SlideShare a Scribd company logo
ДАРХАН ХОТЫН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ГИДРАВЛИКИЙН
ТУРШИЛТЫГ ГОРИМЫН ОНОВЧЛОЛД АШИГЛАХ НЬ
Оюунчимэг.Л, Анхбаатар.Б, Даваасүрэн.Х
ШУТИС ДаТС Инженерчлэлийн тэнхим
louynaa28@yahoo.com, ankhaa_6164@yahoo.com
Хураангуй
"Дархан хотын дулаан хангамжийн системийн гидравликийн туршилтыг
горимын оновчлолд ашиглах нь" сэдэвт судалгааны ажлаараа сүлжээний
ашиглалтын үеийн горимыг оновчтой тодорхойлж гидравликийн тогтворжилтыг
хангах зорилгоор гидравликийн туршилтийн үр дүнг боловсруулан гидравлик
горимын тооцоотой жишиж нэгдсэн дүгнэлтийг гарган тооцоонд ашиглах
зорилготой. Судалгаанд сүлжээний горимын схем, 2013 оны Дархан хотын дулаан
хангамжийн системийн гидравлик горимын туршилтыг анхдагч өгөгдөл болгон
ашиглаж, Ангара программыг ашиглан үр дүнгээ гаргаж авсан.Техник ашиглалтын
дүрмийн дагуу 5 жилд нэг удаа гидравлик туршилт явуулах ѐстой боловч 1998 онд
анх удаа гидравлик туршилт явуулж, түүнээс хойш 15 жилийн хугацаанд нэг ч удаа
гидравлик туршилт явуулж байгаагүй байна. Гидравлик туршилт нь шугам хоолойн
гидравлик тодорхойломжийг тодорхойлохоос гадна бохирдлоос, хаалт арматурын
гэмтлээс, диаметр багассанаас болон бусад шалтгаанаас болж эсэргүүцэл ихэссэн
хэсгүүдийг илрүүлэх боломж олгодог. Туршилтын үед дэс дараалсан хэд хэдэн
хэсгүүдийн эхлэл ба төгсгөл хэсэг дээрх даралт, шугам хоолой дахь усны
зарцуулалт ба температурыг нэгэн зэрэг хэмждэг. Туршилт үргэлжлэх бүх
хугацаанд ДЦС-ын гаргалгаан дээр даралт болон зарцуулалтын тогтмол горимыг
барьж ажилладаг.
Түлхүүр үг: оновчтой горим, бодит хэмнэлт, барзгарын дундаж өндөр
Дархан хотын дулаан хангамжийн системийн өнөөгийн байдал
1965 онд 48 МВт-ын хүчин чадал бүхий Дарханы дулааны цахилгаан станц
ашиглалтанд орж, ДЦС-аас шинэ Дархан хүртэлх 700 мм-ийн голчтой 4 хос км
дулаан дамжуулах шугам баригдсанаар Дархан хотын төвлөрсөн дулаан
хангамжийн систем үүссэн түүхтэй.
Дархан хотын дулаан хангамжийн систем нь нийт 92.2 хос км дулааны шугамтай
бөгөөд үүнээс дамжуулах шугам 20.7 хос км, түгээх шугам 79.9 хос км, уур
конденсатын шугам 5.7 км байна. Насосны 3 дэд станц, 5 дулаан хуваарилах
төвтэй. Дарханы дулаан хангамжийнсистемийн онцлог нь халаалтын системийн
хувьд “хамааралтайсхем”-тэй, хэрэгцээний халуун усны хувьд “нээлттэй систем”-
тэй байхаар зураг төсөл хийгдсэн. Дархан хотын халаалт, хэрэгцээний халуун усны
хэрэглээнд жилд дунджаар 450-480 мянган Гкал дулааны эрчим хүч зарцуулагдаж
байна. Дулаан хангамжийн системийг хаалттай схемд шилжүүлэх, өөрөөр хэлбэл
сүлжээний усны дулааныг ашиглан хүйтэн усыг халаах цогц төхөөрөмжүүдийг
шинээр тоноглон хэрэглэгчдэд ундны цэвэр, халуун ус өгдөг болох, усны алдагдлыг
бууруулахталаар дэс дараалсан ажлуудыг бодлогын хүрээнд авч үзэн амжилттай
хэрэгжүүлсээр байна. [7]
Оршил
Дулаан хангамжийн усан систем нь гидравликийн харилцан уялдаатай олон
тооны хэрэглэгчдийг нэгтгэсэн цогцолбор юм. Дулаан хангамжийн системийн
үндсэн хэсгүүд болох үүсгүүр, сүлжээ, хэрэглэгчид хоорондоо гидравликийн хувьд
дулаан зөөх биеэр дамжин нягт холбоотой ажилладаг. Тэдгээрийн үйл ажиллагааг
нэг горимд нийцүүлэн удирдан зохицуулах шаардлага ашиглалтын явцад байнга
гарна. Ийм системийг хамгийн оновчтой горимоор ажиллуулахын тулд түүнд
холбогдсон тоног, төхөөрөмжүүд болон хэрэглэгчдийн гидравликийн
тодорхойломжийг нарийн судалж мэдэх хэрэгтэй.
Дулаан хангамжийн системийн гидравликийн горим насосууд ба сүлжээний үйл
ажиллагаанаас хамаарна. Насосны бүтээмж ба үүсгэх даралтын (түрэлт)
хамаарлыг түүний гидравликийн тодорхойломж гэж нэрлэх бөгөөд техникийн
паспортонд график байдлаар заагдана.
Шугам сүлжээний гидравлик тооцоо хийхдээ гадаргуугийн барзгарын дундаж
өндөр кэ хоолой үйлдвэрлэх технологи, ашиглалтын нөхцөлөөс хамаарч 0,05...2 мм
хооронд сонгож тооцоо хийж байна.
Үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүлжээний хувьд өөрөөр хэлбэл хоолойн
диаметр тодорхой байх ашиглалтын нөхцөлд гидравликийн тооцоо нь сүлжээний
хэсгүүд дээрх усны даралтын уналт, мөн сүлжээний дурын цэгт даралт ямар
байгааг ачааллын өөрчлөлт бүрд тодорхойлох зорилго агуулдаг
онцлогтой.Гадаргуугийн барзгарын өндөр ашиглалтын явцад зэв ба хагаас
шалтгаалан нэмэгдэж болох учраас түүний утгыг гидравликийн туршилтаар 5-аас
доошгүй жил тутамд нарийвчлан тогтоож тооцоо ба горимын тохируулгад тусгаж
байх шаардлагатай. Барзгарын дундаж өндрийг Кэ хоолойн дотоод радиуст
харьцуулсан хэмжигдэхүүнийг (Кэ/г) харьцангуй өндөр гэнэ.
2013 оны 9-р сард хийсэн Дарханы дулаан дамжуулах сүлжээнд хийсэн
гидравлик туршилтын өгөгдлүүдийг ашиглан Ангара программын тооцооны үр
дүнгээр төв шугамын ба бусад хэсгүүдийн гидравликийн тооцоог хийж түүний үр
дүнг нэгтгэн пьезометрийн графикийг байгуулав.
Дулааны сүлжээний пьезометрийн график
Дулааны сүлжээний төсөл зохиох болон ашиглалтын ажлыг зөв оновчтой
явуулахад пьезометрийн график чухал ач холбогдолтой. Пьезометрийн график
дээр дулааны төв шугам сунгагдах газрын гадаргуу ба холбогдох барилгын өндөр,
сүлжээний усны түрэлтийн хэмжээг нэг ижил масштабаар дүрсэлж түүний
тусламжтайгаар дулааны сүлжээний дурын цэг дээр өгөх ба буцах шугамын усны
түрэлтийг тогтооно. Пьезометрийн графикийг дулааны сүлжээний гидравликийн
тооцооны үр дүнг ашиглан шугам сүлжээний ажиллагааны статик ба динамик
горимоор байгуулна.
Статик горим нь сүлжээний усны насос ажиллаагүй байх үед нэмэлт усны
насосоор дулааны сүлжээнд бий болох даралтаар тодорхойлогдоно. Өөрөөр
хэлбэл дулаан хангамжийн системд сүлжээний ус харьцангуй хөдөлгөөнгүй
байдалд байх үеийн даралтыг хэлнэ.
Динамикгорим нь сүлжээний насос ажиллаж байх үеийн буюу дулаан
хангамжийн системээр ус байнга эргэх үеийн даралтаар тодорхойлогдоно.
Гидравлик тооцоо хийхийн өмнө шугамын жигд бус гадаргуу үүсгэж байгаа
барзгарын дундаж өндөр кэхоолой үйлдвэрлэх технологи, ашиглалтын нөхцөлөөс
хамааруулан дараах байдлаар сонгож тооцоо хийж байв.(Хүснэгт№1). Гидравлик
тооцоо хийсний үр дүнд шугамын жигд бус гадаргуу үүсгэж байгаа барзгарын
дундаж өндөр кэ дараах байдлаар тогтоогдов. (Хүснэгт№2)
Дархан хотын дулаан хангамжийн системийн гидравликийн туршилтыг горимын оновчлолд ашиглах нь
ГИДРАВЛИК ТУРШИЛТ ХИЙХ ҮЕИЙН УРЬДЧИЛСАН ГИДРАВЛИК ТООЦОО /2013 ОН/
Хүснэгт №1
Туршилтын 1-р хэсэг (Пав№14-27)
Хэсгийнэхлэлийннэр
/тооцоонысхемээр/
Хэсгийнтөгсгөлийннэр
/тооцоонысхемээр/
Диаметр,мм
Урт,м
Зарцуулалт,т/ц
Хурд,м/с
Байршлийннийлбэр
эсэргүүцлийнкоэф-т
Шугамынүрэлтийн
коэффициент
Даралтынхувийншугаман
уналт,мм/м
Даралтыншугамануналт,
м.у.б
БЭК-ээсунахдаралт,м.у.б
Хэсгийндаралтынбүрэн
уналт,м.у.б
Даралтынуналтөссөн
дүнгээр,м.у.б
Тухайнцэгдэхболомжит
түрэлтм.у.б
Эхлэл Төгс D L G W БЭК Kэ Lя Rл Hл Hм Hп Hк Hр
ДЦС Кол 800 15 1400 0.79 5.1 0.5 0.018 0.69 0.01 0.16
0.3
4
0.34
129.
66
Кол К1 800 268 1400 0.79 11.6 0.5 0.018 0.69 0.18 0.36
1.0
9
1.43
128.
57
К1 Пав1 800 400 1400 0.79 11.0 0.5 0.018 0.69 0.28 0.34
1.2
4
2.67
127.
33
Пав1 Пав2 800 1349 1400 0.79 44.4 0.5 0.018 0.69 0.93 1.38
4.6
3
7.29
122.
71
Пав2 Пав3 800 1974 1400 0.79 40.4 0.5 0.018 0.69 1.36 1.26
5.2
4
12.53
117.
47
Пав3 К8 800 413 1400 0.79 34.2 0.5 0.018 0.69 0.28 1.07
2.7
0
15.23
114.
77
К8 К12 800 440 1400 0.79 27.8 0.5 0.018 0.69 0.30 0.87
2.3
4
17.57
112.
43
К12 К14 700 482 1400 1.04 29.6 0.7 0.020 1.50 0.72 1.58
4.5
9
22.16
107.
84
К14 К18 600 1233 1400 1.41 51.8 0.7 0.020 3.36 4.15 5.11
18.
51
40.67
89.3
3
К18 К22 600 696 1400 1.41 35.2 0.7 0.020 3.36 2.34 3.47
11.
62
52.30
77.7
0
К22 К27 600 858 1050 1.06 49.8 0.7 0.020 1.89 1.62 2.76
8.7
7
61.07
68.9
3
К27 К32 350 635 500 1.48 32.2 0.7 0.023 7.29 4.63 3.50
16.
26
77.32
52.6
8
К32 К35 300 580 200 0.81 39.6 0.7 0.024 2.63 1.53 1.27
5.6
0
82.92
47.0
8
К35 К39 300 388 100 0.40 14.9 0.7 0.024 0.66 0.26 0.12
0.7
5
83.67
46.3
3
К39 К40 200 212 100 0.91 6.6 0.7 0.027 5.59 1.18 0.27
2.9
1
86.58
43.4
2
К27 К45 400 657 550 1.25 71.0 0.7 0.023 4.37 2.87 5.47
16.
68
103.26
26.7
4
К22 К22П 200 1 200 1.82 4.5 0.7 0.027 22.36 0.02 0.73
1.5
1
104.77
25.2
3
К22 К22П 150 1 150 2.42 4.5 0.7 0.030 57.66 0.06 1.30
2.7
2
107.50
22.5
0
K31 K31П 150 1 150 2.42 4.5 0.7 0.030 57.66 0.06 1.30
2.7
2
110.22
19.7
8
К31 К31П 150 1 150 2.42 4.5 0.7 0.030 57.66 0.06 1.30
2.7
2
112.94
17.0
6
К35 К35П 100 1 100 3.63 4.5 0.7 0.034 220.57 0.22 2.93
6.3
1
119.25
10.7
5
K40 K40П 150 1 100 1.61 4.5 0.7 0.030 25.63 0.03 0.58
1.2
1
120.46 9.54
K45 К45П 100 1 40 1.45 4.5 0.7 0.034 35.29 0.04 0.47
1.0
1
121.47 8.53
К45 К45П 250 1 510 2.96 4.5 0.7 0.026 44.73 0.04 1.95
4.0
0
125.46 4.54
∑G= 1400 ∑P=
125
.46
ГИДРАВЛИК ТУРШИЛТ ХИЙХ ҮЕИЙН УРЬДЧИЛСАН ГИДРАВЛИК ТООЦОО /2013 ОН/
Туршилтын 2-р хэсэг (К8-К75)
Хэсгийнэхлэлийннэр/тооцооны
схемээр/
Хэсгийнтөгсгөлийннэр/тооцооны
схемээр/
Диаметр,мм
Урт,м
Зарцуулалт,т/ц
Хурд,м/с
Байршлийннийлбэрэсэргүүцлийн
коэф-т
Шугамынүрэлтийнкоэффициент
Даралтынхувийншугамануналт,
мм/м
Даралтыншугамануналт,м.у.б
БЭК-ээсунахдаралт,м.у.б
Хэсгийндаралтынбүрэнуналт,
м.у.б
Даралтынуналтөссөндүнгээр,
м.у.б
Тухайнцэгдэхболомжиттүрэлт
м.у.б
Эхлэл Төгс D L G W БЭК Kэ Lя Rл Hл Hм Hп Hк Hр
ДЦС Кол 600 15 500 0.50 5.1 0.5 0.050 1.05 0.02 0.06 0.16 0.16 139.84
Кол К1 800 268 500 0.28 11.6 0.5 0.046 0.23 0.06 0.05 0.22 0.38 139.62
К1 Пав1 800 400 500 0.28 11.0 0.5 0.018 0.09 0.04 0.04 0.16 0.53 139.47
Пав1 Пав2 800 1349 500 0.28 44.4 0.5 0.018 0.09 0.12 0.18 0.59 1.12 138.88
Пав2 Пав3 800 1974 500 0.28 40.4 0.5 0.018 0.09 0.17 0.16 0.67 1.79 138.21
Пав3 К8 800 413 500 0.28 34.2 0.5 0.018 0.09 0.04 0.14 0.34 2.14 137.86
К8 К70 350 218 500 1.48 11.2 0.5 0.021 6.68 1.46 1.22 5.35 7.48 132.52
К70 К71 350 326 500 1.48 16.8 0.7 0.023 7.29 2.38 1.82 8.41 15.89 124.11
К71 К72 350 200 500 1.48 19.8 0.7 0.023 7.29 1.46 2.15 7.22 23.11 116.89
К72 К73 350 114 500 1.48 7.6 0.7 0.023 7.29 0.83 0.83 3.31 26.42 113.58
К73 К74 350 205 500 1.48 13.2 0.7 0.023 7.29 1.50 1.43 5.86 32.28 107.72
К74 К75 350 140 500 1.48 13.2 0.7 0.023 7.29 1.02 1.43 4.91 37.19 102.81
K75 K77 200 566 300 2.72 12.9 0.7 0.027 50.31 28.47 4.73 66.41 103.59 36.41
К75 К75П 100 1 200 7.26 4.5 0.7 0.034 882.27 0.88 11.73 25.23 128.82 11.18
K77 K77П 150 1 300 4.84 4.5 0.7 0.030 230.64 0.23 5.21 10.89 139.72 0.28
∑G= 500 ∑P= 139.72
уршилтын 3-р хэсэг (К27-К45)
Хэсгийнэхлэлийннэр/тооцооны
схемээр/
Хэсгийнтөгсгөлийннэр/тооцооны
схемээр/
Диаметр,мм
Урт,м
Зарцуулалт,т/ц
Хурд,м/с
Байршлийннийлбэрэсэргүүцлийн
коэф-т
Шугамынүрэлтийнкоэффициент
Даралтынхувийншугамануналт,
мм/м
Даралтыншугамануналт,м.у.б
БЭК-ээсунахдаралт,м.у.б
Хэсгийндаралтынбүрэнуналт,
м.у.б
Даралтынуналтөссөндүнгээр,
м.у.б
Тухайнцэгдэхболомжиттүрэлт
м.у.б
Эхлэл Төгс D L G W БЭК Kэ Lя Rл Hл Hм Hп Hк Hр
ДЦС Кол 600 15 1400 1.41 5.1 0.5 0.050 8.21 0.123 0.50 1.25 1.25 90.75
Кол К1 800 268 1400 0.79 23.2 0.5 0.046 1.81 0.48 0.72 2.42 3.67 88.33
К1 Пав1 800 400 1400 0.79 34.2 0.5 0.018 0.69 0.28 1.07 2.68 6.35 85.65
Пав1 Пав2 800 1349 1400 0.79 44.4 0.5 0.018 0.69 0.93 1.38 4.63 10.98 81.02
Пав2 Пав3 800 1974 1400 0.79 40.4 0.5 0.018 0.69 1.36 1.26 5.24 16.21 75.79
Пав3 К8 800 413 1400 0.79 34.2 0.5 0.018 0.69 0.28 1.07 2.70 18.91 73.09
К8 К12 800 440 1400 0.79 27.8 0.5 0.018 0.69 0.30 0.87 2.34 21.25 70.75
К12 К14 600 482 1400 1.41 29.6 0.7 0.020 3.36 1.62 2.92 9.08 30.33 61.67
К14 К18 600 1233 1400 1.41 51.8 0.7 0.020 3.36 4.15 5.11 18.51 48.84 43.16
К18 К22 600 696 1400 1.41 35.2 0.7 0.020 3.36 2.34 3.47 11.62 60.46 31.54
К22 К27 600 858 1050 1.06 49.8 0.7 0.020 1.89 1.62 2.76 8.77 69.23 22.77
К27 К49 400 950 550 1.25 71.0 0.7 0.023 4.37 4.15 5.47 19.24 88.48 3.52
К22 К22П 200 1 200 1.82 4.5 0.7 0.027 22.36 0.02 0.73 1.51 89.99 40.01
К22 К22П 150 1 150 2.42 4.5 0.7 0.030 57.66 0.06 1.30 2.72 92.71 37.29
K45 K45П 100 1 40 1.45 4.5 0.7 0.034 35.29 0.04 0.47 1.01 89.49 2.51
К45 К45П 250 1 510 2.96 4.5 0.7 0.026 44.73 0.04 1.95 4.00 93.48 36.52
∑G= 550 ∑P= 97.72
Хүснэгт №2
Дулааны сүлжээнд гидравлик туршилт хийcэн тооцооны үр дүн /2013.10.15/
Туршилтыннэр
Тухайнхэсгийннэр
Дотооддиаметр,мм
Шугамынурт,м
Ө-Өгөхшугам,Б-
Буцахшугам
Хэмжилтхийсэн
камерындугаар
Дундажтемператур,
оС
Уснынягт,кг/м3
Залруулгахийсэн
даралткГ/см2(P)
Шугамынбүрэн
түрэлт,м.у.б(H)
Даралтынуналт,м
БЭНК
Зарцуулалтм3/ц
Hм,м.у.б
Hл,м.у.б
Түрэлтийнхувийн
шугамануналт,м/м
Үрэлтийнкоэф-т
ЭДК,мм
Dв L
Эхл
.
Төгс
.
Т1 r1 Ph1 Рк1 Hн1 Hk1 dH1 Ks G1 Нм Нл Rуд Lя Кэ
1-р
хэсэг
(К14-
К22)
К14-
К18
600
123
3
Ө К14 К18 30 995.7 10.0 9.2
109.
0
102.
4
6.5 33.2
134
7
2.7 3.8
0.00
3
0.02 1.9
600
123
3
Б К18 К14 46 990.5 7.81 7.3 85.8 78.9 7.0 33.2
128
9
2.5 4.5
0.00
4
0.03 1.8
К18-
К22
600 696 Ө К18 К22 33 994.7 9.2 9.2
102.
5
94.5 8.0 10.6
134
7
0.9 7.2
0.01
0
0.07 1.6
600 696 Б К22 К18 42 991.4 7.3 7 76.6 75.8 0.9 10.6
128
9
0.8 0.1
0.00
0
0.00 2.2
2-р
хэсэг
(К22-
К27)
К22-
К27
600 858 Ө К22 К27 36 993.5 12.8
10.
2
130.
9
105.
9
25.0 49.8 896 1.8 23.2
0.02
7
0.41 1.1
К27-
К22
600 858 Б К27 К22 43 991 11.8 8.7
121.
7
90.8 30.9 49.8 817 1.5 29.4
0.03
4
0.63 0.9
3-р
хэсэг
(К27-
К45)
К27-
К45
400 657 Ө K27 K45 54.3 990.4 12.8
11.
8
155.
4
151.
4
4.0 31 662 0.6 3.4
0.00
5
0.02 1.3
К45-
К27
400 657 Б K45 K27 51.9 991.4 12.3
10.
2
134.
2
124.
2
10.0 31 645 0.6 9.4
0.01
4
0.06 1.1
4-р
хэсэг
(К27-
К31)
К27-
К31
350 635 Ө K27 K31 43.4 991 9.5 8.8
102.
9
94.6 8.3 32.2 537 0.4 7.9
0.01
2
0.04 1.0
К31-
К27
350 635 Б K31 K27 45.6 989.9 8.8 7.6 95.0 84.0 11.0 32.2 530 0.4 10.6
0.01
7
0.05 1.0
Дархан хотын дулаан хангамжийн системийн гидравликийн туршилтыг горимын оновчлолд ашиглах нь
Гидравлик туршилт хийхийн өмнө шугамын жигд бус гадаргуу үүсгэж байгаа барзгарын дундаж өндөрийг Кэ-г хүснэгт№1-ийн
дагуусонгож гидравлик тооцоо хийж хэрэглэгч дээрх боломжит түрэлтийг тодорхойлж пьезометрийн график байгуулав.
Гидравлик туршилт хийсний дараа шугамын жигд бус гадаргуу үүсгэж байгаа барзгарын дундаж өндөрийг Кэ-г хүснэгт №2-ийн
дагуусонгож гидравлик тооцоо хийж хэрэглэгч дээрх боломжит түрэлтийг тодорхойлж пьезометрийн график байгуулав.
Дархан хотын дулаан хангамжийн системийн гидравликийн туршилтыг горимын оновчлолд ашиглах нь
Дулааны сүлжээнд хийсэн гидравликийн туршилтын үр дүнг боловсруулан
горимын тооцоог хийж, туршилтын өмнөх горимын тооцоотой жишиж үзэхэд
шугамын жигд бус гадаргуу үүсгэж байгаа барзгарын дундаж өндрийг К14-К18 –р
хэсэг дээр 0,7 мм-ээр сонгож тооцдог байсан нь туршилтын үр дүнгээр 1,8-1,9 мм,
К18-К22 –р хэсэг дээр 1,6-2,2 мм, К27-К45 –р хэсэг дээр 1,1-1,3 мм, К27-К31 –р
хэсэг дээр 1,0 мм болох нь тогтоогдов. Хоолой үйлдвэрлэх технологи, ашиглалтын
нөхцөлөөс хамаарч барзгарын дундаж өндрийг 0,05...2 мм хооронд сонгож тооцоо
хийж байгаа ч Дархан дулааны сүлжээний сонгосон барзгарын дундаж өндөр 0,7
мм-ээс туршилт хийсэн хэсгүүд дээр 1,0-2,2 мм байгаа нь 0,3-1,5мм-ээр их байгаа
нь харагдаж байгаа боловч сүлжээний нийт уртын дагуу дундчилж үзвэл
тогтоогдсон нормт хэмжээнд байгаа гэж үзэж болохоор байна. Туршилтын үр дүнг
илэрхийлэх пьезометрийн график дээрээс гидравлик тодорхойломжуудыг дараах
хүснэгтээр №3-аар харуулав.
Хүснэгт №3
Гидравлик тодорхойломж
Гидравлик туршилт
хийхийн өмнөх
Гидравлик туршилт
хийсний дараа
Эх
үүсвэр
Эцсийн
хэрэглэгч
Эх үүсвэр
Эцсийн
хэрэглэгч
Өгөх шугамын напор, м 90 77,4 90 75,5
Буцах шугамын напор, м 35 72,5 35 73,1
Цэг дээрх түрэлт, м 55 5 55 3
Өгөх шугамын
зарцуулалт, т/ц
2519,1 18,7 2511 18,3
Буцах шугамын
зарцуулалт, т/ц
2279,3 16,4 2271,4 16
Судалгаа тооцооны үр дүнгээс харахад дулаан хангамжийн системд гидравлик
туршилт хийснээр шугамын дотоод эсэргүүцэл Кэ-г оновчтой тодорхойлсноор
дулааны сүлжээний гидравликийн тооцоо оновчтой болдог болох нь тогтоогдов.
Гидравлик тооцоог оновтой хийснээр цаашид дараах асуудлуудыг үнэн зөв
бодит байдлаар шийдвэрлэх ач холбогдолтой юм.
 Хэрэглэгчдийг дулааны сүлжээнд холбох схемийг сонгох
 Сүлжээний хэрэглэгчдийн оруулгын автомат тохируулгын
системийг сонгож байрлуулах.
 Ашиглалтын горим боловсруулах
 Шугам хоолойн нэвтрүүлэх чадварыг тодорхойлох
 Шугам сүлжээний барилга, байгууламжид шаардагдах хөрөнгө
оруулалтын хэмжээг тооцох
Цаашид дулаан хангамжийн системийг оновчтой горимоор ажиллуулснаар
түүний ашиглалтын зардлыг бууруулж эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх
боломжтой болж байна.
Дүгнэлт
Гидравлик туршилтын үр дүнг боловсруулснаар горимын тооцоотой жишиж
дулааны шугам сүлжээний гидравлик тооцоонд ашиглах боломжтой.
Ашигласан ном зүй
1. Б. Намхайням “Дулаан хангамжийн систем” 2006 он
2. Е.Я.Соколов “ Теплофикация и тепловые сети “ 1982г.
3. А.П.Сафанов “ Сборник задач и теплофикаций и тепловой сетей “ Москва 1985г
4Б.Цэрэнбадам “Дулаан хангамжийн системийн ашиглалтын горим, тохируулга” УБ
1989 он
5. Дулааны сүлжээний гидравлик туршилт 2013 он
6. Дулааны шугам сүлжээний гидравлик горимын тооцооны “АНГАРА” программ
7.http://darkhandulaan.mn/
8. http://www.ndc.energy.mn/
Зохиогчийн тухай
Л. Оюунчимэг нь 2004 онд ШУТИС-ийн дулаан хангамж агаар сэлгэлтийн
мэргэжлээр “Дархан хотын дулааны сүлжээний ашиглалтыг уртасгах боломж”
сэдвээр техникийн ухааны магистрийн зэрэг хамгаалсан. Дулааны дамжуулах
шугамын дулааны алдагдлыг бууруулах сэдвээр 10 гаруй илтгэл бичиж
боловсруулсан. Одоо дулаан тархалтын талаар судалгааны ажил хийж байгаа. 14
дэх жилдээ багшилж байна.
Б.Анхбаатар нь 2008 онд ЭХИС-ийг аж үйлдврийн дулаан хангамж
мэргэжлээр төгссөн. ДаДС ХК-д 2008 оноос эхлэн диспетчер, горимын инженер
зэргээр ажиллаж байгаад 2013 оноос хяналтын инженерээр ажиллаж байна.

More Related Content

What's hot

оуб лекц №12
оуб  лекц №12оуб  лекц №12
оуб лекц №12
Khaliuna Khina
 
шинжилгээний лабораторын аюулгүй ажиллагаа
шинжилгээний лабораторын аюулгүй ажиллагаашинжилгээний лабораторын аюулгүй ажиллагаа
шинжилгээний лабораторын аюулгүй ажиллагаа
Saruul Damdinkhuu
 
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаааюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
Lhamjav Enkhzaya
 
курсын ажил
курсын ажилкурсын ажил
курсын ажил
bunchim
 
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэмхөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
Jargalchuluun Mungunbayar
 
гар ба цахилгаан багажаар ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны
гар ба цахилгаан багажаар ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааныгар ба цахилгаан багажаар ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны
гар ба цахилгаан багажаар ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны
Bold Round
 
Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.
Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.
Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.
Бат Учирал Батаа
 
тайлан хабэа
тайлан хабэатайлан хабэа
тайлан хабэа
Myadagbadam Biichaa
 
булчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийн
булчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийнбулчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийн
булчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийн
Enhjargal Banzragch
 
5.-Шагналын-анкет.docx
5.-Шагналын-анкет.docx5.-Шагналын-анкет.docx
5.-Шагналын-анкет.docx
NenjeeRenchindorj
 
Гурван фазын цахилгаан хэлхээ
Гурван фазын цахилгаан хэлхээГурван фазын цахилгаан хэлхээ
Гурван фазын цахилгаан хэлхээ
zaluu_medleg
 
Тодруулах судалгаа
Тодруулах судалгааТодруулах судалгаа
Тодруулах судалгаа
Гончигжавын Болдбаатар
 
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцааэрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
Anaro Nyamdorj
 
бодлогын баримт бичиг
бодлогын баримт бичигбодлогын баримт бичиг
бодлогын баримт бичиг
Buka King
 
хөдөлмөрийн гэрээний загвар
хөдөлмөрийн гэрээний загвархөдөлмөрийн гэрээний загвар
хөдөлмөрийн гэрээний загвар
Zaya G
 
Захиргааны актыг шалгах дараалал
Захиргааны актыг шалгах дараалалЗахиргааны актыг шалгах дараалал
Захиргааны актыг шалгах дараалал
Umguullin Mongol Umguulugch
 
Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах нь
Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ньХүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах нь
Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах нь
Galbaatar Lkhagvasuren
 
ёс суртахуун ба харилцаа
ёс суртахуун ба харилцааёс суртахуун ба харилцаа
ёс суртахуун ба харилцаа
chuluunbaatargankhuu
 

What's hot (20)

оуб лекц №12
оуб  лекц №12оуб  лекц №12
оуб лекц №12
 
шинжилгээний лабораторын аюулгүй ажиллагаа
шинжилгээний лабораторын аюулгүй ажиллагаашинжилгээний лабораторын аюулгүй ажиллагаа
шинжилгээний лабораторын аюулгүй ажиллагаа
 
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаааюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
 
курсын ажил
курсын ажилкурсын ажил
курсын ажил
 
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэмхөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм
 
гар ба цахилгаан багажаар ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны
гар ба цахилгаан багажаар ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааныгар ба цахилгаан багажаар ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны
гар ба цахилгаан багажаар ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны
 
Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.
Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.
Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.
 
тайлан хабэа
тайлан хабэатайлан хабэа
тайлан хабэа
 
булчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийн
булчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийнбулчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийн
булчингийн бүтэц, найрлага, ангилал, булчингийн
 
5.-Шагналын-анкет.docx
5.-Шагналын-анкет.docx5.-Шагналын-анкет.docx
5.-Шагналын-анкет.docx
 
Гурван фазын цахилгаан хэлхээ
Гурван фазын цахилгаан хэлхээГурван фазын цахилгаан хэлхээ
Гурван фазын цахилгаан хэлхээ
 
Тодруулах судалгаа
Тодруулах судалгааТодруулах судалгаа
Тодруулах судалгаа
 
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцааэрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
эрх зүйн хэм хэмжээ ба эрх зүйн харилцаа
 
бодлогын баримт бичиг
бодлогын баримт бичигбодлогын баримт бичиг
бодлогын баримт бичиг
 
хөдөлмөрийн гэрээний загвар
хөдөлмөрийн гэрээний загвархөдөлмөрийн гэрээний загвар
хөдөлмөрийн гэрээний загвар
 
Хамтран ажиллах санал
Хамтран ажиллах саналХамтран ажиллах санал
Хамтран ажиллах санал
 
Захиргааны актыг шалгах дараалал
Захиргааны актыг шалгах дараалалЗахиргааны актыг шалгах дараалал
Захиргааны актыг шалгах дараалал
 
Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах нь
Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ньХүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах нь
Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах нь
 
Mns 3757-16-2007
Mns 3757-16-2007Mns 3757-16-2007
Mns 3757-16-2007
 
ёс суртахуун ба харилцаа
ёс суртахуун ба харилцааёс суртахуун ба харилцаа
ёс суртахуун ба харилцаа
 

Similar to Дархан хотын дулаан хангамжийн системийн гидравликийн туршилтыг горимын оновчлолд ашиглах нь

Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа
Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгааДарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа
Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа
Ankhbileg Luvsan
 
О.Батгэрэл - Ус хуримтлуурт цахилгаан станц нь ТБЭХС-д тохируулагч болох нь
О.Батгэрэл - Ус хуримтлуурт цахилгаан станц нь ТБЭХС-д тохируулагч болох ньО.Батгэрэл - Ус хуримтлуурт цахилгаан станц нь ТБЭХС-д тохируулагч болох нь
О.Батгэрэл - Ус хуримтлуурт цахилгаан станц нь ТБЭХС-д тохируулагч болох нь
batnasanb
 
Heleltsuulgiin material ecop
Heleltsuulgiin material ecopHeleltsuulgiin material ecop
Heleltsuulgiin material ecop
Ганбат Бэгзжав
 
Трактор автомашины цахилгаан тоноглол
Трактор автомашины цахилгаан тоноглолТрактор автомашины цахилгаан тоноглол
Трактор автомашины цахилгаан тоноглол
Chimeg DB
 
Дипломын ажил /Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах хөрөнгө оруулалт үр ...
Дипломын ажил /Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах хөрөнгө оруулалт үр ...Дипломын ажил /Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах хөрөнгө оруулалт үр ...
Дипломын ажил /Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах хөрөнгө оруулалт үр ...
Nael Narantsengel
 
багануурын нүүрсний ил уурхайн агаарын шугамыг уртасгах боломж
багануурын нүүрсний ил уурхайн агаарын шугамыг уртасгах боломжбагануурын нүүрсний ил уурхайн агаарын шугамыг уртасгах боломж
багануурын нүүрсний ил уурхайн агаарын шугамыг уртасгах боломж
E-Gazarchin Online University
 
лекц 2
лекц 2лекц 2
лекц 2
borko Munkherdene
 
Хөрсөн дэх их, бага, өчүүхэн хэмжээнд агуулагдах элементүүдийг хурдавчилсан а...
Хөрсөн дэх их, бага, өчүүхэн хэмжээнд агуулагдах элементүүдийг хурдавчилсан а...Хөрсөн дэх их, бага, өчүүхэн хэмжээнд агуулагдах элементүүдийг хурдавчилсан а...
Хөрсөн дэх их, бага, өчүүхэн хэмжээнд агуулагдах элементүүдийг хурдавчилсан а...
Kh Solongo
 
Ажилентийн 7890В Хийн Хроматограф*
Ажилентийн 7890В Хийн Хроматограф*Ажилентийн 7890В Хийн Хроматограф*
Ажилентийн 7890В Хийн Хроматограф*
Medimpex Mongolia
 
Гэр хорооллын айлын цахилгаан халаалт
Гэр хорооллын айлын цахилгаан халаалтГэр хорооллын айлын цахилгаан халаалт
Гэр хорооллын айлын цахилгаан халаалт
NCRAPM
 
Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлтийн үеийн хамаарал
Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлтийн үеийн хамааралЭрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлтийн үеийн хамаарал
Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлтийн үеийн хамаарал
Nael Narantsengel
 
Davaa cgcm
Davaa cgcmDavaa cgcm
Davaa cgcm
GeoMedeelel
 
Нарны цахилгаан станц барих төсөл / PPT/
Нарны цахилгаан станц барих төсөл / PPT/Нарны цахилгаан станц барих төсөл / PPT/
Нарны цахилгаан станц барих төсөл / PPT/
Nael Narantsengel
 
Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага
Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага
Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага
Unuruu Dear
 
Ган туйвангийн илчийн боловсруулалтын горимыг оновчлох нь
Ган туйвангийн илчийн боловсруулалтын горимыг оновчлох ньГан туйвангийн илчийн боловсруулалтын горимыг оновчлох нь
Ган туйвангийн илчийн боловсруулалтын горимыг оновчлох нь
Ankhbileg Luvsan
 
Дархан хотын зам, талбайн гэрэлтүүлгийг ухаалаг удирдлагын системд шилжүүлэх нь
Дархан хотын зам, талбайн гэрэлтүүлгийг ухаалаг удирдлагын системд шилжүүлэх ньДархан хотын зам, талбайн гэрэлтүүлгийг ухаалаг удирдлагын системд шилжүүлэх нь
Дархан хотын зам, талбайн гэрэлтүүлгийг ухаалаг удирдлагын системд шилжүүлэх нь
Ankhbileg Luvsan
 
Consumer heat & electricity
Consumer heat & electricityConsumer heat & electricity
Consumer heat & electricity
Javkhaa80_mn
 

Similar to Дархан хотын дулаан хангамжийн системийн гидравликийн туршилтыг горимын оновчлолд ашиглах нь (18)

Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа
Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгааДарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа
Дарханы ДЦС-ын дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчмийн судалгаа
 
О.Батгэрэл - Ус хуримтлуурт цахилгаан станц нь ТБЭХС-д тохируулагч болох нь
О.Батгэрэл - Ус хуримтлуурт цахилгаан станц нь ТБЭХС-д тохируулагч болох ньО.Батгэрэл - Ус хуримтлуурт цахилгаан станц нь ТБЭХС-д тохируулагч болох нь
О.Батгэрэл - Ус хуримтлуурт цахилгаан станц нь ТБЭХС-д тохируулагч болох нь
 
Heleltsuulgiin material ecop
Heleltsuulgiin material ecopHeleltsuulgiin material ecop
Heleltsuulgiin material ecop
 
Трактор автомашины цахилгаан тоноглол
Трактор автомашины цахилгаан тоноглолТрактор автомашины цахилгаан тоноглол
Трактор автомашины цахилгаан тоноглол
 
EET-303
EET-303EET-303
EET-303
 
Дипломын ажил /Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах хөрөнгө оруулалт үр ...
Дипломын ажил /Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах хөрөнгө оруулалт үр ...Дипломын ажил /Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах хөрөнгө оруулалт үр ...
Дипломын ажил /Шинэ яармаг хорооллыг цахилгаанаар хангах хөрөнгө оруулалт үр ...
 
багануурын нүүрсний ил уурхайн агаарын шугамыг уртасгах боломж
багануурын нүүрсний ил уурхайн агаарын шугамыг уртасгах боломжбагануурын нүүрсний ил уурхайн агаарын шугамыг уртасгах боломж
багануурын нүүрсний ил уурхайн агаарын шугамыг уртасгах боломж
 
лекц 2
лекц 2лекц 2
лекц 2
 
Хөрсөн дэх их, бага, өчүүхэн хэмжээнд агуулагдах элементүүдийг хурдавчилсан а...
Хөрсөн дэх их, бага, өчүүхэн хэмжээнд агуулагдах элементүүдийг хурдавчилсан а...Хөрсөн дэх их, бага, өчүүхэн хэмжээнд агуулагдах элементүүдийг хурдавчилсан а...
Хөрсөн дэх их, бага, өчүүхэн хэмжээнд агуулагдах элементүүдийг хурдавчилсан а...
 
Ажилентийн 7890В Хийн Хроматограф*
Ажилентийн 7890В Хийн Хроматограф*Ажилентийн 7890В Хийн Хроматограф*
Ажилентийн 7890В Хийн Хроматограф*
 
Гэр хорооллын айлын цахилгаан халаалт
Гэр хорооллын айлын цахилгаан халаалтГэр хорооллын айлын цахилгаан халаалт
Гэр хорооллын айлын цахилгаан халаалт
 
Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлтийн үеийн хамаарал
Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлтийн үеийн хамааралЭрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлтийн үеийн хамаарал
Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлтийн үеийн хамаарал
 
Davaa cgcm
Davaa cgcmDavaa cgcm
Davaa cgcm
 
Нарны цахилгаан станц барих төсөл / PPT/
Нарны цахилгаан станц барих төсөл / PPT/Нарны цахилгаан станц барих төсөл / PPT/
Нарны цахилгаан станц барих төсөл / PPT/
 
Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага
Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага
Ч.Саранжав "Түлш, Эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага
 
Ган туйвангийн илчийн боловсруулалтын горимыг оновчлох нь
Ган туйвангийн илчийн боловсруулалтын горимыг оновчлох ньГан туйвангийн илчийн боловсруулалтын горимыг оновчлох нь
Ган туйвангийн илчийн боловсруулалтын горимыг оновчлох нь
 
Дархан хотын зам, талбайн гэрэлтүүлгийг ухаалаг удирдлагын системд шилжүүлэх нь
Дархан хотын зам, талбайн гэрэлтүүлгийг ухаалаг удирдлагын системд шилжүүлэх ньДархан хотын зам, талбайн гэрэлтүүлгийг ухаалаг удирдлагын системд шилжүүлэх нь
Дархан хотын зам, талбайн гэрэлтүүлгийг ухаалаг удирдлагын системд шилжүүлэх нь
 
Consumer heat & electricity
Consumer heat & electricityConsumer heat & electricity
Consumer heat & electricity
 

More from Ankhbileg Luvsan

Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундах гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ ба хангагда...
Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундах гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ ба хангагда...Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундах гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ ба хангагда...
Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундах гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ ба хангагда...
Ankhbileg Luvsan
 
Дархан-Уул аймгийн хүн амын антибиотикийн хэрэглээнд хийсэн судалгаа
Дархан-Уул аймгийн хүн амын антибиотикийн хэрэглээнд хийсэн судалгааДархан-Уул аймгийн хүн амын антибиотикийн хэрэглээнд хийсэн судалгаа
Дархан-Уул аймгийн хүн амын антибиотикийн хэрэглээнд хийсэн судалгаа
Ankhbileg Luvsan
 
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгаа
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгааЦэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгаа
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгаа
Ankhbileg Luvsan
 
Архаг пиелонефритийн эмчилгээнд “Бөөрний зэхмэл” бэлдмэлийг хэрэглэсэн дүн
Архаг пиелонефритийн эмчилгээнд “Бөөрний зэхмэл” бэлдмэлийг хэрэглэсэн дүнАрхаг пиелонефритийн эмчилгээнд “Бөөрний зэхмэл” бэлдмэлийг хэрэглэсэн дүн
Архаг пиелонефритийн эмчилгээнд “Бөөрний зэхмэл” бэлдмэлийг хэрэглэсэн дүн
Ankhbileg Luvsan
 
3-4 Настай хүүхдүүдийн хооллолтоос авч буй илчлэгийг физиологийн нормтой харь...
3-4 Настай хүүхдүүдийн хооллолтоос авч буй илчлэгийг физиологийн нормтой харь...3-4 Настай хүүхдүүдийн хооллолтоос авч буй илчлэгийг физиологийн нормтой харь...
3-4 Настай хүүхдүүдийн хооллолтоос авч буй илчлэгийг физиологийн нормтой харь...
Ankhbileg Luvsan
 
Бодисын солилцооны хам шинжтэй хүмүүст pgc-1α, adipoq генийн полиморфизмыг су...
Бодисын солилцооны хам шинжтэй хүмүүст pgc-1α, adipoq генийн полиморфизмыг су...Бодисын солилцооны хам шинжтэй хүмүүст pgc-1α, adipoq генийн полиморфизмыг су...
Бодисын солилцооны хам шинжтэй хүмүүст pgc-1α, adipoq генийн полиморфизмыг су...
Ankhbileg Luvsan
 
“Экологийн боловсрол – насан туршийн чадамж”
“Экологийн боловсрол – насан туршийн чадамж”“Экологийн боловсрол – насан туршийн чадамж”
“Экологийн боловсрол – насан туршийн чадамж”
Ankhbileg Luvsan
 
гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаа
гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаагэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаа
гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаа
Ankhbileg Luvsan
 
Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаа
Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгааГэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаа
Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаа
Ankhbileg Luvsan
 
Эрүүл Мэндийн Даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмүүдээр үйлчилсэн ба...
Эрүүл Мэндийн Даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмүүдээр үйлчилсэн ба...Эрүүл Мэндийн Даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмүүдээр үйлчилсэн ба...
Эрүүл Мэндийн Даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмүүдээр үйлчилсэн ба...
Ankhbileg Luvsan
 
Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт зүрхний шигдээсийн үеийн титэм судсан дот...
Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт зүрхний шигдээсийн үеийн титэм судсан дот...Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт зүрхний шигдээсийн үеийн титэм судсан дот...
Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт зүрхний шигдээсийн үеийн титэм судсан дот...
Ankhbileg Luvsan
 
Их, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн асуудалд
Их, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн асуудалдИх, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн асуудалд
Их, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн асуудалд
Ankhbileg Luvsan
 
Хэвлийн хөндийн идээт үрэвсэлт өвчний үед тунгалагийн булчирхайд хийгдсэн өв...
Хэвлийн хөндийн идээт үрэвсэлт өвчний үед тунгалагийн булчирхайд хийгдсэн өв...Хэвлийн хөндийн идээт үрэвсэлт өвчний үед тунгалагийн булчирхайд хийгдсэн өв...
Хэвлийн хөндийн идээт үрэвсэлт өвчний үед тунгалагийн булчирхайд хийгдсэн өв...
Ankhbileg Luvsan
 
Артерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх нь
Артерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх ньАртерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх нь
Артерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх нь
Ankhbileg Luvsan
 
Өсвөр насны суралцагчдын мэргэжил сонгох сэтгэл зүйн онцлогийг судалсан нь
Өсвөр насны суралцагчдын мэргэжил сонгох сэтгэл зүйн онцлогийг судалсан ньӨсвөр насны суралцагчдын мэргэжил сонгох сэтгэл зүйн онцлогийг судалсан нь
Өсвөр насны суралцагчдын мэргэжил сонгох сэтгэл зүйн онцлогийг судалсан нь
Ankhbileg Luvsan
 
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх ньХүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь
Ankhbileg Luvsan
 
Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...
Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...
Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...
Ankhbileg Luvsan
 
Монголын уламжлалт ёс заншлыг хойч үедээ өвлүүлэх зарим арга зам
Монголын уламжлалт ёс заншлыг хойч үедээ өвлүүлэх зарим арга замМонголын уламжлалт ёс заншлыг хойч үедээ өвлүүлэх зарим арга зам
Монголын уламжлалт ёс заншлыг хойч үедээ өвлүүлэх зарим арга зам
Ankhbileg Luvsan
 
Дархан-Уул аймгийн боловсролын салбарт инноваци хийх боломж
Дархан-Уул аймгийн боловсролын салбарт инноваци хийх боломжДархан-Уул аймгийн боловсролын салбарт инноваци хийх боломж
Дархан-Уул аймгийн боловсролын салбарт инноваци хийх боломж
Ankhbileg Luvsan
 
“Ухаалаг Дархан” хөтөлбөрийн суурь судалгааны зарим үр дүнгээс
“Ухаалаг Дархан” хөтөлбөрийн суурь судалгааны зарим үр дүнгээс“Ухаалаг Дархан” хөтөлбөрийн суурь судалгааны зарим үр дүнгээс
“Ухаалаг Дархан” хөтөлбөрийн суурь судалгааны зарим үр дүнгээс
Ankhbileg Luvsan
 

More from Ankhbileg Luvsan (20)

Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундах гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ ба хангагда...
Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундах гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ ба хангагда...Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундах гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ ба хангагда...
Эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дундах гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ ба хангагда...
 
Дархан-Уул аймгийн хүн амын антибиотикийн хэрэглээнд хийсэн судалгаа
Дархан-Уул аймгийн хүн амын антибиотикийн хэрэглээнд хийсэн судалгааДархан-Уул аймгийн хүн амын антибиотикийн хэрэглээнд хийсэн судалгаа
Дархан-Уул аймгийн хүн амын антибиотикийн хэрэглээнд хийсэн судалгаа
 
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгаа
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгааЦэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгаа
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуйн орчинд хийсэн судалгаа
 
Архаг пиелонефритийн эмчилгээнд “Бөөрний зэхмэл” бэлдмэлийг хэрэглэсэн дүн
Архаг пиелонефритийн эмчилгээнд “Бөөрний зэхмэл” бэлдмэлийг хэрэглэсэн дүнАрхаг пиелонефритийн эмчилгээнд “Бөөрний зэхмэл” бэлдмэлийг хэрэглэсэн дүн
Архаг пиелонефритийн эмчилгээнд “Бөөрний зэхмэл” бэлдмэлийг хэрэглэсэн дүн
 
3-4 Настай хүүхдүүдийн хооллолтоос авч буй илчлэгийг физиологийн нормтой харь...
3-4 Настай хүүхдүүдийн хооллолтоос авч буй илчлэгийг физиологийн нормтой харь...3-4 Настай хүүхдүүдийн хооллолтоос авч буй илчлэгийг физиологийн нормтой харь...
3-4 Настай хүүхдүүдийн хооллолтоос авч буй илчлэгийг физиологийн нормтой харь...
 
Бодисын солилцооны хам шинжтэй хүмүүст pgc-1α, adipoq генийн полиморфизмыг су...
Бодисын солилцооны хам шинжтэй хүмүүст pgc-1α, adipoq генийн полиморфизмыг су...Бодисын солилцооны хам шинжтэй хүмүүст pgc-1α, adipoq генийн полиморфизмыг су...
Бодисын солилцооны хам шинжтэй хүмүүст pgc-1α, adipoq генийн полиморфизмыг су...
 
“Экологийн боловсрол – насан туршийн чадамж”
“Экологийн боловсрол – насан туршийн чадамж”“Экологийн боловсрол – насан туршийн чадамж”
“Экологийн боловсрол – насан туршийн чадамж”
 
гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаа
гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаагэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаа
гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаа
 
Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаа
Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгааГэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаа
Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгаа
 
Эрүүл Мэндийн Даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмүүдээр үйлчилсэн ба...
Эрүүл Мэндийн Даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмүүдээр үйлчилсэн ба...Эрүүл Мэндийн Даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмүүдээр үйлчилсэн ба...
Эрүүл Мэндийн Даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмүүдээр үйлчилсэн ба...
 
Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт зүрхний шигдээсийн үеийн титэм судсан дот...
Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт зүрхний шигдээсийн үеийн титэм судсан дот...Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт зүрхний шигдээсийн үеийн титэм судсан дот...
Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт зүрхний шигдээсийн үеийн титэм судсан дот...
 
Их, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн асуудалд
Их, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн асуудалдИх, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн асуудалд
Их, дээд сургуулийн багшийн хөгжлийн асуудалд
 
Хэвлийн хөндийн идээт үрэвсэлт өвчний үед тунгалагийн булчирхайд хийгдсэн өв...
Хэвлийн хөндийн идээт үрэвсэлт өвчний үед тунгалагийн булчирхайд хийгдсэн өв...Хэвлийн хөндийн идээт үрэвсэлт өвчний үед тунгалагийн булчирхайд хийгдсэн өв...
Хэвлийн хөндийн идээт үрэвсэлт өвчний үед тунгалагийн булчирхайд хийгдсэн өв...
 
Артерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх нь
Артерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх ньАртерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх нь
Артерийн даралт ихдэх өвчний тархалт, эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх нь
 
Өсвөр насны суралцагчдын мэргэжил сонгох сэтгэл зүйн онцлогийг судалсан нь
Өсвөр насны суралцагчдын мэргэжил сонгох сэтгэл зүйн онцлогийг судалсан ньӨсвөр насны суралцагчдын мэргэжил сонгох сэтгэл зүйн онцлогийг судалсан нь
Өсвөр насны суралцагчдын мэргэжил сонгох сэтгэл зүйн онцлогийг судалсан нь
 
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх ньХүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь
Хүүхэд хамгааллын талаарх эцэг эхчүүдийн ойлголт хандлага, түүнийг дээшлүүлэх нь
 
Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...
Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...
Ерөнхий боловсролын сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад тулгамда...
 
Монголын уламжлалт ёс заншлыг хойч үедээ өвлүүлэх зарим арга зам
Монголын уламжлалт ёс заншлыг хойч үедээ өвлүүлэх зарим арга замМонголын уламжлалт ёс заншлыг хойч үедээ өвлүүлэх зарим арга зам
Монголын уламжлалт ёс заншлыг хойч үедээ өвлүүлэх зарим арга зам
 
Дархан-Уул аймгийн боловсролын салбарт инноваци хийх боломж
Дархан-Уул аймгийн боловсролын салбарт инноваци хийх боломжДархан-Уул аймгийн боловсролын салбарт инноваци хийх боломж
Дархан-Уул аймгийн боловсролын салбарт инноваци хийх боломж
 
“Ухаалаг Дархан” хөтөлбөрийн суурь судалгааны зарим үр дүнгээс
“Ухаалаг Дархан” хөтөлбөрийн суурь судалгааны зарим үр дүнгээс“Ухаалаг Дархан” хөтөлбөрийн суурь судалгааны зарим үр дүнгээс
“Ухаалаг Дархан” хөтөлбөрийн суурь судалгааны зарим үр дүнгээс
 

Дархан хотын дулаан хангамжийн системийн гидравликийн туршилтыг горимын оновчлолд ашиглах нь

 • 1. ДАРХАН ХОТЫН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ГИДРАВЛИКИЙН ТУРШИЛТЫГ ГОРИМЫН ОНОВЧЛОЛД АШИГЛАХ НЬ Оюунчимэг.Л, Анхбаатар.Б, Даваасүрэн.Х ШУТИС ДаТС Инженерчлэлийн тэнхим louynaa28@yahoo.com, ankhaa_6164@yahoo.com Хураангуй "Дархан хотын дулаан хангамжийн системийн гидравликийн туршилтыг горимын оновчлолд ашиглах нь" сэдэвт судалгааны ажлаараа сүлжээний ашиглалтын үеийн горимыг оновчтой тодорхойлж гидравликийн тогтворжилтыг хангах зорилгоор гидравликийн туршилтийн үр дүнг боловсруулан гидравлик горимын тооцоотой жишиж нэгдсэн дүгнэлтийг гарган тооцоонд ашиглах зорилготой. Судалгаанд сүлжээний горимын схем, 2013 оны Дархан хотын дулаан хангамжийн системийн гидравлик горимын туршилтыг анхдагч өгөгдөл болгон ашиглаж, Ангара программыг ашиглан үр дүнгээ гаргаж авсан.Техник ашиглалтын дүрмийн дагуу 5 жилд нэг удаа гидравлик туршилт явуулах ѐстой боловч 1998 онд анх удаа гидравлик туршилт явуулж, түүнээс хойш 15 жилийн хугацаанд нэг ч удаа гидравлик туршилт явуулж байгаагүй байна. Гидравлик туршилт нь шугам хоолойн гидравлик тодорхойломжийг тодорхойлохоос гадна бохирдлоос, хаалт арматурын гэмтлээс, диаметр багассанаас болон бусад шалтгаанаас болж эсэргүүцэл ихэссэн хэсгүүдийг илрүүлэх боломж олгодог. Туршилтын үед дэс дараалсан хэд хэдэн хэсгүүдийн эхлэл ба төгсгөл хэсэг дээрх даралт, шугам хоолой дахь усны зарцуулалт ба температурыг нэгэн зэрэг хэмждэг. Туршилт үргэлжлэх бүх хугацаанд ДЦС-ын гаргалгаан дээр даралт болон зарцуулалтын тогтмол горимыг барьж ажилладаг. Түлхүүр үг: оновчтой горим, бодит хэмнэлт, барзгарын дундаж өндөр Дархан хотын дулаан хангамжийн системийн өнөөгийн байдал 1965 онд 48 МВт-ын хүчин чадал бүхий Дарханы дулааны цахилгаан станц ашиглалтанд орж, ДЦС-аас шинэ Дархан хүртэлх 700 мм-ийн голчтой 4 хос км дулаан дамжуулах шугам баригдсанаар Дархан хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн систем үүссэн түүхтэй. Дархан хотын дулаан хангамжийн систем нь нийт 92.2 хос км дулааны шугамтай бөгөөд үүнээс дамжуулах шугам 20.7 хос км, түгээх шугам 79.9 хос км, уур
 • 2. конденсатын шугам 5.7 км байна. Насосны 3 дэд станц, 5 дулаан хуваарилах төвтэй. Дарханы дулаан хангамжийнсистемийн онцлог нь халаалтын системийн хувьд “хамааралтайсхем”-тэй, хэрэгцээний халуун усны хувьд “нээлттэй систем”- тэй байхаар зураг төсөл хийгдсэн. Дархан хотын халаалт, хэрэгцээний халуун усны хэрэглээнд жилд дунджаар 450-480 мянган Гкал дулааны эрчим хүч зарцуулагдаж байна. Дулаан хангамжийн системийг хаалттай схемд шилжүүлэх, өөрөөр хэлбэл сүлжээний усны дулааныг ашиглан хүйтэн усыг халаах цогц төхөөрөмжүүдийг шинээр тоноглон хэрэглэгчдэд ундны цэвэр, халуун ус өгдөг болох, усны алдагдлыг бууруулахталаар дэс дараалсан ажлуудыг бодлогын хүрээнд авч үзэн амжилттай хэрэгжүүлсээр байна. [7] Оршил Дулаан хангамжийн усан систем нь гидравликийн харилцан уялдаатай олон тооны хэрэглэгчдийг нэгтгэсэн цогцолбор юм. Дулаан хангамжийн системийн үндсэн хэсгүүд болох үүсгүүр, сүлжээ, хэрэглэгчид хоорондоо гидравликийн хувьд дулаан зөөх биеэр дамжин нягт холбоотой ажилладаг. Тэдгээрийн үйл ажиллагааг нэг горимд нийцүүлэн удирдан зохицуулах шаардлага ашиглалтын явцад байнга гарна. Ийм системийг хамгийн оновчтой горимоор ажиллуулахын тулд түүнд холбогдсон тоног, төхөөрөмжүүд болон хэрэглэгчдийн гидравликийн тодорхойломжийг нарийн судалж мэдэх хэрэгтэй. Дулаан хангамжийн системийн гидравликийн горим насосууд ба сүлжээний үйл ажиллагаанаас хамаарна. Насосны бүтээмж ба үүсгэх даралтын (түрэлт) хамаарлыг түүний гидравликийн тодорхойломж гэж нэрлэх бөгөөд техникийн паспортонд график байдлаар заагдана. Шугам сүлжээний гидравлик тооцоо хийхдээ гадаргуугийн барзгарын дундаж өндөр кэ хоолой үйлдвэрлэх технологи, ашиглалтын нөхцөлөөс хамаарч 0,05...2 мм хооронд сонгож тооцоо хийж байна. Үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүлжээний хувьд өөрөөр хэлбэл хоолойн диаметр тодорхой байх ашиглалтын нөхцөлд гидравликийн тооцоо нь сүлжээний хэсгүүд дээрх усны даралтын уналт, мөн сүлжээний дурын цэгт даралт ямар байгааг ачааллын өөрчлөлт бүрд тодорхойлох зорилго агуулдаг онцлогтой.Гадаргуугийн барзгарын өндөр ашиглалтын явцад зэв ба хагаас шалтгаалан нэмэгдэж болох учраас түүний утгыг гидравликийн туршилтаар 5-аас доошгүй жил тутамд нарийвчлан тогтоож тооцоо ба горимын тохируулгад тусгаж
 • 3. байх шаардлагатай. Барзгарын дундаж өндрийг Кэ хоолойн дотоод радиуст харьцуулсан хэмжигдэхүүнийг (Кэ/г) харьцангуй өндөр гэнэ. 2013 оны 9-р сард хийсэн Дарханы дулаан дамжуулах сүлжээнд хийсэн гидравлик туршилтын өгөгдлүүдийг ашиглан Ангара программын тооцооны үр дүнгээр төв шугамын ба бусад хэсгүүдийн гидравликийн тооцоог хийж түүний үр дүнг нэгтгэн пьезометрийн графикийг байгуулав. Дулааны сүлжээний пьезометрийн график Дулааны сүлжээний төсөл зохиох болон ашиглалтын ажлыг зөв оновчтой явуулахад пьезометрийн график чухал ач холбогдолтой. Пьезометрийн график дээр дулааны төв шугам сунгагдах газрын гадаргуу ба холбогдох барилгын өндөр, сүлжээний усны түрэлтийн хэмжээг нэг ижил масштабаар дүрсэлж түүний тусламжтайгаар дулааны сүлжээний дурын цэг дээр өгөх ба буцах шугамын усны түрэлтийг тогтооно. Пьезометрийн графикийг дулааны сүлжээний гидравликийн тооцооны үр дүнг ашиглан шугам сүлжээний ажиллагааны статик ба динамик горимоор байгуулна. Статик горим нь сүлжээний усны насос ажиллаагүй байх үед нэмэлт усны насосоор дулааны сүлжээнд бий болох даралтаар тодорхойлогдоно. Өөрөөр хэлбэл дулаан хангамжийн системд сүлжээний ус харьцангуй хөдөлгөөнгүй байдалд байх үеийн даралтыг хэлнэ. Динамикгорим нь сүлжээний насос ажиллаж байх үеийн буюу дулаан хангамжийн системээр ус байнга эргэх үеийн даралтаар тодорхойлогдоно. Гидравлик тооцоо хийхийн өмнө шугамын жигд бус гадаргуу үүсгэж байгаа барзгарын дундаж өндөр кэхоолой үйлдвэрлэх технологи, ашиглалтын нөхцөлөөс хамааруулан дараах байдлаар сонгож тооцоо хийж байв.(Хүснэгт№1). Гидравлик тооцоо хийсний үр дүнд шугамын жигд бус гадаргуу үүсгэж байгаа барзгарын дундаж өндөр кэ дараах байдлаар тогтоогдов. (Хүснэгт№2)
 • 5. ГИДРАВЛИК ТУРШИЛТ ХИЙХ ҮЕИЙН УРЬДЧИЛСАН ГИДРАВЛИК ТООЦОО /2013 ОН/ Хүснэгт №1 Туршилтын 1-р хэсэг (Пав№14-27) Хэсгийнэхлэлийннэр /тооцоонысхемээр/ Хэсгийнтөгсгөлийннэр /тооцоонысхемээр/ Диаметр,мм Урт,м Зарцуулалт,т/ц Хурд,м/с Байршлийннийлбэр эсэргүүцлийнкоэф-т Шугамынүрэлтийн коэффициент Даралтынхувийншугаман уналт,мм/м Даралтыншугамануналт, м.у.б БЭК-ээсунахдаралт,м.у.б Хэсгийндаралтынбүрэн уналт,м.у.б Даралтынуналтөссөн дүнгээр,м.у.б Тухайнцэгдэхболомжит түрэлтм.у.б Эхлэл Төгс D L G W БЭК Kэ Lя Rл Hл Hм Hп Hк Hр ДЦС Кол 800 15 1400 0.79 5.1 0.5 0.018 0.69 0.01 0.16 0.3 4 0.34 129. 66 Кол К1 800 268 1400 0.79 11.6 0.5 0.018 0.69 0.18 0.36 1.0 9 1.43 128. 57 К1 Пав1 800 400 1400 0.79 11.0 0.5 0.018 0.69 0.28 0.34 1.2 4 2.67 127. 33 Пав1 Пав2 800 1349 1400 0.79 44.4 0.5 0.018 0.69 0.93 1.38 4.6 3 7.29 122. 71 Пав2 Пав3 800 1974 1400 0.79 40.4 0.5 0.018 0.69 1.36 1.26 5.2 4 12.53 117. 47
 • 6. Пав3 К8 800 413 1400 0.79 34.2 0.5 0.018 0.69 0.28 1.07 2.7 0 15.23 114. 77 К8 К12 800 440 1400 0.79 27.8 0.5 0.018 0.69 0.30 0.87 2.3 4 17.57 112. 43 К12 К14 700 482 1400 1.04 29.6 0.7 0.020 1.50 0.72 1.58 4.5 9 22.16 107. 84 К14 К18 600 1233 1400 1.41 51.8 0.7 0.020 3.36 4.15 5.11 18. 51 40.67 89.3 3 К18 К22 600 696 1400 1.41 35.2 0.7 0.020 3.36 2.34 3.47 11. 62 52.30 77.7 0 К22 К27 600 858 1050 1.06 49.8 0.7 0.020 1.89 1.62 2.76 8.7 7 61.07 68.9 3 К27 К32 350 635 500 1.48 32.2 0.7 0.023 7.29 4.63 3.50 16. 26 77.32 52.6 8 К32 К35 300 580 200 0.81 39.6 0.7 0.024 2.63 1.53 1.27 5.6 0 82.92 47.0 8 К35 К39 300 388 100 0.40 14.9 0.7 0.024 0.66 0.26 0.12 0.7 5 83.67 46.3 3 К39 К40 200 212 100 0.91 6.6 0.7 0.027 5.59 1.18 0.27 2.9 1 86.58 43.4 2 К27 К45 400 657 550 1.25 71.0 0.7 0.023 4.37 2.87 5.47 16. 68 103.26 26.7 4
 • 7. К22 К22П 200 1 200 1.82 4.5 0.7 0.027 22.36 0.02 0.73 1.5 1 104.77 25.2 3 К22 К22П 150 1 150 2.42 4.5 0.7 0.030 57.66 0.06 1.30 2.7 2 107.50 22.5 0 K31 K31П 150 1 150 2.42 4.5 0.7 0.030 57.66 0.06 1.30 2.7 2 110.22 19.7 8 К31 К31П 150 1 150 2.42 4.5 0.7 0.030 57.66 0.06 1.30 2.7 2 112.94 17.0 6 К35 К35П 100 1 100 3.63 4.5 0.7 0.034 220.57 0.22 2.93 6.3 1 119.25 10.7 5 K40 K40П 150 1 100 1.61 4.5 0.7 0.030 25.63 0.03 0.58 1.2 1 120.46 9.54 K45 К45П 100 1 40 1.45 4.5 0.7 0.034 35.29 0.04 0.47 1.0 1 121.47 8.53 К45 К45П 250 1 510 2.96 4.5 0.7 0.026 44.73 0.04 1.95 4.0 0 125.46 4.54 ∑G= 1400 ∑P= 125 .46
 • 8. ГИДРАВЛИК ТУРШИЛТ ХИЙХ ҮЕИЙН УРЬДЧИЛСАН ГИДРАВЛИК ТООЦОО /2013 ОН/ Туршилтын 2-р хэсэг (К8-К75) Хэсгийнэхлэлийннэр/тооцооны схемээр/ Хэсгийнтөгсгөлийннэр/тооцооны схемээр/ Диаметр,мм Урт,м Зарцуулалт,т/ц Хурд,м/с Байршлийннийлбэрэсэргүүцлийн коэф-т Шугамынүрэлтийнкоэффициент Даралтынхувийншугамануналт, мм/м Даралтыншугамануналт,м.у.б БЭК-ээсунахдаралт,м.у.б Хэсгийндаралтынбүрэнуналт, м.у.б Даралтынуналтөссөндүнгээр, м.у.б Тухайнцэгдэхболомжиттүрэлт м.у.б Эхлэл Төгс D L G W БЭК Kэ Lя Rл Hл Hм Hп Hк Hр ДЦС Кол 600 15 500 0.50 5.1 0.5 0.050 1.05 0.02 0.06 0.16 0.16 139.84 Кол К1 800 268 500 0.28 11.6 0.5 0.046 0.23 0.06 0.05 0.22 0.38 139.62 К1 Пав1 800 400 500 0.28 11.0 0.5 0.018 0.09 0.04 0.04 0.16 0.53 139.47 Пав1 Пав2 800 1349 500 0.28 44.4 0.5 0.018 0.09 0.12 0.18 0.59 1.12 138.88 Пав2 Пав3 800 1974 500 0.28 40.4 0.5 0.018 0.09 0.17 0.16 0.67 1.79 138.21 Пав3 К8 800 413 500 0.28 34.2 0.5 0.018 0.09 0.04 0.14 0.34 2.14 137.86 К8 К70 350 218 500 1.48 11.2 0.5 0.021 6.68 1.46 1.22 5.35 7.48 132.52 К70 К71 350 326 500 1.48 16.8 0.7 0.023 7.29 2.38 1.82 8.41 15.89 124.11 К71 К72 350 200 500 1.48 19.8 0.7 0.023 7.29 1.46 2.15 7.22 23.11 116.89
 • 9. К72 К73 350 114 500 1.48 7.6 0.7 0.023 7.29 0.83 0.83 3.31 26.42 113.58 К73 К74 350 205 500 1.48 13.2 0.7 0.023 7.29 1.50 1.43 5.86 32.28 107.72 К74 К75 350 140 500 1.48 13.2 0.7 0.023 7.29 1.02 1.43 4.91 37.19 102.81 K75 K77 200 566 300 2.72 12.9 0.7 0.027 50.31 28.47 4.73 66.41 103.59 36.41 К75 К75П 100 1 200 7.26 4.5 0.7 0.034 882.27 0.88 11.73 25.23 128.82 11.18 K77 K77П 150 1 300 4.84 4.5 0.7 0.030 230.64 0.23 5.21 10.89 139.72 0.28 ∑G= 500 ∑P= 139.72 уршилтын 3-р хэсэг (К27-К45) Хэсгийнэхлэлийннэр/тооцооны схемээр/ Хэсгийнтөгсгөлийннэр/тооцооны схемээр/ Диаметр,мм Урт,м Зарцуулалт,т/ц Хурд,м/с Байршлийннийлбэрэсэргүүцлийн коэф-т Шугамынүрэлтийнкоэффициент Даралтынхувийншугамануналт, мм/м Даралтыншугамануналт,м.у.б БЭК-ээсунахдаралт,м.у.б Хэсгийндаралтынбүрэнуналт, м.у.б Даралтынуналтөссөндүнгээр, м.у.б Тухайнцэгдэхболомжиттүрэлт м.у.б Эхлэл Төгс D L G W БЭК Kэ Lя Rл Hл Hм Hп Hк Hр ДЦС Кол 600 15 1400 1.41 5.1 0.5 0.050 8.21 0.123 0.50 1.25 1.25 90.75
 • 10. Кол К1 800 268 1400 0.79 23.2 0.5 0.046 1.81 0.48 0.72 2.42 3.67 88.33 К1 Пав1 800 400 1400 0.79 34.2 0.5 0.018 0.69 0.28 1.07 2.68 6.35 85.65 Пав1 Пав2 800 1349 1400 0.79 44.4 0.5 0.018 0.69 0.93 1.38 4.63 10.98 81.02 Пав2 Пав3 800 1974 1400 0.79 40.4 0.5 0.018 0.69 1.36 1.26 5.24 16.21 75.79 Пав3 К8 800 413 1400 0.79 34.2 0.5 0.018 0.69 0.28 1.07 2.70 18.91 73.09 К8 К12 800 440 1400 0.79 27.8 0.5 0.018 0.69 0.30 0.87 2.34 21.25 70.75 К12 К14 600 482 1400 1.41 29.6 0.7 0.020 3.36 1.62 2.92 9.08 30.33 61.67 К14 К18 600 1233 1400 1.41 51.8 0.7 0.020 3.36 4.15 5.11 18.51 48.84 43.16 К18 К22 600 696 1400 1.41 35.2 0.7 0.020 3.36 2.34 3.47 11.62 60.46 31.54 К22 К27 600 858 1050 1.06 49.8 0.7 0.020 1.89 1.62 2.76 8.77 69.23 22.77 К27 К49 400 950 550 1.25 71.0 0.7 0.023 4.37 4.15 5.47 19.24 88.48 3.52 К22 К22П 200 1 200 1.82 4.5 0.7 0.027 22.36 0.02 0.73 1.51 89.99 40.01 К22 К22П 150 1 150 2.42 4.5 0.7 0.030 57.66 0.06 1.30 2.72 92.71 37.29 K45 K45П 100 1 40 1.45 4.5 0.7 0.034 35.29 0.04 0.47 1.01 89.49 2.51 К45 К45П 250 1 510 2.96 4.5 0.7 0.026 44.73 0.04 1.95 4.00 93.48 36.52 ∑G= 550 ∑P= 97.72
 • 11. Хүснэгт №2 Дулааны сүлжээнд гидравлик туршилт хийcэн тооцооны үр дүн /2013.10.15/ Туршилтыннэр Тухайнхэсгийннэр Дотооддиаметр,мм Шугамынурт,м Ө-Өгөхшугам,Б- Буцахшугам Хэмжилтхийсэн камерындугаар Дундажтемператур, оС Уснынягт,кг/м3 Залруулгахийсэн даралткГ/см2(P) Шугамынбүрэн түрэлт,м.у.б(H) Даралтынуналт,м БЭНК Зарцуулалтм3/ц Hм,м.у.б Hл,м.у.б Түрэлтийнхувийн шугамануналт,м/м Үрэлтийнкоэф-т ЭДК,мм Dв L Эхл . Төгс . Т1 r1 Ph1 Рк1 Hн1 Hk1 dH1 Ks G1 Нм Нл Rуд Lя Кэ 1-р хэсэг (К14- К22) К14- К18 600 123 3 Ө К14 К18 30 995.7 10.0 9.2 109. 0 102. 4 6.5 33.2 134 7 2.7 3.8 0.00 3 0.02 1.9 600 123 3 Б К18 К14 46 990.5 7.81 7.3 85.8 78.9 7.0 33.2 128 9 2.5 4.5 0.00 4 0.03 1.8 К18- К22 600 696 Ө К18 К22 33 994.7 9.2 9.2 102. 5 94.5 8.0 10.6 134 7 0.9 7.2 0.01 0 0.07 1.6 600 696 Б К22 К18 42 991.4 7.3 7 76.6 75.8 0.9 10.6 128 9 0.8 0.1 0.00 0 0.00 2.2 2-р хэсэг (К22- К27) К22- К27 600 858 Ө К22 К27 36 993.5 12.8 10. 2 130. 9 105. 9 25.0 49.8 896 1.8 23.2 0.02 7 0.41 1.1 К27- К22 600 858 Б К27 К22 43 991 11.8 8.7 121. 7 90.8 30.9 49.8 817 1.5 29.4 0.03 4 0.63 0.9
 • 12. 3-р хэсэг (К27- К45) К27- К45 400 657 Ө K27 K45 54.3 990.4 12.8 11. 8 155. 4 151. 4 4.0 31 662 0.6 3.4 0.00 5 0.02 1.3 К45- К27 400 657 Б K45 K27 51.9 991.4 12.3 10. 2 134. 2 124. 2 10.0 31 645 0.6 9.4 0.01 4 0.06 1.1 4-р хэсэг (К27- К31) К27- К31 350 635 Ө K27 K31 43.4 991 9.5 8.8 102. 9 94.6 8.3 32.2 537 0.4 7.9 0.01 2 0.04 1.0 К31- К27 350 635 Б K31 K27 45.6 989.9 8.8 7.6 95.0 84.0 11.0 32.2 530 0.4 10.6 0.01 7 0.05 1.0
 • 14. Гидравлик туршилт хийхийн өмнө шугамын жигд бус гадаргуу үүсгэж байгаа барзгарын дундаж өндөрийг Кэ-г хүснэгт№1-ийн дагуусонгож гидравлик тооцоо хийж хэрэглэгч дээрх боломжит түрэлтийг тодорхойлж пьезометрийн график байгуулав. Гидравлик туршилт хийсний дараа шугамын жигд бус гадаргуу үүсгэж байгаа барзгарын дундаж өндөрийг Кэ-г хүснэгт №2-ийн дагуусонгож гидравлик тооцоо хийж хэрэглэгч дээрх боломжит түрэлтийг тодорхойлж пьезометрийн график байгуулав.
 • 16. Дулааны сүлжээнд хийсэн гидравликийн туршилтын үр дүнг боловсруулан горимын тооцоог хийж, туршилтын өмнөх горимын тооцоотой жишиж үзэхэд шугамын жигд бус гадаргуу үүсгэж байгаа барзгарын дундаж өндрийг К14-К18 –р хэсэг дээр 0,7 мм-ээр сонгож тооцдог байсан нь туршилтын үр дүнгээр 1,8-1,9 мм, К18-К22 –р хэсэг дээр 1,6-2,2 мм, К27-К45 –р хэсэг дээр 1,1-1,3 мм, К27-К31 –р хэсэг дээр 1,0 мм болох нь тогтоогдов. Хоолой үйлдвэрлэх технологи, ашиглалтын нөхцөлөөс хамаарч барзгарын дундаж өндрийг 0,05...2 мм хооронд сонгож тооцоо хийж байгаа ч Дархан дулааны сүлжээний сонгосон барзгарын дундаж өндөр 0,7 мм-ээс туршилт хийсэн хэсгүүд дээр 1,0-2,2 мм байгаа нь 0,3-1,5мм-ээр их байгаа нь харагдаж байгаа боловч сүлжээний нийт уртын дагуу дундчилж үзвэл тогтоогдсон нормт хэмжээнд байгаа гэж үзэж болохоор байна. Туршилтын үр дүнг илэрхийлэх пьезометрийн график дээрээс гидравлик тодорхойломжуудыг дараах хүснэгтээр №3-аар харуулав. Хүснэгт №3 Гидравлик тодорхойломж Гидравлик туршилт хийхийн өмнөх Гидравлик туршилт хийсний дараа Эх үүсвэр Эцсийн хэрэглэгч Эх үүсвэр Эцсийн хэрэглэгч Өгөх шугамын напор, м 90 77,4 90 75,5 Буцах шугамын напор, м 35 72,5 35 73,1 Цэг дээрх түрэлт, м 55 5 55 3 Өгөх шугамын зарцуулалт, т/ц 2519,1 18,7 2511 18,3 Буцах шугамын зарцуулалт, т/ц 2279,3 16,4 2271,4 16 Судалгаа тооцооны үр дүнгээс харахад дулаан хангамжийн системд гидравлик туршилт хийснээр шугамын дотоод эсэргүүцэл Кэ-г оновчтой тодорхойлсноор дулааны сүлжээний гидравликийн тооцоо оновчтой болдог болох нь тогтоогдов.
 • 17. Гидравлик тооцоог оновтой хийснээр цаашид дараах асуудлуудыг үнэн зөв бодит байдлаар шийдвэрлэх ач холбогдолтой юм.  Хэрэглэгчдийг дулааны сүлжээнд холбох схемийг сонгох  Сүлжээний хэрэглэгчдийн оруулгын автомат тохируулгын системийг сонгож байрлуулах.  Ашиглалтын горим боловсруулах  Шугам хоолойн нэвтрүүлэх чадварыг тодорхойлох  Шугам сүлжээний барилга, байгууламжид шаардагдах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тооцох Цаашид дулаан хангамжийн системийг оновчтой горимоор ажиллуулснаар түүний ашиглалтын зардлыг бууруулж эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломжтой болж байна. Дүгнэлт Гидравлик туршилтын үр дүнг боловсруулснаар горимын тооцоотой жишиж дулааны шугам сүлжээний гидравлик тооцоонд ашиглах боломжтой. Ашигласан ном зүй 1. Б. Намхайням “Дулаан хангамжийн систем” 2006 он 2. Е.Я.Соколов “ Теплофикация и тепловые сети “ 1982г. 3. А.П.Сафанов “ Сборник задач и теплофикаций и тепловой сетей “ Москва 1985г 4Б.Цэрэнбадам “Дулаан хангамжийн системийн ашиглалтын горим, тохируулга” УБ 1989 он 5. Дулааны сүлжээний гидравлик туршилт 2013 он 6. Дулааны шугам сүлжээний гидравлик горимын тооцооны “АНГАРА” программ 7.http://darkhandulaan.mn/ 8. http://www.ndc.energy.mn/ Зохиогчийн тухай Л. Оюунчимэг нь 2004 онд ШУТИС-ийн дулаан хангамж агаар сэлгэлтийн мэргэжлээр “Дархан хотын дулааны сүлжээний ашиглалтыг уртасгах боломж”
 • 18. сэдвээр техникийн ухааны магистрийн зэрэг хамгаалсан. Дулааны дамжуулах шугамын дулааны алдагдлыг бууруулах сэдвээр 10 гаруй илтгэл бичиж боловсруулсан. Одоо дулаан тархалтын талаар судалгааны ажил хийж байгаа. 14 дэх жилдээ багшилж байна. Б.Анхбаатар нь 2008 онд ЭХИС-ийг аж үйлдврийн дулаан хангамж мэргэжлээр төгссөн. ДаДС ХК-д 2008 оноос эхлэн диспетчер, горимын инженер зэргээр ажиллаж байгаад 2013 оноос хяналтын инженерээр ажиллаж байна.