SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Марія Візінська
Робота з текстом
на уроках української мови
як засіб активізації
когнітивно-дослідницької
діяльності учнів
Дидактичний матеріал
Посібник для вчителя-словесника
 Частина ІІ. Морфологія та орфографія
 Частина ІІІ. Узагальнювальне повторення.
Підготовка до ЗНО
Івано-Франківськ
Нова Зоря
2017
УДК 81ʼ1(477)
ББК 81.42я7
В 42
Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах
комісією з української мови Науково-методичної ради
з питань освіти Міністерства освіти і науки України
(протокол № 1 від 27 березня 2014 року)
Лист № 141/12-Г-545 від 07.04.2014
Рецензенти:
Думчак І. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української мови Інституту філології Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника;
Овсієнко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ „Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди”
Візінська М. Робота з текстом на уроках української мови як засіб
активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів: Дидактичний
матеріал. Частина ІІ : Морфологія та орфографія. Частина ІІІ :
Узагальнювальне повторення. Підготовка до ЗНО / Марія Візінська. –
Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2017. – 440 с.
ISBN 978-966-398-091-2
Спираючись на доцільність застосування текстоцентричних
технологій на уроках словесності, автор пропонує дидактичний матеріал
для вивчення української мови через зв’язні висловлювання. У вправах
ураховані основні положення когнітивної методики у взаємозвʼязку з
комунікативною. Раціональна система завдань забезпечує розвиток різних
видів мовно-мовленнєвої діяльності учнів на основі пізнавально-
дослідницької роботи з текстами, які сприяють формуванню національно
свідомої, духовно багатої мовної особистості школярів, успішній їх
соціалізації.
Для вчителів української мови і літератури, керівників методичних
обʼєднань словесників, студентів-філологів та учнів загальноосвітніх
навчальних закладів.
ISBN 978-966-398-091-2
ЗМІСТ
1 ВСТУП . . . . . . . . . . . . …………………………………….. 4
2 ЧАСТИНА IІ. МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ ………... 7
2.1 Іменник ………………………………………………... 8
42
69
2.2 Прикметник………………………………………….. .
2.3 Числівник ………………………………………………
2.4 Займенник …................................................................... 91
2.5 Дієслово…………………………………………….......
......._______________________________
_____________________________________________
___ речення___________________________________
114
2.6 Дієприкметник. Дієприслівник……………. ………… 134
2.7 Прислівник………………………………………….... 156
2.8 Службові частини мови. Вигук………………………. 177
2.9 Усяка всячина ………………………… ……………… 217
2.10 Диктанти (Морфологія та орфографія) ……………… 236
3 ЧАСТИНА ІIІ. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ.
ПІДГОТОВКА ДО ЗНО……………………. 252
3.1 Дидактичний матеріал за соціокультурною темою
„Рушники, рушники – то моєї матусі рокиˮ (9 клас).. 253
3.2 Повторення в 10-11 (12) класах. ……………………... 285
3.3 Усяка всячина …………………………………………. 365
3.4 Диктанти (10-11 (12) класи)………………………....... 406
4 БІБЛІОГРАФІЯ …………………………………………….... 434
4.1 Науково-методична література ……………………. 434
4.2 Література для текстового матеріалу ……………… 436
Картка 61
 Прочитайте фрагмент листа поета Василя Стуса синові
Дмитру і виконайте запропоновані завдання.
1. Не знаю чи є в Тебе дівчина. 2. Коли є (чи – коли буде) –
намагайся, щоб вона була вища за Тебе. 3. Тобто щоб Ти
дотягався до неї, а не опускався. 4. Коли ж вона надто земна, то
вигадай її – небесною, і вона стане небесніти. 5. Але краще, щоб
у неї було і землі, і неба. 6. Дівчина має надати Тобі змогу –
кращати, а не гіршати.
7. Любов – то, може, єдина справжня квітка, подарована
людині Богом. 8. Тільки в любові людина розумна. 9. І навіть: що
більше, дужче любиш – то розумнішаєш. 10. Інших квіток,
кращих за цю, квітку любові, я не знаю.
11. Не знай поганих дівчат – хай вони для Тебе просто не
існують (я, скажімо, в свої 46 років просто не вірю, що бувають
жінки, які лаються, обманюють, продаються і т.д. і т.п.). 12. У
мене, слава Богу, такого досвіду не було. 13. І тішу себе тим, що
знайомі дівчата моєї молодості ставали кращі коло мене (а я –
коло них). 14. Так було і з мамою Валею – найкращою,
найлюдянішою, найцнотливішою моєю дівчиною: я став кращий
од неї, вона – од мене. 15. Я дякую Долі, що Валя – моя дружина,
мама мого сина (у мене прекрасна мама – бабуся Їлинка, у мене
прекрасна дружина, так схожа – у моїх очах – до моєї мами).
І. Дайте відповіді на запитання.
 Яка головна думка висловлювання і які мовні засоби
використовує автор для її розкриття? Яка роль
авторської пунктуації в тексті?
 Як ви зреагували на цей текст? Яке речення спонукало
до роздумів?
 Дотримання яких правил і норм у взаємовідносинах
юнаків і дівчат ви вважаєте обов’язковими? Чому?
ІІ. Виконайте тестові завдання.
1. Тире в четвертому реченні вжито
А між підметом та іменним присудком
Б на місці пропуску члена речення
В як авторський знак
Г при відокремлених означеннях
2. Відокремлене поширене означення є в реченні
А четвертому
Б сьомому
В дванадцятому
Г чотирнадцятому
3. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б п’ятому
В десятому
Г тринадцятому
4. Правила чергування у/в порушено в рядку
А тільки в любові
Б в свої 46 років
В у мене прекрасна дружина
Г у моїх очах
5. Складним із сурядним та підрядним сполучниковим
зв’язком є речення
А друге
Б четверте
В п’яте
Г тринадцяте
6. Вставлена конструкція є в реченні
А сьомому
Б девʼятому
В одинадцятому
Г дванадцятому
7. Дієприкметник подарований утворений
А префіксальним способом
Б суфіксальним способом
В префіквально-суфіксальним способом
Г безафіксним способом
Відповіді: 1 – В , 2 – Б, 3 – А, 4 – Б, 5 – Б, 6 – В, 7 – Б.
Картка 10
 Прочитайте висловлювання, визначте його тему та головну
думку. Кого автор називає „людиною-авоською”? Чи
знаєте ви таких людей?
 Поясніть стилістичну роль питальних речень.
 Спишіть, знімаючи риску та вставляючи пропущені літери
й розділові знаки.
 У виділених реченнях підкресліть граматичні основи. Усно
визначте види підрядних частин.
 Підкреслені слова запишіть фонетичною транскрипцією,
зробіть висновок про співвідношення звуків і букв.
Поміркуйте, чи є різниця між поняттями звуки мови та
звуки мовлення.
 Поясніть значення слова ш..девр. Запишіть синоніми до
нього, зокрема й контекстуальні.
 Запропонуйте однокласникам ще одне завдання за текстом.
 Напишіть твір-роздум „Як маєш повестись, щоб відчути
себе перед л..цем всесвіту справді вінцем природи?” або
„У чому сенс мого життя” .
Кажуть що інстинкт смерті є ніби/то в..значальним у
житті людини. Ніби/то все диктує страх перед н..відоміс..тю,
перед тайною зникн..ння… Та чи так це на/справді? Чи не
більше мусить лякати живущого те, що проіснувати він
може марно, бе..цільно, пройти дорогу життя
людиною/авоською, відцвісти свої весни пусто/цвітом? Так
у чому все/таки він, „конечний зміст всієї мудрості земної”?
Як бути справжнім? Як досконалитись? Як маєш повестись,
щоб відчути себе перед л..цем всесвіту справді вінцем
природи? Ось перед тобою ш..девр, поема ст..пового
козацького зодч..ства. Є ритми свої в споруді собору, є
вільний політ на..хнення, любов в..сока… Чи створиш ти щось
рівне цьому, щось краще за це? У чому твоя душа увічнить
себе, де вони, поеми твої?
Олесь Гончар
Картка 7
 Прочитайте текст, визначте його структурні елементи.
Дайте йому заголовок. Поміркуйте, з темою чи головною
думкою він співвідноситься.
 З’ясуйте значення виділених курсивом слів; визначте, до
яких частин мови вони належать.
 Запишіть фонетичною транскрипцією підкреслені слова.
Яка різниця між їхньою вимовою та написанням?
 Знайдіть у другому абзаці дієслова-синоніми. Поміркуйте,
чому автор вживає їх в одному реченні. Чи завжди
синоніми тотожні за значенням?
 Випишіть з тексту займенники. Визначте розряд за
значенням, відмінок, число, рід (якщо має) кожного
займенника та його синтаксичну роль. Поясніть правопис.
 Укажіть займенники, які виконують роль сполучних слів у
складних реченнях. Як відрізнити відносний займенник що
від однозвучного сполучника?
 Складіть твір „Чи справді знання – гарантія твого успіху
в житті”. У трьох реченнях підкресліть займенники
відповідно до їхньої синтаксичної ролі.
Примітка: можна обговорити цю проблему за принципом
стратегій „Займи позицію” чи „Прес”.
„Що посієш, те й пожнеш”, – говорить українське
прислів’я. Саме тепер ти засіваєш своє поле, і його врожай
залежатиме від того, наскільки старанно ти його
оброблятимеш.
Уже тепер ти маєш добре уявляти собі, що освіта – це не
тільки високі оцінки, а вміння добути з будь-якої інформації
щось корисне. Просто визубрюючи матеріал підручника,
ніколи не навчишся думати, міркувати, логічно мислити,
аналізувати й порівнювати факти. Цим і відрізняється
освічена людина від тієї, яка відбула навчання.
Існує така закономірність: чим більше людина знає, тим
більше їй хочеться дізнатися. Поруч із розумною,
зосередженою, ерудованою людиною ніколи не буває нудно.
Вона схожа на центр всесвіту, що динамічно розвивається, в
орбіту якого втягуються нові планети.
Знання дають силу й упевненість у собі, а значить, це
гарантія твого успіху в житті.
А. Єланська
Картка 11
 Прочитайте поезію, визначте її головну думку. Зверніть
увагу на синтаксичну структуру тексту (з яких речень
складається).
 Виконайте синтаксичний розбір першого речення.
 Випишіть іменники другої відміни, поставте їх у родовому
та кличному відмінках, підкресліть закінчення.
 Знайдіть у вірші іменники, які вживаються тільки в однині.
Доберіть до них (до яких можливо) спільнокореневі
іменники, які мають форми і однини, і множини.
 До дієслова боронитися доберіть синоніми.
 Напишіть твір-роздум „Чим боронитися тополі від
сокири?”. Використайте спонукальні речення. Підкресліть
у своєму тексті займенники відповідно до їхньої
синтаксичної ролі, визначте розряди за значенням.
Чим боронитися тополі
від сокири?
Листочком ніжним?
Цвітом чи граком?
Яєчком у гнізді
чи небом у кроні?
Чи білим пухом
і узором на корі?
Чи тим корінням,
що не знає в світі
лютішої, древнішої землі?
Г. Кирпа

More Related Content

What's hot

формули скороченого множення
формули скороченого множенняформули скороченого множення
формули скороченого множення
Tetyana Andrikevych
 
презентація компетентнісний підхід науроках фізики
презентація компетентнісний підхід науроках фізикипрезентація компетентнісний підхід науроках фізики
презентація компетентнісний підхід науроках фізики
Роман Яременко
 
Геометричне місце точок
Геометричне місце точокГеометричне місце точок
Геометричне місце точок
NataliaGrychko
 
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
ltymnevaLA
 
13474 прямі в просторі презентація
13474 прямі в просторі презентація13474 прямі в просторі презентація
13474 прямі в просторі презентація
jasperwtf
 
запис в журналах з географії
запис в журналах з географіїзапис в журналах з географії
запис в журналах з географії
sansanych86
 
3924 десяткові дроби. 5 клас завдання в тестовій формі
3924 десяткові дроби. 5 клас завдання в тестовій формі3924 десяткові дроби. 5 клас завдання в тестовій формі
3924 десяткові дроби. 5 клас завдання в тестовій формі
urvlan
 

What's hot (20)

формули скороченого множення
формули скороченого множенняформули скороченого множення
формули скороченого множення
 
урок 17 життя у всесвіті
урок 17 життя у всесвітіурок 17 життя у всесвіті
урок 17 життя у всесвіті
 
Факультатив 8 клас
Факультатив 8 класФакультатив 8 клас
Факультатив 8 клас
 
Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова
Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні словаЛексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова
Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова
 
синтаксис (підготовка до ЗНО)
синтаксис (підготовка до ЗНО)синтаксис (підготовка до ЗНО)
синтаксис (підготовка до ЗНО)
 
Функція
ФункціяФункція
Функція
 
презентація до уроку
презентація до урокупрезентація до уроку
презентація до уроку
 
презентація компетентнісний підхід науроках фізики
презентація компетентнісний підхід науроках фізикипрезентація компетентнісний підхід науроках фізики
презентація компетентнісний підхід науроках фізики
 
українські вечорниці
українські вечорниціукраїнські вечорниці
українські вечорниці
 
Математика. Навчальна програма 10-11 кл. (академічний рівень)
Математика. Навчальна програма 10-11 кл. (академічний рівень)Математика. Навчальна програма 10-11 кл. (академічний рівень)
Математика. Навчальна програма 10-11 кл. (академічний рівень)
 
Довідник
ДовідникДовідник
Довідник
 
Усний переказ тексту з елементами опису природи
Усний переказ тексту з елементами опису природиУсний переказ тексту з елементами опису природи
Усний переказ тексту з елементами опису природи
 
Геометричне місце точок
Геометричне місце точокГеометричне місце точок
Геометричне місце точок
 
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літературиновітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
новітні технології навчання учнів на уроках української мови та літератури
 
13474 прямі в просторі презентація
13474 прямі в просторі презентація13474 прямі в просторі презентація
13474 прямі в просторі презентація
 
запис в журналах з географії
запис в журналах з географіїзапис в журналах з географії
запис в журналах з географії
 
план заходів день писемності та мови
план заходів день писемності та мовиплан заходів день писемності та мови
план заходів день писемності та мови
 
будова слова
будова словабудова слова
будова слова
 
3924 десяткові дроби. 5 клас завдання в тестовій формі
3924 десяткові дроби. 5 клас завдання в тестовій формі3924 десяткові дроби. 5 клас завдання в тестовій формі
3924 десяткові дроби. 5 клас завдання в тестовій формі
 
Усний переказ тексту з елементами опису природи (презетнація)
Усний переказ тексту з елементами опису природи (презетнація)Усний переказ тексту з елементами опису природи (презетнація)
Усний переказ тексту з елементами опису природи (презетнація)
 

Similar to Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів

зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 класзош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
Александр Дрон
 
6 клас іменник (для сд учня)
6 клас іменник (для сд учня)6 клас іменник (для сд учня)
6 клас іменник (для сд учня)
Аня Иванова
 
Cто і одне завдання з морфології та синтаксису
Cто і одне завдання з морфології та синтаксисуCто і одне завдання з морфології та синтаксису
Cто і одне завдання з морфології та синтаксису
Надвірнянський інформаційно - методичний центр
 

Similar to Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів (20)

Презентація Жолубак О.А
Презентація Жолубак О.АПрезентація Жолубак О.А
Презентація Жолубак О.А
 
«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (...
«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (...«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (...
«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (...
 
Ykr yaz 8kl_pentiluk_2016
Ykr yaz 8kl_pentiluk_2016Ykr yaz 8kl_pentiluk_2016
Ykr yaz 8kl_pentiluk_2016
 
педрад юзчук
педрад юзчукпедрад юзчук
педрад юзчук
 
1
11
1
 
Ukrajinska mova-5-klas-jermolenko-2018
Ukrajinska mova-5-klas-jermolenko-2018Ukrajinska mova-5-klas-jermolenko-2018
Ukrajinska mova-5-klas-jermolenko-2018
 
1
11
1
 
mova 5
mova 5 mova 5
mova 5
 
Посібник Цікаве дозвілля Кікоть о. і.
Посібник Цікаве дозвілля Кікоть о. і.Посібник Цікаве дозвілля Кікоть о. і.
Посібник Цікаве дозвілля Кікоть о. і.
 
213
213213
213
 
Нестандартні диктанти на уроках української мови та літератури
Нестандартні диктанти на уроках української мови та літературиНестандартні диктанти на уроках української мови та літератури
Нестандартні диктанти на уроках української мови та літератури
 
Vidkritiy urok z_movi_1_6klas
Vidkritiy urok z_movi_1_6klasVidkritiy urok z_movi_1_6klas
Vidkritiy urok z_movi_1_6klas
 
Ukrajinska mova-10-klas-voron-2018
Ukrajinska mova-10-klas-voron-2018Ukrajinska mova-10-klas-voron-2018
Ukrajinska mova-10-klas-voron-2018
 
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 класзош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
зош 15 резоглазова о.о. урок української мови 3 клас
 
6 клас іменник (для сд учня)
6 клас іменник (для сд учня)6 клас іменник (для сд учня)
6 клас іменник (для сд учня)
 
9 um d_2017
9 um d_20179 um d_2017
9 um d_2017
 
9
99
9
 
Cто і одне завдання з морфології та синтаксису
Cто і одне завдання з морфології та синтаксисуCто і одне завдання з морфології та синтаксису
Cто і одне завдання з морфології та синтаксису
 
Ukrajinska mova-8klas-danylevska-2016
Ukrajinska mova-8klas-danylevska-2016Ukrajinska mova-8klas-danylevska-2016
Ukrajinska mova-8klas-danylevska-2016
 
8 klas ukrajinska_mova_danilevska_2016
8 klas ukrajinska_mova_danilevska_20168 klas ukrajinska_mova_danilevska_2016
8 klas ukrajinska_mova_danilevska_2016
 

More from Надвірнянський інформаційно - методичний центр

More from Надвірнянський інформаційно - методичний центр (20)

Прикладні задачі (на допомогу вчителю математики)
Прикладні задачі (на допомогу вчителю математики)Прикладні задачі (на допомогу вчителю математики)
Прикладні задачі (на допомогу вчителю математики)
 
Тиждень ГПД, Ланчинська гімназія
Тиждень ГПД, Ланчинська гімназіяТиждень ГПД, Ланчинська гімназія
Тиждень ГПД, Ланчинська гімназія
 
Тиждень ГПД, Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №4
Тиждень ГПД, Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №4Тиждень ГПД, Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №4
Тиждень ГПД, Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №4
 
Тиждень ГПД, Гвіздська ЗОШ І-ІІІ ст.
Тиждень ГПД, Гвіздська ЗОШ І-ІІІ ст.Тиждень ГПД, Гвіздська ЗОШ І-ІІІ ст.
Тиждень ГПД, Гвіздська ЗОШ І-ІІІ ст.
 
Тиждень ГПД, Зеленська ЗОШ І-ІІІ ст.
Тиждень ГПД, Зеленська ЗОШ І-ІІІ ст.Тиждень ГПД, Зеленська ЗОШ І-ІІІ ст.
Тиждень ГПД, Зеленська ЗОШ І-ІІІ ст.
 
Тиждень ГПД, Черниківська ЗОШ І-ІІ ст.
Тиждень ГПД, Черниківська ЗОШ І-ІІ ст.Тиждень ГПД, Черниківська ЗОШ І-ІІ ст.
Тиждень ГПД, Черниківська ЗОШ І-ІІ ст.
 
Тиждень ГПД, Фитьківський ліцей
Тиждень ГПД, Фитьківський ліцейТиждень ГПД, Фитьківський ліцей
Тиждень ГПД, Фитьківський ліцей
 
Тиждень ГПД, Краснянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Тиждень ГПД, Краснянська ЗОШ І-ІІІ ст.Тиждень ГПД, Краснянська ЗОШ І-ІІІ ст.
Тиждень ГПД, Краснянська ЗОШ І-ІІІ ст.
 
Тиждень ГПД, Переріслянський ліцей
Тиждень ГПД, Переріслянський ліцейТиждень ГПД, Переріслянський ліцей
Тиждень ГПД, Переріслянський ліцей
 
Розділ 12
Розділ 12Розділ 12
Розділ 12
 
Розділ 11
Розділ 11Розділ 11
Розділ 11
 
Розділ 10
Розділ 10Розділ 10
Розділ 10
 
Читання як провідна галузь Pisa 2018 2
Читання як провідна галузь Pisa 2018 2Читання як провідна галузь Pisa 2018 2
Читання як провідна галузь Pisa 2018 2
 
Тиждень груп продовженого дня в Білоославській ЗОШ І-ІІІ ст.
Тиждень груп продовженого дня в Білоославській ЗОШ І-ІІІ ст.Тиждень груп продовженого дня в Білоославській ЗОШ І-ІІІ ст.
Тиждень груп продовженого дня в Білоославській ЗОШ І-ІІІ ст.
 
Міс МАМА!!!
Міс МАМА!!!Міс МАМА!!!
Міс МАМА!!!
 
Портфоліо вчителя початкових класів Андрусяк Світлани Степанівни
Портфоліо вчителя початкових класів Андрусяк Світлани СтепанівниПортфоліо вчителя початкових класів Андрусяк Світлани Степанівни
Портфоліо вчителя початкових класів Андрусяк Світлани Степанівни
 
Поротфоліо вчителя початкових класів Шльомей Лариси Іванівни
Поротфоліо вчителя початкових класів Шльомей Лариси ІванівниПоротфоліо вчителя початкових класів Шльомей Лариси Іванівни
Поротфоліо вчителя початкових класів Шльомей Лариси Іванівни
 
Портфоліо вчителя початкових класів Пушкар Іванни Володимирівни
Портфоліо вчителя початкових класів Пушкар Іванни ВолодимирівниПортфоліо вчителя початкових класів Пушкар Іванни Володимирівни
Портфоліо вчителя початкових класів Пушкар Іванни Володимирівни
 
Творчий звіт вчителя початкових класів Свідрак Нелі Іванівни
Творчий звіт вчителя початкових класів Свідрак Нелі ІванівниТворчий звіт вчителя початкових класів Свідрак Нелі Іванівни
Творчий звіт вчителя початкових класів Свідрак Нелі Іванівни
 
Пінах Лілія Миколаївна вчитель початкових класів
Пінах Лілія Миколаївна вчитель початкових класівПінах Лілія Миколаївна вчитель початкових класів
Пінах Лілія Миколаївна вчитель початкових класів
 

Recently uploaded

exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
OASISENGLISHOFFICIAL
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
ssuser7541ef1
 

Recently uploaded (11)

Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищСпектроскоп. Спостереження оптичних явищ
Спектроскоп. Спостереження оптичних явищ
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 

Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7. Марія Візінська Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів Дидактичний матеріал Посібник для вчителя-словесника  Частина ІІ. Морфологія та орфографія  Частина ІІІ. Узагальнювальне повторення. Підготовка до ЗНО Івано-Франківськ Нова Зоря 2017
 • 8. УДК 81ʼ1(477) ББК 81.42я7 В 42 Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 1 від 27 березня 2014 року) Лист № 141/12-Г-545 від 07.04.2014 Рецензенти: Думчак І. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Овсієнко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання ДВНЗ „Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” Візінська М. Робота з текстом на уроках української мови як засіб активізації когнітивно-дослідницької діяльності учнів: Дидактичний матеріал. Частина ІІ : Морфологія та орфографія. Частина ІІІ : Узагальнювальне повторення. Підготовка до ЗНО / Марія Візінська. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2017. – 440 с. ISBN 978-966-398-091-2 Спираючись на доцільність застосування текстоцентричних технологій на уроках словесності, автор пропонує дидактичний матеріал для вивчення української мови через зв’язні висловлювання. У вправах ураховані основні положення когнітивної методики у взаємозвʼязку з комунікативною. Раціональна система завдань забезпечує розвиток різних видів мовно-мовленнєвої діяльності учнів на основі пізнавально- дослідницької роботи з текстами, які сприяють формуванню національно свідомої, духовно багатої мовної особистості школярів, успішній їх соціалізації. Для вчителів української мови і літератури, керівників методичних обʼєднань словесників, студентів-філологів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. ISBN 978-966-398-091-2
 • 9. ЗМІСТ 1 ВСТУП . . . . . . . . . . . . …………………………………….. 4 2 ЧАСТИНА IІ. МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ ………... 7 2.1 Іменник ………………………………………………... 8 42 69 2.2 Прикметник………………………………………….. . 2.3 Числівник ……………………………………………… 2.4 Займенник …................................................................... 91 2.5 Дієслово……………………………………………....... ......._______________________________ _____________________________________________ ___ речення___________________________________ 114 2.6 Дієприкметник. Дієприслівник……………. ………… 134 2.7 Прислівник………………………………………….... 156 2.8 Службові частини мови. Вигук………………………. 177 2.9 Усяка всячина ………………………… ……………… 217 2.10 Диктанти (Морфологія та орфографія) ……………… 236 3 ЧАСТИНА ІIІ. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО……………………. 252 3.1 Дидактичний матеріал за соціокультурною темою „Рушники, рушники – то моєї матусі рокиˮ (9 клас).. 253 3.2 Повторення в 10-11 (12) класах. ……………………... 285 3.3 Усяка всячина …………………………………………. 365 3.4 Диктанти (10-11 (12) класи)………………………....... 406 4 БІБЛІОГРАФІЯ …………………………………………….... 434 4.1 Науково-методична література ……………………. 434 4.2 Література для текстового матеріалу ……………… 436
 • 10. Картка 61  Прочитайте фрагмент листа поета Василя Стуса синові Дмитру і виконайте запропоновані завдання. 1. Не знаю чи є в Тебе дівчина. 2. Коли є (чи – коли буде) – намагайся, щоб вона була вища за Тебе. 3. Тобто щоб Ти дотягався до неї, а не опускався. 4. Коли ж вона надто земна, то вигадай її – небесною, і вона стане небесніти. 5. Але краще, щоб у неї було і землі, і неба. 6. Дівчина має надати Тобі змогу – кращати, а не гіршати. 7. Любов – то, може, єдина справжня квітка, подарована людині Богом. 8. Тільки в любові людина розумна. 9. І навіть: що більше, дужче любиш – то розумнішаєш. 10. Інших квіток, кращих за цю, квітку любові, я не знаю. 11. Не знай поганих дівчат – хай вони для Тебе просто не існують (я, скажімо, в свої 46 років просто не вірю, що бувають жінки, які лаються, обманюють, продаються і т.д. і т.п.). 12. У мене, слава Богу, такого досвіду не було. 13. І тішу себе тим, що знайомі дівчата моєї молодості ставали кращі коло мене (а я – коло них). 14. Так було і з мамою Валею – найкращою, найлюдянішою, найцнотливішою моєю дівчиною: я став кращий од неї, вона – од мене. 15. Я дякую Долі, що Валя – моя дружина, мама мого сина (у мене прекрасна мама – бабуся Їлинка, у мене прекрасна дружина, так схожа – у моїх очах – до моєї мами). І. Дайте відповіді на запитання.  Яка головна думка висловлювання і які мовні засоби використовує автор для її розкриття? Яка роль авторської пунктуації в тексті?  Як ви зреагували на цей текст? Яке речення спонукало до роздумів?  Дотримання яких правил і норм у взаємовідносинах юнаків і дівчат ви вважаєте обов’язковими? Чому? ІІ. Виконайте тестові завдання. 1. Тире в четвертому реченні вжито А між підметом та іменним присудком Б на місці пропуску члена речення
 • 11. В як авторський знак Г при відокремлених означеннях 2. Відокремлене поширене означення є в реченні А четвертому Б сьомому В дванадцятому Г чотирнадцятому 3. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому Б п’ятому В десятому Г тринадцятому 4. Правила чергування у/в порушено в рядку А тільки в любові Б в свої 46 років В у мене прекрасна дружина Г у моїх очах 5. Складним із сурядним та підрядним сполучниковим зв’язком є речення А друге Б четверте В п’яте Г тринадцяте 6. Вставлена конструкція є в реченні А сьомому Б девʼятому В одинадцятому Г дванадцятому 7. Дієприкметник подарований утворений А префіксальним способом Б суфіксальним способом В префіквально-суфіксальним способом Г безафіксним способом Відповіді: 1 – В , 2 – Б, 3 – А, 4 – Б, 5 – Б, 6 – В, 7 – Б.
 • 12. Картка 10  Прочитайте висловлювання, визначте його тему та головну думку. Кого автор називає „людиною-авоською”? Чи знаєте ви таких людей?  Поясніть стилістичну роль питальних речень.  Спишіть, знімаючи риску та вставляючи пропущені літери й розділові знаки.  У виділених реченнях підкресліть граматичні основи. Усно визначте види підрядних частин.  Підкреслені слова запишіть фонетичною транскрипцією, зробіть висновок про співвідношення звуків і букв. Поміркуйте, чи є різниця між поняттями звуки мови та звуки мовлення.  Поясніть значення слова ш..девр. Запишіть синоніми до нього, зокрема й контекстуальні.  Запропонуйте однокласникам ще одне завдання за текстом.  Напишіть твір-роздум „Як маєш повестись, щоб відчути себе перед л..цем всесвіту справді вінцем природи?” або „У чому сенс мого життя” . Кажуть що інстинкт смерті є ніби/то в..значальним у житті людини. Ніби/то все диктує страх перед н..відоміс..тю, перед тайною зникн..ння… Та чи так це на/справді? Чи не більше мусить лякати живущого те, що проіснувати він може марно, бе..цільно, пройти дорогу життя людиною/авоською, відцвісти свої весни пусто/цвітом? Так у чому все/таки він, „конечний зміст всієї мудрості земної”? Як бути справжнім? Як досконалитись? Як маєш повестись, щоб відчути себе перед л..цем всесвіту справді вінцем природи? Ось перед тобою ш..девр, поема ст..пового козацького зодч..ства. Є ритми свої в споруді собору, є вільний політ на..хнення, любов в..сока… Чи створиш ти щось рівне цьому, щось краще за це? У чому твоя душа увічнить себе, де вони, поеми твої? Олесь Гончар
 • 13. Картка 7  Прочитайте текст, визначте його структурні елементи. Дайте йому заголовок. Поміркуйте, з темою чи головною думкою він співвідноситься.  З’ясуйте значення виділених курсивом слів; визначте, до яких частин мови вони належать.  Запишіть фонетичною транскрипцією підкреслені слова. Яка різниця між їхньою вимовою та написанням?  Знайдіть у другому абзаці дієслова-синоніми. Поміркуйте, чому автор вживає їх в одному реченні. Чи завжди синоніми тотожні за значенням?  Випишіть з тексту займенники. Визначте розряд за значенням, відмінок, число, рід (якщо має) кожного займенника та його синтаксичну роль. Поясніть правопис.  Укажіть займенники, які виконують роль сполучних слів у складних реченнях. Як відрізнити відносний займенник що від однозвучного сполучника?  Складіть твір „Чи справді знання – гарантія твого успіху в житті”. У трьох реченнях підкресліть займенники відповідно до їхньої синтаксичної ролі. Примітка: можна обговорити цю проблему за принципом стратегій „Займи позицію” чи „Прес”. „Що посієш, те й пожнеш”, – говорить українське прислів’я. Саме тепер ти засіваєш своє поле, і його врожай залежатиме від того, наскільки старанно ти його оброблятимеш. Уже тепер ти маєш добре уявляти собі, що освіта – це не тільки високі оцінки, а вміння добути з будь-якої інформації щось корисне. Просто визубрюючи матеріал підручника, ніколи не навчишся думати, міркувати, логічно мислити, аналізувати й порівнювати факти. Цим і відрізняється освічена людина від тієї, яка відбула навчання. Існує така закономірність: чим більше людина знає, тим більше їй хочеться дізнатися. Поруч із розумною,
 • 14. зосередженою, ерудованою людиною ніколи не буває нудно. Вона схожа на центр всесвіту, що динамічно розвивається, в орбіту якого втягуються нові планети. Знання дають силу й упевненість у собі, а значить, це гарантія твого успіху в житті. А. Єланська Картка 11  Прочитайте поезію, визначте її головну думку. Зверніть увагу на синтаксичну структуру тексту (з яких речень складається).  Виконайте синтаксичний розбір першого речення.  Випишіть іменники другої відміни, поставте їх у родовому та кличному відмінках, підкресліть закінчення.  Знайдіть у вірші іменники, які вживаються тільки в однині. Доберіть до них (до яких можливо) спільнокореневі іменники, які мають форми і однини, і множини.  До дієслова боронитися доберіть синоніми.  Напишіть твір-роздум „Чим боронитися тополі від сокири?”. Використайте спонукальні речення. Підкресліть у своєму тексті займенники відповідно до їхньої синтаксичної ролі, визначте розряди за значенням. Чим боронитися тополі від сокири? Листочком ніжним? Цвітом чи граком? Яєчком у гнізді чи небом у кроні? Чи білим пухом і узором на корі? Чи тим корінням, що не знає в світі лютішої, древнішої землі? Г. Кирпа