SlideShare a Scribd company logo
nf]stflGqs kl/kf6L cEof; ug]{ :yfg
;fgf–;fgf 9'Ëf df6f] ldnL 7"nf] kxf8 aG5 .
;fgf–;fgf vf]nfvf]nL ldnL 7"nf] gbL aG5 .
Ps–Psn] ;o x'G5, xhf/ x'G5 nfv x'G5 .
PSn} u/] s] kf] x'G5 < ldnL u/] h] klg x'G5 .
Kof/f efOalxgLx?, afnSna
afnaflnsfx?sf] zf/Ll/s, dfgl;s
/ af}l4s ljsf; ug]{ :yn xf] .
afnSnadf afnaflnsfx?n] ldn]/
7"nf–7"nf sfd ug{ ;S5g .
afnSna hxfF afnaflnsfx? ljleGg
lsl;dsf /rgfTds lqmofsnfk ug{ /
hLjgf]kof]uL ;Lkx? l;Sg ;S5g .
afnSna afnaflnsfn] ;+ul7t x'g
kfpg] 7fpF xf] . o;n] afnaflnsfsf
cfjfhnfO{ ;fd"lxs ?kdf JoQm ug{
kfpF5g . Snasf] dfWodaf6 pgLx?n]
cfkm" / cfkmgf ;fyLx?n] ef]Ub} cfPsf
;d:ofx?, jo:sx?n] Wofg k'¥ofpFg
g;s]sf afn ;+/If0fsf ;jfnx?nfO{
aflx/ Nofpg ;S5g . ljBfno jf
ufpFdf afnaflnsfdfly x'g] u/]sf] zf]if0f,
oftgf cflbsf af/]df jo:sx?sf]
Wofgfsif{0f ug{ / ;dfwfgsf nflu
3R3Rofpg ;S5g . afnSna
nf]stflGqs kl/kf6L cEof; ug]{ afnd}qL
:yfg klg xf] .
afnSna s] xf] <
afnSna
s;/L u7g x'G5 <
afnSna ljBfnodf / ;d'bfo hxfF
klg u7g ug{ ;lsG5 . ljBfnodf
/ ;d'bfodf afnaflnsfx? e]nf eP/
afnaflnsfsf] lxt ;+/If0f ug{sf]
nflu o:tf Snax? vf]Ng ;S5g .
o;/L afnSnax? vf]Nbf ;d'bfo
tyf ljBfnosf afnaflnsfx? e]nf
eP/ ;/;Nnfx / 5nkmnsf cfwf/df
;d"x -Sna_ lgdf{0f u5{g . Snasf]
lgdf{0f ubf{ afnaflnsfx?n] pgLx?sf]
lhDd]jf/L klg afF8kmfF8 ub{5g .
afnSna u7g ug{ e]nf ePsfdWo]
( b]lv !! hgfsf] sfo{;ldlt klg
lgdf{0f ug{ ;S5g . h;df cWoIf,
pkfWoIf, ;lrj sf]iffWoIf / ;b:o
eg]/ klg lhDd]jf/L afF8g ;lsG5 .
e]nf ePsf c? ;b:ox? eg] ;fwf/0f
;b:osf] ?kdf /xG5g . cfhef]ln
afnSnax?sf ;d]t ;~hfnx? 5g .
g]kfndf uflj;, gu/kflnsf, lhNnf
/ s]Gb|df klg afnSnasf ;~hfnx?
/x]sf 5g .
afnSna lsg < s] kmfObf x'G5 <
•	 afnSna afnclwsf/ cEof; ug]{ :yn klg xf] .
•	 afnSna afnaflnsfsf] dfgl;s, zf/Ll/s tyf af}l4s ljsf;sf
nflu cEof; ug]{ :yn xf] .
•	 afnSnadf af}l4s ljsf; tyf k|ltef k|:km'6g ug]{ cj;/ k|fKt
x'G5 .
•	 afnaflnsfn] afnSnadf ;+/If0f / hLjgf]kof]uL ;Lkx? l;Sg
;S5g .
•	 afnSnadf ;xefuL x'Fbf ;fdflhs ;DaGwsf] ljsf; x'G5 .
•	 afnaflnsfx?n] cfkmgf ;d:ofx? ldn]/ ;dfwfg ug{ ;S5g .
•	 afnaflnsfx?n] cfkmgf ;/f]sf/x?df jo:s, :yfgLo ;/sf/ tyf
/fHosf] Wofg lvRg ;S5g .
afnSna s:tf] x'g' kb{5 <
afnSna ;w}+ ;dfj];L lsl;dsf] x'g'kb{5 . ;dfj];L eGgfn] afns,
aflnsf, ckfËtf ePsf afnaflnsf, ;a} hfthfltsf afnaflnsfx?sf]
k|ltlglwTj x'g] u/L lgdf{0f ePsf] afnSna xf] . o:tf] lsl;dsf]
afnSnan] g} ;a} lsl;dsf afnaflnsfx?nfO{ ;dfg cj;/ k|bfg
ub{5 / ;a}n] cfkmgf] clwsf/sf] cEof; / k|ltef k|bz{g ug{
;S5g . ;a}nfO{ g]t[Tj ljsf; ug]{ ;dfg cj;/ k|bfg ug{ k|To]s
@÷@ aif{df jf ;Nnfx cg';f/ afnSnanfO{ k'gu{7g klg ug'{ kb{5 .
•	 afnSnadfkm{t afnaflnsfx?n] cfkmgf
;fyLefOnfO{ ;xof]u ug{ ;S5g .
•	 afnSnadfkm{t afnaflnsx?n] cfkmgf
clwsf/af/] 1fg kfpg] 5g .
afnSnan] s:tf–s:tf sfo{qmdx?
ug{ ;S5 <
afnSnax?n] afnaflnsfsf] lxt tyf
;+/If0fsf nflu ljBfno tyf ;d'bfodf w]/}
sfo{qmdx? ug{ ;S5g . afnaflnsfx?n]
;d'bfodf lzIff, :jf:Yo ;DaGwdf hgr]tgf,
nfu"kbfy{ ;]jg lj?4, afnaflnsflj?4
x'g] lx+;f / b'Jo{jxf/ lj?4 hgr]tgf tyf
;r]tLs/0f tyf afnaflnsfs} ;jfndf
:yfgLo lgsfo -uf=lj;, g=kf= tyf j8f_
tyf ljBfno;Fu ;/f]sf/ / cfkmgf
clwsf/nfO{ P]g sfg'g tyf ;+ljwfgdf
:yflkt u/fpg ;ef;b nufot /fHosf
s]Gb|Lo ;+/rgf;Fu ;xsfo{ tyf Wofgfsif{0f
u/fpFg ;S5g eg] afnaflnsfx?nfO{
k/]sf] ;d:of ;dfwfgsf nflu ;xof]u tyf
l;kmfl/; klg ug{ ;S5g .
afnaflnsfx?n] s;/L sfo{qmd ug{ ;S5g t <
afnaflnsfx?n] :jtGq ?kdf tyf jo:sx?;Fusf] ;xsfo{df
/ ;xof]udf dfly eg] h:t} ljleGg sfo{qmdx? ;~rfng
ug{ ;S5g . h:t} ;8sgf6s, uLt, sljtf jfrg, lgaGw,
cGt/lqmof, xflh/L hjfkm, 5nkmn, cled'vLs/0f sfo{qmd,
leQ] klqsf k|sfzg .
afnSnax?n] sfo{qmd ubf{ Wofg lbg'kg{] s'/fx?
•	 afnSnan] sfo{qmdx? ubf{ s'g}, ;d'bfo, hfthfltsf]
efjgfdf rf]6 k'¥ofpg] u/L ufnL unf}h / pgLx?sf] lj?4
ug'{ x'Fb}g . o;/L sfo{qmd ubf{ ;fdflhs ;befj a9g]
tyf, zflGt sfod x'g] lsl;dsf laifo /fVg' kb{5 .
•	 afnSnasf sfo{qmddf ;a}nfO{ ;dfj]z ug'{ kb{5 /
To:t} k|sf/sf sfo{qmdsf] of]hgf agfpg' kb{5 . afns,
aflnsf, ckfË ePsf afnaflnsf tyf ;a} hfthfltsf
afnaflnsfx? ;dfj]z ug'{ kb{5 .
•	 s'g} JolQm ljz]ifsf] kIfdf / lj?4df jf s'g} /fhgLlts
kf6L{sf] kIfdf jf lj?4df sfo{qmd ug'{ x'Fb}g .
•	 afnSnan] ug]{ sfo{qmd ;dfhdf /x]sf s';+:sf/x? h:t}M
afnljjfx, afn>d, a]rlavg lj?4 x'g' kb{5 .
•	 afnSnax?n] sfo{qmd ubf{ hlxn] klg
cfkmgf] k9fO, k/LIff / ljBfno ;donfO{
ckm7]/f] gkg]{ u/L ug'{ kb{5 .
•	 sfo{qmdx? ubf{ afnaflnsfsf] ;+/If0f,
uf]kgLotf / clwsf/sf] ;Ddfg ug'{ kb{5 .
•	 afnaflnsfn] cfkmgf dfux? ljBfno, ;dfh
tyf :yfgLo lgsfodf klg /fVg ;S5g
/ tL dfux? oyfy{k/s / Jojxfl/s x''g'
kb{5 . o;/L dfu ubf{ eb|, ;Eo / zflGtk"0f{
/ clx+;fTds 9Ën] / Jojxfl/s 5nkmnsf
;fy x'g' kb{5 . ljBfno tyf sfof{nodf
tfnfaGbL ug]{ xf]–xNNff ug]{ tyf em}–emu8f
ug]{ sfd slxn} ug'{ x'Fb}g . lsgeg] zflGtk"0f{
tl/sf / 5nkmnn] hlxn] klg ;s/fTds
phf{ / kl/0ffd k|fKt x'G5 .
gLltut k|fjwfg
afnSnax? vf]Ng kfpg] clwsf/ afnclwsf/ dxf;lGwn] g}
lbPsf] 5 . g]kfnsf] afnaflnsf;DjGwL P]g @)$* df klg
afnaflnsfsf] ;+ul7t x'g], e]nf ;Dd]ng ug]{ clwsf/ ;Ddfg
u/]sf] 5 eg] ljBfno zflGt If]q lgb]{lzsfn] k|To]s ljBfnodf
afnSna clgjfo{ :yfkgf ug'{ k5{ eg]sf] 5 . o;}u/L afnd}qL
:yfgLo zf;g lgb]{lzsf tyf 9fFrfn] k|To]s uflj;, g=kf=df Ps–
Ps j6f afnSna g]6js{ x'g'k5{ eg]sf] 5 .
yk hfgsf/L
;dfh;]jf tyf dfgjclwsf/df dlxnf tyf afnaflnsf -l;lj;_
n] afnSnax?;Fu nfdf] ;do b]lvg} sfo{x? ub}{ cfPsf] 5 .
afnaflnsfdfly x'g] lx+;f lj?4 sfo{qmd ug{, hLjgf]kof]uL
;Lkx? l;sfpFg o; ;+:yfn] afnSnanfO{ ;xof]u ug]{ sfo{x?
ub}{ klg cfPsf] 5 . xfdL afnSna cleofg cGt/ut afn
;xeflutfnfO{ k|j4{g ub{5f}+ .
;dfh;]jf tyf dfgjclwsf/df dlxnf / afnaflnsf -l;lj;_
kf]=a=g+=M @!$##, a'4gu/, sf7df8f}, kmf]g g+=M )! $&*$%$%, )! $&*)$$^,
k|ltlqmofsf nflu lgMz'Ns kmf]g M !^^)–)!–@#@##, kmofS;M )!–$&*!#*^,
Od]n M info@cwish.org.np, j]j M www.cwish.org.np , facebook.com/cwishnepal
afnaflnsflj?4 s'g} klg lsl;dsf lx+;f, b'Jo{jxf/ ePdf
/ dgf];fdflhs ;d:of b]vf k/]df ;Dks{ ug'{xf]; . of] gDa/df g]kfnel/ hxfFaf6 kmf]g u/] klg k};f nfUb}g .
!^^) )! !)))) jf !)(*

More Related Content

What's hot

नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी महिला संगठन गतिविधि साल २०७०–७१
नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी महिला संगठन  गतिविधि साल २०७०–७१नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी महिला संगठन  गतिविधि साल २०७०–७१
नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी महिला संगठन गतिविधि साल २०७०–७१
Pracas Infosys
 
Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)
Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)
Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)
Rajesh Koirala
 
Report of humanities faculties 2073
Report of humanities faculties 2073Report of humanities faculties 2073
Report of humanities faculties 2073
Dammar Singh Saud
 
Lid policy nepali
Lid policy nepaliLid policy nepali
Lid policy nepali
Padma Shahi
 
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को परिचय
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को परिचयमहिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को परिचय
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को परिचय
WOREC Nepal
 
Community hiv aids ppt
Community hiv aids pptCommunity hiv aids ppt
Community hiv aids ppt
keshab Chapagain
 
बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि अघि बढौं ।
बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि अघि बढौं ।बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि अघि बढौं ।
बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि अघि बढौं ।
Children & Women in Social Service and Human Rights
 
Aksharica - 098 (अक्षरिका - ०९८)
Aksharica - 098 (अक्षरिका - ०९८)Aksharica - 098 (अक्षरिका - ०९८)
Aksharica - 098 (अक्षरिका - ०९८)
Rajesh Koirala
 
Aksharica - 067 (अक्षरिका - ०६७)
Aksharica - 067 (अक्षरिका - ०६७)Aksharica - 067 (अक्षरिका - ०६७)
Aksharica - 067 (अक्षरिका - ०६७)
Rajesh Koirala
 
Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)
Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)
Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)
Rajesh Koirala
 
Aksharica - 021 (अक्षरिका - ०२१)
Aksharica - 021 (अक्षरिका - ०२१)Aksharica - 021 (अक्षरिका - ०२१)
Aksharica - 021 (अक्षरिका - ०२१)
Rajesh Koirala
 
Aksharica - 031 (अक्षरिका - ०३१)
Aksharica - 031 (अक्षरिका - ०३१)Aksharica - 031 (अक्षरिका - ०३१)
Aksharica - 031 (अक्षरिका - ०३१)
Rajesh Koirala
 
Aksharica - 049 (अक्षरिका - ०४९)
Aksharica - 049 (अक्षरिका - ०४९)Aksharica - 049 (अक्षरिका - ०४९)
Aksharica - 049 (अक्षरिका - ०४९)
Rajesh Koirala
 
Aksharica - 024 (अक्षरिका - ०२४)
Aksharica - 024 (अक्षरिका - ०२४)Aksharica - 024 (अक्षरिका - ०२४)
Aksharica - 024 (अक्षरिका - ०२४)
Rajesh Koirala
 
Programe review NFDN ERO vs Plan Nepal sunsari Unite 2012
Programe review NFDN ERO vs Plan Nepal sunsari Unite 2012Programe review NFDN ERO vs Plan Nepal sunsari Unite 2012
Programe review NFDN ERO vs Plan Nepal sunsari Unite 2012
Uttam Siwakoti
 
Instructional plan (tilak)
Instructional plan (tilak)Instructional plan (tilak)
Instructional plan (tilak)
TilakKc4
 
Aksharica - 015 (अक्षरिका - ०१५)
Aksharica - 015 (अक्षरिका - ०१५)Aksharica - 015 (अक्षरिका - ०१५)
Aksharica - 015 (अक्षरिका - ०१५)
Rajesh Koirala
 
conditions for Class II officer, Nepal
conditions for Class II officer, Nepalconditions for Class II officer, Nepal
conditions for Class II officer, Nepal
Prashanta Pokhrel
 
Say no to violence
Say no to violenceSay no to violence
Say no to violence
WOREC Nepal
 

What's hot (19)

नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी महिला संगठन गतिविधि साल २०७०–७१
नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी महिला संगठन  गतिविधि साल २०७०–७१नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी महिला संगठन  गतिविधि साल २०७०–७१
नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी महिला संगठन गतिविधि साल २०७०–७१
 
Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)
Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)
Aksharica - 011 (अक्षरिका - ०११)
 
Report of humanities faculties 2073
Report of humanities faculties 2073Report of humanities faculties 2073
Report of humanities faculties 2073
 
Lid policy nepali
Lid policy nepaliLid policy nepali
Lid policy nepali
 
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को परिचय
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को परिचयमहिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को परिचय
महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को परिचय
 
Community hiv aids ppt
Community hiv aids pptCommunity hiv aids ppt
Community hiv aids ppt
 
बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि अघि बढौं ।
बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि अघि बढौं ।बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि अघि बढौं ।
बालश्रम मुक्त समाज निर्माणका लागि अघि बढौं ।
 
Aksharica - 098 (अक्षरिका - ०९८)
Aksharica - 098 (अक्षरिका - ०९८)Aksharica - 098 (अक्षरिका - ०९८)
Aksharica - 098 (अक्षरिका - ०९८)
 
Aksharica - 067 (अक्षरिका - ०६७)
Aksharica - 067 (अक्षरिका - ०६७)Aksharica - 067 (अक्षरिका - ०६७)
Aksharica - 067 (अक्षरिका - ०६७)
 
Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)
Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)
Aksharica - 043 (अक्षरिका - ०४३)
 
Aksharica - 021 (अक्षरिका - ०२१)
Aksharica - 021 (अक्षरिका - ०२१)Aksharica - 021 (अक्षरिका - ०२१)
Aksharica - 021 (अक्षरिका - ०२१)
 
Aksharica - 031 (अक्षरिका - ०३१)
Aksharica - 031 (अक्षरिका - ०३१)Aksharica - 031 (अक्षरिका - ०३१)
Aksharica - 031 (अक्षरिका - ०३१)
 
Aksharica - 049 (अक्षरिका - ०४९)
Aksharica - 049 (अक्षरिका - ०४९)Aksharica - 049 (अक्षरिका - ०४९)
Aksharica - 049 (अक्षरिका - ०४९)
 
Aksharica - 024 (अक्षरिका - ०२४)
Aksharica - 024 (अक्षरिका - ०२४)Aksharica - 024 (अक्षरिका - ०२४)
Aksharica - 024 (अक्षरिका - ०२४)
 
Programe review NFDN ERO vs Plan Nepal sunsari Unite 2012
Programe review NFDN ERO vs Plan Nepal sunsari Unite 2012Programe review NFDN ERO vs Plan Nepal sunsari Unite 2012
Programe review NFDN ERO vs Plan Nepal sunsari Unite 2012
 
Instructional plan (tilak)
Instructional plan (tilak)Instructional plan (tilak)
Instructional plan (tilak)
 
Aksharica - 015 (अक्षरिका - ०१५)
Aksharica - 015 (अक्षरिका - ०१५)Aksharica - 015 (अक्षरिका - ०१५)
Aksharica - 015 (अक्षरिका - ०१५)
 
conditions for Class II officer, Nepal
conditions for Class II officer, Nepalconditions for Class II officer, Nepal
conditions for Class II officer, Nepal
 
Say no to violence
Say no to violenceSay no to violence
Say no to violence
 

Viewers also liked

Nilai dan Norma
Nilai dan NormaNilai dan Norma
Nilai dan Norma
HAITAMY Muhammad Hasan
 
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINTMETODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
pintbir
 
Victorianageimpress
VictorianageimpressVictorianageimpress
Victorianageimpress
engual
 
Cambio organizacional
Cambio organizacionalCambio organizacional
Cambio organizacional
Luis Carlos Arqui Malan
 
国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 3 LECTURE 3
国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 3 LECTURE 3国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 3 LECTURE 3
国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 3 LECTURE 3
HStevenGreen
 
Bahan ajar bahasa jepang
Bahan ajar bahasa jepangBahan ajar bahasa jepang
Bahan ajar bahasa jepang
HAITAMY Muhammad Hasan
 
Thango© : Extrusion cost savings and die making improvement
Thango© : Extrusion cost savings and die making improvementThango© : Extrusion cost savings and die making improvement
Thango© : Extrusion cost savings and die making improvement
Thango
 
Pairabi quarterly newsletter
Pairabi quarterly newsletterPairabi quarterly newsletter
Pairabi quarterly newsletter
Ramesh Bhandari
 
国際政治基礎A Spring 2015 CLASS 2 LECTURE 2
国際政治基礎A Spring 2015 CLASS 2 LECTURE 2国際政治基礎A Spring 2015 CLASS 2 LECTURE 2
国際政治基礎A Spring 2015 CLASS 2 LECTURE 2
HStevenGreen
 
Katalogo
KatalogoKatalogo
Katalogo
monchovivass
 
Why You Should Advertise with Somoto
Why You Should Advertise with SomotoWhy You Should Advertise with Somoto
Why You Should Advertise with Somoto
Somoto
 
Thango : Extrusion cost savings - public presentation
Thango : Extrusion cost savings - public presentationThango : Extrusion cost savings - public presentation
Thango : Extrusion cost savings - public presentation
Thango
 
An initiative to campaign for sustainable peace and development
An initiative to campaign for sustainable peace and developmentAn initiative to campaign for sustainable peace and development
An initiative to campaign for sustainable peace and development
Ramesh Bhandari
 
Cambio organizacional
Cambio organizacionalCambio organizacional
Cambio organizacional
Luis Carlos Arqui Malan
 
国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 11 LECTURE 9
国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 11 LECTURE 9国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 11 LECTURE 9
国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 11 LECTURE 9
HStevenGreen
 
How to Monetize and Distribute Software with Somoto
How to Monetize and Distribute Software with SomotoHow to Monetize and Distribute Software with Somoto
How to Monetize and Distribute Software with Somoto
Somoto
 
Tata koordinat benda langit
Tata koordinat benda langitTata koordinat benda langit
Tata koordinat benda langit
HAITAMY Muhammad Hasan
 
Ib physics-ch b
Ib physics-ch bIb physics-ch b
Ib physics-ch b
utheinswe
 
Victorianageimpress
VictorianageimpressVictorianageimpress
Victorianageimpress
engual
 
IP FALL 2015 Class 1 国際政治基礎B fall 2015 class 1 part 1
IP FALL 2015 Class 1 国際政治基礎B fall 2015 class 1 part 1IP FALL 2015 Class 1 国際政治基礎B fall 2015 class 1 part 1
IP FALL 2015 Class 1 国際政治基礎B fall 2015 class 1 part 1
HStevenGreen
 

Viewers also liked (20)

Nilai dan Norma
Nilai dan NormaNilai dan Norma
Nilai dan Norma
 
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINTMETODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
METODOLOGIA ASP PEL PROJECTE PINT
 
Victorianageimpress
VictorianageimpressVictorianageimpress
Victorianageimpress
 
Cambio organizacional
Cambio organizacionalCambio organizacional
Cambio organizacional
 
国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 3 LECTURE 3
国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 3 LECTURE 3国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 3 LECTURE 3
国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 3 LECTURE 3
 
Bahan ajar bahasa jepang
Bahan ajar bahasa jepangBahan ajar bahasa jepang
Bahan ajar bahasa jepang
 
Thango© : Extrusion cost savings and die making improvement
Thango© : Extrusion cost savings and die making improvementThango© : Extrusion cost savings and die making improvement
Thango© : Extrusion cost savings and die making improvement
 
Pairabi quarterly newsletter
Pairabi quarterly newsletterPairabi quarterly newsletter
Pairabi quarterly newsletter
 
国際政治基礎A Spring 2015 CLASS 2 LECTURE 2
国際政治基礎A Spring 2015 CLASS 2 LECTURE 2国際政治基礎A Spring 2015 CLASS 2 LECTURE 2
国際政治基礎A Spring 2015 CLASS 2 LECTURE 2
 
Katalogo
KatalogoKatalogo
Katalogo
 
Why You Should Advertise with Somoto
Why You Should Advertise with SomotoWhy You Should Advertise with Somoto
Why You Should Advertise with Somoto
 
Thango : Extrusion cost savings - public presentation
Thango : Extrusion cost savings - public presentationThango : Extrusion cost savings - public presentation
Thango : Extrusion cost savings - public presentation
 
An initiative to campaign for sustainable peace and development
An initiative to campaign for sustainable peace and developmentAn initiative to campaign for sustainable peace and development
An initiative to campaign for sustainable peace and development
 
Cambio organizacional
Cambio organizacionalCambio organizacional
Cambio organizacional
 
国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 11 LECTURE 9
国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 11 LECTURE 9国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 11 LECTURE 9
国際政治基礎A SPRING 2015 CLASS 11 LECTURE 9
 
How to Monetize and Distribute Software with Somoto
How to Monetize and Distribute Software with SomotoHow to Monetize and Distribute Software with Somoto
How to Monetize and Distribute Software with Somoto
 
Tata koordinat benda langit
Tata koordinat benda langitTata koordinat benda langit
Tata koordinat benda langit
 
Ib physics-ch b
Ib physics-ch bIb physics-ch b
Ib physics-ch b
 
Victorianageimpress
VictorianageimpressVictorianageimpress
Victorianageimpress
 
IP FALL 2015 Class 1 国際政治基礎B fall 2015 class 1 part 1
IP FALL 2015 Class 1 国際政治基礎B fall 2015 class 1 part 1IP FALL 2015 Class 1 国際政治基礎B fall 2015 class 1 part 1
IP FALL 2015 Class 1 国際政治基礎B fall 2015 class 1 part 1
 

Similar to बालक्लब लोकतान्त्रिक परिपाटी अभ्यास गर्ने स्थान

Hamro Aangan 2070
Hamro Aangan 2070Hamro Aangan 2070
Child rights in School
Child rights in SchoolChild rights in School
Returning home: Children and their parents talk about reintegration
Returning home: Children and their parents talk about reintegrationReturning home: Children and their parents talk about reintegration
Returning home: Children and their parents talk about reintegration
Children & Women in Social Service and Human Rights
 
Returning home: Children and their parents talk about reintegration
Returning home: Children and their parents talk about reintegrationReturning home: Children and their parents talk about reintegration
Returning home: Children and their parents talk about reintegration
Ramesh Bhandari
 
Parenting education for better care of children (Pictorial Guidebook)
Parenting education for better care of children (Pictorial Guidebook)Parenting education for better care of children (Pictorial Guidebook)
Parenting education for better care of children (Pictorial Guidebook)
Children & Women in Social Service and Human Rights
 
परदेशीको कथा
परदेशीको कथापरदेशीको कथा
परदेशीको कथा
Umesh Maharjan
 
बालअघिकार सचेतना पुस्तिका
बालअघिकार सचेतना पुस्तिकाबालअघिकार सचेतना पुस्तिका
बालअघिकार सचेतना पुस्तिका
Children & Women in Social Service and Human Rights
 
2nd issu sidhartha
2nd issu sidhartha 2nd issu sidhartha
2nd issu sidhartha
Basant Banjade
 
बालचौतारी कक्षा सञ्चालन निर्देशिका
बालचौतारी कक्षा सञ्चालन निर्देशिकाबालचौतारी कक्षा सञ्चालन निर्देशिका
बालचौतारी कक्षा सञ्चालन निर्देशिका
Children & Women in Social Service and Human Rights
 
Role of children for child friendly school
Role of children for child friendly schoolRole of children for child friendly school
Role of children for child friendly school
Children & Women in Social Service and Human Rights
 
Corporal-Punishment.pptx-Physical abuses
Corporal-Punishment.pptx-Physical abusesCorporal-Punishment.pptx-Physical abuses
Corporal-Punishment.pptx-Physical abuses
nshahi1331
 
Cheli sandesh 2
Cheli sandesh 2Cheli sandesh 2
Cheli sandesh 2
KI Nepal
 
3. sd for disaster dks 3
3. sd for disaster dks 33. sd for disaster dks 3
3. sd for disaster dks 3
DPNet
 
Case study dipecho v upca
Case study dipecho v upcaCase study dipecho v upca
Case study dipecho v upca
DIPECHO Nepal
 
Role of School families for Comprehensive School Safety in Nepal. (Nepali) 2019
Role of School families for Comprehensive School Safety in Nepal. (Nepali) 2019Role of School families for Comprehensive School Safety in Nepal. (Nepali) 2019
Role of School families for Comprehensive School Safety in Nepal. (Nepali) 2019
Ndrc Nepal
 
Bulletisn 23rd sept .
Bulletisn 23rd sept .Bulletisn 23rd sept .
Bulletisn 23rd sept .
Pramod Pokhrel
 
Ne human rights_in_islam
Ne human rights_in_islamNe human rights_in_islam
Ne human rights_in_islam
Loveofpeople
 
Fifth Issue Cheli Sandesh
Fifth Issue Cheli SandeshFifth Issue Cheli Sandesh
Fifth Issue Cheli Sandesh
KI Nepal
 
Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...
Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...
Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...
Ndrc Nepal
 
Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...
Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...
Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...
DPNet
 

Similar to बालक्लब लोकतान्त्रिक परिपाटी अभ्यास गर्ने स्थान (20)

Hamro Aangan 2070
Hamro Aangan 2070Hamro Aangan 2070
Hamro Aangan 2070
 
Child rights in School
Child rights in SchoolChild rights in School
Child rights in School
 
Returning home: Children and their parents talk about reintegration
Returning home: Children and their parents talk about reintegrationReturning home: Children and their parents talk about reintegration
Returning home: Children and their parents talk about reintegration
 
Returning home: Children and their parents talk about reintegration
Returning home: Children and their parents talk about reintegrationReturning home: Children and their parents talk about reintegration
Returning home: Children and their parents talk about reintegration
 
Parenting education for better care of children (Pictorial Guidebook)
Parenting education for better care of children (Pictorial Guidebook)Parenting education for better care of children (Pictorial Guidebook)
Parenting education for better care of children (Pictorial Guidebook)
 
परदेशीको कथा
परदेशीको कथापरदेशीको कथा
परदेशीको कथा
 
बालअघिकार सचेतना पुस्तिका
बालअघिकार सचेतना पुस्तिकाबालअघिकार सचेतना पुस्तिका
बालअघिकार सचेतना पुस्तिका
 
2nd issu sidhartha
2nd issu sidhartha 2nd issu sidhartha
2nd issu sidhartha
 
बालचौतारी कक्षा सञ्चालन निर्देशिका
बालचौतारी कक्षा सञ्चालन निर्देशिकाबालचौतारी कक्षा सञ्चालन निर्देशिका
बालचौतारी कक्षा सञ्चालन निर्देशिका
 
Role of children for child friendly school
Role of children for child friendly schoolRole of children for child friendly school
Role of children for child friendly school
 
Corporal-Punishment.pptx-Physical abuses
Corporal-Punishment.pptx-Physical abusesCorporal-Punishment.pptx-Physical abuses
Corporal-Punishment.pptx-Physical abuses
 
Cheli sandesh 2
Cheli sandesh 2Cheli sandesh 2
Cheli sandesh 2
 
3. sd for disaster dks 3
3. sd for disaster dks 33. sd for disaster dks 3
3. sd for disaster dks 3
 
Case study dipecho v upca
Case study dipecho v upcaCase study dipecho v upca
Case study dipecho v upca
 
Role of School families for Comprehensive School Safety in Nepal. (Nepali) 2019
Role of School families for Comprehensive School Safety in Nepal. (Nepali) 2019Role of School families for Comprehensive School Safety in Nepal. (Nepali) 2019
Role of School families for Comprehensive School Safety in Nepal. (Nepali) 2019
 
Bulletisn 23rd sept .
Bulletisn 23rd sept .Bulletisn 23rd sept .
Bulletisn 23rd sept .
 
Ne human rights_in_islam
Ne human rights_in_islamNe human rights_in_islam
Ne human rights_in_islam
 
Fifth Issue Cheli Sandesh
Fifth Issue Cheli SandeshFifth Issue Cheli Sandesh
Fifth Issue Cheli Sandesh
 
Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...
Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...
Communication and Dissemination Strategy for Comprehensive School Safety in ...
 
Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...
Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...
Communication and Dissemination Strategy on Comprehensive School Safety in Ne...
 

More from Ramesh Bhandari

Gender based violence
Gender based violence Gender based violence
Gender based violence
Ramesh Bhandari
 
Children in Nepal Post- Earthquake
Children in Nepal Post- EarthquakeChildren in Nepal Post- Earthquake
Children in Nepal Post- Earthquake
Ramesh Bhandari
 
Child Labor in Nepal
Child Labor in NepalChild Labor in Nepal
Child Labor in Nepal
Ramesh Bhandari
 
Youth In Black Cap : A movement against Child Sexual abuse in Nepal
Youth In Black Cap : A movement against Child Sexual abuse in NepalYouth In Black Cap : A movement against Child Sexual abuse in Nepal
Youth In Black Cap : A movement against Child Sexual abuse in Nepal
Ramesh Bhandari
 
National campaign against rape
National campaign against rapeNational campaign against rape
National campaign against rape
Ramesh Bhandari
 
Sexual and Reproductive Health and Rights of Women in Nepal (SRHR)
Sexual and Reproductive Health and Rights of Women in Nepal (SRHR)Sexual and Reproductive Health and Rights of Women in Nepal (SRHR)
Sexual and Reproductive Health and Rights of Women in Nepal (SRHR)
Ramesh Bhandari
 
Advocacy Update
Advocacy UpdateAdvocacy Update
Advocacy Update
Ramesh Bhandari
 
Transformation of traditional village into eco-village
Transformation of traditional village into eco-villageTransformation of traditional village into eco-village
Transformation of traditional village into eco-village
Ramesh Bhandari
 
Brochure on Uterine Prola
Brochure on Uterine ProlaBrochure on Uterine Prola
Brochure on Uterine Prola
Ramesh Bhandari
 

More from Ramesh Bhandari (9)

Gender based violence
Gender based violence Gender based violence
Gender based violence
 
Children in Nepal Post- Earthquake
Children in Nepal Post- EarthquakeChildren in Nepal Post- Earthquake
Children in Nepal Post- Earthquake
 
Child Labor in Nepal
Child Labor in NepalChild Labor in Nepal
Child Labor in Nepal
 
Youth In Black Cap : A movement against Child Sexual abuse in Nepal
Youth In Black Cap : A movement against Child Sexual abuse in NepalYouth In Black Cap : A movement against Child Sexual abuse in Nepal
Youth In Black Cap : A movement against Child Sexual abuse in Nepal
 
National campaign against rape
National campaign against rapeNational campaign against rape
National campaign against rape
 
Sexual and Reproductive Health and Rights of Women in Nepal (SRHR)
Sexual and Reproductive Health and Rights of Women in Nepal (SRHR)Sexual and Reproductive Health and Rights of Women in Nepal (SRHR)
Sexual and Reproductive Health and Rights of Women in Nepal (SRHR)
 
Advocacy Update
Advocacy UpdateAdvocacy Update
Advocacy Update
 
Transformation of traditional village into eco-village
Transformation of traditional village into eco-villageTransformation of traditional village into eco-village
Transformation of traditional village into eco-village
 
Brochure on Uterine Prola
Brochure on Uterine ProlaBrochure on Uterine Prola
Brochure on Uterine Prola
 

Recently uploaded

1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx
1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx
1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx
UmeshTimilsina1
 
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POSHow to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
Celine George
 
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
Celine George
 
C Interview Questions PDF By Scholarhat.pdf
C Interview Questions PDF By Scholarhat.pdfC Interview Questions PDF By Scholarhat.pdf
C Interview Questions PDF By Scholarhat.pdf
Scholarhat
 
11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx
11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx
11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx
mansk2
 
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
Celine George
 
Open Source and AI - ByWater Closing Keynote Presentation.pdf
Open Source and AI - ByWater Closing Keynote Presentation.pdfOpen Source and AI - ByWater Closing Keynote Presentation.pdf
Open Source and AI - ByWater Closing Keynote Presentation.pdf
Jessica Zairo
 
Lecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privileges
Lecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privilegesLecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privileges
Lecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privileges
Murugan146644
 
Imagination in Computer Science Research
Imagination in Computer Science ResearchImagination in Computer Science Research
Imagination in Computer Science Research
Abhik Roychoudhury
 
RDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEW
RDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEWRDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEW
RDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEW
Murugan Solaiyappan
 
JavaScript Interview Questions PDF By ScholarHat
JavaScript Interview Questions PDF By ScholarHatJavaScript Interview Questions PDF By ScholarHat
JavaScript Interview Questions PDF By ScholarHat
Scholarhat
 
SD_Integrating 21st Century Skills in Classroom-based Assessment.pptx
SD_Integrating 21st Century Skills in Classroom-based Assessment.pptxSD_Integrating 21st Century Skills in Classroom-based Assessment.pptx
SD_Integrating 21st Century Skills in Classroom-based Assessment.pptx
elwoodprias1
 
ASP.NET Core Interview Questions PDF By ScholarHat.pdf
ASP.NET Core Interview Questions PDF By ScholarHat.pdfASP.NET Core Interview Questions PDF By ScholarHat.pdf
ASP.NET Core Interview Questions PDF By ScholarHat.pdf
Scholarhat
 
E-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 Slides
E-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 SlidesE-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 Slides
E-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 Slides
Celine George
 
Brigada Eskwela 2024 PowerPoint Update for SY 2024-2025
Brigada Eskwela 2024 PowerPoint Update for SY 2024-2025Brigada Eskwela 2024 PowerPoint Update for SY 2024-2025
Brigada Eskwela 2024 PowerPoint Update for SY 2024-2025
ALBERTHISOLER1
 
Dr. Nasir Mustafa CERTIFICATE OF APPRECIATION "NEUROANATOMY"
Dr. Nasir Mustafa CERTIFICATE OF APPRECIATION "NEUROANATOMY"Dr. Nasir Mustafa CERTIFICATE OF APPRECIATION "NEUROANATOMY"
Dr. Nasir Mustafa CERTIFICATE OF APPRECIATION "NEUROANATOMY"
Dr. Nasir Mustafa
 
View Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
View Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 SlidesView Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
View Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
Celine George
 
slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...
slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...
slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...
MANIVALANSR
 
2 Post harvest Physiology of Horticulture produce.pptx
2 Post harvest Physiology of Horticulture produce.pptx2 Post harvest Physiology of Horticulture produce.pptx
2 Post harvest Physiology of Horticulture produce.pptx
UmeshTimilsina1
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (20)

1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx
1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx
1. Importance_of_reducing_postharvest_loss.pptx
 
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POSHow to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
How to Manage Line Discount in Odoo 17 POS
 
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
How to Manage Shipping Connectors & Shipping Methods in Odoo 17
 
C Interview Questions PDF By Scholarhat.pdf
C Interview Questions PDF By Scholarhat.pdfC Interview Questions PDF By Scholarhat.pdf
C Interview Questions PDF By Scholarhat.pdf
 
11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx
11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx
11EHS Term 3 Week 1 Unit 1 Review: Feedback and improvementpptx
 
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
How to Manage Access Rights & User Types in Odoo 17
 
Open Source and AI - ByWater Closing Keynote Presentation.pdf
Open Source and AI - ByWater Closing Keynote Presentation.pdfOpen Source and AI - ByWater Closing Keynote Presentation.pdf
Open Source and AI - ByWater Closing Keynote Presentation.pdf
 
Lecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privileges
Lecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privilegesLecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privileges
Lecture Notes Unit4 Chapter13 users , roles and privileges
 
Imagination in Computer Science Research
Imagination in Computer Science ResearchImagination in Computer Science Research
Imagination in Computer Science Research
 
RDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEW
RDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEWRDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEW
RDBMS Lecture Notes Unit4 chapter12 VIEW
 
JavaScript Interview Questions PDF By ScholarHat
JavaScript Interview Questions PDF By ScholarHatJavaScript Interview Questions PDF By ScholarHat
JavaScript Interview Questions PDF By ScholarHat
 
SD_Integrating 21st Century Skills in Classroom-based Assessment.pptx
SD_Integrating 21st Century Skills in Classroom-based Assessment.pptxSD_Integrating 21st Century Skills in Classroom-based Assessment.pptx
SD_Integrating 21st Century Skills in Classroom-based Assessment.pptx
 
ASP.NET Core Interview Questions PDF By ScholarHat.pdf
ASP.NET Core Interview Questions PDF By ScholarHat.pdfASP.NET Core Interview Questions PDF By ScholarHat.pdf
ASP.NET Core Interview Questions PDF By ScholarHat.pdf
 
E-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 Slides
E-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 SlidesE-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 Slides
E-learning Odoo 17 New features - Odoo 17 Slides
 
Brigada Eskwela 2024 PowerPoint Update for SY 2024-2025
Brigada Eskwela 2024 PowerPoint Update for SY 2024-2025Brigada Eskwela 2024 PowerPoint Update for SY 2024-2025
Brigada Eskwela 2024 PowerPoint Update for SY 2024-2025
 
Dr. Nasir Mustafa CERTIFICATE OF APPRECIATION "NEUROANATOMY"
Dr. Nasir Mustafa CERTIFICATE OF APPRECIATION "NEUROANATOMY"Dr. Nasir Mustafa CERTIFICATE OF APPRECIATION "NEUROANATOMY"
Dr. Nasir Mustafa CERTIFICATE OF APPRECIATION "NEUROANATOMY"
 
View Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
View Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 SlidesView Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
View Inheritance in Odoo 17 - Odoo 17 Slides
 
slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...
slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...
slidesgo-mastering-the-art-of-listening-insights-from-robin-sharma-2024070718...
 
2 Post harvest Physiology of Horticulture produce.pptx
2 Post harvest Physiology of Horticulture produce.pptx2 Post harvest Physiology of Horticulture produce.pptx
2 Post harvest Physiology of Horticulture produce.pptx
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 12 - GLOBAL SUCCESS - FORM MỚI 2025 - ...
 

बालक्लब लोकतान्त्रिक परिपाटी अभ्यास गर्ने स्थान

 • 1. nf]stflGqs kl/kf6L cEof; ug]{ :yfg ;fgf–;fgf 9'Ëf df6f] ldnL 7"nf] kxf8 aG5 . ;fgf–;fgf vf]nfvf]nL ldnL 7"nf] gbL aG5 . Ps–Psn] ;o x'G5, xhf/ x'G5 nfv x'G5 . PSn} u/] s] kf] x'G5 < ldnL u/] h] klg x'G5 . Kof/f efOalxgLx?, afnSna afnaflnsfx?sf] zf/Ll/s, dfgl;s / af}l4s ljsf; ug]{ :yn xf] . afnSnadf afnaflnsfx?n] ldn]/ 7"nf–7"nf sfd ug{ ;S5g . afnSna hxfF afnaflnsfx? ljleGg lsl;dsf /rgfTds lqmofsnfk ug{ / hLjgf]kof]uL ;Lkx? l;Sg ;S5g . afnSna afnaflnsfn] ;+ul7t x'g kfpg] 7fpF xf] . o;n] afnaflnsfsf cfjfhnfO{ ;fd"lxs ?kdf JoQm ug{ kfpF5g . Snasf] dfWodaf6 pgLx?n] cfkm" / cfkmgf ;fyLx?n] ef]Ub} cfPsf ;d:ofx?, jo:sx?n] Wofg k'¥ofpFg g;s]sf afn ;+/If0fsf ;jfnx?nfO{ aflx/ Nofpg ;S5g . ljBfno jf ufpFdf afnaflnsfdfly x'g] u/]sf] zf]if0f, oftgf cflbsf af/]df jo:sx?sf] Wofgfsif{0f ug{ / ;dfwfgsf nflu 3R3Rofpg ;S5g . afnSna nf]stflGqs kl/kf6L cEof; ug]{ afnd}qL :yfg klg xf] . afnSna s] xf] < afnSna
 • 2. s;/L u7g x'G5 < afnSna ljBfnodf / ;d'bfo hxfF klg u7g ug{ ;lsG5 . ljBfnodf / ;d'bfodf afnaflnsfx? e]nf eP/ afnaflnsfsf] lxt ;+/If0f ug{sf] nflu o:tf Snax? vf]Ng ;S5g . o;/L afnSnax? vf]Nbf ;d'bfo tyf ljBfnosf afnaflnsfx? e]nf eP/ ;/;Nnfx / 5nkmnsf cfwf/df ;d"x -Sna_ lgdf{0f u5{g . Snasf] lgdf{0f ubf{ afnaflnsfx?n] pgLx?sf] lhDd]jf/L klg afF8kmfF8 ub{5g . afnSna u7g ug{ e]nf ePsfdWo] ( b]lv !! hgfsf] sfo{;ldlt klg lgdf{0f ug{ ;S5g . h;df cWoIf, pkfWoIf, ;lrj sf]iffWoIf / ;b:o eg]/ klg lhDd]jf/L afF8g ;lsG5 . e]nf ePsf c? ;b:ox? eg] ;fwf/0f ;b:osf] ?kdf /xG5g . cfhef]ln afnSnax?sf ;d]t ;~hfnx? 5g . g]kfndf uflj;, gu/kflnsf, lhNnf / s]Gb|df klg afnSnasf ;~hfnx? /x]sf 5g . afnSna lsg < s] kmfObf x'G5 < • afnSna afnclwsf/ cEof; ug]{ :yn klg xf] . • afnSna afnaflnsfsf] dfgl;s, zf/Ll/s tyf af}l4s ljsf;sf nflu cEof; ug]{ :yn xf] . • afnSnadf af}l4s ljsf; tyf k|ltef k|:km'6g ug]{ cj;/ k|fKt x'G5 . • afnaflnsfn] afnSnadf ;+/If0f / hLjgf]kof]uL ;Lkx? l;Sg ;S5g . • afnSnadf ;xefuL x'Fbf ;fdflhs ;DaGwsf] ljsf; x'G5 . • afnaflnsfx?n] cfkmgf ;d:ofx? ldn]/ ;dfwfg ug{ ;S5g . • afnaflnsfx?n] cfkmgf ;/f]sf/x?df jo:s, :yfgLo ;/sf/ tyf /fHosf] Wofg lvRg ;S5g . afnSna s:tf] x'g' kb{5 < afnSna ;w}+ ;dfj];L lsl;dsf] x'g'kb{5 . ;dfj];L eGgfn] afns, aflnsf, ckfËtf ePsf afnaflnsf, ;a} hfthfltsf afnaflnsfx?sf] k|ltlglwTj x'g] u/L lgdf{0f ePsf] afnSna xf] . o:tf] lsl;dsf] afnSnan] g} ;a} lsl;dsf afnaflnsfx?nfO{ ;dfg cj;/ k|bfg ub{5 / ;a}n] cfkmgf] clwsf/sf] cEof; / k|ltef k|bz{g ug{ ;S5g . ;a}nfO{ g]t[Tj ljsf; ug]{ ;dfg cj;/ k|bfg ug{ k|To]s @÷@ aif{df jf ;Nnfx cg';f/ afnSnanfO{ k'gu{7g klg ug'{ kb{5 .
 • 3. • afnSnadfkm{t afnaflnsfx?n] cfkmgf ;fyLefOnfO{ ;xof]u ug{ ;S5g . • afnSnadfkm{t afnaflnsx?n] cfkmgf clwsf/af/] 1fg kfpg] 5g . afnSnan] s:tf–s:tf sfo{qmdx? ug{ ;S5 < afnSnax?n] afnaflnsfsf] lxt tyf ;+/If0fsf nflu ljBfno tyf ;d'bfodf w]/} sfo{qmdx? ug{ ;S5g . afnaflnsfx?n] ;d'bfodf lzIff, :jf:Yo ;DaGwdf hgr]tgf, nfu"kbfy{ ;]jg lj?4, afnaflnsflj?4 x'g] lx+;f / b'Jo{jxf/ lj?4 hgr]tgf tyf ;r]tLs/0f tyf afnaflnsfs} ;jfndf :yfgLo lgsfo -uf=lj;, g=kf= tyf j8f_ tyf ljBfno;Fu ;/f]sf/ / cfkmgf clwsf/nfO{ P]g sfg'g tyf ;+ljwfgdf :yflkt u/fpg ;ef;b nufot /fHosf s]Gb|Lo ;+/rgf;Fu ;xsfo{ tyf Wofgfsif{0f u/fpFg ;S5g eg] afnaflnsfx?nfO{ k/]sf] ;d:of ;dfwfgsf nflu ;xof]u tyf l;kmfl/; klg ug{ ;S5g . afnaflnsfx?n] s;/L sfo{qmd ug{ ;S5g t < afnaflnsfx?n] :jtGq ?kdf tyf jo:sx?;Fusf] ;xsfo{df / ;xof]udf dfly eg] h:t} ljleGg sfo{qmdx? ;~rfng ug{ ;S5g . h:t} ;8sgf6s, uLt, sljtf jfrg, lgaGw, cGt/lqmof, xflh/L hjfkm, 5nkmn, cled'vLs/0f sfo{qmd, leQ] klqsf k|sfzg . afnSnax?n] sfo{qmd ubf{ Wofg lbg'kg{] s'/fx? • afnSnan] sfo{qmdx? ubf{ s'g}, ;d'bfo, hfthfltsf] efjgfdf rf]6 k'¥ofpg] u/L ufnL unf}h / pgLx?sf] lj?4 ug'{ x'Fb}g . o;/L sfo{qmd ubf{ ;fdflhs ;befj a9g] tyf, zflGt sfod x'g] lsl;dsf laifo /fVg' kb{5 . • afnSnasf sfo{qmddf ;a}nfO{ ;dfj]z ug'{ kb{5 / To:t} k|sf/sf sfo{qmdsf] of]hgf agfpg' kb{5 . afns, aflnsf, ckfË ePsf afnaflnsf tyf ;a} hfthfltsf afnaflnsfx? ;dfj]z ug'{ kb{5 . • s'g} JolQm ljz]ifsf] kIfdf / lj?4df jf s'g} /fhgLlts kf6L{sf] kIfdf jf lj?4df sfo{qmd ug'{ x'Fb}g . • afnSnan] ug]{ sfo{qmd ;dfhdf /x]sf s';+:sf/x? h:t}M afnljjfx, afn>d, a]rlavg lj?4 x'g' kb{5 .
 • 4. • afnSnax?n] sfo{qmd ubf{ hlxn] klg cfkmgf] k9fO, k/LIff / ljBfno ;donfO{ ckm7]/f] gkg]{ u/L ug'{ kb{5 . • sfo{qmdx? ubf{ afnaflnsfsf] ;+/If0f, uf]kgLotf / clwsf/sf] ;Ddfg ug'{ kb{5 . • afnaflnsfn] cfkmgf dfux? ljBfno, ;dfh tyf :yfgLo lgsfodf klg /fVg ;S5g / tL dfux? oyfy{k/s / Jojxfl/s x''g' kb{5 . o;/L dfu ubf{ eb|, ;Eo / zflGtk"0f{ / clx+;fTds 9Ën] / Jojxfl/s 5nkmnsf ;fy x'g' kb{5 . ljBfno tyf sfof{nodf tfnfaGbL ug]{ xf]–xNNff ug]{ tyf em}–emu8f ug]{ sfd slxn} ug'{ x'Fb}g . lsgeg] zflGtk"0f{ tl/sf / 5nkmnn] hlxn] klg ;s/fTds phf{ / kl/0ffd k|fKt x'G5 . gLltut k|fjwfg afnSnax? vf]Ng kfpg] clwsf/ afnclwsf/ dxf;lGwn] g} lbPsf] 5 . g]kfnsf] afnaflnsf;DjGwL P]g @)$* df klg afnaflnsfsf] ;+ul7t x'g], e]nf ;Dd]ng ug]{ clwsf/ ;Ddfg u/]sf] 5 eg] ljBfno zflGt If]q lgb]{lzsfn] k|To]s ljBfnodf afnSna clgjfo{ :yfkgf ug'{ k5{ eg]sf] 5 . o;}u/L afnd}qL :yfgLo zf;g lgb]{lzsf tyf 9fFrfn] k|To]s uflj;, g=kf=df Ps– Ps j6f afnSna g]6js{ x'g'k5{ eg]sf] 5 . yk hfgsf/L ;dfh;]jf tyf dfgjclwsf/df dlxnf tyf afnaflnsf -l;lj;_ n] afnSnax?;Fu nfdf] ;do b]lvg} sfo{x? ub}{ cfPsf] 5 . afnaflnsfdfly x'g] lx+;f lj?4 sfo{qmd ug{, hLjgf]kof]uL ;Lkx? l;sfpFg o; ;+:yfn] afnSnanfO{ ;xof]u ug]{ sfo{x? ub}{ klg cfPsf] 5 . xfdL afnSna cleofg cGt/ut afn ;xeflutfnfO{ k|j4{g ub{5f}+ . ;dfh;]jf tyf dfgjclwsf/df dlxnf / afnaflnsf -l;lj;_ kf]=a=g+=M @!$##, a'4gu/, sf7df8f}, kmf]g g+=M )! $&*$%$%, )! $&*)$$^, k|ltlqmofsf nflu lgMz'Ns kmf]g M !^^)–)!–@#@##, kmofS;M )!–$&*!#*^, Od]n M info@cwish.org.np, j]j M www.cwish.org.np , facebook.com/cwishnepal afnaflnsflj?4 s'g} klg lsl;dsf lx+;f, b'Jo{jxf/ ePdf / dgf];fdflhs ;d:of b]vf k/]df ;Dks{ ug'{xf]; . of] gDa/df g]kfnel/ hxfFaf6 kmf]g u/] klg k};f nfUb}g . !^^) )! !)))) jf !)(*