SlideShare a Scribd company logo
‫رسالت‬‫بخش‬‫مخابرات‬ ‫توسعه‬(ITU-D)‫هدف‬ ‫با‬
‫دستیابی‬‫به‬‫اهداف‬‫بخش‬ ‫این‬‫اساس‬ ‫بر‬‫حق‬‫همه‬
‫ساکنان‬‫سیاره‬ ‫این‬‫دسترسی‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫به‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫زیرساخت‬‫و‬ ‫اطالعات‬‫ارتباطی‬ ‫خدمات‬‫است‬.
‫ماموریت‬ ،‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬:
•‫کمک‬‫به‬‫در‬ ‫کشورها‬‫زمینه‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫ارتباطات‬ICT))‫تسهیل‬ ‫در‬‫بسیج‬‫منابع‬،‫فنی‬
‫مالی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬‫آنها‬ ‫اجرای‬،
‫همچنین‬ ‫و‬‫در‬‫دسترسی‬ ‫بهبود‬‫به‬ICT.
•‫ترویج‬‫گسترش‬‫مزایای‬‫از‬ ‫استفاده‬ICT‫به‬‫تمام‬
‫ساکنان‬‫جهان‬‫است‬.
•‫و‬ ‫ترویج‬‫در‬ ‫مشارکت‬‫اقدامات‬‫در‬‫جهت‬‫محدود‬
‫کردن‬‫شکاف‬‫دیجیتال‬
•‫توسعه‬‫مدیریت‬ ‫و‬‫هایی‬ ‫برنامه‬‫منظور‬ ‫به‬
‫تسهیل‬‫اطالعات‬ ‫جریان‬‫رفع‬ ‫جهت‬‫نیازهای‬
‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬.
‫ماموریت‬ ‫این‬‫شامل‬‫مسئولیت‬ ‫دو‬ITU‫عنوان‬ ‫به‬
‫آژانس‬‫تخصصی‬‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬‫و‬‫آژانس‬‫اجرا‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫ئي‬‫های‬ ‫پروژه‬‫تحت‬‫سیستم‬
‫توسعه‬‫ملل‬ ‫سازمان‬‫و‬‫یا‬‫دیگر‬‫ترتیبات‬‫بودجه‬
‫است‬.
‫مطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ITU-D
‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬1-
‫ها‬ ‫استراتژی‬‫سیاستهاي‬ ‫و‬‫توسعه‬‫مخابرات‬:
•‫سیاست‬‫های‬‫مخابراتی‬‫ملی‬‫استراتژی‬ ‫و‬‫های‬
‫نظارتی‬‫وجه‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫که‬‫کشور‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬
‫سازد‬‫تا‬‫از‬‫انگیزه‬‫ارتباطات‬‫راه‬‫دور‬‫به‬
‫عنوان‬‫موتور‬‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،
‫فرهنگی‬‫بهره‬‫مند‬‫شوند‬.
•‫و‬ ‫مالی‬ ‫امور‬،‫اقتصاد‬‫از‬‫جمله‬‫تجارت‬ ‫سازمان‬
‫جهانی‬(WTO)،‫مسائل‬‫سیاست‬‫های‬‫تعرفه‬،
‫موردی‬ ‫مطالعات‬،‫استفاده‬‫اصول‬ ‫از‬‫حسابداری‬
‫که‬‫توسط‬ITU-T‫مطالعه‬‫گروه‬3،‫توسعه‬‫مشارکت‬ ‫و‬
‫خصوصی‬ ‫بخش‬.
‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬2-
‫و‬ ‫توسعه‬‫مدیریت‬‫خدمات‬‫و‬ ‫مخابراتی‬‫و‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬
‫برنامه‬‫کاربردی‬ ‫های‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫ارتباطات‬
•‫مواد‬،‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬‫های‬ ‫روش‬‫که‬ ‫است‬‫مناسب‬
‫ترین‬‫موفق‬ ‫و‬‫راه‬ ‫ترین‬‫برای‬‫خدمات‬ ‫ارائه‬‫در‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬،‫توسعه‬ ،،‫سازی‬ ‫پیاده‬،‫عملیاتی‬
‫نگهداری‬‫حفظ‬ ‫و‬‫مخابراتی‬ ‫خدمات‬‫جهت‬‫بهینه‬
‫سازی‬‫خود‬ ‫ارزش‬‫براي‬‫کاربران‬‫است‬.‫کار‬ ‫این‬
‫تاکید‬‫خاص‬‫ي‬‫روی‬ ‫بر‬:
‫شبکه‬ ‫امنیت‬‫مخابراتی‬ ‫های‬،‫ارتباطات‬‫تلفن‬
‫و‬ ‫همراه‬‫ارتباطات‬‫در‬‫مناطق‬‫دور‬ ‫و‬ ‫روستایی‬
‫افتاده‬،‫تمرکز‬ ‫با‬‫و‬ ‫خاص‬‫بر‬ ‫تاکید‬‫برنامه‬
‫های‬‫کاربردی‬‫پشتیبانی‬‫توسط‬‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬
‫دور‬‫دارد‬.
•‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫ریزي‬ ‫برنامه‬‫فنی‬‫از‬ ‫استفاده‬
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬،‫با‬‫استفاده‬‫از‬
‫مطالعات‬‫انجام‬‫شده‬‫توسط‬‫های‬ ‫بخش‬‫دیگر‬،‫با‬
‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫نیازهای‬‫خاص‬‫کشورهای‬‫در‬‫حال‬
‫توسعه‬.
‫هاي‬ ‫پرسش‬‫مطالعه‬ ‫مورد‬:
•‫تحت‬ ‫پرسش‬SG 1:
•‫پرسش‬7-3/1‫سازی‬ ‫پیاده‬ ،‫به‬ ‫همگانی‬ ‫دسترسی‬
‫پهن‬ ‫باند‬ ‫خدمات‬.
•‫پرسش‬10-3/1،‫تاثیر‬‫پروانه‬ ‫صدور‬‫مجوز‬ ‫و‬‫رژیم‬
‫و‬‫سایر‬‫قانونی‬ ‫اقدامات‬‫به‬ ‫مربوط‬‫رقابت‬
‫در‬‫محیط‬‫همگرا‬‫مخابرات‬ ‫ي‬. ICT
•‫پرسش‬12-3/1،‫سیاست‬‫های‬،‫تعرفه‬‫های‬ ‫مدل‬
‫تعرفه‬‫و‬‫روش‬‫تعیین‬‫های‬ ‫هزینه‬‫خدمات‬‫در‬‫شبکه‬
‫مخابراتی‬ ‫های‬‫ملی‬،‫از‬‫جمله‬‫شبکه‬‫های‬‫نسل‬
‫بعدی‬.
•‫پرسش‬18-2/1،‫اجرای‬‫سیاست‬‫ها‬‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬
‫در‬‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫حمایت‬‫محیط‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫بویژه‬
‫همگرا‬.
•‫پرسش‬19-2/1،‫سازی‬ ‫پیاده‬‫آی‬‫پی‬IP)‫)خدمات‬
‫مخابراتی‬‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬.
•‫پرسش‬20-1/1‫دسترسی‬ ،‫خدمات‬ ‫به‬‫و‬ ‫مخابراتی‬
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬(ICT)‫افراد‬ ‫توسط‬
‫معلول‬.
•‫پرسش‬22-1/1‫امنیت‬‫و‬ ‫اطالعات‬‫های‬ ‫شبکه‬
‫ارتباطی‬:‫شیوه‬ ‫بهترین‬‫توسعه‬ ‫برای‬‫فرهنگ‬
‫امنیت‬‫سایبر‬‫ي‬.
•‫سوال‬23/1،‫و‬ ‫راهبردها‬‫سیاست‬‫در‬‫مورد‬‫قرار‬
‫گرفتن‬‫انسان‬‫در‬‫معرض‬‫های‬ ‫میدان‬
‫الکترومغناطیسی‬.
•‫سوال‬24/1،‫استراتژی‬‫ها‬‫های‬ ‫سیاست‬ ‫و‬‫مناسب‬
‫دفع‬ ‫برای‬‫یا‬‫از‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬‫زائد‬ ‫مواد‬
‫مخابرات‬. ICT
•‫پرسش‬‫تحت‬SG 2:
•‫پرسش‬9-3/2،‫شناسایی‬‫موضوعات‬‫مورد‬‫مطالعه‬
‫در‬‫مطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ITU- T‫و‬ITU-R‫که‬‫مورد‬
‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫خاص‬ ‫عالقه‬.‫باشد‬ ‫مي‬
•‫پرسش‬10-3/2‫مخابرات‬ ،/ ICT‫برای‬‫مناطق‬
‫روستایی‬‫و‬‫دور‬‫افتاده‬.
•‫پرسش‬11-3/2،‫بررسی‬‫صدای‬‫دیجیتال‬‫زمینی‬‫و‬‫فن‬
‫آوری‬‫های‬‫تلویزیونی‬ ‫پخش‬‫سیستم‬ ‫و‬‫ها‬،‫قابلیت‬
‫همکاری‬‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫زمینی‬‫با‬‫شبکه‬
‫های‬‫آنالوگ‬‫موجود‬،‫و‬‫استراتژی‬‫ها‬‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬
‫مهاجرت‬‫از‬‫روش‬‫های‬‫زمینی‬ ‫آنالوگ‬‫روش‬ ‫به‬
‫دیجیتال‬.
•‫پرسش‬14-3/2،‫و‬ ‫اطالعات‬‫ارتباطات‬‫از‬‫راه‬‫دور‬
‫برای‬( ‫الکترونیکی‬ ‫سالمت‬(e-Health.
•‫پرسش‬14-3/2،‫در‬ ‫پیشرفت‬‫فعالیت‬‫های‬‫دولت‬
‫الکترونیک‬‫و‬‫شناسایی‬‫های‬ ‫زمینه‬‫از‬ ‫استفاده‬
‫دولت‬‫الکترونیکی‬‫نفع‬ ‫به‬‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬
‫توسعه‬.
•‫پرسش‬22-1/2،‫استفاده‬‫از‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫ارتباطات‬/‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬‫برای‬‫آمادگی‬
‫بالیا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬‫و‬ ‫پیشگیری‬ ،‫پاسخ‬.‫آن‬ ‫به‬
•‫سوال‬24/2،‫مورد‬ ‫در‬ ‫سوال‬ICT‫تغییر‬ ‫و‬‫ات‬‫آب‬‫و‬
‫هوا‬.
•‫پرسش‬25/2‫آوری‬ ‫فن‬ ،‫دسترسی‬‫راه‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬
‫دور‬‫پهن‬‫باند‬‫جمله‬ ‫از‬‫بین‬ ‫نظامی‬ ‫دادگاه‬
‫المللی‬،‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫برای‬.
•‫سوال‬26/2‫مهاجرت‬ ،‫از‬‫موجود‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫به‬
‫شبکه‬‫های‬‫آینده‬ ‫نسل‬‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫برای‬
‫توسعه‬:‫های‬ ‫جنبه‬‫فنی‬،‫و‬ ‫قانونی‬‫سیاست‬‫ها‬.
•‫قطعنامه‬9،‫مشارکت‬‫کشورها‬،‫ویژه‬ ‫به‬
‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬،‫مدیریت‬ ‫در‬‫طیف‬.

More Related Content

Viewers also liked

Advertising Mass Medium
Advertising Mass MediumAdvertising Mass Medium
Advertising Mass Medium
R. Hosseini
 
محتوا
محتوامحتوا
۳۶ فرمول برای نوشتن تیتر و عنوان
۳۶ فرمول برای نوشتن تیتر و عنوان۳۶ فرمول برای نوشتن تیتر و عنوان
۳۶ فرمول برای نوشتن تیتر و عنوان
Ali Shahbazi
 
Catalog bayan
Catalog bayanCatalog bayan
Content marketing www.koala design.ir
Content marketing  www.koala design.irContent marketing  www.koala design.ir
Content marketing www.koala design.ir
Iman Pouryounes
 
New digital economy
New digital economyNew digital economy
New digital economy
Vivek Jain
 
Markerting - Michle Porter Book - First and Second Chapters
Markerting - Michle Porter Book - First and Second ChaptersMarkerting - Michle Porter Book - First and Second Chapters
Markerting - Michle Porter Book - First and Second Chapters
Robin Sedeqi
 
Contagious, why things catch on
Contagious, why things catch onContagious, why things catch on
Contagious, why things catch on
Mahdi Nasseri
 
Measuring the Digital Economy: A New Perspective
Measuring the Digital Economy: A New PerspectiveMeasuring the Digital Economy: A New Perspective
Measuring the Digital Economy: A New Perspective
innovationoecd
 
Nursery2017
Nursery2017Nursery2017
Nursery2017
Agahi90.ir
 
بازاریابی دیجیتال - روز چهارم
بازاریابی دیجیتال - روز چهارمبازاریابی دیجیتال - روز چهارم
بازاریابی دیجیتال - روز چهارم
Adel Talebi
 
17 Facts & Insights to Master the New Digital Economy in Asia Pacific
17 Facts & Insights to Master the New Digital Economy in Asia Pacific17 Facts & Insights to Master the New Digital Economy in Asia Pacific
17 Facts & Insights to Master the New Digital Economy in Asia Pacific
Cognizant
 
Understanding new digital economy
Understanding new digital economyUnderstanding new digital economy
Understanding new digital economy
Andry Alamsyah
 
Irib 1396
Irib 1396Irib 1396

Viewers also liked (14)

Advertising Mass Medium
Advertising Mass MediumAdvertising Mass Medium
Advertising Mass Medium
 
محتوا
محتوامحتوا
محتوا
 
۳۶ فرمول برای نوشتن تیتر و عنوان
۳۶ فرمول برای نوشتن تیتر و عنوان۳۶ فرمول برای نوشتن تیتر و عنوان
۳۶ فرمول برای نوشتن تیتر و عنوان
 
Catalog bayan
Catalog bayanCatalog bayan
Catalog bayan
 
Content marketing www.koala design.ir
Content marketing  www.koala design.irContent marketing  www.koala design.ir
Content marketing www.koala design.ir
 
New digital economy
New digital economyNew digital economy
New digital economy
 
Markerting - Michle Porter Book - First and Second Chapters
Markerting - Michle Porter Book - First and Second ChaptersMarkerting - Michle Porter Book - First and Second Chapters
Markerting - Michle Porter Book - First and Second Chapters
 
Contagious, why things catch on
Contagious, why things catch onContagious, why things catch on
Contagious, why things catch on
 
Measuring the Digital Economy: A New Perspective
Measuring the Digital Economy: A New PerspectiveMeasuring the Digital Economy: A New Perspective
Measuring the Digital Economy: A New Perspective
 
Nursery2017
Nursery2017Nursery2017
Nursery2017
 
بازاریابی دیجیتال - روز چهارم
بازاریابی دیجیتال - روز چهارمبازاریابی دیجیتال - روز چهارم
بازاریابی دیجیتال - روز چهارم
 
17 Facts & Insights to Master the New Digital Economy in Asia Pacific
17 Facts & Insights to Master the New Digital Economy in Asia Pacific17 Facts & Insights to Master the New Digital Economy in Asia Pacific
17 Facts & Insights to Master the New Digital Economy in Asia Pacific
 
Understanding new digital economy
Understanding new digital economyUnderstanding new digital economy
Understanding new digital economy
 
Irib 1396
Irib 1396Irib 1396
Irib 1396
 

Similar to ماموریت بخش توسعه مخابرات

Mission statement
Mission statementMission statement
Mission statement
Ali Heidari
 
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
HaMiD Fadaei | همیدفدایی
 
Eloctronic IT
Eloctronic ITEloctronic IT
Eloctronic IT
Soheil Akbarzade
 
داده های متصل
داده های متصلداده های متصل
داده های متصل
Hosseinieh Ershad Public Library
 
Convergent
ConvergentConvergent
Convergent
Somayeh GhaviDel
 
Cobit&internal control
Cobit&internal controlCobit&internal control
Cobit&internal control
sararoosta
 
About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015
Amir Shakeri
 
h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي
h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليميh.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي
h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي
??? ???? ??????
 
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتمعرفی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
Morteza Javan
 
موجز الدليل الإرشادي لاستخدام أدوات المشاركة الالكترونية والتواصل الاجتماعي ف...
موجز الدليل الإرشادي لاستخدام أدوات المشاركة الالكترونية والتواصل الاجتماعي ف...موجز الدليل الإرشادي لاستخدام أدوات المشاركة الالكترونية والتواصل الاجتماعي ف...
موجز الدليل الإرشادي لاستخدام أدوات المشاركة الالكترونية والتواصل الاجتماعي ف...
YesserProgram
 

Similar to ماموریت بخش توسعه مخابرات (11)

ISG Brochure
ISG BrochureISG Brochure
ISG Brochure
 
Mission statement
Mission statementMission statement
Mission statement
 
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
گزارش عملکـرد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات / تابستان 98
 
Eloctronic IT
Eloctronic ITEloctronic IT
Eloctronic IT
 
داده های متصل
داده های متصلداده های متصل
داده های متصل
 
Convergent
ConvergentConvergent
Convergent
 
Cobit&internal control
Cobit&internal controlCobit&internal control
Cobit&internal control
 
About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015About ENI --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015
 
h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي
h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليميh.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي
h.ahrari.itu (2)فاوا و تغييرات اقليمي
 
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتمعرفی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 
موجز الدليل الإرشادي لاستخدام أدوات المشاركة الالكترونية والتواصل الاجتماعي ف...
موجز الدليل الإرشادي لاستخدام أدوات المشاركة الالكترونية والتواصل الاجتماعي ف...موجز الدليل الإرشادي لاستخدام أدوات المشاركة الالكترونية والتواصل الاجتماعي ف...
موجز الدليل الإرشادي لاستخدام أدوات المشاركة الالكترونية والتواصل الاجتماعي ف...
 

ماموریت بخش توسعه مخابرات

 • 1. ‫رسالت‬‫بخش‬‫مخابرات‬ ‫توسعه‬(ITU-D)‫هدف‬ ‫با‬ ‫دستیابی‬‫به‬‫اهداف‬‫بخش‬ ‫این‬‫اساس‬ ‫بر‬‫حق‬‫همه‬ ‫ساکنان‬‫سیاره‬ ‫این‬‫دسترسی‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫به‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫زیرساخت‬‫و‬ ‫اطالعات‬‫ارتباطی‬ ‫خدمات‬‫است‬. ‫ماموریت‬ ،‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬: •‫کمک‬‫به‬‫در‬ ‫کشورها‬‫زمینه‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارتباطات‬ICT))‫تسهیل‬ ‫در‬‫بسیج‬‫منابع‬،‫فنی‬ ‫مالی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬‫آنها‬ ‫اجرای‬، ‫همچنین‬ ‫و‬‫در‬‫دسترسی‬ ‫بهبود‬‫به‬ICT. •‫ترویج‬‫گسترش‬‫مزایای‬‫از‬ ‫استفاده‬ICT‫به‬‫تمام‬ ‫ساکنان‬‫جهان‬‫است‬. •‫و‬ ‫ترویج‬‫در‬ ‫مشارکت‬‫اقدامات‬‫در‬‫جهت‬‫محدود‬ ‫کردن‬‫شکاف‬‫دیجیتال‬ •‫توسعه‬‫مدیریت‬ ‫و‬‫هایی‬ ‫برنامه‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫تسهیل‬‫اطالعات‬ ‫جریان‬‫رفع‬ ‫جهت‬‫نیازهای‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬. ‫ماموریت‬ ‫این‬‫شامل‬‫مسئولیت‬ ‫دو‬ITU‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آژانس‬‫تخصصی‬‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬‫و‬‫آژانس‬‫اجرا‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫ئي‬‫های‬ ‫پروژه‬‫تحت‬‫سیستم‬ ‫توسعه‬‫ملل‬ ‫سازمان‬‫و‬‫یا‬‫دیگر‬‫ترتیبات‬‫بودجه‬ ‫است‬.
 • 2. ‫مطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ITU-D ‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬1- ‫ها‬ ‫استراتژی‬‫سیاستهاي‬ ‫و‬‫توسعه‬‫مخابرات‬: •‫سیاست‬‫های‬‫مخابراتی‬‫ملی‬‫استراتژی‬ ‫و‬‫های‬ ‫نظارتی‬‫وجه‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫که‬‫کشور‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫سازد‬‫تا‬‫از‬‫انگیزه‬‫ارتباطات‬‫راه‬‫دور‬‫به‬ ‫عنوان‬‫موتور‬‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬‫و‬ ‫اجتماعی‬ ، ‫فرهنگی‬‫بهره‬‫مند‬‫شوند‬. •‫و‬ ‫مالی‬ ‫امور‬،‫اقتصاد‬‫از‬‫جمله‬‫تجارت‬ ‫سازمان‬ ‫جهانی‬(WTO)،‫مسائل‬‫سیاست‬‫های‬‫تعرفه‬، ‫موردی‬ ‫مطالعات‬،‫استفاده‬‫اصول‬ ‫از‬‫حسابداری‬ ‫که‬‫توسط‬ITU-T‫مطالعه‬‫گروه‬3،‫توسعه‬‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬. ‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬2- ‫و‬ ‫توسعه‬‫مدیریت‬‫خدمات‬‫و‬ ‫مخابراتی‬‫و‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫برنامه‬‫کاربردی‬ ‫های‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارتباطات‬ •‫مواد‬،‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬‫های‬ ‫روش‬‫که‬ ‫است‬‫مناسب‬ ‫ترین‬‫موفق‬ ‫و‬‫راه‬ ‫ترین‬‫برای‬‫خدمات‬ ‫ارائه‬‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬،‫توسعه‬ ،،‫سازی‬ ‫پیاده‬،‫عملیاتی‬ ‫نگهداری‬‫حفظ‬ ‫و‬‫مخابراتی‬ ‫خدمات‬‫جهت‬‫بهینه‬ ‫سازی‬‫خود‬ ‫ارزش‬‫براي‬‫کاربران‬‫است‬.‫کار‬ ‫این‬ ‫تاکید‬‫خاص‬‫ي‬‫روی‬ ‫بر‬:
 • 3. ‫شبکه‬ ‫امنیت‬‫مخابراتی‬ ‫های‬،‫ارتباطات‬‫تلفن‬ ‫و‬ ‫همراه‬‫ارتباطات‬‫در‬‫مناطق‬‫دور‬ ‫و‬ ‫روستایی‬ ‫افتاده‬،‫تمرکز‬ ‫با‬‫و‬ ‫خاص‬‫بر‬ ‫تاکید‬‫برنامه‬ ‫های‬‫کاربردی‬‫پشتیبانی‬‫توسط‬‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫دور‬‫دارد‬. •‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫ریزي‬ ‫برنامه‬‫فنی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬،‫با‬‫استفاده‬‫از‬ ‫مطالعات‬‫انجام‬‫شده‬‫توسط‬‫های‬ ‫بخش‬‫دیگر‬،‫با‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫نیازهای‬‫خاص‬‫کشورهای‬‫در‬‫حال‬ ‫توسعه‬. ‫هاي‬ ‫پرسش‬‫مطالعه‬ ‫مورد‬: •‫تحت‬ ‫پرسش‬SG 1: •‫پرسش‬7-3/1‫سازی‬ ‫پیاده‬ ،‫به‬ ‫همگانی‬ ‫دسترسی‬ ‫پهن‬ ‫باند‬ ‫خدمات‬. •‫پرسش‬10-3/1،‫تاثیر‬‫پروانه‬ ‫صدور‬‫مجوز‬ ‫و‬‫رژیم‬ ‫و‬‫سایر‬‫قانونی‬ ‫اقدامات‬‫به‬ ‫مربوط‬‫رقابت‬ ‫در‬‫محیط‬‫همگرا‬‫مخابرات‬ ‫ي‬. ICT •‫پرسش‬12-3/1،‫سیاست‬‫های‬،‫تعرفه‬‫های‬ ‫مدل‬ ‫تعرفه‬‫و‬‫روش‬‫تعیین‬‫های‬ ‫هزینه‬‫خدمات‬‫در‬‫شبکه‬ ‫مخابراتی‬ ‫های‬‫ملی‬،‫از‬‫جمله‬‫شبکه‬‫های‬‫نسل‬ ‫بعدی‬. •‫پرسش‬18-2/1،‫اجرای‬‫سیاست‬‫ها‬‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫در‬‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫حمایت‬‫محیط‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ‫همگرا‬.
 • 4. •‫پرسش‬19-2/1،‫سازی‬ ‫پیاده‬‫آی‬‫پی‬IP)‫)خدمات‬ ‫مخابراتی‬‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬. •‫پرسش‬20-1/1‫دسترسی‬ ،‫خدمات‬ ‫به‬‫و‬ ‫مخابراتی‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬(ICT)‫افراد‬ ‫توسط‬ ‫معلول‬. •‫پرسش‬22-1/1‫امنیت‬‫و‬ ‫اطالعات‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباطی‬:‫شیوه‬ ‫بهترین‬‫توسعه‬ ‫برای‬‫فرهنگ‬ ‫امنیت‬‫سایبر‬‫ي‬. •‫سوال‬23/1،‫و‬ ‫راهبردها‬‫سیاست‬‫در‬‫مورد‬‫قرار‬ ‫گرفتن‬‫انسان‬‫در‬‫معرض‬‫های‬ ‫میدان‬ ‫الکترومغناطیسی‬. •‫سوال‬24/1،‫استراتژی‬‫ها‬‫های‬ ‫سیاست‬ ‫و‬‫مناسب‬ ‫دفع‬ ‫برای‬‫یا‬‫از‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬‫زائد‬ ‫مواد‬ ‫مخابرات‬. ICT •‫پرسش‬‫تحت‬SG 2: •‫پرسش‬9-3/2،‫شناسایی‬‫موضوعات‬‫مورد‬‫مطالعه‬ ‫در‬‫مطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ITU- T‫و‬ITU-R‫که‬‫مورد‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫خاص‬ ‫عالقه‬.‫باشد‬ ‫مي‬ •‫پرسش‬10-3/2‫مخابرات‬ ،/ ICT‫برای‬‫مناطق‬ ‫روستایی‬‫و‬‫دور‬‫افتاده‬. •‫پرسش‬11-3/2،‫بررسی‬‫صدای‬‫دیجیتال‬‫زمینی‬‫و‬‫فن‬ ‫آوری‬‫های‬‫تلویزیونی‬ ‫پخش‬‫سیستم‬ ‫و‬‫ها‬،‫قابلیت‬ ‫همکاری‬‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫زمینی‬‫با‬‫شبکه‬
 • 5. ‫های‬‫آنالوگ‬‫موجود‬،‫و‬‫استراتژی‬‫ها‬‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫مهاجرت‬‫از‬‫روش‬‫های‬‫زمینی‬ ‫آنالوگ‬‫روش‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬. •‫پرسش‬14-3/2،‫و‬ ‫اطالعات‬‫ارتباطات‬‫از‬‫راه‬‫دور‬ ‫برای‬( ‫الکترونیکی‬ ‫سالمت‬(e-Health. •‫پرسش‬14-3/2،‫در‬ ‫پیشرفت‬‫فعالیت‬‫های‬‫دولت‬ ‫الکترونیک‬‫و‬‫شناسایی‬‫های‬ ‫زمینه‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دولت‬‫الکترونیکی‬‫نفع‬ ‫به‬‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫توسعه‬. •‫پرسش‬22-1/2،‫استفاده‬‫از‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارتباطات‬/‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬‫برای‬‫آمادگی‬ ‫بالیا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬‫و‬ ‫پیشگیری‬ ،‫پاسخ‬.‫آن‬ ‫به‬ •‫سوال‬24/2،‫مورد‬ ‫در‬ ‫سوال‬ICT‫تغییر‬ ‫و‬‫ات‬‫آب‬‫و‬ ‫هوا‬. •‫پرسش‬25/2‫آوری‬ ‫فن‬ ،‫دسترسی‬‫راه‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫دور‬‫پهن‬‫باند‬‫جمله‬ ‫از‬‫بین‬ ‫نظامی‬ ‫دادگاه‬ ‫المللی‬،‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫برای‬. •‫سوال‬26/2‫مهاجرت‬ ،‫از‬‫موجود‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫به‬ ‫شبکه‬‫های‬‫آینده‬ ‫نسل‬‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫برای‬ ‫توسعه‬:‫های‬ ‫جنبه‬‫فنی‬،‫و‬ ‫قانونی‬‫سیاست‬‫ها‬. •‫قطعنامه‬9،‫مشارکت‬‫کشورها‬،‫ویژه‬ ‫به‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬،‫مدیریت‬ ‫در‬‫طیف‬.