SlideShare a Scribd company logo
สอบราชการ
www.jobthaid.com/ ดาวโหลดแนวข้อสอบราชการ
แนวข้อสอบนายทหารกรรมวิธีข้อมูล
กองทัพอากาศ
ประกอบด้วยเนือหาตามประกาศสอบ จํานวน 250 หน้า
1 ความรู้เกี$ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบความรู้เกี$ยวกับคอมพิวเตอร์
6 แนวข้อสอบความรู้พืนฐานกฎหมายทั$วไป
7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื$อสารบนเครือข่าย
10 หลักการเขียนโปรแกรมเบืองต้น
11 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
12 ความรู้เบืองต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ดาวโหลดข้อสอบที$ www.jobthaid.com
อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที&ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี&ที&สอบได้จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที& facebook
ผลงานการสอบได้ของลูกค้า ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที&นี&
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั&งซื-อมาที& โทร 098-4169482 Line : 0984169482
สามารถนําไปปริ-นเพื&ออ่านได้เลย ราคา 401 บาท
สอบราชการ
www.jobthaid.com/ ดาวโหลดแนวข้อสอบราชการ
ส่งเป็นหนังสือ +ทําเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 701 บาท รวมค่าส่ง ems
ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท รวมค่าส่ง ems
โปรดระวังพวกซือไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต
โอนเสร็จแจ้งเมลหรือที&อยู่ที& kidsana1996na@gmail.com Line : 0984169482

More Related Content

What's hot

แนวข้อสอบอนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบอนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศแนวข้อสอบอนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบอนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบกแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศแนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศแนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กองบิน 2 46
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กองบิน 2 46แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กองบิน 2 46
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กองบิน 2 46
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบกองทัพอากาศแนวข้อสอบกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 

What's hot (9)

แนวข้อสอบอนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบอนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศแนวข้อสอบอนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบอนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบกแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก
 
แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศแนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศแนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กองบิน 2 46
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กองบิน 2 46แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กองบิน 2 46
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ กองบิน 2 46
 
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบกองทัพอากาศแนวข้อสอบกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศ
 

Viewers also liked

sonam new resume
sonam new resumesonam new resume
sonam new resume
sonam sood
 
Petunjuk bagi penulis jurnal ilmiah aksata
Petunjuk bagi penulis jurnal ilmiah aksataPetunjuk bagi penulis jurnal ilmiah aksata
Petunjuk bagi penulis jurnal ilmiah aksata
jurnal aksata
 
Лидерство немыслимого успеха: системное, ясное и критическое мышление. Отзывы...
Лидерство немыслимого успеха: системное, ясное и критическое мышление. Отзывы...Лидерство немыслимого успеха: системное, ясное и критическое мышление. Отзывы...
Лидерство немыслимого успеха: системное, ясное и критическое мышление. Отзывы...
STRADIS
 
Grant Thornton Learning Institute (GTLI)
Grant Thornton Learning Institute (GTLI)Grant Thornton Learning Institute (GTLI)
Grant Thornton Learning Institute (GTLI)
Terry M Ramabulana
 
Universidade do estado do rio de janeiro - AD 1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA
Universidade do estado do rio de janeiro - AD 1 EDUCAÇÃO A DISTANCIAUniversidade do estado do rio de janeiro - AD 1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA
Universidade do estado do rio de janeiro - AD 1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA
Dryelle Do Esdras Allen
 
Persun
PersunPersun
Persun
persunit
 
General Aspects of RSL Certificate
General Aspects of RSL CertificateGeneral Aspects of RSL Certificate
General Aspects of RSL Certificate
Mohamed Ismail Abdul Fahim
 
แนวข้อสอบนักวิชาการจิตรกรรมและประติมากรรม กรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการจิตรกรรมและประติมากรรม กรมศิลปากรแนวข้อสอบนักวิชาการจิตรกรรมและประติมากรรม กรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการจิตรกรรมและประติมากรรม กรมศิลปากร
kidsana pajjaika
 
Herkül vi̇nç hk 45 tpk
Herkül vi̇nç  hk 45 tpkHerkül vi̇nç  hk 45 tpk
Herkül vi̇nç hk 45 tpk
Tuncay
 
Clases de ingles
Clases de inglesClases de ingles
Clases de ingles
moonacademy2
 
тетекина о.ю. дс пос просвет
тетекина о.ю. дс пос просветтетекина о.ю. дс пос просвет
тетекина о.ю. дс пос просвет
rcnovo
 
AD1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA - DRYELLE MENDES DE OLIVEIRA
AD1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA - DRYELLE MENDES DE OLIVEIRAAD1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA - DRYELLE MENDES DE OLIVEIRA
AD1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA - DRYELLE MENDES DE OLIVEIRA
Dryelle Do Esdras Allen
 
Tema 11 prehistoria y edad antigua
Tema 11 prehistoria y edad antiguaTema 11 prehistoria y edad antigua
Tema 11 prehistoria y edad antigua
Maricarmentorrecillaabad
 
NAGA CV 2016
NAGA CV 2016NAGA CV 2016
NAGA CV 2016
nagarajan M
 
Prevención del bullying
Prevención del bullying Prevención del bullying
Prevención del bullying
Fabián Cuevas
 
Websida test
Websida testWebsida test
Websida test
ollecollin
 
GuÍa Agenex 2008 Solar Térmica
GuÍa Agenex 2008 Solar TérmicaGuÍa Agenex 2008 Solar Térmica
GuÍa Agenex 2008 Solar Térmica
Gogely The Great
 
суркова с.э. дс п. просвет
суркова с.э. дс п. просветсуркова с.э. дс п. просвет
суркова с.э. дс п. просвет
rcnovo
 
La canya
La canyaLa canya
La canya
evergesg
 

Viewers also liked (19)

sonam new resume
sonam new resumesonam new resume
sonam new resume
 
Petunjuk bagi penulis jurnal ilmiah aksata
Petunjuk bagi penulis jurnal ilmiah aksataPetunjuk bagi penulis jurnal ilmiah aksata
Petunjuk bagi penulis jurnal ilmiah aksata
 
Лидерство немыслимого успеха: системное, ясное и критическое мышление. Отзывы...
Лидерство немыслимого успеха: системное, ясное и критическое мышление. Отзывы...Лидерство немыслимого успеха: системное, ясное и критическое мышление. Отзывы...
Лидерство немыслимого успеха: системное, ясное и критическое мышление. Отзывы...
 
Grant Thornton Learning Institute (GTLI)
Grant Thornton Learning Institute (GTLI)Grant Thornton Learning Institute (GTLI)
Grant Thornton Learning Institute (GTLI)
 
Universidade do estado do rio de janeiro - AD 1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA
Universidade do estado do rio de janeiro - AD 1 EDUCAÇÃO A DISTANCIAUniversidade do estado do rio de janeiro - AD 1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA
Universidade do estado do rio de janeiro - AD 1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA
 
Persun
PersunPersun
Persun
 
General Aspects of RSL Certificate
General Aspects of RSL CertificateGeneral Aspects of RSL Certificate
General Aspects of RSL Certificate
 
แนวข้อสอบนักวิชาการจิตรกรรมและประติมากรรม กรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการจิตรกรรมและประติมากรรม กรมศิลปากรแนวข้อสอบนักวิชาการจิตรกรรมและประติมากรรม กรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการจิตรกรรมและประติมากรรม กรมศิลปากร
 
Herkül vi̇nç hk 45 tpk
Herkül vi̇nç  hk 45 tpkHerkül vi̇nç  hk 45 tpk
Herkül vi̇nç hk 45 tpk
 
Clases de ingles
Clases de inglesClases de ingles
Clases de ingles
 
тетекина о.ю. дс пос просвет
тетекина о.ю. дс пос просветтетекина о.ю. дс пос просвет
тетекина о.ю. дс пос просвет
 
AD1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA - DRYELLE MENDES DE OLIVEIRA
AD1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA - DRYELLE MENDES DE OLIVEIRAAD1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA - DRYELLE MENDES DE OLIVEIRA
AD1 EDUCAÇÃO A DISTANCIA - DRYELLE MENDES DE OLIVEIRA
 
Tema 11 prehistoria y edad antigua
Tema 11 prehistoria y edad antiguaTema 11 prehistoria y edad antigua
Tema 11 prehistoria y edad antigua
 
NAGA CV 2016
NAGA CV 2016NAGA CV 2016
NAGA CV 2016
 
Prevención del bullying
Prevención del bullying Prevención del bullying
Prevención del bullying
 
Websida test
Websida testWebsida test
Websida test
 
GuÍa Agenex 2008 Solar Térmica
GuÍa Agenex 2008 Solar TérmicaGuÍa Agenex 2008 Solar Térmica
GuÍa Agenex 2008 Solar Térmica
 
суркова с.э. дс п. просвет
суркова с.э. дс п. просветсуркова с.э. дс п. просвет
суркова с.э. дс п. просвет
 
La canya
La canyaLa canya
La canya
 

Similar to แนวข้อสอบนายทหารกรรมวิธีข้อมูล กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมที่ดินแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมที่ดิน
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารวัดผลและประเมิลผลการศึกษา กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารวัดผลและประเมิลผลการศึกษา กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารวัดผลและประเมิลผลการศึกษา กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารวัดผลและประเมิลผลการศึกษา กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กองทัพอากาศแนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์และประเมินการสรรหาข่าวกรอง กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์และประเมินการสรรหาข่าวกรอง กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์และประเมินการสรรหาข่าวกรอง กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์และประเมินการสรรหาข่าวกรอง กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศแนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบสถาปัตยกรรม กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบสถาปัตยกรรม กองทัพอากาศแนวข้อสอบสถาปัตยกรรม กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบสถาปัตยกรรม กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศ
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบกแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก
kidsana pajjaika
 

Similar to แนวข้อสอบนายทหารกรรมวิธีข้อมูล กองทัพอากาศ (20)

แนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมที่ดินแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมที่ดิน
 
แนวข้อสอบนายทหารวัดผลและประเมิลผลการศึกษา กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารวัดผลและประเมิลผลการศึกษา กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารวัดผลและประเมิลผลการศึกษา กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารวัดผลและประเมิลผลการศึกษา กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กองทัพอากาศแนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์และประเมินการสรรหาข่าวกรอง กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์และประเมินการสรรหาข่าวกรอง กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์และประเมินการสรรหาข่าวกรอง กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารวิเคราะห์และประเมินการสรรหาข่าวกรอง กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารเวชระเบียน สถิติ กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศแนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบวิศวกรรมทางไฟฟ้า กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบสถาปัตยกรรม กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบสถาปัตยกรรม กองทัพอากาศแนวข้อสอบสถาปัตยกรรม กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบสถาปัตยกรรม กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารโครงการ ข้อมูล แผนที่ กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารสุขาภิบาล กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารพระธรรมนูญ กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบริการจัดเลี้ยง กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารประมาณราคา กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศแนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายทหารบัญชี การเงิน ตรวจสอบ กองทัพอากาศ
 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบกแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการขนส่งทางบก
 

More from kidsana pajjaika

แนวข้อสอบสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ ป.โท เรียนต่อพยาบาลแนวข้อสอบสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ ป.โท เรียนต่อพยาบาล
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบพยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบพยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต ป.โท เรียนต่อพยาบาลแนวข้อสอบพยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบพยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต ป.โท เรียนต่อพยาบาล
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบ ป โท บริหารงานพยาบาล ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบ ป โท บริหารงานพยาบาล ป.โท เรียนต่อพยาบาลแนวข้อสอบ ป โท บริหารงานพยาบาล ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบ ป โท บริหารงานพยาบาล ป.โท เรียนต่อพยาบาล
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ป.โท เรียนต่อพยาบาลแนวข้อสอบการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ป.โท เรียนต่อพยาบาล
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบการพยาบาลเด็ก ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบการพยาบาลเด็ก ป.โท เรียนต่อพยาบาลแนวข้อสอบการพยาบาลเด็ก ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบการพยาบาลเด็ก ป.โท เรียนต่อพยาบาล
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบพนักงานการเงิน ธกส
แนวข้อสอบพนักงานการเงิน ธกสแนวข้อสอบพนักงานการเงิน ธกส
แนวข้อสอบพนักงานการเงิน ธกส
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบพนักงานประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)แนวข้อสอบพนักงานประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)แนวข้อสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)แนวข้อสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การท่าเรือแห่งประเทศไทยแนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทยแนวข้อสอบพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนักวิชาการ 6 แผนกโครงการและประเมินผล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการ 6 แผนกโครงการและประเมินผล การท่าเรือแห่งประเทศไทยแนวข้อสอบนักวิชาการ 6 แผนกโครงการและประเมินผล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการ 6 แผนกโครงการและประเมินผล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบนักบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบนักบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทยแนวข้อสอบนักบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบนักบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบช่างเทคนิค การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบช่างเทคนิค การท่าเรือแห่งประเทศไทยแนวข้อสอบช่างเทคนิค การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบช่างเทคนิค การท่าเรือแห่งประเทศไทย
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบลูกมือช่างทหารอากาศ กองบิน 2 46
แนวข้อสอบลูกมือช่างทหารอากาศ กองบิน 2 46แนวข้อสอบลูกมือช่างทหารอากาศ กองบิน 2 46
แนวข้อสอบลูกมือช่างทหารอากาศ กองบิน 2 46
kidsana pajjaika
 
แนวข้อสอบพนักงานสูทกรรม กองบิน 2 46
แนวข้อสอบพนักงานสูทกรรม กองบิน 2 46แนวข้อสอบพนักงานสูทกรรม กองบิน 2 46
แนวข้อสอบพนักงานสูทกรรม กองบิน 2 46
kidsana pajjaika
 

More from kidsana pajjaika (20)

แนวข้อสอบสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ ป.โท เรียนต่อพยาบาลแนวข้อสอบสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ ป.โท เรียนต่อพยาบาล
 
แนวข้อสอบพยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบพยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต ป.โท เรียนต่อพยาบาลแนวข้อสอบพยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบพยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต ป.โท เรียนต่อพยาบาล
 
แนวข้อสอบ ป โท บริหารงานพยาบาล ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบ ป โท บริหารงานพยาบาล ป.โท เรียนต่อพยาบาลแนวข้อสอบ ป โท บริหารงานพยาบาล ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบ ป โท บริหารงานพยาบาล ป.โท เรียนต่อพยาบาล
 
แนวข้อสอบการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ป.โท เรียนต่อพยาบาลแนวข้อสอบการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ป.โท เรียนต่อพยาบาล
 
แนวข้อสอบการพยาบาลเด็ก ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบการพยาบาลเด็ก ป.โท เรียนต่อพยาบาลแนวข้อสอบการพยาบาลเด็ก ป.โท เรียนต่อพยาบาล
แนวข้อสอบการพยาบาลเด็ก ป.โท เรียนต่อพยาบาล
 
แนวข้อสอบพนักงานการเงิน ธกส
แนวข้อสอบพนักงานการเงิน ธกสแนวข้อสอบพนักงานการเงิน ธกส
แนวข้อสอบพนักงานการเงิน ธกส
 
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
 
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย (กฟผ)
 
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 
แนวข้อสอบพนักงานประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)แนวข้อสอบพนักงานประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 
แนวข้อสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)แนวข้อสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)แนวข้อสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การท่าเรือแห่งประเทศไทยแนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 
แนวข้อสอบพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทยแนวข้อสอบพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 
แนวข้อสอบนักวิชาการ 6 แผนกโครงการและประเมินผล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการ 6 แผนกโครงการและประเมินผล การท่าเรือแห่งประเทศไทยแนวข้อสอบนักวิชาการ 6 แผนกโครงการและประเมินผล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการ 6 แผนกโครงการและประเมินผล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 
แนวข้อสอบนักบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบนักบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทยแนวข้อสอบนักบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบนักบัญชี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 
แนวข้อสอบช่างเทคนิค การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบช่างเทคนิค การท่าเรือแห่งประเทศไทยแนวข้อสอบช่างเทคนิค การท่าเรือแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบช่างเทคนิค การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 
แนวข้อสอบลูกมือช่างทหารอากาศ กองบิน 2 46
แนวข้อสอบลูกมือช่างทหารอากาศ กองบิน 2 46แนวข้อสอบลูกมือช่างทหารอากาศ กองบิน 2 46
แนวข้อสอบลูกมือช่างทหารอากาศ กองบิน 2 46
 
แนวข้อสอบพนักงานสูทกรรม กองบิน 2 46
แนวข้อสอบพนักงานสูทกรรม กองบิน 2 46แนวข้อสอบพนักงานสูทกรรม กองบิน 2 46
แนวข้อสอบพนักงานสูทกรรม กองบิน 2 46
 

แนวข้อสอบนายทหารกรรมวิธีข้อมูล กองทัพอากาศ

 • 1. สอบราชการ www.jobthaid.com/ ดาวโหลดแนวข้อสอบราชการ แนวข้อสอบนายทหารกรรมวิธีข้อมูล กองทัพอากาศ ประกอบด้วยเนือหาตามประกาศสอบ จํานวน 250 หน้า 1 ความรู้เกี$ยวกับกองทัพอากาศ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้เกี$ยวกับคอมพิวเตอร์ 6 แนวข้อสอบความรู้พืนฐานกฎหมายทั$วไป 7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื$อสารบนเครือข่าย 10 หลักการเขียนโปรแกรมเบืองต้น 11 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม 12 ความรู้เบืองต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ดาวโหลดข้อสอบที$ www.jobthaid.com อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที&ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี&ที&สอบได้จากสนามจริง ติดตามข่าวการสอบราชการที& facebook ผลงานการสอบได้ของลูกค้า ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที&นี& ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั&งซื-อมาที& โทร 098-4169482 Line : 0984169482 สามารถนําไปปริ-นเพื&ออ่านได้เลย ราคา 401 บาท
 • 2. สอบราชการ www.jobthaid.com/ ดาวโหลดแนวข้อสอบราชการ ส่งเป็นหนังสือ +ทําเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 701 บาท รวมค่าส่ง ems ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท รวมค่าส่ง ems โปรดระวังพวกซือไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต โอนเสร็จแจ้งเมลหรือที&อยู่ที& kidsana1996na@gmail.com Line : 0984169482