SlideShare a Scribd company logo
‫حموله‬ ‫رضا‬
‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫دانشکده‬
‫ایرا‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬‫ن‬
‫نمایی؟‬‫بازی‬ ‫چرا‬
‫نمایی‬‫بازی‬ ‫ادبیات‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
‫نمایی‬‫بازی‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬
‫نمایی‬‫بازی‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫بهبود‬
‫گیری‬‫نتیجه‬‫آینده‬ ‫کارهای‬ ‫و‬
‫سمینار‬ ‫محوری‬ ‫مطالب‬
‫کردم؟‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫چرا‬
‫است؟‬ ‫توجه‬ ‫شایسته‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫چرا‬ ‫یا‬!
‫را‬ ‫ها‬‫آدم‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬‫درگیر‬‫کنیم‬!
‫نمایی‬‫بازی‬
‫شد‬ ‫تحمل‬ ‫قابل‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫بازی‬‫شبه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫سال‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ن‬
‫نام‬ ،‫کارها‬Gamification‫شد‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫پژوهش‬ ‫وارد‬.
2002
2008
‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫برای‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫تعاریف‬ ‫اولین‬‫و‬
‫کردند‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫کاربردهای‬ ‫ارائه‬ ‫پژوهشگران‬.‫سا‬ ‫دو‬‫ل‬
‫شد‬ ‫محبوبیت‬ ‫اوج‬ ‫دوران‬ ‫وارد‬ ‫گیمیفیکیشن‬ ‫بعد‬.
2018
‫سال‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫حاال‬2018‫بازاری‬
5.5‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دالری‬ ‫میلیارد‬.
‫نمایی‬‫بازی‬
‫چیست؟‬
‫هوماری‬ ‫و‬ ‫هوتاری‬ ‫تعریف‬:
‫ش‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سرویس‬ ‫بهبود‬ ‫فرایند‬‫بازی‬ ‫به‬
(‫گونه‬ ‫بازی‬)‫مخاطب‬ ‫برای‬ ‫ارزش‬ ‫خلق‬ ‫برای‬.
‫نمایی‬‫بازی‬
‫چیست؟‬
‫و‬ ‫زیچرمن‬ ‫تعریف‬‫همکاران‬:
‫فرایند‬‫از‬ ‫اهرمی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مخاطب‬ ‫درگیرسازی‬
‫رفتاری‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫طراحی‬ ،‫وفاداری‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
‫نمایی‬‫بازی‬
‫چیست؟‬
‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫ورباخ‬ ‫را‬ ‫تعریف‬ ‫مشهورترین‬:
‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫تفکر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬
‫هر‬ ‫در‬ ‫بازی‬ ‫های‬‫مکانیک‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫طراحی‬ ‫های‬‫تکنیک‬
‫مخاطبان‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫برای‬ ‫بازی‬ ‫غیر‬ ‫زمینه‬.
‫کند‬‫می‬ ‫اضافه‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫دتردینگ‬:
‫در‬ ‫مشخص‬ ‫قصد‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫همیشه‬ ‫نمایی‬‫بازی‬
‫است‬ ‫آن‬ ‫سازنده‬ ‫ذهن‬
‫فرایندی‬‫برای‬
‫درگیر‬‫کردن‬
Engagement
‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫احساسی‬ ‫عمیق‬ ‫رابطه‬ ‫یک‬
‫اتفاق‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫داشتن‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫باال‬ ‫سطوحی‬
‫ذهنی‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫رابطه‬ ‫یک‬
‫فرایندی‬‫برای‬
‫درگیر‬‫کردن‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫کپ‬2012:
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫بخشی‬ ‫انگیزه‬ ‫موجب‬ ‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬.
‫به‬ ‫افراد‬ ‫دادن‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫باید‬ ‫بازی‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫با‬
‫ک‬ ‫پیدا‬ ‫است‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫انجام‬ ‫سمت‬‫ند‬.
‫فرایندی‬‫برای‬
‫درگیر‬‫کردن‬
‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫مخاطب‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫برای‬.
?
‫بازی‬ ‫تفکر‬
‫کردن‬ ‫بازی‬
Play
‫بازی‬
GameGAMESTOYS
‫بازی‬ ‫تفکر‬ ‫بازی‬ ‫نگرش‬ ‫بازی‬ ‫عناصر‬ ‫بازی‬‫کردن‬ ‫سرگرمی‬ ‫فقط‬
GAMEFUL
DESIGN
GAMIFICATION
SIMULATION
GAME
‫بازی‬ ‫تفکر‬ ‫بازی‬ ‫نگرش‬ ‫بازی‬ ‫عناصر‬ ‫بازی‬‫کردن‬ ‫سرگرمی‬ ‫فقط‬
GAMEFUL
DESIGN
YES NO NO NO
GAMIFICATION YES YES NO NO
SIMULATION YES YES YES NO
GAME YES YES YES YES
‫بازی‬ ‫تفکر‬
‫است‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫انگیزه‬ ‫بازی‬!
‫ک‬ ‫تحمل‬ ‫قابل‬ ‫برای‬ ‫بازی‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫رایانه‬ ‫اختراع‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫حتی‬‫ردن‬
‫شد‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬.
‫بازی‬ ‫در‬ ‫پاداش‬
‫انگیزش‬
‫دوپامین‬ ‫ترشح‬
‫بازی‬ ‫ادامه‬
‫شدن‬ ‫درگیر‬
‫بازی‬ ‫تفکر‬
‫مکانیک‬
‫بازی‬
‫هماری‬ ‫و‬ ‫هوتاری‬‫در‬ ‫را‬ ‫مکانیک‬‫کاربر‬ ‫تجربه‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬‫بینن‬‫می‬‫د‬.
‫اما‬‫کوکینگام‬ ‫و‬ ‫زیچمن‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مکانیک‬ ‫تعریف‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫چارچوب‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫بازی‬ ‫سازنده‬ ‫های‬‫تالش‬ ‫تمامی‬
«‫کردن‬ ‫درگیر‬»‫کاربر‬
‫ک‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬‫مکانیک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫هایی‬‫مثال‬‫نند‬.
‫مکانیک‬
‫بازی‬
‫و‬ ‫بازخورد‬‫پیشرفت‬،‫جمع‬،‫آوری‬‫و‬ ‫سوپرایز‬ ، ‫سازماندهی‬
‫لذت‬،‫دادن‬ ‫پاداش‬ ،‫غیرمنتظره‬ ‫های‬‫تشخیص‬‫دست‬‫آوردها‬،
‫رهبری‬‫دیگران‬ ‫توجه‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫شهرت‬ ،‫دیگران‬‫قهرمان‬ ،
‫و‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫آوردن‬ ‫بودن،بدست‬‫پرورش‬
‫کوکینگام‬ ‫و‬ ‫زیچمن‬
‫های‬‫زمینه‬
‫غیربازی‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫درباره‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫برک‬:
‫از‬ ‫هدف‬ ‫اما‬ ،‫مشابه‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ ‫وجود‬ ‫با‬
‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫کلی‬ ‫به‬ ‫نمایی‬‫بازی‬.‫ت‬ ‫هدف‬ ‫بازی‬ ‫در‬‫نها‬
‫انگیزه‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫سازی‬ ‫وار‬‫بازی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫سرگرمی‬
‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫انجام‬.
‫های‬‫زمینه‬
‫غیربازی‬
‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫ورپرچ‬ ‫و‬ ‫هانتر‬:
‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫ذاتی‬ ‫دهی‬ ‫پاداش‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نمایی‬‫بازی‬
‫به‬ ‫نیازی‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫پس‬ ،‫است‬ ‫انگیزش‬ ‫و‬ ‫پاداش‬ ‫کالسیک‬
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ‫باشد‬ ‫انگیزش‬.
‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫تفکر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬
‫هر‬ ‫در‬ ‫بازی‬ ‫های‬‫مکانیک‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫طراحی‬ ‫های‬‫تکنیک‬
‫مخاطبان‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫برای‬ ‫بازی‬ ‫غیر‬ ‫زمینه‬.
‫ورباخ‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫فلس‬ ‫و‬ ‫برن‬ ‫سی‬2017‫که‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫بررسی‬
‫اند‬‫پرداخته‬ ‫اهدافی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫دامنه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫مهمترین‬:
‫آموزش‬
-‫یادگیری‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫پشتیبانی‬
-‫موجود‬ ‫های‬‫آموزش‬ ‫بهبود‬
-‫ها‬‫همکاری‬ ‫تشویق‬
-‫خانگی‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫آموزان‬‫دانش‬ ‫درگیری‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ‫افزایش‬
‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬
-‫مکان‬ ‫گذاشتن‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫تشویق‬
-‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫صادقانه‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫تشویق‬
-‫مردمی‬ ‫های‬‫کمپین‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫تشویق‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫فلس‬ ‫و‬ ‫برن‬ ‫سی‬2017‫که‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫بررسی‬
‫اند‬‫پرداخته‬ ‫اهدافی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫دامنه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫مهمترین‬:
‫سالمتی‬
-‫خون‬ ‫فشار‬ ‫ی‬‫روزانه‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫به‬ ‫تشویق‬
-‫سالمتی‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫روزانه‬ ‫رفتارهای‬ ‫بهبود‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫فلس‬ ‫و‬ ‫برن‬ ‫سی‬2017‫که‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫بررسی‬
‫اند‬‫پرداخته‬ ‫اهدافی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫دامنه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫مهمترین‬:
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
-‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫تشویق‬
-‫رفتار‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫تشویق‬
-‫مشتریان‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫فلس‬ ‫و‬ ‫برن‬ ‫سی‬2017‫که‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫بررسی‬
‫اند‬‫پرداخته‬ ‫اهدافی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫دامنه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫مهمترین‬:
کاربردهای گیمیفیکیشن در مدیریت ارتباط با مشتری
‫او‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫پائولن‬:
‫پیش‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫یکپارچه‬ ‫نظامی‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬
‫داند‬‫می‬ ‫فروش‬.‫ب‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫برای‬ ‫بسیاری‬ ‫کاربردهای‬ ،‫نظر‬ ‫همین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫ا‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫مشتریان‬.
‫است‬ ‫واضح‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫مثال‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫برانگیزش‬:
-‫رشد‬ ‫مصورسازی‬ ‫با‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫رضایت‬ ‫حس‬
-‫اهداف‬ ‫بودن‬ ‫یافتنی‬ ‫دست‬ ‫حس‬ ‫با‬ ‫خوشبینی‬ ‫حس‬
-‫لذتبخش‬ ‫و‬ ‫معنادار‬ ‫تجربیات‬
-‫رفتاری‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬
‫است‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫در‬ ‫داریم‬ ‫انتظار‬ ‫آنچه‬.
‫کسب‬ ‫محتوای‬‫کار‬ ‫و‬ ‫مورد‬ ‫رفتار‬‫نظر‬‫بازی‬ ‫عناصر‬
‫بازی‬‫ها‬
‫پیاده‬‫سازی‬
‫می‬‫کنند‬
‫شامل‬
‫باعث‬
‫نتایج‬
‫بهبود‬
‫اعمال‬
‫می‬‫شود‬
‫بهبود‬
‫بازی‬ ‫ابزارهای‬‫نمایی‬
‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫زیچمن‬‫سال‬ ‫در‬2010‫زدند‬ ‫گره‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫برندسازی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫مفهوم‬.
‫نمایی‬‫بازی‬‫درونی‬ ‫و‬ ‫بیرونی‬ ‫انگیزه‬ ‫ایجاد‬‫برندسازی‬
‫بعدا‬‫نیکولسون‬‫انگیزه‬ ‫زیرا‬ ،‫شوند‬ ‫تقویت‬ ‫درونی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬‫بیرونی‬ ‫های‬
‫شوند‬‫می‬ ‫درونی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬.‫در‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫درگیر‬ ‫بیشتر‬ ‫مخاطب‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫او‬‫ونی‬
‫شود‬‫می‬.
‫روانشناسی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫ترکیب‬ ‫برای‬ ‫کارها‬ ‫نخستین‬‫است‬.
‫پتکف‬‫و‬‫گیرند‬‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫همکاران‬:
‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫تشویقی‬ ‫فرایندی‬ ‫نمایی‬ ‫بازی‬‫کند‬‫می‬‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫دارد‬ ‫تالش‬ ‫که‬‫اثر‬ ‫ان‬
‫و‬ ‫گذاشته‬‫های‬‫انگیزه‬‫کند‬ ‫خلق‬ ‫برایشان‬ ‫را‬ ‫شخصی‬.
‫سردرگمی‬ ‫و‬ ‫پراکندگی‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫پژوهشگران‬ ‫برخی‬
‫ترمیل‬ ‫در‬ ‫ضعف‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫مسئله‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬‫و‬ ‫وژی‬
‫است‬ ‫آنتولوژی‬.‫و‬ ‫بودن‬ ‫نوظهور‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫ها‬‫آن‬
‫است‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫بودن‬ ‫ترکیبی‬.
‫معموال‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬‫ها‬‫چارچوب‬‫شوند‬‫می‬ ‫معرفی‬.
‫چارچوب‬MDA‫ترین‬‫ای‬‫پایه‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫های‬‫چارچوب‬
‫توس‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نظریات‬ ‫کمک‬‫عه‬
‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬.
‫در‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬2016‫رابسون‬ ‫توسط‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫مجددا‬.‫همچنین‬
‫پای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫پژوهشگران‬‫ه‬
‫اند‬‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫کارهایشان‬.
‫ب‬ ‫یک‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫یک‬ ‫طراحان‬ ‫های‬‫تصمیم‬‫ازی‬
‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫تعامالت‬ ‫نوع‬ ،‫زمینه‬ ،‫تنظیمات‬ ،‫قوانین‬ ،‫اهداف‬‫های‬
MDA
‫مکانیک‬+‫دینامیک‬+‫احساس‬‫ات‬
‫مکانیک‬
‫سه‬‫نوع‬‫مختلف‬‫مکانیزم‬‫در‬‫نمایی‬‫بازی‬‫وجود‬‫دارد‬.
-‫مکانیزم‬‫راه‬‫اندازی‬(setup)
-‫مکانیزم‬‫قانون‬
-‫مکانیزم‬‫پیشرفت‬(progression)
‫زند‬‫می‬ ‫سر‬ ‫بازیکنان‬ ‫از‬ ‫مکانیک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آنچه‬
‫آید‬‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫مکانیک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫حرکاتی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫استراتژی‬.
MDA
‫مکانیک‬+‫دینامیک‬+‫احساس‬‫ات‬
‫دینامیک‬
‫برای‬‫مثال‬‫دینامیک‬‫تواند‬‫می‬‫بر‬‫بستر‬‫رقابت‬‫و‬‫یا‬‫همکاری‬‫شکل‬‫ب‬‫گیر‬.
‫بازی‬ ‫های‬‫دینامیک‬ ‫خلق‬ ‫و‬ ‫مکانیک‬ ‫کردن‬ ‫دنبال‬ ‫محصول‬
‫بازی‬ ‫احساسات‬،‫نمایی‬‫حاالت‬‫و‬ ‫ذهنی‬‫هایی‬‫واکنش‬‫بین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬
‫بازیکنان‬‫نمایی‬‫بازی‬ ‫تجربه‬ ‫بستر‬ ‫بر‬‫می‬ ‫ایجاد‬‫شود‬.
MDA
‫مکانیک‬+‫دینامیک‬+‫احساس‬‫ات‬
‫احساسات‬
‫در‬،‫نمایی‬‫بازی‬‫احساسات‬‫مثبت‬‫و‬‫یا‬‫منفی‬‫باید‬‫از‬‫پیش‬‫د‬‫ر‬‫نظر‬
‫گرفته‬‫شده‬‫باشند‬.
‫می‬ ‫تالش‬ ‫پژوهشگران‬ ‫برخی‬،‫ها‬‫چارچوب‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کنند‬
‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫برای‬ ‫تری‬‫اختصاصی‬ ‫های‬‫متدلوژی‬.
‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫گارسیا‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬2017‫نام‬ ‫به‬ ‫متدلوژی‬ ‫یک‬GOAL‫برای‬
‫بازی‬ ‫کاربرد‬‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫نمایی‬.‫برای‬ ‫کلی‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫او‬
‫چارچوب‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫متدلوژی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬MDA‫سه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫معرفی‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬ ‫کامپوننت‬.
Ontology
Technological
Framework
Gamification Methodology
‫دین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شناسی‬ ‫هستی‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬،‫امیک‬
‫مو‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫شناسی‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫مکانیک‬‫نظر‬ ‫رد‬
Ontology
Technological
Framework
‫نما‬‫بازی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫توسعه‬‫یی‬
‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬
Gamification
Methodology
‫مانند‬ ‫عوامل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫متدلوژی‬ ‫توسعه‬
‫کامپوننت‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫بازیکنان‬ ‫شرایط‬ ،‫اسکوپ‬‫دیگر‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫توندلو‬2017‫یک‬
‫های‬‫نمایی‬‫بازی‬ ‫برای‬ ‫اختصاصی‬ ‫چارچوب‬
‫از‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫ارائه‬ ‫اختصاصی‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫گر‬‫توصیه‬ ‫های‬‫سیستم‬.
‫سیست‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫دارند‬ ‫تالش‬ ‫پژوهشگران‬ ‫این‬‫های‬‫م‬
‫داد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬‫نمایی‬‫بازی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫گر‬‫توصیه‬‫که‬
‫دهد‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫رضایتش‬.
‫از‬‫احساس‬‫استقالل‬‫ک‬‫اربر‬
‫حمایت‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫این‬‫کار‬‫را‬‫با‬‫پیشنهاد‬‫فعالیت‬‫های‬
‫مختلف‬‫به‬‫کاربر‬‫و‬‫اجازه‬‫به‬‫کاربر‬‫برای‬‫انتخاب‬‫ای‬‫ن‬
‫فعالیت‬‫ها‬‫انجام‬‫می‬‫دهند‬.‫و‬‫از‬‫این‬‫جهت‬‫نقطه‬‫ی‬
‫اشتراک‬‫با‬‫سیستم‬‫های‬‫توصیه‬‫گر‬‫دارند‬.
‫بازیکنان‬ ‫برخی‬...
‫هدف‬‫هستند‬ ‫گرا‬.
‫همکاری‬ ‫و‬ ‫روابط‬ ‫از‬‫می‬ ‫انگیزه‬‫گیرند‬.
‫گیرن‬‫می‬ ‫انگیزه‬ ‫رقابت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مستقل‬‫د‬.
‫رشد‬ ‫و‬ ‫صالحیت‬ ‫با‬‫گیرند‬ ‫می‬ ‫انگیزه‬.
‫با‬‫هستند‬ ‫متقابل‬ ‫پاداش‬.
‫تغییرات‬ ‫با‬‫گیرند‬ ‫می‬ ‫انگیزه‬.
‫همکاران‬ ‫و‬ ‫فرو‬،‫گر‬‫توصیه‬ ‫سنتی‬ ‫حاالت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫اند‬‫داده‬ ‫نشان‬
‫برای‬ ‫مهم‬ ‫عاملی‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫بازیکن‬ ‫شخصیت‬ ‫شناخت‬
‫باشد‬ ‫سازی‬‫شخصی‬.‫دهد‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫شخصیت‬ ‫پنج‬ ‫او‬:
‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫چالش‬
-‫ب‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫کاربردهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫پراکنده‬ ‫های‬‫پژوهش‬‫ا‬
‫بماند‬ ‫مغفول‬ ‫مشتریان‬.
-‫و‬ ‫است‬ ‫ضعیف‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ،‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫نمایی‬‫بازی‬ ‫در‬‫حتی‬
‫است‬ ‫نشده‬ ‫ثابت‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫واقعی‬ ‫تاثیر‬ ‫هنوز‬.
-‫تر‬ ‫کاربردهای‬ ‫روی‬ ‫عملی‬ ‫های‬‫هش‬‫پژو‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫روانشناختی‬ ‫های‬‫جنبه‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬‫کیبی‬
‫کمرنگ‬ ‫بسیار‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫رایانه‬ ‫علوم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫آماری‬ ‫های‬‫روش‬ ‫با‬ ‫نمایی‬‫بازی‬‫باشد‬.
‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫فرصت‬
-‫بازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تاثیرات‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫ارزیابی‬‫های‬‫مدل‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫بر‬ ‫نمایی‬
‫ارزیابی‬.
-‫مشت‬ ‫رفتار‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫برای‬ ‫متقاعدکننده‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫های‬‫نمونه‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫های‬‫داده‬ ‫روی‬ ‫کار‬‫ریان‬.
-‫نم‬‫بازی‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫گر‬‫توصیه‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬‫چارچوب‬ ‫توسعه‬‫های‬‫ایی‬
‫ها‬‫آن‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ،‫کاربر‬ ‫انگیزه‬ ‫افزایش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫شخصی‬.
-‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازی‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫خود‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫سازی‬‫شخصی‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫ها‬‫چارچوب‬ ‫توسعه‬
‫مشارکتی‬ ‫فیلترینگ‬ ‫یا‬ ‫شبکه‬ ‫تشکیل‬.
‫سپاسگ‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬‫زارم‬
hamouleh_r@ind.iust.ac.ir

More Related Content

Similar to کاربردهای گیمیفیکیشن در مدیریت ارتباط با مشتری

روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
Amir Mansoori
 
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟
PMPiran
 
مزیت رقابتی رصد نشانه ها
مزیت رقابتی رصد نشانه هامزیت رقابتی رصد نشانه ها
مزیت رقابتی رصد نشانه ها
Hossein Nourian, DBA
 
Retail marketing & branding book
Retail marketing & branding bookRetail marketing & branding book
Retail marketing & branding book
Mohammad Ghazizadeh
 
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محورData driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Hosseinieh Ershad Public Library
 
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
بازاریابی عصبی
بازاریابی عصبیبازاریابی عصبی
بازاریابی عصبی
Mohammadali Abdolalizadeh
 
از ایده تا اجرا
از ایده تا اجرااز ایده تا اجرا
از ایده تا اجرا
Nasser Ghanemzadeh
 
Idea to Business Model Workshop
Idea to Business Model WorkshopIdea to Business Model Workshop
Idea to Business Model Workshop
Sohail Abbasi
 
Persian Document ITBSC
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSC
Hamideh Iraj
 
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپیاستارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی
keyvan zeynali
 
تفکر طراحی |Design thinking
تفکر طراحی |Design thinkingتفکر طراحی |Design thinking
تفکر طراحی |Design thinking
dayavent
 
بوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کاربوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کار
Samaneh Nasihatkon
 
kandahar.pptx
kandahar.pptxkandahar.pptx
kandahar.pptx
SayedRahmanSabiry
 
استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018
aliaalistartup
 
مدل های کسب و کار
مدل های کسب و کارمدل های کسب و کار
مدل های کسب و کار
Nasser Ghanemzadeh
 
BP for Coworking Spaces- Unconferance Coworking Iran
BP for Coworking Spaces- Unconferance Coworking IranBP for Coworking Spaces- Unconferance Coworking Iran
BP for Coworking Spaces- Unconferance Coworking Iran
Coworking Iran
 
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان سادهمدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
Modirinfo
 

Similar to کاربردهای گیمیفیکیشن در مدیریت ارتباط با مشتری (20)

روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
 
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟
تحلیل کسب و کار چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟
 
مزیت رقابتی رصد نشانه ها
مزیت رقابتی رصد نشانه هامزیت رقابتی رصد نشانه ها
مزیت رقابتی رصد نشانه ها
 
Retail marketing & branding book
Retail marketing & branding bookRetail marketing & branding book
Retail marketing & branding book
 
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محورData driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
 
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
 
بازاریابی عصبی
بازاریابی عصبیبازاریابی عصبی
بازاریابی عصبی
 
از ایده تا اجرا
از ایده تا اجرااز ایده تا اجرا
از ایده تا اجرا
 
Idea to Business Model Workshop
Idea to Business Model WorkshopIdea to Business Model Workshop
Idea to Business Model Workshop
 
Persian Document ITBSC
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSC
 
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپیاستارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی
استارتاپ ویکند چیه؟توضیح کامل راجب آخر هفته استارتاپی
 
تفکر طراحی |Design thinking
تفکر طراحی |Design thinkingتفکر طراحی |Design thinking
تفکر طراحی |Design thinking
 
بوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کاربوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کار
 
Mobile Game Monetization
Mobile Game MonetizationMobile Game Monetization
Mobile Game Monetization
 
kandahar.pptx
kandahar.pptxkandahar.pptx
kandahar.pptx
 
استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018استارتاپهای برتر سال 2018
استارتاپهای برتر سال 2018
 
Business model
Business modelBusiness model
Business model
 
مدل های کسب و کار
مدل های کسب و کارمدل های کسب و کار
مدل های کسب و کار
 
BP for Coworking Spaces- Unconferance Coworking Iran
BP for Coworking Spaces- Unconferance Coworking IranBP for Coworking Spaces- Unconferance Coworking Iran
BP for Coworking Spaces- Unconferance Coworking Iran
 
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان سادهمدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
 

کاربردهای گیمیفیکیشن در مدیریت ارتباط با مشتری

 • 1. ‫حموله‬ ‫رضا‬ ‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫دانشکده‬ ‫ایرا‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دانشگاه‬‫ن‬
 • 2. ‫نمایی؟‬‫بازی‬ ‫چرا‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫ادبیات‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫بهبود‬ ‫گیری‬‫نتیجه‬‫آینده‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫سمینار‬ ‫محوری‬ ‫مطالب‬
 • 3. ‫کردم؟‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫چرا‬ ‫است؟‬ ‫توجه‬ ‫شایسته‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫چرا‬ ‫یا‬! ‫را‬ ‫ها‬‫آدم‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬‫درگیر‬‫کنیم‬!
 • 4. ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫شد‬ ‫تحمل‬ ‫قابل‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫بازی‬‫شبه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫سال‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ن‬ ‫نام‬ ،‫کارها‬Gamification‫شد‬ ‫علمی‬ ‫های‬‫پژوهش‬ ‫وارد‬. 2002 2008 ‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫برای‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫تعاریف‬ ‫اولین‬‫و‬ ‫کردند‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫کاربردهای‬ ‫ارائه‬ ‫پژوهشگران‬.‫سا‬ ‫دو‬‫ل‬ ‫شد‬ ‫محبوبیت‬ ‫اوج‬ ‫دوران‬ ‫وارد‬ ‫گیمیفیکیشن‬ ‫بعد‬. 2018 ‫سال‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫حاال‬2018‫بازاری‬ 5.5‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دالری‬ ‫میلیارد‬.
 • 5. ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫چیست؟‬ ‫هوماری‬ ‫و‬ ‫هوتاری‬ ‫تعریف‬: ‫ش‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سرویس‬ ‫بهبود‬ ‫فرایند‬‫بازی‬ ‫به‬ (‫گونه‬ ‫بازی‬)‫مخاطب‬ ‫برای‬ ‫ارزش‬ ‫خلق‬ ‫برای‬.
 • 6. ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫چیست؟‬ ‫و‬ ‫زیچرمن‬ ‫تعریف‬‫همکاران‬: ‫فرایند‬‫از‬ ‫اهرمی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مخاطب‬ ‫درگیرسازی‬ ‫رفتاری‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫طراحی‬ ،‫وفاداری‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
 • 7. ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫چیست؟‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫ورباخ‬ ‫را‬ ‫تعریف‬ ‫مشهورترین‬: ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫تفکر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫بازی‬ ‫های‬‫مکانیک‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫طراحی‬ ‫های‬‫تکنیک‬ ‫مخاطبان‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫برای‬ ‫بازی‬ ‫غیر‬ ‫زمینه‬. ‫کند‬‫می‬ ‫اضافه‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫دتردینگ‬: ‫در‬ ‫مشخص‬ ‫قصد‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫همیشه‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫سازنده‬ ‫ذهن‬
 • 8. ‫فرایندی‬‫برای‬ ‫درگیر‬‫کردن‬ Engagement ‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫احساسی‬ ‫عمیق‬ ‫رابطه‬ ‫یک‬ ‫اتفاق‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫داشتن‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫باال‬ ‫سطوحی‬ ‫ذهنی‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫رابطه‬ ‫یک‬
 • 9. ‫فرایندی‬‫برای‬ ‫درگیر‬‫کردن‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫کپ‬2012: ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫بخشی‬ ‫انگیزه‬ ‫موجب‬ ‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬. ‫به‬ ‫افراد‬ ‫دادن‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫باید‬ ‫بازی‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫ک‬ ‫پیدا‬ ‫است‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫انجام‬ ‫سمت‬‫ند‬.
 • 10. ‫فرایندی‬‫برای‬ ‫درگیر‬‫کردن‬ ‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫مخاطب‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫برای‬. ?
 • 12. ‫بازی‬ ‫تفکر‬ ‫بازی‬ ‫نگرش‬ ‫بازی‬ ‫عناصر‬ ‫بازی‬‫کردن‬ ‫سرگرمی‬ ‫فقط‬ GAMEFUL DESIGN GAMIFICATION SIMULATION GAME
 • 13. ‫بازی‬ ‫تفکر‬ ‫بازی‬ ‫نگرش‬ ‫بازی‬ ‫عناصر‬ ‫بازی‬‫کردن‬ ‫سرگرمی‬ ‫فقط‬ GAMEFUL DESIGN YES NO NO NO GAMIFICATION YES YES NO NO SIMULATION YES YES YES NO GAME YES YES YES YES
 • 14. ‫بازی‬ ‫تفکر‬ ‫است‬ ‫بخش‬ ‫لذت‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫انگیزه‬ ‫بازی‬! ‫ک‬ ‫تحمل‬ ‫قابل‬ ‫برای‬ ‫بازی‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫رایانه‬ ‫اختراع‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫حتی‬‫ردن‬ ‫شد‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬.
 • 15. ‫بازی‬ ‫در‬ ‫پاداش‬ ‫انگیزش‬ ‫دوپامین‬ ‫ترشح‬ ‫بازی‬ ‫ادامه‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬ ‫بازی‬ ‫تفکر‬
 • 16. ‫مکانیک‬ ‫بازی‬ ‫هماری‬ ‫و‬ ‫هوتاری‬‫در‬ ‫را‬ ‫مکانیک‬‫کاربر‬ ‫تجربه‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬‫بینن‬‫می‬‫د‬. ‫اما‬‫کوکینگام‬ ‫و‬ ‫زیچمن‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مکانیک‬ ‫تعریف‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫ها‬‫چارچوب‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫بازی‬ ‫سازنده‬ ‫های‬‫تالش‬ ‫تمامی‬ «‫کردن‬ ‫درگیر‬»‫کاربر‬ ‫ک‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬‫مکانیک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫هایی‬‫مثال‬‫نند‬.
 • 17. ‫مکانیک‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫بازخورد‬‫پیشرفت‬،‫جمع‬،‫آوری‬‫و‬ ‫سوپرایز‬ ، ‫سازماندهی‬ ‫لذت‬،‫دادن‬ ‫پاداش‬ ،‫غیرمنتظره‬ ‫های‬‫تشخیص‬‫دست‬‫آوردها‬، ‫رهبری‬‫دیگران‬ ‫توجه‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫شهرت‬ ،‫دیگران‬‫قهرمان‬ ، ‫و‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫آوردن‬ ‫بودن،بدست‬‫پرورش‬ ‫کوکینگام‬ ‫و‬ ‫زیچمن‬
 • 18. ‫های‬‫زمینه‬ ‫غیربازی‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫درباره‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫برک‬: ‫از‬ ‫هدف‬ ‫اما‬ ،‫مشابه‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫کلی‬ ‫به‬ ‫نمایی‬‫بازی‬.‫ت‬ ‫هدف‬ ‫بازی‬ ‫در‬‫نها‬ ‫انگیزه‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫سازی‬ ‫وار‬‫بازی‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫سرگرمی‬ ‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫انجام‬.
 • 19. ‫های‬‫زمینه‬ ‫غیربازی‬ ‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫ورپرچ‬ ‫و‬ ‫هانتر‬: ‫های‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫ذاتی‬ ‫دهی‬ ‫پاداش‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫پس‬ ،‫است‬ ‫انگیزش‬ ‫و‬ ‫پاداش‬ ‫کالسیک‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ‫باشد‬ ‫انگیزش‬.
 • 20. ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫تفکر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫بازی‬ ‫های‬‫مکانیک‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫طراحی‬ ‫های‬‫تکنیک‬ ‫مخاطبان‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫برای‬ ‫بازی‬ ‫غیر‬ ‫زمینه‬. ‫ورباخ‬
 • 21. ‫سال‬ ‫در‬ ‫فلس‬ ‫و‬ ‫برن‬ ‫سی‬2017‫که‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫بررسی‬ ‫اند‬‫پرداخته‬ ‫اهدافی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫دامنه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫مهمترین‬: ‫آموزش‬ -‫یادگیری‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫پشتیبانی‬ -‫موجود‬ ‫های‬‫آموزش‬ ‫بهبود‬ -‫ها‬‫همکاری‬ ‫تشویق‬ -‫خانگی‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫آموزان‬‫دانش‬ ‫درگیری‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ‫افزایش‬
 • 22. ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ -‫مکان‬ ‫گذاشتن‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫تشویق‬ -‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫صادقانه‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫تشویق‬ -‫مردمی‬ ‫های‬‫کمپین‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫تشویق‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫فلس‬ ‫و‬ ‫برن‬ ‫سی‬2017‫که‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫بررسی‬ ‫اند‬‫پرداخته‬ ‫اهدافی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫دامنه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫مهمترین‬:
 • 23. ‫سالمتی‬ -‫خون‬ ‫فشار‬ ‫ی‬‫روزانه‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫به‬ ‫تشویق‬ -‫سالمتی‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫روزانه‬ ‫رفتارهای‬ ‫بهبود‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫فلس‬ ‫و‬ ‫برن‬ ‫سی‬2017‫که‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫بررسی‬ ‫اند‬‫پرداخته‬ ‫اهدافی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫دامنه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫مهمترین‬:
 • 24. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ -‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫تشویق‬ -‫رفتار‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫تشویق‬ -‫مشتریان‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫فلس‬ ‫و‬ ‫برن‬ ‫سی‬2017‫که‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫بررسی‬ ‫اند‬‫پرداخته‬ ‫اهدافی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫دامنه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫مهمترین‬:
 • 26. ‫او‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫پائولن‬: ‫پیش‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫یکپارچه‬ ‫نظامی‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫داند‬‫می‬ ‫فروش‬.‫ب‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫برای‬ ‫بسیاری‬ ‫کاربردهای‬ ،‫نظر‬ ‫همین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫ا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫خلق‬ ‫مشتریان‬. ‫است‬ ‫واضح‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫مثال‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫برانگیزش‬: -‫رشد‬ ‫مصورسازی‬ ‫با‬ ‫پیشرفت‬ ‫و‬ ‫رضایت‬ ‫حس‬ -‫اهداف‬ ‫بودن‬ ‫یافتنی‬ ‫دست‬ ‫حس‬ ‫با‬ ‫خوشبینی‬ ‫حس‬ -‫لذتبخش‬ ‫و‬ ‫معنادار‬ ‫تجربیات‬ -‫رفتاری‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬
 • 27. ‫است‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫در‬ ‫داریم‬ ‫انتظار‬ ‫آنچه‬. ‫کسب‬ ‫محتوای‬‫کار‬ ‫و‬ ‫مورد‬ ‫رفتار‬‫نظر‬‫بازی‬ ‫عناصر‬ ‫بازی‬‫ها‬ ‫پیاده‬‫سازی‬ ‫می‬‫کنند‬ ‫شامل‬ ‫باعث‬ ‫نتایج‬ ‫بهبود‬ ‫اعمال‬ ‫می‬‫شود‬ ‫بهبود‬ ‫بازی‬ ‫ابزارهای‬‫نمایی‬
 • 28. ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫زیچمن‬‫سال‬ ‫در‬2010‫زدند‬ ‫گره‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫برندسازی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫مفهوم‬. ‫نمایی‬‫بازی‬‫درونی‬ ‫و‬ ‫بیرونی‬ ‫انگیزه‬ ‫ایجاد‬‫برندسازی‬ ‫بعدا‬‫نیکولسون‬‫انگیزه‬ ‫زیرا‬ ،‫شوند‬ ‫تقویت‬ ‫درونی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬‫بیرونی‬ ‫های‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫درونی‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬.‫در‬ ‫های‬‫انگیزه‬ ‫درگیر‬ ‫بیشتر‬ ‫مخاطب‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫او‬‫ونی‬ ‫شود‬‫می‬. ‫روانشناسی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫ترکیب‬ ‫برای‬ ‫کارها‬ ‫نخستین‬‫است‬.
 • 29. ‫پتکف‬‫و‬‫گیرند‬‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫همکاران‬: ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫تشویقی‬ ‫فرایندی‬ ‫نمایی‬ ‫بازی‬‫کند‬‫می‬‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫دارد‬ ‫تالش‬ ‫که‬‫اثر‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬‫های‬‫انگیزه‬‫کند‬ ‫خلق‬ ‫برایشان‬ ‫را‬ ‫شخصی‬.
 • 30. ‫سردرگمی‬ ‫و‬ ‫پراکندگی‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫پژوهشگران‬ ‫برخی‬ ‫ترمیل‬ ‫در‬ ‫ضعف‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫مسئله‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬‫و‬ ‫وژی‬ ‫است‬ ‫آنتولوژی‬.‫و‬ ‫بودن‬ ‫نوظهور‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫است‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫بودن‬ ‫ترکیبی‬.
 • 31. ‫معموال‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬‫ها‬‫چارچوب‬‫شوند‬‫می‬ ‫معرفی‬.
 • 32. ‫چارچوب‬MDA‫ترین‬‫ای‬‫پایه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫های‬‫چارچوب‬ ‫توس‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نظریات‬ ‫کمک‬‫عه‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬. ‫در‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬2016‫رابسون‬ ‫توسط‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بهینه‬ ‫مجددا‬.‫همچنین‬ ‫پای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫پژوهشگران‬‫ه‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫کارهایشان‬.
 • 33. ‫ب‬ ‫یک‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫اساس‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫یک‬ ‫طراحان‬ ‫های‬‫تصمیم‬‫ازی‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫تعامالت‬ ‫نوع‬ ،‫زمینه‬ ،‫تنظیمات‬ ،‫قوانین‬ ،‫اهداف‬‫های‬ MDA ‫مکانیک‬+‫دینامیک‬+‫احساس‬‫ات‬ ‫مکانیک‬ ‫سه‬‫نوع‬‫مختلف‬‫مکانیزم‬‫در‬‫نمایی‬‫بازی‬‫وجود‬‫دارد‬. -‫مکانیزم‬‫راه‬‫اندازی‬(setup) -‫مکانیزم‬‫قانون‬ -‫مکانیزم‬‫پیشرفت‬(progression)
 • 34. ‫زند‬‫می‬ ‫سر‬ ‫بازیکنان‬ ‫از‬ ‫مکانیک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آنچه‬ ‫آید‬‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫مکانیک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫حرکاتی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫استراتژی‬. MDA ‫مکانیک‬+‫دینامیک‬+‫احساس‬‫ات‬ ‫دینامیک‬ ‫برای‬‫مثال‬‫دینامیک‬‫تواند‬‫می‬‫بر‬‫بستر‬‫رقابت‬‫و‬‫یا‬‫همکاری‬‫شکل‬‫ب‬‫گیر‬.
 • 35. ‫بازی‬ ‫های‬‫دینامیک‬ ‫خلق‬ ‫و‬ ‫مکانیک‬ ‫کردن‬ ‫دنبال‬ ‫محصول‬ ‫بازی‬ ‫احساسات‬،‫نمایی‬‫حاالت‬‫و‬ ‫ذهنی‬‫هایی‬‫واکنش‬‫بین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بازیکنان‬‫نمایی‬‫بازی‬ ‫تجربه‬ ‫بستر‬ ‫بر‬‫می‬ ‫ایجاد‬‫شود‬. MDA ‫مکانیک‬+‫دینامیک‬+‫احساس‬‫ات‬ ‫احساسات‬ ‫در‬،‫نمایی‬‫بازی‬‫احساسات‬‫مثبت‬‫و‬‫یا‬‫منفی‬‫باید‬‫از‬‫پیش‬‫د‬‫ر‬‫نظر‬ ‫گرفته‬‫شده‬‫باشند‬.
 • 36. ‫می‬ ‫تالش‬ ‫پژوهشگران‬ ‫برخی‬،‫ها‬‫چارچوب‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کنند‬ ‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫برای‬ ‫تری‬‫اختصاصی‬ ‫های‬‫متدلوژی‬. ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫گارسیا‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬2017‫نام‬ ‫به‬ ‫متدلوژی‬ ‫یک‬GOAL‫برای‬ ‫بازی‬ ‫کاربرد‬‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫در‬ ‫نمایی‬.‫برای‬ ‫کلی‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫او‬ ‫چارچوب‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫متدلوژی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬MDA‫سه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫معرفی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬ ‫کامپوننت‬. Ontology Technological Framework Gamification Methodology
 • 37. ‫دین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شناسی‬ ‫هستی‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬،‫امیک‬ ‫مو‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫شناسی‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫مکانیک‬‫نظر‬ ‫رد‬ Ontology Technological Framework ‫نما‬‫بازی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهای‬ ‫توسعه‬‫یی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ Gamification Methodology ‫مانند‬ ‫عوامل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫متدلوژی‬ ‫توسعه‬ ‫کامپوننت‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫بازیکنان‬ ‫شرایط‬ ،‫اسکوپ‬‫دیگر‬
 • 38. ‫سال‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫توندلو‬2017‫یک‬ ‫های‬‫نمایی‬‫بازی‬ ‫برای‬ ‫اختصاصی‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دادند‬ ‫ارائه‬ ‫اختصاصی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫گر‬‫توصیه‬ ‫های‬‫سیستم‬. ‫سیست‬ ‫اطالعات‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫نشان‬ ‫دارند‬ ‫تالش‬ ‫پژوهشگران‬ ‫این‬‫های‬‫م‬ ‫داد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬‫نمایی‬‫بازی‬ ‫توان‬‫می‬ ‫گر‬‫توصیه‬‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫رضایتش‬.
 • 40. ‫بازیکنان‬ ‫برخی‬... ‫هدف‬‫هستند‬ ‫گرا‬. ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫روابط‬ ‫از‬‫می‬ ‫انگیزه‬‫گیرند‬. ‫گیرن‬‫می‬ ‫انگیزه‬ ‫رقابت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مستقل‬‫د‬. ‫رشد‬ ‫و‬ ‫صالحیت‬ ‫با‬‫گیرند‬ ‫می‬ ‫انگیزه‬. ‫با‬‫هستند‬ ‫متقابل‬ ‫پاداش‬. ‫تغییرات‬ ‫با‬‫گیرند‬ ‫می‬ ‫انگیزه‬. ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫فرو‬،‫گر‬‫توصیه‬ ‫سنتی‬ ‫حاالت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫اند‬‫داده‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫عاملی‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫نیز‬ ‫بازیکن‬ ‫شخصیت‬ ‫شناخت‬ ‫باشد‬ ‫سازی‬‫شخصی‬.‫دهد‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫شخصیت‬ ‫پنج‬ ‫او‬:
 • 41. ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫چالش‬ -‫ب‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫کاربردهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫پراکنده‬ ‫های‬‫پژوهش‬‫ا‬ ‫بماند‬ ‫مغفول‬ ‫مشتریان‬. -‫و‬ ‫است‬ ‫ضعیف‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬‫روش‬ ‫ارزیابی‬ ،‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫نمایی‬‫بازی‬ ‫در‬‫حتی‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫ثابت‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫واقعی‬ ‫تاثیر‬ ‫هنوز‬. -‫تر‬ ‫کاربردهای‬ ‫روی‬ ‫عملی‬ ‫های‬‫هش‬‫پژو‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫روانشناختی‬ ‫های‬‫جنبه‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬‫کیبی‬ ‫کمرنگ‬ ‫بسیار‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫رایانه‬ ‫علوم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫آماری‬ ‫های‬‫روش‬ ‫با‬ ‫نمایی‬‫بازی‬‫باشد‬.
 • 42. ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫فرصت‬ -‫بازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تاثیرات‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫ارزیابی‬‫های‬‫مدل‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫بر‬ ‫نمایی‬ ‫ارزیابی‬. -‫مشت‬ ‫رفتار‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬ ‫برای‬ ‫متقاعدکننده‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫های‬‫نمونه‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫های‬‫داده‬ ‫روی‬ ‫کار‬‫ریان‬. -‫نم‬‫بازی‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫گر‬‫توصیه‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫قدرتمند‬ ‫های‬‫چارچوب‬ ‫توسعه‬‫های‬‫ایی‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ،‫کاربر‬ ‫انگیزه‬ ‫افزایش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫شخصی‬. -‫طریق‬ ‫از‬ ‫بازی‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫خود‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫سازی‬‫شخصی‬ ‫نمایی‬‫بازی‬ ‫ها‬‫چارچوب‬ ‫توسعه‬ ‫مشارکتی‬ ‫فیلترینگ‬ ‫یا‬ ‫شبکه‬ ‫تشکیل‬.
 • 43. ‫سپاسگ‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬‫زارم‬ hamouleh_r@ind.iust.ac.ir