SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
การเตรียมพร้อมรับมือ และป้ องกัน
เหตุการณ์ หรืออุบัติภัยร้ายแรงในงานอุตสาหกรรมฯ
เสนอ
อาจารย์ธนวรรณ บัวเจริญ
กลุ่มที่ 6
“เรื่อง อาคารถล่ม”
1
PRE-TEST
2
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
3
1.) ____ความประมาทของ
ผู้รับเหมาที่เร่งรีบก่อสร้าง ซึ่ง
ทาให้คานที่อยู่ด้านบน ไม่
สามารถรองรับน้าหนักได้
อาคารจึงถล่มลงมาใช่หรือไม่ ?
ข้อที่ 1
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
4
2.)____อาคารถล่มเกิดจาก
แผ่นดินไหวเพียงปัจจัยเดียวใช่
หรือไม่ ?
ข้อที่ 2
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
5
3.) ____ตึกถล่มแบ่งออกได้
เป็น 6 รูปแบบ ใช่หรือไม่ ?
ข้อที่ 3
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
6
4.) ____อาคารที่สูงเกิน 8 ชั้น
ขึ้นไปเสี่ยงต่อการถล่มของตึก
ใช่หรือไม่ ?
ข้อที่ 4
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
7
5.) ____ ห า ก คุณ อ ยู่ใ น
เหตุการณ์แผ่นดินไหวและมี
แนวโน้มว่า อาคารจะเกิดการ
ถล่มลงมา ให้รีบใช้ลิฟต์ลงมา
ชั้นล่างให้เร็วที่สุดใช่หรือไม่ ?
ข้อที่ 5
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
8
6.) ____วิธีการเอาตัวรอดคือ
ก้มตัวหลบข้างเฟอร์นิเจอร์ ให้
อยู่ในตาแหน่ง 3 เหลี่ยมแห่ง
ชีวิตใช่หรือไม่ ?
ข้อที่ 6
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
9
7.) ____ในกรณีที่มีปัญหาเรื่อง
การหายใจ ให้ใช้วิธีการป้ องมือ
หายใจ เพื่อเป็ นการเก็บ
ออกซิเจนใช่หรือไม่ ?
ข้อที่ 7
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
10
8.) ____ถ้าเกิดเหตุการณ์
อาคารถล่มแล้วพบว่า คุณติด
อยู่ในชั้นที่ 5 คุณควรหนีลงมา
ชั้นที่ต่ากว่าให้ เร็วที่สุดใช่
หรือไม่ ?
ข้อที่ 8
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
11
9.) ____คุณมีความรู้เรื่องตึก
ถล่มอยู่ในระดับใด ?
(มากที่สุด/มาก/ปานกลาง/
น้อย/น้อยที่สุด)
ข้อที่ 9
เชิญรับชม
Video เพิ่มเสริมความรู้
12
โรงแรมรอยัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา
13
โรงแรมรอยัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา (ต่อ)
เมื่อวันที่ : 13 สิงหาคม 2536
เสียชีวิต : 137 คน
บาดเจ็บ : 227 คน
สาเหตุ : เกิดจากการที่โรงแรมได้ต่อเติมอาคารจาก 3 ชั้นเป็นอาคาร 6 ชั้น
ทาให้เสารับน้าหนักตัวอาคารไม่ไหว อีกทั้งโครงสร้างเสายังไม่ได้เชื่อมยึด
ติดกัน เมื่อเสาที่ตั้งอยู่บนคานแบกรับน้าหนักมากเกินไป จึงทาให้คานหลุด
ออกจากหัวเสาที่ชั้นสอง ทาให้โครงสร้างอาคารบนหัวเสายุบตามและส่ง
แรงดึงรั้งกระทบเสาต้นข้างเคียงให้หักล้มตามมาในที่สุด
14
อาคาร 4 ชั้นถล่มที่เชียงใหม่
15
อาคาร 4 ชั้นถล่มที่เชียงใหม่ (ต่อ)
เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556
เสียชีวิต : 6 ราย
สาเหตุ : เกิดจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณติดกับไหล่เขาและมีความสูงชัน
ประกอบกับช่วงก่อนหน้านี้ได้เกิดฝนตกลงมา ทาให้ดินทรุดจนดึงอาคารพัง
ถล่มลงมาดังกล่าว
16
ห้างโกลบอลเฮ้าส์สุรินทร์ถล่ม
17
ห้างโกลบอลเฮ้าส์สุรินทร์ถล่ม (ต่อ)
เมื่อวันที่ : 13 พฤษภาคม 2557
เสียชีวิต : 7 ราย
สาเหตุ : พบว่าโครงสร้างหลังคาของห้างไม่มีเสาค้ายันตรงกลาง ดังนั้น
เมื่อฝนตกลงมาจึงไม่สามารถรับน้าหนักเอาไว้ได้
18
คอนโดที่กาลังก่อสร้างในย่านคลองหกพังถล่ม
19
คอนโดที่กาลังก่อสร้างในย่านคลองหกพังถล่ม (ต่อ)
เมื่อวันที่ : 11 สิงหาคม 2557
เสียชีวิต : 10 ราย
บาดเจ็บ : 25 ราย
สาเหตุ : เกิดจากความประมาทของผู้รับเหมาที่เร่งรีบก่อสร้าง ซึ่งทาให้
คานที่อยู่ด้านบนไม่สามรถรองรับน้าหนักได้ อาคารจึงถล่มลงมา
20
สาเหตุหลักที่ทาให้ตึกถล่ม
1. ขั้นตอนการก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่มีแผนการก่อสร้าง
2. การเร่งรีบในการก่อสร้าง จนเป็นสาเหตุทาให้คอนพื้นในพื้นชั้นล่างยัง
ไม่ได้อายุ จึงยังไม่กาลังรับน้าหนักเพียงพอ
3. อาจจะเกิดจากการออกแบบผิดพลาด เช่น การเสริมเหล็กที่ไม่ถูกต้อง
หรือไม่เพียงพอ
4. การใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น คอนกรีตกาลังต่าเหล็กเสริมหรือลวด
อัดแรงที่ด้อยคุณภาพ
5. ฐานรากวิบัติเกิดเสาเข็มหัก หรือเสาเข็มหนีศูนย์
21
รูปแบบของตึกถล่ม
แบ่งได้ 5 ประเภทใหญ่ๆดังนี้…
1. การถล่มแบบเข้าด้านใน/ออกด้านนอก
2. การถล่มแบบตัววี
3. การถล่มแบบพิง
4. การถล่มแบบแพนเค้ก
5. การถล่มแบบทั้งชั้น
22
หลีกเลี่ยงอาศัยอาคารเสี่ยงถล่ม !!
1. อาคารที่มีเสาเล็กๆ ยิ่งเล็กยิ่งอันตราย
2. อาคารที่ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสาเร็จรูป หรือพวก P-Cass จุดต่อจะเป็น
จุดอ่อน
3. อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 8 ชั้นขึ้นไป
4. อาคารที่มีลักษณะไม่สมมาตร มีรูปร่างดูแปลกๆมีส่วนเว้า ส่วนยื่น
ส่วนโค้ง หรือมีชั้นล่างที่มีสภาพเปิดโล่ง
23
หากคุณได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ตึกกาลังจะถล่ม
จะเอาตัวรอดอย่างไร ?
หากอยู่ภายในอาคาร และยังไม่เกิดการถล่ม…
1. ห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาด
2. หลีกหนีจากหน้าต่างให้ไกลที่สุด
3. ก้มตัวหลบข้างเฟอร์นิเจอร์ ให้อยู่ในตาแหน่ง 3 เหลี่ยมแห่งชีวิต
24
หากคุณได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ตึกกาลังจะถล่ม
จะเอาตัวรอดอย่างไร ? (ต่อ)
หากตึกถล่มลงมาแล้วให้ทาตามขั้นตอนดังนี้…
1. บ้วนน้าลายออกมาเล็กน้อย ใช้น้าลายหาทิศทางที่ถูกต้อง
2. ใช้มือถือโทรหาเจ้าหน้าที่ หรือตั้งสถานะในโซเชียลมีเดีย
3. ป้ องมือหายใจ เพื่อเก็บออกซิเจนอันน้อยนิด
4. ใช้วิธีเคาะเพื่อบอกตาแหน่ง และให้ใช้วิธีตะโกน เป็นวิธีสุดท้าย!
5. ให้ยื่นมือไปที่มีแสงลอดเข้ามา เพื่อบอกตาแหน่งแก่หน่วยกู้ภัย
25
มาเล่นเกมส์กันดีกว่า
26
POST-TEST
27
มาดูคาตอบกันดีกว่า
จะตอบถูกกี่ข้อกันน๊า ?
28
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
29
1.) ____ความประมาทของ
ผู้รับเหมาที่เร่งรีบก่อสร้าง ซึ่ง
ทาให้คานที่อยู่ด้านบน ไม่
สามารถรองรับน้าหนักได้
อาคารจึงถล่มลงมาใช่หรือไม่ ?
ข้อที่ 1
ถูก
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
30
2.)____อาคารถล่มเกิดจาก
แผ่นดินไหวเพียงปัจจัยเดียวใช่
หรือไม่ ?
ข้อที่ 2
ผิด
31
1. ขั้นตอนการก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่มีแผนการก่อสร้าง
2. การเร่งรีบในการก่อสร้าง จนเป็นสาเหตุทาให้คอนพื้นในพื้น
ชั้นล่างยังไม่ได้ อายุ จึงยังไม่กาลังรับน้าหนักเพียงพอ
3. อาจจะเกิดจากการออกแบบผิดพลาด เช่น การเสริมเหล็กที่
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ เพียงพอ
4. การใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น คอนกรีตกาลังต่อเหล็ก
เสริมหรือลวดอัดแรง ที่ด้อยคุณภาพ
5. ฐานรากวิบัติเกิดเสาเข็มหัก หรือเสาเข็มหนีศูนย์
เพราะ
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
32
3.) ____ตึกถล่มแบ่งออกได้
เป็น 6 รูปแบบ ใช่หรือไม่ ?
ข้อที่ 3
ผิด
33
5 ประเภท ได้แก่
1. การถล่มแบบเข้าด้านใน/ออกด้านนอก
2. การถล่มแบบตัววี
3. การถล่มแบบพิง
4. การถล่มแบบแพนเค้ก
5. การถล่มแบบทั้งชั้น
เพราะ
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
34
4.) ____อาคารที่สูงเกิน 8 ชั้น
ขึ้นไปเสี่ยงต่อการถล่มของตึก
ใช่หรือไม่ ?
ข้อที่ 4
ถูก
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
35
5.) ____ ห า ก คุณ อ ยู่ใ น
เหตุการณ์แผ่นดินไหวและมี
แนวโน้มว่า อาคารจะเกิดการ
ถล่มลงมา ให้รีบใช้ลิฟต์ลงมา
ชั้นล่างให้เร็วที่สุดใช่หรือไม่ ?
ข้อที่ 5
ผิด
36
หากอยู่ในอาคารและยังไม่เกิด
การถล่ม ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
เพราะ
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
37
6.) ____วิธีการเอาตัวรอดคือ
ก้มตัวหลบข้างเฟอร์นิเจอร์ ให้
อยู่ในตาแหน่ง 3 เหลี่ยมแห่ง
ชีวิตใช่หรือไม่ ?
ข้อที่ 6
ถูก
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
38
7.) ____ในกรณีที่มีปัญหาเรื่อง
การหายใจ ให้ใช้วิธีการป้ องมือ
หายใจ เพื่อเป็ นการเก็บ
ออกซิเจนใช่หรือไม่ ?
ข้อที่ 7
ถูก
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
39
8.) ____ถ้าเกิดเหตุการณ์
อาคารถล่มแล้วพบว่า คุณติด
อยู่ในชั้นที่ 5 คุณควรหนีลงมา
ชั้นที่ต่ากว่าให้ เร็วที่สุดใช่
หรือไม่ ?
ข้อที่ 8
ผิด
40
ไม่ควรหนีลงมาชั้นที่ต่ากว่า เพราะ ถ้าหนีลง
มาชั้น 4 หรือชั้นที่ต่ากว่า จะทาให้เสี่ยงต่อการถูก
ซากปรักหักพังล้มทับ ทาให้ได้รับการบาดเจ็บและ
อาจถึงแก่ชีวิต ทางที่ดี ควรหนีขึ้นชั้นบน และ หาก
อยู่ชั้น 1-2 ให้หนีออกมาภายนอกตัวอาคาร
เพราะ
คำสั่ง จงเติมเครื่องหมาย (/) ข้อความที่ถูก และกากบาท (×) ข้อความที่ผิด
41
9.) ____คุณมีความรู้เรื่องตึก
ถล่มอยู่ในระดับใด ?
(มากที่สุด/มาก/ปานกลาง/
น้อย/น้อยที่สุด)
ข้อที่ 9
ฟรี !
เปิ ดโอกาสให้คนน่ารัก
มาสรุปความรู้ให้เพื่อนๆฟัง 42
--จบแล้วคร้าบบบบ--
สุขศาสตร์ฯสวัสดีค่ะ
43
สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวชลิตา นวลสะอาด รหัสประจาตัวนิสิต 552051194
2. นางสาวณัฐพร อนรรฆพรรณ รหัสประจาตัวนิสิต 552051196
3. นางสาวภัทรทิยา เกิดแก้ว รหัสประจาตัวนิสิต 552051217
4. นางสาวละอองดาว นวลหอม รหัสประจาตัวนิสิต 552051223
5. นางสาวศุภกานต์ ยิ้มโฉม รหัสประจาตัวนิสิต 552051228
6. นางสาวอาลียามามะ รหัสประจาตัวนิสิต 552051234
นิสิตสาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
44

More Related Content

What's hot

การถ่ายฝากตัวอ่อน
การถ่ายฝากตัวอ่อนการถ่ายฝากตัวอ่อน
การถ่ายฝากตัวอ่อนWawa Chaiphadung
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1dnavaroj
 
แผนการเรียนรู้งานช่าง 1
แผนการเรียนรู้งานช่าง 1แผนการเรียนรู้งานช่าง 1
แผนการเรียนรู้งานช่าง 1Utsani Yotwilai
 
การจัดทำแผนดับเพลิง
การจัดทำแผนดับเพลิงการจัดทำแผนดับเพลิง
การจัดทำแผนดับเพลิง9tong30
 
บทที่ ๓ อาหารหลัก ๕ หมู่
บทที่ ๓ อาหารหลัก ๕ หมู่บทที่ ๓ อาหารหลัก ๕ หมู่
บทที่ ๓ อาหารหลัก ๕ หมู่kasocute
 
คู่มือการดำเนินการสอบสวน อ.จักราวุธ คำทวี
คู่มือการดำเนินการสอบสวน อ.จักราวุธ คำทวีคู่มือการดำเนินการสอบสวน อ.จักราวุธ คำทวี
คู่มือการดำเนินการสอบสวน อ.จักราวุธ คำทวีนายจักราวุธ คำทวี
 
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอกการสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอกThanyamon Chat.
 
ข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docx
ข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docxข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docx
ข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docxssuser920267
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานNoonnu Ka-noon
 
บทที่4ตอบสนองและฮอร์โมนพืช
บทที่4ตอบสนองและฮอร์โมนพืชบทที่4ตอบสนองและฮอร์โมนพืช
บทที่4ตอบสนองและฮอร์โมนพืชWichai Likitponrak
 
การงอกของเมล็ด
การงอกของเมล็ดการงอกของเมล็ด
การงอกของเมล็ดNokko Bio
 
การคำนวณกระจกเว้า
การคำนวณกระจกเว้าการคำนวณกระจกเว้า
การคำนวณกระจกเว้าsripai52
 
ชุดกิจกรรม1
ชุดกิจกรรม1ชุดกิจกรรม1
ชุดกิจกรรม1Aon Narinchoti
 
บท1การแบ่งเซลล์
บท1การแบ่งเซลล์บท1การแบ่งเซลล์
บท1การแบ่งเซลล์Wichai Likitponrak
 

What's hot (20)

แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศแบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
 
การถ่ายฝากตัวอ่อน
การถ่ายฝากตัวอ่อนการถ่ายฝากตัวอ่อน
การถ่ายฝากตัวอ่อน
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 
แผนการเรียนรู้งานช่าง 1
แผนการเรียนรู้งานช่าง 1แผนการเรียนรู้งานช่าง 1
แผนการเรียนรู้งานช่าง 1
 
การจัดทำแผนดับเพลิง
การจัดทำแผนดับเพลิงการจัดทำแผนดับเพลิง
การจัดทำแผนดับเพลิง
 
บทที่ ๓ อาหารหลัก ๕ หมู่
บทที่ ๓ อาหารหลัก ๕ หมู่บทที่ ๓ อาหารหลัก ๕ หมู่
บทที่ ๓ อาหารหลัก ๕ หมู่
 
ใบความรู้เรื่อง past simple
ใบความรู้เรื่อง past simple ใบความรู้เรื่อง past simple
ใบความรู้เรื่อง past simple
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
Forklift 2
Forklift 2Forklift 2
Forklift 2
 
คู่มือการดำเนินการสอบสวน อ.จักราวุธ คำทวี
คู่มือการดำเนินการสอบสวน อ.จักราวุธ คำทวีคู่มือการดำเนินการสอบสวน อ.จักราวุธ คำทวี
คู่มือการดำเนินการสอบสวน อ.จักราวุธ คำทวี
 
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอกการสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
 
ข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docx
ข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docxข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docx
ข้อสอบวิทย์กลางภาค-ป.5.docx
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงาน
 
บทที่4ตอบสนองและฮอร์โมนพืช
บทที่4ตอบสนองและฮอร์โมนพืชบทที่4ตอบสนองและฮอร์โมนพืช
บทที่4ตอบสนองและฮอร์โมนพืช
 
การงอกของเมล็ด
การงอกของเมล็ดการงอกของเมล็ด
การงอกของเมล็ด
 
งานส่ง
งานส่งงานส่ง
งานส่ง
 
การคำนวณกระจกเว้า
การคำนวณกระจกเว้าการคำนวณกระจกเว้า
การคำนวณกระจกเว้า
 
โครงงานเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำ
โครงงานเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำโครงงานเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำ
โครงงานเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยน้ำ
 
ชุดกิจกรรม1
ชุดกิจกรรม1ชุดกิจกรรม1
ชุดกิจกรรม1
 
บท1การแบ่งเซลล์
บท1การแบ่งเซลล์บท1การแบ่งเซลล์
บท1การแบ่งเซลล์
 

ความรู้เรื่องอาคารถล่ม