SlideShare a Scribd company logo
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙГ БҮРТГЭХ
2018 он
(Татварын албаны хэрэгцээнд
зориулав)
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
АГУУЛГА
1
• Монгол улсын иргэн та татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх
2
• Гадаад улсын иргэн та татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх
3
• Иргэн та хуулийн этгээд байгуулан, түүнийгээ татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх
4
• Гадаадын байгууллага Монгол улсад төлөөний болон төлөөлөгчийн газар байгуулах
5
• Татвар төлөгч таны хувийн хэрэг, бусад бичиг баримт, мэдээлэл
6
• Иргэн таны болон хуулийн этгээдийн мэдээлэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, харъяалалын
шилжилт хөдөлгөөний тухай
7
• Татвар төлөгчийн харьяалал, татварын алба хооронд шилжих
8
• Татвар төлөх үүрэг дуусгавар болох тухай
9
• Татварын төрөл (ААНОАТ, ХХОАТ, НӨАТ, ҮХЭХАТ, МУАТБӨЯХАТ, ГЗАТ, УТХ, БНАТ)
10
• Зөрчлийн тухай хууль, хувь хүн, хуулийн этгээдийн хариуцлага ногдуулах тухай
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ТА ТАТВАР ТӨЛӨГЧӨӨР БҮРТГҮҮЛЭХ
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ
Татварын ерөнхий хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.Татварын хууль
тогтоомжийн дагуу татвар ногдох орлого, эд хөрөнгө, бараа, тодорхой эрх
бүхий, эсхүл ажил үйлчилгээ эрхэлж, түүнчлэн газар, түүний хэвлий,
байгалийн баялаг, ашигт малтмалын нөөц ашигласан, агаар, ус, хөрс
бохирдуулснаас татвар төлөх үүрэг хүлээсэн хувь хүн, хуулийн этгээд
татвар төлөгч байна.
Мөн хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3.Орлогоос бусад татвар ногдох
зүйлийг өмчлөгч буюу эзэмшигч нь хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй
бол уг зүйлийг өмчилж буюу эзэмшиж эхэлснээс хойш нэг сарын дотор
харьяалагдах татварын албанд хувийн хэрэг нээлгэн татвар төлөгчөөр
бүртгүүлнэ.
 Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх хүсэлт
 Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 Цээж зураг /3х4/ 2 хувь
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ГАДААД УЛСЫН ИРГЭН ТА ТАТВАР ТӨЛӨГЧӨӨР БҮРТГҮҮЛЭХ
Орлогоос бусад татвар ногдох зүйлийг өмчлөгч буюу эзэмшигч нь
хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол уг зүйлийг өмчилж буюу эзэмшиж
эхэлснээс хойш нэг сарын дотор харьяалагдах татварын албанд хувийн
хэрэг нээлгэн татвар төлөгчөөр бүртгүүлнэ.
 Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх хүсэлт
 Гадаадын иргэн болон харьяалалгүй хүний хувьд аль
улсын иргэн болохыг нотолсон баримт бичиг, гадаад
паспорт, Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх
газарт бүртгүүлсэн харьяалалгүй хүний түр үнэмлэх
 Цээж зураг /3х4/ 2 хувь
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ГАДААДЫН ИРГЭНД ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН ДУГААР ОЛГОЖ
БҮРТГЭХ
Хувь хүний орлогын албан татвар /Суутган/ тухай
хуулийн дагуу гадаадын иргэдийн цалин,
хөлснөөс суутгасан татварын тайлагнахдаа харьяа
дүүргийн татварын албанаас татвар төлөгчийн
дугаар авна.
Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллага нь Монгол Улсын эрх
бүхий байгууллагаас олгосон оршин суух үнэмлэх
олгохдоо татвар төлөгчийн дугаарыг олгож болно.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ИРГЭН ТА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БАЙГУУЛАН, ТҮҮНИЙГЭЭ ТАТВАР
ТӨЛӨГЧӨӨР БҮРТГҮҮЛЭХ
Татварын хууль тогтоомжийн дагуу татвар ногдох орлого, эд хөрөнгө,
бараа, тодорхой эрх бүхий, эсхүл ажил үйлчилгээ эрхэлж, түүнчлэн газар,
түүний хэвлий, байгалийн баялаг, ашигт малтмалын нөөц ашигласан, агаар,
ус, хөрс бохирдуулснаас татвар төлөх үүрэг хүлээсэн хувь хүн, хуулийн
этгээд татвар төлөгч байна.
Мөн Орлогоос бусад татвар ногдох зүйлийг өмчлөгч буюу эзэмшигч
нь хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол уг зүйлийг өмчилж буюу
эзэмшиж эхэлснээс хойш нэг сарын дотор харьяалагдах татварын албанд
хувийн хэрэг нээлгэн татвар төлөгчөөр бүртгүүлнэ.
Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд нь бүртгэх байгууллагаас гэрчилгээ
авснаас хойш ажлын 14 өдрийн дотор харъяалагдах татварын албанд ТБ-01,
ТБ-02 маягтыг бєглєж татвар тєлєгчєєр бүртгүүлнэ. Үүнд:
Удирдлагын болон хөрөнгө оруулагчийн анкет, зураг, иргэний
үнэмлэхний хуулбар
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, газар эзэмшлийн байдал, үндсэн
болон эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээ, ажилчдын тооны талаарх мэдээлэл
хуулбар;
Харьяа салбар нэгжийн мэдээлэл
Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, бусад бүртгэх байгууллагын
гэрчилгээний хуулбар, банкин дахь харилцах дансны дугаар;
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ГАДААДЫН БАЙГУУЛЛАГА МОНГОЛ УЛСАД ТӨЛӨӨНИЙ БОЛОН
ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАХ
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй орлого
олсон гадаадын аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн төлөөний газар байна.
Албан татвар төлөгч нь
1.Төлөөний газраараа дамжуулан Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж
байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж;
2.Дээрх 1-д зааснаас бусад хэлбэрээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт
болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй орлого олсон гадаадын аж ахуйн
нэгж.
3.Аж ахуйн нэгжийн аж ахуйн үйл ажиллагааг бүрэн болон хэсэгчлэн
явуулж байгаа дараахь нэгжийг төлөөний газарт хамааруулна:
1.салбар/цех, тасаг/;
2.үйлдвэр;
3.худалдаа, үйлчилгээний газар;
4.газрын тос, байгалийн хийн цооног, түүнчлэн ашигт
малтмал олборлож буй аливаа уурхай.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТАНЫ ХУВИЙН ХЭРЭГ, БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
Татварын алба нь татвар төлөгч, татвар суутгагч бүрт регистрийн дугаар
олгон хувийн хэрэг бүрдүүлж, түүнд дараахь баримт, мэдээллийг хадгална:
1.Татвар төлөгч хувь хүний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, регистрийн
дугаар, гэрчилгээ буюу дэвтрийн дугаар, гэрийн хаяг, харилцах утасны дугаар;
2.Татвар төлөгч хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, удирдлагын
гишүүдийн товч анкет, зураг, иргэний үнэмлэхний дугаар;
3.Хуулийн этгээдийн татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, эрхлэх
үйл ажиллагааны чиглэл;
4.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээ, газар эзэмшлийн байдал, үндсэн
болон эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээ, ажилчдын тоо зэргийг тусгаж
баталгаажуулсан тайлангийн хуулбар;
5.Хөрөнгө оруулагч болон харьяа салбар нэгжийн нэр, тоо, тэдгээрийн
байршил, хаяг, харилцах утасны дугаар;
6.Татвар төлөгчийн төлөх татварын нэр, төрөл, банкин дахь харилцах
дансны дугаар;
7.Тайлан тэнцэл, акт, мэдэгдэх хуудасны хувь;
8.Татвар төлөгчид татварын албанаас хийсэн хяналт шалгалтын
удирдамж, тайлан, зөрчил дутагдлын акт, мэдэгдэл, шаардах хуудас.
9.Газар эзэмших, ашиглах эрхтэй хуулийн этгээд болон ашигт малтмалын
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн эцсийн эзэмшигчийн мэдээлэл.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ИРГЭН ТАНЫ БОЛОН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛД НЭМЭЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
1.Татвар төлөгч үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах,
бэлэглэх зэргээр өмчлөх эрхээ бусдад шилжүүлсэн өдрөөс
хойш ажлын 20 өдрийн дотор харьяалагдах татварын
албанд мэдэгдэнэ.
2.Хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол татвар
төлөгч нь хуулийн этгээдийн мэдээлэл, хувийн хэрэгт
тусгагдсан зүйл өөрчлөгдөх бүрт өөрчлөлт орсноос хойш
ажлын 20 өдрийн дотор татварын албанд мэдэгдэж,
бүртгэл, хувийн хэрэгтээ өөрчлөлт хийлгэнэ.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ИРГЭН ТА ТАТВАРЫН АЛБА ХООРОНД ШИЛЖИХ
Үйл ажиллагаа эрхлэхч иргэн
Татвар төлөгчийн хүсэлт
Татвар төлөгчийн албан ёсны
хаяг, иргэний үнэмлэхний
хуулбар
Тухайн байршилд үйл ажиллагаа
явуулдаг болох сум, бага, хорооны засаг
даргын тодорхойлолт, Мөн тухайн
байршилд үйл ажиллагаа явуулдаг
түрээсийн гэрээний хуулбар
• Шилжилт хөдөлгөөний талаарх
харъяалах татварын албаны
албан бичиг
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар
(хоёр тал)
• Татвар төлөгчийн гаргасан
шилжих хүсэлт
• Татвар төлөгчийн карт
• Төлөвлөгөөний хуваарь
• Өрийн карт (Татварын өрийн
тооцооллын хүснэгт)
Татварын албад шилжих
татварын албанд шилжилт
хөдөлгөөнтэй холбоотой
дараах материалыг
хүргүүлнэ.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ҮХЭХ болон газрын
гэрчилгээ, лиценз, тусгай
зөвшөөрлийн дагуу үйл
ажиллагаа явуулахаар
Татвар төлөгчийн хүсэлт
Хуулийн этгээдийн хувь
нийлүүлэгч гишүүн болон
гишүүдийн шийдвэр
Удирдлагын харъяалал
өөрчлөгдсөн иргэний
үнэмлэхний хуулбар, сум,
бага, хорооны засаг даргын
тодорхойлолт (байршилтай
эсэх, хуулийн этгээд үйл
ажиллагаа явуулдаг тухай
Хуулийн этгээдийн
удирдлагын харъяалал нь
өөрчлөгдсөн тохиолдол
Татвар төлөгчийн хүсэлт
Хуулийн этгээдийн хувь
нийлүүлэгч гишүүн болон
гишүүдийн шийдвэр
ҮХЭХ болон газрын
гэрчилгээ, лиценз, тусгай
зөвшөөрлийн хуулбар
баримт бичиг
Бусад төрлийн үйл
ажиллагаа эрхлэхээр
Татвар төлөгчийн хүсэлт
Хуулийн этгээдийн хувь
нийлүүлэгч гишүүн болон
гишүүдийн шийдвэр
Тухайн байршилд үйл
ажиллагаа явуулдаг болох
сум, бага, хорооны засаг
даргын тодорхойлолт, Мөн
тухайн байршилд үйл
ажиллагаа явуулдаг
түрээсийн гэрээний хуулбар
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ТАТВАРЫН АЛБА ХООРОНД ШИЛЖИХ
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ТАТВАРЫН АЛБА ХООРОНД ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ХУУЛИЙН
ЭТГЭЭД ШИЛЖИХ ТУХАЙ
• Шилжилт хөдөлгөөний талаарх харъяалах
татварын албаны албан бичиг
• Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбар (хоёр тал)
• Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт
• Татвар төлөгчийн карт
• Төлөвлөгөөний хуваарь
• Өрийн карт (Татварын өрийн тооцооллын хүснэгт)
ТЕГ-т Татварын албад
татвар төлөгчийн
шилжилт хөдөлгөөнтэй
холбоотой дараах
материалыг хүргүүлнэ.
Харъяа аймаг, дүүргийг өөрчлөн шилжилт хөдөлгөөн хийлгэх хүсэлтийг татварын алба 14
хоногийн дотор судлан ТЕГ-ын Татвар төлөгчтэй харилцах газраас шийдвэр өгсөний дараа
Татварын алба хооронд шилжүүлсэн татвар төлөгчийн тооцооллын үлдэгдэлийн карт
(Маягт ТА-12)-ыг зааврын дагуу бөглөн Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт өөрчлөлт
хийлгэхээр хүргүүлдэг байна;
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
Аймаг , нийслэл,
дүүрэг хооронд
ТЕГ-ын
ТТХГ-ын
албан бичиг
Дүүрэг хооронд
НТГ-ын
ТТХХ-ийн
албан бичиг
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ
ШИЙДВЭРЛЭХ
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
Татвар төлөгч
хүсэлт гаргах
ТЕГ , НТГ-т
ТА-аас
хүсэлтийг
албан бичгээр
ирүүлэх
Татварын
албадад ТЕГ,
НТГ-аас
шийдвэрлэсэн
албан бичиг
явуулах
Татвар
төлөгчийг
шилжүүлэх /
хасалтын карт
ТБ 05/
Шилжүүлсэн
алба бүртгэээс
хасах, хүлээн
авсан алба
бүртгэх
ХЭБГ
ШИЛЖИЛТИЙН ЗУРАГЛАЛ
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ТАТВАР ТӨЛӨХ ҮҮРЭГ ДУУСГАВАР БОЛОХ ТУХАЙ
ТАТВАРЫН
ЕРӨНХИЙ
ХУУЛЬ
Татвар төлөх үүрэг дуусгавар болох, бусдад шилжих
• 1.Татвар төлөх үүрэг дараахь тохиолдолд дуусгавар болно:
• 1.1.тухайн төрлийн татварын хууль хүчингүй болсон;
• 1.2.тухайн төрлийн татварыг төлж дууссан;
• 1.3.татвар төлөгч тухайн төрлийн татвараас бүрэн чөлөөлөгдсөн;
• 1.4.татвар төлөгч хувь хүн нас барсан буюу нас барсанд тооцогдсон;
• 1.5.татвар төлөгч хуулийн этгээд татан буугдсан.
• 2.Нас барсан буюу нас барсанд тооцогдсон хувь хүний татвар төлөх үүрэг,
түүнтэй холбогдох эрх өв залгамжлагчид нь шилжинэ.
• 3.Өөрчлөн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн төлөөгүй буюу дутуу төлсөн
татвар төлөх үүрэг, түүнтэй холбогдох эрх өөрчлөн байгуулагдсаны дүнд
бий болсон хуулийн этгээдэд шилжих ба уг этгээд тусгаарлах, салах замаар
өөрчлөн байгуулагдсан бол татвар ногдох зүйлтэй хувь тэнцүүлэн татвар
ногдох үүрэг тэдгээрт шилжинэ.
• 4.Хуулийн этгээд татан буугдсан бол татан буулгах комисс, дампуурсан бол
нэхэмжлэгчдийн зөвлөл төлөөгүй буюу дутуу төлсөн татварыг хуулийн
этгээдийн эд хөрөнгөөс хуульд заасан журмаар гаргуулж энэ хуулийн 7
дугаар зүйлд заасны дагуу төсөвт төлнө.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
МОНГОЛ УЛСЫН ТАТВАР (Албан татвар)
Д/д Монгол Улсын татвар Тайлангийн төрөл
1
ААНОАТ
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар
2 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан татварын тайлан
3 Суутгагчийн аж ахуйн нэгжид олгосон орлогоос
4 Аж ахуйн нэгж байгууллагын ногдол ашиг
5 Санхїї-тєрийн ємчийн байгууллагын шилжїїлсэн ашиг Хувьцааны ногдол ашиг
6
ХХОАТ
Цалин хєлс болон тїїнтэй адилтгах орлого Сїїтган-1
7 Урлаг.тоглолт, спорт тэмцээний, ШУ бїтээл Суутган-2
8 Хадгаламжийн хїїгийн орлого
9 Хувь хїний орлогын албан татвар
10 Иргэний їл хєдлєх эд хєрєнгє борлуулсны албан татвар
11
НӨАТ
Дотоодын бараа, їйлчилгээний НЄАТ
12 Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан НЄАТ
13
ОАТ
Дотоодын архины онцгой албан татвар
14 Дотоодын пивоны онцгой албан татвар
15 Дотоодын дарсны онцгой албан татвар
16 Дотоодын тамхины онцгой албан татвар
17 Дотоодын спиртын онцгой албан татвар
18 Дотоодын шимийн архины онцгой албан татвар
19 Тєлбєрт таавар, бооцоот тоглоомын онцгой албан татвар
20НХАТ Нийслэл хотын албан татвар
38
Хөрөнгийн албан татвар
Галт зэвсгийн албан татвар
39 Їл хєдлєх хєрєнгийн татвар
40 Газрын їл хєдлєх хєрєнгийн албан татвар
41 Автотээвэр, єєрєє явагч хэрэгслийн татвар
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
МОНГОЛ УЛСЫН ТАТВАР (Хураамж, төлбөр)
Д/д Монгол Улсын татвар Тайлангийн төрөл
1
Улсын тэмдэгтийн хураамж
Улсын тэмдэгтийн хураамж
2 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах эрхийн зєвшєєрлийн хураамж
3 Хог хаягдлын хураамж
4
Ашигт малтмалын нөөц
Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр
5 Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зєвшєєрлийн тєлбєр
6 Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны тєлбєр
7
Байгалийн нөөц ашигласаны
төлбөр
Ургамал ашигласны тєлбєр
8 Ус, рашаан ашигласны тєлбєр
9 Ойн нєєцийн тєлбєр
10 Агнуурын нєєцийн тєлбєр
11 Ус ашигласны тєлбєр
12
Агаарын бохирдолын төлбөр
Нїїрсний агаарын бохирдлын тєлбєр
13 Органик уусгагчийн агаарын бохирдлын тєлбєр
14 Автын агаарын бохирдлын тєлбєр
15 Томоохон эх їїсвэрийн агаарын бохирдлын тєлбєр
16Газрын төлбөр Газрын тєлбєр
17Ус бохирдуулсны төлбөр Ус бохирдуулсны тєлбєр
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
МОНГОЛ УЛСЫН ТАТВАРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН
АЛБАН ТАТВАР
• Орлого
• Эд хөрөнгө
• Бараа, ажил,
үйлчилгээний
ХУРААМЖ
• Тодорхой эрх
ТӨЛБӨР
• Газар, түүний хэвлий,
байгалийн баялаг, ашигт
малтмалын нөөц
• Агаар, хөрс, усны
бохирдол
(Татварын ерөнхий хуулийн 5,6 дугаар зүйлээс)
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ААНОАТ-ЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС
Монгол Улсын
хуулийн дагуу
үүсгэн
байгуулагдсан аж
ахуйн нэгж;
Удирдах
байгууллага нь
Монгол Улсад
байрладаг
гадаадын аж ахуйн
нэгж;
Төлөөний
газраараа
дамжуулан Монгол
Улсад үйл
ажиллагаа явуулж
байгаа гадаадын аж
ахуйн нэгж;
Монгол Улсын
нутаг дэвсгэрт
болон Монгол
Улсаас эх
үүсвэртэй орлого
олсон гадаадын аж
ахуйн нэгж ;
Албан татвар төлөгчийн дараахь төрлийн орлогод албан татвар ногдоно:
• Үйл ажиллагааны орлого;
• Хөрөнгийн орлого;
• Хөрөнгө борлуулсны орлого.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ХХОАТ-ЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС
Тухайн татварын жилд албан татвар ногдох орлого олсон, эсхүл тийм орлого олоогүй ч хуульд
заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий Монгол Улсад оршин суугч Монгол Улсын иргэн,
гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн энэ хуулийн дагуу албан татвар төлөгч байна.
Албан татвар төлөгчийн татварын жилд олсон дараахь
орлогод албан татвар ногдуулна:
• цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах
хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого;
• үйл ажиллагааны орлого;
• хөрөнгийн орлого;
• хөрөнгө борлуулсны орлого;
• шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл туурвих, шинэ бүтээл,
бүтээгдэхүүний болон ашигтай загвар зохион бүтээх, спортын тэмцээн,
урлагийн тоглолт зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох замаар олсон орлого,
тэдгээртэй адилтгах бусад орлого;
• урлагийн тоглолт, спортын тэмцээний шагнал, наадмын бай шагнал;
• төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны орлого;
• шууд бус орлого.
• бусдаас үнэ төлбөргүй авсан газар эзэмших, ашиглах эрхийн орлого.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС
Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу
байгуулагдсан, өөрийн хөрөнгө нь 100 мянган
америк доллар буюу түүнтэй тэнцэх төгрөгөөс
дээш, түүний 25-аас доошгүй хувь нь гадаадын
хөрөнгө оруулагчийн хувь хөрөнгөөс бүрдсэн аж
ахуйн нэгжийг гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж
ахуйн нэгж гэнэ.
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж,
гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн
газар байгуулах зөвшөөрлийг өргөдөл, холбогдох
баримт бичгийг үндэслэн гадаадын хөрөнгө
оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллага олгоно.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ БҮХИЙ ЭТГЭЭД
Энгийн хувьцааных нь 20 буюу
түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг;
Ногдол ашиг, ашгийн
хуваарилалтынх нь 20 буюу
түүнээс дээш хувийг авах эрхтэй;
Аж ахуйн нэгжийн удирдлагын 20
буюу түүнээс дээш хувийг томилох
эрхтэй, эсхүл үйл ажиллагааных нь
бодлого чиглэлийг тодорхойлдог.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
НӨАТ ТУХАЙ ХУУЛИАС
Бараа, ажил, үйлчилгээг аливаа хэлбэрээр
борлуулахгүй, аж ахуйн үйл ажиллагааны бус,
зөвхөн өөртөө хэрэглэх зориулалтаар худалдан
авч, импортоор оруулсан хувь хүнийг албан татвар
төлөгч гэнэ.
Албан татвар суутган төлөгч
• Үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын
хэмжээ нь 50 сая ба түүнээс дээш төгрөгт хүрч,
албан татвар ногдуулан суутган авч, төсөвт
төвлөрүүлэх үүрэг бүхий дараах этгээд албан
татвар суутган төлөгч байна.
• Борлуулалтын орлогын хэмжээ 50 сая ба
түүнээс дээш төгрөгт гэдэгт тухайн этгээдийн
хөрөнгөөр бүртгэлтэй байсан үндсэн хөрөнгийн
борлуулалт хамаарахгүй.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ, СУУТГАН ТӨЛӨГЧИЙГ БҮРТГЭХ
Хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын хэмжээ нь
хуульд заасан 50 сая төгрөгний орлогын 20 буюу түүнээс дээш хувьд хүрсэн бол
албан татвар суутган төлөгчөөр сайн дураар бүртгүүлж болно.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ, СУУТГАН ТӨЛӨГЧИЙГ БҮРТГЭХ
Өргөдөл Гэрчилгээ
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутгагчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах
журам 2015 он
Борлуулалтын орлогын
хэмжээ нь нягтлан бодох
бүртгэлийн анхан шатны
баримтаар нотлогдсон
байна.
Ажлын 10 өдөрт Ажлын 3 өдөрт
Албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэхдээ:
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ, СУУТГАН ТӨЛӨГЧИЙГ
БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ
Хувь хүн,
хуулийн этгээд
албан татвар
суутган
төлөгчөөр
бүртгүүлснээс
хойш
Албан
татвар
ногдох
орлогогүй
Орлогын хэмжээ нь албан
татвар суутган төлөгчөөр
бүртгүүлсэн босгын хэмжээнд
хүрээгүй нь дараалсан 12
сарын албан татварын
тайлангаар
Үйл
ажиллагаа
явуулаагүй нь
нотлогдсон
бол
Харьяалах татварын
алба албан татвар
суутган төлөгчийн
бүртгэлээс хасч,
гэрчилгээг хүчингүй
болгоно.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
Иргэний хууль
• Газар, түүнээс салгамагц зориулалтын дагуу ашиглаж үл болох эд юмс үл
хөдлөх эд хөрөнгөд хамаарна.
Үл хөдлөх эд
хөрөнгийн албан
татварын тухай
хууль
• ТАТВАР ТӨЛӨГЧ:
• Өмчийн бүх төрөлд хамаарагдах компани, хоршоо, нөхөрлөл, гадаадын хөрөнгө
оруулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллага, тэдгээрийн төлөөлөгчийн газар
• ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ:
• Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг
• Орон сууц
• Нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламж.
• Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн удирдлага, нэгжийн үйлдвэрлэл, технологийн
парк
• Чөлөөт бүсэд баригдаж бүртгэгдсэн барилга байгууламж.
ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН
ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
АВТО ТЭЭВЭР БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЭЛ, БУУНЫ
АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС
Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн
албан татвар төлөгч
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт автотээврийн болон өөрөө
явагч хэрэгсэл эзэмшиж буй хувь хүн, аж ахуйн нэгж,
байгууллага албан татвар төлөгч байна.
Галт зэвсгийн албан татвар төлөгч
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжид заасны
дагуу галт зэвсэг эзэмшиж байгаа дараах этгээд албан
татвар төлнө:
• Монгол Улсын иргэн;
• Өмчийн бүх төрөлд хамаарах хуулийн этгээд.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТОДОРОЙЛОЛТ
Тэмдэгтийн хураамж төлөгч гэж
• Тэмдэгтийн хураамж төлөх үйлчилгээгээр үйлчлүүлж байгаа дараахь этгээд
тэмдэгтийн хураамж төлөгч байна:
• Монгол Улсын иргэн;
• Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн;
• Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, түүний салбар,
төлөөлөгчийн газар, улс төрийн нам, хөдөлгөөн, сан, шашны байгууллага;
• Гадаад улс дахь Монгол Улсын элчин сайдын яам, консулын газраар дамжуулан
үйлчилгээ авч байгаа иргэн, хуулийн этгээд.
Улсын тэмдэгтийн хураамж гэж
• Төрийн эрх бүхий байгууллагаас энэ хуульд заасан үйлчилгээ үзүүлсний төлөө иргэн,
хуулийн этгээдийн төлж байгаа мөнгөн хөрөнгийг улсын тэмдэгтийн хураамж /цаашид
“тэмдэгтийн хураамж” гэх/ гэнэ.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
БАЙГАЛЬ БОЛОН АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ
АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР
БАЙГАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧ ГЭЖ
• Монгол Улсын иргэн,
• Гадаадын иргэн,
• Харьяалалгүй хүн,
• Хуулийн этгээд
БАЙГАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ГЭЖ
• Ургамал,
• Ус,
• Ой,
• Ан амьтны нөөцийг ашигласны төлбөр
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ЗӨРЧИЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ХУВЬ ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН
ХАРИУЦЛАГА ОНОГДУУЛАХ ТУХАЙ
Татварын
ерөнхий хууль
Татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй нь татвар ногдуулах, төлөх,
суутгах үүрэг, түүнтэй уялдаж хүлээх хариуцлагаас чөлөөлөгдөх
үндэслэл болохгүй.
Татварын ерөнхий хууль зөрчсөн этгээдэд оногдуулах арга хэмжээ
1. Татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй, бүртгүүлэх үүргээ биелүүлээгүй бол хүнийг нэг зуун тавин нэгжтэй
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянга таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
2. Харьяалагдах татварын албанд мэдэгдэх, бүртгэл, хувийн хэрэгтээ өөрчлөлт хийлгэх, шаардлагатай баримтуудад
заавал тусгах үүргээ биелүүлээгүй бол хүнийг нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
3. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрын хаягаа буруу тодорхойлох, дуудахад хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүрэлцэн
ирэхгүй байх, оршин суугаагаа үл мэдэгдэж татвар, алданги, торгууль төлөхөөс зайлсхийсэн бол татварыг нөхөн
төлүүлж хүнийг дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА.

More Related Content

What's hot

Авлагын бүргэл
Авлагын бүргэлАвлагын бүргэл
Авлагын бүргэл
Enebish Vandandulam
 
Lecture11
Lecture11Lecture11
Lecture11
Bbujee
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголтНягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт
ИЗ-СЭЗС багш Б.Өнөрцэцэг
 
Татварын бүртгэлийн тухай ойлголт
Татварын бүртгэлийн тухай ойлголтТатварын бүртгэлийн тухай ойлголт
Татварын бүртгэлийн тухай ойлголт
ИЗ-СЭЗС багш А.Цэрэнбямба
 
бараа материалын бүртгэл
бараа материалын бүртгэлбараа материалын бүртгэл
бараа материалын бүртгэл
Enebish Vandandulam
 
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэлсанхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
Enebish Vandandulam
 
Lecture 11
Lecture 11Lecture 11
Lecture 11
Odko Ts
 
лекц №1
лекц №1лекц №1
лекц №1
Byambadrj Myagmar
 
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture 4
Odko Ts
 
Санхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын Авлага
Санхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын АвлагаСанхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын Авлага
Санхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын Авлага
Byambadrj Myagmar
 
санхүү бүртгэл тест сан
санхүү бүртгэл тест сансанхүү бүртгэл тест сан
санхүү бүртгэл тест сан
Burnee Oogii
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Chuluun Zulaa
 
Ma lecture 1 удирдлагын бүртгэлийн тухай ойлголт
Ma lecture 1 удирдлагын бүртгэлийн тухай ойлголтMa lecture 1 удирдлагын бүртгэлийн тухай ойлголт
Ma lecture 1 удирдлагын бүртгэлийн тухай ойлголт
Odko Ts
 
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэлүйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
Enebish Vandandulam
 
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шинлекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
Byambadrj Myagmar
 
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulaltSanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
E-Gazarchin Online University
 
Зардлын бүртгэл Лекц 11,12
Зардлын бүртгэл Лекц 11,12Зардлын бүртгэл Лекц 11,12
Зардлын бүртгэл Лекц 11,12
Bbujee
 

What's hot (20)

Авлагын бүргэл
Авлагын бүргэлАвлагын бүргэл
Авлагын бүргэл
 
Lecture11
Lecture11Lecture11
Lecture11
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголтНягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт
 
Татварын бүртгэлийн тухай ойлголт
Татварын бүртгэлийн тухай ойлголтТатварын бүртгэлийн тухай ойлголт
Татварын бүртгэлийн тухай ойлголт
 
бараа материалын бүртгэл
бараа материалын бүртгэлбараа материалын бүртгэл
бараа материалын бүртгэл
 
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэлсанхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
санхүүгийн ахисан түвшний бүртгэл
 
Lecture 11
Lecture 11Lecture 11
Lecture 11
 
лекц №1
лекц №1лекц №1
лекц №1
 
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture 4
 
НББОУС-21
НББОУС-21НББОУС-21
НББОУС-21
 
Санхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын Авлага
Санхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын АвлагаСанхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын Авлага
Санхүүгийн тайлангийн аудит-Гарын Авлага
 
санхүү бүртгэл тест сан
санхүү бүртгэл тест сансанхүү бүртгэл тест сан
санхүү бүртгэл тест сан
 
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс хичээл 9 ШИДС
 
Ma lecture 1 удирдлагын бүртгэлийн тухай ойлголт
Ma lecture 1 удирдлагын бүртгэлийн тухай ойлголтMa lecture 1 удирдлагын бүртгэлийн тухай ойлголт
Ma lecture 1 удирдлагын бүртгэлийн тухай ойлголт
 
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэлүйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл
 
валютийн ханш
валютийн ханшвалютийн ханш
валютийн ханш
 
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шинлекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
лекц №11 капиталын зардал хөшүүргийн шин
 
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulaltSanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt
 
Зардлын бүртгэл Лекц 11,12
Зардлын бүртгэл Лекц 11,12Зардлын бүртгэл Лекц 11,12
Зардлын бүртгэл Лекц 11,12
 
Sb 5 bm
Sb 5 bmSb 5 bm
Sb 5 bm
 

Similar to шинэ татвар төлөгчид

Tatvar hungulult
Tatvar hungulultTatvar hungulult
Tatvar hungulult
Вэб Хөгжүүлэгч
 
монгол улсын хууль.Doc
монгол улсын хууль.Docмонгол улсын хууль.Doc
монгол улсын хууль.Doc
baynaa_248
 
Зөрчлийн тухай хуульд татварын зөрчлийг зохицуулсан байдал
Зөрчлийн тухай хуульд татварын зөрчлийг зохицуулсан байдалЗөрчлийн тухай хуульд татварын зөрчлийг зохицуулсан байдал
Зөрчлийн тухай хуульд татварын зөрчлийг зохицуулсан байдал
Umguullin Mongol Umguulugch
 
Aanoat 180502
Aanoat 180502Aanoat 180502
Aanoat 180502
Tengis Munkhjargal
 
Tatvariin bagts huuliin haritsuulalt
Tatvariin bagts huuliin haritsuulaltTatvariin bagts huuliin haritsuulalt
Tatvariin bagts huuliin haritsuulalt
Umguullin Mongol Umguulugch
 
1taxpayer surgalt
1taxpayer surgalt1taxpayer surgalt
1taxpayer surgalt
Khurelbaatar Galbadrakh
 
“Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль
“Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль“Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль
“Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль
Вэб Хөгжүүлэгч
 
ГАДААДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД МОНГОЛ УЛСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХЭД ОЛГ...
ГАДААДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД МОНГОЛ УЛСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХЭД ОЛГ...ГАДААДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД МОНГОЛ УЛСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХЭД ОЛГ...
ГАДААДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД МОНГОЛ УЛСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХЭД ОЛГ...
Umguullin Mongol Umguulugch
 
Aj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhai
Aj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhaiAj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhai
Aj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhai
Batdorj Tuvaan
 
Эдийн засгийн ил тод байдлын дэмжих тухай хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэх жур...
Эдийн засгийн ил тод байдлын дэмжих тухай хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэх жур...Эдийн засгийн ил тод байдлын дэмжих тухай хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэх жур...
Эдийн засгийн ил тод байдлын дэмжих тухай хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэх жур...
Вэб Хөгжүүлэгч
 
Company law
Company lawCompany law

Similar to шинэ татвар төлөгчид (20)

Nuat huuli
Nuat huuliNuat huuli
Nuat huuli
 
Nuat huuli
Nuat huuliNuat huuli
Nuat huuli
 
Tatvar hungulult
Tatvar hungulultTatvar hungulult
Tatvar hungulult
 
Lekts 4
Lekts 4Lekts 4
Lekts 4
 
Lekts 4
Lekts 4Lekts 4
Lekts 4
 
монгол улсын хууль.Doc
монгол улсын хууль.Docмонгол улсын хууль.Doc
монгол улсын хууль.Doc
 
Зөрчлийн тухай хуульд татварын зөрчлийг зохицуулсан байдал
Зөрчлийн тухай хуульд татварын зөрчлийг зохицуулсан байдалЗөрчлийн тухай хуульд татварын зөрчлийг зохицуулсан байдал
Зөрчлийн тухай хуульд татварын зөрчлийг зохицуулсан байдал
 
Lekts 4
Lekts 4Lekts 4
Lekts 4
 
Lekts 4
Lekts 4Lekts 4
Lekts 4
 
Aanoat 180502
Aanoat 180502Aanoat 180502
Aanoat 180502
 
Татварын хууль
Татварын хуульТатварын хууль
Татварын хууль
 
Tatvariin bagts huuliin haritsuulalt
Tatvariin bagts huuliin haritsuulaltTatvariin bagts huuliin haritsuulalt
Tatvariin bagts huuliin haritsuulalt
 
1taxpayer surgalt
1taxpayer surgalt1taxpayer surgalt
1taxpayer surgalt
 
“Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль
“Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль“Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль
“Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль
 
ГАДААДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД МОНГОЛ УЛСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХЭД ОЛГ...
ГАДААДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД МОНГОЛ УЛСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХЭД ОЛГ...ГАДААДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД МОНГОЛ УЛСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХЭД ОЛГ...
ГАДААДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД МОНГОЛ УЛСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХЭД ОЛГ...
 
Aj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhai
Aj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhaiAj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhai
Aj ahui negjiin orlogiin alban tatvariin tuhai
 
Lekts 5
Lekts 5Lekts 5
Lekts 5
 
Lekts 5
Lekts 5Lekts 5
Lekts 5
 
Эдийн засгийн ил тод байдлын дэмжих тухай хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэх жур...
Эдийн засгийн ил тод байдлын дэмжих тухай хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэх жур...Эдийн засгийн ил тод байдлын дэмжих тухай хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэх жур...
Эдийн засгийн ил тод байдлын дэмжих тухай хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэх жур...
 
Company law
Company lawCompany law
Company law
 

шинэ татвар төлөгчид

 • 1. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙГ БҮРТГЭХ 2018 он (Татварын албаны хэрэгцээнд зориулав)
 • 2. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР АГУУЛГА 1 • Монгол улсын иргэн та татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх 2 • Гадаад улсын иргэн та татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх 3 • Иргэн та хуулийн этгээд байгуулан, түүнийгээ татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх 4 • Гадаадын байгууллага Монгол улсад төлөөний болон төлөөлөгчийн газар байгуулах 5 • Татвар төлөгч таны хувийн хэрэг, бусад бичиг баримт, мэдээлэл 6 • Иргэн таны болон хуулийн этгээдийн мэдээлэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, харъяалалын шилжилт хөдөлгөөний тухай 7 • Татвар төлөгчийн харьяалал, татварын алба хооронд шилжих 8 • Татвар төлөх үүрэг дуусгавар болох тухай 9 • Татварын төрөл (ААНОАТ, ХХОАТ, НӨАТ, ҮХЭХАТ, МУАТБӨЯХАТ, ГЗАТ, УТХ, БНАТ) 10 • Зөрчлийн тухай хууль, хувь хүн, хуулийн этгээдийн хариуцлага ногдуулах тухай
 • 3. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ТА ТАТВАР ТӨЛӨГЧӨӨР БҮРТГҮҮЛЭХ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ Татварын ерөнхий хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.Татварын хууль тогтоомжийн дагуу татвар ногдох орлого, эд хөрөнгө, бараа, тодорхой эрх бүхий, эсхүл ажил үйлчилгээ эрхэлж, түүнчлэн газар, түүний хэвлий, байгалийн баялаг, ашигт малтмалын нөөц ашигласан, агаар, ус, хөрс бохирдуулснаас татвар төлөх үүрэг хүлээсэн хувь хүн, хуулийн этгээд татвар төлөгч байна. Мөн хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3.Орлогоос бусад татвар ногдох зүйлийг өмчлөгч буюу эзэмшигч нь хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол уг зүйлийг өмчилж буюу эзэмшиж эхэлснээс хойш нэг сарын дотор харьяалагдах татварын албанд хувийн хэрэг нээлгэн татвар төлөгчөөр бүртгүүлнэ.  Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх хүсэлт  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар  Цээж зураг /3х4/ 2 хувь
 • 4. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ГАДААД УЛСЫН ИРГЭН ТА ТАТВАР ТӨЛӨГЧӨӨР БҮРТГҮҮЛЭХ Орлогоос бусад татвар ногдох зүйлийг өмчлөгч буюу эзэмшигч нь хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол уг зүйлийг өмчилж буюу эзэмшиж эхэлснээс хойш нэг сарын дотор харьяалагдах татварын албанд хувийн хэрэг нээлгэн татвар төлөгчөөр бүртгүүлнэ.  Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх хүсэлт  Гадаадын иргэн болон харьяалалгүй хүний хувьд аль улсын иргэн болохыг нотолсон баримт бичиг, гадаад паспорт, Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газарт бүртгүүлсэн харьяалалгүй хүний түр үнэмлэх  Цээж зураг /3х4/ 2 хувь
 • 5. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ГАДААДЫН ИРГЭНД ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН ДУГААР ОЛГОЖ БҮРТГЭХ Хувь хүний орлогын албан татвар /Суутган/ тухай хуулийн дагуу гадаадын иргэдийн цалин, хөлснөөс суутгасан татварын тайлагнахдаа харьяа дүүргийн татварын албанаас татвар төлөгчийн дугаар авна. Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь Монгол Улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон оршин суух үнэмлэх олгохдоо татвар төлөгчийн дугаарыг олгож болно.
 • 6. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ИРГЭН ТА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БАЙГУУЛАН, ТҮҮНИЙГЭЭ ТАТВАР ТӨЛӨГЧӨӨР БҮРТГҮҮЛЭХ Татварын хууль тогтоомжийн дагуу татвар ногдох орлого, эд хөрөнгө, бараа, тодорхой эрх бүхий, эсхүл ажил үйлчилгээ эрхэлж, түүнчлэн газар, түүний хэвлий, байгалийн баялаг, ашигт малтмалын нөөц ашигласан, агаар, ус, хөрс бохирдуулснаас татвар төлөх үүрэг хүлээсэн хувь хүн, хуулийн этгээд татвар төлөгч байна. Мөн Орлогоос бусад татвар ногдох зүйлийг өмчлөгч буюу эзэмшигч нь хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол уг зүйлийг өмчилж буюу эзэмшиж эхэлснээс хойш нэг сарын дотор харьяалагдах татварын албанд хувийн хэрэг нээлгэн татвар төлөгчөөр бүртгүүлнэ. Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд нь бүртгэх байгууллагаас гэрчилгээ авснаас хойш ажлын 14 өдрийн дотор харъяалагдах татварын албанд ТБ-01, ТБ-02 маягтыг бєглєж татвар тєлєгчєєр бүртгүүлнэ. Үүнд: Удирдлагын болон хөрөнгө оруулагчийн анкет, зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, газар эзэмшлийн байдал, үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээ, ажилчдын тооны талаарх мэдээлэл хуулбар; Харьяа салбар нэгжийн мэдээлэл Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, бусад бүртгэх байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, банкин дахь харилцах дансны дугаар;
 • 7. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ГАДААДЫН БАЙГУУЛЛАГА МОНГОЛ УЛСАД ТӨЛӨӨНИЙ БОЛОН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАХ Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй орлого олсон гадаадын аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн төлөөний газар байна. Албан татвар төлөгч нь 1.Төлөөний газраараа дамжуулан Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж; 2.Дээрх 1-д зааснаас бусад хэлбэрээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй орлого олсон гадаадын аж ахуйн нэгж. 3.Аж ахуйн нэгжийн аж ахуйн үйл ажиллагааг бүрэн болон хэсэгчлэн явуулж байгаа дараахь нэгжийг төлөөний газарт хамааруулна: 1.салбар/цех, тасаг/; 2.үйлдвэр; 3.худалдаа, үйлчилгээний газар; 4.газрын тос, байгалийн хийн цооног, түүнчлэн ашигт малтмал олборлож буй аливаа уурхай.
 • 8. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТАНЫ ХУВИЙН ХЭРЭГ, БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ Татварын алба нь татвар төлөгч, татвар суутгагч бүрт регистрийн дугаар олгон хувийн хэрэг бүрдүүлж, түүнд дараахь баримт, мэдээллийг хадгална: 1.Татвар төлөгч хувь хүний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, регистрийн дугаар, гэрчилгээ буюу дэвтрийн дугаар, гэрийн хаяг, харилцах утасны дугаар; 2.Татвар төлөгч хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, удирдлагын гишүүдийн товч анкет, зураг, иргэний үнэмлэхний дугаар; 3.Хуулийн этгээдийн татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл; 4.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээ, газар эзэмшлийн байдал, үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээ, ажилчдын тоо зэргийг тусгаж баталгаажуулсан тайлангийн хуулбар; 5.Хөрөнгө оруулагч болон харьяа салбар нэгжийн нэр, тоо, тэдгээрийн байршил, хаяг, харилцах утасны дугаар; 6.Татвар төлөгчийн төлөх татварын нэр, төрөл, банкин дахь харилцах дансны дугаар; 7.Тайлан тэнцэл, акт, мэдэгдэх хуудасны хувь; 8.Татвар төлөгчид татварын албанаас хийсэн хяналт шалгалтын удирдамж, тайлан, зөрчил дутагдлын акт, мэдэгдэл, шаардах хуудас. 9.Газар эзэмших, ашиглах эрхтэй хуулийн этгээд болон ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн эцсийн эзэмшигчийн мэдээлэл.
 • 9. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ИРГЭН ТАНЫ БОЛОН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ 1.Татвар төлөгч үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, бэлэглэх зэргээр өмчлөх эрхээ бусдад шилжүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 20 өдрийн дотор харьяалагдах татварын албанд мэдэгдэнэ. 2.Хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол татвар төлөгч нь хуулийн этгээдийн мэдээлэл, хувийн хэрэгт тусгагдсан зүйл өөрчлөгдөх бүрт өөрчлөлт орсноос хойш ажлын 20 өдрийн дотор татварын албанд мэдэгдэж, бүртгэл, хувийн хэрэгтээ өөрчлөлт хийлгэнэ.
 • 10. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ИРГЭН ТА ТАТВАРЫН АЛБА ХООРОНД ШИЛЖИХ Үйл ажиллагаа эрхлэхч иргэн Татвар төлөгчийн хүсэлт Татвар төлөгчийн албан ёсны хаяг, иргэний үнэмлэхний хуулбар Тухайн байршилд үйл ажиллагаа явуулдаг болох сум, бага, хорооны засаг даргын тодорхойлолт, Мөн тухайн байршилд үйл ажиллагаа явуулдаг түрээсийн гэрээний хуулбар • Шилжилт хөдөлгөөний талаарх харъяалах татварын албаны албан бичиг • Иргэний үнэмлэхний хуулбар (хоёр тал) • Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт • Татвар төлөгчийн карт • Төлөвлөгөөний хуваарь • Өрийн карт (Татварын өрийн тооцооллын хүснэгт) Татварын албад шилжих татварын албанд шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараах материалыг хүргүүлнэ.
 • 11. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ҮХЭХ болон газрын гэрчилгээ, лиценз, тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулахаар Татвар төлөгчийн хүсэлт Хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлэгч гишүүн болон гишүүдийн шийдвэр Удирдлагын харъяалал өөрчлөгдсөн иргэний үнэмлэхний хуулбар, сум, бага, хорооны засаг даргын тодорхойлолт (байршилтай эсэх, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулдаг тухай Хуулийн этгээдийн удирдлагын харъяалал нь өөрчлөгдсөн тохиолдол Татвар төлөгчийн хүсэлт Хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлэгч гишүүн болон гишүүдийн шийдвэр ҮХЭХ болон газрын гэрчилгээ, лиценз, тусгай зөвшөөрлийн хуулбар баримт бичиг Бусад төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр Татвар төлөгчийн хүсэлт Хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлэгч гишүүн болон гишүүдийн шийдвэр Тухайн байршилд үйл ажиллагаа явуулдаг болох сум, бага, хорооны засаг даргын тодорхойлолт, Мөн тухайн байршилд үйл ажиллагаа явуулдаг түрээсийн гэрээний хуулбар ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ТАТВАРЫН АЛБА ХООРОНД ШИЛЖИХ
 • 12. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ТАТВАРЫН АЛБА ХООРОНД ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ШИЛЖИХ ТУХАЙ • Шилжилт хөдөлгөөний талаарх харъяалах татварын албаны албан бичиг • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (хоёр тал) • Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт • Татвар төлөгчийн карт • Төлөвлөгөөний хуваарь • Өрийн карт (Татварын өрийн тооцооллын хүснэгт) ТЕГ-т Татварын албад татвар төлөгчийн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараах материалыг хүргүүлнэ. Харъяа аймаг, дүүргийг өөрчлөн шилжилт хөдөлгөөн хийлгэх хүсэлтийг татварын алба 14 хоногийн дотор судлан ТЕГ-ын Татвар төлөгчтэй харилцах газраас шийдвэр өгсөний дараа Татварын алба хооронд шилжүүлсэн татвар төлөгчийн тооцооллын үлдэгдэлийн карт (Маягт ТА-12)-ыг зааврын дагуу бөглөн Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт өөрчлөлт хийлгэхээр хүргүүлдэг байна;
 • 13. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Аймаг , нийслэл, дүүрэг хооронд ТЕГ-ын ТТХГ-ын албан бичиг Дүүрэг хооронд НТГ-ын ТТХХ-ийн албан бичиг ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ
 • 14. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Татвар төлөгч хүсэлт гаргах ТЕГ , НТГ-т ТА-аас хүсэлтийг албан бичгээр ирүүлэх Татварын албадад ТЕГ, НТГ-аас шийдвэрлэсэн албан бичиг явуулах Татвар төлөгчийг шилжүүлэх / хасалтын карт ТБ 05/ Шилжүүлсэн алба бүртгэээс хасах, хүлээн авсан алба бүртгэх ХЭБГ ШИЛЖИЛТИЙН ЗУРАГЛАЛ
 • 15. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ТАТВАР ТӨЛӨХ ҮҮРЭГ ДУУСГАВАР БОЛОХ ТУХАЙ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ Татвар төлөх үүрэг дуусгавар болох, бусдад шилжих • 1.Татвар төлөх үүрэг дараахь тохиолдолд дуусгавар болно: • 1.1.тухайн төрлийн татварын хууль хүчингүй болсон; • 1.2.тухайн төрлийн татварыг төлж дууссан; • 1.3.татвар төлөгч тухайн төрлийн татвараас бүрэн чөлөөлөгдсөн; • 1.4.татвар төлөгч хувь хүн нас барсан буюу нас барсанд тооцогдсон; • 1.5.татвар төлөгч хуулийн этгээд татан буугдсан. • 2.Нас барсан буюу нас барсанд тооцогдсон хувь хүний татвар төлөх үүрэг, түүнтэй холбогдох эрх өв залгамжлагчид нь шилжинэ. • 3.Өөрчлөн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн төлөөгүй буюу дутуу төлсөн татвар төлөх үүрэг, түүнтэй холбогдох эрх өөрчлөн байгуулагдсаны дүнд бий болсон хуулийн этгээдэд шилжих ба уг этгээд тусгаарлах, салах замаар өөрчлөн байгуулагдсан бол татвар ногдох зүйлтэй хувь тэнцүүлэн татвар ногдох үүрэг тэдгээрт шилжинэ. • 4.Хуулийн этгээд татан буугдсан бол татан буулгах комисс, дампуурсан бол нэхэмжлэгчдийн зөвлөл төлөөгүй буюу дутуу төлсөн татварыг хуулийн этгээдийн эд хөрөнгөөс хуульд заасан журмаар гаргуулж энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу төсөвт төлнө.
 • 16. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР МОНГОЛ УЛСЫН ТАТВАР (Албан татвар) Д/д Монгол Улсын татвар Тайлангийн төрөл 1 ААНОАТ Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 2 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан татварын тайлан 3 Суутгагчийн аж ахуйн нэгжид олгосон орлогоос 4 Аж ахуйн нэгж байгууллагын ногдол ашиг 5 Санхїї-тєрийн ємчийн байгууллагын шилжїїлсэн ашиг Хувьцааны ногдол ашиг 6 ХХОАТ Цалин хєлс болон тїїнтэй адилтгах орлого Сїїтган-1 7 Урлаг.тоглолт, спорт тэмцээний, ШУ бїтээл Суутган-2 8 Хадгаламжийн хїїгийн орлого 9 Хувь хїний орлогын албан татвар 10 Иргэний їл хєдлєх эд хєрєнгє борлуулсны албан татвар 11 НӨАТ Дотоодын бараа, їйлчилгээний НЄАТ 12 Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан НЄАТ 13 ОАТ Дотоодын архины онцгой албан татвар 14 Дотоодын пивоны онцгой албан татвар 15 Дотоодын дарсны онцгой албан татвар 16 Дотоодын тамхины онцгой албан татвар 17 Дотоодын спиртын онцгой албан татвар 18 Дотоодын шимийн архины онцгой албан татвар 19 Тєлбєрт таавар, бооцоот тоглоомын онцгой албан татвар 20НХАТ Нийслэл хотын албан татвар 38 Хөрөнгийн албан татвар Галт зэвсгийн албан татвар 39 Їл хєдлєх хєрєнгийн татвар 40 Газрын їл хєдлєх хєрєнгийн албан татвар 41 Автотээвэр, єєрєє явагч хэрэгслийн татвар
 • 17. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР МОНГОЛ УЛСЫН ТАТВАР (Хураамж, төлбөр) Д/д Монгол Улсын татвар Тайлангийн төрөл 1 Улсын тэмдэгтийн хураамж Улсын тэмдэгтийн хураамж 2 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах эрхийн зєвшєєрлийн хураамж 3 Хог хаягдлын хураамж 4 Ашигт малтмалын нөөц Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр 5 Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зєвшєєрлийн тєлбєр 6 Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны тєлбєр 7 Байгалийн нөөц ашигласаны төлбөр Ургамал ашигласны тєлбєр 8 Ус, рашаан ашигласны тєлбєр 9 Ойн нєєцийн тєлбєр 10 Агнуурын нєєцийн тєлбєр 11 Ус ашигласны тєлбєр 12 Агаарын бохирдолын төлбөр Нїїрсний агаарын бохирдлын тєлбєр 13 Органик уусгагчийн агаарын бохирдлын тєлбєр 14 Автын агаарын бохирдлын тєлбєр 15 Томоохон эх їїсвэрийн агаарын бохирдлын тєлбєр 16Газрын төлбөр Газрын тєлбєр 17Ус бохирдуулсны төлбөр Ус бохирдуулсны тєлбєр
 • 18. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР МОНГОЛ УЛСЫН ТАТВАРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН АЛБАН ТАТВАР • Орлого • Эд хөрөнгө • Бараа, ажил, үйлчилгээний ХУРААМЖ • Тодорхой эрх ТӨЛБӨР • Газар, түүний хэвлий, байгалийн баялаг, ашигт малтмалын нөөц • Агаар, хөрс, усны бохирдол (Татварын ерөнхий хуулийн 5,6 дугаар зүйлээс)
 • 19. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ААНОАТ-ЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан аж ахуйн нэгж; Удирдах байгууллага нь Монгол Улсад байрладаг гадаадын аж ахуйн нэгж; Төлөөний газраараа дамжуулан Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж; Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй орлого олсон гадаадын аж ахуйн нэгж ; Албан татвар төлөгчийн дараахь төрлийн орлогод албан татвар ногдоно: • Үйл ажиллагааны орлого; • Хөрөнгийн орлого; • Хөрөнгө борлуулсны орлого.
 • 20. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ХХОАТ-ЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС Тухайн татварын жилд албан татвар ногдох орлого олсон, эсхүл тийм орлого олоогүй ч хуульд заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий Монгол Улсад оршин суугч Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн энэ хуулийн дагуу албан татвар төлөгч байна. Албан татвар төлөгчийн татварын жилд олсон дараахь орлогод албан татвар ногдуулна: • цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого; • үйл ажиллагааны орлого; • хөрөнгийн орлого; • хөрөнгө борлуулсны орлого; • шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл туурвих, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний болон ашигтай загвар зохион бүтээх, спортын тэмцээн, урлагийн тоглолт зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох замаар олсон орлого, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого; • урлагийн тоглолт, спортын тэмцээний шагнал, наадмын бай шагнал; • төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны орлого; • шууд бус орлого. • бусдаас үнэ төлбөргүй авсан газар эзэмших, ашиглах эрхийн орлого.
 • 21. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан, өөрийн хөрөнгө нь 100 мянган америк доллар буюу түүнтэй тэнцэх төгрөгөөс дээш, түүний 25-аас доошгүй хувь нь гадаадын хөрөнгө оруулагчийн хувь хөрөнгөөс бүрдсэн аж ахуйн нэгжийг гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж гэнэ. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрлийг өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг үндэслэн гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.
 • 22. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ БҮХИЙ ЭТГЭЭД Энгийн хувьцааных нь 20 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг; Ногдол ашиг, ашгийн хуваарилалтынх нь 20 буюу түүнээс дээш хувийг авах эрхтэй; Аж ахуйн нэгжийн удирдлагын 20 буюу түүнээс дээш хувийг томилох эрхтэй, эсхүл үйл ажиллагааных нь бодлого чиглэлийг тодорхойлдог.
 • 23. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР НӨАТ ТУХАЙ ХУУЛИАС Бараа, ажил, үйлчилгээг аливаа хэлбэрээр борлуулахгүй, аж ахуйн үйл ажиллагааны бус, зөвхөн өөртөө хэрэглэх зориулалтаар худалдан авч, импортоор оруулсан хувь хүнийг албан татвар төлөгч гэнэ. Албан татвар суутган төлөгч • Үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын хэмжээ нь 50 сая ба түүнээс дээш төгрөгт хүрч, албан татвар ногдуулан суутган авч, төсөвт төвлөрүүлэх үүрэг бүхий дараах этгээд албан татвар суутган төлөгч байна. • Борлуулалтын орлогын хэмжээ 50 сая ба түүнээс дээш төгрөгт гэдэгт тухайн этгээдийн хөрөнгөөр бүртгэлтэй байсан үндсэн хөрөнгийн борлуулалт хамаарахгүй.
 • 24. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ, СУУТГАН ТӨЛӨГЧИЙГ БҮРТГЭХ Хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын хэмжээ нь хуульд заасан 50 сая төгрөгний орлогын 20 буюу түүнээс дээш хувьд хүрсэн бол албан татвар суутган төлөгчөөр сайн дураар бүртгүүлж болно.
 • 25. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ, СУУТГАН ТӨЛӨГЧИЙГ БҮРТГЭХ Өргөдөл Гэрчилгээ Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутгагчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах журам 2015 он Борлуулалтын орлогын хэмжээ нь нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримтаар нотлогдсон байна. Ажлын 10 өдөрт Ажлын 3 өдөрт Албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэхдээ:
 • 26. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ, СУУТГАН ТӨЛӨГЧИЙГ БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ Хувь хүн, хуулийн этгээд албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлснээс хойш Албан татвар ногдох орлогогүй Орлогын хэмжээ нь албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн босгын хэмжээнд хүрээгүй нь дараалсан 12 сарын албан татварын тайлангаар Үйл ажиллагаа явуулаагүй нь нотлогдсон бол Харьяалах татварын алба албан татвар суутган төлөгчийн бүртгэлээс хасч, гэрчилгээг хүчингүй болгоно.
 • 27. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Иргэний хууль • Газар, түүнээс салгамагц зориулалтын дагуу ашиглаж үл болох эд юмс үл хөдлөх эд хөрөнгөд хамаарна. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль • ТАТВАР ТӨЛӨГЧ: • Өмчийн бүх төрөлд хамаарагдах компани, хоршоо, нөхөрлөл, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллага, тэдгээрийн төлөөлөгчийн газар • ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ: • Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг • Орон сууц • Нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламж. • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн удирдлага, нэгжийн үйлдвэрлэл, технологийн парк • Чөлөөт бүсэд баригдаж бүртгэгдсэн барилга байгууламж. ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС
 • 28. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР АВТО ТЭЭВЭР БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ ХЭРЭГСЭЛ, БУУНЫ АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар төлөгч Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшиж буй хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан татвар төлөгч байна. Галт зэвсгийн албан татвар төлөгч Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжид заасны дагуу галт зэвсэг эзэмшиж байгаа дараах этгээд албан татвар төлнө: • Монгол Улсын иргэн; • Өмчийн бүх төрөлд хамаарах хуулийн этгээд.
 • 29. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТОДОРОЙЛОЛТ Тэмдэгтийн хураамж төлөгч гэж • Тэмдэгтийн хураамж төлөх үйлчилгээгээр үйлчлүүлж байгаа дараахь этгээд тэмдэгтийн хураамж төлөгч байна: • Монгол Улсын иргэн; • Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн; • Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, түүний салбар, төлөөлөгчийн газар, улс төрийн нам, хөдөлгөөн, сан, шашны байгууллага; • Гадаад улс дахь Монгол Улсын элчин сайдын яам, консулын газраар дамжуулан үйлчилгээ авч байгаа иргэн, хуулийн этгээд. Улсын тэмдэгтийн хураамж гэж • Төрийн эрх бүхий байгууллагаас энэ хуульд заасан үйлчилгээ үзүүлсний төлөө иргэн, хуулийн этгээдийн төлж байгаа мөнгөн хөрөнгийг улсын тэмдэгтийн хураамж /цаашид “тэмдэгтийн хураамж” гэх/ гэнэ.
 • 30. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БАЙГАЛЬ БОЛОН АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР БАЙГАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧ ГЭЖ • Монгол Улсын иргэн, • Гадаадын иргэн, • Харьяалалгүй хүн, • Хуулийн этгээд БАЙГАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ГЭЖ • Ургамал, • Ус, • Ой, • Ан амьтны нөөцийг ашигласны төлбөр
 • 31. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ЗӨРЧИЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ХУВЬ ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХАРИУЦЛАГА ОНОГДУУЛАХ ТУХАЙ Татварын ерөнхий хууль Татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй нь татвар ногдуулах, төлөх, суутгах үүрэг, түүнтэй уялдаж хүлээх хариуцлагаас чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй. Татварын ерөнхий хууль зөрчсөн этгээдэд оногдуулах арга хэмжээ 1. Татварын албанд татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй, бүртгүүлэх үүргээ биелүүлээгүй бол хүнийг нэг зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянга таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 2. Харьяалагдах татварын албанд мэдэгдэх, бүртгэл, хувийн хэрэгтээ өөрчлөлт хийлгэх, шаардлагатай баримтуудад заавал тусгах үүргээ биелүүлээгүй бол хүнийг нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 3. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрын хаягаа буруу тодорхойлох, дуудахад хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүрэлцэн ирэхгүй байх, оршин суугаагаа үл мэдэгдэж татвар, алданги, торгууль төлөхөөс зайлсхийсэн бол татварыг нөхөн төлүүлж хүнийг дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг дөрвөн мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
 • 32. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА.