SlideShare a Scribd company logo
‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫کانوپی‬
Soundproof Diesel Generator
‫های‬ ‫اتاقک‬ ‫از‬ ‫صدا‬ ‫مشکل‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫صدا‬ ‫مسئله‬ ‫مهمترین‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫معموال‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫پورتان‬ ‫پلی‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صداگیر‬ ‫عایق‬ ‫همراه‬ ‫به‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫قوی‬ ‫صداگیر‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫اگزوز‬ ‫خروجی‬ ‫بروی‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ستفاده‬ ‫ا‬
‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫کانوپی‬ ‫ساخت‬ ‫جزییات‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫برای‬ ‫دیزل‬ ‫پیشرو‬ ‫ریان‬ ‫شرکت‬ ‫نماید‬
‫نماید‬ ‫می‬ ‫منتشر‬
‫صداگیر/فوم‬ ‫عایق‬‫پورتان‬ ‫پلی‬
Acoustic Soundproof Foam Sponge
‫این‬ ‫باز‬ ‫سلول‬ ‫ساختار‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫برش‬ ‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یورتان‬ ‫پلی‬ ‫فوم‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫محصولی‬ ‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫فوم‬
‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫عایق‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫برشدهی‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫صدا‬ ‫بیشتر‬ ‫جذب‬ ‫موجب‬ ‫فوم‬ ‫نوع‬‫اتاقک‬ ‫ساخت‬
‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫های‬( ‫ریورب‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫موثری‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیزل‬ ‫اتاقک‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫فوم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫تبدیل‬
،‫خارجی‬ ‫پوشش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫زیبایی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫فوم‬ ‫مزایای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ) ‫آوایی‬ ‫پس‬
‫عوارض‬ ‫داشتن‬ ‫عدم‬ ، ،)‫پاتکس‬ ‫چسب‬ ‫با‬ ( ‫آسان‬ ‫نصب‬‫انسان‬ ‫سالمتی‬ ‫وبرای‬ ‫ژنراتور‬ ‫و‬ ‫دیزل‬ ‫کارکرد‬ ‫برای‬ ‫مشکل‬ ‫ایجاد‬ ‫عدم‬ ‫جانبی‬
‫باشد‬ ‫می‬.
‫نسوز‬ ‫پارچه‬:
Fireproof fabric
‫مقاومت‬ ‫آنها‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫کاربرده‬ ‫به‬ ‫الیاف‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫منسوجات‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫مختلفی‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫نسوز‬ ‫های‬ ‫پارچه‬
‫بین‬ ‫حرارتی‬063‫تا‬0663‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬.
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫مسلح‬ ‫نسوز‬ ‫سیمی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آلومینیوم‬ ‫فویل‬ ‫با‬ ‫شیمیایی‬ ‫و‬ ‫مکانیکی‬ ‫مقاومت‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫پارچه‬ ‫این‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫روکش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آغشته‬ ... ‫و‬ ‫کربن‬ ،‫گرافیت‬ ‫همچون‬ ‫خاصی‬ ‫مواد‬.
‫نسوز‬ ‫نوارهای‬:
‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نوارهای‬ ‫این‬‫لوله‬ ‫پوشانیدن‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نسوز‬ ‫نوارهای‬ ‫از‬ . ‫گردند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫نسوز‬ ‫ها‬ ‫سیم‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫مسلح‬ ‫نسوز‬ ‫الیاف‬ ‫ز‬
‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫حرارتی‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫مشابه‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کوره‬ ‫دیوارهای‬ ،‫بخار‬ ‫های‬
‫گیر‬ ‫باران‬
RAIN CAP Exhaust for Generator
‫می‬ ‫اگزوز‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬ ‫انتها‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫دود‬ ‫خروجی‬ ‫سیستم‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬ ‫قطعه‬ ‫گیر‬ ‫باران‬
‫سبکی‬ ‫صحفه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫غبار‬ ‫گرد‬ ‫و‬ ‫باران‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫مقاومت‬ ‫باید‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫باشد‬
‫ه‬ ‫پشته‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫سایز‬ ‫براساس‬‫نکردن‬ ‫رعایت‬ ‫نماید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫االکلنگی‬ ‫حالت‬ ‫کار‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫خروجی‬ ‫دود‬ ‫ای‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫برنج‬ ‫یا‬ ‫برنز‬ ‫و‬ ‫آلومینیوم‬ ‫آلیاژ‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫را‬ ‫دود‬ ‫خروج‬ ‫عدم‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ ‫صحفه‬ ‫وزن‬
‫اگزوز‬ ‫ارتعاش‬ ‫فابل‬ ‫فلنج‬
Flexible Exhaust Pipe with Flange for Generator
‫کارکرد‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شکلی‬ ‫آکاردونی‬ ‫فلنج‬ ‫از‬ ‫اگزوز‬ ‫منبع‬ ‫و‬ ‫دیزل‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫لرزش‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬
‫دیزل‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫موجب‬ ‫صدا‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫خروجی‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫ترک‬ ‫و‬ ‫شکستی‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫انعطاف‬ ‫دارای‬ ‫دیزل‬
‫شود‬ ‫می‬
‫کن‬ ‫خفه‬ ‫صدا‬
Silencer
‫تداخل‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫بازتاب‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امواج‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫طوری‬ ‫مجراها‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مجرا‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫کن‬ ‫خفه‬ ‫صدا‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫کن‬ ‫خفه‬ ‫صدا‬ ‫این‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫خنثی‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫و‬:
‫می‬ ‫وارد‬ ‫مرکزی‬ ‫مجرای‬ ‫از‬ ‫صدا‬ ‫امواج‬ ‫و‬ ‫اگزوز‬ ‫های‬ ‫گاز‬‫به‬ ‫سوراخ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫برخورد‬ ‫انتهایی‬ ‫ی‬ ‫دیواره‬ ‫به‬ ‫امواج‬ ‫شوند،این‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫دیگر‬ ‫لوله‬ ‫وارد‬ ‫سوراخهایی‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫کن‬ ‫خفه‬ ‫صدا‬ ‫اصلی‬ ‫قسمت‬.
‫مش‬ ‫حجم‬ ‫کننده‬ ‫تشدید‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫وصل‬ ‫اول‬ ‫ی‬ ‫محفظه‬ ‫به‬ ‫سوراخ‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫کننده‬ ‫تشدید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫محفظه‬‫دارد‬ ‫معینی‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫خص‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫چگونه‬ ‫کند‬ ‫خنثی‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫بسامد‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫صدا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫تولید‬ ‫موجی‬ ‫تا‬
‫خروجی‬ ‫گلند‬
Cable Gland
‫بدنه‬ ‫با‬ ‫ننمودن‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫کابل‬ ‫به‬ ‫نرسیدن‬ ‫آسیب‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫گلند‬ ‫از‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کابل‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫برای‬
‫فلزی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬
‫استپ‬ ‫شستی‬
EMERGENCY STOP
‫صورت‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کنتاکت‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫نمایم‬ ‫می‬ ‫مهیا‬ ‫وقت‬ ‫اسرع‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫سیستم‬ ‫قطع‬ ‫امکان‬ ‫استپ‬ ‫شستی‬ ‫گذاشتن‬ ‫با‬
‫میشود‬ ‫خاموش‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫شستی‬ ‫این‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫بروز‬
‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاقک‬ ‫رنگ‬
Color Room
‫تولید‬‫دهه‬ ‫در‬ ‫الکتروستاتیک‬ ‫پودری‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫مصرف‬ ‫و‬0663‫سطح‬ ‫در‬ ‫مایع‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫برخی‬ ‫جایگزین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫صنایع‬ ‫در‬
‫یافت‬ ‫گسترش‬ ‫جهانی‬(‫تزیینی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫خشک‬ ‫پودر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سطوح‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ ‫و‬Decorative‫هم‬ ‫و‬ )
(‫حفاظتی‬ ‫پوشش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Protative.‫شوند‬ ‫می‬ ‫مصرف‬ )‫ا‬‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫فلزی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫فلزی‬ ‫سطوح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اعمال‬ ‫قابلیت‬ ‫ها‬ ‫پوشش‬ ‫ین‬
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آلومینیومی‬ ‫ظروف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گالوانیزه‬ ‫های‬ ‫ورق‬ ‫مانند‬ ‫آهنی‬ ‫غیر‬ ‫فلزی‬ ‫سطوح‬ ‫همچنین‬ ... ‫و‬ ‫برق‬ ‫باشد.تابلوهای‬
‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاقک‬ ‫لوال‬ ‫و‬ ‫قفل‬
Locks and hinges
‫ژ‬ ‫دیزل‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫اپراتور‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫لوال‬ ‫و‬ ‫قفل‬ ‫دارای‬ ‫اتاقک‬ ‫این‬ ‫بیرونی‬ ‫عوامل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نراتور‬
‫باشد‬
‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫حمل‬ ‫قابلیت‬‫لیفتراک‬ ‫و‬ ‫جرثقیل‬ ‫با‬
Portability with crane
‫و‬ ‫لیفتراک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫های‬ ‫سوراخ‬ ‫شاسی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫راحت‬ ‫حمل‬ ‫برای‬‫قسمت‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫چرثقیل‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫مهار‬ ‫قالب‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫تقویت‬ ‫وزن‬ ‫براساس‬ ‫اتاق‬ ‫ستون‬ ‫وسط‬
‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاق‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫سایز‬
RowDescriptionSIZE(H*W*L)Delivery time
1Diesel Generator(32-75)kva255*100*1365
2Diesel Generator(82-125)kva265*110*1455
3Diesel Generator(140-185)kva326*110*1445
4Diesel Generator(200-275)kva380*120*1655
5Diesel Generator(300-450)kva454*140*1888
6Diesel Generator(500-700)kva500*150*2058
7Diesel Generator(800-1100)kva6036*6626*666215
8Diesel Generator(1200-1675)kva06066*6200*6066(23'container)15
‫درخواستی‬ ‫ابعاد‬ ‫براساس‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاقک‬
‫صداگیر‬ ‫اتاقک‬ ‫نصب‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫شاسی‬
‫کنترلی‬ ‫سیستم‬ ‫مشاهده‬ ‫قابلیت‬
‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫راحت‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫سرویس‬
Sadegh.Shikhiy
+98 21 33953461
+98 21 36614019
INFO@SHRPISHRO.COM
WWW.SHRPISHRO.COM
Think Green: Please don't print unless necessary

More Related Content

Similar to DIESEL GENERATOR

قیمت نبشی اصفهان
قیمت نبشی اصفهانقیمت نبشی اصفهان
قیمت نبشی اصفهان
bahareq
 
تفاوت نبشی پرسی و فابریک
تفاوت نبشی پرسی و فابریکتفاوت نبشی پرسی و فابریک
تفاوت نبشی پرسی و فابریک
bahareq
 
قیمت پیچ و مهره
قیمت پیچ و مهره قیمت پیچ و مهره
قیمت پیچ و مهره
bahareq
 
قیمت مش فولادی آجدار و ساده
قیمت مش فولادی آجدار و سادهقیمت مش فولادی آجدار و ساده
قیمت مش فولادی آجدار و ساده
bahareq
 
اصلی ترین تفاوت نبشی و ناودانی
اصلی ترین تفاوت نبشی و ناودانی اصلی ترین تفاوت نبشی و ناودانی
اصلی ترین تفاوت نبشی و ناودانی
bahareq
 
قیمت پشم سنگ در اصفهان
قیمت پشم سنگ در اصفهانقیمت پشم سنگ در اصفهان
قیمت پشم سنگ در اصفهان
bahareq
 
قیمت توری حصاری
قیمت توری حصاری قیمت توری حصاری
قیمت توری حصاری
bahareq
 
قیمت ورق آجدار
 قیمت ورق آجدار قیمت ورق آجدار
قیمت ورق آجدار
bahareq
 
ساخت انواع کلاهک دودکش ساختمان.pdf
ساخت انواع کلاهک دودکش ساختمان.pdfساخت انواع کلاهک دودکش ساختمان.pdf
ساخت انواع کلاهک دودکش ساختمان.pdf
Bending of galvanized sheet
 
قیمت ساندویچ پانل
قیمت ساندویچ پانلقیمت ساندویچ پانل
قیمت ساندویچ پانل
bahareq
 
قیمت خرپا تیرچه صنعتی
قیمت خرپا تیرچه صنعتیقیمت خرپا تیرچه صنعتی
قیمت خرپا تیرچه صنعتی
bahareq
 
صنایع مفتولی ایران
صنایع مفتولی ایرانصنایع مفتولی ایران
صنایع مفتولی ایران
bahareq
 
قیمت فوم سقفی اصفهان
قیمت فوم سقفی اصفهانقیمت فوم سقفی اصفهان
قیمت فوم سقفی اصفهان
bahareq
 
مهمترین تفاوت ناودانی سبک و سنگین
مهمترین تفاوت ناودانی سبک و سنگینمهمترین تفاوت ناودانی سبک و سنگین
مهمترین تفاوت ناودانی سبک و سنگین
bahareq
 
ده تفاوت اصلی ناودانی سبک و سنگین
ده تفاوت اصلی ناودانی سبک و سنگین ده تفاوت اصلی ناودانی سبک و سنگین
ده تفاوت اصلی ناودانی سبک و سنگین
bahareq
 
قیمت لوله
قیمت لولهقیمت لوله
قیمت لوله
bahareq
 
قیمت گریتینگ فلزی
قیمت گریتینگ فلزیقیمت گریتینگ فلزی
قیمت گریتینگ فلزی
bahareq
 
محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟
محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟
محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟
bahareq
 
نحوه جوشکاری ورق گالوانیزه
نحوه جوشکاری ورق گالوانیزهنحوه جوشکاری ورق گالوانیزه
نحوه جوشکاری ورق گالوانیزه
bahareq
 
شناخت تفاوت های نبشی و سپری
شناخت تفاوت های نبشی و سپریشناخت تفاوت های نبشی و سپری
شناخت تفاوت های نبشی و سپری
bahareq
 

Similar to DIESEL GENERATOR (20)

قیمت نبشی اصفهان
قیمت نبشی اصفهانقیمت نبشی اصفهان
قیمت نبشی اصفهان
 
تفاوت نبشی پرسی و فابریک
تفاوت نبشی پرسی و فابریکتفاوت نبشی پرسی و فابریک
تفاوت نبشی پرسی و فابریک
 
قیمت پیچ و مهره
قیمت پیچ و مهره قیمت پیچ و مهره
قیمت پیچ و مهره
 
قیمت مش فولادی آجدار و ساده
قیمت مش فولادی آجدار و سادهقیمت مش فولادی آجدار و ساده
قیمت مش فولادی آجدار و ساده
 
اصلی ترین تفاوت نبشی و ناودانی
اصلی ترین تفاوت نبشی و ناودانی اصلی ترین تفاوت نبشی و ناودانی
اصلی ترین تفاوت نبشی و ناودانی
 
قیمت پشم سنگ در اصفهان
قیمت پشم سنگ در اصفهانقیمت پشم سنگ در اصفهان
قیمت پشم سنگ در اصفهان
 
قیمت توری حصاری
قیمت توری حصاری قیمت توری حصاری
قیمت توری حصاری
 
قیمت ورق آجدار
 قیمت ورق آجدار قیمت ورق آجدار
قیمت ورق آجدار
 
ساخت انواع کلاهک دودکش ساختمان.pdf
ساخت انواع کلاهک دودکش ساختمان.pdfساخت انواع کلاهک دودکش ساختمان.pdf
ساخت انواع کلاهک دودکش ساختمان.pdf
 
قیمت ساندویچ پانل
قیمت ساندویچ پانلقیمت ساندویچ پانل
قیمت ساندویچ پانل
 
قیمت خرپا تیرچه صنعتی
قیمت خرپا تیرچه صنعتیقیمت خرپا تیرچه صنعتی
قیمت خرپا تیرچه صنعتی
 
صنایع مفتولی ایران
صنایع مفتولی ایرانصنایع مفتولی ایران
صنایع مفتولی ایران
 
قیمت فوم سقفی اصفهان
قیمت فوم سقفی اصفهانقیمت فوم سقفی اصفهان
قیمت فوم سقفی اصفهان
 
مهمترین تفاوت ناودانی سبک و سنگین
مهمترین تفاوت ناودانی سبک و سنگینمهمترین تفاوت ناودانی سبک و سنگین
مهمترین تفاوت ناودانی سبک و سنگین
 
ده تفاوت اصلی ناودانی سبک و سنگین
ده تفاوت اصلی ناودانی سبک و سنگین ده تفاوت اصلی ناودانی سبک و سنگین
ده تفاوت اصلی ناودانی سبک و سنگین
 
قیمت لوله
قیمت لولهقیمت لوله
قیمت لوله
 
قیمت گریتینگ فلزی
قیمت گریتینگ فلزیقیمت گریتینگ فلزی
قیمت گریتینگ فلزی
 
محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟
محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟
محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟
 
نحوه جوشکاری ورق گالوانیزه
نحوه جوشکاری ورق گالوانیزهنحوه جوشکاری ورق گالوانیزه
نحوه جوشکاری ورق گالوانیزه
 
شناخت تفاوت های نبشی و سپری
شناخت تفاوت های نبشی و سپریشناخت تفاوت های نبشی و سپری
شناخت تفاوت های نبشی و سپری
 

DIESEL GENERATOR

  • 1. ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫کانوپی‬ Soundproof Diesel Generator ‫های‬ ‫اتاقک‬ ‫از‬ ‫صدا‬ ‫مشکل‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫صدا‬ ‫مسئله‬ ‫مهمترین‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫معموال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پورتان‬ ‫پلی‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صداگیر‬ ‫عایق‬ ‫همراه‬ ‫به‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫قوی‬ ‫صداگیر‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫اگزوز‬ ‫خروجی‬ ‫بروی‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ستفاده‬ ‫ا‬ ‫ذیل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫کانوپی‬ ‫ساخت‬ ‫جزییات‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫برای‬ ‫دیزل‬ ‫پیشرو‬ ‫ریان‬ ‫شرکت‬ ‫نماید‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫صداگیر/فوم‬ ‫عایق‬‫پورتان‬ ‫پلی‬ Acoustic Soundproof Foam Sponge ‫این‬ ‫باز‬ ‫سلول‬ ‫ساختار‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫برش‬ ‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫یورتان‬ ‫پلی‬ ‫فوم‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫محصولی‬ ‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫فوم‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫عایق‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫برشدهی‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫صدا‬ ‫بیشتر‬ ‫جذب‬ ‫موجب‬ ‫فوم‬ ‫نوع‬‫اتاقک‬ ‫ساخت‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫های‬( ‫ریورب‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫کاهش‬ ‫در‬ ‫موثری‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دیزل‬ ‫اتاقک‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫فوم‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ،‫خارجی‬ ‫پوشش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫زیبایی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫مرغی‬ ‫تخم‬ ‫شانه‬ ‫فوم‬ ‫مزایای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ) ‫آوایی‬ ‫پس‬ ‫عوارض‬ ‫داشتن‬ ‫عدم‬ ، ،)‫پاتکس‬ ‫چسب‬ ‫با‬ ( ‫آسان‬ ‫نصب‬‫انسان‬ ‫سالمتی‬ ‫وبرای‬ ‫ژنراتور‬ ‫و‬ ‫دیزل‬ ‫کارکرد‬ ‫برای‬ ‫مشکل‬ ‫ایجاد‬ ‫عدم‬ ‫جانبی‬ ‫باشد‬ ‫می‬.
  • 2. ‫نسوز‬ ‫پارچه‬: Fireproof fabric ‫مقاومت‬ ‫آنها‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫کاربرده‬ ‫به‬ ‫الیاف‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫منسوجات‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫مختلفی‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫نسوز‬ ‫های‬ ‫پارچه‬ ‫بین‬ ‫حرارتی‬063‫تا‬0663‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫درجه‬. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫مسلح‬ ‫نسوز‬ ‫سیمی‬ ‫های‬ ‫رشته‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آلومینیوم‬ ‫فویل‬ ‫با‬ ‫شیمیایی‬ ‫و‬ ‫مکانیکی‬ ‫مقاومت‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫پارچه‬ ‫این‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫روکش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آغشته‬ ... ‫و‬ ‫کربن‬ ،‫گرافیت‬ ‫همچون‬ ‫خاصی‬ ‫مواد‬. ‫نسوز‬ ‫نوارهای‬: ‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نوارهای‬ ‫این‬‫لوله‬ ‫پوشانیدن‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نسوز‬ ‫نوارهای‬ ‫از‬ . ‫گردند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫نسوز‬ ‫ها‬ ‫سیم‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫مسلح‬ ‫نسوز‬ ‫الیاف‬ ‫ز‬ ‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫حرارتی‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫مشابه‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کوره‬ ‫دیوارهای‬ ،‫بخار‬ ‫های‬ ‫گیر‬ ‫باران‬ RAIN CAP Exhaust for Generator ‫می‬ ‫اگزوز‬ ‫قسمت‬ ‫ترین‬ ‫انتها‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫دود‬ ‫خروجی‬ ‫سیستم‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬ ‫قطعه‬ ‫گیر‬ ‫باران‬ ‫سبکی‬ ‫صحفه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫غبار‬ ‫گرد‬ ‫و‬ ‫باران‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫مقاومت‬ ‫باید‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫باشد‬
  • 3. ‫ه‬ ‫پشته‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫سایز‬ ‫براساس‬‫نکردن‬ ‫رعایت‬ ‫نماید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫االکلنگی‬ ‫حالت‬ ‫کار‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫خروجی‬ ‫دود‬ ‫ای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫برنج‬ ‫یا‬ ‫برنز‬ ‫و‬ ‫آلومینیوم‬ ‫آلیاژ‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫را‬ ‫دود‬ ‫خروج‬ ‫عدم‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ ‫صحفه‬ ‫وزن‬ ‫اگزوز‬ ‫ارتعاش‬ ‫فابل‬ ‫فلنج‬ Flexible Exhaust Pipe with Flange for Generator ‫کارکرد‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شکلی‬ ‫آکاردونی‬ ‫فلنج‬ ‫از‬ ‫اگزوز‬ ‫منبع‬ ‫و‬ ‫دیزل‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫لرزش‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫دیزل‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫موجب‬ ‫صدا‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫خروجی‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫ترک‬ ‫و‬ ‫شکستی‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫انعطاف‬ ‫دارای‬ ‫دیزل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کن‬ ‫خفه‬ ‫صدا‬ Silencer ‫تداخل‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫بازتاب‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امواج‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫طوری‬ ‫مجراها‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مجرا‬ ‫ای‬ ‫دسته‬ ‫کن‬ ‫خفه‬ ‫صدا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫کن‬ ‫خفه‬ ‫صدا‬ ‫این‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫خنثی‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫و‬: ‫می‬ ‫وارد‬ ‫مرکزی‬ ‫مجرای‬ ‫از‬ ‫صدا‬ ‫امواج‬ ‫و‬ ‫اگزوز‬ ‫های‬ ‫گاز‬‫به‬ ‫سوراخ‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫برخورد‬ ‫انتهایی‬ ‫ی‬ ‫دیواره‬ ‫به‬ ‫امواج‬ ‫شوند،این‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫دیگر‬ ‫لوله‬ ‫وارد‬ ‫سوراخهایی‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫گردند‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫کن‬ ‫خفه‬ ‫صدا‬ ‫اصلی‬ ‫قسمت‬. ‫مش‬ ‫حجم‬ ‫کننده‬ ‫تشدید‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫وصل‬ ‫اول‬ ‫ی‬ ‫محفظه‬ ‫به‬ ‫سوراخ‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫کننده‬ ‫تشدید‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫محفظه‬‫دارد‬ ‫معینی‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫خص‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫چگونه‬ ‫کند‬ ‫خنثی‬ ‫را‬ ‫مشخص‬ ‫بسامد‬ ‫با‬ ‫هایی‬ ‫صدا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫تولید‬ ‫موجی‬ ‫تا‬ ‫خروجی‬ ‫گلند‬
  • 4. Cable Gland ‫بدنه‬ ‫با‬ ‫ننمودن‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫کابل‬ ‫به‬ ‫نرسیدن‬ ‫آسیب‬ ‫باعث‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫گلند‬ ‫از‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کابل‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫برای‬ ‫فلزی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫استپ‬ ‫شستی‬ EMERGENCY STOP ‫صورت‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کنتاکت‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫نمایم‬ ‫می‬ ‫مهیا‬ ‫وقت‬ ‫اسرع‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫سیستم‬ ‫قطع‬ ‫امکان‬ ‫استپ‬ ‫شستی‬ ‫گذاشتن‬ ‫با‬ ‫میشود‬ ‫خاموش‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫شستی‬ ‫این‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫بروز‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاقک‬ ‫رنگ‬ Color Room
  • 5. ‫تولید‬‫دهه‬ ‫در‬ ‫الکتروستاتیک‬ ‫پودری‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫مصرف‬ ‫و‬0663‫سطح‬ ‫در‬ ‫مایع‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫برخی‬ ‫جایگزین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫یافت‬ ‫گسترش‬ ‫جهانی‬(‫تزیینی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫خشک‬ ‫پودر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سطوح‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ ‫و‬Decorative‫هم‬ ‫و‬ ) (‫حفاظتی‬ ‫پوشش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬Protative.‫شوند‬ ‫می‬ ‫مصرف‬ )‫ا‬‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫فلزی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫فلزی‬ ‫سطوح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اعمال‬ ‫قابلیت‬ ‫ها‬ ‫پوشش‬ ‫ین‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آلومینیومی‬ ‫ظروف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گالوانیزه‬ ‫های‬ ‫ورق‬ ‫مانند‬ ‫آهنی‬ ‫غیر‬ ‫فلزی‬ ‫سطوح‬ ‫همچنین‬ ... ‫و‬ ‫برق‬ ‫باشد.تابلوهای‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاقک‬ ‫لوال‬ ‫و‬ ‫قفل‬ Locks and hinges ‫ژ‬ ‫دیزل‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫اپراتور‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫لوال‬ ‫و‬ ‫قفل‬ ‫دارای‬ ‫اتاقک‬ ‫این‬ ‫بیرونی‬ ‫عوامل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نراتور‬ ‫باشد‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫حمل‬ ‫قابلیت‬‫لیفتراک‬ ‫و‬ ‫جرثقیل‬ ‫با‬
  • 6. Portability with crane ‫و‬ ‫لیفتراک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫های‬ ‫سوراخ‬ ‫شاسی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫راحت‬ ‫حمل‬ ‫برای‬‫قسمت‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫چرثقیل‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مهار‬ ‫قالب‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫تقویت‬ ‫وزن‬ ‫براساس‬ ‫اتاق‬ ‫ستون‬ ‫وسط‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاق‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫سایز‬ RowDescriptionSIZE(H*W*L)Delivery time 1Diesel Generator(32-75)kva255*100*1365 2Diesel Generator(82-125)kva265*110*1455 3Diesel Generator(140-185)kva326*110*1445 4Diesel Generator(200-275)kva380*120*1655 5Diesel Generator(300-450)kva454*140*1888 6Diesel Generator(500-700)kva500*150*2058 7Diesel Generator(800-1100)kva6036*6626*666215 8Diesel Generator(1200-1675)kva06066*6200*6066(23'container)15
  • 7. ‫درخواستی‬ ‫ابعاد‬ ‫براساس‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫اتاقک‬ ‫صداگیر‬ ‫اتاقک‬ ‫نصب‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫شاسی‬
  • 8. ‫کنترلی‬ ‫سیستم‬ ‫مشاهده‬ ‫قابلیت‬ ‫ژنراتور‬ ‫دیزل‬ ‫راحت‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ Sadegh.Shikhiy +98 21 33953461 +98 21 36614019 INFO@SHRPISHRO.COM WWW.SHRPISHRO.COM Think Green: Please don't print unless necessary