SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________
                      Syllabus
                   Projekt Edukacyjny


1. Sprawozdanie z projektu.
  1.1. Plan sprawozdania.
  1.2. Plan sprawozdania z opisem.
  1.3. Założenia edycyjne.
  1.4. Przypisy.
  1.5. Bibliografia.
  1.6. Netografia.
  1.7. Spisy tabel i wykresów.
  1.8. Ogólne założenia.


2. Prezentacja projektu.
  2.1. Plan prezentacji.
  2.2. Plan prezentacji z opisem.
  2.3. Założenia edycyjne.
  2.4. Przypisy.
  2.5. Bibliografia.
  2.6. Netografia.
  2.7. Spisy tabel i wykresów.
  2.8. Założenia dotyczące środków i narzędzi TI.
  2.9. Ogólne założenia.


3. Ocena projektu.
  3.1. Kontrakt zawarcia projektu
  3.2. Kryteria oceny projektu
  3.3. Kryteria oceny prezentacji
                                                        1
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


4. Załączniki.

5. Zasady komunikacji.

6. Suplement syllabusa – wersja elektroniczna /on-line, Web2.0/
                                                        2
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


1. Sprawozdanie z projektu
  1.1. Plan sprawozdania

     1. Strona tytułowa
     2. Spis treści
     3. Streszczenie projektu
     4. (Podziękowania – jeżeli takie maja miejsce)
     5. Wstęp
       5.1 Warunki projektu
       5.2 Procedury badań
     6 Odkrycia i informacje
     7 Wnioski i uogólnienia
     8 Rekomendacje
     9 Bibliografia
     10 Spisy tabel i rysunków
     11 Załączniki
       11.1 Wydruk slajdów

  1.2 Plan sprawozdania z opisem

  Strona tytułowa analogiczna do obecnej z dodaniem do tytułu – projekt własny oraz
  wskazanie na promotora projektu nie zaś pracy dyplomowej. Tytuł musi być zwięzły,
  jasny, precyzyjny i komunikatywny.

  Spis treści powinien zawierać ponumerowane strony dla zachowania porządku
  sprawozdania. Spis powinien zawierać ponumerowane tytuły rozdziałów i podrozdziałów
  oraz numery stron.

  Streszczenie projektu, umieszczone na początku pracy, pokazuje w skondensowanej
  formie:
  - cele
  - warunki oraz
  - podstawowe wnioski płynące z projektu
  Nie powinno być zbyt długie – do jednej strony formatu A 4. Wskazuje na najważniejsze
  aspekty projektu i ma na celu zainteresowanie projektem. Streszczenie powinno
  zaznajomić czytającego z wnioskami i rekomendacjami projektu oraz stanowić spójną i
  zamkniętą całość. Można podzielić je na paragrafy odnoszące się do głównych części
  sprawozdania tak, aby przekazywało treści w jasny, dobrze zorganizowany i nie budzący
  wątpliwości sposób.

  Podziękowania, powinno się pojawić jeżeli korzystamy z pomocy różnych osób, które
  poświęcają swój czas aby udzielić informacji lub konsultacji potrzebnych w projekcie.

  Wstęp, wprowadza czytelnika w tematykę projektu. Powinien pokazać czytelnikom
  dlaczego wykonujący projekt zainteresowali się danym:
  - tematem i

                                                        3
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


  - dlaczego ich zdaniem przedstawić problem, który jest tematem projektu,
  - dziedziny, w których występuje oraz
  - dotychczasowe osiągnięcia lub niepowodzenia w jego rozwiązywaniu
                                                        4
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________
                 Zespół Szkół w Kotomierzu
                                                          Komentarz [n1]: 16 pkt.
                   Gimnazjum nr 2
            PROJEKT EDUKACYJNY
          WYKONANY na Przedmiocie Informatyka
                          PRZEZ

                   imię/imiona nazwisko
                                                          Komentarz [J2]: 16 pkt.
                           nr
                                                          Komentarz [J3]: 18 pkt.
                    TEMAT PRACY
Projekt przyjęty                     Opiekun projektu
data i podpis opiekuna                  (imię i nazwisko opiekuna)                 Komentarz [J4]: 14 pkt.
                                                          Komentarz [J5]: 14 pkt.
                                                          Komentarz [J6]: 16 pkt.
                     Kotomierz 2011
                                                        5
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________
  Warunki projektu, autorzy powinni określić precyzyjnie:
  - temat i
  - cel projektu
  - czas projektu
  - przeznaczenie sprawozdania
  Warto też określić:
  - zakres przeprowadzonych badań,
  - kto został objęty badaniami
  - gdzie poszukiwano informacji
  - jakie aspekty problemu zostały przebadane i dlaczego, a które celowo pominięto


  Procedury badań, powinna zawierać:
  - przedmiot badań
  - cele badań
  - sformułowane problemy badawcze
  - (postawione hipotezy badawcze)
  - metody badawcze
  - techniki badawcze
  - narzędzia badawcze

  Odkrycia i informacje, muszą być dobrze zaplanowane, logicznie zorganizowane i
  powiązane. Poszczególne części należy zatytułować tak, aby były jasne i zrozumiałe dla
  czytającego. W rozdziale odkrycia i informacje należy umieścić informacje zebrane w
  różnych źródłach pisanych, jak i zgromadzonych w wyniku przeprowadzonych badań
  ankietowych, wywiadów czy obserwacji. Informacje powinny zostać poddane selekcji
  oraz analizie i zaprezentowane w taki sposób, aby obrazowały całokształt prac
  związanych z wykonywaniem projektu. Wskazane jest wykorzystanie różnego rodzaju
  rysunków, diagramów, zestawień, tabel, wykresów w jak najpełniejszej formie
  umożliwiającej przedstawienie problemu. Wybrać te wykresy czy rysunki, które są
  niezbędne dla zrozumienia zawartych w tekście informacji, a które mogą stanowić
  załączniki sprawozdania i być umieszczone na końcu.

  Wnioski, stanowią podsumowanie całego sprawozdania. W tej części piszący powinien
  odnieść się do założonych celów projektu oraz przedstawić wnioski płynące z zebranych
  informacji, przeprowadzonych badań czy eksperymentów. Nie należy wprowadzać we
  wnioskach nowych treści, a jedynie opierać się na tych, które zostały przedstawione w
  rozdziale „Odkrycia i informacje”. Wnioski powinny być jasno i zrozumiale
  sformułowane i prowadzić, jeżeli to konieczne, do rozdziału „Rekomendacje”.


  Rekomendacje – zalecenia, zawierają sugestie co należy zrobić, by poprawić
  istniejącą sytuację, określają działania wynikające z przeprowadzonych badań, jakie
  należy podjąć by je wdrożyć do praktyki. Jeżeli zachodzi taka potrzeba.


                                                        6
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


  Bibliografia
  Nazwisko imię, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania

  Netografia
  http://www.adres pełen (data znalezienia informacji)

  Spisy tabel, wykresów, zdjęć oraz rysunków.

  Załączniki, powinny być zapisane na CD oraz zawierać:
  - kwestionariusze ankiet
  - formularze
  - tabele
  - wykresy
  - mapy
  - artykuły prawne
  - materiały pomocnicze
  - programy/aplikacje
  - filmy
  - nagrania mp3
  Każdy załącznik powinien zaczynać się od nowej strony, posiadać numer umieszczany na
  górze strony „Załącznik nr 1”

  Wydruk slajdów, powinny być wykonane w formie „materiały informacyjne”, w
  ilości 3 slajdów na stronę formatu A4, ponumerowane, zawierające stronę tytułową
  projektu, zszyte lub sklejone lub zbindowane. Dołączone do sprawozdania.

  1.3 Założenia edycyjne sprawozdania.

Liczba stron                       20-25
Strona tytułowa                     Według wzoru wyżej zamieszczonego
Czcionka                         Times New Roman
Wysokość czcionki                    12 pkt.
Liczba znaków w wierszu                 60-64
Liczba wierszy na stronę A4               29-30
Interlinia                        1,5 wrs.
Odstęp między literami                  Normalny
Margines lewy                      3,5
Margines prawy                      1,5
Margines górny                      2,5
Margines dolny                      2,5
Numery stron w dolnej części kartki
Numer wydrukowany na stronach po wstępie
Wydruk jednostronny
Okładka                         Teczka przezroczysta(koszulki),
                             bindowana, zszyta
Liczba pozycji bibliograficznych             Około 10

                                                        7
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________
  Wstęp                          1
  Streszczenie                      1
  Podziękowanie                      1
  Warunki projektu                    4
  Procedury badań                     3
  Odkrycia i informacje                  10
  Wnioski                         1
  Rekomendacje                      1
  Bibliografia                      10 i więcej


  Procesory tekstu:
  Procesor tekstu darmowy       Procesor tekstu płatny        Format zapisu - standard
                                       (wymagany)
                     MS Word 2003/2007/2010        Dokument programu Word
                                       97-2003
                                       *.doc
  OpenOffice                                Dokument programu Word
                                       97-2003
                                       *.doc
  IBM Lotus Documents                            Dokument programu Word
                                       97-2003
                                       *.doc
  LibreOffice 3.3 Writer                          Dokument programu Word
                                       97-2003
                                       *.doc
  FocusWriter 1.3.2.1                            Dokument programu Word
                                       97-2003
                                       *.doc
  Google                                  Dokument programu Word
                                       97-2003
                                       *.doc
                                                        8
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


2. Prezentacja projektu.

  2.1 Plan prezentacji

  1.  Strona tytułowa
  2.  Wstęp
  3.  Motywacja
  4.  Plan prezentacji
  5.  Treść prezentacji podzielona na części
  6.  Podsumowanie po każdej części
  7.  Przejścia do następnych części
  8.  Wnioski i zalecenia
  9.  Pytania i dyskusja
  2.2 Plan prezentacji z opisem

Strona tytułowa taka jak w zamieszczonym wzorze.

Wstęp, przedstawia temat i główną tezę prezentacji

Motywacja, uzasadnienie dlaczego powinni Cię słuchać, czego interesującego dowiedzą się
podczas prezentacji

Plan, podanie planu i konstrukcji prezentacji. Rozdanie planu i materiałów informacyjnych
słuchaczom przed prezentacją.

Treść, zaprezentuj główną tezę prezentacji, następnie dokonaj szczegółowej analizy
problemu. Wyróżnienie głównych części omawianego zagadnienia wpłynie na jego
atrakcyjność i czytelność.

Podsumowanie każdej części, przypomnij najważniejsze aspekty omawianego
problemu, tak aby zostały odpowiednio zrozumiałe i utrwalone w pamięci słuchaczy.

Przejście i wprowadzenie do następnej części, przypomnienie logicznych następstw
występujących po sobie części. Zaakcentowanie związków.

Zakończenie, podsumuj poszczególne punkty całej prezentacji. Jeżeli problem nie budzi
kontrowersji można w tym miejscu podać płynące z projektu wnioski, jeżeli jest inaczej warto
samemu zwrócić uwagę na pewne aspekty kontrowersyjne.

Wnioski, powtórzyć jeszcze raz najważniejsze argumenty i podać płynące z nich wnioski.


                                                        9
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________
2.3 Założenia edycyjne

Liczba slajdów                      10 /+ 5(10)
Strona tytułowa                     1
Wstęp                          1
Motywacja                        1
Plan                           1
Treść                          3-10
Zakończenie                       1
Wnioski                         1
Bibliografia                       1
Tło slajdów                       Niebieskie
Wielkość liter tekstu                  20-26 pkt. (może być pogrubiony lub z
                             cieniem)
Wielkość liter tytułów                  28 (pogrubione)
Numeracja slajdów                    Nie ma numeru na stronie tytułowej
Kolor liter                       Białe/żółte
Czcionka                         Arial
Alternatywny układ - Tło slajdu/kolor liter       kontrastujące
Liczba wierszy z tekstem na stronie slajdu        10-15
Strona tytułowa według zamieszczonego
wzoru
Stopka                          Zawiera dane autora i …
Efekty dźwiękowe                     Nie ma
Przejścia między slajdami                Nie ma
Umieszczenie multimediów                 Możliwe - uzasadnione
Zgoda na umieszczenie danych/wizerunku/         Zgoda na piśmie, wyraźny czytelny podpis
filmu, zdjęc, mp3 /lub innych/ w prezentacji
Wcześniejsze skopiowanie niezbędnych           1 h przed wystąpieniem
plików niezbędnych do przeprowadzenia          2 h przed wystąpieniem – zapoznanie się ze
prezentacji                       sprzętem /lub dzień wcześniej/
Przy przygotowywaniu prezentacji             Skonsultowac sprawy problematyczne
uwzględni możliwości sprzętowe i             dotyczące oprogramowania i możliwości
programowe szkoły                    sprzętu z nauczycielem koordynujacym
                                                       10
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


Programy do projektowania Programy do projektowania Format zapisu prezentacji
prezentacji – płatne   prezentacji – bezpłatne
MS PowerPoint                    Dokument programu
2000/2003/2007/2010                 PowerPoint 97-2003
                    OpenOffice              Dokument programu
                                       PowerPoint 97-2003
                    Google                Dokument programu
                                       PowerPoint 97-2003
    Zgoda na przetwarzanie danych w celach naukowych na potrzeby projektu
   edukacyjnego realizowanego w Zespole Szkół w Kotomierzu, Gimnazjum nr 2
Lp Nazwisko i imię       Rodzaj danych Temat projektu    Wyrażam
                                  zgodę/data
1
2
3
Autor(rzy) projektu:
1.
2.
3.
                                                       11
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


3. Ocena projektu.

  3.1. Kontrakt zawarcia projektu
                Wersja elektroniczna – Web2.0/on-line/
                                                       12
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


                    Wersja tradycyjna - papierowa
               KARTA PROJEKTU
  I.   Podstawowe informacje - zespół uczniowski i temat projektu


Temat projektu

Zespół uczniowski
(podpisy uczniów w wersji
papierowej karty)

Nauczyciel opiekun

Problemy


  II.   Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji
       (tabele wypełniane na etapie planowania)
A. Główne cele

 „Czego się chcemy   Cele główne:
dowiedzieć?” i/lub „Co
 chcemy osiągnąć?”
            Cele szczegółowe:


B. Planowanie etapów realizacji projektu


Zadanie 1.


      Działania          Uczniowie      Terminy       Informacja o wykonaniu
                  odpowiedzialni    realizacji     wypełnić po wykonaniu działania
Wypełnić po wykonaniu działania

Co stanowiło dla nas trudność i
jak ją pokonaliśmy?
                                                        13
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


Z czego jesteśmy zadowoleni?


Czego się nauczyliśmy?
Zadanie 2.


     Działania          Uczniowie      Terminy       Informacja o wykonaniu
                 odpowiedzialni     realizacji      wypełnić po wykonaniu działania
Wypełnić po wykonaniu działania

Co stanowiło dla nas trudność i
jak ją pokonaliśmy?

Z czego jesteśmy zadowoleni?


Czego się nauczyliśmy?
Zadanie ...


     Działania          Uczniowie       Terminy realizacji       Informacja o
                  odpowiedzialni                      wykonaniu
Wypełnić po wykonaniu działania

Co stanowiło dla nas trudność i
jak ją pokonaliśmy?
                                                        14
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


Z czego jesteśmy zadowoleni?


Czego się nauczyliśmy?
  III.  Konsultacje z nauczycielem
  (tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu)  Terminy           Tematy         Imię i nazwisko         Podpis
                              nauczyciela          nauczyciela
  IV.   Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

  Termin prezentacji

  Miejsce prezentacji

  Forma prezentacji

  Udział członków zespołu

  Odbiorcy
                                                       15
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________
   3.2. Kryteria oceny projektuArkusz oceny sprawozdania z projektu
Lp. Kryterium     Stopień spełniania kryterium                Punkty    Punkty
                                         max      otrzymane
1.   Oryginalność i      praca oryginalna i innowacyjna          3
    innowacyjność       oryginalna lub innowacyjna            2
    tematu          praca stereotypowa                1
2.   Zgodność zakresu     zgodność 100%                  3
    pracy z          zgodność 80%                   2
    założonymi        zgodność 50%                   1
    celami(z opisem
    projektu)         zgodność poniżej 50%               0
3.   Inicjatywa w   co najmniej 4 różnorodne źródła             3
    poszukiwaniu i  3 różnorodne źródła                   2
    dobrze informacji 2 różnorodne źródła                   1
             brak zróżnicowanych źródeł                0
4.  Umiejętność    Samodzielny dobór i selekcja               3
   doboru i selekcji informacji
   informacji    Samodzielny dobór informacji, selekcja          2
            informacji według wskazówek
            nauczyciela
            Dobór i selekcja informacji według            1
            wskazówek nauczyciela
            Trudność w wykorzystywaniu                0
            sugestii nauczyciela dotyczących
            doboru i selekcji informacji
5.  Estetyka     Układ graficzny pracy (akapity,              0,5
   sprawozdania z  nagłówki, tytuły, numeracja stron,
   projektu     rozmieszczenie tekstu na stronie)
            Poprawność ortograficzna                 0,5
            Poprawność gramatyczna i stylistyczna           0,5
            Wyraźna pisownia, ewentualnie               0,5
            wydruk komputerowy
            Wykonanie elementów graficznych              0,5
            Estetyka sprawozdania                   0,5
6.  Formalne elementy Strona tytułowa                      0,5
   sprawozdania   Spis treści                        0,5
            Streszczenie                       0,5
            Wstęp                           0,5
            Wnioski                          0,5

                                                       16
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


             Bibliografia                      0,5
7.  Logika układu    Praca spójna i logiczna                 3
   treści sprawozdania Małe uchybianie w logice i spójności          2
             pracy
             Znaczne braki w logice i spójności           1
             pracy nie przeszkadzające w
             rozumieniu zmysłów autorów
             Braki w logice i spójności nie             0
             pozwalają na zrozumienie
             sprawozdania
8.  Zawartość      Praca nie zawiera błędów i wyczerpuje          6
   merytoryczna pracy temat
             Praca nie zawiera błędów, ale nie            4
             wyczerpuje tematu
             Praca zawiera mało istotne błędy            2
             merytoryczne
             Prace zawiera mało istotne błędy            0
             merytoryczne
9.  Analiza problemu Praca prezentuje wielostronną analizę           6
   projektu      problemu
             Praca uwzględnia najważniejsze             4
             aspekty badanego problemu
             Praca prezentuje jednostronną analizę          2
             problemu
             Uczniowie maja trudności z               0
             dokonaniem analizy

10.  Użycie właściwej     Wykonawcy projektu sprawnie           3
    terminologii       posługują się fachową, specjalistyczną
                 terminologią
                 Właściwie wykorzystują podstawową        2
                 terminologię
                 W małym stopniu wykorzystują           1
                 właściwą terminologię
                 Popełniają błędy świadczące o braku       0
                 zrozumienia i używanej terminologii
Razem punkty                                   Max 36


Maksymalna liczba punktów -36
34-36     bardzo dobry
29-33     dobry plus
22-28     dobry
15-21     dostateczny plus
10-14     dostateczny
9 i mniej   niedostateczny
                                                       17
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


   3.3. Kryteria oceny prezentacji

Arkusz oceny prezentacji projektu

Lp.   Kryterium                     Punkty do      Punkty
                              uzyskania      uzyskane
I  Dobór informacji do prezentacji
1.  Zgodność merytoryczna z tematem            10
   projektu
2.  Używanie właściwości terminologii           10
3.  Poprawność językowa                  10
4.  Bogactwo słownictwa                  10
II  Logika układu prezentacji
1.  Wstęp (wprowadzenie do prezentacji)          2,5
2.  Przedstawienie problemu                2,5
3.  Przedstawienie wniosków                2,5
4.  Zakończenie prezentacji                2,5
III Płynność prezentacji
1.  Zawartość wypowiedzi                 2,5
2.  Ciągłość myśli i wątków                2,5
3.  Uporządkowanie przekazu                2,5
4.  Akcentowanie najważniejszych             2,5
   elementów prezentacji
IV  Tempo prezentacji
1.  Przestrzeganie wyznaczonego czasu           2,5
2.  Utrzymywanie tempa prezentacji            2,5
V  Profesjonalizm w zakresie zagadnień
   objętych tematem projektu
1.  Umiejętność obrony własnych              5
   poglądów
2.  Odpowiedzi na pytania dodatkowe            5
VII Prezentacja zespołowa
1  Zaangażowanie wszystkich członków           10
   zespołu w prezentacji
VIII Umiejętność samooceny
1.  Trafność samooceny                  5
                              Razem

         Proponowane przeliczenie punktów na ocenę szkolną
           (maksymalnie można uzyskać 100 punktów )
91-100 bardzo dobry
81-90 dobry plus
71-80 dobry
61-70 dostateczny plus
51-60 dostateczny
50 i mniej niedostateczny
                                                       18
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________
 Arkusz oceny wytworu materialnego będącego częścią efektu końcowego wykonanego
                  projektu

Lp              Kryterium                     Punktacja
.
1.  Oryginalność i innowacyjność rozwiązania
2.  Zgodność wytworu z założonymi celami
3.  Umiejętność doboru i sposób wykorzystania
   posiadanej wiedzy
4.  Walory ekologiczne, ekonomiczne,
   funkcjonalność, zgodność z przepisami BHP
   (w zależności od rodzaju wykonanej pracy)
5.  Dokładność i estetyka wykonanego wytworu
6.  Samodzielność wykonania

Każde kryterium oceniane jest w skali 0-3 pkt.
3pkt.   Całkowicie spełnia kryterium
2pkt.   Drobne odstępstwa
1pkt.   Istotne odstępstwa
0pkt.   Nie spełnia kryterium
Ocena końcowa składa się z:
- średnia ocen za sprawozdanie
- średnia ocen za prezentację
- średnia ocen za wytwór/program
Ocena:
                                                       19
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


4. Załączniki.
  1. Płyta CD
  2. Nazwa płyty: Nazwisko/nr
  3. Płyta opisana: Nazwisko, imię, numer , temat projektu
  4. Umieszczona w kopercie dołączona do sprawozdania, koperta podpisana
  5. W pliku tekstowym zawiera niezbędne informacje do uruchomienia
    aplikacji/programów
  6. Opisana odręcznie, pismem drukowanym, podpisana – zapis wykonany czarnym
    pisakiem do płyt CD


5. Zasady komunikacji.           Miejsce                         Kontakt
Dyżur                          Sala nr:          Godz.:
e-mail
Telefon                         Nr:
Skype
GG
                                                       20
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________     Suplement syllabusa – Projekt Edukacyjny
           w Gimnazjum nr 2
                wersja elektroniczna /on-line/


Narzędzia Web 2.0 stosowane w projektach

  1. blogger.com (blog, strona internetowa projektu, miejsce centralne
    zawierające odnośniki do pozostałych zasobów on-line, pojedyncze
    zdjęcia i filmy),
  2. docs.google.com (arkusz kalkulacyjny, dokument tekstowy, prezentacje),
  3. calendar.google.com (harmonogram projektu),
  4. picasaweb.google.com (albumy zdjęć i filmów),
    (uwaga, do publikacji filmów w zasadzie można używać YouTube.com
    lub video.google.com, jednak wtedy trzeba z projektem przekazać
    również i tamtejsze konta)    Wszystkie wymienione usługi należy uruchomić i skonfigurować za
pomocą jednego, wspólnego konta grupy projektowej założonego w tym celu
(na początku pracy) w serwisie:
                         gmail.com
    W przypadku, jeżeli w projekcie będą potrzebne prezentacje off-line,
proszę użyć formatu PPT.
    Nie należy używać formatu PPTX (Power Point 2007/2010).
    Można w tym celu użyć:
  1. importu z prezentacji docs.google.com
  2. eksportu z OpenOffice do formatu PPT 2000


                                                       21
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


  3. zapisu w natywnym formacie PowerPoint dowolnej wersji do 2003
    włącznie
  4. w ostateczności eksportu z PowerPoint 2007 do PPT 2000.
                                                       22
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________
Jak założyć witrynę dla projektu?

  1. Każda grupa projektowa zakłada, prowadzi i oddaje (po zakończeniu pracy) witrynę,
    na której publikuje wyniki swoich prac.
    Ze względu na wygodę i funkcjonalność witryna powinna zostać założona w serwisie
    blogger.com.
    Odstępstwa od tej reguły muszą zostać uzgodnione z prowadzącym zajęcia przed
    przystąpieniem do prac.

  2. Procedura zakładania:
     a. Założyć konto na gmail.com dla projektu (nie dla osoby!)
       UWAGA 1: wybrać login stosowny do tematu
       (np. gim2kotomierzginf1, gim2kotomierzzt1 )
       UWAGA 2: login i hasło należy potem ODDAĆ razem z projektem.

  3. Wybrać serwis:
    A. Blogger Google - blogger.com (łatwiejszy, o mniejszych możliwościach, bez
    możliwości uploadowania plików)


Następnie:

  1. Zalogować się z pomocą założonego wcześniej konta Gmail w serwisie
    blogspot.com.

  2. Skonfigurować wstępnie bloga.

  3. Wybrać dobrą nazwę serwisu (patrz UWAGA 1 - np.

    gim2kotomierzkl2bg1inf.blogspot.com.
    Może być taka jak login lub INNA.

    Taka sama jest wygodniejsza, jednak nie zawsze się da - może być zajęta,
    nie są dozwolone kropki - np. nie da się założyć fizyka.zs.blogspot.com).

  4. Sprawdzić, że blog działa (wpisując do przeglądarki adres WWW).

  5. Podać adres prowadzącemu zajęcia - do zatwierdzenia.


                                                       23
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


  6. Publikowane posty mają ETYKIETY, które można wykorzystać do
    automatycznej budowy MENU (trzeba w ustawieniach dodać blok
    boczny LISTA ETYKIET).
                                                       24
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


ZAKOŃCZENIE PROJEKTU


  Na zakończenie projektu każda grupa umieszcza na swoich blogach post z tytułem
"PODSUMOWANIE PROJEKTU" i w menu na dole po prawej stronie umieszcza link do
"tytułu" tego posta.


Podsumowanie powinno posiadać schemat:
  1. Temat projektu
    (ostatecznie sprecyzowany, uzgodniony i odzwierciedlający tematykę projektu)
  2. Grupa projektowa
    (osoby pracujące w grupie )
  3. Cele planowane
  4. Grupa docelowa
  5. Sposób przygotowania i realizacji
    (refleksje na temat przygotowania i przebiegu prac nad projektem)
  6. Wnioski
    (w tym: cele zrealizowane, niezrealizowane;
    oddzielnie: nabyte wiadomości, umiejętności i kompetencje w obszarze TI;
    najsilniejsze i najsłabsze punkty projektu i produktu)
  7. Autoewaluacja
    (ocena własnego rozwoju w projekcie, ewentualne linki do merytorycznych
    komentarzy)


UWAGA: można otrzymać punkty ujemne za komentarze
nieprawdziwe.


OCENA INNYCH GRUP
Każda grupa dokonuje oceny innych grup.
                                                       25
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


Pod własnym PODSUMOWANIEM PROJEKTU umieszcza OCENĘ INNYCH GRUP w
formie tabelki z punktacją w skali 1 - 6, wykonaną w "dokumentach Google'a" w
spreadsheeds
                                                       26
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


Prace publikowane on-line:


  1. Czy cel projektu został spełniony.
  2. Poprawność (brak błędów, kompletność).
  3. Czytelność (łatwość wyszukiwania treści będących głównym celem
    projektu, zrozumiałość).
  4. Różnorodność i celowość zastosowanych narzędzi.
  5. Poprawność techniczna (działające i "czas wczytywania" strony).
  6. Estetyka i atrakcyjność.
  7. Poprawność literacka i typograficzna.
  8. Inne ciekawe cechy.


Prezentacje na żywo
  1. Czy cel prezentacji został spełniony.
  2. Poprawność (brak błędów, kompletność ).
  3. Czytelność (przejrzystość, jasność i zrozumiałość wypowiedzi).
  4. Różnorodność i adekwatność zastosowanych modeli, własnoręcznie
    wykonanych pomocy, itp. oraz różnorodność zastosowanych metod
    prezentacji.
  5. Poprawność techniczna (sprawne i działające prezentowane pomoce).
  6. Atrakcyjność /aktorstwo/.
  7. Inne ciekawe cechy.
                                                       27
Zespół Szkół w Kotomierzu
                          Gimnazjum nr 2
                           Koronowska 2
                          86-022 Kotomierz
                      http://zskotomierz.edupage.org
                    e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl
_________________________________________________________________________________________________________________


Literatura:
  1. Dembek Z.K., Przewodnik po metodzie projektów dla uczniów gimnazjum, Temat,
    Toruń 1999
  2. Mikina A., Jak wykonywać zadania metodą projektów, WSiP, W-wa 1997
  3. Mikina A., Jak wdrażać metodę projektów?, Impuls, Kraków 2006
  4. Mikina A., Zając B., Metoda projektów jako startegia postępowania dydaktycznego w
    kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów, WCDNiKP, Łódź 2000
  5. Szymański M.S., O metodzie projektów, Żak, W-wa 2000


Netografia:


  1. http://www.projekty.hojnacka.net (11.04.2011)
                                                       28

More Related Content

More from JSz

Promocja KIS - TRGD
Promocja KIS - TRGDPromocja KIS - TRGD
Promocja KIS - TRGDJSz
 
KIS w TRGD
KIS w TRGDKIS w TRGD
KIS w TRGDJSz
 
Certyfikatipiss
CertyfikatipissCertyfikatipiss
CertyfikatipissJSz
 
Kis ulotka
Kis ulotkaKis ulotka
Kis ulotkaJSz
 
Loty na księżyc
Loty na księżycLoty na księżyc
Loty na księżycJSz
 
Zegar
ZegarZegar
ZegarJSz
 
Przygoda z gwiazdami_zmiennymi
Przygoda z gwiazdami_zmiennymiPrzygoda z gwiazdami_zmiennymi
Przygoda z gwiazdami_zmiennymiJSz
 
Programowanie scratch
Programowanie scratchProgramowanie scratch
Programowanie scratchJSz
 
Ksiezyc
KsiezycKsiezyc
KsiezycJSz
 
Prezentacja pogoda
Prezentacja pogodaPrezentacja pogoda
Prezentacja pogodaJSz
 
Katalogi_biblioteka
Katalogi_bibliotekaKatalogi_biblioteka
Katalogi_bibliotekaJSz
 
Złote myśli o książkach
Złote myśli o książkachZłote myśli o książkach
Złote myśli o książkachJSz
 
Złote myśli o książkach
Złote myśli o książkachZłote myśli o książkach
Złote myśli o książkachJSz
 
Złote myśli o książkach
Złote myśli o książkachZłote myśli o książkach
Złote myśli o książkachJSz
 
Metoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatJSz
 
Metoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaJSz
 
Materiay z warsztatw
Materiay z warsztatwMateriay z warsztatw
Materiay z warsztatwJSz
 
Fotografia i komputer (wer. poprawiona) kopia
Fotografia i komputer (wer. poprawiona)  kopiaFotografia i komputer (wer. poprawiona)  kopia
Fotografia i komputer (wer. poprawiona) kopiaJSz
 
Konektywizm
KonektywizmKonektywizm
KonektywizmJSz
 
Sprawozdanie ak 2011
Sprawozdanie ak 2011Sprawozdanie ak 2011
Sprawozdanie ak 2011JSz
 

More from JSz (20)

Promocja KIS - TRGD
Promocja KIS - TRGDPromocja KIS - TRGD
Promocja KIS - TRGD
 
KIS w TRGD
KIS w TRGDKIS w TRGD
KIS w TRGD
 
Certyfikatipiss
CertyfikatipissCertyfikatipiss
Certyfikatipiss
 
Kis ulotka
Kis ulotkaKis ulotka
Kis ulotka
 
Loty na księżyc
Loty na księżycLoty na księżyc
Loty na księżyc
 
Zegar
ZegarZegar
Zegar
 
Przygoda z gwiazdami_zmiennymi
Przygoda z gwiazdami_zmiennymiPrzygoda z gwiazdami_zmiennymi
Przygoda z gwiazdami_zmiennymi
 
Programowanie scratch
Programowanie scratchProgramowanie scratch
Programowanie scratch
 
Ksiezyc
KsiezycKsiezyc
Ksiezyc
 
Prezentacja pogoda
Prezentacja pogodaPrezentacja pogoda
Prezentacja pogoda
 
Katalogi_biblioteka
Katalogi_bibliotekaKatalogi_biblioteka
Katalogi_biblioteka
 
Złote myśli o książkach
Złote myśli o książkachZłote myśli o książkach
Złote myśli o książkach
 
Złote myśli o książkach
Złote myśli o książkachZłote myśli o książkach
Złote myśli o książkach
 
Złote myśli o książkach
Złote myśli o książkachZłote myśli o książkach
Złote myśli o książkach
 
Metoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referatMetoda wq sf_referat
Metoda wq sf_referat
 
Metoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacjaMetoda wq sf_prezentacja
Metoda wq sf_prezentacja
 
Materiay z warsztatw
Materiay z warsztatwMateriay z warsztatw
Materiay z warsztatw
 
Fotografia i komputer (wer. poprawiona) kopia
Fotografia i komputer (wer. poprawiona)  kopiaFotografia i komputer (wer. poprawiona)  kopia
Fotografia i komputer (wer. poprawiona) kopia
 
Konektywizm
KonektywizmKonektywizm
Konektywizm
 
Sprawozdanie ak 2011
Sprawozdanie ak 2011Sprawozdanie ak 2011
Sprawozdanie ak 2011
 

Syllabus gim2 2011_kw

 • 1. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Syllabus Projekt Edukacyjny 1. Sprawozdanie z projektu. 1.1. Plan sprawozdania. 1.2. Plan sprawozdania z opisem. 1.3. Założenia edycyjne. 1.4. Przypisy. 1.5. Bibliografia. 1.6. Netografia. 1.7. Spisy tabel i wykresów. 1.8. Ogólne założenia. 2. Prezentacja projektu. 2.1. Plan prezentacji. 2.2. Plan prezentacji z opisem. 2.3. Założenia edycyjne. 2.4. Przypisy. 2.5. Bibliografia. 2.6. Netografia. 2.7. Spisy tabel i wykresów. 2.8. Założenia dotyczące środków i narzędzi TI. 2.9. Ogólne założenia. 3. Ocena projektu. 3.1. Kontrakt zawarcia projektu 3.2. Kryteria oceny projektu 3.3. Kryteria oceny prezentacji 1
 • 2. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ 4. Załączniki. 5. Zasady komunikacji. 6. Suplement syllabusa – wersja elektroniczna /on-line, Web2.0/ 2
 • 3. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ 1. Sprawozdanie z projektu 1.1. Plan sprawozdania 1. Strona tytułowa 2. Spis treści 3. Streszczenie projektu 4. (Podziękowania – jeżeli takie maja miejsce) 5. Wstęp 5.1 Warunki projektu 5.2 Procedury badań 6 Odkrycia i informacje 7 Wnioski i uogólnienia 8 Rekomendacje 9 Bibliografia 10 Spisy tabel i rysunków 11 Załączniki 11.1 Wydruk slajdów 1.2 Plan sprawozdania z opisem Strona tytułowa analogiczna do obecnej z dodaniem do tytułu – projekt własny oraz wskazanie na promotora projektu nie zaś pracy dyplomowej. Tytuł musi być zwięzły, jasny, precyzyjny i komunikatywny. Spis treści powinien zawierać ponumerowane strony dla zachowania porządku sprawozdania. Spis powinien zawierać ponumerowane tytuły rozdziałów i podrozdziałów oraz numery stron. Streszczenie projektu, umieszczone na początku pracy, pokazuje w skondensowanej formie: - cele - warunki oraz - podstawowe wnioski płynące z projektu Nie powinno być zbyt długie – do jednej strony formatu A 4. Wskazuje na najważniejsze aspekty projektu i ma na celu zainteresowanie projektem. Streszczenie powinno zaznajomić czytającego z wnioskami i rekomendacjami projektu oraz stanowić spójną i zamkniętą całość. Można podzielić je na paragrafy odnoszące się do głównych części sprawozdania tak, aby przekazywało treści w jasny, dobrze zorganizowany i nie budzący wątpliwości sposób. Podziękowania, powinno się pojawić jeżeli korzystamy z pomocy różnych osób, które poświęcają swój czas aby udzielić informacji lub konsultacji potrzebnych w projekcie. Wstęp, wprowadza czytelnika w tematykę projektu. Powinien pokazać czytelnikom dlaczego wykonujący projekt zainteresowali się danym: - tematem i 3
 • 4. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ - dlaczego ich zdaniem przedstawić problem, który jest tematem projektu, - dziedziny, w których występuje oraz - dotychczasowe osiągnięcia lub niepowodzenia w jego rozwiązywaniu 4
 • 5. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Zespół Szkół w Kotomierzu Komentarz [n1]: 16 pkt. Gimnazjum nr 2 PROJEKT EDUKACYJNY WYKONANY na Przedmiocie Informatyka PRZEZ imię/imiona nazwisko Komentarz [J2]: 16 pkt. nr Komentarz [J3]: 18 pkt. TEMAT PRACY Projekt przyjęty Opiekun projektu data i podpis opiekuna (imię i nazwisko opiekuna) Komentarz [J4]: 14 pkt. Komentarz [J5]: 14 pkt. Komentarz [J6]: 16 pkt. Kotomierz 2011 5
 • 6. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Warunki projektu, autorzy powinni określić precyzyjnie: - temat i - cel projektu - czas projektu - przeznaczenie sprawozdania Warto też określić: - zakres przeprowadzonych badań, - kto został objęty badaniami - gdzie poszukiwano informacji - jakie aspekty problemu zostały przebadane i dlaczego, a które celowo pominięto Procedury badań, powinna zawierać: - przedmiot badań - cele badań - sformułowane problemy badawcze - (postawione hipotezy badawcze) - metody badawcze - techniki badawcze - narzędzia badawcze Odkrycia i informacje, muszą być dobrze zaplanowane, logicznie zorganizowane i powiązane. Poszczególne części należy zatytułować tak, aby były jasne i zrozumiałe dla czytającego. W rozdziale odkrycia i informacje należy umieścić informacje zebrane w różnych źródłach pisanych, jak i zgromadzonych w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych, wywiadów czy obserwacji. Informacje powinny zostać poddane selekcji oraz analizie i zaprezentowane w taki sposób, aby obrazowały całokształt prac związanych z wykonywaniem projektu. Wskazane jest wykorzystanie różnego rodzaju rysunków, diagramów, zestawień, tabel, wykresów w jak najpełniejszej formie umożliwiającej przedstawienie problemu. Wybrać te wykresy czy rysunki, które są niezbędne dla zrozumienia zawartych w tekście informacji, a które mogą stanowić załączniki sprawozdania i być umieszczone na końcu. Wnioski, stanowią podsumowanie całego sprawozdania. W tej części piszący powinien odnieść się do założonych celów projektu oraz przedstawić wnioski płynące z zebranych informacji, przeprowadzonych badań czy eksperymentów. Nie należy wprowadzać we wnioskach nowych treści, a jedynie opierać się na tych, które zostały przedstawione w rozdziale „Odkrycia i informacje”. Wnioski powinny być jasno i zrozumiale sformułowane i prowadzić, jeżeli to konieczne, do rozdziału „Rekomendacje”. Rekomendacje – zalecenia, zawierają sugestie co należy zrobić, by poprawić istniejącą sytuację, określają działania wynikające z przeprowadzonych badań, jakie należy podjąć by je wdrożyć do praktyki. Jeżeli zachodzi taka potrzeba. 6
 • 7. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Bibliografia Nazwisko imię, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania Netografia http://www.adres pełen (data znalezienia informacji) Spisy tabel, wykresów, zdjęć oraz rysunków. Załączniki, powinny być zapisane na CD oraz zawierać: - kwestionariusze ankiet - formularze - tabele - wykresy - mapy - artykuły prawne - materiały pomocnicze - programy/aplikacje - filmy - nagrania mp3 Każdy załącznik powinien zaczynać się od nowej strony, posiadać numer umieszczany na górze strony „Załącznik nr 1” Wydruk slajdów, powinny być wykonane w formie „materiały informacyjne”, w ilości 3 slajdów na stronę formatu A4, ponumerowane, zawierające stronę tytułową projektu, zszyte lub sklejone lub zbindowane. Dołączone do sprawozdania. 1.3 Założenia edycyjne sprawozdania. Liczba stron 20-25 Strona tytułowa Według wzoru wyżej zamieszczonego Czcionka Times New Roman Wysokość czcionki 12 pkt. Liczba znaków w wierszu 60-64 Liczba wierszy na stronę A4 29-30 Interlinia 1,5 wrs. Odstęp między literami Normalny Margines lewy 3,5 Margines prawy 1,5 Margines górny 2,5 Margines dolny 2,5 Numery stron w dolnej części kartki Numer wydrukowany na stronach po wstępie Wydruk jednostronny Okładka Teczka przezroczysta(koszulki), bindowana, zszyta Liczba pozycji bibliograficznych Około 10 7
 • 8. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Wstęp 1 Streszczenie 1 Podziękowanie 1 Warunki projektu 4 Procedury badań 3 Odkrycia i informacje 10 Wnioski 1 Rekomendacje 1 Bibliografia 10 i więcej Procesory tekstu: Procesor tekstu darmowy Procesor tekstu płatny Format zapisu - standard (wymagany) MS Word 2003/2007/2010 Dokument programu Word 97-2003 *.doc OpenOffice Dokument programu Word 97-2003 *.doc IBM Lotus Documents Dokument programu Word 97-2003 *.doc LibreOffice 3.3 Writer Dokument programu Word 97-2003 *.doc FocusWriter 1.3.2.1 Dokument programu Word 97-2003 *.doc Google Dokument programu Word 97-2003 *.doc 8
 • 9. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ 2. Prezentacja projektu. 2.1 Plan prezentacji 1. Strona tytułowa 2. Wstęp 3. Motywacja 4. Plan prezentacji 5. Treść prezentacji podzielona na części 6. Podsumowanie po każdej części 7. Przejścia do następnych części 8. Wnioski i zalecenia 9. Pytania i dyskusja 2.2 Plan prezentacji z opisem Strona tytułowa taka jak w zamieszczonym wzorze. Wstęp, przedstawia temat i główną tezę prezentacji Motywacja, uzasadnienie dlaczego powinni Cię słuchać, czego interesującego dowiedzą się podczas prezentacji Plan, podanie planu i konstrukcji prezentacji. Rozdanie planu i materiałów informacyjnych słuchaczom przed prezentacją. Treść, zaprezentuj główną tezę prezentacji, następnie dokonaj szczegółowej analizy problemu. Wyróżnienie głównych części omawianego zagadnienia wpłynie na jego atrakcyjność i czytelność. Podsumowanie każdej części, przypomnij najważniejsze aspekty omawianego problemu, tak aby zostały odpowiednio zrozumiałe i utrwalone w pamięci słuchaczy. Przejście i wprowadzenie do następnej części, przypomnienie logicznych następstw występujących po sobie części. Zaakcentowanie związków. Zakończenie, podsumuj poszczególne punkty całej prezentacji. Jeżeli problem nie budzi kontrowersji można w tym miejscu podać płynące z projektu wnioski, jeżeli jest inaczej warto samemu zwrócić uwagę na pewne aspekty kontrowersyjne. Wnioski, powtórzyć jeszcze raz najważniejsze argumenty i podać płynące z nich wnioski. 9
 • 10. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ 2.3 Założenia edycyjne Liczba slajdów 10 /+ 5(10) Strona tytułowa 1 Wstęp 1 Motywacja 1 Plan 1 Treść 3-10 Zakończenie 1 Wnioski 1 Bibliografia 1 Tło slajdów Niebieskie Wielkość liter tekstu 20-26 pkt. (może być pogrubiony lub z cieniem) Wielkość liter tytułów 28 (pogrubione) Numeracja slajdów Nie ma numeru na stronie tytułowej Kolor liter Białe/żółte Czcionka Arial Alternatywny układ - Tło slajdu/kolor liter kontrastujące Liczba wierszy z tekstem na stronie slajdu 10-15 Strona tytułowa według zamieszczonego wzoru Stopka Zawiera dane autora i … Efekty dźwiękowe Nie ma Przejścia między slajdami Nie ma Umieszczenie multimediów Możliwe - uzasadnione Zgoda na umieszczenie danych/wizerunku/ Zgoda na piśmie, wyraźny czytelny podpis filmu, zdjęc, mp3 /lub innych/ w prezentacji Wcześniejsze skopiowanie niezbędnych 1 h przed wystąpieniem plików niezbędnych do przeprowadzenia 2 h przed wystąpieniem – zapoznanie się ze prezentacji sprzętem /lub dzień wcześniej/ Przy przygotowywaniu prezentacji Skonsultowac sprawy problematyczne uwzględni możliwości sprzętowe i dotyczące oprogramowania i możliwości programowe szkoły sprzętu z nauczycielem koordynujacym 10
 • 11. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Programy do projektowania Programy do projektowania Format zapisu prezentacji prezentacji – płatne prezentacji – bezpłatne MS PowerPoint Dokument programu 2000/2003/2007/2010 PowerPoint 97-2003 OpenOffice Dokument programu PowerPoint 97-2003 Google Dokument programu PowerPoint 97-2003 Zgoda na przetwarzanie danych w celach naukowych na potrzeby projektu edukacyjnego realizowanego w Zespole Szkół w Kotomierzu, Gimnazjum nr 2 Lp Nazwisko i imię Rodzaj danych Temat projektu Wyrażam zgodę/data 1 2 3 Autor(rzy) projektu: 1. 2. 3. 11
 • 12. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ 3. Ocena projektu. 3.1. Kontrakt zawarcia projektu Wersja elektroniczna – Web2.0/on-line/ 12
 • 13. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Wersja tradycyjna - papierowa KARTA PROJEKTU I. Podstawowe informacje - zespół uczniowski i temat projektu Temat projektu Zespół uczniowski (podpisy uczniów w wersji papierowej karty) Nauczyciel opiekun Problemy II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji (tabele wypełniane na etapie planowania) A. Główne cele „Czego się chcemy Cele główne: dowiedzieć?” i/lub „Co chcemy osiągnąć?” Cele szczegółowe: B. Planowanie etapów realizacji projektu Zadanie 1. Działania Uczniowie Terminy Informacja o wykonaniu odpowiedzialni realizacji wypełnić po wykonaniu działania Wypełnić po wykonaniu działania Co stanowiło dla nas trudność i jak ją pokonaliśmy? 13
 • 14. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Z czego jesteśmy zadowoleni? Czego się nauczyliśmy? Zadanie 2. Działania Uczniowie Terminy Informacja o wykonaniu odpowiedzialni realizacji wypełnić po wykonaniu działania Wypełnić po wykonaniu działania Co stanowiło dla nas trudność i jak ją pokonaliśmy? Z czego jesteśmy zadowoleni? Czego się nauczyliśmy? Zadanie ... Działania Uczniowie Terminy realizacji Informacja o odpowiedzialni wykonaniu Wypełnić po wykonaniu działania Co stanowiło dla nas trudność i jak ją pokonaliśmy? 14
 • 15. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Z czego jesteśmy zadowoleni? Czego się nauczyliśmy? III. Konsultacje z nauczycielem (tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu) Terminy Tematy Imię i nazwisko Podpis nauczyciela nauczyciela IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu Termin prezentacji Miejsce prezentacji Forma prezentacji Udział członków zespołu Odbiorcy 15
 • 16. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ 3.2. Kryteria oceny projektu Arkusz oceny sprawozdania z projektu Lp. Kryterium Stopień spełniania kryterium Punkty Punkty max otrzymane 1. Oryginalność i praca oryginalna i innowacyjna 3 innowacyjność oryginalna lub innowacyjna 2 tematu praca stereotypowa 1 2. Zgodność zakresu zgodność 100% 3 pracy z zgodność 80% 2 założonymi zgodność 50% 1 celami(z opisem projektu) zgodność poniżej 50% 0 3. Inicjatywa w co najmniej 4 różnorodne źródła 3 poszukiwaniu i 3 różnorodne źródła 2 dobrze informacji 2 różnorodne źródła 1 brak zróżnicowanych źródeł 0 4. Umiejętność Samodzielny dobór i selekcja 3 doboru i selekcji informacji informacji Samodzielny dobór informacji, selekcja 2 informacji według wskazówek nauczyciela Dobór i selekcja informacji według 1 wskazówek nauczyciela Trudność w wykorzystywaniu 0 sugestii nauczyciela dotyczących doboru i selekcji informacji 5. Estetyka Układ graficzny pracy (akapity, 0,5 sprawozdania z nagłówki, tytuły, numeracja stron, projektu rozmieszczenie tekstu na stronie) Poprawność ortograficzna 0,5 Poprawność gramatyczna i stylistyczna 0,5 Wyraźna pisownia, ewentualnie 0,5 wydruk komputerowy Wykonanie elementów graficznych 0,5 Estetyka sprawozdania 0,5 6. Formalne elementy Strona tytułowa 0,5 sprawozdania Spis treści 0,5 Streszczenie 0,5 Wstęp 0,5 Wnioski 0,5 16
 • 17. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Bibliografia 0,5 7. Logika układu Praca spójna i logiczna 3 treści sprawozdania Małe uchybianie w logice i spójności 2 pracy Znaczne braki w logice i spójności 1 pracy nie przeszkadzające w rozumieniu zmysłów autorów Braki w logice i spójności nie 0 pozwalają na zrozumienie sprawozdania 8. Zawartość Praca nie zawiera błędów i wyczerpuje 6 merytoryczna pracy temat Praca nie zawiera błędów, ale nie 4 wyczerpuje tematu Praca zawiera mało istotne błędy 2 merytoryczne Prace zawiera mało istotne błędy 0 merytoryczne 9. Analiza problemu Praca prezentuje wielostronną analizę 6 projektu problemu Praca uwzględnia najważniejsze 4 aspekty badanego problemu Praca prezentuje jednostronną analizę 2 problemu Uczniowie maja trudności z 0 dokonaniem analizy 10. Użycie właściwej Wykonawcy projektu sprawnie 3 terminologii posługują się fachową, specjalistyczną terminologią Właściwie wykorzystują podstawową 2 terminologię W małym stopniu wykorzystują 1 właściwą terminologię Popełniają błędy świadczące o braku 0 zrozumienia i używanej terminologii Razem punkty Max 36 Maksymalna liczba punktów -36 34-36 bardzo dobry 29-33 dobry plus 22-28 dobry 15-21 dostateczny plus 10-14 dostateczny 9 i mniej niedostateczny 17
 • 18. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ 3.3. Kryteria oceny prezentacji Arkusz oceny prezentacji projektu Lp. Kryterium Punkty do Punkty uzyskania uzyskane I Dobór informacji do prezentacji 1. Zgodność merytoryczna z tematem 10 projektu 2. Używanie właściwości terminologii 10 3. Poprawność językowa 10 4. Bogactwo słownictwa 10 II Logika układu prezentacji 1. Wstęp (wprowadzenie do prezentacji) 2,5 2. Przedstawienie problemu 2,5 3. Przedstawienie wniosków 2,5 4. Zakończenie prezentacji 2,5 III Płynność prezentacji 1. Zawartość wypowiedzi 2,5 2. Ciągłość myśli i wątków 2,5 3. Uporządkowanie przekazu 2,5 4. Akcentowanie najważniejszych 2,5 elementów prezentacji IV Tempo prezentacji 1. Przestrzeganie wyznaczonego czasu 2,5 2. Utrzymywanie tempa prezentacji 2,5 V Profesjonalizm w zakresie zagadnień objętych tematem projektu 1. Umiejętność obrony własnych 5 poglądów 2. Odpowiedzi na pytania dodatkowe 5 VII Prezentacja zespołowa 1 Zaangażowanie wszystkich członków 10 zespołu w prezentacji VIII Umiejętność samooceny 1. Trafność samooceny 5 Razem Proponowane przeliczenie punktów na ocenę szkolną (maksymalnie można uzyskać 100 punktów ) 91-100 bardzo dobry 81-90 dobry plus 71-80 dobry 61-70 dostateczny plus 51-60 dostateczny 50 i mniej niedostateczny 18
 • 19. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Arkusz oceny wytworu materialnego będącego częścią efektu końcowego wykonanego projektu Lp Kryterium Punktacja . 1. Oryginalność i innowacyjność rozwiązania 2. Zgodność wytworu z założonymi celami 3. Umiejętność doboru i sposób wykorzystania posiadanej wiedzy 4. Walory ekologiczne, ekonomiczne, funkcjonalność, zgodność z przepisami BHP (w zależności od rodzaju wykonanej pracy) 5. Dokładność i estetyka wykonanego wytworu 6. Samodzielność wykonania Każde kryterium oceniane jest w skali 0-3 pkt. 3pkt. Całkowicie spełnia kryterium 2pkt. Drobne odstępstwa 1pkt. Istotne odstępstwa 0pkt. Nie spełnia kryterium Ocena końcowa składa się z: - średnia ocen za sprawozdanie - średnia ocen za prezentację - średnia ocen za wytwór/program Ocena: 19
 • 20. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ 4. Załączniki. 1. Płyta CD 2. Nazwa płyty: Nazwisko/nr 3. Płyta opisana: Nazwisko, imię, numer , temat projektu 4. Umieszczona w kopercie dołączona do sprawozdania, koperta podpisana 5. W pliku tekstowym zawiera niezbędne informacje do uruchomienia aplikacji/programów 6. Opisana odręcznie, pismem drukowanym, podpisana – zapis wykonany czarnym pisakiem do płyt CD 5. Zasady komunikacji. Miejsce Kontakt Dyżur Sala nr: Godz.: e-mail Telefon Nr: Skype GG 20
 • 21. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Suplement syllabusa – Projekt Edukacyjny w Gimnazjum nr 2 wersja elektroniczna /on-line/ Narzędzia Web 2.0 stosowane w projektach 1. blogger.com (blog, strona internetowa projektu, miejsce centralne zawierające odnośniki do pozostałych zasobów on-line, pojedyncze zdjęcia i filmy), 2. docs.google.com (arkusz kalkulacyjny, dokument tekstowy, prezentacje), 3. calendar.google.com (harmonogram projektu), 4. picasaweb.google.com (albumy zdjęć i filmów), (uwaga, do publikacji filmów w zasadzie można używać YouTube.com lub video.google.com, jednak wtedy trzeba z projektem przekazać również i tamtejsze konta) Wszystkie wymienione usługi należy uruchomić i skonfigurować za pomocą jednego, wspólnego konta grupy projektowej założonego w tym celu (na początku pracy) w serwisie: gmail.com W przypadku, jeżeli w projekcie będą potrzebne prezentacje off-line, proszę użyć formatu PPT. Nie należy używać formatu PPTX (Power Point 2007/2010). Można w tym celu użyć: 1. importu z prezentacji docs.google.com 2. eksportu z OpenOffice do formatu PPT 2000 21
 • 22. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ 3. zapisu w natywnym formacie PowerPoint dowolnej wersji do 2003 włącznie 4. w ostateczności eksportu z PowerPoint 2007 do PPT 2000. 22
 • 23. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Jak założyć witrynę dla projektu? 1. Każda grupa projektowa zakłada, prowadzi i oddaje (po zakończeniu pracy) witrynę, na której publikuje wyniki swoich prac. Ze względu na wygodę i funkcjonalność witryna powinna zostać założona w serwisie blogger.com. Odstępstwa od tej reguły muszą zostać uzgodnione z prowadzącym zajęcia przed przystąpieniem do prac. 2. Procedura zakładania: a. Założyć konto na gmail.com dla projektu (nie dla osoby!) UWAGA 1: wybrać login stosowny do tematu (np. gim2kotomierzginf1, gim2kotomierzzt1 ) UWAGA 2: login i hasło należy potem ODDAĆ razem z projektem. 3. Wybrać serwis: A. Blogger Google - blogger.com (łatwiejszy, o mniejszych możliwościach, bez możliwości uploadowania plików) Następnie: 1. Zalogować się z pomocą założonego wcześniej konta Gmail w serwisie blogspot.com. 2. Skonfigurować wstępnie bloga. 3. Wybrać dobrą nazwę serwisu (patrz UWAGA 1 - np. gim2kotomierzkl2bg1inf.blogspot.com. Może być taka jak login lub INNA. Taka sama jest wygodniejsza, jednak nie zawsze się da - może być zajęta, nie są dozwolone kropki - np. nie da się założyć fizyka.zs.blogspot.com). 4. Sprawdzić, że blog działa (wpisując do przeglądarki adres WWW). 5. Podać adres prowadzącemu zajęcia - do zatwierdzenia. 23
 • 24. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ 6. Publikowane posty mają ETYKIETY, które można wykorzystać do automatycznej budowy MENU (trzeba w ustawieniach dodać blok boczny LISTA ETYKIET). 24
 • 25. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ ZAKOŃCZENIE PROJEKTU Na zakończenie projektu każda grupa umieszcza na swoich blogach post z tytułem "PODSUMOWANIE PROJEKTU" i w menu na dole po prawej stronie umieszcza link do "tytułu" tego posta. Podsumowanie powinno posiadać schemat: 1. Temat projektu (ostatecznie sprecyzowany, uzgodniony i odzwierciedlający tematykę projektu) 2. Grupa projektowa (osoby pracujące w grupie ) 3. Cele planowane 4. Grupa docelowa 5. Sposób przygotowania i realizacji (refleksje na temat przygotowania i przebiegu prac nad projektem) 6. Wnioski (w tym: cele zrealizowane, niezrealizowane; oddzielnie: nabyte wiadomości, umiejętności i kompetencje w obszarze TI; najsilniejsze i najsłabsze punkty projektu i produktu) 7. Autoewaluacja (ocena własnego rozwoju w projekcie, ewentualne linki do merytorycznych komentarzy) UWAGA: można otrzymać punkty ujemne za komentarze nieprawdziwe. OCENA INNYCH GRUP Każda grupa dokonuje oceny innych grup. 25
 • 26. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Pod własnym PODSUMOWANIEM PROJEKTU umieszcza OCENĘ INNYCH GRUP w formie tabelki z punktacją w skali 1 - 6, wykonaną w "dokumentach Google'a" w spreadsheeds 26
 • 27. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Prace publikowane on-line: 1. Czy cel projektu został spełniony. 2. Poprawność (brak błędów, kompletność). 3. Czytelność (łatwość wyszukiwania treści będących głównym celem projektu, zrozumiałość). 4. Różnorodność i celowość zastosowanych narzędzi. 5. Poprawność techniczna (działające i "czas wczytywania" strony). 6. Estetyka i atrakcyjność. 7. Poprawność literacka i typograficzna. 8. Inne ciekawe cechy. Prezentacje na żywo 1. Czy cel prezentacji został spełniony. 2. Poprawność (brak błędów, kompletność ). 3. Czytelność (przejrzystość, jasność i zrozumiałość wypowiedzi). 4. Różnorodność i adekwatność zastosowanych modeli, własnoręcznie wykonanych pomocy, itp. oraz różnorodność zastosowanych metod prezentacji. 5. Poprawność techniczna (sprawne i działające prezentowane pomoce). 6. Atrakcyjność /aktorstwo/. 7. Inne ciekawe cechy. 27
 • 28. Zespół Szkół w Kotomierzu Gimnazjum nr 2 Koronowska 2 86-022 Kotomierz http://zskotomierz.edupage.org e-mail: gimkotomierz@poczta.wprost.pl _________________________________________________________________________________________________________________ Literatura: 1. Dembek Z.K., Przewodnik po metodzie projektów dla uczniów gimnazjum, Temat, Toruń 1999 2. Mikina A., Jak wykonywać zadania metodą projektów, WSiP, W-wa 1997 3. Mikina A., Jak wdrażać metodę projektów?, Impuls, Kraków 2006 4. Mikina A., Zając B., Metoda projektów jako startegia postępowania dydaktycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów, WCDNiKP, Łódź 2000 5. Szymański M.S., O metodzie projektów, Żak, W-wa 2000 Netografia: 1. http://www.projekty.hojnacka.net (11.04.2011) 28