SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ:
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ
Віртуальна виставка
У соціально-економічному житті України сільські території займають
особливе місце. На них проживає третина населення нашої держави і припадає
більша частка її площі. Сільські території є невід’ємним складником аграрного
сектору економіки України й характеризуються потужним природно-
ресурсним, виробничим і трудовим потенціалом. Успішний розвиток сільських
територій – це насамперед гарантування продовольчої безпеки країни, її
економічної незалежності, інвестиційної привабливості.
Світові тенденції свідчать про глобальний характер проблем розвитку
сільських територій, проте низка розвинених країн, зокрема Європейського
Союзу, мають позитивний досвід переходу на засади збалансованого розвитку
сільських територій, що обумовлює актуальність євроінтеграційних
пріоритетів забезпечення цього процесу, а саме гармонійний взаємозв’язок
екологічного, економічного та соціального складників.
Сектор аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим
ознайомитися з матеріалами віртуальної виставки «Сільські території:
стратегічні напрями розвитку».
Запрошуємо до перегляду!
Газуда, Л. М. Напрями розвитку сільських територій України в сучасних умовах
[Електронний ресурс] / Л. М. Газуда, В. В. Готра // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія
Економіка. – 2022. – Вип. 2. – С. 27–33. – Електрон. вид. – Режим доступу:
http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/266510 (дата звернення: 20.03.2024),
вільний.– Назвазекрана.
У статті окреслено важливість розвитку
сільських територій у сучасних умовах
воєнного стану.
Проаналізовано основні проблемні питання
сільського розвитку та функціонування
суб’єктів аграрного господарювання в
Україні, що негативно впливають на
загальний стан функціонування,
можливості розширеного відтворення та
підвищення рівня адаптивності сільських
територій в умовах воєнного стану.
Акцентовано увагу на необхідності
продовольчого забезпечення як одного з
пріоритетів формування національної
безпеки країни. Обґрунтовано основні
інструменти забезпечення дієвості
регіональної політики розвитку сільських
територій та аграрного господарювання
Газуда, Л. Стратегічна спрямованість розвитку сільських територій [Електронний
ресурс] / Л. Газуда // Проблеми і перспективи економіки та упр. – 2023. – № 2. – С.
154–164. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/286513
(датазвернення:20.03.2024),вільний.– Назвазекрана.
Статтю присвячено дослідженню
особливостей функціонування сільських
територій. Окреслено їхню вагому роль у
розвитку національної економіки України
та її регіонів, що пов’язано передусім із
забезпеченням продовольчої безпеки
країни, виробництвом екологічно чистої
(органічної) продовольчої продукції. Однак
нині в умовах непередбачуваності подій і
зовнішніх впливів, передусім воєнного
стану, зумовлюється необхідність
виокремлення концептуальних підходів до
забезпечення збалансованого розвитку
сільських територій відповідно до
сформованої стратегії розвитку, але з
можливістю коригування окремих її
аспектів у режимі реального часу.
332.1 Г 65 Гончарук, І. В. Ресурсний потенціал сільських територій: стан та
напрями зміцнення : монографія / І. В. Гончарук, І. В. Томашук ; Вінниц. нац.
аграр.ун-т.–Вінниця :Твори,2022.–334с.
У монографії представлені результати
дослідження ресурсного потенціалу
сталого розвитку сільських територій.
Наукова праця розрахована на
дослідників, які займаються проблемами
теорії та практики розвитку сільських
територій і регіональної економіки,
ефективного використання потенціалу
сільських територій в їхньому соціально-
економічному розвитку, та на практиків,
зокрема менеджерів з виробництва та
керівників обласних департаментів з
питань економічного розвитку.
Гуторов, О. І. Методологічні принципи та способи розробки стратегії соціо-еколого-
економічного розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / О. І. Гуторов, О.
О. Гуторова // Аграр. інновації. – 2023. – № 18. – С.
234–240. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://agrarian-
innovations.izpr.ks.ua/index.php/agrarian/article/view/420 (дата звернення: 20.03.2024),
вільний.– Назвазекрана.
Обґрунтовано методологічні
положення розробки стратегії соціо-
еколого-економічного розвитку
сільських територій, включно з
вибором об’єкта стратегічного
управління, оцінкою його стану,
тенденцій і закономірностей
функціонування, вибором методів
розробки стратегії. Принципи, які
застосовуються при формуванні
стратегії розвитку сільських
територій, структуровані з
урахуванням їхньої функціональної
та логічної ролі.
Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за
участі агрохолдингових інтегрованих формувань [Електронний ресурс] / О. Г.
Шпикуляк, М. М. Ігнатенко, А. А. Швець // Економіка АПК. – 2021. – № 3. – С. 97–
111. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://eapk.com.ua/uk/journals/tom-28-3-
2021/kontseptualni-otsinki-realizatsiyi-zasad-inklyuzivnogo-rozvitku-silskikh-teritoriy-za-
uchasti-agrokholdingovikh-integrovanikh-formuvan (дата звернення: 20.03.2024), вільний.
–Назвазекрана.
Методично обґрунтовано організаційно-
економічні характеристики та
концептуалізовано визначення ролі
агрохолдингових інтегрованих формувань
у реалізації засад інклюзивного розвитку
сільських територій з доведенням
необхідності стимулятивного залучення
такого типу структур до здійснення
соціально відповідального
господарювання з проєкцією на
досягнення критеріїв сталості через
інклюзивність.
Палапа, Н. В. Сільські території України: сучасний стан, проблеми, шляхи
розв’язання [Електронний ресурс] / Н. В. Палапа, В. Ю. Білотіл, С. М. Гончар, К.
О. Бабікова // Збалансоване природокористування. – 2023. – № 1. – С. 53–65. –
Електрон. вид. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bnusing/article/view/278539
(датазвернення:20.03.2024),вільний.– Назвазекрана.
За опрацьованими даними Державної
служби статистики України встановлено,
що сільські території перебувають у
катастрофічному стані: погіршується
екологічний стан природних ресурсів,
прийшли в занепад інженерна та соціальна
інфраструктури, система соціальних послуг.
З року в рік спостерігається зменшення
кількості медичних закладів і підприємств
побутового обслуговування, відділень
зв’язку, шкіл та особливо дошкільних
закладів. Різко посилилися міграційні
процеси та депопуляція сільського
населення. Негативних змін набула
демографічна ситуація в Україні, особливо
гострою вона залишається в сільській
місцевості, а за час російської агресії проти
України демографічна ситуація набула
взагалі катастрофічних розмірів.
332.1 П 39 Плотнікова, М. Ф. Планомірний розвиток сільських територій :
монографія / М. Ф. Плотнікова, О. Ф. Присяжнюк ;Житомир. нац. агроекол. ун-т. –
Київ :Ліра-К,2019.–272с.
У монографії досліджено суть та
детермінанти розвитку сільських
територій. Встановлені закономірності та
тенденції прояву глобалізації та локалізації
в суспільному секторі. Визначено
методичний інструментарій оцінки рівня
розвитку сільських територій.
Представлено пропозиції щодо
стратегічних напрямів стимулювання
розвитку сільських територій у
суспільному секторі України.
Видання розраховане на науковців,
фахівців аграрної сфери, спеціалістів
сфери державного управління, місцевого
самоврядування, викладачів, студентів та
усіх, хто цікавиться проблемами та
перспективами розвитку сільських
територій.
332.1 П 39 Плотнікова, М. Ф. Розвиток сільських територій:
багатофункціональний підхід : монографія / М. Ф. Плотнікова ; Житомир. нац.
агроекологічнийун-т.–Київ :Ліра-К,2019.–268с.
У монографії розкриті особливості механізму
регулювання розвитку сільських територій на
локальному, національному,
міжнаціональному та наднаціональному
рівнях. Досліджені сучасні організаційно-
структурні тенденції сільського розвитку в
контексті формування креативної
інноваційно-знаннєво орієнтованої суспільно-
економічної системи, що базується на засадах
партнерства та кооперації.
Видання розраховане на науковців, фахівців
аграрної сфери, спеціалістів сфери
державного управління, місцевого
самоврядування, викладачів, студентів та усіх,
хто цікавиться проблемами та перспективами
розвитку сільських територій.
338.43 П 69 Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських
територіях / Житомир. нац. агроекол. ун-т, ГО «Наукові горизонти» ; за ред.: Т. О.
Зінчук,Т. В. Усюк.–Київ :ЦУЛ,2018.–357с.
У практичному посібнику знайшли
своє відображення актуальні питання
з особливостей організації,
планування, ведення
підприємницької діяльності на
сільських територіях з урахуванням
сучасних інституціональних змін.
Видання розраховано на фахівців
агропромислового комплексу та
регіонального розвитку, сільських
підприємців, лідерів об'єднаних
територіальних громад, фермерів,
науковців, аспірантів, докторантів,
студентів та інших зацікавлених осіб.
338.43 С 76Сталийрозвитоксільських територій =Sustainabledevelopmentofrural
areas : монографія / Житомир. нац. агроекол. ун-т [та ін.] ; за ред.: Т. Зінчук, Ю.
Раманаускаса.– Житомир;Київ ;Клайпеда:ЦУЛ,2021.–421с.
Монографія присвячена проблемам
реалізації політики сталого розвитку на
сільських територіях. Розглянуто й
досліджено окремі аспекти формування
виробничого, природного, людського,
фінансового, інвестиційного капіталу в
умовах глобалізаційних викликів.
Ключове місце відведено ролі та
функціям об'єднаних територіальних
громад як носіям прогресивних змін на
сільських територіях. Світовий досвід
розкриває можливості та приклади
окремих країн щодо удосконалення
політики сільського розвитку на засадах
сталості.
338.43 С 83 Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти,
реалії та європейські перспективи для України : монографія / Житомир. нац.
агроекол. ун-т;заред.Т. О.Зінчук.– Київ :ЦУЛ,2021.– 352с.
Монографія присвячена проблемам
процесу децентралізації у сфері
місцевого самоврядування, в основу
якого закладені нові механізми
створення ОТГ, що забезпечують її
спроможність при значному розширенні
повноважень. Проаналізовано та
оцінено позитивні зміни, які відбувалися
протягом останніх років у структурі
громад, та досягнення сільських
територій в економічному зростанні на
принципах інклюзії.
Колективна праця розрахована для
науковців, докторантів, аспірантів,
студентів, представників органів
місцевого самоврядування та бізнесу,
населення громад.
Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року
[Електронний ресурс] / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавка [та ін.] ; за ред.
Ю. О. Лупенка. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2020. – 60 с. – Електрон. вид. – Режим доступу:
https://issuu.com/nnc_iae/docs/2020_14_str_nap_sta_roz (дата звернення: 20.03.2024),
вільний.– Назвазекрана.
На основі теоретичних положень, аналізу й
оцінки сучасного стану визначено основні засади
стратегії сталого розвитку сільських територій за
напрямами: природно-ресурсний потенціал,
поселенські аспекти, удосконалення управління
сталим розвитком сільських територій,
диверсифікація сільської економіки, зайнятість,
підвищення життєвого добробуту та соціальний
захист сільського населення; розвиток
підприємництва й обслуговуючої кооперації,
інноваційне забезпечення, поліпшення житлових
умов, транспортної інфраструктури, послуг
загальної освіти, медичної допомоги,
агротуристичного та рекреаційного
обслуговування, екологічної безпеки на сільських
територіях, фінансове й інвестиційне
забезпечення, кредитна підтримка, інформаційно-
консультаційна діяльність щодо розвитку села та
соціальної сфери.
Розрахована на спеціалістів органів управління,
самоврядних організацій, викладачів, аспірантів,
студентів аграрних вишів.
Філюк, Д. Теоретичні та методичні принципи інклюзивного розвитку сільських
територій України [Електронний ресурс] / Д. Філюк // Економіка та сусп-во. – 2023.
– № 58. – Електрон. вид. – Режим доступу:
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3299/3224 (дата
звернення:20.03.2024),вільний.– Назвазекрана.
У статті розглянуто теоретичні та методичні
принципи інклюзивного розвитку сільських
територій України. Проведено аналіз
сучасного стану сільського розвитку та
виявлено основні виклики, з якими
стикаються сільські громади. У контексті
поняття інклюзивного розвитку досліджено
необхідність врахування інтересів та потреб
різних соціальних груп, а також
забезпечення їхньої рівності в доступі до
ресурсів та можливостей. Розглянуто
методичні аспекти впровадження
інклюзивного підходу, такі як формування
ефективних механізмів участі громадськості,
розвиток інфраструктури та підтримка
соціальних інновацій. Досліджено практичні
аспекти застосування інклюзивних
принципів у сільських територіях на
прикладі конкретних ініціатив та програм.
Фурман, І. Формування стратегічних напрямів розвитку сільських територій
[Електронний ресурс] / І. Фурман, О. Дмитрик // Таврійс. наук. вісн. Серія:
Економіка. – 2022. – № 13. – С. 46–53. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://tnv-
econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/267 (дата звернення: 20.03.2024),
вільний.– Назвазекрана.
У статті досліджено підходи до
управління розвитком сільських
територій.
Запропоновані принципи
довгострокової політики зайнятості
сільського населення регіонів.
Визначені стратегічні напрями
реформування сільських територій на
перспективу.
Встановлено стратегічні цілі та
пріоритети зайнятості сільського
населення.
332.1 Ш 83 Шпильова, Ю. Б. Сталий розвиток сільських територій України в
умовах децентралізації влади : монографія / Ю. Б. Шпильова ; НАН України, Ін-т
економіки природокористування та сталого розвитку. – Київ : ПрофКнига, 2019. –
308с.
Досліджено теоретичні та
методологічні засади сталого розвитку
сільських територій України.
Проаналізовано стан, тенденції та
проблеми розвитку сільських територій
та об’єднаних територіальних громад в
умовах децентралізації влади.
Обґрунтовано, що національна політика
розвитку сільських територій має
будуватися з урахуванням досвіду країн
Європейського Союзу, але враховувати
національні особливості. Монографія
розрахована на науковців, викладачів,
аспірантів, студентів, представників
органів державної влади,
громадськості.
Дякую за увагу!
Чекаємо вас за адресою:
м. Вінниця, вул. Соборна, 73,
ВОУНБ ім. В. Отамановського,
сектор аграрних наук (ІІІ поверх)
Підготувала провідний бібліограф
сектору аграрних наук Оксана Шпичак

More Related Content

Similar to Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»

Органічне виробництво – запорука продовольчої та екологічної безпеки
Органічне виробництво – запорука продовольчої та екологічної безпекиОрганічне виробництво – запорука продовольчої та екологічної безпеки
Органічне виробництво – запорука продовольчої та екологічної безпеки
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 

Similar to Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку» (20)

VOL-6-No-49-49-2020
VOL-6-No-49-49-2020VOL-6-No-49-49-2020
VOL-6-No-49-49-2020
 
Ekonomika UA
Ekonomika UAEkonomika UA
Ekonomika UA
 
Zbirnik konferencii
Zbirnik konferenciiZbirnik konferencii
Zbirnik konferencii
 
aref st
aref staref st
aref st
 
Sciences of Europe VOL 3, No 66 (2021)
Sciences of Europe VOL 3, No 66 (2021)Sciences of Europe VOL 3, No 66 (2021)
Sciences of Europe VOL 3, No 66 (2021)
 
Sezonenko a.
Sezonenko a.Sezonenko a.
Sezonenko a.
 
Sciences of Europe VOL 3, No 62 (2021)
Sciences of Europe VOL 3, No 62 (2021)Sciences of Europe VOL 3, No 62 (2021)
Sciences of Europe VOL 3, No 62 (2021)
 
VOL-3-No-45-45-2020
VOL-3-No-45-45-2020VOL-3-No-45-45-2020
VOL-3-No-45-45-2020
 
Органічне виробництво – запорука продовольчої та екологічної безпеки
Органічне виробництво – запорука продовольчої та екологічної безпекиОрганічне виробництво – запорука продовольчої та екологічної безпеки
Органічне виробництво – запорука продовольчої та екологічної безпеки
 
Vol 6-no-47-47-2020
Vol 6-no-47-47-2020Vol 6-no-47-47-2020
Vol 6-no-47-47-2020
 
Njd 45 3
Njd 45 3Njd 45 3
Njd 45 3
 
Polischuk o.
Polischuk o.Polischuk o.
Polischuk o.
 
Виставка нових надходжень12
Виставка нових надходжень12Виставка нових надходжень12
Виставка нових надходжень12
 
Skipalska v. kneu 2017
Skipalska v. kneu 2017Skipalska v. kneu 2017
Skipalska v. kneu 2017
 
10 geog kab_2018
10 geog kab_201810 geog kab_2018
10 geog kab_2018
 
Економічна привабливість української культури (коротка версія)
Економічна привабливість української культури (коротка версія)Економічна привабливість української культури (коротка версія)
Економічна привабливість української культури (коротка версія)
 
Книга успіхів. Жовтень 2019 року
Книга успіхів. Жовтень 2019 рокуКнига успіхів. Жовтень 2019 року
Книга успіхів. Жовтень 2019 року
 
Vol 1-no-15-15-2017
Vol 1-no-15-15-2017Vol 1-no-15-15-2017
Vol 1-no-15-15-2017
 
Інноваційно-екологічний імператив соціально-економічного розвитку економіки У...
Інноваційно-екологічний імператив соціально-економічного розвитку економіки У...Інноваційно-екологічний імператив соціально-економічного розвитку економіки У...
Інноваційно-екологічний імператив соціально-економічного розвитку економіки У...
 
Sezonenko
SezonenkoSezonenko
Sezonenko
 

More from Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky

ezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptx
ezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptxezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptx
Віртуальна виставка «Зерно: сушіння та зберігання»
Віртуальна виставка «Зерно: сушіння та зберігання»Віртуальна виставка «Зерно: сушіння та зберігання»
Віртуальна виставка «Зерно: сушіння та зберігання»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptxЧеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Архітектура в стародруках
Архітектура в стародрукахАрхітектура в стародруках

More from Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky (20)

Екологічна інформація: права та можливості
Екологічна інформація: права та можливостіЕкологічна інформація: права та можливості
Екологічна інформація: права та можливості
 
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
 
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
 
ezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptx
ezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptxezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptx
ezh-teodor-tomash-v-istoriii-vinnichchini.pptx
 
Тарас Шевченко – геній і пророк українського народу
Тарас Шевченко – геній і пророк українського народуТарас Шевченко – геній і пророк українського народу
Тарас Шевченко – геній і пророк українського народу
 
Віртуальна виставка «Ефективне тваринництво: корми та годівля»
Віртуальна виставка «Ефективне тваринництво: корми та годівля»Віртуальна виставка «Ефективне тваринництво: корми та годівля»
Віртуальна виставка «Ефективне тваринництво: корми та годівля»
 
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
Віртуальна виставка «Чехія – колиска натхнення»
 
Віртуальна виставка «Зерно: сушіння та зберігання»
Віртуальна виставка «Зерно: сушіння та зберігання»Віртуальна виставка «Зерно: сушіння та зберігання»
Віртуальна виставка «Зерно: сушіння та зберігання»
 
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptxЧеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
Чеботарьов Дмитро Федорович - відомий вчений геронтолог (2).pptx
 
Польська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходжень
Польська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходженьПольська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходжень
Польська полиця в Україні. Віртуальна виставка нових надходжень
 
Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»
Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»
Віртуальна виставка «Люксембург – горде Велике Герцогство»
 
Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»
Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»
Віртуальна книжкова виставка «Ставкове рибництво»
 
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв» Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
Віртуальна виставка «ЗСУ: історії Героїв»
 
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
 
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс
 
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
 
Живопис може творити чудеса
Живопис може творити чудесаЖивопис може творити чудеса
Живопис може творити чудеса
 
Архітектура в стародруках
Архітектура в стародрукахАрхітектура в стародруках
Архітектура в стародруках
 
10 рекомендацій, що допоможуть зберегти зір
10 рекомендацій, що допоможуть зберегти зір10 рекомендацій, що допоможуть зберегти зір
10 рекомендацій, що допоможуть зберегти зір
 
Транснаціональні корпорації.pptx
Транснаціональні корпорації.pptxТранснаціональні корпорації.pptx
Транснаціональні корпорації.pptx
 

Recently uploaded

дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
ssuser46127c
 

Recently uploaded (10)

Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 

Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»

 • 2. У соціально-економічному житті України сільські території займають особливе місце. На них проживає третина населення нашої держави і припадає більша частка її площі. Сільські території є невід’ємним складником аграрного сектору економіки України й характеризуються потужним природно- ресурсним, виробничим і трудовим потенціалом. Успішний розвиток сільських територій – це насамперед гарантування продовольчої безпеки країни, її економічної незалежності, інвестиційної привабливості. Світові тенденції свідчать про глобальний характер проблем розвитку сільських територій, проте низка розвинених країн, зокрема Європейського Союзу, мають позитивний досвід переходу на засади збалансованого розвитку сільських територій, що обумовлює актуальність євроінтеграційних пріоритетів забезпечення цього процесу, а саме гармонійний взаємозв’язок екологічного, економічного та соціального складників. Сектор аграрних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами віртуальної виставки «Сільські території: стратегічні напрями розвитку». Запрошуємо до перегляду!
 • 3. Газуда, Л. М. Напрями розвитку сільських територій України в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Л. М. Газуда, В. В. Готра // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія Економіка. – 2022. – Вип. 2. – С. 27–33. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/266510 (дата звернення: 20.03.2024), вільний.– Назвазекрана. У статті окреслено важливість розвитку сільських територій у сучасних умовах воєнного стану. Проаналізовано основні проблемні питання сільського розвитку та функціонування суб’єктів аграрного господарювання в Україні, що негативно впливають на загальний стан функціонування, можливості розширеного відтворення та підвищення рівня адаптивності сільських територій в умовах воєнного стану. Акцентовано увагу на необхідності продовольчого забезпечення як одного з пріоритетів формування національної безпеки країни. Обґрунтовано основні інструменти забезпечення дієвості регіональної політики розвитку сільських територій та аграрного господарювання
 • 4. Газуда, Л. Стратегічна спрямованість розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / Л. Газуда // Проблеми і перспективи економіки та упр. – 2023. – № 2. – С. 154–164. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/286513 (датазвернення:20.03.2024),вільний.– Назвазекрана. Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування сільських територій. Окреслено їхню вагому роль у розвитку національної економіки України та її регіонів, що пов’язано передусім із забезпеченням продовольчої безпеки країни, виробництвом екологічно чистої (органічної) продовольчої продукції. Однак нині в умовах непередбачуваності подій і зовнішніх впливів, передусім воєнного стану, зумовлюється необхідність виокремлення концептуальних підходів до забезпечення збалансованого розвитку сільських територій відповідно до сформованої стратегії розвитку, але з можливістю коригування окремих її аспектів у режимі реального часу.
 • 5. 332.1 Г 65 Гончарук, І. В. Ресурсний потенціал сільських територій: стан та напрями зміцнення : монографія / І. В. Гончарук, І. В. Томашук ; Вінниц. нац. аграр.ун-т.–Вінниця :Твори,2022.–334с. У монографії представлені результати дослідження ресурсного потенціалу сталого розвитку сільських територій. Наукова праця розрахована на дослідників, які займаються проблемами теорії та практики розвитку сільських територій і регіональної економіки, ефективного використання потенціалу сільських територій в їхньому соціально- економічному розвитку, та на практиків, зокрема менеджерів з виробництва та керівників обласних департаментів з питань економічного розвитку.
 • 6. Гуторов, О. І. Методологічні принципи та способи розробки стратегії соціо-еколого- економічного розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / О. І. Гуторов, О. О. Гуторова // Аграр. інновації. – 2023. – № 18. – С. 234–240. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://agrarian- innovations.izpr.ks.ua/index.php/agrarian/article/view/420 (дата звернення: 20.03.2024), вільний.– Назвазекрана. Обґрунтовано методологічні положення розробки стратегії соціо- еколого-економічного розвитку сільських територій, включно з вибором об’єкта стратегічного управління, оцінкою його стану, тенденцій і закономірностей функціонування, вибором методів розробки стратегії. Принципи, які застосовуються при формуванні стратегії розвитку сільських територій, структуровані з урахуванням їхньої функціональної та логічної ролі.
 • 7. Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань [Електронний ресурс] / О. Г. Шпикуляк, М. М. Ігнатенко, А. А. Швець // Економіка АПК. – 2021. – № 3. – С. 97– 111. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://eapk.com.ua/uk/journals/tom-28-3- 2021/kontseptualni-otsinki-realizatsiyi-zasad-inklyuzivnogo-rozvitku-silskikh-teritoriy-za- uchasti-agrokholdingovikh-integrovanikh-formuvan (дата звернення: 20.03.2024), вільний. –Назвазекрана. Методично обґрунтовано організаційно- економічні характеристики та концептуалізовано визначення ролі агрохолдингових інтегрованих формувань у реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій з доведенням необхідності стимулятивного залучення такого типу структур до здійснення соціально відповідального господарювання з проєкцією на досягнення критеріїв сталості через інклюзивність.
 • 8. Палапа, Н. В. Сільські території України: сучасний стан, проблеми, шляхи розв’язання [Електронний ресурс] / Н. В. Палапа, В. Ю. Білотіл, С. М. Гончар, К. О. Бабікова // Збалансоване природокористування. – 2023. – № 1. – С. 53–65. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://journals.uran.ua/bnusing/article/view/278539 (датазвернення:20.03.2024),вільний.– Назвазекрана. За опрацьованими даними Державної служби статистики України встановлено, що сільські території перебувають у катастрофічному стані: погіршується екологічний стан природних ресурсів, прийшли в занепад інженерна та соціальна інфраструктури, система соціальних послуг. З року в рік спостерігається зменшення кількості медичних закладів і підприємств побутового обслуговування, відділень зв’язку, шкіл та особливо дошкільних закладів. Різко посилилися міграційні процеси та депопуляція сільського населення. Негативних змін набула демографічна ситуація в Україні, особливо гострою вона залишається в сільській місцевості, а за час російської агресії проти України демографічна ситуація набула взагалі катастрофічних розмірів.
 • 9. 332.1 П 39 Плотнікова, М. Ф. Планомірний розвиток сільських територій : монографія / М. Ф. Плотнікова, О. Ф. Присяжнюк ;Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Київ :Ліра-К,2019.–272с. У монографії досліджено суть та детермінанти розвитку сільських територій. Встановлені закономірності та тенденції прояву глобалізації та локалізації в суспільному секторі. Визначено методичний інструментарій оцінки рівня розвитку сільських територій. Представлено пропозиції щодо стратегічних напрямів стимулювання розвитку сільських територій у суспільному секторі України. Видання розраховане на науковців, фахівців аграрної сфери, спеціалістів сфери державного управління, місцевого самоврядування, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами та перспективами розвитку сільських територій.
 • 10. 332.1 П 39 Плотнікова, М. Ф. Розвиток сільських територій: багатофункціональний підхід : монографія / М. Ф. Плотнікова ; Житомир. нац. агроекологічнийун-т.–Київ :Ліра-К,2019.–268с. У монографії розкриті особливості механізму регулювання розвитку сільських територій на локальному, національному, міжнаціональному та наднаціональному рівнях. Досліджені сучасні організаційно- структурні тенденції сільського розвитку в контексті формування креативної інноваційно-знаннєво орієнтованої суспільно- економічної системи, що базується на засадах партнерства та кооперації. Видання розраховане на науковців, фахівців аграрної сфери, спеціалістів сфери державного управління, місцевого самоврядування, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами та перспективами розвитку сільських територій.
 • 11. 338.43 П 69 Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях / Житомир. нац. агроекол. ун-т, ГО «Наукові горизонти» ; за ред.: Т. О. Зінчук,Т. В. Усюк.–Київ :ЦУЛ,2018.–357с. У практичному посібнику знайшли своє відображення актуальні питання з особливостей організації, планування, ведення підприємницької діяльності на сільських територіях з урахуванням сучасних інституціональних змін. Видання розраховано на фахівців агропромислового комплексу та регіонального розвитку, сільських підприємців, лідерів об'єднаних територіальних громад, фермерів, науковців, аспірантів, докторантів, студентів та інших зацікавлених осіб.
 • 12. 338.43 С 76Сталийрозвитоксільських територій =Sustainabledevelopmentofrural areas : монографія / Житомир. нац. агроекол. ун-т [та ін.] ; за ред.: Т. Зінчук, Ю. Раманаускаса.– Житомир;Київ ;Клайпеда:ЦУЛ,2021.–421с. Монографія присвячена проблемам реалізації політики сталого розвитку на сільських територіях. Розглянуто й досліджено окремі аспекти формування виробничого, природного, людського, фінансового, інвестиційного капіталу в умовах глобалізаційних викликів. Ключове місце відведено ролі та функціям об'єднаних територіальних громад як носіям прогресивних змін на сільських територіях. Світовий досвід розкриває можливості та приклади окремих країн щодо удосконалення політики сільського розвитку на засадах сталості.
 • 13. 338.43 С 83 Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія / Житомир. нац. агроекол. ун-т;заред.Т. О.Зінчук.– Київ :ЦУЛ,2021.– 352с. Монографія присвячена проблемам процесу децентралізації у сфері місцевого самоврядування, в основу якого закладені нові механізми створення ОТГ, що забезпечують її спроможність при значному розширенні повноважень. Проаналізовано та оцінено позитивні зміни, які відбувалися протягом останніх років у структурі громад, та досягнення сільських територій в економічному зростанні на принципах інклюзії. Колективна праця розрахована для науковців, докторантів, аспірантів, студентів, представників органів місцевого самоврядування та бізнесу, населення громад.
 • 14. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року [Електронний ресурс] / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавка [та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2020. – 60 с. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://issuu.com/nnc_iae/docs/2020_14_str_nap_sta_roz (дата звернення: 20.03.2024), вільний.– Назвазекрана. На основі теоретичних положень, аналізу й оцінки сучасного стану визначено основні засади стратегії сталого розвитку сільських територій за напрямами: природно-ресурсний потенціал, поселенські аспекти, удосконалення управління сталим розвитком сільських територій, диверсифікація сільської економіки, зайнятість, підвищення життєвого добробуту та соціальний захист сільського населення; розвиток підприємництва й обслуговуючої кооперації, інноваційне забезпечення, поліпшення житлових умов, транспортної інфраструктури, послуг загальної освіти, медичної допомоги, агротуристичного та рекреаційного обслуговування, екологічної безпеки на сільських територіях, фінансове й інвестиційне забезпечення, кредитна підтримка, інформаційно- консультаційна діяльність щодо розвитку села та соціальної сфери. Розрахована на спеціалістів органів управління, самоврядних організацій, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вишів.
 • 15. Філюк, Д. Теоретичні та методичні принципи інклюзивного розвитку сільських територій України [Електронний ресурс] / Д. Філюк // Економіка та сусп-во. – 2023. – № 58. – Електрон. вид. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3299/3224 (дата звернення:20.03.2024),вільний.– Назвазекрана. У статті розглянуто теоретичні та методичні принципи інклюзивного розвитку сільських територій України. Проведено аналіз сучасного стану сільського розвитку та виявлено основні виклики, з якими стикаються сільські громади. У контексті поняття інклюзивного розвитку досліджено необхідність врахування інтересів та потреб різних соціальних груп, а також забезпечення їхньої рівності в доступі до ресурсів та можливостей. Розглянуто методичні аспекти впровадження інклюзивного підходу, такі як формування ефективних механізмів участі громадськості, розвиток інфраструктури та підтримка соціальних інновацій. Досліджено практичні аспекти застосування інклюзивних принципів у сільських територіях на прикладі конкретних ініціатив та програм.
 • 16. Фурман, І. Формування стратегічних напрямів розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / І. Фурман, О. Дмитрик // Таврійс. наук. вісн. Серія: Економіка. – 2022. – № 13. – С. 46–53. – Електрон. вид. – Режим доступу: http://tnv- econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/267 (дата звернення: 20.03.2024), вільний.– Назвазекрана. У статті досліджено підходи до управління розвитком сільських територій. Запропоновані принципи довгострокової політики зайнятості сільського населення регіонів. Визначені стратегічні напрями реформування сільських територій на перспективу. Встановлено стратегічні цілі та пріоритети зайнятості сільського населення.
 • 17. 332.1 Ш 83 Шпильова, Ю. Б. Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації влади : монографія / Ю. Б. Шпильова ; НАН України, Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку. – Київ : ПрофКнига, 2019. – 308с. Досліджено теоретичні та методологічні засади сталого розвитку сільських територій України. Проаналізовано стан, тенденції та проблеми розвитку сільських територій та об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади. Обґрунтовано, що національна політика розвитку сільських територій має будуватися з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу, але враховувати національні особливості. Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, представників органів державної влади, громадськості.
 • 18. Дякую за увагу! Чекаємо вас за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 73, ВОУНБ ім. В. Отамановського, сектор аграрних наук (ІІІ поверх) Підготувала провідний бібліограф сектору аграрних наук Оксана Шпичак