SlideShare a Scribd company logo
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬
‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
2
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫فقط‬‫همین‬‫یک‬‫بار‬!
‫همه‬‫ما‬‫بارها‬‫و‬‫بارها‬‫این‬‫جمله‬‫را‬‫به‬‫کار‬‫می‬‫بریم‬:
‫فقط‬‫همین‬‫یک‬‫بار‬…
‫فقط‬‫همین‬‫یک‬‫بار‬‫های‬‫ما‬‫خیلی‬‫بارها‬‫تکرار‬‫می‬.‫شوند‬‫خیلی‬‫ساده‬.‫است‬‫دست‬‫به‬‫فریب‬‫ذهن‬‫خود‬‫می‬
.‫زنیم‬‫همین‬‫یک‬‫بار‬‫می‬‫گوییم‬‫و‬‫کاری‬‫را‬،‫رفتار‬‫غلطی‬‫را‬‫که‬‫می‬‫دانیم‬‫برای‬‫ما‬‫ضرر‬،‫دارد‬‫بارها‬‫و‬‫بارها‬
‫تکرار‬‫می‬‫کنیم‬.
‫یک‬‫خود‬‫فریبی‬‫شیرین‬‫پشت‬‫این‬‫جمله‬‫پنهان‬‫شده‬‫که‬‫طعم‬‫لذت‬‫بخش‬‫ی‬‫هم‬‫دارد‬!
3
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫همین‬‫حاال‬‫آن‬‫شیرینی‬‫خامه‬‫ای‬‫لعنی‬‫چرب‬‫و‬‫چیل‬‫را‬‫کنار‬‫بگذارید‬‫و‬‫از‬‫آن‬‫فاصله‬.‫بگیرید‬‫برای‬‫چند‬‫لحظه‬
‫هم‬‫شده‬‫اپلیکیشن‬‫های‬‫پرزرق‬‫و‬‫برق‬‫و‬‫سرگرم‬‫کننده‬‫موبایل‬‫آخرین‬‫مدل‬‫تان‬‫را‬‫ببندید‬‫و‬‫گوشی‬‫را‬‫نیز‬‫کنار‬
،‫بگذارید‬‫حاال‬‫وقت‬‫آن‬‫رسیده‬‫که‬‫دو‬‫کالم‬‫حرف‬‫حساب‬‫با‬‫هم‬‫بزنیم‬.
‫نیمی‬‫از‬‫سال‬‫گذشته‬‫اما‬‫اگر‬‫سعی‬‫دارید‬‫در‬‫مابقی‬‫سال‬‫آدم‬‫متفاوتی‬‫شوید‬‫و‬‫کارهای‬‫جدیدی‬‫را‬‫شروع‬
‫کنید‬–‫مثال‬‫عادت‬‫جدیدی‬‫کسب‬،‫کنید‬‫کاسبی‬‫جدیدی‬‫راه‬،‫بیندازید‬‫و‬‫یا‬‫زندگی‬‫سالم‬‫تری‬‫در‬‫پیش‬‫بگیرید‬
–‫همین‬‫حاال‬‫باید‬‫دست‬‫به‬‫کار‬‫شوید‬‫و‬‫با‬‫یکی‬‫از‬‫نازیباترین‬‫ابعاد‬‫روانشناسی‬‫انسان‬‫دست‬‫وپنجه‬‫نرم‬‫کنید‬.
‫ما‬‫اسم‬‫آن‬‫را‬‫سندرم‬«‫فقط‬‫همین‬‫یک‬‫بار‬»‫یا‬‫به‬‫اختصار‬JTO‫گذاشته‬‫ایم‬.
JTO‫دقیقا‬‫چیست‬‫؟‬
‫هر‬‫اسمی‬‫که‬‫میخواهید‬‫برای‬‫این‬‫بالی‬‫خانمان‬‫سوز‬،‫بگذارید‬‫بی‬‫تردید‬‫همه‬‫ما‬‫با‬‫چنین‬‫وضعیتی‬‫آشنایی‬
‫کامل‬‫داریم‬:
•‫واقعا‬‫دلم‬‫میخواهد‬‫این‬‫بازی‬‫معتاد‬‫کننده‬‫که‬‫تمام‬‫وقت‬‫و‬‫انرژی‬‫من‬‫را‬‫گرفته‬‫ترک‬‫کنم‬‫اما‬‫همین‬‫یک‬
‫بار‬‫که‬‫به‬‫جایی‬‫برنمیخورد‬..
•‫میدانم‬‫که‬‫مدام‬‫چک‬‫کردن‬‫گوشی‬‫و‬‫پی‬‫امهای‬‫تلگرامی‬‫حواسم‬‫را‬‫پرت‬..‫میکند‬‫اما‬‫همین‬‫یک‬‫بار‬‫که‬
‫اتفاقی‬‫نمی‬‫افتد‬…
•‫بعله‬‫من‬‫خیلی‬‫سعی‬‫کردم‬‫تا‬‫الغر‬‫کنم‬‫و‬‫کل‬‫هفته‬‫را‬‫هم‬‫گل‬..‫کاشتم‬‫اما‬‫دیگر‬‫نمیتوانم‬‫جلوی‬‫شکمم‬‫را‬
‫بگیرم؛‬‫این‬‫یک‬‫دانه‬‫شیرینی‬‫خامه‬‫ای‬‫که‬‫کسی‬‫را‬‫نکشته‬…
‫مشکل‬‫دقیقا‬‫همین‬‫یک‬‫دفعه‬‫ها‬.‫است‬‫این‬‫ی‬‫ک‬‫بارها‬‫به‬‫شما‬‫آسیب‬‫میزند‬‫و‬‫حداقلش‬‫این‬‫است‬‫که‬‫شانس‬
‫دستیابی‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫به‬‫اهدافتان‬‫را‬‫نقش‬‫بر‬‫آب‬‫میکند‬.
‫این‬‫سندرم‬‫مرموزانه‬‫دمار‬‫از‬‫روزگارتان‬‫در‬‫می‬‫آورد‬‫و‬‫ممکن‬‫است‬‫هرچه‬‫رشته‬‫بودید‬‫پنبه‬.‫کند‬‫اما‬‫زمانی‬
‫به‬‫خودتان‬‫می‬‫آیید‬‫که‬‫کار‬‫از‬‫کار‬‫گذشته‬‫است‬.
4
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
JTO‫دقیقا‬‫چه‬‫چیزی‬‫نیست‬‫؟‬
‫به‬‫این‬‫مثالها‬‫دقت‬‫کنید‬:
‫ممکن‬‫است‬‫از‬‫رژیم‬‫سفت‬‫و‬‫سختی‬‫پیروی‬‫کنید‬‫ولی‬‫گاهی‬‫برای‬‫پاداش‬‫دادن‬‫به‬‫خودتان‬‫برای‬‫پایبندی‬
‫بیشتر‬‫به‬‫برنامه‬‫غذایی‬‫تان‬‫کمی‬‫بقول‬‫متخصصان‬‫تغذیه‬‫قاچاق‬‫خوری‬‫کنید‬‫و‬‫روزهایی‬‫را‬‫به‬‫ضیافت‬
‫اختصاص‬.‫دهید‬
‫یا‬‫وضعیتی‬‫را‬‫تصور‬‫کنید‬‫که‬‫سعی‬‫دارید‬‫بر‬‫حواس‬‫پرتیهای‬‫خود‬‫غلبه‬‫کنید‬‫به‬‫این‬‫صورت‬‫که‬‫به‬‫خود‬‫قول‬
‫میدهید‬‫به‬‫ازای‬‫هر‬۲‫ساعت‬‫کار‬،‫مفید‬۲۰‫دقیقه‬‫ای‬‫را‬‫هم‬‫در‬‫شبکه‬‫های‬‫اجتماعی‬‫و‬‫یا‬‫تلگرام‬‫و‬‫این‬
‫قبیل‬‫ابزارها‬‫سیر‬‫کنید‬.
‫اینها‬‫به‬‫معنای‬‫تفکر‬‫همین‬‫یک‬‫بار‬.‫نیستند‬‫بلکه‬‫در‬‫حکم‬‫پاداشهایی‬‫ذهنی‬‫برای‬‫تقویت‬‫عملکرد‬‫اصلی‬
‫محسوب‬‫میشوند‬.
‫در‬‫واقع‬‫این‬‫سن‬‫درم‬‫زمانی‬‫اتفاق‬‫می‬‫افتد‬‫که‬‫به‬‫شدت‬‫می‬‫خواهید‬‫رفتار‬‫خاصی‬‫را‬‫تغییر‬،‫بدهید‬‫اما‬‫هر‬
‫بار‬‫به‬‫نحوی‬‫وسوسه‬‫می‬‫شوید‬‫که‬‫همان‬‫رفتار‬‫قبلی‬‫را‬‫تکرار‬‫کنید‬:‫بسیار‬‫خوب‬‫تسلیم‬!‫فقط‬‫همین‬‫یک‬
‫بار‬…»
‫چرا‬‫همین‬‫یک‬‫بار‬‫هم‬‫میتواند‬‫شما‬‫را‬‫شکست‬‫بده‬‫د‬
‫اگر‬‫سعی‬‫دارید‬‫عادت‬‫بدی‬‫را‬‫با‬‫عادت‬‫بهتر‬‫ی‬‫جایگزین‬،‫کنید‬‫در‬‫واقع‬‫دارید‬‫با‬‫نوع‬‫مخوفی‬‫از‬‫جادوی‬‫سیاه‬–
‫به‬‫نام‬‫جادوی‬‫رفتار‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫شده‬–‫مقابله‬‫می‬‫کنید‬.
‫چه‬‫خوشتان‬‫بیاید‬‫چه‬،‫نیاید‬‫ما‬‫در‬‫بحث‬‫تغییر‬‫رفتارها‬‫شاید‬‫به‬‫اندازه‬‫سگ‬‫پاولوف‬‫پیشرفت‬‫داشته‬‫و‬
‫تکامل‬‫یافته‬.‫باشیم‬
‫ما‬‫به‬‫این‬‫شکل‬‫رفتار‬‫شرطی‬‫شده‬‫ایم‬‫و‬‫احتماال‬‫سالها‬‫به‬‫چنین‬‫وضعیتی‬‫عادت‬‫کرده‬.‫ایم‬‫واقعیت‬‫این‬‫است‬
‫که‬‫مغز‬‫ما‬‫نیز‬‫به‬‫این‬‫شرایط‬‫خو‬‫گرفته؛‬‫مغزی‬‫که‬‫به‬‫شدت‬‫از‬‫تغییر‬.‫میهراسد‬‫بنابراین‬‫وقتی‬‫به‬‫مغزمان‬
‫می‬‫گوییم‬«‫خیلی‬‫خب‬.‫دیگر‬‫این‬‫کار‬‫را‬‫نخواهیم‬‫کرد‬–‫از‬‫االن‬‫به‬‫بعد‬‫آن‬‫کار‬‫را‬‫خواهیم‬‫کرد‬»،‫احتماال‬‫پاسخ‬
‫مغزمان‬‫در‬‫واکنش‬‫به‬‫این‬‫ندای‬‫درونی‬‫چنین‬‫چیزی‬‫باشد‬«‫مزخرف‬.‫نباف‬‫همین‬‫روش‬‫فعلی‬‫مناسب‬.‫است‬»
‫این‬‫به‬‫دلیل‬‫آن‬‫است‬‫که‬‫مغز‬‫از‬‫تغییر‬‫کردن‬‫دچار‬‫ترس‬‫میشود‬‫و‬‫واکنشهای‬‫غیرارادی‬‫نشان‬‫میدهد‬.
5
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫شروع‬‫فرآیند‬‫تغییر‬‫بسیار‬‫دردناک‬‫و‬‫احتماال‬‫رنج‬‫آور‬‫خواهد‬‫بود‬‫و‬‫احتماال‬‫تغییر‬‫یک‬‫رفت‬‫ار‬‫در‬‫مغز‬
‫واکنشهایی‬‫مثل‬‫کشیدن‬‫دندان‬‫با‬‫گازانبر‬‫را‬‫در‬‫ساختار‬‫مغز‬‫تداعی‬،‫کند‬‫هرچند‬‫که‬‫اوضاع‬‫آنقدرها‬‫هم‬‫در‬
‫واقعیت‬‫پیچیده‬‫نیست‬‫و‬‫ما‬‫فقط‬‫میخواهیم‬‫عادتهایی‬‫را‬‫ترک‬‫کنیم‬‫که‬‫موجب‬‫مرضمان‬‫شده‬.‫است‬‫برای‬‫انکه‬
‫مغز‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫راه‬‫بیاوریم‬‫نه‬‫تنها‬‫باید‬‫هر‬‫دفعه‬‫تالشمان‬‫را‬‫مع‬‫طوف‬‫به‬‫انجام‬‫آن‬‫کار‬‫یا‬‫رفتار‬‫متفاوت‬،‫کنیم‬
‫بلکه‬‫باید‬‫آن‬‫کار‬‫را‬‫به‬‫صورت‬‫مداوم‬‫و‬‫در‬‫مدت‬‫زمانی‬‫طوالنی‬‫انجام‬‫دهیم.مطالعات‬‫نشان‬‫داده‬‫اگر‬‫به‬‫مدت‬
۳‫هفته‬‫خود‬‫را‬‫وادار‬‫به‬‫انجام‬‫کار‬‫خاصی‬‫بکنیم‬‫آن‬‫رفتار‬‫بصورت‬‫یک‬‫عادت‬‫در‬‫ما‬‫در‬‫می‬.‫آید‬‫مطالعات‬‫نشان‬
‫می‬‫دهند‬‫که‬‫الزم‬‫نیست‬‫تمام‬‫عمر‬‫برای‬‫داشتن‬‫یک‬‫عادت‬،‫بجنگید‬‫بلکه‬‫تنها‬۲۱‫روز‬‫برای‬‫شکل‬‫گیری‬‫یک‬
‫عادت‬‫کافی‬.‫است‬‫پس‬‫از‬‫این‬‫زمان‬‫قسمت‬‫مشکل‬‫کار‬‫تمام‬‫شده‬‫و‬‫ادامه‬‫مسیر‬‫خود‬‫به‬‫خود‬‫پیش‬‫خواهد‬
.‫رفت‬‫زیرا‬‫عادت‬‫نهادینه‬‫شده‬‫و‬‫از‬‫این‬‫به‬‫بعد‬‫خود‬‫مغزتان‬‫آن‬‫را‬‫یادآوری‬‫و‬‫اراده‬‫کافی‬‫برای‬‫انجام‬‫آن‬
‫تولی‬‫د‬‫می‬.‫کند‬‫البته‬‫این‬‫تعداد‬‫روز‬‫میتواند‬‫برای‬‫برخی‬‫بیشتر‬.‫باشد‬‫اما‬‫هر‬‫بار‬‫که‬‫سندرم‬‫فقط‬‫همین‬‫یک‬
‫بار‬‫بر‬‫ما‬‫غلبه‬‫میکند؛‬‫این‬‫فرآیند‬‫باید‬‫از‬‫ابتدا‬‫طی‬‫شود‬‫و‬‫صد‬‫البته‬‫دفعه‬‫بعد‬‫باید‬‫سختی‬‫های‬‫بیشتری‬‫را‬
‫به‬‫جان‬‫بخرید‬.
‫چطور‬‫بر‬‫این‬‫سندرم‬‫غلبه‬‫کنیم‬‫؟‬
‫راهبردهایی‬‫برای‬‫مقابله‬‫با‬‫این‬‫وضعیت‬‫وجود‬،‫دارد‬‫از‬‫آن‬‫جمله‬‫میتوان‬‫به‬‫موارد‬‫ذیل‬‫اشاره‬‫داشت‬:
1.‫استدالل‬‫کنید‬.
‫بهترین‬،‫دفاع‬‫حمله‬.‫است‬‫به‬‫اندازه‬‫کافی‬‫برای‬‫علت‬‫و‬‫چرایی‬‫ضرورت‬‫تغییر‬‫رفتار‬‫خود‬‫دلیل‬‫بتراشید‬‫و‬‫آنها‬
‫را‬‫شفاف‬‫روی‬‫کاغذ‬.‫بیاورید‬‫هرچه‬‫این‬‫دالیل‬‫قانع‬‫کننده‬‫ت‬‫ر‬،‫باشند‬‫نرخ‬‫موفقیت‬‫باالتر‬.‫میرود‬‫هر‬‫روز‬‫این‬
‫دالیل‬‫را‬‫با‬‫خود‬‫مرور‬.‫کنید‬‫هرگاه‬‫احتمال‬‫دادید‬‫که‬‫توسط‬‫سندرم‬‫فقط‬‫همین‬‫یک‬‫بار‬‫وسوسه‬،‫میشوید‬
‫کافی‬‫است‬‫سیاهه‬‫دالیل‬‫خود‬‫را‬‫رو‬‫کنید‬‫و‬‫چند‬‫ثانیه‬‫ای‬‫آن‬‫را‬‫مرور‬.‫کنید‬‫دالیل‬‫انجام‬‫این‬‫کار‬‫را‬‫به‬‫خود‬
‫یادآوری‬‫کنید‬.
2.‫با‬‫عدم‬‫آسایش‬‫احساس‬‫آسودگی‬‫کنید‬.
‫تغییر‬‫خوشایند‬.‫نیست‬‫ابتدای‬‫جاده‬‫تغییر‬‫پر‬‫از‬‫دست‬‫انداز‬‫و‬‫همچنین‬‫عجیب‬‫و‬‫دردناک‬.‫است‬‫باید‬‫با‬‫این‬
‫نکته‬‫راحت‬‫باشید‬‫و‬‫به‬‫آن‬‫خو‬.‫بگیرید‬‫به‬‫خود‬‫یاداوری‬‫کنید‬‫که‬‫ناراحتی‬‫تمام‬‫میشود‬‫و‬‫روزهای‬‫خوش‬‫در‬
‫راهند‬.
6
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
3.‫شکل‬‫دیگری‬‫به‬‫وسوسه‬‫های‬‫خود‬‫بدهید‬.
‫اگر‬‫واقعا‬‫از‬‫ته‬‫دل‬‫وسوسه‬‫شدید‬‫و‬‫نتوانستید‬‫مقابل‬‫آن‬‫تاب‬‫بیاورید‬‫تکنیک‬‫زیر‬‫را‬‫تمرین‬‫کنید‬:
‫بطور‬‫مثال‬‫اگر‬‫سعی‬‫دارید‬‫سیگار‬‫را‬‫ترک‬‫کنید‬‫سعی‬‫کنید‬‫در‬‫مقابل‬‫وسوسه‬‫آن‬‫بجای‬‫تلقین‬‫منفی‬‫به‬‫ذهن‬
‫و‬‫بکاربردن‬‫عباراتی‬‫مثل‬«‫ای‬..‫لعنت‬‫هیچ‬‫وقت‬‫قرار‬‫نیست‬‫این‬‫زهر‬‫ماری‬‫را‬‫ترک‬‫کنم‬…»‫مغزتان‬‫را‬‫با‬
‫جمالت‬‫بهتر‬‫شست‬‫و‬‫شو‬‫دهید‬‫و‬‫با‬‫تعریف‬‫مجدد‬‫چارچوب‬‫آن‬،‫وسوسه‬‫مغز‬‫را‬‫فریب‬.‫دهید‬‫مثال‬‫جمله‬‫ای‬
‫مثل‬‫عبارت‬،‫روبرو‬‫را‬‫به‬‫جای‬‫جمله‬‫باالیی‬‫با‬‫خود‬:‫بگویید‬«‫اوه‬‫اره‬‫بازم‬‫حس‬‫سیگار‬.‫برگشت‬‫اگر‬‫ترک‬‫نکرده‬
‫بودم‬‫قطعا‬‫این‬‫حس‬‫بهم‬‫دست‬.‫نمیداد‬‫پس‬‫دارم‬‫مسیر‬‫رو‬‫درست‬‫میرم‬…»‫این‬‫روش‬‫گرچه‬‫عجیب‬‫به‬‫نظر‬
‫میرسد‬‫اما‬‫واقعا‬‫کارگر‬‫است‬.
4.‫عادت‬‫خوبی‬‫را‬‫جایگزین‬‫کنید‬.
‫ما‬‫انسانها‬‫از‬‫اینکه‬‫چیزی‬‫از‬‫ما‬‫منع‬‫شود‬.‫بیزاریم‬‫حاال‬‫این‬‫چیز‬‫هرچه‬‫میخواهد‬،‫باشد‬‫حتی‬‫یک‬‫عادت‬.‫بد‬
‫مغز‬‫ما‬‫موجودی‬‫پیچیده‬‫و‬‫منفعیت‬‫طلب‬.‫است‬‫بنابراین‬‫سعی‬‫کنید‬‫اگر‬‫از‬‫چیزی‬‫قر‬‫ار‬‫است‬‫محروم‬،‫شوید‬
‫چیزهای‬‫دیگری‬‫را‬‫بدست‬‫آورده‬‫و‬‫جایگزین‬‫آن‬.‫کنید‬‫اگر‬‫عادتی‬‫مطلوب‬‫شما‬‫نیست‬‫و‬‫تمایل‬‫به‬‫ترک‬‫آن‬
‫دارید‬‫تغییر‬‫مثبتی‬‫را‬‫جایگزین‬‫ان‬‫کنید‬.‫جایگزینی‬‫عادات‬‫کهنه‬‫با‬‫رفتارهای‬‫جدید‬‫جدید‬‫شامل‬‫گذار‬‫از‬‫یک‬
‫مرحله‬‫به‬‫مرحله‬‫ی‬‫بعد‬‫است‬.‫برای‬،‫مثال‬‫نشستن‬‫پشت‬‫میز‬‫یک‬‫حالت‬‫گذار‬‫است‬‫و‬‫وارد‬‫شدن‬‫به‬‫منزل‬‫هم‬
‫یک‬‫حالت‬‫گذار‬‫محسوب‬‫می‬‫شود‬.
‫در‬‫گذار‬‫از‬‫یک‬‫کار‬‫به‬‫کار‬،‫دیگر‬‫مغز‬‫آن‬‫عملی‬‫انتخاب‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫از‬‫اولویت‬‫باالتری‬‫در‬‫ذهن‬‫ما‬‫برخوردار‬
.‫باشد‬‫وقتی‬‫پس‬‫از‬‫یک‬‫روز‬‫پر‬‫مشغله‬‫وارد‬‫منزل‬‫می‬،‫شوید‬‫رویدادی‬‫که‬‫باالترین‬‫اولویت‬‫را‬‫در‬‫ذهن‬‫شما‬
،‫دارد‬‫رها‬‫شدن‬‫بر‬‫روی‬‫مبل‬.‫است‬‫در‬‫اینجا‬‫برای‬‫فعال‬‫کردن‬‫رویداد‬‫جدید‬‫نیاز‬‫به‬‫نوعی‬‫تغییر‬.‫داریم‬‫مثال‬
‫میتوانید‬‫در‬‫اینجا‬‫رفتاری‬‫مثل‬‫هم‬‫صحبت‬‫شدن‬‫با‬‫اعضای‬‫خانواده‬‫را‬‫جایگزین‬‫لم‬‫دادن‬‫روی‬‫صندلی‬‫کنید‬.

More Related Content

What's hot

کسب و کار خود را متحول سازید
کسب و کار خود را متحول سازیدکسب و کار خود را متحول سازید
کسب و کار خود را متحول سازید
کسب و کار شما
 
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
کسب و کار شما
 
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریانبهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان
کسب و کار شما
 
مدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کار
مدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کارمدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کار
مدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کار
کسب و کار شما
 
یک مدیر موفق همواره پرسش گر است!2
یک مدیر موفق همواره پرسش گر است!2یک مدیر موفق همواره پرسش گر است!2
یک مدیر موفق همواره پرسش گر است!2
کسب و کار شما
 
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟ (قسمت دوم
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟  (قسمت دوم (چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟  (قسمت دوم
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟ (قسمت دوم
کسب و کار شما
 
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
کسب و کار شما
 
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
کسب و کار شما
 
پیشنهادهای وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی موفق
پیشنهادهای وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی موفقپیشنهادهای وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی موفق
پیشنهادهای وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی موفق
کسب و کار شما
 
جهانی شدن و بازار جهانی
جهانی شدن و بازار جهانیجهانی شدن و بازار جهانی
جهانی شدن و بازار جهانی
کسب و کار شما
 
گروه باوری و مدیریت موفق
گروه باوری و مدیریت موفقگروه باوری و مدیریت موفق
گروه باوری و مدیریت موفق
کسب و کار شما
 
انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)
انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)
انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)
کسب و کار شما
 
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدیدگام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
کسب و کار شما
 
رازهای تبلیغات محصولات دست نوشته های پدر علم تبلیغات(دیوید آگلیوی)
رازهای تبلیغات محصولات دست نوشته های پدر علم تبلیغات(دیوید آگلیوی)رازهای تبلیغات محصولات دست نوشته های پدر علم تبلیغات(دیوید آگلیوی)
رازهای تبلیغات محصولات دست نوشته های پدر علم تبلیغات(دیوید آگلیوی)
کسب و کار شما
 
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیمبازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
کسب و کار شما
 
راز ثروت آفرینی سام والتون
راز ثروت آفرینی سام والتونراز ثروت آفرینی سام والتون
راز ثروت آفرینی سام والتون
کسب و کار شما
 
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگمعتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
کسب و کار شما
 
موفقیت در کسب و کار
موفقیت در کسب و کارموفقیت در کسب و کار
موفقیت در کسب و کار
کسب و کار شما
 
تکنیک های قدرتمند فروش
تکنیک های قدرتمند فروشتکنیک های قدرتمند فروش
تکنیک های قدرتمند فروش
Moshaveran international Business School
 
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
کسب و کار شما
 

What's hot (20)

کسب و کار خود را متحول سازید
کسب و کار خود را متحول سازیدکسب و کار خود را متحول سازید
کسب و کار خود را متحول سازید
 
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
 
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریانبهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان
 
مدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کار
مدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کارمدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کار
مدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کار
 
یک مدیر موفق همواره پرسش گر است!2
یک مدیر موفق همواره پرسش گر است!2یک مدیر موفق همواره پرسش گر است!2
یک مدیر موفق همواره پرسش گر است!2
 
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟ (قسمت دوم
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟  (قسمت دوم (چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟  (قسمت دوم
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟ (قسمت دوم
 
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
 
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
 
پیشنهادهای وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی موفق
پیشنهادهای وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی موفقپیشنهادهای وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی موفق
پیشنهادهای وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی موفق
 
جهانی شدن و بازار جهانی
جهانی شدن و بازار جهانیجهانی شدن و بازار جهانی
جهانی شدن و بازار جهانی
 
گروه باوری و مدیریت موفق
گروه باوری و مدیریت موفقگروه باوری و مدیریت موفق
گروه باوری و مدیریت موفق
 
انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)
انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)
انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)
 
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدیدگام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
 
رازهای تبلیغات محصولات دست نوشته های پدر علم تبلیغات(دیوید آگلیوی)
رازهای تبلیغات محصولات دست نوشته های پدر علم تبلیغات(دیوید آگلیوی)رازهای تبلیغات محصولات دست نوشته های پدر علم تبلیغات(دیوید آگلیوی)
رازهای تبلیغات محصولات دست نوشته های پدر علم تبلیغات(دیوید آگلیوی)
 
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیمبازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
 
راز ثروت آفرینی سام والتون
راز ثروت آفرینی سام والتونراز ثروت آفرینی سام والتون
راز ثروت آفرینی سام والتون
 
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگمعتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
 
موفقیت در کسب و کار
موفقیت در کسب و کارموفقیت در کسب و کار
موفقیت در کسب و کار
 
تکنیک های قدرتمند فروش
تکنیک های قدرتمند فروشتکنیک های قدرتمند فروش
تکنیک های قدرتمند فروش
 
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
 

Viewers also liked

D&d consultores irianis diaz
D&d consultores irianis diazD&d consultores irianis diaz
D&d consultores irianis diaz
Irianis Diaz
 
BK excerpt
BK excerptBK excerpt
BK excerpt
Chris Garuccio
 
Proyecto ecuaciones diferenciales, cambio de la temperatura de la tierra en f...
Proyecto ecuaciones diferenciales, cambio de la temperatura de la tierra en f...Proyecto ecuaciones diferenciales, cambio de la temperatura de la tierra en f...
Proyecto ecuaciones diferenciales, cambio de la temperatura de la tierra en f...
Miguel Urrea
 
KAMALESH VERMA NEW (20) JUL2016
KAMALESH VERMA NEW (20) JUL2016KAMALESH VERMA NEW (20) JUL2016
KAMALESH VERMA NEW (20) JUL2016
KAMALESH VERMA
 
Amor de deus capítulo 3
Amor de deus  capítulo 3Amor de deus  capítulo 3
Amor de deus capítulo 3
Amilton12345
 
JMP+resume (1)
JMP+resume (1)JMP+resume (1)
JMP+resume (1)
Jeanne McCall
 
Historia De Pelé
Historia De Pelé Historia De Pelé
Historia De Pelé
jonatan11mojica
 
راز موفقیت شرکت تویوتا
راز موفقیت شرکت تویوتاراز موفقیت شرکت تویوتا
راز موفقیت شرکت تویوتا
کسب و کار شما
 
la generacion de las primera computadora
la generacion de las primera computadorala generacion de las primera computadora
la generacion de las primera computadora
aldair360conmiperro
 
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
کسب و کار شما
 

Viewers also liked (10)

D&d consultores irianis diaz
D&d consultores irianis diazD&d consultores irianis diaz
D&d consultores irianis diaz
 
BK excerpt
BK excerptBK excerpt
BK excerpt
 
Proyecto ecuaciones diferenciales, cambio de la temperatura de la tierra en f...
Proyecto ecuaciones diferenciales, cambio de la temperatura de la tierra en f...Proyecto ecuaciones diferenciales, cambio de la temperatura de la tierra en f...
Proyecto ecuaciones diferenciales, cambio de la temperatura de la tierra en f...
 
KAMALESH VERMA NEW (20) JUL2016
KAMALESH VERMA NEW (20) JUL2016KAMALESH VERMA NEW (20) JUL2016
KAMALESH VERMA NEW (20) JUL2016
 
Amor de deus capítulo 3
Amor de deus  capítulo 3Amor de deus  capítulo 3
Amor de deus capítulo 3
 
JMP+resume (1)
JMP+resume (1)JMP+resume (1)
JMP+resume (1)
 
Historia De Pelé
Historia De Pelé Historia De Pelé
Historia De Pelé
 
راز موفقیت شرکت تویوتا
راز موفقیت شرکت تویوتاراز موفقیت شرکت تویوتا
راز موفقیت شرکت تویوتا
 
la generacion de las primera computadora
la generacion de las primera computadorala generacion de las primera computadora
la generacion de las primera computadora
 
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
 

Similar to فقط همین یک بار

(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
کسب و کار شما
 
انگیزه در کسب و کار
انگیزه در کسب و کارانگیزه در کسب و کار
انگیزه در کسب و کار
کسب و کار شما
 
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم
کسب و کار شما
 
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریانطراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان
کسب و کار شما
 
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگیثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی
کسب و کار شما
 
مدل کسب و کار شما
مدل کسب و کار شمامدل کسب و کار شما
مدل کسب و کار شما
کسب و کار شما
 
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی
مدیریت کسب و کار و کار آفرینیمدیریت کسب و کار و کار آفرینی
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی
کسب و کار شما
 
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار اینترنتیکسب و کار اینترنتی
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار شما
 
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اولتحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
کسب و کار شما
 
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
 چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
کسب و کار شما
 
ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار
ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار
ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار
کسب و کار شما
 

Similar to فقط همین یک بار (11)

(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
 
انگیزه در کسب و کار
انگیزه در کسب و کارانگیزه در کسب و کار
انگیزه در کسب و کار
 
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم
 
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریانطراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان
 
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگیثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی
 
مدل کسب و کار شما
مدل کسب و کار شمامدل کسب و کار شما
مدل کسب و کار شما
 
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی
مدیریت کسب و کار و کار آفرینیمدیریت کسب و کار و کار آفرینی
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی
 
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار اینترنتیکسب و کار اینترنتی
کسب و کار اینترنتی
 
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اولتحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
 
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
 چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
 
ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار
ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار
ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار
 

فقط همین یک بار