 

Tư vấn dự án nhà máy xay xát lúa gạo

 • 1. CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH Địa điểmđầu tư: Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai Tháng 9/2016
 • 2. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 1 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM (Giám đốc) TRẦN THỊ HIỀN Tháng 9/2016
 • 3. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 2 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM MỤC LỤC CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.................................................................4 I.1. Giới thiệu chủ đầu tư........................................................................................................... 4 I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.................................................................................................4 I.3. Căn cứ pháp lý triển khai dự án............................................................................................. 5 I.3.1. Căn cứ pháp lýliên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh ............................................. 5 I.3.2. Căn cứ pháp lýliên quan đến hoạt động xây dựng công trình và sử dụng đất.................... 7 I.3.3. Căn cứ pháp lýliên quan đến sản xuất nông nghiệp và môi trường...................................8 CHƯƠNG II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN.......................................................... 10 II.1. Tổng quanvề thị trường nông sản và tình hình tiêu thụ sản phẩm....................................... 10 II.1.1. Thị trường sản xuất nông sản thế giới và trong nước..................................................... 10 II.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm........................................................................................ 14 II.2. Mục tiêu của dự án........................................................................................................... 16 II.3. Sự cần thiết cần phải đầu tư.............................................................................................. 17 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ............................................................................ 20 III.1. Hiện trạng khu vực xây dựng dự án................................................................................... 20 III.1.1. Điều kiện tự nhiên...................................................................................................... 20 III.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội .............................................................................................. 20 III.1.3. Cơ sở hạ tầng khu vực xây dựng dự án........................................................................ 21 III.2. Đánh giá tác động của dự án đến môi trường.................................................................... 23 III.3. Biện pháp giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường................................................... 27 III.3.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng...................................................................................... 27 III.3.2. Giai đoạn hoạt động của dự án................................................................................... 28 CHƯƠNG IV. QUY MÔ ĐẦU TƯ DỰ ÁN.......................................................................................... 29 IV.1. Hình thức đầu tư và công suất của dự án........................................................................... 29 IV.2. Chiến lược kinh doanh...................................................................................................... 29 IV.2.1. Chiến lược xâm nhập thị trường................................................................................. 30 IV.2.2. Chiến lược khác biệt hóa............................................................................................ 30 IV.2.3. Chiến lược tăng trưởng và chính sách triển khai .......................................................... 31 IV.2.4. Chiến lược sản phẩm................................................................................................. 31 IV.2.5. Chiến lược tiếp thị ..................................................................................................... 32 IV.2.6. Chiến lược phát triển thị trường................................................................................. 33 IV.2.7. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực......................................................................... 34 IV.3. Quy trình công nghệ và trang thiết bị cho dự án................................................................. 34 IV.3.1. Những hệ thống phụ trợ khác cho quy mô sảnxuất..................................................... 39
 • 4. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 3 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM IV.4. Tổ chức nhân sự dự án..................................................................................................... 40 CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN.................................................................................... 41 V.1. Tổng mức đầu tư dự án..................................................................................................... 41 V.1.1. Tài sản cố định............................................................................................................ 41 V.1.2. Vốn lưu động sản xuất................................................................................................ 43 V.2. Nguồn vốn thực hiện dự án............................................................................................... 43 Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án........................................................................................... 43 Phương án vay và hoàn trả nợ.................................................................................................. 43 V.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án............................................................................................ 44 V.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án......................................................................... 49 CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................................... 50 VI.1. Kết luận........................................................................................................................... 50 VI.2. Kiến nghị ......................................................................................................................... 50
 • 5. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 4 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1. Giới thiệuchủ đầu tư Tên công ty :CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM Mã số doanh nghiệp : 5300719330 Đăng ký lần đầu : 28/07/2016 Đại diện pháp luật : Trần Thị Hiền Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ trụ sở : 154 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai I.2. Mô tả sơ bộ thông tindự án Tên dự án : Nhà máy xay xát lúa gạo Địa điểm xây dựng : TP. Lào Cai- Tỉnh Lào Cai Diện tích đầu tư : 2600m2 Hình: Vị trí đầu tư dự án Mục tiêu đầu tư : Đầu tư xây dựng mới và mua sắm mới dây chuyền sản xuất, chế biến lúa gạo. Mục đích đầu tư :  Cung cấp sản phẩm lúa gạo cho thị trường;  Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai;  Đạt mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp; Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới
 • 6. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 5 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập. Tổng mức đầu tư : 12,624,218,000 đồng  Vốn tự có là : 3,787,265,000 đồng chiếm 30%.  Vốn vay ngân hàng : 8,836,953,000 đồng chiếm tỷ lệ 70% (dùng để xây dựng, mua sắm thiết bị công nghệ) Tiến độ đầu tư :  Dự kiến khởi công: quý III/2016  Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng: quý I/2017 I.3. Căn cứ pháp lý triểnkhai dự án I.3.1. Căn cứ pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ;  Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiêp;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ- CP;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng;  Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP;  Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”;  Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP;  Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp;  Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;  Thông tư số 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;  Quyết định 68/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 14/11/2013 về Chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp;
 • 7. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 6 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM  Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình;  Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Lào Cai  Quyết định 1894/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020  Hướng dẫn 03/HD-SXD năm 2013 thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Lào Cai  Hướng dẫn 07/HD-SXD năm 2013 thực hiện công tác thẩm tra thiết kế công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định của các Nghị định và Hướng dẫn về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình  Quyết định 1636/QĐ-TTg năm 2015 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quyết đinh 330/QĐ.UB năm 1995 ban hành công tác xây dựng và quản lý cho vay dự án nhỏ giải quyết việc làm do Tỉnh Lào Cai ban hành  Quyết định 140-TTg năm 1997 về chủ trương, biện pháp điều hành kinh doanh lương thực và phân bón do Thủ tướng chính phủ ban hành  Quyết định 17/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2010  Quyết định 2125/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  Quyết định 37-TĐC/QĐ năm 1992 về "Hướng dẫn chỉ tiêu và mức chất lượng dùng trong đăng ký chất lượng hàng hoá" do Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành  Nghị quyết số 55-CP về công tác lương thực trong tình hình mới do Hội đồng Chính phủ ban hành  Luật đầu tư số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;  Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;  Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;  Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;  Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;  Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
 • 8. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 7 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM  Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; I.3.2. Căn cứ pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng công trình và sử dụng đất  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;  Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;  Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND về giá đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 2014  Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai  Quyết định 44/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành  Thông tư 14/2014/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia . An toàn trong xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành  Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng  TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 229-1999: Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;  Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;  Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp;  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 375-2006: Thiết kế công trình chống động đất;  TCXD 45-1978: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;  TCVN 5760-1993: Hệ thống chữa cháy-Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;  TCVN 5738-2001: Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN 2622-1995: PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế;  TCVN-62:1995: Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;  TCVN 6160 – 1996: Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);  TCVN 4760-1993: Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;  TCXD 33-1985: Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  TCVN 5576-1991: Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;
 • 9. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 8 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM  TCXD 51-1984: Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 188-1996: Nước thải đô thị -Tiêu chuẩn thải;  TCVN 4474-1987: Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước trong nhà;  TCVN 4473:1988: Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;  TCVN 5673:1992: Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;  TCVN 4513-1998: Cấp nước trong nhà;  TCVN 6772: Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;  TCVN 188-1996: Tiêu chuẩn nước thải đô thị;  TCVN 5502: Đặc điểm kỹ thuật nước sinh hoạt;  TCVN 5687-1992: Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm;  TCXDVN 175:2005: Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;  11TCN 19-84: Đường dây điện;  11TCN 21-84: Thiết bị phân phối và trạm biến thế;  TCVN 5828-1994: Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung;  TCXD 95-1983: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân dụng;  TCXD 25-1991: Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng;  TCXD 27-1991: Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;  TCVN-46-89: Chống sét cho các công trình xây dựng;  EVN: Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).  Thông tư 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43/2014/NĐ-CP và nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về đất đai của chính phủ; I.3.3. Căn cứ pháp lý liên quan đến sản xuất nông nghiệp và môi trường  Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường;  Thông tư số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/12/2008 về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;  Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp;  Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng;
 • 10. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 9 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM  Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại;  Tiêu chuẩn môi trường do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005;  Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN và Môi trường;  Quyết định 560/QĐ-BNN-CB năm 2011 Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật kho chứa thóc chuyên dùng và cơ sở xay xát thóc gạo phục vụ xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành  Quyết định 2765/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia "Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  Quyết định 20/2007/QĐ-BNN phê duyệt Chiến lược quốc gia sau thu hoạch lúa gạo, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành định mức hỗ trợ và quy định tạm thời danh mục hỗ trợ cây trồng, vật nuôi,máy móc thiết bị, công cụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban nhân dân Kon Tum ban hành  Quyết định 3642/QĐ-BNN-CP năm 2015 về phê duyệt Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  Quyết định 3129/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến nông - lâm - thủy sản giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành  Quyết định 124/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành  Thông tư liên bộ 04-TT/LB năm 1967 về những biện pháp ngăn ngừa tai nạn trong việc sử dụng cơ khí nhỏ và các đề phòng nhiễm độc khi sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học ở các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp - Bộ Lao Động ban hành  Thông tư 107/1999/TT-BNN-CS hướng dẫn chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 • 11. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 10 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM CHƯƠNG II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN II.1. Tổng quan về thị trường nông sản và tình hình tiêuthụ sản phẩm II.1.1. Thị trường sản xuất nông sản thế giới và trong nước (a) Tình hình sảnxuấtlúa gạotrên thế giới. Lúa gạo là một loại lương thực quan trọng đối với 3,5 tỷ người, chiếm 50% dân số thế giới. Theo thống kê của tổ chức lương thực thế giới FAO năm 2015 sản lượng lúa gạo đạt 749,1 triệu tấn tăng 1% so với năm 2014 (741,8 triệu tấn) và có xu thế tăng trong những năm tiếp theo. Sản lượng lúa gạo tại châu Á chiếm tới 90,4% toàn thế giới, tức là 677,7 triệu tấn. Tỷ lệ này vẫn đang liên tục tăng vì vấn đề dân số gia tăng ở khu vực này. Theo thống kê, sản lượng lúa gạo cao chủ yếu nhờ sản lượng tăng mạnh tại Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan và Việt Nam. Trong đó, sản lượng lúa gạo của Việt Nam năm 2015 đạt tới 44,7 triệu tấn. Sản lượng lúa gạo tại Châu Phi đạt 28,7 triệu tấn, tăng 0,8% so với sản lượng năm 2014. Sản lượng tăng tại các nước Tây Phi đã bù đắp những thiếu hụt do sự suy giảm tại một nước ở Đông và Nam Phi. Hình: Sản lượng và diện tích trồng lúa gạo thế giới Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam Tại vùng trung Mỹ và Caribe sản lượng lúa gạo duy trì ở mức ổn định 3 triệu tấn. Vùng nam Mỹ sản lượng lúa gạo đạt 25,4 triệu tấn năm 2015 tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng lúa gạo tại châu Âu giữ ở mức ổn định đạt 4.1 triệu tấn năm 2015. Gạo là một trong những mặt hàng thiết yếu, ít phụ thuộc vào thu nhập của các hộ gia đình. Do đó, khối lượng tiêu thụ gạo trên thế giới và Việt Nam nói riêng rất lớn. Năm 2014, thương mại lúa gạo thế giới tương đối bình ổn, không có những xáo trộn đáng kể xảy ra do mùa màng hoặc biến cố chính trị. Do nhu cầu của một số nước gia tăng và số lượng lúa gạo thặng dư tại các nước xuất khẩu, sự trao đổi lúa gạo thế giới đạt mức kỷ lục 40.2 triệu tấn gạo hay 8% cao hơn 2013. Với khuynh hướng giảm bớt diện tích trồng lúa, Việt Nam năm 2014 được mùa nhờ khí hậu điều hòa, sản lượng đạt đến 45 triệu tấn lúa hay tăng 2.3% so với 2013, năng suất bình quân 5.77 tấn/ha và xuất khẩu 6.2 triệu tấn gạo trị giá 2.7 tỉ Mỹ kim, so với mục tiêu đầu năm 6.5 triệu tấn và 6.7 triệu tấn của 2013. Năm 2014, Việt Nam xuống vị trí thứ ba xuất khẩu gạo thế giới, sau Thái Lan và Ấn Độ. Hai chương trình trợ cấp trồng lúa lai và sản xuất lúa 3 vụ/năm đã đến lúc cần được nghiêm túc duyệt
 • 12. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 11 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM xét lại vì sự bất hợp lý của nước sản xuất dư thừa và xuất khẩu gạo lớn thế giới, chưa kể đến yếu tố kỹ thuật. Cho nên, cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đặc biệt dành hỗ trợ này cho mục đích khác như ngành trồng bắp, đậu nành cho chăn nuôi và rau cải, màu có trị giá cao. Hơn nữa, trồng 3 vụ lúa/năm trong khi giá gạo xuất khẩu thế giới xuống thấp như hiện nay, nông dân còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Chỉ tiêu sản xuất lúa gạo hàng năm cần đặt trên cơ sở nhu cầu thế giới và nội địa để đảm bảo lợi tức cao cho nông dân thay vì dựa vào đất trồng sẵn có. Năm 2014 là năm xuất khẩu gạo thơm nhiều nhất, hơn 800.000 tấn gạo hay 36% so với cùng thời điểm năm trước, với giá trung bình 600 đô la/tấn (trong khi gạo thơm Hom Mali của Thái Lan từ 1.065 - 1.075 đô la/tấn và Basmati của Ấn Độ 1.515 - 1.525 đô la/tấn), có thể thu hút nông dân trồng nhiều lúa thơm trong những năm tới. Thị trường chủ yếu là Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Philippines và Mỹ. Một điều đáng mừng cho người Việt hải ngoại là gạo Việt Nam bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường Hoa Kỳ từ quý 4/2014, nhưng chất lượng và giá cả kém hơn gạo Thái Lan (từ 10-45 đô la/kg), với 3 nhãn hiệu: Gạo thơm thượng hạng Bạc Liêu, Gạo thơm thượng hạng 3 Miền và Việt Nam Jasmine ricet tại miền Nam California. Phản ứng sơ khởi của giới tiêu thụ Mỹ cho biết chất lượng gạo Việt Nam không bằng gạo Thái Lan, loại gạo sau này hiện chiếm thị phần to lớn tại Mỹ (hơn 80%). Hình: Sản lượng xuất khẩu và dự trữ gạo tại một số nước xuất khẩu quan trọng và thế giới 2013 và 2014 Nguồn: Tiên đoán FAO Tháng 12-2014 Năm 2015, theo một số chuyên gia, thị trường xuất khẩu gạo thế giới có thể gặp khó khăn. FAO tiên đoán thị trường lúa gạo thế giới sẽ kém hơn 2014 một chút, chỉ độ 0.6% hay số lượng đạt đến 40.5 triệu tấn gạo. Hiện nay, các nước ở Nam bán cầu đang gieo trồng, theo tiên đoán sơ khởi, sản xuất lúa của Argentina và Uruguay giảm bớt do mưa quá nhiều và giá thành cao; trong khi tăng thêm tại Bolivia, Chile và Paraguay. Ở Indonesia, chính phủ đặt chỉ tiêu tăng 4% (73,4 triệu tấn lúa) so với 2014. Sri Lanka
 • 13. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 12 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM sản xuất phục hồi nhờ mưa trở lại. Tại Châu Phi, triển vọng sản xuất của Madagascar và Tanzania khá tốt. Tuy nhiên, sản xuất lúa của Úc Châu sẽ co lại 18% do thiếu nước và giá thành cao. Ngoài ra, Thái Lan và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ với nội dung Trung Quốc sẽ mua 2 triệu tấn gạo từ Thái Lan trong 2015-2016 dù thực tế chưa xác định như đã thấy trong 2014. Theo FAO tiên đoán, sau khi xuất khẩu được 6.2 triệu tấn gạo trong 2014, Việt Nam có thể xuất khẩu 6.9 triệu tấn gạo trong 2015 do được mùa năm qua, mà phần lớn đến các nước nhập khẩu chủ yếu: Trung Quốc, Philippines và Đông Nam Á. Thái Lan sẽ tiếp tục vai trò dẫn đầu xuất khẩu gạo thế giới ở tầm mức cao hơn, khoảng 11 triệu tấn gạo, do họ còn gạo tồn kho khá lớn. Biểu đồ : Top 10 thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam theo chủng loại, tháng 2/2015 (ngàn tấn) Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam Một số nước khác như Campuchia, Trung Quốc, Guyana, Myanmar, Pakistan, Paraguay và Hoa Kỳ có khả năng xuất khẩu gạo nhiều hơn, trong khi các nước Argentina, Úc Châu, Brazil và đặc biệt Ấn Độ sẽ bị cạnh tranh gay gắt hơn do giá cả thiếu hấp dẫn. Các sản phẩm nông nghiệp, nhất là lúa gạo sẽ được tiến hành tự do hóa thương mại vào năm 2015 trong khu vực ASEAN. Do đó, xuất khẩu gạo thơm và gạo có chất lượng cao cần được hỗ trợ khuyến khích nhiều hơn nữa để nâng cao lực cạnh tranh của khâu này, nhưng phải thực sự đảm bảo chất lượng cao. Ngoài ra, mong đợi lộ trình thực hiện chủ trương thương nhân đầu mối xuất khẩu gạo phải có vùng nguyên liệu hoặc hợp tác, liên kết, đặt hàng với hộ nông dân trồng lúa sớm được nghiêm chỉnh áp dụng đại trà, vì đó là bước cơ bản để thiết lập thương hiệu cho lúa gạo Việt Nam và đảm bảo quyền lợi người trồng lúa.
 • 14. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 13 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM (b) Tình hình sảnxuấtlúa gạotại Việt Nam Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa có chiều dài bờ biển lên tới 3000km, địa hình phức tạp nhiều sông núi, do đó hình thành nhiều vùng canh tác lúa khác nhau. Căn cứ vào điệu kiện tự nhiên, tập quán canh tác, sự hình thành mùa vụ và phương pháp gieo trồng, nghề trồng lúa nước được hình thành và chia ra là 3 vùng chính: đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung và đồng bằng Nam Bộ Theo bảng thống kê diện tích và sản lượng lúa của cả nước, nhận thấy rằng bắt đầu từ năm 2000 đến năm 2007 diện tích trồng lúa giảm từ 7.666 nghìn ha xuống 7.207 nghìn ha và từ năm 2007 trở đi diện tích trồng lúa có xu hướng tăng trở lại và đạt 7.899 nghìn ha vào năm 2013. Diện tích của vụ lúa mùa có xu hướng giảm dần, còn diện tích của vụ đông xuân thì tăng dần theo từng năm. Diện tích vụ hè thu giữ ở mức ổn định và bắt đầu có xu hướng tăng từ năm 2010. Từ năm 2005 trở lại đây sản lượng lúa gạo có xu thế tăng dần. Ngoài việc tăng diện tích trồng lúa thì việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp bằng việc tạo ra những giống lúa mới có năng suất cao, chống chọi được với nhiều loại sâu bệnh cũng góp phần nâng cao sản lượng lúa gạo của cả nước. Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2015 ước đạt gần 6,7 triệu tấn và 2,85 tỷ USD, tăng 5,8% về khối lượng nhưng giảm 2,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014, theo số liệu của Bộ NN&PTNT. Khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm so với cùng kỳ liên tục trong 10 tháng đầu năm 2015, chỉ tăng so với cùng kỳ vào tháng 11 và tháng 12 năm 2015. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 410,56 USD/tấn (FOB), giảm 7% so với 441,38 USD/tấn cùng kỳ năm trước. Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm trên 70%. Theo giới chuyên gia, giá xuất khẩu gạo giảm do các đơn hàng gạo chủ yếu là loại 25% tấm và 5% tấm giá trị thấp từ Indonesia và Philippines, mặc dù xuất khẩu gạo thơm đang có xu hướng tăng. Dòng gạo cao cấp Việt Nam đang ngày càng chiếm ưu thế với mức giá liên tục tăng. Xuất khẩu gạo chất lượng cao trong 9 tháng đầu năm 2015 tăng 17% so với cùng
 • 15. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 14 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM kỳ năm 2014, đạt 1,2 triệu tấn, chiếm 26% trong tổng khối lượng gạo xuất khẩu trong giai đoạn này. Lợi nhuận mà dòng sản phẩm cao cấp mang lại hấp dẫn hơn nhiều so với hàng phổ thông và cấp thấp. II.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm Gạo luôn là lương thực chính của Việt Nam. Tuy nhiên, lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người của Việt Nam cũng nhu các nước châu Á khác đang trên đà giảm. Khi nền kinh tế phát triển, người tiêu dùng có sức mua lớn hơn và có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các loại thực phẩm khác, vì thế lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người sẽ giảm khi thu nhập tăng. Theo số liệu gần đây nhất của Bộ NN & PTNT, lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người của Việt Nam là khoảng 136 kg. Bộ NN & PTNT cũng sử dụng số liệu trên để đưa ra dự báo về cung và cầu gạo. Nguồn hàng của các loại thực phẩm khác luôn có sẵn trên thị trường cũng khiến cho lượng tiêu thụ gạo bình quân đầu người sụt giảm. Lượng gạo tiêu thụ đầu người hàng tháng tại các khu vực đô thị thường thấp hơn so với khu vực nông thôn. Cũng phải nói thêm, sản lượng gạo tiêu thụ tại các khu vực đô thị cũng đang trên đà giảm nhanh. Mặc dù lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người hiện nay đang giảm nhưng với tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm khoảng một triệu người nên tổng sản lượng gạo tiêu thụ vẫn tiếp tục tăng. Uớc tính, mỗi năm Việt Nam sẽ tiêu thụ thêm 150.000 tấn gạo.Sản lượng gạo được dùng trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm là khoảng 6 triệu tấn một năm và sẽ tăng thêm từ 50.000 đến 100.000 tấn mỗi năm. Trong lĩnh vực này, gạo được sử dụng nhiều trong các loại thực phẩm làm từ tinh bột gạo như bánh bao, mì, bánh tráng, bánh bột gạo, bia và rượu. Trong ngành thức ăn chăn nuôi, sản phẩm công nghiệp chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu; còn 40% là nguồn thức ăn chăn nuôi tự chế. Gạo là một trong những nguồn nguyên liệu chính của thức ăn tự chế cho lợn, cá và gia cầm. Trong khi Việt Nam chỉ có thể cung cấp tối đa 500.000 tấn gạo dùng trong thức ăn chăn nuôi thì nhu cầu về gạo trong ngành công nghiệp này của nước ta sẽ tăng 50.000 đến 100.000 tấn mỗi năm, tùy thuộc vào lợi thế về giá của gạo so với các nguồn nguyên liệu khác như ngô và sắn. Theo các thương nhân, tổng cộng Việt Nam sẽ tiêu thụ thêm tối đa 500.000 tấn gạo mỗi năm. Trong thời gian gần đây Chính Phủ đã áp dụng nhiều biện pháp, giải pháp thu mua tạm trữ lúa gạo để giảm bớt khó khăn cho người dân. Nhưng việc thu mua, tiêu thụ hết lượng lúa gạo còn tồn đọng cho nông dân là vấn đề không dễ trong một sớm một chiều có thể làm tốt được, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ, một trong những giải pháp thực thi nhất là tổ chức xây dựng hệ thống thu mua lúa gạo nói riêng và hàng nông sản nói chung. Tuy nhiên sản lương thực tăng cao nhưng chất lượng lúa, gạo vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh trên thị trường thế giới. Hiện nay, đa phần gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn là gạo cấp thấp, giá gạo thường thấp hơn của Thái Lan. Mặt khác, do hạn hán kéo dài, hầu hết nông dân đang giữ lúa, chờ đến lúc được giá mới bán. Thương lái (đặc biệt là thương lái biên giới) cũng đang tăng giá mua vào để đảm nguồn hàng. Điều này đã góp phần làm tăng cả giá gạo nội địa và giá gạo xuất khẩu. Giá gạo trong nước biến động do các yếu tố sau: nguồn cung lúa có sẵn tại các thời điểm khác nhau trong năm, nhu cầu xuất khẩu và lượng dự trữ cuối niên vụ. Thông thường, giá lúa thường giảm xuống mức thấp nhất hai lần trong năm: giai đoạn
 • 16. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 15 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM thu hoạch cao điểm vụ Đông-Xuân (tháng 3 - tháng 4) và giai thu hoạch cao điểm của vụ hè thu chính (tháng 6 - tháng 7). Giá lúa cũng phụ thuộc lượng gạo dự trữ, đặc biệt là lượng dự trữ cuối niên vụ, so với thời gian nông nhàn. Hình: Giá lúa hàng tháng của Việt Nam giai đoạn 2005-2016 Đơn vị: VND/kg Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam Tuy nhiên, giá lúa niên vụ 2015/16 có xu hướng không ổn định so với các niên vụ khác. Biểu đồ dưới đây chỉ ra xu hướng giá lúa trong 3 tháng đầu năm của các năm khác nhau. Giá lúa trong tháng 3 hàng năm có xu hướng thấp hơn so với giá tháng 1 và tháng 2, do vào thời gian này, ĐBSCL đang thu hoạch vụ Đông-Xuân ngoại trừ các năm 2015, 2016, 2008 và 2009. Giá lúa tháng 3 năm 2008 và năm 2009 tăng do nguồn cung toàn cầu thiếu hụt. Mức giá cao giữa tháng 3 và tháng 2 năm 2016 đạt 450 đồng; bên cạnh đó các năm 2008, 2015 và 2009 cũng có xu hướng tương tự với mức giá cao lần lượt là 200 đồng, 250 đồng và 500 đồng. Hình: Giá lúa ba tháng đầu năm trong giai đoạn từ 2005-2016
 • 17. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 16 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM Đơn vị: VND/kg Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam II.2. Mục tiêu của dự án Dự án Nhà máy xay xát lúa gạo xây dựng tại Thành phố Lào Cai được tiến hành nhằm đạt được những mục tiêu sau:  Thu mua lúa gạo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.  Phát triển công nghệ bảo quản với kỹ thuật cao hơn;  Đảm bảo cung ứng đầy đủ cho thị trường trong và ngoài nước, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Không những vấn đề đầu vào là nguyên vật liệu được chú trọng, dự án còn nỗ lực tạo kênh phân phối nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm bằng cách xây dựng hệ thống kênh phân phối trưc tiếp và gián tiếp. Mục tiêu của chúng tôi là “ Xuất Khẩu”. Vì vậy chúng tôi cẩn trọng lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, chúng tôi tập trung vào tất cả các bước của quá trình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn trước khi đóng gói và phân phối tới khách hàng. Chúng tôi tự tin với chất lượng sản phẩm tốt vì sử dụng nguồn nguyên liệu ( lúa, gao) chất lượng kết hợp với máy móc, công nghệ hiện đại trong quá trình chế biến để sản xuất ra những sản phẩm có giá trị cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhà máy xay xát lúa gạo xây đựng tại địa bàn Thành phố Lào Cai sẽ là nhà cung cấp gạo chuyên nghiệp. Chúng tôi sở hữu các thế mạnh sản xuất và kinh doanh lúa gạo sau:  Đội ngũ thu mua lúa nhanh chóng tận đồng với bà con nông dân.  Hệ thống lò sấy lúa dùng nhiệt trấu hoạt động liên tục.  Dây chuyền xây xát lúa gạo gồm: máy sát trắng, máy lau bóng gạo chất lượng cao.  Hệ thống máy làm củi trấu cung cấp cho thị trường nhiên liệu các tỉnh.  Đội ngũ kinh doanh gạo thành phẩm chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Áp dụng hệ thống thanh toán và giao hàng nhanh chóng, linh hoạt. Các sản phẩm dự kiến nhà máy sản xuất ra để dưa vào thị trường gồm có:gạo thơm, gạo tấm, gạo nếp, cám gạo. Công ty thu mua lúa gạo, sấy và tách trấu cung cấp cho thị trường sản phẩm chính là gạo lức bán cho các nhà máy trà bóng gạo và các công ty xuất khẩu. Ngoài ra Công ty còn thực hiện việc sấy thuê hoặc sấy và tách trấu cho khách hàng có nhu cầu sấy lúa và tách trấu. Sản phẩm phụ phẩm là vỏ trấu sẽ được tận thu làm nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất điện của Công ty.
 • 18. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 17 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM Sản phẩm gạo từ công ty thực phẩm Vàng Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền khép kín, được đánh giá là hiện đại nhất tại Việt Nam hiện nay. Với hệ thống máy bóc vỏ trấu, máy lọc sạn, máy xát trắng, máy đánh bóng gạo, Cân điện tử tự động… đặc biệt là máy Bắn màu hạt gạo tự động được nhập khẩu từ Đài Loan có tác dụng loại bỏ những hạt gạo kém chất lượng, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đối với kênh bán hàng trực tiếp, công ty tìm hiểu và xây dựng hệ thống các siêu thị mini trên địa bàn tỉnh Lào Cai, chuyên bán các sản phẩm của công ty, góp phần đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng đồng thời tạo sự nhận biết của khách hàng về sản phẩm của công ty. Bên cạnh đó xây dựng lực lượng bán hàng năng động, nhiệt huyết tiếp cận và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Song song với việc xây dựng hệ thống phân phối trực tiếp, dự án còn phát triển kênh bán hàng gián tiếp. Công ty đã có kế hoạch tiếp cận và xây dựng hệ thống đại lý thông qua việc rà soát, thương thảo và kí hợp đồng với các nhà phân phối, các tiểu thương trong địa bàn, ngoài ra công ty cũng có kế hoạch tiếp cận với các hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh, tích cực làm việc để có thể đưa những sản phẩm của dự án vào hệ thống các siêu thị này, đây là vấn đề cần chú tâm thực hiện, từ hệ thống siêu thị, các sản phẩm của dự án sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng. Cùng với việc phát triển kênh bán hàng trực tiếp và gián tiếp, công ty tích cực xây dựng hệ thống bán hàng online, thông qua website: thucphamvang.com, các sản phẩm sẽ dễ dàng được khách hàng nắm bắt hơn (số lượng, giá cả, xuất xứ, công dụng…), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong việc tiếp cận các sản phẩm của dự án. Hơn thế nữa, công ty còn có kế hoạch phối hợp với đài truyền thông tỉnh Lào Cai làm chuyên đề về thực phẩm vàng, giới thiệu về các sản phẩm của công ty, những tiêu chuẩn chất lượng cũng như những lợi ích mà sản phẩm của công ty đem lại, tạo điều kiện hết sức thuận lợi để người tiêu dùng không chỉ trong tỉnh Lào Cai mà còn cả nước biết đến các sản phẩm này. Bên cạnh những mục tiêu kinh tế có lợi cho chính chủ đầu tư, chúng tôi còn mong muốn rằng dự án này sẽ mang lại hiệu quả xã hội to lớn. Ngoài việc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng phát triển công nghệ cao, dự án sẽ phần nào giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, từng bước xây dựng và cải tạo môi trường sống trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt chúng tôi hy vọng rằng, những sản phẩm, đặc sản nuôi trồng từ chính đất và nước, từ bàn tay lao động của người dân Lào Cai sẽ ra khắp Việt Nam và được thị trường trong nước đón nhận. II.3. Sự cần thiết cần phải đầu tư Lào Cai là địa phương có năng suất, sản lượng lương thực trong tốp đầu các tỉnh miền núi phía Bắc và đang tiếp tục có hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế nông nghiệp với giải pháp sản xuất lương thực theo hướng hàng hóa. Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 63.000 ha đất trồng lúa, ngô, trong đó, diện tích trọng điểm sản xuất cây lương thực trên 16.000 ha, canh tác 2.000 ha lúa chất lượng cao. Đánh giá tình hình sản xuất lương thực của tỉnh, ông Dương Đức Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng: Đây là một trong những lĩnh vực thành công nhất trong phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp của tỉnh những năm gần đây. Một minh chứng cụ thể, các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng lương thực hằng năm ngày một tăng cao. Năm 2010, tổng sản lượng lương thực cây có hạt của tỉnh đạt
 • 19. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 18 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM 228.000 tấn, năm 2012 đạt gần 260.000 tấn (tăng 14%), năm 2013 ước đạt 265.000 tấn, tăng 8,2% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, ổn định cuộc sống cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thành công đó là hiệu quả bước đầu việc thực hiện Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá giai đoạn 2011 - 2015” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Đây cũng là động lực thực hiện chương trình sản xuất lương thực bền vững và sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác của các địa phương trong tỉnh. Việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của các ngành và sự hưởng ứng của người dân, các doanh nghiệp là điều kiện đảm bảo những thành công trong sản xuất lương thực. Theo đó, hàng loạt các giải pháp được triển khai đồng bộ như: Nghiên cứu và sản xuất giống lúa, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, nâng cao năng lực dự báo và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, phát triển dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp. Nổi bật là chương trình nghiên cứu và sản xuất giống lúa nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất. Hiện, tỉnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 3 giống lúa lai LC 25, LC 212, LC 270 là giống cây trồng mới, được lưu hành trên toàn miền Bắc. Diện tích vùng sản xuất lúa giống ổn định với quy mô trên 300 ha gieo trồng/năm, sản lượng đạt trên 600 tấn, đáp ứng 65% nhu cầu lúa giống trong tỉnh, góp phần hạ giá thành giống lúa lai trên địa bàn. Phong trào thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lương thực nâng lên, nhiều chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước được tập trung ưu tiên cho các giống đạt năng suất cao. Hiện, tỷ lệ diện tích sử dụng lúa lai ở các địa phương trong tỉnh chiếm 70,3%, giống ngô lai 90%, năng suất vùng thâm canh lúa đạt trên 65 tạ/ha, vùng thâm canh ngô đạt trên 50 tạ/ha, góp phần đưa năng suất bình quân của cây lúa trong năm 2012 đạt 48,4 tạ/ha (tăng 9,3%), cây ngô đạt 34,35 tạ/ha (tăng 5,1%) so với năm 2010. Bên cạnh đó, Lào Cai có cặp cửa khẩu Quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu (đường sắt và đường bộ) với 3 điểm thông quan: Ga quốc tế Lào Cai, cầu đường bộ qua sông Nậm Thi, cầu đường bộ qua sông Hồng (là điểm nối giữa đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (Việt Nam) với đường cao tốc Hà Khẩu - Côn Minh (Trung Quốc) là cầu nối quan trọng trên tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Là cửa ngõ của Việt Nam và các nước ASEAN. Trung tâm của Hành lang Bắc Nam trong hợp tác các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) với thị trường Tây Nam – Trung Quốc. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai là cửa khẩu duy nhất ở phía Bắc Việt Nam nằm trong lòng một thành phố trực thuộc tỉnh, có đầy đủ hệ thống dịch vụ của đô thị loại III cũng như các dịch vụ thương mại vận tải, kho bãi, logicstics, giám định hàng hóa, cảng ICD… Với vị trí địa kinh tế, địa chính trị, vai trò là cầu nối quan trọng trên tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, là cửa ngõ của Việt Nam và các nước ASEAN cùng với các điều kiện về giao thông, nguồn tài nguyên khoáng sản, tiềm năng du lịch… Lào Cai có điều kiện phát triển nền kinh tế nhanh, mạnh, bền vững, trở thành vùng kinh tế động lực của khu vực Tây Bắc Việt Nam và có tác động lan tỏa ra các vùng lân cận. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm nông sản tại đây được bán ra thị trường chủ yếu dưới dạng thô, chưa ra một công đoạn sơ chế nên giá thành không cao ảnh hưởng nhiều đến đời sống của các hộ dân tại đây. Sư xuất hiện các công ty chế biến nông sản, thủy sản là sự cần thiết, là chiếc cầu nối giữa các hộ dân và thị trường. Hiểu rõ những hạn chế của nông dân trong sản xuất nông thủy sản và nắm bắt được định hướng chủ trương phát triển của tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng nền nông
 • 20. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 19 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM nghiệp phát triển bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao; Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nuôi trồng thủy sản, tăng sản lượng, giá trị và hiệu quả đáp ứng nhu cầu của thị trường; đa dạng hoá cây trồng trên nền tảng sử dụng tối đa đất và nước; Xây dựng ngành trồng trọt, thủy sản trở thành ngành kinh tế hàng hoá đáp ứng nhu cầu trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu với chất lượng cao; Chú trọng những cây trồng có giá trị kinh tế, nhu cầu thị trường cao và có khả năng xuất khẩu; Khai thác tối đa lợi thế của tỉnh. Vì thế, chúng tôi đã tiến hành xây dựng Nhà máy xay xát lúa gạo. Với niềm tin sản phẩm do chúng tôi tạo ra sẽ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng, với niềm tự hào sẽ góp phần tăng giá trị tổng sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân và tạo việc làm cho lao động tại địa phương, chúng tôi tin rằng Dự án xay xát lúa gạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
 • 21. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 20 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ III.1. Hiện trạng khu vực xây dựng dự án III.1.1. Điều kiện tự nhiên Địa hình Khu đất dự án nằm trên địa bàn thành phố Lào Cai cần địa hình tương đối bằng phẳng thuận lợi để xây dựng nhà máy. Khí hậu Khí hậu khu vực dự án nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa song do nằm sâu trong địa hình chia phối bởi yếu tố địa hình phức tạp nên diễn biến thời tiết có phần thay đổi , nhiệt độ trung bình từ 15 – 20oC. Mùa mưa từ tháng 04 – tháng 10, mùa khô từ tháng 10 – tháng 03 năm sau, lượng mưa trung bình từ 1.800 – 2.000 mm có điều kiện tốt cho xây dựng nhà máy chế biếnsản xuất nông sản, thủy sản. Vị trí địa lý Thành phố Lào Cai giáp các huyện Mường Khương, Bảo Thắng, Bát Xát, Sa Pa cùng của tỉnh Lào Cai. Phía Bắc, thành phố giáp huyện Hà Khẩu, châu tự trị dân tộc Hani và Yi Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Từ thành phố lên thị trấn du lịch Sa Pa theo Quốc lộ 4D chỉ chừng 40 km. Thành phố Lào Cai có 2 con sông chảy qua. Sông Nậm Thi chạy quanh phía Bắc tỉnh, đồng thời là ranh giới tự nhiên với Trung Quốc. Nước sông quanh năm trong xanh, là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho nhà máy nước của thành phố. Sông Nậm Thi hợp lưu với sông Hồng ngay tại biên giới giữa thành phố Lào Cai và Trung Quốc. Sông Hồng sau khi được Nậm Thi hợp lưu thì chảy hẳn vào lãnh thổ Việt Nam, mang lại nguồn phù sa màu mỡ cho đồng bằng sông Hồng. Thành phố Lào Cai nằm hai bên bờ sông Hồng. Các cây cầu Cốc Lếu, Phố Mới,... bắc qua sông nối hai phần của thành phố. III.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội Sản xuất nông nghiệp Trên thực tế, sản xuất nông nghiệp của Lào Cai trong 5 năm qua có nhiều bước tiến rất đáng kể. Đó là việc duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 6,5%, giá trị sản xuất năm 2015 đạt 5.079 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2014, giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác đạt 46,5 triệu đồng/ha, tổng sản lượng lương thực đạt trên 275.000 tấn. Các dự án sản xuất nông nghiệp hàng hoá phát triển bền vững, số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp tăng nhanh và bắt đầu đi vào hoạt động có hiệu quả. Năm 2015 là thời điểm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển trong 5 năm, tính sơ bộ thì giá trị sản xuất/đơn vị diện tích đất canh tác đã tăng 14,5% so với thời điểm năm 2010. Năm 2015, diện tích sản xuất lúa giống toàn tỉnh là 377 ha, sản lượng đạt 1.130 tấn; trong đó sản lượng lúa lai 922 tấn. Bên cạnh đó, sản xuất lúa đặc sản chất lượng cao cũng đem lại cho nông dân nguồn thu nhập khá và ổn định, giá trị sản xuất lúa chất lượng cao vượt từ 10 - 15 triệu đồng/ha so với kỹ thuật sản xuất thông thường. Tính đến hết năm 2015, sản xuất lúa chất lượng cao có gắn thương hiệu được phát triển trên 5.000 ha, trong đó thực hiện theo dự án của tỉnh 2.350 ha với các giống lúa đặc sản như ĐS1, J01,J02, Séng cù, Khẩu Nậm xít, nếp Thẳm Dương.
 • 22. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 21 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM Hiện nay, có hàng chục doanh nghiệp trong nước, nước ngoài đầu tư trồng các loại rau trái vụ, hoa cao cấp, như hoa ly, hoa hồng, địa lan theo công nghệ cao. Tổng diện tích gieo trồng rau cả năm 2015 ước đạt 4.105 ha, sản lượng ước đạt 56.600 tấn, trong đó sản xuất rau an toàn đạt 656 ha, chủ yếu trồng các loại rau trái vụ vùng cao, rau vụ thu đông tại huyện Sa Pa, Bắc Hà. Mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá tập trung, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa quả ôn đới đã góp phần nâng giá trị sản xuất trên diện tích canh tác, thu nhập bình quân từ 160 - 300 triệu đồng/ha. Về cây chè, hiện nay, toàn tỉnh có 5.069 ha, trong đó có 3.617 ha chè kinh doanh, nhất là hơn 1.000 ha chè đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và 476 ha chè chất lượng cao. Năng suất chè hiện đã đạt gần 50 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi ước đạt 17.628 tấn, giá thu mua chè cũng liên tục tăng năm sau cao hơn năm trước. Xác định tiềm năng đối với các loại cây ăn quả, nhất là cây ăn quả ôn đới chất lượng cao, nhiều dự án phát triển loại cây trồng này đang được triển khai trên địa bàn với mục tiêu đưa Lào Cai trở thành vùng trồng cây ăn quả chất lượng cao an toàn. Dự án cải tạo vùng mận Tam hoa Bắc Hà, dự án phát triển cây ăn quả ôn đới chất lượng cao tiếp tục được triển khai trên diện tích lớn. Phát triển thủy sản cũng được xác định là một trong những định hướng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nuôi cá đang có những chuyển biến tích cực về cả diện tích, sản lượng và năng suất qua từng năm. Theo đánh giá chuyên môn, thì nuôi cá đặc sản đem lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với nuôi cá thông thường. Trong khi đó, nuôi cá nước lạnh lại phát huy được thế mạnh về tự nhiên của các huyện vùng cao Lào Cai khi sản lượng nuôi cá mỗi năm đạt 390 tấn, riêng năm 2014 doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng. Phát huy những thành quả đạt được, trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành nông nghiệp đã xác định nhiệm vụ phát triển sản xuất hàng hóa là mục tiêu hết sức quan trọng. Để hiện thực hoá chủ trương, ngành nông nghiệp sẽ tập trung khai thác có hiệu quả thế mạnh các sản phẩm đặc hữu của địa phương mang thương hiệu vùng miền. Mỗi địa phương cần lựa chọn và xây dựng phát triển 1 - 2 loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh tạo ra vùng sản xuất tập trung có quy mô lớn, xây dựng thương hiệu và sản xuất với khối lượng lớn sản phẩm đủ cung cấp cho nhu cầu thị trường. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất hàng hoá, nhất là trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Dân số Theo số liệu thống kê, tổng dân số toàn tinh trên 613,075 người, trong đó: Người kinh: chiếm 35.9%; dân tộc Hmong: chiếm 22.21%; dân tộc Tày: 15.84%; dân tộc Dao 14.05% ; Giáy 4,7%, Nùng 4,4%, còn lại là các dân tộc đặc biệt ít người Phù Lá, Sán Chay, Hà Nhì, La Chí...Mật độ dân số bình quân: 96 người/km2 Lao động Lực lượng lao động xã hội hiện tại bằng 52% dân số. Tổng số: 318,799 người. III.1.3. Cơ sở hạ tầng khu vực xây dựng dự án Đất xây dựng Dự án Nhà máy chế biến sản xuất nước nông sản, thủy sản thuộc diện tích của công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam. Giai đoạn này dự án đầu tư xây dựng trên diện tích đất là 2500m2. Khu đất này san lắp trước khi xây dựng. Đường giao thông Khu đất xây dựng nằm trong khu vực có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi.
 • 23. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 22 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM Tuy địa hình khu vực miền núi Tây Bắc tương đối phức tạp, tuy nhiên Lào Cai là một trong những tỉnh có hệ thống giao thông vận tải đa dạng bao gồm: đường bộ, đường sắt, đường sông. Đường bộ: có 4 tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh (4D, 4E.279.70) với tổng chiều dài trên 400 km; 8 tuyến tỉnh lộ với gần 300 km và gần 1.000 km đường liên xã, liên thôn. Mạng lưới giao thông phân bố rộng khắp và khá đông đều trên địa bàn các huyện, thị đảm bảo giao thông thuận lợi. Hiện tại tuyến quốc lộ 70 đang được cải tạo nâng cấp (hoàn thành vào đầu năm 2009). Tuyến đường cao tốc Nội Bài –Lào Cai là điểm nối với đường cao tốc Côn Minh-Hà Khẩu qua cầu đường bộ biên giới khu thương mại – công nghiệp Kim Thành. Tính đên năm 2007, Lào Cai đã có đường ô tô đi đến trung tâm tất cả các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Đường sắt: tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai dài 296 km, đoạn qua địa phận Lào Cai dài 62 km được nối với đường sắt Trung Quốc, năng lực vận tải khoảng 1 triệu tấn/năm và hàng ngàn lượt khách/ngày đêm. Theo kế hoạch năm 2009 tuyến đường này sẽ được cải tạo nâng cấp, sử dụng vốn của ADB, hoàn thành vào năm 2011. Ngoài ra còn có đường sắt nối từ Phố Lu vào mỏ Apatít Cam Đường và một nhánh từ Xuân Giao đi Nhà máy Tuyển quặng Tằng Loỏng, với tổng chiều dài 58 km, theo thiết kế có 50 đôi tàu/ngày đêm. Đường sông: Có 2 tuyến sông Hồng và sông Chảy chạy dọc tỉnh, tạo thành một hệ thống giao thông đường thuỷ liên hoàn. Đường sông Lào Cai chưa thực sự phát triển mạnh mặc dù trên địa bàn tỉnh có rất nhiều sông lớn như sông Hồng dài 130 km (trong đó nội địa có 75 km và chung biên giới với Trung Quốc khoảng 55 km). Tuy nhiên do có nhiều ghềnh thác chưa được chỉnh trị nên khả năng vận tải còn hạn chế. Đường hàng không: Chính phủ đã có chủ trương xây dựng sân bay tại Lào Cai. Hiện trạng thông tin liên lạc Hạ tầng bưu chính: Tính đến 30/9/2008, có 227 điểm phục vụ, trong đó: có 25 Bưu cục, 127/144 xã có điểm bưu điện văn hoá xã; 125 đại lý bưu điện, 100% trung tâm huyện, thành phố có báo đến trong ngày. Bán kính phục vụ bình quân 2,7km/điểm phục vụ; bình quân số dân được phục vụ là 2.143 người/điểm phục vụ (đạt 97% chỉ tiêu đến năm 2010). Hạ tầng viễn thông: So với những năm trước, mạng lưới viễn thông của tỉnh Lào Cai đã có sự phát triển vượt bậc. Hiện nay trên toàn mạng có 57 tuyến cáp quang, 30 tuyến truyền dẫn Vi ba, 170 trạm BTS. Mật độ điện thoại đạt 32 máy/100 dân (đạt 100% chỉ tiêu đến năm 2010). Thuê bao Internet đạt trên 11.900 thuê bao trong đó thuê bao băng rộng đạt 5.672 thuê bao. Theo hướng dẫn về hệ số quy đổi của Bộ Tthông tin và Truyền thông mật độ sử dụng Internet của tỉnh Lào Cai đạt 10,5/100 dân. Hiện trạng cấp điện Hạ tầng mạng lưới điện: 9/9 huyện, thành phố; 164 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia. 75% hộ dân được sử dụng điện lướt. Tiềm năng thuỷ điện của Lào Cai khoảng 11.000MW; đã cho phép đầu tư 68 công trình với tổng công suất 889MW, dự kiến đến 2010 sẽ phát điện khoảng 700MW. Ngoài ra từ năm 2006, ngành Điện lực Việt Nam đã hoàn thành đấu nối đường dây 220 KV Yên Bái – Lào Cai – Hà Khẩu để nhập khẩu điện từ Vân Nam (Trung Quốc) với nhu cầu sản lượng khoản 300MW đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu về điện cho sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư trước mắt cũng như lâu dài. Cấp –Thoát nước
 • 24. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 23 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM Hạ tầng mạng lưới cấp thoát nước: Hiện tại đã có hệ thống cấp nước sạch tại thành phố Lào Cai và hầu hết các huyện, cùng với hệ thống giếng khoan đang cung cấp nước sạch cho 69% dân số toàn tỉnh. III.2. Đánh giá tác động của dự án đến môi trường Từ những phân tích trên, chủ đầu tư nhận thấy rằng khu đất xây dựng dự án rất thuận lợi để tiến hành thực hiện. Các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và nguồn lao động dồi dào là những yếu tố làm nên sự thành công của một dự án đầu tư vào dây chuyền chế biến sản xuất nông sản, thủy sản. Xây dựng dự án Nhà máy chế biến sản xuất nước nông sản,thủy sản với tổng diện tích 2600m². Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng dự án và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho xây dựng khi dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. Để tiến hành thiết kế và thi công Dự án đòi hỏi phải đảm bảo được đúng theo các tiêu chuẩn môi trường sẽ được liệt kê trong các bảng sau đây của Chính phủ Việt Nam (1995). Tùy theo từng trường hợp, các quy định, điều khoản chặt chẽ nhất trong những tiêu chuẩn trên sẽ được áp dụng. Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong môi trường không khí Tên chất Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5937-1995 (mg/m3) Trung bình 1 giờ Trung bình 8 giờ Trung bình 24 giờ CO 40 10 5 NO2 0.4 - 0.1 SO2 0.5 - 0.3 Pb - - 0.005 O3 0.2 - 0.06 Bụi lơ lửng 0.3 - 0.2 Nồng độ cho phép của chất thải nước mặt T stt TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942-1995 Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn A Giá trị giới hạn B 1 PH - 6-8.5 5.5-9 2 BOD5 (20oC) mg/l < 4 < 25 3 COD mg/l < 10 < 35 4 Oxy hòa tan mg/l  6  2
 • 25. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 24 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM T stt TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942-1995 Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn A Giá trị giới hạn B 5Chất rắn lơ lửng mg/l 20 80 6Dầu, mỡ mg/l Không phát hiện 0.3 7Chất tẩy rửa mg/l 0.5 0.5 8 Coliform MPN/100 ml 5,000 10,000 Ghi chú: Cột A áp dụng đối với nước mặt có thể dùng làm nguồn nước sinh hoạt (nhưng phải qua quá trình xử lý theo quy định). Cột B áp dụng đối với nước mặt dùng cho các mục đích khác. Nước dùng cho nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản có quy định riêng. Nguồn phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn Khí thải của các phương tiện giao thông vận chuyển ra vào. Khí thải ra còn do phương tiện giao thông vận tải hoạt động trong khu vực dự án khi dự án đi vào hoạt động bao gồm các loại xe (hai bánh, xe bốn bánh các loại). Các phương tiện này phần lớn sử dụng nhiên liệu là xăng và dầu diesel. Khi hoạt động như vậy, các phương tiện vận tải với nhiên liệu tiêu thụ chủ yếu là xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải khá lớn chứa các chất ô nhiễm không khí như NO2, CxHy, CO, CO2,...Tuy nhiên, đây là một nguồn gây ô nhiễm không khí không tập trung, không cố định mà phân tán, lưu lượng lưu thông tương đối thấp chỉ khoảng 150 lượt xe gắn máy, 15 lượt xe bốn bánh. Đây không phải là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí khi dự án đi vào hoạt động. Nguồn phát sinh nước thải Khi dự án đi vào ổn định, nguồn nước thải có thể phát sinh bao gồm: nước mưa, nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất từ cơ sở chế biến. Nước mưa Nước mưa chảy tràn trên mặt đường trong khu vực dự án có lưu lượng phụ thuộc vào chế độ khí hậu trong khu vực. Lượng nước này có nồng độ chất lơ lửng cao. Tuy nhiên, mức độ gây ô nhiễm từ lượng nước mưa này không nhiều, hơn nữa, mặt bằng cơ sở, khu điều hành và đường nội bộ được đổ bê tông, có hệ thống thoát nước mưa riêng nên việc thoát nước mưa rất thuận tiện và dễ dàng. Trên toàn bộ diện tích mái nhà, sân bãi của khu đất dự án, đường nội bộ chất lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như tình trạng vệ sinh trong khu vực thu gom nước mưa,... Có thể xảy ra tình trạng nước mưa chảy tràn trên bề mặt đất làm cuốn theo các chất bẩn, rác, cát,... xuống đường thoát nước. Nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt, sẽ gây nên tình trạng ứ đọng rác, làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Về nguyên tắc, nước mưa là loại nước thải có tính chất ô nhiễm nhẹ (quy ước sạch) được thoát nước trực tiếp vào hệ thống thu gom nước mưa của khu vực và xả thẳng ra nguồn mà không qua xử lý. Tổng lượng nước mưa phát sinh từ khu vực dự án trong quá trình hoạt động của dự án được tính theo công thức: Q = φ x q x S Trong đó:
 • 26. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 25 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM - S; diện tích khu vực dự án, S = 0.45 ha - φ: hệ số che phủ bề mặt, φ = 0.95 - q: cường độ mưa, q = 166.7 x i, với i là lớp nước cao nhất của khu vực vào tháng có lượng mưa lớn nhất (theo Hoàng Huệ - 1996). Theo số liệu thủy văn của khu vực thì lượng mưa lớn nhất trong tháng là 103.4 mm (ngày 30/11/2011). Giả sử thời gian mưa ngày 30/11/2011 là 9 tiếng, suy ra i = 0.1914 mm/phút. Suy ra, lưu lượng mưa trong tháng mưa lớn nhất phát sinh tại khu vực là: Q = 0.95 x 166.7 x 0.1914 x 0.45 = 13.6399 l/s = 0.0136399 m3/s Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được trình bày trong bảng. Bảng: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn T stt Thông số ô nhiễm Đơn vị tính Nồng độ 1 Tổng Nitơ mg/L 0.5 – 1.5 2 Tổng Phospho mg/L 0.004 – 0.03 3 COD mg/L 10 - 20 4 TSS mg/L 10 - 20 Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực dự án sẽ tiếp nhận lượng nước này và xả ra nguồn tiếp nhận. Hiện tại chưa có số liệu về thành phần nước mưa rửa trôi, tuy nhiên do chỉ lôi cuốn bụi và thành phần rơi vãi nên nếu khu vực dự án có chế độ vệ sinh tốt thì không có sự cố gì xảy ra, thành phần ô nhiễm này sẽ không đáng kể. Nước thải sinh hoạt Nước thải phát sinh trong quá trình sinh hoạt chủ yếu là nước thải nhà vệ sinh chung của khu nuôi trồng. Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất rắn lơ lửng, BOD, Nitơ, Phốtpho, dầu mỡ, Coliform tương đối cao. Nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các vi sinh vật gây bệnh và cùng với chất bài tiết nên có thể gây ô nhiễm nước mặt trong khu vực. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt được tính toán như sau : Bảng: Tải lượng và nồng độ ô nhiễm trong NTSH tính cho 1 người/1 ngày đêm T stt Chất ô nhiễm Khối lượng (g/người/ngà y) Tải lượng chất ô nhiễm (kg/ngày) Nồng độ (mg/L) QCVN 14:2008 CỘT B, K = 1,2 1 BOD5 45 - 54 5.40 – 6.48 225 - 270 60 2 COD 72 - 102 8.64 – 12.24 360 – 510 - 3 SS 70 - 145 8.40 – 17.40 350 – 725 120 4 Tổng N 6 - 12 0.72 – 1.44 30 – 60 - 5 NH4 2.4 – 4.8 0.288 – 0.576 12 - 24 12
 • 27. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 26 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM 6 Dầu mỡ 10 - 30 1.2 – 3.6 50 – 150 24 7 Tổng P 0.6 – 4.5 0.072 – 0.54 3 – 22.5 - Nguồn số liệu: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993 Nước thải sinh hoạt có nồng độ ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép (QCVN 14 : 2008 cột B) nếu không có biện pháp xử lý thích hợp sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn bộ công nhân viên, làm lan truyền dịch bệnh cho toàn bộ khu vực dự án và các khu vực lân cận. Do đó để đảm bảo vệ sinh cần phải thu gom và xử lý lượng nước thải một cách hợp lý tránh gây nhiễm nguồn nước mặt. Nước thải sản xuất Trong khu sản xuất nước thải phát sinh trong trong khâu vệ sinh thiết bị, máy móc. Nước thải này có đặc trưng của loại hình sản xuất chế biến, chứa nhiều cặn lơ lửng, nồng độ các chất hữu cơ cao, ước tính lượng nước thải này khoảng 2m3/ngày. Nguồn phát sinh chất thải rắn Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, chất thải rắn có thể phát sinh từ các nguồn sau: Chất thải rắn từ sinh hoạt hằng ngày của cán bộ công nhân viên làm việc trong khu sản xuất. Chất thải rắn từ khu sơ chế nguyên vật liệu. Chất thải nguy hại như: bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính dầu nhớt thải, mực in từ khu điều hành... Chất thải sinh hoạt Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các thành phần rác thực phẩm, giấy, nilon, carton, vải, thủy tinh, lon thiếc, nhôm, kim loại… Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần chất hữu cơ cao nên dễ phân hủy gây mùi hôi, khó chịu. Lượng nước thải rò rỉ từ rác có nồng độ chất ô nhiễm rất cao nên rất dễ gây ô nhiễm môi trường đất và mạch nước ngầm. Trong thành phần của chất thải rắn sinh hoạt có những thành phần rất khó phân hủy nên sẽ là một nguồn gây ô nhiễm lâu dài đến môi trường đất như nilon, nhựa... Có thể tham khảo thành phần chất thải rắn sinh hoạt theo kết quả điều tra của Trung tâm Centema năm 2008. Bảng: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt T T Thành phần Tỷ Lệ (%) Khoảng dao động Trung bình 1 Thực phẩm 61.0 – 96.6 79.17 2 Giấy 1.0 – 19.7 5.18 3 Carton 0 – 4.6 0.18 4 Nilon 0 – 36.6 6.84 5 Nhựa 0 – 10.8 2.05 6 Vải 0 – 14.2 0.98 7 Gỗ 0 – 7.2 0.66 8 Cao su mềm 0 0
 • 28. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 27 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM 9 Cao su cứng 0 – 2.8 0.13 1 Thủy tinh 0 – 25.0 1.94 Nguồn số liệu: Trung tâm Centema, 2008 Chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án bao gồm các chất thải chứa tác nhân gây lây nhiễm mầm bệnh, bóng đèn huỳnh quang, dầu động cơ, bao bì thải có chứa thành phần nguy hại,… Khối lượng các loại chất thải nguy hại được ước tính như trong bảng sau: Bảng: Khối lượng các loại chất thải nguy hại stt Tên sản phẩm Trạng thái Đơn vị Số lượng/tháng 1Chất thải chứa các tác nhân gây lây nhiễm Bùn Kg/tháng 20 2Bóng đèn huỳnh quang Rắn Kg/tháng 2 3Dầu động cơ, hộp số Lỏng Kg/tháng 3 4Bao bì thải có chứa chất thải nguy hại Rắn Kg/tháng 10 5Giẻ lau dính dầu mỡ thải Rắn Kg/tháng 5 6Mực in Rắn Kg/tháng 0.5 III.3. Biệnpháp giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường III.3.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân làm việc trên công trường được dẫn về bể tự hoại. Bố trí đường thoát nước mưa hợp lý tránh đi qua các bãi chứa nguyên vật liệu, hạn chế ô nhiễm. Giảm thiểu ô nhiễm không khí bằng cách che chắn công trường, tránh để phát tán. Che chắn vật liệu xây dựng trong quá trình vận chuyển cũng như những khu vực phát sinh bụi và tưới nước để hạn chế khả năng khuếch tán bụi ra môi trường xung quanh, tưới nước đường vận chuyển trên công trường trong mùa khô để giảm lượng bụi trong không khí, nhất là trong điều kiện thi công có nắng nóng kéo dài. Khí thải từ các phương tiện giao thông: Đây là các nguồn thải động nên rất khó quản lý. Chỉ có thể giảm bớt các tác động bằng cách yêu cầu các phương tiện vận chuyển gây ô nhiễm nhiều chạy vào ban đêm (nhưng phải kết thúc trước 22 h đêm). Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại, hạn chế di chuyển nhiều lần ngang qua khu vực dân cư. Điều chỉnh lưu lượng xe cộ ra vào hợp lý, tránh hiện tượng tập trung mật độ các phương tiện ra vào quá cao trong một thời điểm. Tiếng ồn, rung từ các phương tiện giao thông, thiết bị thi công: Rất khó quản lý nguồn gây ô nhiễm này. Giảm thiểu tác động đến người dân bằng cách cấm vận chuyển và thi công các công việc có mức ồn cao vào ban đêm (đổ bê tông…) và giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cư, gắn ống
 • 29. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 28 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM giảm thanh cho xe. Lắp đặt bộ phận giảm tiếng ồn cho những thiết bị máy móc có mức ồn cao như máy phát điện, hệ thống nén khí, máy cưa…Để giảm ồn còn cần phải tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận tải, các máy móc thiết bị kỹ thuật thi công, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công. Các thiết bị thi công phải có chân đế để hạn chế độ rung. Đối với rác sinh hoạt: Đặt các thùng rác nhằm thu gom và tập kết tại một địa điểm cố định. Lượng chất thải này sẽ được thu gom hằng ngày. Các chất thải rắn xây dựng, các vật liệu phế bỏ được thu gom thường xuyên và vận chuyển ra khỏi công trường, tập trung vào các khu xử lý chất thải rắn chung của tỉnh. III.3.2. Giai đoạn hoạt động của dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo nước thải đầu ra đạt QCVN 14:2008/BTNMT loại A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Nước thải sản xuất sẽ dẫn qua hệ thống xử lý nước thải của cơ sở, nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 24:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài. Bố trí đường thoát nước mưa tách riêng với đường thoát nước sinh hoạt, đường thoát nước mưa tránh đi qua các bãi chứa nguyên vật liệu, hạn chế ô nhiễm. Xây dựng hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn cắt và hàn kết cấu thép đảm bảo tiêu chuẩn TCVSLĐ 3733/QĐ – BYT. Xây dựng hệ thống làm mát trong nhà xưởng, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: nút bịt tai, nước uống cho công nhân. Xây dựng hệ thống lọc bụi để xử lý bụi, đồng thời trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong khu vực này. Xây dựng hệ thống hấp thụ để hấp thụ hoàn toàn các chất khí sinh ra trong công đoạn phun sơn, khí thải ra đảm bảo QCVN 20:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ..) Đối với rác sinh hoạt: Đặt các thùng rác nhằm thu gom và tập kết tại một địa điểm cố định. Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý để thu gom chất thải rắn định kỳ.  Chất thải rắn sản xuất sẽ được thu gom định kỳ cùng với chất thải sinh hoạt.  Chất thải nguy hại sẽ được lưu trữ riêng biệt và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại để thu gom chất thải nguy hại.
 • 30. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 29 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM CHƯƠNG IV. QUY MÔ ĐẦU TƯ DỰ ÁN IV.1. Hình thức đầu tư và công suất của dự án Công ty thực hiện theo mô hình cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, thu mua trái cây từ nông dân đem về nhà máy sản xuất và bán cho các siêu thị, cửa hàng tạp hóa và khu chợ truyền thống,…xuất khẩu trong tương lai. Dự án xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động vào tháng 01/2017 và đạt công suất thiết kế ngay trong năm hoạt động. Nhà máy xay xát của công ty thực phẩm vàng Việt Nam dự kiến sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng cuối tháng 1 năm 2017. Với tổng diện tích 2600m2, công suất dây chuyền từ lúa ra các loại sản phẩm gạo mục tiêu của nhà máy : 12-14 tấn/h, từ gạo thành phẩm ra gạo đã đánh bóng: 8-10 tấn/h Máy đánh bóng gạo được thiết kế theo phương pháp dùng dao và lưới kết hợp với luồng nước phun sương làm cho gạo, sạch trắng và bóng. Chính vì vậy gạo thành phẩm có độ bóng cao, màu trắng, sáng, tỷ lệ gãy vỡ thấp. Định lượng được lắp ở phần nạp liệu để cố định lưu lượng nguyên liệu vào nhằm tạo cân bằng với lượng nước đã được chỉnh sẵn, vì thế gạo sau khi đánh bóng sẽ có chất lượng đồng đều và ổn định. Đặc biệt dây truyền động bộ máy định lượng Vitamin CF-10K dùng để kiểm soát chính xác khối lượng gạo đã được nhuộm vitamin theo tỷ lệ được ấn định sẵn. IV.2. Chiến lược kinh doanh Xuất phát từ việc tham khảo mô hình Swot để tạo ra chiến lược kinh doanh hiệu quả Thiết lập mô thức SWOT Điểm mạnh 1- Mối quan hệ vững 2- Hàng hóa 3- Đội ngũ nhân viên 4- Vị trí. Cơ sở hạ tầng 5- Tình hình tài chính rõ ràng Điểm yếu 1- Thương hiệu 2- Biến động nhân sự 3- Trình độ nhân viên 4- Quảng cáo chưa mang tính chuyên nghiệp 5- Phương pháp quản trị Cơ hội 1- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 2- Nhu cầu của người tiêu dùng 3- Môi trường kinh doanh 4- Chính sách mở cửa nền kinh tế của nhà nước 5- Nhà cung cấp hàng hóa có uy tín 6- Vấn đề về tự nhiên Chiến lược S-O Chiến lược xâm nhập thị trường Chiến lược phát triển thị trường Chiến lược mở rộng ngành dịch vụ Chiến lược W-O Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối (phát triển thị trường)
 • 31. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 30 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM Thách thức 1- Thương hiệu 2- Biến động nhân sự 3- Trình độ nhân viên 4- Quảng cáo chưa mang tính chuyên nghiệp 5- Phương pháp quản trị Chiến lược S-T Chiến lược liên doanh Chiến lược tăng cường quảng cáo, khuyến mại Chiến lược khác biệt hóa Chiến lược W-T Chiến lược khác biệt hóa Chiến lược tăng cường quảng cáo khuyến mại Nguồn: economy,vn IV.2.1. Chiến lược xâm nhập thị trường Sau khi phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam đã đề ra những chiến lược kinh doanh căn bản nhất, đồng thời trao đổi ý tưởng và kế hoạch của mình với các cổ đông, các thành viên trong gia đình kinh doanh, các đồng nghiệp và các nhà tư vấn,… Phân đoạn thị trường mà công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam hướng tới: trước mắt thị trường Lào Cai và toàn nước. Quảng cáo thương hiệu, ngành nghề và các dịch vụ liên quan trước khi khai trương. Khuyến mại hàng hoá trong những tuần đầu khai trương. Về nguồn cung sản phẩm: công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam mua sản phẩm tại địa phương, hợp tác phát triển chuyên môn hóa vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển theo hướng chuyên nghiệp bao tiêu sản phẩm của trang trại, hộ nông dân nhằm đảm bảo kiểm soát chất lượng, số lượng sản phẩm ngay từ khâu đầu vao. Về giá cả: xây dựng chính sách giá tốt nhất, tức là giá chính hãng. Muốn được giá tốt nhất thì công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam phải cam kết về số lượng lớn bao tiêu sản phẩm đâu ra cho những trang trại, hộ gia đinh, nhà cung cấp. Hơn nữa bộ phận kinh doanh nhập hàng nên dựa vào thương hiệu, uy tín, khả năng tài chính của chính công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam để đàm phán với nhà cung cấp để đạt được giá tốt nhất. Một khi công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam đạt được mức giá tốt nhất thì công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam sẽ truyền những ưu đãi về giá từ nhà cung cấp sang khách hàng. IV.2.2. Chiến lược khác biệt hóa Để cạnh tranh với các đối thủ và thu hút lượng khách hàng công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam quyết định phát triển công ty theo hướng khác biệt hóa bằng với cam kết chất lượng hàng đầu. Trong đó, công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam luôn đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sạch đối với hàng hóa do công ty cung cấp. Xét thấy Lào Cai là vùng đất với những nông sản độc đáo, công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thương hiện nông sản Lào Cai với nguồn gốc rõ ràng đến tay người tiêu dùng từ đó làm tiền đề mở cửa sàn giao dịch nông sản Lào Cai. Đây sẽ là điểm đến cho người dân, hộ trang trại đang trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, chúng tôi khẳng định rằng Sàn giao dịch nông sản là một chiến lược quan trọng, là điểm nhấn và khác biệt hóa trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam.
 • 32. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 31 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM IV.2.3. Chiến lược tăng trưởng và chính sách triển khai Công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam sẽ xây dựng một hệ thống quản lý tổng hợp các yếu tố bao gồm: nhà cung cấp, nhân sự, sản phẩm, khách hàng cùng những yếu tố nhỏ bên trong nó nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống trung tâm mua bán theo mô hình siêu thị và hiện thực hóa chiến lược kinh doanh nhằm duy trì cũng như phát triển hơn nữa. Chiến lược quản lý tổng hợp này sẽ được công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam quản lý trong phần mềm Hình: Hệ thống quản lý IV.2.4. Chiến lược sản phẩm Tập trung vào kênh bán lẻ trực tiếp. Cần phải cải thiện và phát huy dịch vụ bán hàng và sau bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Qua đó sẽ củng cổ được khách hàng hiện tại cũng như thu hút khách hàng mới từ những kênh phân phối truyền thống, đối thủ cạnh tranh. Mở rộng bán hàng qua mạng, vì đây sẽ là kênh bán hàng hàng phổ biến trong tương lai khi mà xã hội ngày càng phát triển, thu nhập của người dân được cải thiện và thời gian của khách hàng có giới hạn. Đặc biệt, công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam sẽ xây dựng một website, cập nhật đầy đủ thông tin các sản phẩm, thông tin khuyến mãi,...và những thông tin liên quan để khách hàng dễ dàng tìm kiếm, tham khảo sản phẩm cần mua. Công ty TNHH MTV thực phẩm vàng Việt Nam sẽ xây dựng quản lý bán hàng như sau: Quản trị bán hàng + Bán hàng tại quầy, bán hàng giao nhận + Quản lý đơn đặt hàng + Xử lý các chính sách giá khác nhau
 • 33. DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trang 32 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆTNAM + Xử lý đơn đặt hàng: Bán hàng bán lẻ, bán sỉ, + Quản lý trạng thái của các đơn hàng + Quản lý quy trình trả hàng của khách, giá phải trả… Quản trị mua hàng + Quản trị nhà cung cấp + Thiết lập hàng hóa cần khai thác + Phân tích đặt hàng (phân tích theo tồn kho, doanh số, hàng bỏ mẫu…) + Quản lý quy trình yêu cầu hàng (từ ngành hàng), duyệt yêu cầu hàng, đặt hàng nhà cung cấp… + Công nợ, hạn mức công nợ với nhà cung cấp… + Quản lý nhập hàng vào một hoặc nhiều kho, có thể nhận một lần hoặc nhiều lần + Quản lý hoá đơn, chứng từ nhập liệu… Quản lý hóa đơn, công nợ, thanh toán + Quản lý công nợ, hạn mức công nợ của khách hàng + Xử lý hóa đơn (Invoice): cho phép nhiều hóa đơn trên một đơn hàng + Quản lý việc thanh toán (Payment): cho phép nhiều lần thanh toán trên một đơn hàng + Khả năng thống kê doanh số của khách hàng Quản lý điều phối xuất kho, giao nhận, lắp đặt + Quản lý quy trình chuyển đơn hàng, điều phối xuất kho, giao nhận… + Chỉ định xuất kho tối ưu (hàng chậm bán xuất trước…) + Quản lý phân công giao hàng, lắp đặt… + Giao vật tư, công cụ dụng cụ… + Quyết toán vật tư Quản lý thời hạn sử dụng + Kiểm tra thời hạn theo mã Serial của sản phẩm + Cho phép kiểm tra thời hạn sử dụng theo theo đơn đặt hang của khách hàng Quản trị kho, nguyên vật liệu +Khả năng quản lý nhiều kho hàng tại nhiều địa chỉ khác nhau: quản lý chuyển kho, xuất hàng từ kho xác định, các thống kê cho từng kho + Nhập kho và kiểm tra nguyên vật liệu từ nhà cung cấp… + Xuất nguyên vật liệu + Xử lý việc chuyển hàng hóa, vật tư trong kho + Theo dõi tồn kho + Quản lý mức lưu kho tối thiểu + Xử lý các số lượng tồn kho số lượng đã nhận cộc số lượng đang được đặt mua hàng + Báo cáo tồn kho: tổng hợp nhập xuất tồn, báo cáo tồn theo kho, theo thời điểm IV.2.5. Chiến lược tiếp thị Về chương trình khuyến mại: + Quảng cáo thông qua kênh truyền hình, báo chí, tờ rơi... + Khuyến mại: đồng loạt các sản phẩm hoặc tập trung cho một sản phẩm chiến lược. + Các hình thức khuyến mại: - Mua hàng tặng hàng