SlideShare a Scribd company logo
Анализ                             Судалгаа
                                                   1                         2
                                                                         танд хүний ямар
                                 Таны дуртай хичээл
                                                                          зан чанар
                                    юу вэ?
                                                                         таалагддаг вэ?№            Нэр        Анги    Нас Хүйс
                                           b. монгол хэл
                                 a. математик                                                     c.англи хэл

                                                              d. биологи

                                                                      a. Даруу
1 Лхагва сүрэн  Тогтох баяр      10 в       16 эм          1          0         0        0       1
2 Сэр-Од     Бямба цэцэг      10 в       18 эм          0          1         0        0       0
3 Ням баатар   Дэмбэрэл нямбуу    10 в       17 эр          0          1         0        0       0
4 Болд баатар  Ариун болд      10 в       16 эр          0          0         0        0       0
5 Нэмэх баатар  Баасан дорж            0  17 эр          1          0         0        0       1
6 Очир бат    Налжир              0  16 эр          0          0         0        0       0
                                         2          2         0        0       2
                Хуудас 1
Анализ
    2                       3                             4                                          5                              6                           7
танд хүний ямар                 Танд бэрхшээл                      Танай гэр бүлийн                                                                   Та чөлөөт
                                                                                          Та ямар спорт
  зан чанар                  тулгарвал хэнд                      уур амьсгал ямар                                                                  цагаараа юу
                                                                                          сонирхдог вэ?
 таалагддаг вэ?                  хандах вэ?                          вэ?                                                                      хийдэг вэ?
                                                                                                                                        c. Хичээлээ хийдэг
                                                            b. Тааламжтай бус
                                                  a. Тааламжтай
                                                                                                                               b. Зурагт үздэг
                                                                                                                       a. Ном уншдаг
                                                                                                                                                  d. Эцэг, эхдээ
                             b. Найз нөхөд
                                                                                                     c. Гар бөмбөг
                                                                                            b. Хөлбөмбөг
                    a. Гэр бүл
                                                                        c. Энгийн
                                                                                                                                                  тусалдаг
             d. Бусад
                                                                                                               d. Бусад
                                       c. Багш
                                                                                     a. Сагс
 b. Тусч
                                              d.
                                                                                d.
        c.
      0    0       0        0          1       0    0          0            0        0    1       1         0          0       0       0         1          0       0
      0    0       1        0          0       1    0          1            0        0    1       0         0          1       0       0         0          0       1
      0    1       0        1          0       0    0          0            0        0    1       1         0          0       0       0         0          1       0
      0    0       0        0          1       0    0          1            0        0    0       0         0          0       1       0         0          1       0
      0    0       0        0          1       0    0          0            0        0    1       1         0          0       0       0         1          0       0
      0    0       1        1          0       0    0          0            0        1    0       0         1          0       0       0         1          0       0
      0    1       2        2          3       1    0          2            0        1    4       3         1          1       1       0         3          2            1
                                                                            Хуудас 2
Анализ
7  8  9  10     11  12  13
       Хуудас 3
Анализ
14  15  16    17   18  19  20
        Хуудас 4
Анализ
20  21     22  23
     Хуудас 5
Анализ
23  24  25  26       27  28  29
          Хуудас 6
Анализ
Хуудас 7
График


                               Судалгааны нэгтгэл
Асуулт 1:
                               Таны дуртай хичээл юу вэ?
    Судалгаанд оролцсон нийт        a. математик        b. монгол хэл
          6                 2             0                     2

                     1.8

                     1.6

                     1.4                 a.
                                       математик
                     1.2
                                       b. монгол
                     1                 хэл
                                       c.англи хэл
                     0.8                 d. биологи
                     0.6

                     0.4

                     0.2

                     0
Асуулт 2:
                            танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ?
    Судалгаанд оролцсон нийт          a. Даруу          b. Тусч
          6                  2             0                  2
                  1.8

                  1.6

                  1.4
                                      a. Даруу
                  1.2
                                      b. Тусч
                  1                    c.
                                      d. Бусад
                  0.8

                  0.6

                  0.4

                  0.2

                  0


Асуулт 3:
                           Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ?

                     Хуудас 8
График

    Судалгаанд оролцсон нийт        a. Гэр бүл         b. Найз нөхөд
          6                2              3                   3


                  2.5


                   2                   a. Гэр бүл
                                      b. Найз
                                      нөхөд
                  1.5                   c. Багш
                                      d.
                   1


                  0.5


                   0
Асуулт 4:
                           Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ?
    Судалгаанд оролцсон нийт       a. Тааламжтай      b. Тааламжтай бус
          6                2            0                  4

                  3.5

                  3                   a.
                                      Тааламжта
                  2.5                   й
                                      b.
                  2                   Тааламжта
                                      й бус
                  1.5                   c. Энгийн
                                      d.
                  1

                  0.5

                  0
Асуулт 5:
                               Та ямар спорт сонирхдог вэ?
    Судалгаанд оролцсон нийт          a. Сагс        b. Хөлбөмбөг
          6                  3             1
                     Хуудас 9
График
                     3


                     2.5


                     2                 a. Сагс
                                       b.
                                       Хөлбөмбөг
                     1.5                 c. Гар
                                       бөмбөг
                                       d. Бусад
                     1


                     0.5


                     0
Асуулт 6:
                               Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ?
    Судалгаанд оролцсон нийт          a. Ном уншдаг      b. Зурагт үздэг
          6                   0            0
                  3


                  2.5
                                     a. Ном
                                     уншдаг
                  2                   b. Зурагт
                                     үздэг
                                     c.
                  1.5                  Хичээлээ
                                     хийдэг
                                     d. Эцэг,
                  1                   эхдээ
                                     тусалдаг

                  0.5


                  0


Асуулт 7:
                                      0
    Судалгаанд оролцсон нийт              0             0
          0                    0             0
                        Хуудас 10
График
                  1
                  0.9
                  0.8
                  0.7
                               0
                  0.6            0
                  0.5            0
                               0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                  0Асуулт 8:
                             0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0      0
          0                 0      0
                   1
                  0.9
                  0.8
                  0.7
                               0
                  0.6            0
                  0.5            0
                               0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                   0

Асуулт 9:
                             0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0      0
          0                 0      0
                     Хуудас 11
График
                     1
                    0.9
                    0.8
                    0.7
                                   0
                    0.6              0
                    0.5              0
                                   0
                    0.4
                    0.3
                    0.2
                    0.1
                     0
Асуулт 10:
                               0
    Судалгаанд оролцсон нийт              0    0
         0                    0    0
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7
                                 0
                 0.6               0
                 0.5               0
                                 0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 11:

                       Хуудас 12
График

                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0    0
         0                 0    0
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7
                              0
                 0.6            0
                 0.5            0
                              0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 12:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0    0
         0                 0    0
                    Хуудас 13
График
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7
                                0
                 0.6              0
                 0.5              0
                                0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 13:
                              0
    Судалгаанд оролцсон нийт             0    0
         0                   0    0
                    1
                  0.9
                  0.8
                  0.7
                                  0
                  0.6               0
                  0.5               0
                                  0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                    0
                      Хуудас 14
График
Асуулт 14:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0    0
         0                 0    0
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7
                                0
                 0.6              0
                 0.5              0
                                0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 15:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0    0
         0                 0    0
                    Хуудас 15
График
                    1
                  0.9
                  0.8
                  0.7
                                  0
                  0.6               0
                  0.5               0
                                  0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                    0
Асуулт 16:
                              0
    Судалгаанд оролцсон нийт             0      0
         0                   0      0                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7
                                0
                 0.6              0
                 0.5              0
                                0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 17:
                              0
    Судалгаанд оролцсон нийт             0      0
         0                   0      0

                      Хуудас 16
График
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7
                               0
                 0.6            0
                 0.5            0
                               0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 18:
                           0
    Судалгаанд оролцсон нийт         0    0
         0               0    0
                     1
                    0.9
                    0.8
                    0.7
                                 0
                    0.6           0
                    0.5           0
                                 0
                    0.4
                    0.3
                    0.2
                    0.1
                     0
Асуулт 19:


                  Хуудас 17
График

                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                   1
                   0.9
                   0.8
                   0.7
                             0
                   0.6         0
                   0.5         0
                             0
                   0.4
                   0.3
                   0.2
                   0.1
                   0Асуулт 20:
                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                 Хуудас 18
График
                   1
                  0.9
                  0.8
                  0.7
                             0
                  0.6          0
                  0.5          0
                             0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                   0
Асуулт 21:
                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                 Хуудас 19
График
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7
                               0
                 0.6            0
                 0.5            0
                               0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
Асуулт 22:
                           0
    Судалгаанд оролцсон нийт         0    0
         0               0    0
                  Хуудас 20
График
                     1
                    0.9
                    0.8
                    0.7
                    0.6                Column K
                    0.5                Column L
                                      Column M
                    0.4                Column N
                    0.3
                    0.2
                    0.1
                     0
                        Row 139  Row 140
Асуулт 23:
                                  0
    Судалгаанд оролцсон нийт         0           0
         6               0           0
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7
                                       0
                 0.6                    0
                 0.5                    0
                                       0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
                  Хуудас 21
График
Асуулт 24:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0    0
         0                 0    0
                     1
                    0.9
                    0.8
                    0.7
                                  0
                    0.6             0
                    0.5             0
                                  0
                    0.4
                    0.3
                    0.2
                    0.1
                     0
Асуулт 25:
                            0
    Судалгаанд оролцсон нийт           0    0
         0                 0    0
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7
                                0
                 0.6              0
                 0.5              0
                                0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
                    Хуудас 22
График
Асуулт 26:
                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                    1
                  0.9
                  0.8
                  0.7
                               0
                  0.6            0
                  0.5            0
                               0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                    0
Асуулт 27:
                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                  1
                 0.9
                 0.8
                 0.7
                             0
                 0.6           0
                 0.5           0
                             0
                 0.4
                 0.3
                 0.2
                 0.1
                  0
                 Хуудас 23
График


Асуулт 28:
                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                     1
                  0.9
                  0.8
                  0.7
                               0
                  0.6            0
                  0.5            0
                               0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                     0Асуулт 29:
                         0
    Судалгаанд оролцсон нийт        0    0
         0              0    0
                   1
                  0.9
                  0.8
                  0.7
                             0
                  0.6          0
                             0
                  0.5
                             0
                  0.4
                  0.3
                  0.2
                  0.1
                   0
                 Хуудас 24
График


ы нэгтгэл
юу вэ?
      c.англи хэл      d. биологи
               0              0
аалагддаг вэ?
             c.        d. Бусад
             1          0
нд хандах вэ?

                         Хуудас 25
График

        c. Багш     d.
          1      0
ал ямар вэ?
        c. Энгийн    d.
          1       4
дог вэ?
       c. Гар бөмбөг  d. Бусад
           1      1
                   Хуудас 26
График
ийдэг вэ?
      c. Хичээлээ хийдэг  d. Эцэг, эхдээ тусалдаг
          3            1
          0           0
          0           0
                        Хуудас 27
График
0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 28
График
0  0
0  0
    Хуудас 29
График


0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 30
График
0  0
0  0
    Хуудас 31
График0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 32
График
0  0
0  0
0  0
0  0

    Хуудас 33
График
0  0
0  0
    Хуудас 34
График


0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 35
График
0  0
0  0
    Хуудас 36
График
0  0
0  0
    Хуудас 37
График
0  0
0  0
    Хуудас 38
График0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 39
График0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 40
График
0  0
0  0
0  0
0  0
    Хуудас 41
1
                                 Цахим су
Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

        Лхагва сүрэн                   Нас       16
        Тогтох баяр                   Хүйс       эм


   Таны дуртай хичээл юу вэ?

      a. математик      b. монгол хэл    c.англи хэл     d. биологи
  танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ?

      a. Даруу        b. Тусч       c.  Нөхөрсөг    d. Бусад
  Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ?

      a. Гэр бүл       b. Найз нөхөд    c. Багш       d.
  Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ?

      a. Тааламжтай      b. Тааламжтай бус  c. Энгийн      d.
  Та ямар спорт сонирхдог вэ?

      a. Сагс         b. Хөлбөмбөг    c. Гар бөмбөг    d. Бусад  Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ?

      a. Ном уншдаг      b. Зурагт үздэг   c. Хичээлээ хийдэг  d. Эцэг, эхдээ тусалдаг
                   Хуудас 42
1
Хуудас 43
1
Хуудас 44
1
Хуудас 45
1
хим судалгаа
  16             Мэргэжил
  эм             Анги          10 в
             Хариулт   a
             Хариулт   a
             Хариулт   b
             Хариулт   d
             Хариулт   a
d. Эцэг, эхдээ тусалдаг  Хариулт   b
                      Хуудас 46
1
Хуудас 47
1
Хуудас 48
1
Хуудас 49
1
Хуудас 50
1
Хуудас 51
1
Хуудас 52
1
Хуудас 53
2
                                 Цахим су
Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

         Сэр-Од                     Нас       18
        Бямба цэцэг                   Хүйс       эм


   Таны дуртай хичээл юу вэ?

      a. математик      b. монгол хэл    c.англи хэл     d. биологи
  танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ?

      a. Даруу        b. Тусч       c.  Нөхөрсөг    d. Бусад
  Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ?

      a. Гэр бүл       b. Найз нөхөд    c. Багш       d.
  Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ?

      a. Тааламжтай      b. Тааламжтай бус  c. Энгийн      d.
  Та ямар спорт сонирхдог вэ?

      a. Сагс         b. Хөлбөмбөг    c. Гар бөмбөг    d. Бусад  Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ?

      a. Ном уншдаг      b. Зурагт үздэг   c. Хичээлээ хийдэг  d. Эцэг, эхдээ тусалдаг
                   Хуудас 54
2
Хуудас 55
2
Хуудас 56
2
Хуудас 57
2
хим судалгаа
  18             Мэргэжил
  эм             Анги          10 в
             Хариулт   b
             Хариулт   d
             Хариулт   c
             Хариулт   a
             Хариулт   c
d. Эцэг, эхдээ тусалдаг  Хариулт   d
                      Хуудас 58
2
Хуудас 59
2
Хуудас 60
2
Хуудас 61
2
Хуудас 62
2
Хуудас 63
2
Хуудас 64
2
Хуудас 65
3
                                 Цахим су
Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

        Ням баатар                    Нас       17
       Дэмбэрэл нямбуу                  Хүйс       эр


   Таны дуртай хичээл юу вэ?

      a. математик      b. монгол хэл    c.англи хэл     d. биологи
  танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ?

      a. Даруу        b. Тусч       c.  Нөхөрсөг    d. Бусад
  Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ?

      a. Гэр бүл       b. Найз нөхөд    c. Багш       d.
  Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ?

      a. Тааламжтай      b. Тааламжтай бус  c. Энгийн      d.
  Та ямар спорт сонирхдог вэ?

      a. Сагс         b. Хөлбөмбөг    c. Гар бөмбөг    d. Бусад  Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ?

      a. Ном уншдаг      b. Зурагт үздэг   c. Хичээлээ хийдэг  d. Эцэг, эхдээ тусалдаг
                   Хуудас 66
3
Хуудас 67
3
Хуудас 68
3
Хуудас 69
3
хим судалгаа
  17             Мэргэжил
  эр             Анги          10 в
             Хариулт   b
             Хариулт   c
             Хариулт   a
             Хариулт   d
             Хариулт   a
d. Эцэг, эхдээ тусалдаг  Хариулт   c
                      Хуудас 70
3
Хуудас 71
3
Хуудас 72
3
Хуудас 73
3
Хуудас 74
3
Хуудас 75
3
Хуудас 76
3
Хуудас 77
4
                                 Цахим су
Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

        Болд баатар                   Нас       16
        Ариун болд                    Хүйс       эр


   Таны дуртай хичээл юу вэ?

      a. математик      b. монгол хэл    c.англи хэл     d. биологи
  танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ?

      a. Даруу        b. Тусч       c.  Нөхөрсөг    d. Бусад
  Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ?

      a. Гэр бүл       b. Найз нөхөд    c. Багш       d.
  Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ?

      a. Тааламжтай      b. Тааламжтай бус  c. Энгийн      d.
  Та ямар спорт сонирхдог вэ?

      a. Сагс         b. Хөлбөмбөг    c. Гар бөмбөг    d. Бусад  Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ?

      a. Ном уншдаг      b. Зурагт үздэг   c. Хичээлээ хийдэг  d. Эцэг, эхдээ тусалдаг
                   Хуудас 78
4
Хуудас 79
4
Хуудас 80
4
Хуудас 81
4
хим судалгаа
  16             Мэргэжил
  эр             Анги          10 в
             Хариулт   b
             Хариулт   c
             Хариулт   b
             Хариулт   a
             Хариулт   d
d. Эцэг, эхдээ тусалдаг  Хариулт   c
                      Хуудас 82
4
Хуудас 83
4
Хуудас 84
4
Хуудас 85
4
Хуудас 86
4
Хуудас 87
4
Хуудас 88
4
Хуудас 89
5
                                 Цахим су
Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

        Нэмэх баатар                   Нас       17
        Баасан дорж                   Хүйс       эр


   Таны дуртай хичээл юу вэ?

      a. математик      b. монгол хэл    c.англи хэл     d. биологи
  танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ?

      a. Даруу        b. Тусч       c.  Нөхөрсөг    d. Бусад
  Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ?

      a. Гэр бүл       b. Найз нөхөд    c. Багш       d.
  Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ?

      a. Тааламжтай      b. Тааламжтай бус  c. Энгийн      d.
  Та ямар спорт сонирхдог вэ?

      a. Сагс         b. Хөлбөмбөг    c. Гар бөмбөг    d. Бусад  Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ?

      a. Ном уншдаг      b. Зурагт үздэг   c. Хичээлээ хийдэг  d. Эцэг, эхдээ тусалдаг
                   Хуудас 90
5
Хуудас 91
5
Хуудас 92
5
Хуудас 93
5
хим судалгаа
  17             Мэргэжил
  эр             Анги          10 в
             Хариулт   a
             Хариулт   a
             Хариулт   b
             Хариулт   d
             Хариулт   a
d. Эцэг, эхдээ тусалдаг  Хариулт   b
                      Хуудас 94
5
Хуудас 95
5
Хуудас 96
5
Хуудас 97
5
Хуудас 98
5
Хуудас 99
5
Хуудас 100
5
Хуудас 101
6
                                 Цахим су
Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

         Очир бат                    Нас       16
         Налжир                     Хүйс       эр


   Таны дуртай хичээл юу вэ?

      a. математик      b. монгол хэл    c.англи хэл     d. биологи
  танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ?

      a. Даруу        b. Тусч       c.  Нөхөрсөг    d. Бусад
  Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ?

      a. Гэр бүл       b. Найз нөхөд    c. Багш       d.
  Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ?

      a. Тааламжтай      b. Тааламжтай бус  c. Энгийн      d.
  Та ямар спорт сонирхдог вэ?

      a. Сагс         b. Хөлбөмбөг    c. Гар бөмбөг    d. Бусад  Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ?

      a. Ном уншдаг      b. Зурагт үздэг   c. Хичээлээ хийдэг  d. Эцэг, эхдээ тусалдаг
                  Хуудас 102
6
Хуудас 103
6
Хуудас 104
6
Хуудас 105
6
хим судалгаа
  16             Мэргэжил
  эр             Анги          10 в
             Хариулт   b
             Хариулт   d
             Хариулт   a
             Хариулт   c
             Хариулт   b
d. Эцэг, эхдээ тусалдаг  Хариулт   b
                      Хуудас 106
6
Хуудас 107
6
Хуудас 108
6
Хуудас 109
6
Хуудас 110
6
Хуудас 111
6
Хуудас 112
6
Хуудас 113
7
                                 Цахим су
Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

        Лхагва сүрэн                   Нас       15
        Энх цацрал                    Хүйс       эм


   Таны дуртай хичээл юу вэ?

      a. математик      b. монгол хэл    c.англи хэл     d. биологи
  танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ?

      a. Даруу        b. Тусч       c.  Нөхөрсөг    d. Бусад
  Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ?

      a. Гэр бүл       b. Найз нөхөд    c. Багш       d.
  Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ?

      a. Тааламжтай      b. Тааламжтай бус  c. Энгийн      d.
  Та ямар спорт сонирхдог вэ?

      a. Сагс         b. Хөлбөмбөг    c. Гар бөмбөг    d. Бусад  Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ?

      a. Ном уншдаг      b. Зурагт үздэг   c. Хичээлээ хийдэг  d. Эцэг, эхдээ тусалдаг
                  Хуудас 114
7
Хуудас 115
7
Хуудас 116
7
Хуудас 117
7
хим судалгаа
  15             Мэргэжил
  эм             Анги          10 в
             Хариулт   a
             Хариулт   a
             Хариулт   b
             Хариулт   d
             Хариулт   a
d. Эцэг, эхдээ тусалдаг  Хариулт   b
                      Хуудас 118
7
Хуудас 119
7
Хуудас 120
7
Хуудас 121
7
Хуудас 122
7
Хуудас 123
7
Хуудас 124
7
Хуудас 125
8
                                 Цахим су
Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

        Жамбалдорж                    Нас       17
         Ганхүлэг                    Хүйс       эр


   Таны дуртай хичээл юу вэ?

      a. математик      b. монгол хэл    c.англи хэл     d. биологи
  танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ?

      a. Даруу        b. Тусч       c.  Нөхөрсөг    d. Бусад
  Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ?

      a. Гэр бүл       b. Найз нөхөд    c. Багш       d.
  Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ?

      a. Тааламжтай      b. Тааламжтай бус  c. Энгийн      d.
  Та ямар спорт сонирхдог вэ?

      a. Сагс         b. Хөлбөмбөг    c. Гар бөмбөг    d. Бусад  Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ?

      a. Ном уншдаг      b. Зурагт үздэг   c. Хичээлээ хийдэг  d. Эцэг, эхдээ тусалдаг
                  Хуудас 126
8
Хуудас 127
8
Хуудас 128
8
Хуудас 129
8
хим судалгаа
  17             Мэргэжил
  эр             Анги          10 в
             Хариулт   a
             Хариулт   a
             Хариулт   a
             Хариулт   c
             Хариулт   b
d. Эцэг, эхдээ тусалдаг  Хариулт   b
                      Хуудас 130
8
Хуудас 131
8
Хуудас 132
8
Хуудас 133
8
Хуудас 134
8
Хуудас 135
8
Хуудас 136
8
Хуудас 137
10
                                 Цахим су
Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

         Базарсад                    Нас       16
        Дүүрэнбилэг                   Хүйс       эр


   Таны дуртай хичээл юу вэ?

      a. математик      b. монгол хэл    c.англи хэл     d. биологи
  танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ?

      a. Даруу        b. Тусч       c.  Нөхөрсөг    d. Бусад
  Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ?

      a. Гэр бүл       b. Найз нөхөд    c. Багш       d.
  Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ?

      a. Тааламжтай      b. Тааламжтай бус  c. Энгийн      d.
  Та ямар спорт сонирхдог вэ?

      a. Сагс         b. Хөлбөмбөг    c. Гар бөмбөг    d. Бусад  Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ?

      a. Ном уншдаг      b. Зурагт үздэг   c. Хичээлээ хийдэг  d. Эцэг, эхдээ тусалдаг
                  Хуудас 138
10
Хуудас 139
10
Хуудас 140
10
Хуудас 141
10
хим судалгаа
  16             Мэргэжил
  эр             Анги          10 в
             Хариулт   b
             Хариулт   c
             Хариулт   b
             Хариулт   b
             Хариулт   d
d. Эцэг, эхдээ тусалдаг  Хариулт   a
                      Хуудас 142
10
Хуудас 143
10
Хуудас 144
10
Хуудас 145
10
Хуудас 146
10
Хуудас 147
10
Хуудас 148
10
Хуудас 149
9
                                 Цахим су
Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

           Баттулга                  Нас       17
           Гантулга                  Хүйс       эр


   Таны дуртай хичээл юу вэ?

      a. математик      b. монгол хэл    c.англи хэл     d. биологи
  танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ?

      a. Даруу        b. Тусч       c.  Нөхөрсөг    d. Бусад
  Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ?

      a. Гэр бүл       b. Найз нөхөд    c. Багш       d.
  Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ?

      a. Тааламжтай      b. Тааламжтай бус  c. Энгийн      d.
  Та ямар спорт сонирхдог вэ?

      a. Сагс         b. Хөлбөмбөг    c. Гар бөмбөг    d. Бусад  Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ?

      a. Ном уншдаг      b. Зурагт үздэг   c. Хичээлээ хийдэг  d. Эцэг, эхдээ тусалдаг
                  Хуудас 150
9
Хуудас 151
9
Хуудас 152
9
Хуудас 153
9
хим судалгаа
  17             Мэргэжил
  эр             Анги          10 в
             Хариулт   a
             Хариулт   b
             Хариулт   c
             Хариулт   b
             Хариулт   c
d. Эцэг, эхдээ тусалдаг  Хариулт   a
                      Хуудас 154
9
Хуудас 155
9
Хуудас 156
9
Хуудас 157
9
Хуудас 158
9
Хуудас 159
9
Хуудас 160
9
Хуудас 161

More Related Content

What's hot

Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalanTsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalanSaranaa
 
отгончимэг судалгаа
отгончимэг судалгааотгончимэг судалгаа
отгончимэг судалгааschool14
 
цэнгээсудалгаа
цэнгээсудалгаацэнгээсудалгаа
цэнгээсудалгааtsengeegee
 
цахим судалгаа 1 шавь- цогцолбор а.оюун
цахим судалгаа 1 шавь- цогцолбор а.оюунцахим судалгаа 1 шавь- цогцолбор а.оюун
цахим судалгаа 1 шавь- цогцолбор а.оюунaoyun44
 
судалгаа 1
 судалгаа 1 судалгаа 1
судалгаа 1bulgan_2011
 
юнгийн Sudalgaa otgontuya
юнгийн Sudalgaa otgontuyaюнгийн Sudalgaa otgontuya
юнгийн Sudalgaa otgontuyaTstuya68
 
боолоо судалгаа
боолоо судалгаабоолоо судалгаа
боолоо судалгааtuul_48
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестDBatbulgan81
 
Stahim sudalgaa8w
Stahim sudalgaa8wStahim sudalgaa8w
Stahim sudalgaa8wenhee_92
 
Erka tsahim sudalgaa
Erka tsahim sudalgaaErka tsahim sudalgaa
Erka tsahim sudalgaaDErka53
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааorgilmaa53
 
Eegii 01 судалгаа02
Eegii 01 судалгаа02Eegii 01 судалгаа02
Eegii 01 судалгаа02enheemn_1101
 
Tsahin sudalgaa
Tsahin sudalgaaTsahin sudalgaa
Tsahin sudalgaatuul1420
 
туул судалгаа
туул судалгаатуул судалгаа
туул судалгааtuul1420
 

What's hot (15)

Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalanTsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
Tsahim sudalgaa sarantsetseg amgalan
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
отгончимэг судалгаа
отгончимэг судалгааотгончимэг судалгаа
отгончимэг судалгаа
 
цэнгээсудалгаа
цэнгээсудалгаацэнгээсудалгаа
цэнгээсудалгаа
 
цахим судалгаа 1 шавь- цогцолбор а.оюун
цахим судалгаа 1 шавь- цогцолбор а.оюунцахим судалгаа 1 шавь- цогцолбор а.оюун
цахим судалгаа 1 шавь- цогцолбор а.оюун
 
судалгаа 1
 судалгаа 1 судалгаа 1
судалгаа 1
 
юнгийн Sudalgaa otgontuya
юнгийн Sudalgaa otgontuyaюнгийн Sudalgaa otgontuya
юнгийн Sudalgaa otgontuya
 
боолоо судалгаа
боолоо судалгаабоолоо судалгаа
боолоо судалгаа
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
Stahim sudalgaa8w
Stahim sudalgaa8wStahim sudalgaa8w
Stahim sudalgaa8w
 
Erka tsahim sudalgaa
Erka tsahim sudalgaaErka tsahim sudalgaa
Erka tsahim sudalgaa
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Eegii 01 судалгаа02
Eegii 01 судалгаа02Eegii 01 судалгаа02
Eegii 01 судалгаа02
 
Tsahin sudalgaa
Tsahin sudalgaaTsahin sudalgaa
Tsahin sudalgaa
 
туул судалгаа
туул судалгаатуул судалгаа
туул судалгаа
 

Viewers also liked

цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестtuya0507
 
цусны эргэлт
цусны эргэлтцусны эргэлт
цусны эргэлтtuya0507
 
амны хөндийн эрүүл мэнд
амны хөндийн эрүүл мэндамны хөндийн эрүүл мэнд
амны хөндийн эрүүл мэндtuya0507
 
вакцин
вакцинвакцин
вакцинtuya0507
 
стресс
стрессстресс
стрессtuya0507
 
шүдээ арчлах
шүдээ арчлахшүдээ арчлах
шүдээ арчлахtuya0507
 
алжаал тайлах
алжаал тайлахалжаал тайлах
алжаал тайлахtuya0507
 
үерхэл нөхөрлөл
үерхэл нөхөрлөлүерхэл нөхөрлөл
үерхэл нөхөрлөлtuya0507
 
зөв хооллолт
зөв хооллолтзөв хооллолт
зөв хооллолтtuya0507
 
гарын ариун цэвэр
гарын ариун цэвэргарын ариун цэвэр
гарын ариун цэвэрtuya0507
 
Ppt alexie
Ppt alexiePpt alexie
Ppt alexie
pammyc23
 
第51屆科展總成績
第51屆科展總成績第51屆科展總成績
第51屆科展總成績Howard Chang
 
2013竹縣科展說明書格式
2013竹縣科展說明書格式2013竹縣科展說明書格式
2013竹縣科展說明書格式Howard Chang
 
Projekt fremlæggelse
Projekt fremlæggelseProjekt fremlæggelse
Projekt fremlæggelse
Franke56
 
Save the world with Cookies ppt
Save the world with Cookies pptSave the world with Cookies ppt
Save the world with Cookies ppt
pammyc23
 
Helicopter
HelicopterHelicopter
2014校內科展結果
2014校內科展結果2014校內科展結果
2014校內科展結果Howard Chang
 
102期末專題評分表
102期末專題評分表102期末專題評分表
102期末專題評分表Howard Chang
 
амны хөндийн эрүүл мэнд
амны хөндийн эрүүл мэндамны хөндийн эрүүл мэнд
амны хөндийн эрүүл мэндtuya0507
 
хөдөлгөөний хомсдол
хөдөлгөөний хомсдолхөдөлгөөний хомсдол
хөдөлгөөний хомсдолtuya0507
 

Viewers also liked (20)

цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цусны эргэлт
цусны эргэлтцусны эргэлт
цусны эргэлт
 
амны хөндийн эрүүл мэнд
амны хөндийн эрүүл мэндамны хөндийн эрүүл мэнд
амны хөндийн эрүүл мэнд
 
вакцин
вакцинвакцин
вакцин
 
стресс
стрессстресс
стресс
 
шүдээ арчлах
шүдээ арчлахшүдээ арчлах
шүдээ арчлах
 
алжаал тайлах
алжаал тайлахалжаал тайлах
алжаал тайлах
 
үерхэл нөхөрлөл
үерхэл нөхөрлөлүерхэл нөхөрлөл
үерхэл нөхөрлөл
 
зөв хооллолт
зөв хооллолтзөв хооллолт
зөв хооллолт
 
гарын ариун цэвэр
гарын ариун цэвэргарын ариун цэвэр
гарын ариун цэвэр
 
Ppt alexie
Ppt alexiePpt alexie
Ppt alexie
 
第51屆科展總成績
第51屆科展總成績第51屆科展總成績
第51屆科展總成績
 
2013竹縣科展說明書格式
2013竹縣科展說明書格式2013竹縣科展說明書格式
2013竹縣科展說明書格式
 
Projekt fremlæggelse
Projekt fremlæggelseProjekt fremlæggelse
Projekt fremlæggelse
 
Save the world with Cookies ppt
Save the world with Cookies pptSave the world with Cookies ppt
Save the world with Cookies ppt
 
Helicopter
HelicopterHelicopter
Helicopter
 
2014校內科展結果
2014校內科展結果2014校內科展結果
2014校內科展結果
 
102期末專題評分表
102期末專題評分表102期末專題評分表
102期末專題評分表
 
амны хөндийн эрүүл мэнд
амны хөндийн эрүүл мэндамны хөндийн эрүүл мэнд
амны хөндийн эрүүл мэнд
 
хөдөлгөөний хомсдол
хөдөлгөөний хомсдолхөдөлгөөний хомсдол
хөдөлгөөний хомсдол
 

Similar to судалгаа туяа

Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)uuganjargal
 
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)uuganjargal
 
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)oyungerel85
 
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sudNandia tsahim sud
Nandia tsahim suduuganjargal
 
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)delgermoron
 
Gantuya1
Gantuya1Gantuya1
Gantuya1margad1
 
зөн төлөвийн судалгаа
зөн төлөвийн судалгаазөн төлөвийн судалгаа
зөн төлөвийн судалгааMunkhtsetseg Myagmar
 
хөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаахөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгааtuul_48
 
судалгааны ажил
судалгааны ажилсудалгааны ажил
судалгааны ажилOtgoo_s
 
хөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаахөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгааbolond
 
хөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаахөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгааbolond
 
хөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаахөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгааbolond
 
хөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаахөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгааouyha
 
даариймаа цахим судалгаа
даариймаа цахим судалгаадаариймаа цахим судалгаа
даариймаа цахим судалгааdaariimaa79
 
даариймаа цахим судалгаа
даариймаа цахим судалгаадаариймаа цахим судалгаа
даариймаа цахим судалгааdaariimaa79
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааNaraa53
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааtserkats53
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааdashkaa53
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгааMonkhbat53
 

Similar to судалгаа туяа (20)

Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
 
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
 
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
 
Nandia tsahim sud
Nandia tsahim sudNandia tsahim sud
Nandia tsahim sud
 
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
Uuganjargal tsahim sudalgaa(2)
 
Gantuya1
Gantuya1Gantuya1
Gantuya1
 
зөн төлөвийн судалгаа
зөн төлөвийн судалгаазөн төлөвийн судалгаа
зөн төлөвийн судалгаа
 
хөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаахөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаа
 
судалгааны ажил
судалгааны ажилсудалгааны ажил
судалгааны ажил
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
хөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаахөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаа
 
хөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаахөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаа
 
хөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаахөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаа
 
хөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаахөгжмийн цахим судалгаа
хөгжмийн цахим судалгаа
 
даариймаа цахим судалгаа
даариймаа цахим судалгаадаариймаа цахим судалгаа
даариймаа цахим судалгаа
 
даариймаа цахим судалгаа
даариймаа цахим судалгаадаариймаа цахим судалгаа
даариймаа цахим судалгаа
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 

судалгаа туяа

 • 1. Анализ Судалгаа 1 2 танд хүний ямар Таны дуртай хичээл зан чанар юу вэ? таалагддаг вэ? № Нэр Анги Нас Хүйс b. монгол хэл a. математик c.англи хэл d. биологи a. Даруу 1 Лхагва сүрэн Тогтох баяр 10 в 16 эм 1 0 0 0 1 2 Сэр-Од Бямба цэцэг 10 в 18 эм 0 1 0 0 0 3 Ням баатар Дэмбэрэл нямбуу 10 в 17 эр 0 1 0 0 0 4 Болд баатар Ариун болд 10 в 16 эр 0 0 0 0 0 5 Нэмэх баатар Баасан дорж 0 17 эр 1 0 0 0 1 6 Очир бат Налжир 0 16 эр 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 Хуудас 1
 • 2. Анализ 2 3 4 5 6 7 танд хүний ямар Танд бэрхшээл Танай гэр бүлийн Та чөлөөт Та ямар спорт зан чанар тулгарвал хэнд уур амьсгал ямар цагаараа юу сонирхдог вэ? таалагддаг вэ? хандах вэ? вэ? хийдэг вэ? c. Хичээлээ хийдэг b. Тааламжтай бус a. Тааламжтай b. Зурагт үздэг a. Ном уншдаг d. Эцэг, эхдээ b. Найз нөхөд c. Гар бөмбөг b. Хөлбөмбөг a. Гэр бүл c. Энгийн тусалдаг d. Бусад d. Бусад c. Багш a. Сагс b. Тусч d. d. c. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 3 1 0 2 0 1 4 3 1 1 1 0 3 2 1 Хуудас 2
 • 3. Анализ 7 8 9 10 11 12 13 Хуудас 3
 • 4. Анализ 14 15 16 17 18 19 20 Хуудас 4
 • 5. Анализ 20 21 22 23 Хуудас 5
 • 6. Анализ 23 24 25 26 27 28 29 Хуудас 6
 • 8. График Судалгааны нэгтгэл Асуулт 1: Таны дуртай хичээл юу вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. математик b. монгол хэл 6 2 0 2 1.8 1.6 1.4 a. математик 1.2 b. монгол 1 хэл c.англи хэл 0.8 d. биологи 0.6 0.4 0.2 0 Асуулт 2: танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Даруу b. Тусч 6 2 0 2 1.8 1.6 1.4 a. Даруу 1.2 b. Тусч 1 c. d. Бусад 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Асуулт 3: Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? Хуудас 8
 • 9. График Судалгаанд оролцсон нийт a. Гэр бүл b. Найз нөхөд 6 2 3 3 2.5 2 a. Гэр бүл b. Найз нөхөд 1.5 c. Багш d. 1 0.5 0 Асуулт 4: Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус 6 2 0 4 3.5 3 a. Тааламжта 2.5 й b. 2 Тааламжта й бус 1.5 c. Энгийн d. 1 0.5 0 Асуулт 5: Та ямар спорт сонирхдог вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Сагс b. Хөлбөмбөг 6 3 1 Хуудас 9
 • 10. График 3 2.5 2 a. Сагс b. Хөлбөмбөг 1.5 c. Гар бөмбөг d. Бусад 1 0.5 0 Асуулт 6: Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг 6 0 0 3 2.5 a. Ном уншдаг 2 b. Зурагт үздэг c. 1.5 Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, 1 эхдээ тусалдаг 0.5 0 Асуулт 7: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 10
 • 11. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 8: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 9: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 11
 • 12. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 10: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 11: Хуудас 12
 • 13. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 12: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 13
 • 14. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 13: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 14
 • 15. График Асуулт 14: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 15: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 15
 • 16. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 16: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 17: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 16
 • 17. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 18: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 19: Хуудас 17
 • 18. График 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 20: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 18
 • 19. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 21: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 19
 • 20. График 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 22: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 Хуудас 20
 • 21. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Column K 0.5 Column L Column M 0.4 Column N 0.3 0.2 0.1 0 Row 139 Row 140 Асуулт 23: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 6 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 21
 • 22. График Асуулт 24: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 25: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 22
 • 23. График Асуулт 26: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 27: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 23
 • 24. График Асуулт 28: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0.5 0 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 29: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 1 0.9 0.8 0.7 0 0.6 0 0 0.5 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 24
 • 25. График ы нэгтгэл юу вэ? c.англи хэл d. биологи 0 0 аалагддаг вэ? c. d. Бусад 1 0 нд хандах вэ? Хуудас 25
 • 26. График c. Багш d. 1 0 ал ямар вэ? c. Энгийн d. 1 4 дог вэ? c. Гар бөмбөг d. Бусад 1 1 Хуудас 26
 • 27. График ийдэг вэ? c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг 3 1 0 0 0 0 Хуудас 27
 • 28. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 28
 • 29. График 0 0 0 0 Хуудас 29
 • 30. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 30
 • 31. График 0 0 0 0 Хуудас 31
 • 32. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 32
 • 33. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 33
 • 34. График 0 0 0 0 Хуудас 34
 • 35. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 35
 • 36. График 0 0 0 0 Хуудас 36
 • 37. График 0 0 0 0 Хуудас 37
 • 38. График 0 0 0 0 Хуудас 38
 • 39. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 39
 • 40. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 40
 • 41. График 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 41
 • 42. 1 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Лхагва сүрэн Нас 16 Тогтох баяр Хүйс эм Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 42
 • 46. 1 хим судалгаа 16 Мэргэжил эм Анги 10 в Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт d Хариулт a d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт b Хуудас 46
 • 54. 2 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Сэр-Од Нас 18 Бямба цэцэг Хүйс эм Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 54
 • 58. 2 хим судалгаа 18 Мэргэжил эм Анги 10 в Хариулт b Хариулт d Хариулт c Хариулт a Хариулт c d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт d Хуудас 58
 • 66. 3 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Ням баатар Нас 17 Дэмбэрэл нямбуу Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 66
 • 70. 3 хим судалгаа 17 Мэргэжил эр Анги 10 в Хариулт b Хариулт c Хариулт a Хариулт d Хариулт a d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт c Хуудас 70
 • 78. 4 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Болд баатар Нас 16 Ариун болд Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 78
 • 82. 4 хим судалгаа 16 Мэргэжил эр Анги 10 в Хариулт b Хариулт c Хариулт b Хариулт a Хариулт d d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт c Хуудас 82
 • 90. 5 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Нэмэх баатар Нас 17 Баасан дорж Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 90
 • 94. 5 хим судалгаа 17 Мэргэжил эр Анги 10 в Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт d Хариулт a d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт b Хуудас 94
 • 102. 6 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Очир бат Нас 16 Налжир Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 102
 • 106. 6 хим судалгаа 16 Мэргэжил эр Анги 10 в Хариулт b Хариулт d Хариулт a Хариулт c Хариулт b d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт b Хуудас 106
 • 114. 7 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Лхагва сүрэн Нас 15 Энх цацрал Хүйс эм Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 114
 • 118. 7 хим судалгаа 15 Мэргэжил эм Анги 10 в Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт d Хариулт a d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт b Хуудас 118
 • 126. 8 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Жамбалдорж Нас 17 Ганхүлэг Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 126
 • 130. 8 хим судалгаа 17 Мэргэжил эр Анги 10 в Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт c Хариулт b d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт b Хуудас 130
 • 138. 10 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Базарсад Нас 16 Дүүрэнбилэг Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 138
 • 142. 10 хим судалгаа 16 Мэргэжил эр Анги 10 в Хариулт b Хариулт c Хариулт b Хариулт b Хариулт d d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт a Хуудас 142
 • 150. 9 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Баттулга Нас 17 Гантулга Хүйс эр Таны дуртай хичээл юу вэ? a. математик b. монгол хэл c.англи хэл d. биологи танд хүний ямар зан чанар таалагддаг вэ? a. Даруу b. Тусч c. Нөхөрсөг d. Бусад Танд бэрхшээл тулгарвал хэнд хандах вэ? a. Гэр бүл b. Найз нөхөд c. Багш d. Танай гэр бүлийн уур амьсгал ямар вэ? a. Тааламжтай b. Тааламжтай бус c. Энгийн d. Та ямар спорт сонирхдог вэ? a. Сагс b. Хөлбөмбөг c. Гар бөмбөг d. Бусад Та чөлөөт цагаараа юу хийдэг вэ? a. Ном уншдаг b. Зурагт үздэг c. Хичээлээ хийдэг d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хуудас 150
 • 154. 9 хим судалгаа 17 Мэргэжил эр Анги 10 в Хариулт a Хариулт b Хариулт c Хариулт b Хариулт c d. Эцэг, эхдээ тусалдаг Хариулт a Хуудас 154