SlideShare a Scribd company logo
1
„„Часови по приватност“Часови по приватност“
„„Приватноста е само твоја!“Приватноста е само твоја!“
2
Правна рамка за заштита наПравна рамка за заштита на
личните податоциличните податоци
ЧАС ПО ПРИВАТНОСТЧАС ПО ПРИВАТНОСТ
Институционална рамкаИнституционална рамка
Искуства и предизвициИскуства и предизвици
ПрепоракиПрепораки
1
2
3
4
55
3
ДОМАШНИ ПРОПИСИДОМАШНИ ПРОПИСИ
• Правото на заштита на личните податоци, како основно
право на човекот и граѓанинот е загарантирано со
Уставот на Република Македонија (Член 18) со кој се
гарантира сигурноста и тајноста на личните податоци
• Законот за заштита на личните податоци („Службен
весник на Република Македонија бр. 7/05, 103/08,
124/10, 135/11 и 43/14))
Правна рамкаПравна рамка
4
МЕЃУНАРОДНИ ПРОПИСИМЕЃУНАРОДНИ ПРОПИСИ
• Закон за ратификација на Конвенција за заштита на
физичките лица која се однесува на автоматската
обработка на личните податоци на Совет на Европа
бр.108 од 1981 година („Службен весник на Република
Македонија бр. 7/05)
• Закон за ратификација на Дополнителен протокол кон
Конвенцијата во врска со надзорните тела и
прекуграничниот пренос на податоци („Службен весник
на Република Македонија бр. 103/08)
– Директива 95/46/ЕК за заштита на личните податоци
и слободниот проток на таквите податоци на
Европскиот парламент и Советот на Европската унија
од 24 октомври 1995 година
Правна рамкаПравна рамка
5
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Статус:Статус:
ССамостоен и независен државен орган со својство наамостоен и независен државен орган со својство на правно лицеправно лице
Раководење:Раководење:
Директор и заменик директорДиректор и заменик директор
Одговорност:Одговорност:
Пред Собранието на РМ преку доставување на Годишен извештај заПред Собранието на РМ преку доставување на Годишен извештај за
работата на Дирекцијатаработата на Дирекцијата
Мисија:Мисија:
ДДа обезбеди транспарентност и информираност на граѓаните за правото наа обезбеди транспарентност и информираност на граѓаните за правото на
заштита на личните податоци и негова целосна заштитазаштита на личните податоци и негова целосна заштита
Институционална рамкаИнституционална рамка
6
НАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТАНАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА
ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕ РЕПРЕСИВНО ДЕЛУВАЊЕРЕПРЕСИВНО ДЕЛУВАЊЕ
ОБУКИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕОБУКИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
• Генерички/ општи обукиГенерички/ општи обуки
• Специјализирани обукиСпецијализирани обуки
• Посебни обуки според баранаПосебни обуки според барана
програма од страна на контролоротпрограма од страна на контролорот
Институционална рамкаИнституционална рамка
7
НЕДОСЛЕДНОСТИ ВО СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕНЕДОСЛЕДНОСТИ ВО СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ
• Не се регистрирани сите збирки на лични податоци во
Централниот регистар
• Се собираат преобемни податоци во Изјавите за тајност
• Нема воспоставено процедура за правото на пристап и
исправка на личните податоци
• Нема примена на соодветни технички мерки за пристап
до системот за вршење видео надзор
• Контролорот (училиштето) не применува соодветни
технички и организациски мерки за обезбедување тајност
и заштита на обработката на личните податоци, итн.
8
АНАЛИЗИАНАЛИЗИ
• 83% од родителите веруваат дека и децата треба да внимаваат
на своите лични податоци.
• Социјалните мрежи најмногу ги плашат родителите, па 68%
сметаат дека ова е најголемата закана,
• 76% од родителите сметаат дека децата недоволно се
едуцираат во училиштето кое го посетуваат.
• 46% од учениците тврдат дека додека користат социјални
мрежи се консултираат со политиките на приватност, додека
37% тоа го прават само понекогаш
• 60% од родителите би се обратиле до ДЗЛП доколку се соочат
со злоупотреба
• Од вкупниот број на примени претставки во ДЗЛП, дури 60%
се во насока на злоупотреба на личните податоци на
социјалните мрежи.
9
АНАЛИЗИАНАЛИЗИ
10
ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ/МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈАПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ/МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА
• Право наПраво на информираност, пристап, исправкаинформираност, пристап, исправка ии бришењебришење
• Обврска на чување на личните податоци и „паметно“Обврска на чување на личните податоци и „паметно“
однесување на интернетоднесување на интернет
11
ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ
12
13
14
15
16
17
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
 Изработка на презентации од ученици
 Одржување на трибина и работилници во рамки на
училиштето
 Одржани дебати и дискусии на час
 Дисеминација на знаења и информации на родители
 Пишување колумна во весник на тема од координатор
 Ажурирање на веб страна на училиштето
 Изработка на хамери, изложба на цртежи на тема
 Одржана презентација на наставнички колегиум во школо
 Подготовка и снимање видео материјал со сценарио за
реконструкција на случај за злоупотреба на лични податоци
18
19
ВАЖНО!ВАЖНО!
Внимавај каде и кому ги даваш своите лични податоци, ама
не давај ни туѓи - без согласност!
20
ПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ (дадени од страна наПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ (дадени од страна на
координаторите)координаторите)
 Почести средби и консултации со Дирекцијата за заштита на
личните податоци
 Користење на класните часови како простор во наставниот
план за настава како превенција и достава на информации во
случај на злоупотреба на личните податоци
 Поголема будност на наставниот кадар, посебно на
раководителите на паралелки за појава на злоупотреба и
говор на омраза
 Поголема соработка меѓу надлежните институции: училишта,
МОН, Град Скопје, МВР, центрите за грижа на млади, НВО
 Потреба од обука на наставници во насока на заштита на
личните податоци на ученици и злоупотреба на приватноста
 Потреба од дополнителен материјал, брошури, прирачници
21
ЗАКЛУЧОЦИЗАКЛУЧОЦИ
 Институционалното работење има успех ако е во симбиоза со НВО
и други партнер организации
 Наставниците се мотивирани бидејќи реално се соочуваат со
прашања од ученици (а и од родители) за кои немаат секогаш
точен одговор
 Потребно е да се изнајдат системски решенија за воведување на
правото на приватност во образовниот процес, особено во
средното образование
 Потребна е дополнување на наставните содржини, нови концепти
и програмски содржини и нивно збогатување со информации за
заштита на личните податоци на социјалните мрежи, превенција
од злоупотреба, политиките на приватност на социјалните мрежи,
 Ефективна и „паметна“ употреба на ИКТ во образованието
 Националната стратегија за равој на образование нужно е да го
следи развојот на технологијата
22
Големата слобода која ни ја дава интернетот значи
и голема одговорност
Не прави лажни профили на социјални мрежи за да
навредиш некого, само затоа што не можеш тоа да му го
кажеш в лице!
Фејсбук е само социјална мрежа, а не твој приватен живот!
Ако ти е досадно, излези и запознај некого!
#не мрази, www.bezbednonainternet.org.mk;
http://nemrazi.mk;
Размисли добро пред да ги објавиш своите лични податоци
на порталите за забава и дружење
23
Благодарам за вниманието!Благодарам за вниманието!
Лилјана ПецоваЛилјана Пецова--ИлиескаИлиеска
Дирекција за заштита на личните податоциДирекција за заштита на личните податоци
бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, Скопје, Македонијабул. „Гоце Делчев“ бр. 8, Скопје, Македонија
телтел. +389 2 3230 635. +389 2 3230 635
e-mail:e-mail: liljana.pecova@privacy.mkliljana.pecova@privacy.mk
Дирекција за заштита на лични податоциДирекција за заштита на лични податоци

More Related Content

Similar to Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова

Приватноста во образовниот систем
Приватноста во образовниот системПриватноста во образовниот систем
Приватноста во образовниот систем
esocietymk4
 
Zoran Trajchevski - Privacy in the media
Zoran Trajchevski - Privacy in the mediaZoran Trajchevski - Privacy in the media
Zoran Trajchevski - Privacy in the media
Metamorphosis
 
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Metamorphosis
 
Национален форум за интернет надзор
Национален форум за интернет надзорНационален форум за интернет надзор
Национален форум за интернет надзор
Infoproject
 
Participacija i prava na deteto prezentacija
Participacija i prava na deteto prezentacijaParticipacija i prava na deteto prezentacija
Participacija i prava na deteto prezentacija
ucilistepomerka
 
Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...
Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...
Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...
Metamorphosis
 
Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Ma...
Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Ma...Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Ma...
Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Ma...
Metamorphosis
 
ПРИНЦИПИТЕ ОД ПОВЕЛБАТА ЗА ДЕЦАТА 2030 и нивната застапеност во НАЦИОНАЛНИО...
ПРИНЦИПИТЕ ОД ПОВЕЛБАТА ЗА ДЕЦАТА 2030 и нивната застапеност во НАЦИОНАЛНИО...ПРИНЦИПИТЕ ОД ПОВЕЛБАТА ЗА ДЕЦАТА 2030 и нивната застапеност во НАЦИОНАЛНИО...
ПРИНЦИПИТЕ ОД ПОВЕЛБАТА ЗА ДЕЦАТА 2030 и нивната застапеност во НАЦИОНАЛНИО...
Детска Амбасада Меѓаши
 
ISI Roundtable Presentation
ISI Roundtable PresentationISI Roundtable Presentation
ISI Roundtable Presentation
Jovan Petrov
 
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdfАНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
Детска Амбасада Меѓаши
 
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdfАНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
First Children's Embassy in the World
 
Безбедност на децата на интернет
Безбедност на децата на интернетБезбедност на децата на интернет
Безбедност на децата на интернет
esocietymk4
 
Водич: „Како до политики за приватност?“
Водич: „Како до политики за приватност?“Водич: „Како до политики за приватност?“
Водич: „Како до политики за приватност?“
Metamorphosis
 

Similar to Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова (14)

Приватноста во образовниот систем
Приватноста во образовниот системПриватноста во образовниот систем
Приватноста во образовниот систем
 
Zoran Trajchevski - Privacy in the media
Zoran Trajchevski - Privacy in the mediaZoran Trajchevski - Privacy in the media
Zoran Trajchevski - Privacy in the media
 
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
 
Национален форум за интернет надзор
Национален форум за интернет надзорНационален форум за интернет надзор
Национален форум за интернет надзор
 
Participacija i prava na deteto prezentacija
Participacija i prava na deteto prezentacijaParticipacija i prava na deteto prezentacija
Participacija i prava na deteto prezentacija
 
Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...
Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...
Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...
 
Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Ma...
Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Ma...Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Ma...
Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Ma...
 
ПРИНЦИПИТЕ ОД ПОВЕЛБАТА ЗА ДЕЦАТА 2030 и нивната застапеност во НАЦИОНАЛНИО...
ПРИНЦИПИТЕ ОД ПОВЕЛБАТА ЗА ДЕЦАТА 2030 и нивната застапеност во НАЦИОНАЛНИО...ПРИНЦИПИТЕ ОД ПОВЕЛБАТА ЗА ДЕЦАТА 2030 и нивната застапеност во НАЦИОНАЛНИО...
ПРИНЦИПИТЕ ОД ПОВЕЛБАТА ЗА ДЕЦАТА 2030 и нивната застапеност во НАЦИОНАЛНИО...
 
ISI Roundtable Presentation
ISI Roundtable PresentationISI Roundtable Presentation
ISI Roundtable Presentation
 
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdfАНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
 
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdfАНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
АНАЛИЗА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ.pdf
 
Безбедност на децата на интернет
Безбедност на децата на интернетБезбедност на децата на интернет
Безбедност на децата на интернет
 
Водич: „Како до политики за приватност?“
Водич: „Како до политики за приватност?“Водич: „Како до политики за приватност?“
Водич: „Како до политики за приватност?“
 
Prezentacija na mkf dm
Prezentacija na mkf dmPrezentacija na mkf dm
Prezentacija na mkf dm
 

More from Metamorphosis

Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Metamorphosis
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
Metamorphosis
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Metamorphosis
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
Metamorphosis
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Metamorphosis
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
Metamorphosis
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
Metamorphosis
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
Metamorphosis
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
Metamorphosis
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
Metamorphosis
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
Metamorphosis
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
Metamorphosis
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
Metamorphosis
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
Metamorphosis
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
Metamorphosis
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Metamorphosis
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Metamorphosis
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
Metamorphosis
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
Metamorphosis
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
Metamorphosis
 

More from Metamorphosis (20)

Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
 

Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова

 • 1. 1 „„Часови по приватност“Часови по приватност“ „„Приватноста е само твоја!“Приватноста е само твоја!“
 • 2. 2 Правна рамка за заштита наПравна рамка за заштита на личните податоциличните податоци ЧАС ПО ПРИВАТНОСТЧАС ПО ПРИВАТНОСТ Институционална рамкаИнституционална рамка Искуства и предизвициИскуства и предизвици ПрепоракиПрепораки 1 2 3 4 55
 • 3. 3 ДОМАШНИ ПРОПИСИДОМАШНИ ПРОПИСИ • Правото на заштита на личните податоци, како основно право на човекот и граѓанинот е загарантирано со Уставот на Република Македонија (Член 18) со кој се гарантира сигурноста и тајноста на личните податоци • Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија бр. 7/05, 103/08, 124/10, 135/11 и 43/14)) Правна рамкаПравна рамка
 • 4. 4 МЕЃУНАРОДНИ ПРОПИСИМЕЃУНАРОДНИ ПРОПИСИ • Закон за ратификација на Конвенција за заштита на физичките лица која се однесува на автоматската обработка на личните податоци на Совет на Европа бр.108 од 1981 година („Службен весник на Република Македонија бр. 7/05) • Закон за ратификација на Дополнителен протокол кон Конвенцијата во врска со надзорните тела и прекуграничниот пренос на податоци („Службен весник на Република Македонија бр. 103/08) – Директива 95/46/ЕК за заштита на личните податоци и слободниот проток на таквите податоци на Европскиот парламент и Советот на Европската унија од 24 октомври 1995 година Правна рамкаПравна рамка
 • 5. 5 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ Статус:Статус: ССамостоен и независен државен орган со својство наамостоен и независен државен орган со својство на правно лицеправно лице Раководење:Раководење: Директор и заменик директорДиректор и заменик директор Одговорност:Одговорност: Пред Собранието на РМ преку доставување на Годишен извештај заПред Собранието на РМ преку доставување на Годишен извештај за работата на Дирекцијатаработата на Дирекцијата Мисија:Мисија: ДДа обезбеди транспарентност и информираност на граѓаните за правото наа обезбеди транспарентност и информираност на граѓаните за правото на заштита на личните податоци и негова целосна заштитазаштита на личните податоци и негова целосна заштита Институционална рамкаИнституционална рамка
 • 6. 6 НАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТАНАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕ РЕПРЕСИВНО ДЕЛУВАЊЕРЕПРЕСИВНО ДЕЛУВАЊЕ ОБУКИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕОБУКИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР • Генерички/ општи обукиГенерички/ општи обуки • Специјализирани обукиСпецијализирани обуки • Посебни обуки според баранаПосебни обуки според барана програма од страна на контролоротпрограма од страна на контролорот Институционална рамкаИнституционална рамка
 • 7. 7 НЕДОСЛЕДНОСТИ ВО СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕНЕДОСЛЕДНОСТИ ВО СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ • Не се регистрирани сите збирки на лични податоци во Централниот регистар • Се собираат преобемни податоци во Изјавите за тајност • Нема воспоставено процедура за правото на пристап и исправка на личните податоци • Нема примена на соодветни технички мерки за пристап до системот за вршење видео надзор • Контролорот (училиштето) не применува соодветни технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, итн.
 • 8. 8 АНАЛИЗИАНАЛИЗИ • 83% од родителите веруваат дека и децата треба да внимаваат на своите лични податоци. • Социјалните мрежи најмногу ги плашат родителите, па 68% сметаат дека ова е најголемата закана, • 76% од родителите сметаат дека децата недоволно се едуцираат во училиштето кое го посетуваат. • 46% од учениците тврдат дека додека користат социјални мрежи се консултираат со политиките на приватност, додека 37% тоа го прават само понекогаш • 60% од родителите би се обратиле до ДЗЛП доколку се соочат со злоупотреба • Од вкупниот број на примени претставки во ДЗЛП, дури 60% се во насока на злоупотреба на личните податоци на социјалните мрежи.
 • 10. 10 ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ/МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈАПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ/МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА • Право наПраво на информираност, пристап, исправкаинформираност, пристап, исправка ии бришењебришење • Обврска на чување на личните податоци и „паметно“Обврска на чување на личните податоци и „паметно“ однесување на интернетоднесување на интернет
 • 12. 12
 • 13. 13
 • 14. 14
 • 15. 15
 • 16. 16
 • 17. 17 РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  Изработка на презентации од ученици  Одржување на трибина и работилници во рамки на училиштето  Одржани дебати и дискусии на час  Дисеминација на знаења и информации на родители  Пишување колумна во весник на тема од координатор  Ажурирање на веб страна на училиштето  Изработка на хамери, изложба на цртежи на тема  Одржана презентација на наставнички колегиум во школо  Подготовка и снимање видео материјал со сценарио за реконструкција на случај за злоупотреба на лични податоци
 • 18. 18
 • 19. 19 ВАЖНО!ВАЖНО! Внимавај каде и кому ги даваш своите лични податоци, ама не давај ни туѓи - без согласност!
 • 20. 20 ПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ (дадени од страна наПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ (дадени од страна на координаторите)координаторите)  Почести средби и консултации со Дирекцијата за заштита на личните податоци  Користење на класните часови како простор во наставниот план за настава како превенција и достава на информации во случај на злоупотреба на личните податоци  Поголема будност на наставниот кадар, посебно на раководителите на паралелки за појава на злоупотреба и говор на омраза  Поголема соработка меѓу надлежните институции: училишта, МОН, Град Скопје, МВР, центрите за грижа на млади, НВО  Потреба од обука на наставници во насока на заштита на личните податоци на ученици и злоупотреба на приватноста  Потреба од дополнителен материјал, брошури, прирачници
 • 21. 21 ЗАКЛУЧОЦИЗАКЛУЧОЦИ  Институционалното работење има успех ако е во симбиоза со НВО и други партнер организации  Наставниците се мотивирани бидејќи реално се соочуваат со прашања од ученици (а и од родители) за кои немаат секогаш точен одговор  Потребно е да се изнајдат системски решенија за воведување на правото на приватност во образовниот процес, особено во средното образование  Потребна е дополнување на наставните содржини, нови концепти и програмски содржини и нивно збогатување со информации за заштита на личните податоци на социјалните мрежи, превенција од злоупотреба, политиките на приватност на социјалните мрежи,  Ефективна и „паметна“ употреба на ИКТ во образованието  Националната стратегија за равој на образование нужно е да го следи развојот на технологијата
 • 22. 22 Големата слобода која ни ја дава интернетот значи и голема одговорност Не прави лажни профили на социјални мрежи за да навредиш некого, само затоа што не можеш тоа да му го кажеш в лице! Фејсбук е само социјална мрежа, а не твој приватен живот! Ако ти е досадно, излези и запознај некого! #не мрази, www.bezbednonainternet.org.mk; http://nemrazi.mk; Размисли добро пред да ги објавиш своите лични податоци на порталите за забава и дружење
 • 23. 23 Благодарам за вниманието!Благодарам за вниманието! Лилјана ПецоваЛилјана Пецова--ИлиескаИлиеска Дирекција за заштита на личните податоциДирекција за заштита на личните податоци бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, Скопје, Македонијабул. „Гоце Делчев“ бр. 8, Скопје, Македонија телтел. +389 2 3230 635. +389 2 3230 635 e-mail:e-mail: liljana.pecova@privacy.mkliljana.pecova@privacy.mk Дирекција за заштита на лични податоциДирекција за заштита на лични податоци