SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
การแต่งประโยคภาษาอังกฤษเป็ นเรื่องยาก
สาเหตุคืออะไรกันแน่
ทีมงานพจนานุกรม English by Example
ได้ทาสไลด์ชุดนี้เพื่อชี้ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว
หากท่านต้องการเผยแพร่สไลด์นี้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่
www.dicthai.com
สนับสนุนโดย
ปัญหาที่พบบ่อย ในการเรียนภาษาอังกฤษ
 รู้ทั้งศัพท์และ grammar แต่ทาไมยังเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ หรือ
แต่งประโยคได้ไม่ถูกต้อง
 ไม่รู้จะเลือกใช้ศัพท์คาไหนดี เพราะคาแปลคล้ายๆ กัน
 ทาไมเขียนแล้วสานวนไม่สละสลวย ไม่เหมือนที่เจ้าของภาษาเขียน
 วางตาแหน่งของคาไม่ถูกต้อง ไม่รู้จะเรียงลาดับอย่างไรดี
 grammar ก็ถูกแล้ว แต่ทาไมอาจารย์ยังบอกว่าผิด
 เปิดพจนานุกรมหาตัวอย่างประโยคตั้งหลายเล่ม ก็ไม่เจอสักที
ปัญหาที่ครูพบบ่อยที่สุด ในงานเขียนของนักเรียน
 ใช้คาศัพท์ผิด ไม่เหมาะสมกับประโยคที่เขียน
 หยิบกลุ่มคาศัพท์มาใช้ร่วมกันไม่ถูกต้อง
 เรียงลาดับคาในประโยคไม่ถูก
 แปลตรงตัวจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ ทาให้
 รูปประโยคผิด
 ผิดความหมาย
 สานวนไม่เหมือนเจ้าของภาษา
 ผิด grammar
ปัญหาทั้งหมดนี้ มาจากคาเพียงคาเดียวคือ
Collocation
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษต่างเห็นตรงกันว่า
Collocation คือ สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
Collocation คือ
 การจัดวางคาหรือกลุ่มคาที่ต้องใช้ควบคู่กันในประโยคที่เจ้าของภาษา
นิยมใช้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์
 ถ้าตาแหน่งของคาเปลี่ยนไป หรือถ้าคาใดคาหนึ่งในกลุ่มคาถูกแทนที่
ด้วยคาอื่น ถึงแม้จะมีความหมายเหมือนกัน (synonym) หรือใกล้เคียง
ที่สุด ก็จะทาให้วลีหรือประโยคนั้นดูผิดไปในสายตาของเจ้าของภาษา
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ... ภาษาไทยก็มี collocation
 เราใช้
 ย่านธุรกิจ ไม่ใช่ เขตธุรกิจ
 เขตเศรษฐกิจ ไม่ใช่ ย่านเศรษฐกิจ
 ตัดถนนเส้นใหม่ ไม่ใช่ ต่อถนนเส้นใหม่
 เขียวอื๋อ ดาปี๋ แดงแจ๊ด ไม่ใช่ เขียวแจ๊ด ดาอื๋อ แดงปี๋
 บ่ายสองโมง ไม่ใช่ สองโมงบ่าย
 ห้าโมงเย็น ไม่ใช่ เย็นห้าโมง
ธรรมชาติของภาษาอังกฤษ
เป็ นการใช้กลุ่มคา
ไม่ใช่คาโดด
ในบทความภาษาอังกฤษจะมีกลุ่มคา
หรือ collocation ประกอบอยู่โดย
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 50%
I have spent the better part of my life in studying English,
especially its usage in writing. I have not had the privilege of an
education in an English-speaking country, nor an opportunity to study
with a teacher whose mother tongue is English. I had indeed learned
some English while in China, but had forgotten almost everything about it
before I came to Thailand in 1948 at the age of 22. so I had to do it all
by myself the hard way right from the pronunciation of the alphabet and
the spellings of the names of the days of the week and those of the
months.
โดยเฉลี่ยบทความภาษาอังกฤษมี
collocation ประกอบอยู่โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 50%
Example (ตัวสี คือ collocations) :
ไม่รู้ collocation ทาให้
(1/5) ใช้คาควบคู่กันผิด
ถูก ผิด
ผมดกหนา thick hair dense hair
ลมแรง strong wind powerful wind
เครื่องยนต์ทรงพลัง powerful machine strong machine
ตลาดที่มีคนแน่น crowded market heavy market
จราจรหนาแน่น heavy traffic crowded traffic
รับโทรศัพท์ answer the telephone receive the telephone
ไม่รู้ collocation ทาให้
(2/5) ผิดความหมาย
 
 เธอเป็ นคนใจเย็น She is cold-hearted. She is cool-tempered.
(แปลว่า เธอเป็ นคนใจร้าย)
 เขาผ่านไป He passed away. He passed by.
(แปลว่า เขาเสียชีวิต)
 เขาทานยา He takes drug. He takes medicine.
(แปลว่า เขาติดยาเสพติด)
 เธอเป็ นคนง่ายๆ She is an easy woman. She is easy-going.
(แปลว่า เธอเป็ นคนใจง่าย)
 บนท้องฟ้ ามีดวงดาวมากมาย
(wrong) On the sky there are many stars.
(right) There are many stars in the sky.
 หน้าบ้านฉันมีรถสีแดงคันหนึ่งจอดอยู่
(wrong) In front of my house there is a red car park.
(right) A red car is parked in front of my house.
 เขาทาสีขาวบนกาแพง
(wrong) He painted white colour on the wall.
(right) He painted the wall white.
 คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม
(wrong) Can you do a favour to me?
(right) Can you do me a favour?
 เขาประกาศเปิดการประชุม
(wrong) He declared open the meeting.
(right) He declared the meeting open.
ไม่รู้ collocation ทาให้
(3/5) เรียงลาดับคาผิด
ไม่รู้ collocation ทาให้
(4/5) ประโยค ยาวเยิ่นเย้อไม่สละสลวย
 ฉันหลงรักเข้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นหน้าเขา
(เยิ่นเย้อ) I fell in love with him since the first time I saw his face.
(เหมาะสม) I fell in love with him at first sight.
 เธอเป็ นเพื่อนที่ฉันคบหามาตลอดชีวิต
(เยิ่นเย้อ) She is the friend who I have contacted for my whole life.
(เหมาะสม) She is my life-long friend.
 เราสามารถมองเห็นภูเขาได้ในเวลาที่อากาศดี
(เยิ่นเย้อ) We can see the mountain when the weather is good.
(เหมาะสม) The mountain is visible in good weather.
 ประชาชนสามารถพูดในสิ่งที่เขาต้องการ
(เยิ่นเย้อ) People have the ability to say what they need.
(เหมาะสม) People have freedom of expression.
 มันเป็ นทางเดียวที่เราจะเข้าไปในอาคารนี้ได้
(เยิ่นเย้อ) It is the only way we can go into the building.
(เหมาะสม) It is the only access to the building.
 ตารวจถูกตั้งข้อหาใช้อานาจหน้าที่ในทางที่ผิด
(เยิ่นเย้อ) The police officer was charged with using his power in the
wrong way.
(เหมาะสม) The police officer was charged with abuse of power.
ไม่รู้ collocation ทาให้
(5/5) ประโยค ยาวเยิ่นเย้อไม่สละสลวย
เพราะที่ผ่านมาเราเรียนภาษาอังกฤษตามตาราที่ฝรั่งเป็ นคนแต่ง
แต่ฝรั่งที่เป็ นเจ้าของภาษาไม่ตระหนักถึงปัญหาของคนไทย นั่นคือ
ฝรั่งเคยชินกับการพูดเป็ นกลุ่มคา ซึ่งซึมซับ Collocation จากการ
เลียนแบบภาษาของพ่อแม่และคนแวดล้อม
ดังนั้นตาราจึงมักพูดถึง ศัพท์และไวยากรณ์ แต่ละเลยการพูดถีง
Collocation
แล้วทาไมจึงไม่มีการสอน collocation ในโรงเรียน
การเรียน
แบบดั้งเดิม
คาศัพท์
ไวยากรณ์ ข้อยกเว้น
มากมาย
โดยเชื่อว่าการรู้คาศัพท์มากจะทาให้ นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ดี นักเรียนจึงท่องจาคาศัพท์เป็ นคาๆ มากมาย
แต่ทราบหรือไม่ว่า พจนานุกรมที่โด่งดังอย่าง Oxford
ใช้คาศัพท์ไม่ถึง 3,000 คา ในการอธิบาย
ความหมายของคาศัพท์ทั้งเล่ม
การเรียนแบบดั้งเดิม เน้นที่
คาศัพท์
การเรียนแบบดั้งเดิม เน้นที่
ไวยากรณ์
ไวยากรณ์เป็ นสิ่งที่นักเรียนไทยที่เรียนระดับ intermediate ขึ้นไป
ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะถูกเน้นในการเรียนการสอนมาก
ข้อยกเว้นมากมาย
ข้อยกเว้นมากมายที่จาได้ไม่หมด ในความเป็ นจริงก็คือส่วนหนึ่งของ
Collocation นั่นเอง
แต่คาว่า Collocation ไม่ได้ถูกเน้นในการเรียน
เพียงแต่ทุกคนรู้ว่า ถ้าผิดข้อยกเว้น
ก็ถือว่า ผิด grammar
การเรียนแบบดั้งเดิม เน้นที่
เราไม่สามารถประดิษฐ์คาหรือกลุ่มคาขึ้นมาเองได้ ในการสื่อสาร ถ้าเรา
สังเกตจากเด็กที่กาลังหัดพูด เด็กจะพูดคาเดี่ยวก่อน แล้วพัฒนาการ
สื่อสารตามรูปแบบนี้
โดยเด็กจะเลียนแบบพ่อแม่ และคนแวดล้อม
คาเดี่ยว วลี
(กลุ่มคา-Collocation) ประโยค
หลายๆประโยค
เชื่อมต่อกัน
ในความเป็ นจริง ภาษาเป็ นเรื่องของการเลียนแบบ
สาเหตุทั้งหมดนี้
คือ คาตอบ ของการเรียนภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล
…แม้จะเรียนมาหลายปี
ในการเรียนภาษาอังกฤษให้
แนวคิดใหม่
สัมฤทธิ์ผล
สาเหตุทั้งหมดนี้นามาสู่…
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษพบว่า ปัญหาของการเขียนภาษาอังกฤษได้ไม่ดี
ไม่ได้มาตรฐานของเจ้าของภาษา ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทย แต่เกิด
ขึ้นกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง
ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษต่างหาวิธีการต่างๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้
สัมฤทธิ์ผล แต่ก็ยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ
จนกระทั่งในทศวรรษที่ 1980 ได้มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านหันมาสนใจและ
ศึกษาถึงการให้ความสาคัญของ Collocationในการสอนในหลักสูตร
แนวคิดใหม่
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับความสาคัญของ collocation
John Rupert Firth (The Father of Collocation)
Michael Lewis & John Mchardy Sinclair:
Collocation มีบทบาทสาคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด
และการเขียน เพราะทาให้ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง
สามารถสื่อความหมายโดยการเชื่อมต่อคา หรือใช้คาควบคู่กันได้โดย
ไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยลง และดูเป็ นธรรมชาติเหมือนเจ้าของ
ภาษามากขึ้น
จาก "Do English language learners know collocations?” เขียนโดย Malgorzata
Martynska, วารสาร Investigationes Linguisticae, Vol. XI, Poznan, December 2004
Michael Lewis
การรู้ collocation เป็ นจานวนมากๆ ทาให้
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้ดี และชัดเจนกว่าการ
รู้ grammar rules ซึ่งไม่ครอบคลุมหลักของ
การจัดวางคาหรือการใช้คาร่วมกัน
จาก The Lexical Approach. The State of ELT And A
Way Forward, Language Teaching Publications, 1994
Joseph G. Stockdale III
ในอนาคต collocation จะถูกให้ความสาคัญมากขึ้นใน
การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งครูผู้สอนสามารถศึกษาและ
หยิบยกตัวอย่าง collocation มาสอนนักเรียนได้จาก
dictionaries of collocations
จาก "Definition Plus Collocation in Vocabulary Teaching and Learning",
The Internet TESL Journal
ถ้านักเรียนคนใดไม่มีคลังศัพท์ในลักษณะที่เป็ นกลุ่มคา
หรือไม่รู้จัก collocation ของคาต่างๆ ที่ต้องการเขียน
นักเรียนคนนั้นก็จะเขียนโดยยึด grammar เป็ นพื้นฐาน
ซึ่งนาไปสู่ความผิดมากมายในการใช้ภาษาอังกฤษ
J. Hill
จาก "Collocational Competence", วารสาร ETP, April 1999, Issue II
Mohammed Farghal & Hussein Obiedat
การผลิตพจนานุกรม collocations ให้นักเรียนใช้
เป็ นคู่มือเป็ นสิ่งจาเป็ น... นักแปลจะต้องรู้ปริมาณ
คาศัพท์ และ collocations เป็ นจานวนมากๆ
เพื่อให้ได้งานแปลที่มีคุณภาพและใช้ภาษาอย่าง
เป็ นธรรมชาติ
จาก "Collocations: A Neglected Variable in EFL", IRAL: International Review of
Applied Linguistics in Language Teaching, Nov. 95, Vol. 33, Issue 4
โดยทั่วไปแล้วการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมักจะแยกเรื่องคาศัพท์และ
ไวยากรณ์ออกจากกัน (grammar/vocabulary dichotomy) ในการสอน
คาศัพท์ก็มักเน้นแต่เรื่องความหมายของคา ขณะที่การสอนไวยากรณ์จะให้
ความสาคัญกับกฎเกณฑ์ต่างๆ การสอนแบบนี้ไม่ได้สะท้อนลักษณะธรรมชาติที่
สาคัญของภาษาที่ประกอบด้วยวลีสาเร็จรูปเป็ นจานวนมาก เมื่อผู้เรียนมองไม่เห็น
รูปแบบภาษาที่สูงกว่าระดับคาและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างคาที่ปรากฏ
ร่วมกันในวลีเหล่านั้น ก็ย่อมไม่สามารถใช้วลีดังกล่าวเพื่อให้ภาษาของตนเป็ น
ธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาได้ เหตุผลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คา
ปรากฏร่วมน่าจะมีบทบาทสาคัญในการเรียนการสอนภาษาอย่างยิ่ง
รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จาก "บทบาทของคาปรากฏร่วมในการพัฒนาทักษะการใช ้ภาษาอังกฤษ"
เขียนโดย ปรีมา มัลลิกะมาส, วารสารภาษาปริทัศน์ ฉบับที่ 20 ปี 2545-2546
Della Summers บรรณาธิการอานวยการของพจนานุกรม
Longman Language Activator – The World’s First Preduction Dictionary
(1993, p. 8)
นักศึกษาจะแสดงความจานงอยู่เสมอถึงความเป็ นต้องมี
พจนานุกรมที่สามารถบอกพวกเขาได้ว่าศัพท์คาใดที่
ถูกต้องสาหรับข้อความนั้นๆ วลีใดหรือ Collocation ใดที่
จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการสื่อสิ่งที่พวก
เขาต้องการสื่อ
A.P. Cowie, University of Leeds ได้เขียนไว้ในบทนาของ Oxford
Advanced Learner’s Dictionary of Current English by A.S. Hornby,
Fourth Edition (1989, p. vii) ที่แสดงให ้เห็นถึงความสาคัญของ Collocationไว ้ว่า
เป็ นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่ Oxford University Press ได้จัดพิมพ์
Advanced Learner’s Dictionary ของ A.S. Hornby ขึ้นเป็ นครั้งแรก
ซึ่งนับเป็ นผลงานบุกเบิกอันโดดเด่นที่เกิดจากการวิจัยอันละเอียด
ลึกซึ้งในแง่มุมต่างๆ ของการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งโครงสร้าง
ประโยคและ Collocation
อันเป็ นที่รู้กันดีว่า สร้างความยากลาบากให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ
“Collocation เป็ นพื้นฐานของภาษาที่มีความละเอียดอ่อน
และผู้ศึกษาจาเป็ นต้องเรียน เพราะความผิดพลาดในการจัด
เรียงคาในการเขียนภาษาอังกฤษนั้น เป็ นเครื่องบ่งชี้ที่สาคัญ
ถึงความเป็ นคนต่างชาติ”
พจนานุกรม “The Oxford Companion To The
English Language” ปี 1992 หน้า 231-232
โครงสร้างประโยคตามที่เคยเรียน
ประธาน
กรรม
กริยา
ประโยคที่ถูกต้อง
ตามหลัก Grammar=
โครงสร้างประโยคในความเป็ นจริง
คาศัพท์
Collocation
Grammar
ประโยคที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานของ
เจ้าของภาษา
=
เราจะรู้ Collocation มากๆ ได้อย่างไร
 สังเกตและจดจา วิธีการใช้คาศัพท์ร่วมและการเรียง
ลาดับคาของเจ้าของภาษา จากการอ่านมากๆ ฟังมากๆ
ท่องจาแล้วนามาฝึกเขียนบ่อย ๆ
 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ
… แต่จะมีสักกี่คนที่ทาได้เช่นนี้ ?
ที่มาของพจนานุกรม
ENGLISH BY EXAMPLE
The Dictionary For Writing
พจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยคพร้อมคาแปล
นวัตกรรมของวงการศึกษา
ฉบับแรกและฉบับเดียวของประเทศไทย
ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ จาเป็ นต้องมี
โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ
 ภาษาเป็ นเรื่องของการเลียนแบบ
 ประโยคในภาษาอังกฤษเกิดจาก
การนากลุ่มคาแต่ละกลุ่ม (collocations)
มาเชื่อมต่อเป็ นประโยค
 Collocation เป็ นปัจจัยที่สาคัญก็จริง แต่ถ้าผู้เรียนไม่ได้อยู่
ในสภาวะแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษานั้นๆ ตลอดเวลา
ก็ไม่สามารถจดจาและใช้กลุ่มคาได้อย่างเป็ นธรรมชาติตามเจ้าของ
ภาษา
ที่มาของพจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยค
English By Example โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ
 การขาดความสามารถในการใช้กลุ่มคา (collocations)
ที่เหมาะสม ซึ่งมีส่วนสาคัญในการสร้างประโยค ทาให้ผู้เรียน
ไม่สามารถแต่งประโยคที่กระชับ และสละสลวยได้
 ดังนั้นการมีพจนานุกรมที่มีตัวอย่าง Collocations มากๆ จึงเป็ นสิ่งที่
จาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พจนานุกรมที่มีตัวอย่างการใช้คาพร้อมคา
แปลในหลากหลายสถานการณ์อย่าง English by Example นักเรียนจะ
พบว่า ด้วยพจนานุกรมฉบับนี้ การเขียนเป็ นงานที่ง่ายขึ้น เข้าใจ
ความหมายได้ถูกต้อง และสามารถศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษได้ด้วย
ตนเอง
ที่มาของพจนานุกรมเพื่อการแต่งประโยค
English By Example โดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ
English By Example
The Dictionary For Writing
พจนานุกรมเพี่อการแต่งประโยค
ภาษาอังกฤษ พร้อมคาแปล
ประโยชน์ ที่คุณได้รับจาก
พจนานุกรม
ประโยชน์ที่คุณได้รับจากพจนานุกรม
English By Example
 มีตัวอย่างมาก ในสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลาย ทาให้ผู้ใช้ไม่ต้องเปิด
พจนานุกรมหลายเล่ม ประหยัดเวลาในการเขียน
 ง่ายต่อการค้นหา เพราะทุกความหมาย และหน้าที่ของคาศัพท์รวมทั้ง
ตัวอย่างการใช้ ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจน
 ประหยัดเวลาผู้ใช้ ไม่ต้องเสียเวลาอ่านความหมายของศัพท์ เพื่อหา
ตัวอย่างที่ต้องการเขียน ซึ่งบางครั้งอ่านความหมายแล้วก็ยังไม่เข้าใจ
 เพิ่มพูนคลังศัพท์ ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ความหมายใหม่และสานวนใหม่ๆที่
เกิดจากการรวมคาศัพท์เข้ากับคาอื่นๆ เป็ นกลุ่มคาใหม่จากตัวอย่างใน
พจนานุกรมเล่มนี้
 เข้าใจความหมายได้ถูกต้อง ทุกตัวอย่างมีคาแปลภาษาไทยที่ถูกต้องกากับ
ทาให้เข้าใจความหมายได้ไม่ผิดเพี้ยน
ความเห็นของครูภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับ
ฉบับตั้งโต๊ะ พิมพ์ครั้งที่6 ฉบับตั้งใหญ่ พิมพ์ครั้งที่2
ครูเคท [คุณเนตรปรียา (มุสิกไชย) ชุมไชโย]
จาก “ฝึกภาษาอังกฤษกันยังไงทาไมไม่สาเร็จสักที”
“...ครูเคทนึกขึ้นได้ว่าที่บ้านก็มีพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยอยู่เล่มหนึ่งที่
น่าสนใจชื่อว่า English By Example : A Dictionary of English Collocations
with Thai Translations เรียบเรียงโดย วงศ์ วรรธนพิเชฐ... สนใจคาว่า
Collocations ที่คุณวงศ์เขียนไว้ในคานาว่า "ไม่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ แต่เป็ น
เรื่องความนิยมที่เจ้าของภาษาเห็นว่าถูกต้อง ดังนั้น ถึงแม้ว่าบางคนจะรู้หลัก
ไวยากรณ์เป็ นอย่างดีก็ตาม แต่ก็อาจเขียนภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
ได้เช่นกัน" ซึ่งประเด็นนี้ครูเคทเห็นด้วยเป็ นอย่างยิ่ง...การใช้พจนานุกรม
Collocations เล่มที่ว่านี้มีข้อดี คือ คุณจะได้เรียนรู้แบบวิธีการที่ฝรั่งเขาใช้กัน...”
คุณเตือนตา นิมิตรกุล
นักแปล ICS Translation Bureau
"...ดิฉันเห็นพจนานุกรมเล่มนี้ครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมาก และอยากให้
อาจารย์ทั้งหลายแนะนาวิธีการใช้แก่ลูกศิษย์... ดิฉันเชื่อว่าถ้าเราสอนภาษาอังกฤษ
โดย เน้นที่เรื่องของ Collocations ตั้งแต่แรก แทนที่จะให้นักเรียนคิดว่า
ภาษาอังกฤษคือ การเรียน grammar อย่างเดียว นักเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษได้
ง่ายขึ้นกว่านี้ และสอดคล้องกับการเรียน "ภาษา" ซึ่งมีลักษณะของการเลียนแบบ
การที่ไม่พูดถึงเรื่อง Collocations ทาให้นักเรียนใช้วิธีแปลข้อความจาก
ภาษาหนึ่งเป็ นภาษาหนึ่ง บางครั้ง จึงไม่ตรงกับที่ต้องการ หรือที่เจ้าของภาษาใช้
ทาให้เกิดความไม่เข้าใจเป็ น "ปัญหา" ที่บางครั้งเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนมี "ปัญหา"
ดีใจแทนคนรุ่นใหม่ที่มีหนังสือดีๆ ให้อ่าน และหวังว่าจะทาให้ทุกคนเขียน
ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะ... "
ROHIT AGAWAL
Lecturer, English Department, Thongsook College
“...this dictionary is the book which can guide and
support the students in order to arrange words into correct
sentences. I am very impressed with this dictionary and
have recommended all my students to use it.”
อาจารย์มณฑนา ตรีสรานุวัฒนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส ซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพฯ
“English By Example: A Dictionary of English
Collocations with Thai Translations ช่วยในการเขียน
บางครั้งใช้เป็ นตัวอย่างเปรียบเทียบการเขียนของนักเรียน
อาจนาไปสอนและออกข้อสอบบ้างค่ะ”
อาจารย์วิภาดา ประสารทรัพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
“เป็ น Dictionary ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนไทย
เพราะได้เห็นตัวอย่างการใช้คาศัพท์อย่างเข้าใจ
ซึ่งบางครั้ง อาจยังไม่เข้าใจดีในการเปิด
พจนานุกรม English-English ค่ะ”
คุณพัชชา ธีรเจริญสุข
ผู้อานวยการสถาบันภาษา NCE World Education
(ซ.อโศก)
“English By Example ตามความคิดเห็น
ของดิฉันในฐานะที่เป็ นครูสอนภาษาอังกฤษ
และผู้ศึกษาภาษาอังกฤษคนหนึ่ง ดิฉันเห็นว่า
เป็ น Dictionary ที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการฝึกฝน
การเขียนภาษาอังกฤษ สามารถนาคาศัพท์มา
ใช้เขียนได้อย่างถูกต้อง”
“สาหรับผมแล้ว Dictionary เล่มนี้เป็ น Dictionary ที่ดี
เล่มหนึ่ง เพราะมีคาอธิบายภาษาไทยที่ชัดเจน และมี
ตัวอย่างประโยคสาหรับการใช้คาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้
คาได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์ในแต่ละกรณี ซึ่งเหมาะ
กับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง”
ผศ. บุญเชิด หนูอิ่ม
ผู้อานวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ราศีทิพย์ กัลยาศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี
“English By Example มีประโยชน์มากในการแต่งประโยค
ภาษาอังกฤษ ใช้ง่าย และมีข้อมูลที่ทันสมัย”
ผศ. ลิลลี่ ลิมปะสุวัณณ
อดีต Director of International Program
Santirat Institute of Business Administration
"...ปัญหาที่ทาให้บางคนท้อแท้ ก็คือ ไม่ค่อยเข้าใจการใช้
คาศัพท์ และสานวนภาษา คาศัพท์คาหนึ่งๆ มีความหมาย
ได้หลายอย่างทาให้ยุ่งยาก ในการนาไปใช้พูดหรือเขียน
Dictionary: English By Example ช่วยขจัดปัญหานี้ได้
อย่างมาก เพราะมีคาแปลและสานวนการใช้ให้เราหยิบไป
ใช้ได้เลย นับว่าเป็ น Dictionary ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง
ช่วยเป็ นกาลังใจให้เราพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง"
ตัวอย่าง Collocations ที่มีความหมาย
ที่คุณอาจคาดไม่ถึง (จาก English By Example) (1/3)
 put his hand in his pocket
(เขา)พร้อมที่จะจ่ายเงิน
 ask for her hand
ขอเธอแต่งงาน
 pull his leg
ล้อเขาเล่นโดยการหลอกให้เขาเชื่อเรื่องที่กุขึ้น
 eat his word
(เขา)ยอมรับว่าตนพูดผิด
 a long face
หน้าเศร้า
ตัวอย่าง Collocations ที่มีความหมาย
ที่คุณอาจคาดไม่ถึง (จาก English By Example) (2/3)
 a dog’s life
ชีวิตที่ไม่มีความสุข
 Every dog has his day.
ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน
 She has made a dog’s dinner of these accounts.
เธอทาบัญชีพวกนี้ยุ่งไปหมด
 keep one’s nose clean
หลีกเลี่ยงการทาผิด
 bang your head against a brick wall
พยายามในสิ่งที่ไม่มีทางจะเป็ นไปได้
ตัวอย่าง Collocations ที่มีความหมาย
ที่คุณอาจคาดไม่ถึง (จาก English By Example) (3/3)
 hold one’s head high
ภูมิใจในความสาเร็จของตน
 a cool head
ความสุขุมเยือกเย็น
 have one’s hands tied
ไม่มีอิสระที่จะทาในสิ่งที่ตนอยากทา
BETTER ENGLISH
BETTER JOB
ทีมงานพจนานุกรม English by Example
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ
หากท่านต้องการเผยแพร่สไลด์นี้
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่
www.dicthai.com
สนับสนุนโดย

More Related Content

What's hot (15)

คำวิเศษณ์
คำวิเศษณ์คำวิเศษณ์
คำวิเศษณ์
 
สรุปย่อ หลักภาษาไทย
สรุปย่อ หลักภาษาไทย สรุปย่อ หลักภาษาไทย
สรุปย่อ หลักภาษาไทย
 
Grammar: Parts of Speech
Grammar: Parts of SpeechGrammar: Parts of Speech
Grammar: Parts of Speech
 
Sentence
SentenceSentence
Sentence
 
คำวิเศษณ์ นำเสนอ
คำวิเศษณ์ นำเสนอคำวิเศษณ์ นำเสนอ
คำวิเศษณ์ นำเสนอ
 
คำวิเศษณ์
คำวิเศษณ์คำวิเศษณ์
คำวิเศษณ์
 
เล่มที่ 6 คำอุทาน
เล่มที่ 6 คำอุทานเล่มที่ 6 คำอุทาน
เล่มที่ 6 คำอุทาน
 
Eng602 short all
Eng602 short allEng602 short all
Eng602 short all
 
Te500 10
Te500 10Te500 10
Te500 10
 
Negative sentence
Negative sentenceNegative sentence
Negative sentence
 
Te500 2
Te500 2Te500 2
Te500 2
 
คำวิเศษณ์
คำวิเศษณ์คำวิเศษณ์
คำวิเศษณ์
 
Grammar: Parts of Speech
Grammar: Parts of SpeechGrammar: Parts of Speech
Grammar: Parts of Speech
 
General English
General EnglishGeneral English
General English
 
9789740333609
97897403336099789740333609
9789740333609
 

Viewers also liked

Preparing kids' English for ASEAN
Preparing kids' English for ASEANPreparing kids' English for ASEAN
Preparing kids' English for ASEANMann Napat
 
Instruction media : AฺBC english in animals (บทเรียนออนไลน์ : เอบีซี คำศัพท์เ...
Instruction media : AฺBC english in animals (บทเรียนออนไลน์ : เอบีซี คำศัพท์เ...Instruction media : AฺBC english in animals (บทเรียนออนไลน์ : เอบีซี คำศัพท์เ...
Instruction media : AฺBC english in animals (บทเรียนออนไลน์ : เอบีซี คำศัพท์เ...Jowkun รักในหลวง
 
การร้อยเรียงประโยค ครูคุณานนต์
การร้อยเรียงประโยค ครูคุณานนต์การร้อยเรียงประโยค ครูคุณานนต์
การร้อยเรียงประโยค ครูคุณานนต์คุณานนต์ ทองกรด
 
ข้อสอบภาษาอังกฤษปลายภาคหนึ่งทับห้าห้า
ข้อสอบภาษาอังกฤษปลายภาคหนึ่งทับห้าห้าข้อสอบภาษาอังกฤษปลายภาคหนึ่งทับห้าห้า
ข้อสอบภาษาอังกฤษปลายภาคหนึ่งทับห้าห้าอร ครูสวย
 
ศิลปศึกษา ม.ปลาย ทช31003
ศิลปศึกษา ม.ปลาย ทช31003ศิลปศึกษา ม.ปลาย ทช31003
ศิลปศึกษา ม.ปลาย ทช31003Thidarat Termphon
 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อยภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อยอภิญญา คำเหลือ
 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การแต่งประโยค
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน การแต่งประโยค
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การแต่งประโยคอภิญญา คำเหลือ
 
คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนUtai Sukviwatsirikul
 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารguest5ccbc6
 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้อภิญญา คำเหลือ
 
ใบความรู้ การเปรียบเทียบพยัญชนะ สระ ภาษาไทบกับภาษาอังกฤษ
ใบความรู้ การเปรียบเทียบพยัญชนะ สระ ภาษาไทบกับภาษาอังกฤษใบความรู้ การเปรียบเทียบพยัญชนะ สระ ภาษาไทบกับภาษาอังกฤษ
ใบความรู้ การเปรียบเทียบพยัญชนะ สระ ภาษาไทบกับภาษาอังกฤษTapanee Sumneanglum
 
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษSamapol Klongkhoi
 
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทย
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทย
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทยSuriyawaranya Asatthasonthi
 
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001Thidarat Termphon
 

Viewers also liked (18)

Preparing kids' English for ASEAN
Preparing kids' English for ASEANPreparing kids' English for ASEAN
Preparing kids' English for ASEAN
 
If
IfIf
If
 
Instruction media : AฺBC english in animals (บทเรียนออนไลน์ : เอบีซี คำศัพท์เ...
Instruction media : AฺBC english in animals (บทเรียนออนไลน์ : เอบีซี คำศัพท์เ...Instruction media : AฺBC english in animals (บทเรียนออนไลน์ : เอบีซี คำศัพท์เ...
Instruction media : AฺBC english in animals (บทเรียนออนไลน์ : เอบีซี คำศัพท์เ...
 
การร้อยเรียงประโยค ครูคุณานนต์
การร้อยเรียงประโยค ครูคุณานนต์การร้อยเรียงประโยค ครูคุณานนต์
การร้อยเรียงประโยค ครูคุณานนต์
 
ข้อสอบภาษาอังกฤษปลายภาคหนึ่งทับห้าห้า
ข้อสอบภาษาอังกฤษปลายภาคหนึ่งทับห้าห้าข้อสอบภาษาอังกฤษปลายภาคหนึ่งทับห้าห้า
ข้อสอบภาษาอังกฤษปลายภาคหนึ่งทับห้าห้า
 
ศิลปศึกษา ม.ปลาย ทช31003
ศิลปศึกษา ม.ปลาย ทช31003ศิลปศึกษา ม.ปลาย ทช31003
ศิลปศึกษา ม.ปลาย ทช31003
 
O-NET ม.6-ลำดับและอนุกรม
O-NET ม.6-ลำดับและอนุกรมO-NET ม.6-ลำดับและอนุกรม
O-NET ม.6-ลำดับและอนุกรม
 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อยภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การแต่งประโยค
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน การแต่งประโยค
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การแต่งประโยค
 
O-NET ม.6-ความน่าจะเป็น
O-NET ม.6-ความน่าจะเป็นO-NET ม.6-ความน่าจะเป็น
O-NET ม.6-ความน่าจะเป็น
 
คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
Verb to_..
Verb  to_..Verb  to_..
Verb to_..
 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้
 
ใบความรู้ การเปรียบเทียบพยัญชนะ สระ ภาษาไทบกับภาษาอังกฤษ
ใบความรู้ การเปรียบเทียบพยัญชนะ สระ ภาษาไทบกับภาษาอังกฤษใบความรู้ การเปรียบเทียบพยัญชนะ สระ ภาษาไทบกับภาษาอังกฤษ
ใบความรู้ การเปรียบเทียบพยัญชนะ สระ ภาษาไทบกับภาษาอังกฤษ
 
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทย
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทย
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทย
 
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม.ปลาย พต31001
 

Similar to Dictionary เพื่อช่วยการแต่งประโยคพร้อมแปลไทย

9789740329886
97897403298869789740329886
9789740329886CUPress
 
Agreement of subject and verb
Agreement of subject and verbAgreement of subject and verb
Agreement of subject and verbprojectcom
 
บทที่ 5 ปัญหาและข้อบกพร่อง
บทที่ 5 ปัญหาและข้อบกพร่องบทที่ 5 ปัญหาและข้อบกพร่อง
บทที่ 5 ปัญหาและข้อบกพร่องAj.Mallika Phongphaew
 
เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษsakaratyo
 
English conversation
English conversationEnglish conversation
English conversationPinyaphat29
 
เล่มที่ 1present simpletense(new)
เล่มที่ 1present simpletense(new)เล่มที่ 1present simpletense(new)
เล่มที่ 1present simpletense(new)thestorygu
 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565PornnipaSingchanuson1
 
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านWanida Keawprompakdee
 

Similar to Dictionary เพื่อช่วยการแต่งประโยคพร้อมแปลไทย (20)

9789740329886
97897403298869789740329886
9789740329886
 
Context clues
Context cluesContext clues
Context clues
 
I Love English by KR No.22 (17Mar09)
I Love English by KR No.22 (17Mar09)I Love English by KR No.22 (17Mar09)
I Love English by KR No.22 (17Mar09)
 
Agreement of subject and verb
Agreement of subject and verbAgreement of subject and verb
Agreement of subject and verb
 
บทที่ 5 ปัญหาและข้อบกพร่อง
บทที่ 5 ปัญหาและข้อบกพร่องบทที่ 5 ปัญหาและข้อบกพร่อง
บทที่ 5 ปัญหาและข้อบกพร่อง
 
Mother pdf2013
Mother pdf2013Mother pdf2013
Mother pdf2013
 
Mother pdf2013
Mother pdf2013Mother pdf2013
Mother pdf2013
 
ปัญหาในการแปลไทย อิ้ง รูปแบบ 1
ปัญหาในการแปลไทย อิ้ง รูปแบบ 1ปัญหาในการแปลไทย อิ้ง รูปแบบ 1
ปัญหาในการแปลไทย อิ้ง รูปแบบ 1
 
เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 
Question tags
Question tagsQuestion tags
Question tags
 
Unit 4 College Life
Unit 4 College LifeUnit 4 College Life
Unit 4 College Life
 
English conversation
English conversationEnglish conversation
English conversation
 
7.question
7.question7.question
7.question
 
No.1 at school
No.1 at schoolNo.1 at school
No.1 at school
 
เล่มที่ 1present simpletense(new)
เล่มที่ 1present simpletense(new)เล่มที่ 1present simpletense(new)
เล่มที่ 1present simpletense(new)
 
Question tag
Question tagQuestion tag
Question tag
 
Kitaya2013 tabletnotest
Kitaya2013 tabletnotestKitaya2013 tabletnotest
Kitaya2013 tabletnotest
 
โครงสร้างทางไวยากรณ์
โครงสร้างทางไวยากรณ์โครงสร้างทางไวยากรณ์
โครงสร้างทางไวยากรณ์
 
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565
 
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
 

Dictionary เพื่อช่วยการแต่งประโยคพร้อมแปลไทย