SlideShare a Scribd company logo
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ - ՀԱՅԱՍՏԱՆ Արսեն Ասլանյան ՀՌԿԿ-Հայաստանի ծրագրերի ղեկավար Մարտի 19, 2008թ. Երևան ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԵՎՐԱՍԻԱ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԾՐԱԳԻՐ [email_address]
Սոցիոլոգիական հետազոտությունը որպես տվյալների հավաքման միջոց Ինչպե ՞ ս են ընտրվում հարցվողները Ինչպե ՞ ս և ե ՞ րբ են տվյալները հավաքվում Ինչպե ՞ ս են արխիվավորվում տվյալները Ինչպե ՞ ս են տվյալները վերլուծվում և ներկայացվում Հետազոտության տվյալների մեկնաբանման հետ կապված նրբությունները
(նկարում) _Վերջերս իմ անցկացրած հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ լրացված հարցաթերթիկը փոստով ինձ հետ ուղարկողներից ոչ ոք անգրագետ չէր... Հետազոտության ընտրանքը  ռազմավարություն, շրջանակ և մեթոդաբանություն  Ումից և ինչպես են հավաքվում տվյալները
Ի ՞ նչ է ընտրանքը Ընտրանքը հետազոտվող համակցության (օրինակ` բնակչության) մի փոքր մասն է, որոնց հատկությունները (օրինակ` գիտելիքներ, կարծիք, դիրքորոշուներ,վարք, ևն) ուսումնասիրվում են` ամբողջի մասին պատկերացում կազմելու համար:
Ընտրանքի շրջանակ Սոցիոլոգիական հետազոտության ընտրանքի շրջանակը բնակչության կամ այլ համակցության բոլոր միավորների ցանկն է: Օրինակ` երկրի բոլոր տնային տնտեսությունների հասցեացանկերը ՀՀ ընտրողների ռեգիստրը Երևանի հեռախոսագիրքը (Երևանում ընտրանք կատարելու համար), և այլ ամբողջական տվյալադարաններ/բազաներ:
Ընտրանքային ռազմավարություն Այն, թե որքանով է ձեր ընտրանքային համախմբությունը արտացոլում այն բնակչության առանձնահատկությունները, որից կատարվում է ընտրանքը, մեծապես կախված է ընտրանքային ռազմավարությունից: Ինչու± է դա կարևոր: Ընտրանքային ռազմավարությունն այն քայլերի ամբողջությունն է, որոնց միջոցով հետազոտության համար գլխավոր համախմբությունից ընտրվում են միավորներ:
ՀՌԿԿ Տվյալների հավաքագրման նախաձեռնություն (ՏՀՆ) հետազոտությունները Տվյալների հավաքագրման նախաձեռնությունը ՀՌԿԿ-ի կողմից 2004թ-ից իրականացվող ամենամյա տարածաշրջանային հետազոտություն է, որի նպատակն է ստանալ արժանահավատ և համադրելի տեղեկություններ Հարավային կովկասի երեք հանրապետություններում առկա սոցիալական, քաղաքական ու տնտեսական զարգացումների մասին : 2004 թ. ՏՀՆ հետազոտությունն անցկացվել է միայն մայրաքաղաքներում, 2005թ-ին նաև յուրաքանչյուր երկրից մեկական շրջանում, 2006 թ-ից սկսած հարցումներն իրականացվել են այդ երկրների բոլոր շրջաններում:
ՏՀՆ 2004-2007թթ. հետազոտություններում ընդգրկված հարցվողների թիվը
ՀՌԿԿ ՏՀՆ հետազոտությունների մեթոդաբանությունը Բոլոր երկրների հետազոտություններն անցկացվել են միասնական ընտրանքային մեթոդաբանությամբ (ինչը համադրելիության կարևոր պայման է), այն է` բազմաստիճան քլասթերային ընտրանք նախնական ստրատիֆիկացմամբ/շերտավորմամբ :
Ընտրանքային շրջանակի նախնական շերտավորումը ՀՀ-ում Հս-արմ Հվ-արմ Հվ-արլ Հս-արլ մայրաքաղաք
Հետազոտության գործիքը Հետազոտության գործիքը` հարցաթերթր, մշակվել է երեք երկրների հետազոտողների կողմից և տարեց-տարի լրամշակվել է: Այն պարունակում է հարցեր. Ա. Տնային տնտեսության մասին (ավելի քան 80 հարց տնային տնտեսության կազմի, տնտեսական պայմանների, վերջինիս անդամների զբաղվածության, կրթության, միգրացիոն իրավիճակի և այլնի մասին), Բ. Այդ տնտեսություններում պատահականորեն ընտրված անհատների մասին (շուրջ 160 հարց նրանց քաղաքական հայացքների, սոցիալական կապիտալի, զբաղվածության, կրթության, և այլնի մասին) Միջին հարցազրույցի տևողությունը - 30 րոպե:
Դաշտային աշխատանքների իրականացումը Հայաստանում Ժամանակահատվածը. 2007 թ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր Աշխատակազմը. դաշտային աշխատանքների ղեկավար, 11 խմբավարներ, 100 զրուցավարներ, Պատասխանների ստացման մակարդակը` 78% Հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալադարանների  (SPSS ձևաչափով), հարցաթերթերի և հարակից այլ փաստաթղթերի համար այցելեք www.crrccenters.org
Տնտեսապես ակտիվ բնակչության կազմը Հայաստանում 18 և ավելի բարձր տարիքի ռեսպոնդենտներին տրվել է հետևյալ հարցը. “ Դուք աշխատու՞մ եք, լինի դա լրիվ կամ ոչ-լրիվ դրույքով, պաշտոնական կամ ոչ-պաշտոնական, կամ ինքնազբաղվածություն, որը Ձեզ դրամական եկամուտ է բերում”  ԱՅՈ ՈՉ ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՔԱՆԱԿԸ
Աշխատանք չունեցողներին հարցրել են. “ Ստորև թվարկածներից ո՞րն է ավելի լավ բնութագրում Ձեր կարգավիճակը”
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐ + ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐ (աշխատանք չունեցող աշխատանք փնտրողներ ) =  ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ 922 անհատ մեր ընտրանքում 361 անհատ մեր ընտրանքում 922+ 361= 1283 անհատ մեր ընտրանքում Գործազրկության մակարդակը = 361/ (361+ 922) = 28%
Որքա՞ն աշխատանք փնտրողներ կան մեր ընտրանքում 361 (ըստ ռեսպոնդենտների հայտնածի) ԹԵ ՞ 49 (միայն նրանք, ովքեր գրանցված են պետական կամ մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալությունում , ներառյալ նաև նրանց, ովքեր չ են աշխատում և կուզենային աշխատել, սակայն ներկայումս աշխատանք ՉԵՆ ՓՆՏՐՈՒՄ )
Միշտ հարցրեք. Ինչպե՞ս է գնահատվել այս կամ այն ցուցանիշը (օրինակ`գործազրկության մակարդակը)  Եթե գործազրկության մակարդակը հաշվենք ըստ ռեսպոնդենտների պատասխանների, ապա Գործազրկության մակարդակը  = 361/ (361+ 922) = 28% Իսկ եթե գործազրկության մակարդակը հաշվենք  պետական կամ մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալություններում  գրանցվածների թվի, ապա Գործազրկության մակարդակը  = 49/ (49 + 922) = 5%
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների բաժինը տարիքային խմբերում (% տվյալ տարիքային խմբում)
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների տեսակարար կշիռն ըստ սեռի (%)
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների տեսակարար կշիռն ըստ բնակավայրի տիպերի (%)
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների տեսակարար կշիռն ըստ կրթամակարդակի
Աշխատողների և գործազուրկների տոկոսը Հարավային Կովկասի մայրաքաղաքներում 2004-2007թթ.  Տվյալների համեմատելիությունը դինամիկ շարքերի դեպքում  Միշտ հետաքրքրվեք հարցաթերթի հարցադրմամբ
Որքա ՞ ն ժամանակ են գործազուրկները գրանցված
Զբաղվածությունն ըստ սեկտորների և բնակավայրերի տիպերի (% ամբողջի մեջ)
Զբաղվածության ոլորտները (% ստրատայում)
Միգրացիա-տունդարձ. 1991-2007թթ. ընթացքում առնվազն մեկ անգամ 3 և ավելի ամսով մեկնած-վերադարձածների բաժինը հարցված տ/տ բոլոր անդամների մեջ
Միգրացիա. 1991-2007թթ. ընթացքում առնվազն մեկ անգամ 3 և ավելի ամսով արտասահմանում բնակվածներն ըստ էմիգրացիայի երկրների (% վերադարձած բոլոր էմիգրանտների մեջ)
Միգրացիա. Արտասահմանում գտնվելիս էմիգրանտների օգնությունն իրենց տնային տնտեսությունների անդամներին (% ամբողջի մեջ)
Միգրացիա 2007թ. հոկտեմբերի դրությամբ արտասահմանում առնվազն մեկ անդամ ունեցող տ/տ-ները (% բոլոր տ/տ մեջ) 1. Հայաստանը տարածաշրջանի ամենաակտիվ էմիգրացիոն երկիրն է, 2. Ընթացիկ միգրացիոն ակտիվությունն ավելի բարձր է այլ քաղաքներում և գյուղերում
Միգրացիա . 100 տ/տ-ը բաժին ընկնող միգրանտների թիվը (հոկտ. 2007թ.)
Միգրացիա. Ներկայիս միգրանտներց ստացվող  օգնության կարևորությունը (% ամբողջի մեջ)
2004-2007թթ. ընթացքում հարավկովկասյան երեք երկրներում բնակչության ժողովրդագրական պատկերի, սոցիալ-տնտեսական պայմանների, կրթության, միգրացիայի, քաղաքական հայացքների և մի շարք այլ հիմնախնդիրների մասին առավել խորը տեղեկություններ կարելի է ստանալ վերլուծելով ՀՌԿԿ տարածաշրջանային տվյալների բազաները, հարցաթերթերը, մեթոդաբանությունը և հարակից այլ փաստաթղթերը (տես՝ www.crrccenters.org): Ուզում եք իմանալ ավելի՞ն
SPSS փաթեթին կարելի է ծանոթանալ այցելելով www.crrccenters.org

More Related Content

More from CRRC-Armenia

Corruption Survey of Enterprises 2009
Corruption Survey of Enterprises 2009Corruption Survey of Enterprises 2009
Corruption Survey of Enterprises 2009
CRRC-Armenia
 
CRRC Armenia
CRRC Armenia CRRC Armenia
CRRC Armenia
CRRC-Armenia
 
Western Writing And Publishing Workshop
Western Writing And Publishing WorkshopWestern Writing And Publishing Workshop
Western Writing And Publishing Workshop
CRRC-Armenia
 
eResources for Research
eResources for ResearcheResources for Research
eResources for Research
CRRC-Armenia
 
Humanitarian Intervention
Humanitarian InterventionHumanitarian Intervention
Humanitarian Intervention
CRRC-Armenia
 
Household Corruption Survey 2009
Household Corruption Survey 2009Household Corruption Survey 2009
Household Corruption Survey 2009
CRRC-Armenia
 
State of Armenian Irregular Migrants in Turkey
State of Armenian Irregular Migrants in TurkeyState of Armenian Irregular Migrants in Turkey
State of Armenian Irregular Migrants in Turkey
CRRC-Armenia
 
IMF Regional Economic Outlook for the Caucasus and Central Asia
IMF Regional Economic Outlook for the Caucasus and Central AsiaIMF Regional Economic Outlook for the Caucasus and Central Asia
IMF Regional Economic Outlook for the Caucasus and Central Asia
CRRC-Armenia
 
Rewire Your Brain
Rewire Your BrainRewire Your Brain
Rewire Your Brain
CRRC-Armenia
 
The Sources and Uses of Survey Data on Armenia
The Sources and Uses of Survey Data on ArmeniaThe Sources and Uses of Survey Data on Armenia
The Sources and Uses of Survey Data on Armenia
CRRC-Armenia
 
Institutional Sources of Corruption in the Case of Armenia
Institutional Sources of Corruption in the Case of ArmeniaInstitutional Sources of Corruption in the Case of Armenia
Institutional Sources of Corruption in the Case of Armenia
CRRC-Armenia
 
Chicken or the Hen Dilemma or Understanding of the Perception of Corruption i...
Chicken or the Hen Dilemma or Understanding of the Perception of Corruption i...Chicken or the Hen Dilemma or Understanding of the Perception of Corruption i...
Chicken or the Hen Dilemma or Understanding of the Perception of Corruption i...
CRRC-Armenia
 
Civil Society and Corruption
Civil Society and CorruptionCivil Society and Corruption
Civil Society and Corruption
CRRC-Armenia
 
Freedom of Expression and Censorship in Armenia
Freedom of Expression and Censorship in ArmeniaFreedom of Expression and Censorship in Armenia
Freedom of Expression and Censorship in Armenia
CRRC-Armenia
 
Freedom of Expression and Censorship in Armenia
Freedom of Expression and Censorship in ArmeniaFreedom of Expression and Censorship in Armenia
Freedom of Expression and Censorship in Armenia
CRRC-Armenia
 
ILCS Raking
ILCS Raking ILCS Raking
ILCS Raking
CRRC-Armenia
 
Data Quality: Issues and Fixes
Data Quality: Issues and FixesData Quality: Issues and Fixes
Data Quality: Issues and Fixes
CRRC-Armenia
 
School-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist Transition
School-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist TransitionSchool-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist Transition
School-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist Transition
CRRC-Armenia
 
School-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist Transition
School-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist TransitionSchool-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist Transition
School-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist Transition
CRRC-Armenia
 
Ethics and CSR
Ethics and CSREthics and CSR
Ethics and CSR
CRRC-Armenia
 

More from CRRC-Armenia (20)

Corruption Survey of Enterprises 2009
Corruption Survey of Enterprises 2009Corruption Survey of Enterprises 2009
Corruption Survey of Enterprises 2009
 
CRRC Armenia
CRRC Armenia CRRC Armenia
CRRC Armenia
 
Western Writing And Publishing Workshop
Western Writing And Publishing WorkshopWestern Writing And Publishing Workshop
Western Writing And Publishing Workshop
 
eResources for Research
eResources for ResearcheResources for Research
eResources for Research
 
Humanitarian Intervention
Humanitarian InterventionHumanitarian Intervention
Humanitarian Intervention
 
Household Corruption Survey 2009
Household Corruption Survey 2009Household Corruption Survey 2009
Household Corruption Survey 2009
 
State of Armenian Irregular Migrants in Turkey
State of Armenian Irregular Migrants in TurkeyState of Armenian Irregular Migrants in Turkey
State of Armenian Irregular Migrants in Turkey
 
IMF Regional Economic Outlook for the Caucasus and Central Asia
IMF Regional Economic Outlook for the Caucasus and Central AsiaIMF Regional Economic Outlook for the Caucasus and Central Asia
IMF Regional Economic Outlook for the Caucasus and Central Asia
 
Rewire Your Brain
Rewire Your BrainRewire Your Brain
Rewire Your Brain
 
The Sources and Uses of Survey Data on Armenia
The Sources and Uses of Survey Data on ArmeniaThe Sources and Uses of Survey Data on Armenia
The Sources and Uses of Survey Data on Armenia
 
Institutional Sources of Corruption in the Case of Armenia
Institutional Sources of Corruption in the Case of ArmeniaInstitutional Sources of Corruption in the Case of Armenia
Institutional Sources of Corruption in the Case of Armenia
 
Chicken or the Hen Dilemma or Understanding of the Perception of Corruption i...
Chicken or the Hen Dilemma or Understanding of the Perception of Corruption i...Chicken or the Hen Dilemma or Understanding of the Perception of Corruption i...
Chicken or the Hen Dilemma or Understanding of the Perception of Corruption i...
 
Civil Society and Corruption
Civil Society and CorruptionCivil Society and Corruption
Civil Society and Corruption
 
Freedom of Expression and Censorship in Armenia
Freedom of Expression and Censorship in ArmeniaFreedom of Expression and Censorship in Armenia
Freedom of Expression and Censorship in Armenia
 
Freedom of Expression and Censorship in Armenia
Freedom of Expression and Censorship in ArmeniaFreedom of Expression and Censorship in Armenia
Freedom of Expression and Censorship in Armenia
 
ILCS Raking
ILCS Raking ILCS Raking
ILCS Raking
 
Data Quality: Issues and Fixes
Data Quality: Issues and FixesData Quality: Issues and Fixes
Data Quality: Issues and Fixes
 
School-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist Transition
School-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist TransitionSchool-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist Transition
School-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist Transition
 
School-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist Transition
School-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist TransitionSchool-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist Transition
School-to-Work Transitions after Two Decades of Post-Communist Transition
 
Ethics and CSR
Ethics and CSREthics and CSR
Ethics and CSR
 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ

 • 1. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ - ՀԱՅԱՍՏԱՆ Արսեն Ասլանյան ՀՌԿԿ-Հայաստանի ծրագրերի ղեկավար Մարտի 19, 2008թ. Երևան ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԵՎՐԱՍԻԱ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԾՐԱԳԻՐ [email_address]
 • 2. Սոցիոլոգիական հետազոտությունը որպես տվյալների հավաքման միջոց Ինչպե ՞ ս են ընտրվում հարցվողները Ինչպե ՞ ս և ե ՞ րբ են տվյալները հավաքվում Ինչպե ՞ ս են արխիվավորվում տվյալները Ինչպե ՞ ս են տվյալները վերլուծվում և ներկայացվում Հետազոտության տվյալների մեկնաբանման հետ կապված նրբությունները
 • 3. (նկարում) _Վերջերս իմ անցկացրած հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ լրացված հարցաթերթիկը փոստով ինձ հետ ուղարկողներից ոչ ոք անգրագետ չէր... Հետազոտության ընտրանքը ռազմավարություն, շրջանակ և մեթոդաբանություն Ումից և ինչպես են հավաքվում տվյալները
 • 4. Ի ՞ նչ է ընտրանքը Ընտրանքը հետազոտվող համակցության (օրինակ` բնակչության) մի փոքր մասն է, որոնց հատկությունները (օրինակ` գիտելիքներ, կարծիք, դիրքորոշուներ,վարք, ևն) ուսումնասիրվում են` ամբողջի մասին պատկերացում կազմելու համար:
 • 5. Ընտրանքի շրջանակ Սոցիոլոգիական հետազոտության ընտրանքի շրջանակը բնակչության կամ այլ համակցության բոլոր միավորների ցանկն է: Օրինակ` երկրի բոլոր տնային տնտեսությունների հասցեացանկերը ՀՀ ընտրողների ռեգիստրը Երևանի հեռախոսագիրքը (Երևանում ընտրանք կատարելու համար), և այլ ամբողջական տվյալադարաններ/բազաներ:
 • 6. Ընտրանքային ռազմավարություն Այն, թե որքանով է ձեր ընտրանքային համախմբությունը արտացոլում այն բնակչության առանձնահատկությունները, որից կատարվում է ընտրանքը, մեծապես կախված է ընտրանքային ռազմավարությունից: Ինչու± է դա կարևոր: Ընտրանքային ռազմավարությունն այն քայլերի ամբողջությունն է, որոնց միջոցով հետազոտության համար գլխավոր համախմբությունից ընտրվում են միավորներ:
 • 7. ՀՌԿԿ Տվյալների հավաքագրման նախաձեռնություն (ՏՀՆ) հետազոտությունները Տվյալների հավաքագրման նախաձեռնությունը ՀՌԿԿ-ի կողմից 2004թ-ից իրականացվող ամենամյա տարածաշրջանային հետազոտություն է, որի նպատակն է ստանալ արժանահավատ և համադրելի տեղեկություններ Հարավային կովկասի երեք հանրապետություններում առկա սոցիալական, քաղաքական ու տնտեսական զարգացումների մասին : 2004 թ. ՏՀՆ հետազոտությունն անցկացվել է միայն մայրաքաղաքներում, 2005թ-ին նաև յուրաքանչյուր երկրից մեկական շրջանում, 2006 թ-ից սկսած հարցումներն իրականացվել են այդ երկրների բոլոր շրջաններում:
 • 8. ՏՀՆ 2004-2007թթ. հետազոտություններում ընդգրկված հարցվողների թիվը
 • 9. ՀՌԿԿ ՏՀՆ հետազոտությունների մեթոդաբանությունը Բոլոր երկրների հետազոտություններն անցկացվել են միասնական ընտրանքային մեթոդաբանությամբ (ինչը համադրելիության կարևոր պայման է), այն է` բազմաստիճան քլասթերային ընտրանք նախնական ստրատիֆիկացմամբ/շերտավորմամբ :
 • 10. Ընտրանքային շրջանակի նախնական շերտավորումը ՀՀ-ում Հս-արմ Հվ-արմ Հվ-արլ Հս-արլ մայրաքաղաք
 • 11. Հետազոտության գործիքը Հետազոտության գործիքը` հարցաթերթր, մշակվել է երեք երկրների հետազոտողների կողմից և տարեց-տարի լրամշակվել է: Այն պարունակում է հարցեր. Ա. Տնային տնտեսության մասին (ավելի քան 80 հարց տնային տնտեսության կազմի, տնտեսական պայմանների, վերջինիս անդամների զբաղվածության, կրթության, միգրացիոն իրավիճակի և այլնի մասին), Բ. Այդ տնտեսություններում պատահականորեն ընտրված անհատների մասին (շուրջ 160 հարց նրանց քաղաքական հայացքների, սոցիալական կապիտալի, զբաղվածության, կրթության, և այլնի մասին) Միջին հարցազրույցի տևողությունը - 30 րոպե:
 • 12. Դաշտային աշխատանքների իրականացումը Հայաստանում Ժամանակահատվածը. 2007 թ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր Աշխատակազմը. դաշտային աշխատանքների ղեկավար, 11 խմբավարներ, 100 զրուցավարներ, Պատասխանների ստացման մակարդակը` 78% Հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալադարանների (SPSS ձևաչափով), հարցաթերթերի և հարակից այլ փաստաթղթերի համար այցելեք www.crrccenters.org
 • 13. Տնտեսապես ակտիվ բնակչության կազմը Հայաստանում 18 և ավելի բարձր տարիքի ռեսպոնդենտներին տրվել է հետևյալ հարցը. “ Դուք աշխատու՞մ եք, լինի դա լրիվ կամ ոչ-լրիվ դրույքով, պաշտոնական կամ ոչ-պաշտոնական, կամ ինքնազբաղվածություն, որը Ձեզ դրամական եկամուտ է բերում” ԱՅՈ ՈՉ ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՔԱՆԱԿԸ
 • 14. Աշխատանք չունեցողներին հարցրել են. “ Ստորև թվարկածներից ո՞րն է ավելի լավ բնութագրում Ձեր կարգավիճակը”
 • 15. ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐ + ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐ (աշխատանք չունեցող աշխատանք փնտրողներ ) = ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ 922 անհատ մեր ընտրանքում 361 անհատ մեր ընտրանքում 922+ 361= 1283 անհատ մեր ընտրանքում Գործազրկության մակարդակը = 361/ (361+ 922) = 28%
 • 16. Որքա՞ն աշխատանք փնտրողներ կան մեր ընտրանքում 361 (ըստ ռեսպոնդենտների հայտնածի) ԹԵ ՞ 49 (միայն նրանք, ովքեր գրանցված են պետական կամ մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալությունում , ներառյալ նաև նրանց, ովքեր չ են աշխատում և կուզենային աշխատել, սակայն ներկայումս աշխատանք ՉԵՆ ՓՆՏՐՈՒՄ )
 • 17. Միշտ հարցրեք. Ինչպե՞ս է գնահատվել այս կամ այն ցուցանիշը (օրինակ`գործազրկության մակարդակը) Եթե գործազրկության մակարդակը հաշվենք ըստ ռեսպոնդենտների պատասխանների, ապա Գործազրկության մակարդակը = 361/ (361+ 922) = 28% Իսկ եթե գործազրկության մակարդակը հաշվենք պետական կամ մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալություններում գրանցվածների թվի, ապա Գործազրկության մակարդակը = 49/ (49 + 922) = 5%
 • 18. ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների բաժինը տարիքային խմբերում (% տվյալ տարիքային խմբում)
 • 19. ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների տեսակարար կշիռն ըստ սեռի (%)
 • 20. ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների տեսակարար կշիռն ըստ բնակավայրի տիպերի (%)
 • 21. ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների տեսակարար կշիռն ըստ կրթամակարդակի
 • 22. Աշխատողների և գործազուրկների տոկոսը Հարավային Կովկասի մայրաքաղաքներում 2004-2007թթ. Տվյալների համեմատելիությունը դինամիկ շարքերի դեպքում Միշտ հետաքրքրվեք հարցաթերթի հարցադրմամբ
 • 23. Որքա ՞ ն ժամանակ են գործազուրկները գրանցված
 • 24. Զբաղվածությունն ըստ սեկտորների և բնակավայրերի տիպերի (% ամբողջի մեջ)
 • 26. Միգրացիա-տունդարձ. 1991-2007թթ. ընթացքում առնվազն մեկ անգամ 3 և ավելի ամսով մեկնած-վերադարձածների բաժինը հարցված տ/տ բոլոր անդամների մեջ
 • 27. Միգրացիա. 1991-2007թթ. ընթացքում առնվազն մեկ անգամ 3 և ավելի ամսով արտասահմանում բնակվածներն ըստ էմիգրացիայի երկրների (% վերադարձած բոլոր էմիգրանտների մեջ)
 • 28. Միգրացիա. Արտասահմանում գտնվելիս էմիգրանտների օգնությունն իրենց տնային տնտեսությունների անդամներին (% ամբողջի մեջ)
 • 29. Միգրացիա 2007թ. հոկտեմբերի դրությամբ արտասահմանում առնվազն մեկ անդամ ունեցող տ/տ-ները (% բոլոր տ/տ մեջ) 1. Հայաստանը տարածաշրջանի ամենաակտիվ էմիգրացիոն երկիրն է, 2. Ընթացիկ միգրացիոն ակտիվությունն ավելի բարձր է այլ քաղաքներում և գյուղերում
 • 30. Միգրացիա . 100 տ/տ-ը բաժին ընկնող միգրանտների թիվը (հոկտ. 2007թ.)
 • 31. Միգրացիա. Ներկայիս միգրանտներց ստացվող օգնության կարևորությունը (% ամբողջի մեջ)
 • 32. 2004-2007թթ. ընթացքում հարավկովկասյան երեք երկրներում բնակչության ժողովրդագրական պատկերի, սոցիալ-տնտեսական պայմանների, կրթության, միգրացիայի, քաղաքական հայացքների և մի շարք այլ հիմնախնդիրների մասին առավել խորը տեղեկություններ կարելի է ստանալ վերլուծելով ՀՌԿԿ տարածաշրջանային տվյալների բազաները, հարցաթերթերը, մեթոդաբանությունը և հարակից այլ փաստաթղթերը (տես՝ www.crrccenters.org): Ուզում եք իմանալ ավելի՞ն
 • 33. SPSS փաթեթին կարելի է ծանոթանալ այցելելով www.crrccenters.org