SlideShare a Scribd company logo
Ο Βυζαντινός Πολιτισμός
o Γράμματα, επιστήμες, τεχνολογία
 Η φιλοσοφία
 Η χρονογραφία – Ιστοριογραφία
 Η λογοτεχνία
 Η θεολογία
 Η επιστήμη και η τεχνολογία
 Η βυζαντινή τέχνη
 Η αρχιτεκτονική
 Η ζωγραφική
 Οι ανεικονικές αντιλήψεις
 Μικρογραφία – Μικροτεχνία -
Μικρογλυπτική
Ο Βυζαντινός
Πολιτισμός
• Η χριστιανική σκέψη κυριάρχησε στην πνευματική
εξέλιξη του Βυζαντίου.
• Ο χαρακτήρας της χριστιανικής θρησκείας και οι
συχνές έριδες για δογματικά ζητήματα έστρεψαν το
ενδιαφέρον σε περιοχές της διανόησης που δεν
ευνοούσαν την αρχαίας ελληνικής και λατινικής
παράδοσης.
• Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία δεν ήταν άγνωστη
στους Βυζαντινούς.
• Αντίθετα στη Δυτική Ευρώπη διαδόθηκε μόλις το
12ο αιώνα από αραβικές μεταφράσεις των έργων
του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
• Στην περίοδο της εικονομαχίας, σημαντικοί
εκκλησιαστικοί συγγραφείς (Ιωάννης ο Δαμασκηνός)
αντλούσαν φιλοσοφικά επιχειρήματα από τα έργα
του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και των
Νεοπλατωνικών.
• Αυτό συνέβη για να ενισχύσουν τις θέσεις τους υπέρ
των εικόνων και γενικότερα υπέρ του χριστιανικού
δόγματος.
• Η πλατωνική φιλοσοφία άσκησε
μεγάλη επίδραση στους βυζαντινούς
λογίους.
• Στην περίοδο της μακεδονικής
δυναστείας, ο σημαντικότερος λόγιος
ήταν ο Μιχαήλ Ψελλός
 Πολυγραφότατος συγγραφέας
του οποίου τα ενδιαφέροντα
καλύπτουν τη φιλοσοφία, τη
θεολογία & κάθε είδος
επιστήμης της εποχής του.
 Διηύθυνε τη Φιλοσοφική Σχολή
του Πανδιδακτηρίου της
Μαγναύρας, που είχε ιδρυθεί
τον 9ο αιώνα στην
Κωνσταντινούπολη.
• Κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ιστορίας του Βυζαντίου,
παρατηρείται σφοδρή αντίθεση μεταξύ πλατωνικών και
αριστοτελικών.
• Επικεφαλής ήταν ο Γεώργιος Γεμιστός (ή Πλήθων, 1360-1452) και
ο Γεώργιος Σχολάριος (1405-1468) αντίστοιχα.
• Ο Πλήθωνας συνέβαλε στην ίδρυση της Πλατωνικής Ακαδημίας
στη Φλωρεντία και στις πλατωνικές σπουδές στην Ιταλία.
• Ο Γεώργιος Σχολάριος:
 Πρώτος πατριάρχης μετά την Άλωση.
 Βαθύς γνώστης της δυτικής θεολογίας
• Σημαντικό, επί της προόδου της φιλοσοφίας και των γραμμάτων
στο Βυζάντιο υπήρξε το έργο πολλών μοναστηριών (Μονή
Στουδίου).
Το διάταγμα της εικονομαχικής συνόδου της Ιερείας (754)
Ομόφωνα ορίζουμε ότι οι παντός είδους εικόνες που έχουν κατασκευασθεί από κάθε είδους
υλικό και έχουν ζωγραφιστεί από τον κακότεχνο χρωστήρα των εικονογράφων θα είναι
στο μέλλον απόβλητες από τις χριστιανικές εκκλησίες και ξένες και αποκρουστικές για
τους Χριστιανούς. Και κανένας πια να μην έχει το δικαίωμα να ασκεί το ανόσιο και ασεβές
αυτό επάγγελμα. Όποιος τολμά από δω και πέρα να κατασκευάζει ή να προσκυνά ή να
τοποθετεί σε εκκλησία ή ιδιωτική κατοικία ή να αποκρύπτει εικόνες, αν αυτός είναι
επίσκοπος ή διάκονος, να καθαιρείται, αν είναι μοναχός ή λαϊκός, να αναθεματίζεται και
να είναι υπόλογος απέναντι στους αυτοκρατορικούς νόμους, με την κατηγορία ότι
στρέφεται ενάντια στις διαταγές του θεού και είναι εχθρός των πατροπαράδοτων
δογμάτων.
Η. Hennephof (εκδ.) Textus Byzantinos ad Iconomachiam pertinentes in ususm academicum,
Λέιντεν 1969, 73..
Οι αποφάσεις και ο λεγόμενος "όρος" της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου (787)
Ανατράπηκαν οι αποφάσεις της εικονοκλαστικής συνόδου (754) μετά από
εμπεριστατωμένη εισήγηση, που πιθανότατα έκαμε ο πατριάρχης Ταράσιος. Η
εικονομαχία καταδικάσθηκε ως αίρεση, αποφασίσθηκε η καταστροφή της εικονομαχικής
φιλολογίας και η αναστήλωση των εικόνων, χωρίς να γίνει διάκριση στο υλικό
κατασκευής τους ή στον χώρο που ήταν εκτεθειμένες. Ο συνοδικός "Όρος" προσδιόριζε
επακριβώς τον σκοπό της "εικονικής ανατυπώσεως": "αυτοί που κοιτάζουν τις εικόνες
θυμούνται και ποθούν τις εικονιζόμενες μορφές και απονέμουν σ' αυτές ασπασμό και
τιμητική προσκύνηση, όχι την αληθινή λατρεία που ταιριάζει μόνο στη θεία φύση. Γιατί η
τιμή που απονέμεται στην εικόνα μεταβαίνει στην πρωτότυπη έννοια και όποιος
προσκυνάει την εικόνα προσκυνάει (ουσιαστικά) την υπόσταση του εικονιζόμενου σ' αυτή".
Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ. Η' (Αθήνα 1979), 40.
• Χρονογραφία: ένα είδος που αναπτύχθηκε
από βυζαντινούς συγγραφείς με την πρόθεση
να προβληθεί η συμβολή του Βυζαντίου στην
ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου.
• Τα χρονικά είναι γραμμένα σε απλή γλώσσα.
 Περιγράφουν αξιοπερίεργα φαινόμενα
(σεισμούς, καταιγίδες, εκλείψεις) με
χρονολογική σειρά.
 Οι συγγραφείς δεν ενδιαφέρονται για
την αντικειμενικότητα καθώς
απευθύνονται σε αναγνώστες με
χαμηλή μόρφωση.
 Σημαντικοί χρονογράφοι της
Εικονομαχίας:
 Θεοφάνης ο Ομολογητής. Η
χρονογραφία του αναφέρεται στον
3ο ως τις αρχές του 9ου αιώνα.
 Γεώργιος Μοναχός, του οποίου η
χρονογραφία αποτελεί παγκόσμια
ιστορία από κτίσεως κόσμου ως το
842 μ.Χ.
• Η ιστοριογραφία αποτελεί είδος που
αναπτύχθηκε από συγγραφείς, οι οποίοι
είχαν συνήθως ως πρότυπα τους ιστορικούς
της ελληνικής κλασικής αρχαιότητας.
• Ο Μιχαήλ Ψελλός στη Χρονογραφία του
περιγράφει γεγονότα της σύγχρονής του
ιστορίας,
• Κυρίαρχη φυσιογνωμία στην
ιστοριογραφία της εποχής των Κομνηνών
είναι η Άννα Κομνηνή, από τους
μεγαλύτερους ιστορικούς του Βυζαντίου
 Στο σύγγραμμά της Αλεξιάς
περιγράφει τα ιστορικά συμβάντα της
εποχής της βασιλείας του Αλέξιου Α'
Κομνηνού, του πατέρα της.
• Οι ιστορικοί της Άλωσης:
 Μιχαήλ Κριτόβουλος
 Γεώργιος Σφραντζής
επιχειρούν να μιμηθούν τον:
 Ηρόδοτο
 Θουκυδίδη
 Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, τέλος,
τόνισε την ενότητα του Χριστιανικού
κόσμου απέναντι των Οθωμανών.
Η σημασία της Ιστορίας
Η παρουσία της ιστορίας γίνεται πρόχωμα πανίσχυρο εναντίον του ρεύματος του χρόνου
και, κατά κάποιο τρόπο, σταματά την ακάθεκτη ροή του. Και όλα όσα γίνονται στο
πέρασμά του, εκείνα μεν που ξεχωρίζουν τα αρπάζει, τα συγκρατεί και τα σφίγγει δυνατά
και δεν τ'αφήνει να γλιστρήσουν στον βυθό της λησμονιάς. Αυτά γνωρίζοντας καλά εγώ η
Άννα, κόρη των βασιλέων Αλεξίου και Ειρήνης και γέννημα και θρέμμα της πορφύρας
και κάθε άλλο παρά άγευστη από παιδεία, αφού και τα ελληνικά έχω στο έπακρο
σπουδάσει και την ρητορική δεν παραμέλησα και μελέτησα εξονυχιστικά και τα
συγγράμματα του Αριστοτέλους και τους διάλογους επίσης του Πλάτωνος και αφού
βασάνισα το μυαλό μου με την τετράδα των μαθηματικών επιστημών (όσα η φύση και η
μελέτη των επιστημών έδωσαν και ο Θεός από ψηλά επιβράβευσε πρέπει να
διαλαλούνται κι ας μη θεωρηθεί περιαυτολογία έπειτα βοήθησαν πολύ και οι περιστάσεις),
εγώ λοιπόν η Αννα θέλω με τούτη μου τη συγγραφή να αφηγηθώ τις πράξεις του πατέρα
μου.
Αννα Κομνηνή, Αλεξιάς πρόλογος, μετ. Α. Γεωργιάδου
• Κατά τους πρώτους αιώνες αναπτύσσεται η
εκκλησιαστική υμνογραφία.
 Κορυφαίος εκπρόσωπος της είναι ο Ιωάννης
Δαμασκηνός (675-754)
 Συνέθεσε αριστουργηματικούς κανόνες,
ύμνους και τροπάρια σε αρχαία ποιητικά
μέτρα.
• Κατά το 10ο αιώνα εμφανίζονται τα πρώτα ακριτικά
τραγούδια, εμπνευσμένα από τους αγώνες των ακριτών
κατά των Αράβων.
• Το σημαντικότερο έργο της εποχής των Μακεδόνων
αυτοκρατόρων είναι το έπος Βασίλειος Διγενής Ακρίτας..
 Απηχεί αραβικές επιδράσεις, γράφτηκε τον 11ο
αιώνα.
• Κατά το 12ο αιώνα επικρατεί στη λογοτεχνία η δημώδης
γλώσσα.
 Την χρησιμοποίησε ο Θεόδωρος Πρόδρομος
• Κατά την περίοδο των Παλαιολόγων αναπτύχθηκε
κυρίως το έμμετρο ιπποτικό μυθιστόρημα σε δημώδη
γλώσσα.
Κωστής Παλαμάς
• Δογματικές και θεολογικές διαμάχες απασχόλησαν τους
Βυζαντινούς.
 Είχαν ως συνέπεια την ανάδειξη σημαντικών
εκκλησιαστικών συγγραφέων.
• Τον 7ο αιώνα ο Μάξιμος Ομολογητής ασχολήθηκε με τις δύο φύσεις
του Χριστού.
 Αντίκρουσε τις απόψεις των μονοφυσιτών και μονοθελητών.
• Ο Ιωάννης ο Σχολαστικός στο έργο του Περί Παραδείσου
περιγράφει τις βαθμίδες της κλίμακας, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο
από τη γη στον ουρανό.
 Το έργο αυτό αγαπήθηκε πολύ στο Μεσαίωνα.
 Μεταφράστηκε στα λατινικά, τα αραμαϊκά, τα αραβικά, τα
γερμανικά κ.α..
• Από τους πιο ονομαστούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς της
περιόδου της Εικονομαχίας είναι ο Ιωάννης Δαμασκηνός.
• Στην περίοδο των Μακεδόνων ο σημαντικότερος εκπρόσωπος των
εκκλησιαστικών και των κλασικών γραμμάτων υπήρξε ο
πατριάρχης Φώτιος.
 Τ`ο σπουδαιότερο έργο του είναι η Βιβλιοθήκη ή Μυριόβιβλος.
• Σημαντικοί εκκλησιαστικοί
συγγραφείς είναι:
 Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί
Κωνσταντίνος (Κύριλλος) και
Μεθόδιος.
 Κυριότερη προσφορά τους η
μετάφραση στα σλαβικά
από τα ελληνικά
λειτουργικών βιβλίων και
βιβλίων από την Παλαιά
και Καινή Διαθήκη.
• Ο Συμεών Νέος Θεολόγος (949-1022)
είναι ο σπουδαιότερος βυζαντινός
μυστικιστής και διάσημος θεολόγος της
περιόδου αυτής.
 Κηρύσσει ότι ο πιστός, για να
πετύχει τη θέωση, πρέπει να
απαλλαγεί από κάθε κακό και να
καταφύγει σε δάκρυα, νηστείες
και άλλες πράξεις μετάνοιας.
• Κατά το 14ο αιώνα επηρέασε πολύ και
τους ρώσους θεολόγους, ο Ησυχασμός.
 Επικεφαλής ήταν ο Γρηγόριος
Παλαμάς (1296-1360).
Ο Πατριάρχης
Φώτιος
ένθρονος σε
δημόσια
συζήτηση.
Μικρογραφία
από
χειρόγραφο,
(Μαδρίτη,
Εθνική
Βιβλιοθήκη).
Ο Φώτιος χαρακτηρίζει το ρήτορα Αισχίνη
Ο λόγος του είναι αυθόρμητος και πηγαίος και επιτρέπει να θαυμάζουμε όχι τόσο την
τέχνη, όσο το χαρακτήρα του. Διότι η δεινότητα του διαπιστώνεται με τους λόγους,
περισσότερο όμως είναι απόδειξη του χαρακτήρα του. Και όσον αφορά τις λέξεις που
χρησιμοποιεί, είναι ανεπιτήδευτος και εύστοχος, όσο για τη σύνθεση των λόγων του δεν
είναι ούτε πολύ χαλαρός όπως ο Ισοκράτης, ούτε πολύ συνοπτικός και συνθετικός όπως ο
Λυσίας, Όμως δεν υστερεί καθόλου από τον Δημοσθένη στην πνοή και στην ένταση.
Χρησιμοποιεί περιεχόμενο και γλώσσα όχι για να επιδείξει τέχνη, αλλά επειδή το
επιβάλλει η αναγκαιότητα των πραγμάτων. Γι' αυτό και η γλώσσα του φαίνεται κατά
κάποιον τρόπο αθώα, ώστε να ταιριάζει και στους δημόσιους και ιδιωτικούς λόγους (...).
Φώτιος, Μυριόβιλος, Migne. Patrologia Graeca, 103, στήλη 117.
• Οι Βυζαντινοί ασχολήθηκαν με τα
Μαθηματικά, την Αστρονομία και την
Ιατρική.
• Ο Στέφανος ο Αλεξανδρινός δίδαξε στο
πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης:
 Φιλοσοφία
 Μαθηματικά
• Ο Αλέξανδρος ο Τραλλιανός (525-605) :
 Ασχολήθηκε με την ιατρική
 Θεωρείται ο σημαντικότερος γιατρός
στην ιστορία του Βυζαντίου.
• Ο σημαντικότερος επιστήμονας του 9ου
αιώνα είναι ο Λέων ο Φιλόσοφος.
Ασχολήθηκε με:
 Τα αρχαία μαθηματικά
 Τις φυσικές επιστήμες και συνέγραψε
έργα.
• Σημαντικοί φιλόσοφοι, επιστήμονες,
μαθηματικοί, αστρονόμοι, γιατροί είναι:
 Ο Μιχαήλ Ψελλός.
 Ο Γεώργιος Ακροπολίτης.
 Μουσική
 Αστρολογία
 Ο Γεώργιος Παχυμέρης.
 Ο Θεόδωρος Μετοχίτης.
• Οι Βυζαντινοί κατασκεύασαν
αστρολάβους, ηλιακά ρολόγια
και βαλλίστρες.
 Στον Λέοντα το Φιλόσοφο
ή Μαθηματικό αποδίδεται
η επινόηση ενός είδους
οπτικού τηλέγραφου, ενός
συστήματος με το οποίο
προειδοποιούνταν οι
Βυζαντινοί για τις
αραβικές επιδρομές στα
σύνορα της
αυτοκρατορίας.
 Το υγρό πυρ είναι η
σημαντικότερη
ανακάλυψη.
 Είναι ένα μίγμα από
εύφλεκτα υλικά που
δεν έσβηνε όταν
ερχόταν σε επαφή με
το νερό και
εκτοξευόταν στα
εχθρικά πλοία με
ειδικούς σωλήνες.
• Αρνητική συνέπεια της εικονομαχικής κρίσης του 8ου -
9ου αι. ήταν:
 Οι εκτεταμένες καταστροφές έργων τέχνης.
 Η ανάσχεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
• Στους επόμενους αιώνες της Μακεδονικής δυναστείας,
παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη της τέχνης,.
• Κατά τον 11ο - 12ο αι. η οικονομική καχεξία του κράτους
επηρεάζει άμεσα την καλλιτεχνική δημιουργία.
• Κατά το 14ο - 15ο αιώνα η τέχνη εμφανίζει ορισμένα
χαρακτηριστικά που θα δικαιολογούσαν τον όρο
αναγέννηση (Παλαιλόγεια).
• Το βασικό αρχιτεκτονικό σχέδιο στηρίζεται στο ορθογώνιο
παραλληλόγραμμο.
• Με την προσθήκη του τρούλου τον 6ο αιώνα, στην Αγία Σοφία της
Κωνσταντινούπολης δημιουργήθηκε ένας νέος ρυθμός:
 Η τρουλαία βασιλική.
• Η κόγχη στην ανατολική πλευρά και ο νάρθηκας στη δυτική παρέμειναν
σταθερά ως χαρακτηριστικά.
• Μετά την εικονομαχία, επικράτησε ο ρυθμός του εγγεγραμμένου
σταυροειδούς με τρούλο.
 Ο εγγεγραμμένος σε τετράγωνο σταυρός είναι βασικό
χαρακτηριστικό.
 Ο αγιορείτικος τύπος είναι μία παραλλαγή στον οποίο καταλήγουν
σε κόγχες οι τρεις από τις τέσσερις κεραίες του σταυρού: η ανατολική,
η βόρεια και η νότια.
 Μπορεί να κατασκευαστούν τρούλοι και πάνω από κάθε κεραία
του σταυρού, δημιουργώντας έτσι τον πεντάτρουλο ρυθμό.
• Ο οκταγωνικός τύπος:
 Ο τρούλος στηρίζεται σε οκτάγωνο.
 Εφαρμόστηκε στη Μονή Δαφνιού, στη Μονή Χίου, στον Όσιο Λουκά
και στους Αγίους Θεοδώρους Μυστρά.
• Ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας είναι Δυτικό βυζαντινό έργο.
Η μονή των Μαγγάνων ( χτίστηκε από τον Κωνσταντίνο Θ')
Ο ναός, σαν ουρανός, στολίστηκε παντού με χρυσά άστρα ή ,ακριβέστερα, ο ουράνιος
θόλος κατά διαστήματα διακοσμήθηκε με χρυσό, ενώ όλος ο ναός καλύφθηκε με χρυσό,
σαν να πήγαζε από ένα κέντρο και το χρυσό ρεύμα κατάκλυζε την επιφάνεια. Και όλοι
θαύμαζαν όλα τα μέρη, το μέγεθος του ναού, το κάλλος της συμμετρίας, την αναλογία των
μερών, τη συνύπαρξη κάθε είδους ομορφιάς, τα τρεχούμενα νερά, τον περίβολο, τα άνθη,
τα δροσερά βότανα που ποτίζονταν ακατάπαυστα, τις σκιές των δέντρων, το χάρμα του
λουτρού.
Mix. Ψελλός. Χρονογραφία, VI, 185-187
• Οπισθοδρόμηση της θρησκευτικής
ζωγραφικής προκάλεσαν οι ανεικονικές
αντιλήψεις για τη ζωγραφική.
 Το «κλίμα» μεταβάλλεται στην
περίοδο της Μακεδονικής
δυναστείας, κατά την οποία
διαμορφώνεται το πρόγραμμα της
εικονογράφησης στο εσωτερικό των
ναών (π.χ. ο Παντοκράτορας στον
τρούλο).
• Τα λαμπρότερα έργα της μνημειακής
ζωγραφικής ανήκουν στην
ψηφιδογραφία οποία αναπτύσσεται σε
περιόδους οικονομικής άνθησης.
• Μεγάλοι καλλιτέχνες της εποχής ήταν:
 Ο Μανουήλ Πανσέληνος, ο μεγάλος
ζωγράφος των τοιχογραφιών του
Πρωτάτου στο Άγιο Όρος.
 Ο Θεοφάνης ο Έλληνας, γνωστός
κυρίως για την καλλιτεχνική
δραστηριότητά του στη Ρωσία.
Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1204) και η Παλαιολόγεια Αναγέννηση
Η λεηλασία της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204 και η εγκαθίδρυση
της φραγκικής κυριαρχίας στο μεγαλύτερο τμήμα της αυτοκρατορίας αποδιοργάνωσαν τα
εργαστήρια τέχνης. Εντούτοις, μακριά από το να εξαφανιστεί, η βυζαντινή τέχνη
αναστήθηκε κάτω από μια καινούρια μορφή και, μακριά από το να εξαντληθεί, εκδήλωσε
τη ζωτικότητά της με νέες δημιουργίες. Η πολυτελής τέχνη της προηγούμενης περιόδου
ήταν η έκφραση της βυζαντινής κοινωνίας και ικανοποιούσε το γούστο της για το
πομπώδες, την αυστηρή ιεραρχία, τον αφηρημένο συμβολισμό. Αντίθετα, η τέχνη των
Παλαιολόγων χρησιμοποιεί τεχνικές λιγότερο δαπανηρές και φαίνεται ότι βρήκε στα
αρχαία πρότυπα το μυστικό της ζωής και της κίνησης, των γραφικών στοιχείων, της
παθητικής συγκίνησης.
L.Brehier, La civilisation byzantine, σελ. 442-443.
• Τα βυζαντινά χειρόγραφα
εικονογραφούνται με
μικρογραφίες.
 Κυρίως αυτά που
προέρχονται από τα
αυτοκρατορικά
εργαστήρια.
• Τα έργα μικροτεχνίας και
μικρογλυπτικής, από
πολύτιμα μέταλλα, σμάλτο,
ξύλο και ελεφαντόδοντο,
προκαλούν εντύπωση για
την ποικιλία των συνθέσεων
και την εξαιρετικά λεπτή
επεξεργασία των υλικών.
• Η μεγάλη ακμή της
μικρογλυπτικής συμπίπτει
με την επικράτηση του
κλασικισμού, ιδιαίτερα στην
εποχή του Κωνσταντίνου
του Πορφυρογέννητου.
Βυζαντινός πολιτισμός

More Related Content

What's hot

Εικονομαχία
ΕικονομαχίαΕικονομαχία
Εικονομαχία
2lykeio
 
H εικονομαχία
H εικονομαχίαH εικονομαχία
H εικονομαχία
Evangelia Patera
 
4. Εικαστικές τέχνες και μουσική
4. Εικαστικές τέχνες και μουσική4. Εικαστικές τέχνες και μουσική
4. Εικαστικές τέχνες και μουσική
Nasia Fatsi
 
ομάδα 3 b3
ομάδα 3 b3ομάδα 3 b3
ομάδα 3 b3
vana papaioannou
 
o ioustinianos kai to ergo tou
o ioustinianos kai to ergo touo ioustinianos kai to ergo tou
o ioustinianos kai to ergo tou
Χαράλαμπος Γαρίτατζης
 
εικονομαχια
εικονομαχιαεικονομαχια
εικονομαχια
Ιωάννα Ορφανουδάκη
 
Διάδοση του Χριστιανισμού σε Σλάβους και Βουλγάρους
Διάδοση του Χριστιανισμού σε Σλάβους και ΒουλγάρουςΔιάδοση του Χριστιανισμού σε Σλάβους και Βουλγάρους
Διάδοση του Χριστιανισμού σε Σλάβους και Βουλγάρους
irinikel
 
Ιστορία Β Γυμνασίου -Ανακεφαλαίωση
Ιστορία Β Γυμνασίου -ΑνακεφαλαίωσηΙστορία Β Γυμνασίου -Ανακεφαλαίωση
Ιστορία Β Γυμνασίου -Ανακεφαλαίωση
Evangelia Patera
 
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ ΓυμνασίουΑπό τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
5. η εικονομαχία (726 843) B' Λυκείου
5. η εικονομαχία (726 843) B' Λυκείου5. η εικονομαχία (726 843) B' Λυκείου
5. η εικονομαχία (726 843) B' ΛυκείουAnastasia Samartzi
 
3. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση
3. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση3. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση
3. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση
Kvarnalis75
 
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνΗ μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Nikoc Tourkakic
 
Ανάλυση ιστορικής πηγής
Ανάλυση ιστορικής πηγήςΑνάλυση ιστορικής πηγής
Ανάλυση ιστορικής πηγής
Nasia Fatsi
 
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων (Ιστορία Β' Γυμνασίο...
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων (Ιστορία Β' Γυμνασίο...Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων (Ιστορία Β' Γυμνασίο...
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων (Ιστορία Β' Γυμνασίο...
elnas
 
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους
Nasia Fatsi
 
Διεθνής ακτινοβολία βυζαντιου
Διεθνής ακτινοβολία βυζαντιουΔιεθνής ακτινοβολία βυζαντιου
Διεθνής ακτινοβολία βυζαντιου
Georgia Sofi
 

What's hot (20)

Εικονομαχία
ΕικονομαχίαΕικονομαχία
Εικονομαχία
 
H εικονομαχία
H εικονομαχίαH εικονομαχία
H εικονομαχία
 
4. Εικαστικές τέχνες και μουσική
4. Εικαστικές τέχνες και μουσική4. Εικαστικές τέχνες και μουσική
4. Εικαστικές τέχνες και μουσική
 
ομάδα 3 b3
ομάδα 3 b3ομάδα 3 b3
ομάδα 3 b3
 
o ioustinianos kai to ergo tou
o ioustinianos kai to ergo touo ioustinianos kai to ergo tou
o ioustinianos kai to ergo tou
 
εικονομαχία
εικονομαχίαεικονομαχία
εικονομαχία
 
εικονομαχια
εικονομαχιαεικονομαχια
εικονομαχια
 
Διάδοση του Χριστιανισμού σε Σλάβους και Βουλγάρους
Διάδοση του Χριστιανισμού σε Σλάβους και ΒουλγάρουςΔιάδοση του Χριστιανισμού σε Σλάβους και Βουλγάρους
Διάδοση του Χριστιανισμού σε Σλάβους και Βουλγάρους
 
Ιστορία Β Γυμνασίου -Ανακεφαλαίωση
Ιστορία Β Γυμνασίου -ΑνακεφαλαίωσηΙστορία Β Γυμνασίου -Ανακεφαλαίωση
Ιστορία Β Γυμνασίου -Ανακεφαλαίωση
 
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ ΓυμνασίουΑπό τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
 
5. η εικονομαχία (726 843) B' Λυκείου
5. η εικονομαχία (726 843) B' Λυκείου5. η εικονομαχία (726 843) B' Λυκείου
5. η εικονομαχία (726 843) B' Λυκείου
 
3. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση
3. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση3. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση
3. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση
 
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
 
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνωνΗ μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων
 
Ανάλυση ιστορικής πηγής
Ανάλυση ιστορικής πηγήςΑνάλυση ιστορικής πηγής
Ανάλυση ιστορικής πηγής
 
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων (Ιστορία Β' Γυμνασίο...
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων (Ιστορία Β' Γυμνασίο...Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων (Ιστορία Β' Γυμνασίο...
Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων (Ιστορία Β' Γυμνασίο...
 
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων.
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων.2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων.
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων.
 
Η πάλη της ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία.
Η πάλη της ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία.Η πάλη της ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία.
Η πάλη της ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία.
 
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βούλγαρους
 
Διεθνής ακτινοβολία βυζαντιου
Διεθνής ακτινοβολία βυζαντιουΔιεθνής ακτινοβολία βυζαντιου
Διεθνής ακτινοβολία βυζαντιου
 

Viewers also liked

Μεγαλες ανακαλύψεις
Μεγαλες ανακαλύψειςΜεγαλες ανακαλύψεις
Μεγαλες ανακαλύψεις
Georgia Sofi
 
ισλαμ
ισλαμισλαμ
ισλαμ
Georgia Sofi
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
Georgia Sofi
 
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Georgia Sofi
 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Georgia Sofi
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
Georgia Sofi
 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Georgia Sofi
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
Georgia Sofi
 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
Georgia Sofi
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
Georgia Sofi
 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Georgia Sofi
 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Georgia Sofi
 
ΙΣΛΑΜ
ΙΣΛΑΜΙΣΛΑΜ
ΙΣΛΑΜ
Georgia Sofi
 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
Georgia Sofi
 
Θρησκευτική μεταρρύθμιση
Θρησκευτική μεταρρύθμισηΘρησκευτική μεταρρύθμιση
Θρησκευτική μεταρρύθμιση
Georgia Sofi
 
αραβικος πολιτισμος
αραβικος πολιτισμοςαραβικος πολιτισμος
αραβικος πολιτισμος
Georgia Sofi
 
Μεγάλες Ανακαλύψεις
Μεγάλες ΑνακαλύψειςΜεγάλες Ανακαλύψεις
Μεγάλες Ανακαλύψεις
Georgia Sofi
 
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
Georgia Sofi
 
αναγέννηση
αναγέννησηαναγέννηση
αναγέννηση
Georgia Sofi
 
μεγαλες ανακαλυψεις
μεγαλες ανακαλυψειςμεγαλες ανακαλυψεις
μεγαλες ανακαλυψεις
Georgia Sofi
 

Viewers also liked (20)

Μεγαλες ανακαλύψεις
Μεγαλες ανακαλύψειςΜεγαλες ανακαλύψεις
Μεγαλες ανακαλύψεις
 
ισλαμ
ισλαμισλαμ
ισλαμ
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
 
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
 
Σταυροφορίες
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
 
ΙΣΛΑΜ
ΙΣΛΑΜΙΣΛΑΜ
ΙΣΛΑΜ
 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
 
Θρησκευτική μεταρρύθμιση
Θρησκευτική μεταρρύθμισηΘρησκευτική μεταρρύθμιση
Θρησκευτική μεταρρύθμιση
 
αραβικος πολιτισμος
αραβικος πολιτισμοςαραβικος πολιτισμος
αραβικος πολιτισμος
 
Μεγάλες Ανακαλύψεις
Μεγάλες ΑνακαλύψειςΜεγάλες Ανακαλύψεις
Μεγάλες Ανακαλύψεις
 
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
αναγεννηση και ανθρωπισμοσ
 
αναγέννηση
αναγέννησηαναγέννηση
αναγέννηση
 
μεγαλες ανακαλυψεις
μεγαλες ανακαλυψειςμεγαλες ανακαλυψεις
μεγαλες ανακαλυψεις
 

Similar to Βυζαντινός πολιτισμός

ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑmariamorgianou
 
Κεφ. 5 Μεσαιωνικός Πολιτισμός
Κεφ. 5 Μεσαιωνικός ΠολιτισμόςΚεφ. 5 Μεσαιωνικός Πολιτισμός
Κεφ. 5 Μεσαιωνικός Πολιτισμόςmariamorgianou
 
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση ΑνθρωπισμόςΚεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός
Nasia Fatsi
 
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Αναγέννηση και ΑνθρωπισμόςΑναγέννηση και Ανθρωπισμός
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Georgia Pantidou
 
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
Kvarnalis75
 
5. Η Εικονομαχία
5. Η Εικονομαχία5. Η Εικονομαχία
5. Η Εικονομαχία
Kvarnalis75
 
ΥΠΑΤΙΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ AGORA
ΥΠΑΤΙΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ AGORAΥΠΑΤΙΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ AGORA
ΥΠΑΤΙΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ AGORAchanoglou
 
λογοτεχνια, επιστημη και τεχνη τησ μεσαιωνικησ ευρωπησ
λογοτεχνια, επιστημη και τεχνη τησ μεσαιωνικησ ευρωπησλογοτεχνια, επιστημη και τεχνη τησ μεσαιωνικησ ευρωπησ
λογοτεχνια, επιστημη και τεχνη τησ μεσαιωνικησ ευρωπησisakell
 
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμωνΕλληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Papanikolaou Dimitris
 
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίαςη κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίαςelissabet
 
O-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx
O-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptxO-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx
O-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx
ssuser2f8893
 
διδάσκαλοι γένους
διδάσκαλοι γένουςδιδάσκαλοι γένους
διδάσκαλοι γένουςElisavet Koubarouli
 
μαρκου κατερινα βυζαντινη γραμματεια
μαρκου κατερινα βυζαντινη γραμματειαμαρκου κατερινα βυζαντινη γραμματεια
μαρκου κατερινα βυζαντινη γραμματεια
vana papaioannou
 
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
Evangelia Patera
 
Η γλώσσα, Η θρησκεία, Τα γράμματα, οι επιστήμες.pptx
Η γλώσσα, Η θρησκεία, Τα γράμματα, οι επιστήμες.pptxΗ γλώσσα, Η θρησκεία, Τα γράμματα, οι επιστήμες.pptx
Η γλώσσα, Η θρησκεία, Τα γράμματα, οι επιστήμες.pptx
Vassiliki Yiannou
 
το βυζαντιο σε ανατολη και δυση
το βυζαντιο σε ανατολη και δυσητο βυζαντιο σε ανατολη και δυση
το βυζαντιο σε ανατολη και δυση
moraitikal
 
18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης
18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης
18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης
Ioannis Psifas
 
Ιστορία της Τέχνης, 7. Η Βυζαντινή τέχνη
Ιστορία της Τέχνης, 7. Η Βυζαντινή τέχνηΙστορία της Τέχνης, 7. Η Βυζαντινή τέχνη
Ιστορία της Τέχνης, 7. Η Βυζαντινή τέχνη
Γεωργία Βαλωμένου
 
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
varalig
 
Εικονομαχία (με τις πηγές).pptx
Εικονομαχία (με τις πηγές).pptxΕικονομαχία (με τις πηγές).pptx
Εικονομαχία (με τις πηγές).pptx
Ιωάννα Ορφανουδάκη
 

Similar to Βυζαντινός πολιτισμός (20)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
 
Κεφ. 5 Μεσαιωνικός Πολιτισμός
Κεφ. 5 Μεσαιωνικός ΠολιτισμόςΚεφ. 5 Μεσαιωνικός Πολιτισμός
Κεφ. 5 Μεσαιωνικός Πολιτισμός
 
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση ΑνθρωπισμόςΚεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός
 
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
Αναγέννηση και ΑνθρωπισμόςΑναγέννηση και Ανθρωπισμός
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
 
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ' και η αυγή της Νέας Εποχής
 
5. Η Εικονομαχία
5. Η Εικονομαχία5. Η Εικονομαχία
5. Η Εικονομαχία
 
ΥΠΑΤΙΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ AGORA
ΥΠΑΤΙΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ AGORAΥΠΑΤΙΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ AGORA
ΥΠΑΤΙΑ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ AGORA
 
λογοτεχνια, επιστημη και τεχνη τησ μεσαιωνικησ ευρωπησ
λογοτεχνια, επιστημη και τεχνη τησ μεσαιωνικησ ευρωπησλογοτεχνια, επιστημη και τεχνη τησ μεσαιωνικησ ευρωπησ
λογοτεχνια, επιστημη και τεχνη τησ μεσαιωνικησ ευρωπησ
 
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμωνΕλληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
 
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίαςη κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
 
O-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx
O-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptxO-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx
O-ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pptx
 
διδάσκαλοι γένους
διδάσκαλοι γένουςδιδάσκαλοι γένους
διδάσκαλοι γένους
 
μαρκου κατερινα βυζαντινη γραμματεια
μαρκου κατερινα βυζαντινη γραμματειαμαρκου κατερινα βυζαντινη γραμματεια
μαρκου κατερινα βυζαντινη γραμματεια
 
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
 
Η γλώσσα, Η θρησκεία, Τα γράμματα, οι επιστήμες.pptx
Η γλώσσα, Η θρησκεία, Τα γράμματα, οι επιστήμες.pptxΗ γλώσσα, Η θρησκεία, Τα γράμματα, οι επιστήμες.pptx
Η γλώσσα, Η θρησκεία, Τα γράμματα, οι επιστήμες.pptx
 
το βυζαντιο σε ανατολη και δυση
το βυζαντιο σε ανατολη και δυσητο βυζαντιο σε ανατολη και δυση
το βυζαντιο σε ανατολη και δυση
 
18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης
18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης
18. οι άγιες εικόνες έκφραση πίστης
 
Ιστορία της Τέχνης, 7. Η Βυζαντινή τέχνη
Ιστορία της Τέχνης, 7. Η Βυζαντινή τέχνηΙστορία της Τέχνης, 7. Η Βυζαντινή τέχνη
Ιστορία της Τέχνης, 7. Η Βυζαντινή τέχνη
 
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄και η αυγή της Νέας Εποχής
 
Εικονομαχία (με τις πηγές).pptx
Εικονομαχία (με τις πηγές).pptxΕικονομαχία (με τις πηγές).pptx
Εικονομαχία (με τις πηγές).pptx
 

More from Georgia Sofi

ομιλος1.pptx
ομιλος1.pptxομιλος1.pptx
ομιλος1.pptx
Georgia Sofi
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Georgia Sofi
 
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
Georgia Sofi
 
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Georgia Sofi
 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
Georgia Sofi
 
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
Georgia Sofi
 
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμγεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
Georgia Sofi
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Georgia Sofi
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Georgia Sofi
 
αναγεννηση και ανθρωπισμος
αναγεννηση και ανθρωπισμοςαναγεννηση και ανθρωπισμος
αναγεννηση και ανθρωπισμος
Georgia Sofi
 

More from Georgia Sofi (10)

ομιλος1.pptx
ομιλος1.pptxομιλος1.pptx
ομιλος1.pptx
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ - ΠΟΙΗΣΗ
 
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
Οδύσσεια ραψ δία ε 165-310
 
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΙ"
 
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
ΣΕΦΕΡΗ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ"
 
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμγεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
γεωργίου βιζυηνού, Μοσκώβ σελήμ
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 
αναγεννηση και ανθρωπισμος
αναγεννηση και ανθρωπισμοςαναγεννηση και ανθρωπισμος
αναγεννηση και ανθρωπισμος
 

Recently uploaded

Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
nikzoit
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
oureilidouan
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
nikzoit
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
nikzoit
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
nikzoit
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
Fotini Razakou
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
 
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdfBlue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
Blue Futuristic Cyber Security Presentation.pdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
POTITISTIKO CHIOS, HISTORY,CULTURE,TRADITIONAL VILAGEES
POTITISTIKO CHIOS, HISTORY,CULTURE,TRADITIONAL VILAGEESPOTITISTIKO CHIOS, HISTORY,CULTURE,TRADITIONAL VILAGEES
POTITISTIKO CHIOS, HISTORY,CULTURE,TRADITIONAL VILAGEES
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
 

Βυζαντινός πολιτισμός

 • 2. o Γράμματα, επιστήμες, τεχνολογία  Η φιλοσοφία  Η χρονογραφία – Ιστοριογραφία  Η λογοτεχνία  Η θεολογία  Η επιστήμη και η τεχνολογία  Η βυζαντινή τέχνη  Η αρχιτεκτονική  Η ζωγραφική  Οι ανεικονικές αντιλήψεις  Μικρογραφία – Μικροτεχνία - Μικρογλυπτική Ο Βυζαντινός Πολιτισμός
 • 3. • Η χριστιανική σκέψη κυριάρχησε στην πνευματική εξέλιξη του Βυζαντίου. • Ο χαρακτήρας της χριστιανικής θρησκείας και οι συχνές έριδες για δογματικά ζητήματα έστρεψαν το ενδιαφέρον σε περιοχές της διανόησης που δεν ευνοούσαν την αρχαίας ελληνικής και λατινικής παράδοσης. • Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία δεν ήταν άγνωστη στους Βυζαντινούς. • Αντίθετα στη Δυτική Ευρώπη διαδόθηκε μόλις το 12ο αιώνα από αραβικές μεταφράσεις των έργων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. • Στην περίοδο της εικονομαχίας, σημαντικοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς (Ιωάννης ο Δαμασκηνός) αντλούσαν φιλοσοφικά επιχειρήματα από τα έργα του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και των Νεοπλατωνικών. • Αυτό συνέβη για να ενισχύσουν τις θέσεις τους υπέρ των εικόνων και γενικότερα υπέρ του χριστιανικού δόγματος. • Η πλατωνική φιλοσοφία άσκησε μεγάλη επίδραση στους βυζαντινούς λογίους. • Στην περίοδο της μακεδονικής δυναστείας, ο σημαντικότερος λόγιος ήταν ο Μιχαήλ Ψελλός  Πολυγραφότατος συγγραφέας του οποίου τα ενδιαφέροντα καλύπτουν τη φιλοσοφία, τη θεολογία & κάθε είδος επιστήμης της εποχής του.  Διηύθυνε τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανδιδακτηρίου της Μαγναύρας, που είχε ιδρυθεί τον 9ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη.
 • 4. • Κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ιστορίας του Βυζαντίου, παρατηρείται σφοδρή αντίθεση μεταξύ πλατωνικών και αριστοτελικών. • Επικεφαλής ήταν ο Γεώργιος Γεμιστός (ή Πλήθων, 1360-1452) και ο Γεώργιος Σχολάριος (1405-1468) αντίστοιχα. • Ο Πλήθωνας συνέβαλε στην ίδρυση της Πλατωνικής Ακαδημίας στη Φλωρεντία και στις πλατωνικές σπουδές στην Ιταλία. • Ο Γεώργιος Σχολάριος:  Πρώτος πατριάρχης μετά την Άλωση.  Βαθύς γνώστης της δυτικής θεολογίας • Σημαντικό, επί της προόδου της φιλοσοφίας και των γραμμάτων στο Βυζάντιο υπήρξε το έργο πολλών μοναστηριών (Μονή Στουδίου).
 • 5. Το διάταγμα της εικονομαχικής συνόδου της Ιερείας (754) Ομόφωνα ορίζουμε ότι οι παντός είδους εικόνες που έχουν κατασκευασθεί από κάθε είδους υλικό και έχουν ζωγραφιστεί από τον κακότεχνο χρωστήρα των εικονογράφων θα είναι στο μέλλον απόβλητες από τις χριστιανικές εκκλησίες και ξένες και αποκρουστικές για τους Χριστιανούς. Και κανένας πια να μην έχει το δικαίωμα να ασκεί το ανόσιο και ασεβές αυτό επάγγελμα. Όποιος τολμά από δω και πέρα να κατασκευάζει ή να προσκυνά ή να τοποθετεί σε εκκλησία ή ιδιωτική κατοικία ή να αποκρύπτει εικόνες, αν αυτός είναι επίσκοπος ή διάκονος, να καθαιρείται, αν είναι μοναχός ή λαϊκός, να αναθεματίζεται και να είναι υπόλογος απέναντι στους αυτοκρατορικούς νόμους, με την κατηγορία ότι στρέφεται ενάντια στις διαταγές του θεού και είναι εχθρός των πατροπαράδοτων δογμάτων. Η. Hennephof (εκδ.) Textus Byzantinos ad Iconomachiam pertinentes in ususm academicum, Λέιντεν 1969, 73..
 • 6. Οι αποφάσεις και ο λεγόμενος "όρος" της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου (787) Ανατράπηκαν οι αποφάσεις της εικονοκλαστικής συνόδου (754) μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση, που πιθανότατα έκαμε ο πατριάρχης Ταράσιος. Η εικονομαχία καταδικάσθηκε ως αίρεση, αποφασίσθηκε η καταστροφή της εικονομαχικής φιλολογίας και η αναστήλωση των εικόνων, χωρίς να γίνει διάκριση στο υλικό κατασκευής τους ή στον χώρο που ήταν εκτεθειμένες. Ο συνοδικός "Όρος" προσδιόριζε επακριβώς τον σκοπό της "εικονικής ανατυπώσεως": "αυτοί που κοιτάζουν τις εικόνες θυμούνται και ποθούν τις εικονιζόμενες μορφές και απονέμουν σ' αυτές ασπασμό και τιμητική προσκύνηση, όχι την αληθινή λατρεία που ταιριάζει μόνο στη θεία φύση. Γιατί η τιμή που απονέμεται στην εικόνα μεταβαίνει στην πρωτότυπη έννοια και όποιος προσκυνάει την εικόνα προσκυνάει (ουσιαστικά) την υπόσταση του εικονιζόμενου σ' αυτή". Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ. Η' (Αθήνα 1979), 40.
 • 7. • Χρονογραφία: ένα είδος που αναπτύχθηκε από βυζαντινούς συγγραφείς με την πρόθεση να προβληθεί η συμβολή του Βυζαντίου στην ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου. • Τα χρονικά είναι γραμμένα σε απλή γλώσσα.  Περιγράφουν αξιοπερίεργα φαινόμενα (σεισμούς, καταιγίδες, εκλείψεις) με χρονολογική σειρά.  Οι συγγραφείς δεν ενδιαφέρονται για την αντικειμενικότητα καθώς απευθύνονται σε αναγνώστες με χαμηλή μόρφωση.  Σημαντικοί χρονογράφοι της Εικονομαχίας:  Θεοφάνης ο Ομολογητής. Η χρονογραφία του αναφέρεται στον 3ο ως τις αρχές του 9ου αιώνα.  Γεώργιος Μοναχός, του οποίου η χρονογραφία αποτελεί παγκόσμια ιστορία από κτίσεως κόσμου ως το 842 μ.Χ.
 • 8. • Η ιστοριογραφία αποτελεί είδος που αναπτύχθηκε από συγγραφείς, οι οποίοι είχαν συνήθως ως πρότυπα τους ιστορικούς της ελληνικής κλασικής αρχαιότητας. • Ο Μιχαήλ Ψελλός στη Χρονογραφία του περιγράφει γεγονότα της σύγχρονής του ιστορίας, • Κυρίαρχη φυσιογνωμία στην ιστοριογραφία της εποχής των Κομνηνών είναι η Άννα Κομνηνή, από τους μεγαλύτερους ιστορικούς του Βυζαντίου  Στο σύγγραμμά της Αλεξιάς περιγράφει τα ιστορικά συμβάντα της εποχής της βασιλείας του Αλέξιου Α' Κομνηνού, του πατέρα της. • Οι ιστορικοί της Άλωσης:  Μιχαήλ Κριτόβουλος  Γεώργιος Σφραντζής επιχειρούν να μιμηθούν τον:  Ηρόδοτο  Θουκυδίδη  Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, τέλος, τόνισε την ενότητα του Χριστιανικού κόσμου απέναντι των Οθωμανών.
 • 9. Η σημασία της Ιστορίας Η παρουσία της ιστορίας γίνεται πρόχωμα πανίσχυρο εναντίον του ρεύματος του χρόνου και, κατά κάποιο τρόπο, σταματά την ακάθεκτη ροή του. Και όλα όσα γίνονται στο πέρασμά του, εκείνα μεν που ξεχωρίζουν τα αρπάζει, τα συγκρατεί και τα σφίγγει δυνατά και δεν τ'αφήνει να γλιστρήσουν στον βυθό της λησμονιάς. Αυτά γνωρίζοντας καλά εγώ η Άννα, κόρη των βασιλέων Αλεξίου και Ειρήνης και γέννημα και θρέμμα της πορφύρας και κάθε άλλο παρά άγευστη από παιδεία, αφού και τα ελληνικά έχω στο έπακρο σπουδάσει και την ρητορική δεν παραμέλησα και μελέτησα εξονυχιστικά και τα συγγράμματα του Αριστοτέλους και τους διάλογους επίσης του Πλάτωνος και αφού βασάνισα το μυαλό μου με την τετράδα των μαθηματικών επιστημών (όσα η φύση και η μελέτη των επιστημών έδωσαν και ο Θεός από ψηλά επιβράβευσε πρέπει να διαλαλούνται κι ας μη θεωρηθεί περιαυτολογία έπειτα βοήθησαν πολύ και οι περιστάσεις), εγώ λοιπόν η Αννα θέλω με τούτη μου τη συγγραφή να αφηγηθώ τις πράξεις του πατέρα μου. Αννα Κομνηνή, Αλεξιάς πρόλογος, μετ. Α. Γεωργιάδου
 • 10. • Κατά τους πρώτους αιώνες αναπτύσσεται η εκκλησιαστική υμνογραφία.  Κορυφαίος εκπρόσωπος της είναι ο Ιωάννης Δαμασκηνός (675-754)  Συνέθεσε αριστουργηματικούς κανόνες, ύμνους και τροπάρια σε αρχαία ποιητικά μέτρα. • Κατά το 10ο αιώνα εμφανίζονται τα πρώτα ακριτικά τραγούδια, εμπνευσμένα από τους αγώνες των ακριτών κατά των Αράβων. • Το σημαντικότερο έργο της εποχής των Μακεδόνων αυτοκρατόρων είναι το έπος Βασίλειος Διγενής Ακρίτας..  Απηχεί αραβικές επιδράσεις, γράφτηκε τον 11ο αιώνα. • Κατά το 12ο αιώνα επικρατεί στη λογοτεχνία η δημώδης γλώσσα.  Την χρησιμοποίησε ο Θεόδωρος Πρόδρομος • Κατά την περίοδο των Παλαιολόγων αναπτύχθηκε κυρίως το έμμετρο ιπποτικό μυθιστόρημα σε δημώδη γλώσσα. Κωστής Παλαμάς
 • 11. • Δογματικές και θεολογικές διαμάχες απασχόλησαν τους Βυζαντινούς.  Είχαν ως συνέπεια την ανάδειξη σημαντικών εκκλησιαστικών συγγραφέων. • Τον 7ο αιώνα ο Μάξιμος Ομολογητής ασχολήθηκε με τις δύο φύσεις του Χριστού.  Αντίκρουσε τις απόψεις των μονοφυσιτών και μονοθελητών. • Ο Ιωάννης ο Σχολαστικός στο έργο του Περί Παραδείσου περιγράφει τις βαθμίδες της κλίμακας, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό.  Το έργο αυτό αγαπήθηκε πολύ στο Μεσαίωνα.  Μεταφράστηκε στα λατινικά, τα αραμαϊκά, τα αραβικά, τα γερμανικά κ.α.. • Από τους πιο ονομαστούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς της περιόδου της Εικονομαχίας είναι ο Ιωάννης Δαμασκηνός. • Στην περίοδο των Μακεδόνων ο σημαντικότερος εκπρόσωπος των εκκλησιαστικών και των κλασικών γραμμάτων υπήρξε ο πατριάρχης Φώτιος.  Τ`ο σπουδαιότερο έργο του είναι η Βιβλιοθήκη ή Μυριόβιβλος.
 • 12. • Σημαντικοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς είναι:  Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί Κωνσταντίνος (Κύριλλος) και Μεθόδιος.  Κυριότερη προσφορά τους η μετάφραση στα σλαβικά από τα ελληνικά λειτουργικών βιβλίων και βιβλίων από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. • Ο Συμεών Νέος Θεολόγος (949-1022) είναι ο σπουδαιότερος βυζαντινός μυστικιστής και διάσημος θεολόγος της περιόδου αυτής.  Κηρύσσει ότι ο πιστός, για να πετύχει τη θέωση, πρέπει να απαλλαγεί από κάθε κακό και να καταφύγει σε δάκρυα, νηστείες και άλλες πράξεις μετάνοιας. • Κατά το 14ο αιώνα επηρέασε πολύ και τους ρώσους θεολόγους, ο Ησυχασμός.  Επικεφαλής ήταν ο Γρηγόριος Παλαμάς (1296-1360). Ο Πατριάρχης Φώτιος ένθρονος σε δημόσια συζήτηση. Μικρογραφία από χειρόγραφο, (Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη).
 • 13. Ο Φώτιος χαρακτηρίζει το ρήτορα Αισχίνη Ο λόγος του είναι αυθόρμητος και πηγαίος και επιτρέπει να θαυμάζουμε όχι τόσο την τέχνη, όσο το χαρακτήρα του. Διότι η δεινότητα του διαπιστώνεται με τους λόγους, περισσότερο όμως είναι απόδειξη του χαρακτήρα του. Και όσον αφορά τις λέξεις που χρησιμοποιεί, είναι ανεπιτήδευτος και εύστοχος, όσο για τη σύνθεση των λόγων του δεν είναι ούτε πολύ χαλαρός όπως ο Ισοκράτης, ούτε πολύ συνοπτικός και συνθετικός όπως ο Λυσίας, Όμως δεν υστερεί καθόλου από τον Δημοσθένη στην πνοή και στην ένταση. Χρησιμοποιεί περιεχόμενο και γλώσσα όχι για να επιδείξει τέχνη, αλλά επειδή το επιβάλλει η αναγκαιότητα των πραγμάτων. Γι' αυτό και η γλώσσα του φαίνεται κατά κάποιον τρόπο αθώα, ώστε να ταιριάζει και στους δημόσιους και ιδιωτικούς λόγους (...). Φώτιος, Μυριόβιλος, Migne. Patrologia Graeca, 103, στήλη 117.
 • 14. • Οι Βυζαντινοί ασχολήθηκαν με τα Μαθηματικά, την Αστρονομία και την Ιατρική. • Ο Στέφανος ο Αλεξανδρινός δίδαξε στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης:  Φιλοσοφία  Μαθηματικά • Ο Αλέξανδρος ο Τραλλιανός (525-605) :  Ασχολήθηκε με την ιατρική  Θεωρείται ο σημαντικότερος γιατρός στην ιστορία του Βυζαντίου. • Ο σημαντικότερος επιστήμονας του 9ου αιώνα είναι ο Λέων ο Φιλόσοφος. Ασχολήθηκε με:  Τα αρχαία μαθηματικά  Τις φυσικές επιστήμες και συνέγραψε έργα. • Σημαντικοί φιλόσοφοι, επιστήμονες, μαθηματικοί, αστρονόμοι, γιατροί είναι:  Ο Μιχαήλ Ψελλός.  Ο Γεώργιος Ακροπολίτης.  Μουσική  Αστρολογία  Ο Γεώργιος Παχυμέρης.  Ο Θεόδωρος Μετοχίτης.
 • 15. • Οι Βυζαντινοί κατασκεύασαν αστρολάβους, ηλιακά ρολόγια και βαλλίστρες.  Στον Λέοντα το Φιλόσοφο ή Μαθηματικό αποδίδεται η επινόηση ενός είδους οπτικού τηλέγραφου, ενός συστήματος με το οποίο προειδοποιούνταν οι Βυζαντινοί για τις αραβικές επιδρομές στα σύνορα της αυτοκρατορίας.  Το υγρό πυρ είναι η σημαντικότερη ανακάλυψη.  Είναι ένα μίγμα από εύφλεκτα υλικά που δεν έσβηνε όταν ερχόταν σε επαφή με το νερό και εκτοξευόταν στα εχθρικά πλοία με ειδικούς σωλήνες.
 • 16. • Αρνητική συνέπεια της εικονομαχικής κρίσης του 8ου - 9ου αι. ήταν:  Οι εκτεταμένες καταστροφές έργων τέχνης.  Η ανάσχεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. • Στους επόμενους αιώνες της Μακεδονικής δυναστείας, παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη της τέχνης,. • Κατά τον 11ο - 12ο αι. η οικονομική καχεξία του κράτους επηρεάζει άμεσα την καλλιτεχνική δημιουργία. • Κατά το 14ο - 15ο αιώνα η τέχνη εμφανίζει ορισμένα χαρακτηριστικά που θα δικαιολογούσαν τον όρο αναγέννηση (Παλαιλόγεια).
 • 17. • Το βασικό αρχιτεκτονικό σχέδιο στηρίζεται στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. • Με την προσθήκη του τρούλου τον 6ο αιώνα, στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης δημιουργήθηκε ένας νέος ρυθμός:  Η τρουλαία βασιλική. • Η κόγχη στην ανατολική πλευρά και ο νάρθηκας στη δυτική παρέμειναν σταθερά ως χαρακτηριστικά. • Μετά την εικονομαχία, επικράτησε ο ρυθμός του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο.  Ο εγγεγραμμένος σε τετράγωνο σταυρός είναι βασικό χαρακτηριστικό.  Ο αγιορείτικος τύπος είναι μία παραλλαγή στον οποίο καταλήγουν σε κόγχες οι τρεις από τις τέσσερις κεραίες του σταυρού: η ανατολική, η βόρεια και η νότια.  Μπορεί να κατασκευαστούν τρούλοι και πάνω από κάθε κεραία του σταυρού, δημιουργώντας έτσι τον πεντάτρουλο ρυθμό. • Ο οκταγωνικός τύπος:  Ο τρούλος στηρίζεται σε οκτάγωνο.  Εφαρμόστηκε στη Μονή Δαφνιού, στη Μονή Χίου, στον Όσιο Λουκά και στους Αγίους Θεοδώρους Μυστρά. • Ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας είναι Δυτικό βυζαντινό έργο.
 • 18. Η μονή των Μαγγάνων ( χτίστηκε από τον Κωνσταντίνο Θ') Ο ναός, σαν ουρανός, στολίστηκε παντού με χρυσά άστρα ή ,ακριβέστερα, ο ουράνιος θόλος κατά διαστήματα διακοσμήθηκε με χρυσό, ενώ όλος ο ναός καλύφθηκε με χρυσό, σαν να πήγαζε από ένα κέντρο και το χρυσό ρεύμα κατάκλυζε την επιφάνεια. Και όλοι θαύμαζαν όλα τα μέρη, το μέγεθος του ναού, το κάλλος της συμμετρίας, την αναλογία των μερών, τη συνύπαρξη κάθε είδους ομορφιάς, τα τρεχούμενα νερά, τον περίβολο, τα άνθη, τα δροσερά βότανα που ποτίζονταν ακατάπαυστα, τις σκιές των δέντρων, το χάρμα του λουτρού. Mix. Ψελλός. Χρονογραφία, VI, 185-187
 • 19. • Οπισθοδρόμηση της θρησκευτικής ζωγραφικής προκάλεσαν οι ανεικονικές αντιλήψεις για τη ζωγραφική.  Το «κλίμα» μεταβάλλεται στην περίοδο της Μακεδονικής δυναστείας, κατά την οποία διαμορφώνεται το πρόγραμμα της εικονογράφησης στο εσωτερικό των ναών (π.χ. ο Παντοκράτορας στον τρούλο). • Τα λαμπρότερα έργα της μνημειακής ζωγραφικής ανήκουν στην ψηφιδογραφία οποία αναπτύσσεται σε περιόδους οικονομικής άνθησης. • Μεγάλοι καλλιτέχνες της εποχής ήταν:  Ο Μανουήλ Πανσέληνος, ο μεγάλος ζωγράφος των τοιχογραφιών του Πρωτάτου στο Άγιο Όρος.  Ο Θεοφάνης ο Έλληνας, γνωστός κυρίως για την καλλιτεχνική δραστηριότητά του στη Ρωσία.
 • 20. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1204) και η Παλαιολόγεια Αναγέννηση Η λεηλασία της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204 και η εγκαθίδρυση της φραγκικής κυριαρχίας στο μεγαλύτερο τμήμα της αυτοκρατορίας αποδιοργάνωσαν τα εργαστήρια τέχνης. Εντούτοις, μακριά από το να εξαφανιστεί, η βυζαντινή τέχνη αναστήθηκε κάτω από μια καινούρια μορφή και, μακριά από το να εξαντληθεί, εκδήλωσε τη ζωτικότητά της με νέες δημιουργίες. Η πολυτελής τέχνη της προηγούμενης περιόδου ήταν η έκφραση της βυζαντινής κοινωνίας και ικανοποιούσε το γούστο της για το πομπώδες, την αυστηρή ιεραρχία, τον αφηρημένο συμβολισμό. Αντίθετα, η τέχνη των Παλαιολόγων χρησιμοποιεί τεχνικές λιγότερο δαπανηρές και φαίνεται ότι βρήκε στα αρχαία πρότυπα το μυστικό της ζωής και της κίνησης, των γραφικών στοιχείων, της παθητικής συγκίνησης. L.Brehier, La civilisation byzantine, σελ. 442-443.
 • 21. • Τα βυζαντινά χειρόγραφα εικονογραφούνται με μικρογραφίες.  Κυρίως αυτά που προέρχονται από τα αυτοκρατορικά εργαστήρια. • Τα έργα μικροτεχνίας και μικρογλυπτικής, από πολύτιμα μέταλλα, σμάλτο, ξύλο και ελεφαντόδοντο, προκαλούν εντύπωση για την ποικιλία των συνθέσεων και την εξαιρετικά λεπτή επεξεργασία των υλικών. • Η μεγάλη ακμή της μικρογλυπτικής συμπίπτει με την επικράτηση του κλασικισμού, ιδιαίτερα στην εποχή του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου.