SlideShare a Scribd company logo
ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΣΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ηρώ–Σοφύα
Τςιναςλανύδου Α4
Ελευθερύα
Φιλανδριανού Α4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Αιγαίο είναι η θάλαζζα όπος γεννήθηκε και αναπηύσθηκε ο ναςηικόρ
ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ
πολιηιζμόρ ηυν Ελλήνυν. Μύθορ και ππαγμαηικόηηηα εμπλέκονηαι ζηενά
ζ’ αςηόν. Μςθολογικέρ ζκηνέρ, μεηαθςζικά δπώμενα, πολεμικέρ
ζςγκπούζειρ, διακίνηζη εμποπεςμάηυν, ναςάγια, είναι ηα θέμαηα πος
ζσεηίζονηαι με ηιρ παπαζηάζειρ ηυν πλοίυν ζηο ηαξίδι ηος σπόνος ζηοςρ
πολιηιζμούρ πος αναπηύσθηκαν ζηον αιγαιακό σώπο. Η ναςηική παπάδοζη
ηυν Ελλήνυν έκανε πολλούρ όπυρ ηον Ηπόδοηο, ηον Πλάηυνα, ηο
Σόλυνα, ηον Αιζσύλο να ηαξιδέτοςν ζε μέπη απομακπςζμένα. Και ηελικά
η ελληνική θάλαζζα αποδείσθηκε όηι δεν είναι μόνο έναρ ηόπορ αλιείαρ
αλλά έναρ δπόμορ ποικίλυν ανηαλλαγών με ηοςρ άλλοςρ ανθπώποςρ, «ηο
ηαξίδι ζηη σώπα ηυν θαςμάηυν με μόνη πςξίδα ηο νςσηεπινό σάπηη ηυν
άζηπυν.
Ο θεόσ Διόνυςοσ πϊνω ςτο καρϊβι των Τυρρηνών
πειρατών
Η ςχεδία του
Οδυςςζα
 Κι αφού ςκϊρωςε

κατϊςτρωμα κι
αρμολόγηςε
ςτραβόξυλα πυκνϊ, το
μαςτόρευε… και μϋςα
ςτόριξε κατϊρτι με
ταιριαςμϋνη αντϋνα˙
κι ϋκαμε και το τιμόνι
του να κυβερνϊει το
ςκϊφοσ… κι η
Καλυψώ λινϊ του
κουβαλούςε για τα
πανιϊ˙ κι αυτόσ με
τϋχνη τα ̕φτιαξε κι
αυτϊ˙ κι ϋδεςε μϋςα
ξϊρτια και
καραβόςκοινα.
Οδύςςεια, ε 253-260

 Μαθητικό ςχϋδιο
΢κηνή από ναυμαχία ςτην
αρχαιότητα
Παρϊςταςη νηοπομπόσ ςτο Ακρωτόρι τησ
Θόρασ
Απεικόνιςη εμπορικού καραβιού ςε αττικό
μελανόμορφο κύπελλο 520-510 π.X. Λούβρο
Ναυάγιο πλοίου «Κερφνεια» περί
το 300 π.Χ. ςτισ ακτζσ τησ
ΒόρειασΚφπρου
Δίολκοσ
Η δίολκοσ ήταν ειδικήσ καταςκευήσ
πλακόςτρωτοσ δρόμοσ που ςυνέδεε
τισ δύο άκρεσ του Ιςθμού τησ
Κορίνθου και πάνω ςτον οποίο
ςύρονταν κατά την αρχαιότητα από
δούλουσ τα πλοία από τον
Κορινθιακό ςτον Σαρωνικό Κόλπο
και αντίςτροφα. Χρονολογείται ςτισ
αρχέσ του 6ου αιώνα και ςυνδέεται με
την τυραννίδα του Περίανδρου ςτην
Κόρινθο. Οι αρχαίοι ςυγγραφείσ δεν
άφηςαν επαρκείσ πληροφορίεσ για
το τόςο μεγάλησ ςημαςίασ τεχνικό
αυτό έργο, ή αυτέσ οι πληροφορίεσ
δεν ςώθηκαν μέχρι την εποχή μασ.
Νεώςοικοι
 Ήταν χώροι φύλαξησ των

πλούων, που εύχαν
ανελκυςθεύ από τη
θϊλαςςα, για να
ςυντηρηθούν και να
προφυλαχθούν από τισ
ϊςχημεσ καιρικϋσ
ςυνθόκεσ.
Ιςτιοφόρα πλοία
 Ωο Ιζηηνθόξν ραξαθηεξίδεηαη
νπνηνδήπνηε ζθάθνο ή πιωηό
λαππήγεκα πνπ απνθιεηζηηθό
κέζν πξόωζήο ηνπ έρεη ηελ αηνιηθή
ελέξγεηα (ηνλ άλεκν) επί
ηωλ ηζηίωλ ηνπ (παληά) ηα νπνία θαη
θέξεη, εμ νπ θαη ε νλνκαζία ηνπ.
Απνηειεί ηε 2ε εμειηθηηθή βαζηθή
θαηεγνξία ηύπωλ πινίωλ, κεηά ην
"θωπήιαην" θαη πξηλ από ην
"κεραλνθίλεην" (αηκόπινην). Από
ηελ απώηαηε αξραηόηεηα κέρξη ηα
κέζα ηνπ κεζαίωλα ε εμέιημε ηνπ
ηζηηνθόξνπ πινίνπ ήηαλ
βξαδύηαηε, αλ θαη ην θνππί ζπλέρηδε
λα παξακέλεη ηζρπξό κέζνλ
πξόωζεο. Τόηε ην ηζηίν (παλί)
απνηεινύζε ην βνεζεηηθό κέζνλ
πξόωζεο, αθελόο γηα ηε κεξηθή
αλάπαπζε ηωλ πιεξωκάηωλ.
Τα πολεμικϊ πλούα ϊρχιςαν να χρηςιμοποιούν τα πανιϊ
όταν επινοόθηκαν οι διόρεισ και οι τριόρεισ.
Διήρεισ
Η δηήξεο ήηαλ ηύπνο αξραίνπ
ειιεληθνύ θωπήιαηνπ, πνιεκηθνύ
πινίνπ. Ο όξνο αλαθέξεηαη ζε
πινία κε δπν ζηνίρνπο
θωπειαηώλ, είηε δίθξνηα (κε δύν
ζεηξέο θνππηώλ θαη έλαλ
θωπειάηε αλά θνππί) είηε
κνλόθξνηα (κε κηα ζεηξά θνππηώλ
κε δύν θωπειάηεο αλά θνππί).
Χξεζηκνπνηήζεθε θαη επεθηάζεθε
από ηνπο Έιιελεο.
Σπλαληάηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ
αξραία ηζηνξία ζε ζξαύζκαηα
έξγωλ ηέρλεο Αζζπξηαθήο
πξνέιεπζεο.
Σριήρησ
 Η τριήρησ χαρακτηρύςτη

κε ωσ μεςογειακό
τεχνολογύα τησ εποχόσ με
τρεισ ςειρϋσ κωπηλατών
που ςτον ελληνικό χώρο
κατανϋμονταν ςε ιςϊριθμα
καταςτρώματα (τρύκροτεσ
τριόρεισ).
 Η τριόρησ όταν πλούο μακρόςτενο, ταχύ, χαμηλό, με ρηχό

καρύνα και γενικϊ ςχετικϊ ελαφριϊ και απλό ςυνολικό
καταςκευό.
 Σην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ πινίνπ ππήξρε ηνπνζεηεκέλν
έλα έκβνιν επελδπκέλν κε νξείραιθν, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηνύηαλ θαη γηα εκβνιηζκό ελαληίνλ πινίωλ ζε
λαπκαρίεο, όπνηε απηό ζεωξνύληαλ εθηθηό, αιιά θαη γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ πινίνπ θαηά ηελ πξνζάξαμε ζε ξερά
λεξά, όηαλ ρξεηάδνληαλ λα γίλεη εθηόο ιηκέλωλ ή
λαπζηάζκωλ κε λεώξηα.
Σριήρησ
Η ΢άμαινα
 Ο Κορύνθιοσ ναυπηγόσ Αμεινοκλόσ καταςκεύαςε και

τισ πρώτεσ τριόρεισ των Σαμύων, οι οπούοι ϋκαναν
κϊποιεσ αλλαγϋσ ώςτε τα πλούα να ϋχουν μεγαλύτερο
αποθηκευτικό χώρο και ϋτςι ονομϊςτηκαν Σϊμαινα
λόγω των μετατροπών των Σαμύων. Χρηςιμοποιούνταν
ωσ φορτηγϊ και πολεμικϊ πλούα ταυτόχρονα.
΢άμαινα
Σριαντακόντοροσ και
Πεντακόντοροσ
 Τα πρώτα ςημαντικϊ πλούα που επινοόθηκαν όταν οι

τριαντακόντοροι, πλούα δηλαδό με 30 κουπιϊ (15 από
κϊθε πλευρϊ) και μετϊ οι πεντηκόντοροι, δηλαδό πλούα
με 50 κουπιϊ (25 κουπιϊ από κϊθε πλευρϊ).
Εμπορικά πλοία
 Τα εμπορικϊ πλούα

χρηςιμοποιούνταν για την
μεταφορϊ αγαθών. Οι
ςυνθόκεσ που επικρατούςαν
από ό,τι φαύνεται όταν αρκετϊ
καλϋσ καθώσ μϋςα διϋθεταν
καμπύνεσ και χώρο για
μαγεύρεμα.
Τϋλοσ, οι Έλληνεσ ειδικεύτηκαν
ςτην καταςκευό
μικρών αλλϊ γρόγορων και
εύκολων ςτη χρόςη πλούων.
Έχοντασ πολλϊ μικρϊ λιμϊνια
χρειαζόταν μικρϊ και ευϋλικτα
πλούα. Αλλϊ παρ' όλα αυτϊ
μπορούςαν να ταξιδεύουν
εύκολα τουλϊχιςτον μϋχρι την
Κύπρο κουβαλώντασ χαλκό
από το 3000 π.Χ.
Ευχαριςτοφμε πολφ για το
χρόνο ςασ!

More Related Content

What's hot

οι περσικοι πολεμοι
οι περσικοι πολεμοιοι περσικοι πολεμοι
οι περσικοι πολεμοι
skabardon
 
Η ηγεμονία της Σπάρτης
Η ηγεμονία της ΣπάρτηςΗ ηγεμονία της Σπάρτης
Η ηγεμονία της Σπάρτης
Dimitra Mylonaki
 
2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
Kvarnalis75
 
4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών
4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών
4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών
Kvarnalis75
 
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
Kvarnalis75
 
4.Το έργο του Αλέξανδρου
4.Το έργο του Αλέξανδρου4.Το έργο του Αλέξανδρου
4.Το έργο του Αλέξανδρου
Kvarnalis75
 
Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεταιΤο κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
irinikel
 
Ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα
Ταξίδι στην αρχαία ΕλλάδαΤαξίδι στην αρχαία Ελλάδα
Ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα
Γρηγόρης Ζερβός
 
η τέχνη στην αρχαϊκή εποχή
η τέχνη στην αρχαϊκή εποχήη τέχνη στην αρχαϊκή εποχή
η τέχνη στην αρχαϊκή εποχή
Κατερίνα Καραμπαΐρη
 
Aρχαϊκή εποχή (α2.πολιτική -οι περσικοί πόλεμοι)
Aρχαϊκή εποχή (α2.πολιτική -οι περσικοί πόλεμοι)Aρχαϊκή εποχή (α2.πολιτική -οι περσικοί πόλεμοι)
Aρχαϊκή εποχή (α2.πολιτική -οι περσικοί πόλεμοι)
Peter Tzagarakis
 
Ακρόπολη
ΑκρόποληΑκρόπολη
10. Η τέχνη της Αρχαϊκής Εποχής
10. Η τέχνη της Αρχαϊκής Εποχής10. Η τέχνη της Αρχαϊκής Εποχής
10. Η τέχνη της Αρχαϊκής Εποχής
Kvarnalis75
 
8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου
8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου
8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου
Kvarnalis75
 
ακρόπολη
ακρόποληακρόπολη
ακρόπολη
vasonip
 
5. O μυκηναϊκός κόσμος
5. O μυκηναϊκός κόσμος5. O μυκηναϊκός κόσμος
5. O μυκηναϊκός κόσμος
Kvarnalis75
 
18. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Δ΄)
18. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Δ΄)18. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Δ΄)
18. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Δ΄)
Maniatis Kostas
 
3. 0 μινωικός πολιτισμός
3. 0 μινωικός πολιτισμός3. 0 μινωικός πολιτισμός
3. 0 μινωικός πολιτισμός
Kvarnalis75
 
1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...
1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...
1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...
Kvarnalis75
 
Πελοποννησιακός πόλεμος
Πελοποννησιακός πόλεμοςΠελοποννησιακός πόλεμος
Πελοποννησιακός πόλεμος
irinikel
 

What's hot (20)

οι περσικοι πολεμοι
οι περσικοι πολεμοιοι περσικοι πολεμοι
οι περσικοι πολεμοι
 
Η ηγεμονία της Σπάρτης
Η ηγεμονία της ΣπάρτηςΗ ηγεμονία της Σπάρτης
Η ηγεμονία της Σπάρτης
 
2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
2. Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
 
4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών
4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών
4. Η θρησκεία και η τέχνη των μινωιτών
 
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
 
4.Το έργο του Αλέξανδρου
4.Το έργο του Αλέξανδρου4.Το έργο του Αλέξανδρου
4.Το έργο του Αλέξανδρου
 
Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεταιΤο κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
Το κράτος της Μακεδονίας επεκτείνεται
 
Ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα
Ταξίδι στην αρχαία ΕλλάδαΤαξίδι στην αρχαία Ελλάδα
Ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα
 
η τέχνη στην αρχαϊκή εποχή
η τέχνη στην αρχαϊκή εποχήη τέχνη στην αρχαϊκή εποχή
η τέχνη στην αρχαϊκή εποχή
 
Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 
Aρχαϊκή εποχή (α2.πολιτική -οι περσικοί πόλεμοι)
Aρχαϊκή εποχή (α2.πολιτική -οι περσικοί πόλεμοι)Aρχαϊκή εποχή (α2.πολιτική -οι περσικοί πόλεμοι)
Aρχαϊκή εποχή (α2.πολιτική -οι περσικοί πόλεμοι)
 
Ακρόπολη
ΑκρόποληΑκρόπολη
Ακρόπολη
 
10. Η τέχνη της Αρχαϊκής Εποχής
10. Η τέχνη της Αρχαϊκής Εποχής10. Η τέχνη της Αρχαϊκής Εποχής
10. Η τέχνη της Αρχαϊκής Εποχής
 
8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου
8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου
8. Η οριστική απομάκρυνση του περσικού κινδύνου
 
ακρόπολη
ακρόποληακρόπολη
ακρόπολη
 
5. O μυκηναϊκός κόσμος
5. O μυκηναϊκός κόσμος5. O μυκηναϊκός κόσμος
5. O μυκηναϊκός κόσμος
 
18. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Δ΄)
18. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Δ΄)18. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Δ΄)
18. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας (Δ΄)
 
3. 0 μινωικός πολιτισμός
3. 0 μινωικός πολιτισμός3. 0 μινωικός πολιτισμός
3. 0 μινωικός πολιτισμός
 
1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...
1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...
1. ΤΑ ΑIΤIΑ ΚΑI ΟI ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΑΚΟY ΠΟΛΕΜΟY - Ο ΑΡΧIΔΑΜΕIΟΣ ΠΟΛΕΜ...
 
Πελοποννησιακός πόλεμος
Πελοποννησιακός πόλεμοςΠελοποννησιακός πόλεμος
Πελοποννησιακός πόλεμος
 

Viewers also liked

τα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδα
τα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδατα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδα
τα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδα
Manolis Metaxakis
 
Η Τριήρης
Η ΤριήρηςΗ Τριήρης
Η Τριήρης
Eleni Kabaraki
 
εργασια για ναυμαχιεσ
εργασια για ναυμαχιεσεργασια για ναυμαχιεσ
εργασια για ναυμαχιεσ
marinakar
 
αθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηνας
αθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηναςαθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηνας
αθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηνας
Michailidis Nikodimos
 
αρχαια πλοια εμποριο
αρχαια πλοια εμποριοαρχαια πλοια εμποριο
αρχαια πλοια εμποριο
eytyxia
 
τα ιερα πλοια των αθηναιων
τα ιερα πλοια των αθηναιωντα ιερα πλοια των αθηναιων
τα ιερα πλοια των αθηναιων
John Gatzaras
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων - Κέρκυρα 27-1-2017
Προστασία προσωπικών δεδομένων - Κέρκυρα 27-1-2017Προστασία προσωπικών δεδομένων - Κέρκυρα 27-1-2017
Προστασία προσωπικών δεδομένων - Κέρκυρα 27-1-2017
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
Gynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmosGynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmos
Ελένη Ξ
 
σεναριο αγνωστο
σεναριο αγνωστοσεναριο αγνωστο
σεναριο αγνωστο
Theo Arapis
 
ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ αδιδακτο αρχαιων (σεναριο)
ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ αδιδακτο αρχαιων (σεναριο)ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ αδιδακτο αρχαιων (σεναριο)
ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ αδιδακτο αρχαιων (σεναριο)
Theo Arapis
 
κοκκινη ομαδα
κοκκινη ομαδακοκκινη ομαδα
κοκκινη ομαδα
marinakar
 
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)
ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
 
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
 
Είδη πλοίων
Είδη πλοίωνΕίδη πλοίων
Είδη πλοίων
avramaki
 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
Georgia Sofi
 
η δίκη του θηραμένη
η δίκη του θηραμένηη δίκη του θηραμένη
η δίκη του θηραμένη
Louiza Koustoubardi
 
αόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακαςαόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακας
cgialopsos
 
μεσος παρακειμενος και υπερσυντελικος των αφωνοληκτων ρηματων θεωρια
μεσος παρακειμενος και υπερσυντελικος των αφωνοληκτων ρηματων  θεωριαμεσος παρακειμενος και υπερσυντελικος των αφωνοληκτων ρηματων  θεωρια
μεσος παρακειμενος και υπερσυντελικος των αφωνοληκτων ρηματων θεωρια
Eleni Kots
 
ΡΗΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΡΗΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣΡΗΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΡΗΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
Xyla Eleni
 

Viewers also liked (20)

τα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδα
τα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδατα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδα
τα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδα
 
Η Τριήρης
Η ΤριήρηςΗ Τριήρης
Η Τριήρης
 
εργασια για ναυμαχιεσ
εργασια για ναυμαχιεσεργασια για ναυμαχιεσ
εργασια για ναυμαχιεσ
 
αθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηνας
αθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηναςαθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηνας
αθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηνας
 
αρχαια πλοια εμποριο
αρχαια πλοια εμποριοαρχαια πλοια εμποριο
αρχαια πλοια εμποριο
 
τα ιερα πλοια των αθηναιων
τα ιερα πλοια των αθηναιωντα ιερα πλοια των αθηναιων
τα ιερα πλοια των αθηναιων
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων - Κέρκυρα 27-1-2017
Προστασία προσωπικών δεδομένων - Κέρκυρα 27-1-2017Προστασία προσωπικών δεδομένων - Κέρκυρα 27-1-2017
Προστασία προσωπικών δεδομένων - Κέρκυρα 27-1-2017
 
ΤΡΙΗΡΗΣ
ΤΡΙΗΡΗΣΤΡΙΗΡΗΣ
ΤΡΙΗΡΗΣ
 
Gynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmosGynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmos
 
σεναριο αγνωστο
σεναριο αγνωστοσεναριο αγνωστο
σεναριο αγνωστο
 
ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ αδιδακτο αρχαιων (σεναριο)
ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ αδιδακτο αρχαιων (σεναριο)ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ αδιδακτο αρχαιων (σεναριο)
ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ αδιδακτο αρχαιων (σεναριο)
 
κοκκινη ομαδα
κοκκινη ομαδακοκκινη ομαδα
κοκκινη ομαδα
 
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)
 
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
 
Είδη πλοίων
Είδη πλοίωνΕίδη πλοίων
Είδη πλοίων
 
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ - ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ.
 
η δίκη του θηραμένη
η δίκη του θηραμένηη δίκη του θηραμένη
η δίκη του θηραμένη
 
αόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακαςαόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακας
 
μεσος παρακειμενος και υπερσυντελικος των αφωνοληκτων ρηματων θεωρια
μεσος παρακειμενος και υπερσυντελικος των αφωνοληκτων ρηματων  θεωριαμεσος παρακειμενος και υπερσυντελικος των αφωνοληκτων ρηματων  θεωρια
μεσος παρακειμενος και υπερσυντελικος των αφωνοληκτων ρηματων θεωρια
 
ΡΗΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΡΗΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣΡΗΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΡΗΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

Similar to Τα είδη των πλοίων στην αρχαία Ελλάδα

Tα πλοία των Aρχαίων Ελλήνων
Tα πλοία των Aρχαίων ΕλλήνωνTα πλοία των Aρχαίων Ελλήνων
Tα πλοία των Aρχαίων Ελλήνων
lykvam
 
H ναυμαχία της Σαλαμίνας - Κεφάλαιο 18, Ιστορία Δ
H ναυμαχία της Σαλαμίνας - Κεφάλαιο 18, Ιστορία ΔH ναυμαχία της Σαλαμίνας - Κεφάλαιο 18, Ιστορία Δ
H ναυμαχία της Σαλαμίνας - Κεφάλαιο 18, Ιστορία Δ
Ηλιάδης Ηλίας
 
Εποχή του Λίθου - Μεσολιθική (β.οικονομία)
Εποχή του Λίθου - Μεσολιθική (β.οικονομία)Εποχή του Λίθου - Μεσολιθική (β.οικονομία)
Εποχή του Λίθου - Μεσολιθική (β.οικονομία)
Peter Tzagarakis
 
Η ναυπηγική στην Ελλάδα
Η ναυπηγική στην ΕλλάδαΗ ναυπηγική στην Ελλάδα
Η ναυπηγική στην Ελλάδα
Michael Michalakopoulos
 
Gnorizo tin poli_mou
Gnorizo tin poli_mouGnorizo tin poli_mou
Gnorizo tin poli_mou
polyzois
 
CYPRUS- subscribe/GET
CYPRUS- subscribe/GETCYPRUS- subscribe/GET
CYPRUS- subscribe/GET
think Family vacation
 
Magik EDU - Map -cyprus
 Magik EDU - Map -cyprus Magik EDU - Map -cyprus
Magik EDU - Map -cyprus
magikdo edu
 
Kipros 10000 xroniα
Kipros 10000 xroniαKipros 10000 xroniα
Kipros 10000 xroniα
CV18061976
 
Σάμος
ΣάμοςΣάμος
Σάμος
zoip
 
Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ppt
Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ pptΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ppt
Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ppt
eythymia
 
το ψηφιακό αρχείο της ερτ πάει σχολείο α΄λυκείου
το ψηφιακό αρχείο της ερτ πάει σχολείο α΄λυκείουτο ψηφιακό αρχείο της ερτ πάει σχολείο α΄λυκείου
το ψηφιακό αρχείο της ερτ πάει σχολείο α΄λυκείου
lykeio-riou
 
Τα ηλειακά λιμάνια Κυλλήνης και Φειάς και ο ρόλος τους στους Ολυμπιακούς Αγών...
Τα ηλειακά λιμάνια Κυλλήνης και Φειάς και ο ρόλος τους στους Ολυμπιακούς Αγών...Τα ηλειακά λιμάνια Κυλλήνης και Φειάς και ο ρόλος τους στους Ολυμπιακούς Αγών...
Τα ηλειακά λιμάνια Κυλλήνης και Φειάς και ο ρόλος τους στους Ολυμπιακούς Αγών...
Konstantinos Antonopoulos
 
ανεμομυλοι 2014
ανεμομυλοι 2014ανεμομυλοι 2014
ανεμομυλοι 2014
Vasilis Rallis
 
08. Οι ακτές της Ελλάδας
08. Οι ακτές της Ελλάδας08. Οι ακτές της Ελλάδας
08. Οι ακτές της Ελλάδας
Petros Michailidis
 
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
Kvarnalis75
 
Ρωμαίικος εσπερινός και ελληνικός όρθρος: Τουρκοκρατία και Νεοελληνικός Διαφω...
Ρωμαίικος εσπερινός και ελληνικός όρθρος: Τουρκοκρατία και Νεοελληνικός Διαφω...Ρωμαίικος εσπερινός και ελληνικός όρθρος: Τουρκοκρατία και Νεοελληνικός Διαφω...
Ρωμαίικος εσπερινός και ελληνικός όρθρος: Τουρκοκρατία και Νεοελληνικός Διαφω...
Ioanna Papandreou
 
Εποχή του Χαλκού - Πολιτισμοί νήσων του Αιγαίου (γ.κοινωνία)
Εποχή του Χαλκού - Πολιτισμοί νήσων του Αιγαίου (γ.κοινωνία)Εποχή του Χαλκού - Πολιτισμοί νήσων του Αιγαίου (γ.κοινωνία)
Εποχή του Χαλκού - Πολιτισμοί νήσων του Αιγαίου (γ.κοινωνία)
Peter Tzagarakis
 
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
Theodore Iatrou
 

Similar to Τα είδη των πλοίων στην αρχαία Ελλάδα (20)

Tα πλοία των Aρχαίων Ελλήνων
Tα πλοία των Aρχαίων ΕλλήνωνTα πλοία των Aρχαίων Ελλήνων
Tα πλοία των Aρχαίων Ελλήνων
 
H ναυμαχία της Σαλαμίνας - Κεφάλαιο 18, Ιστορία Δ
H ναυμαχία της Σαλαμίνας - Κεφάλαιο 18, Ιστορία ΔH ναυμαχία της Σαλαμίνας - Κεφάλαιο 18, Ιστορία Δ
H ναυμαχία της Σαλαμίνας - Κεφάλαιο 18, Ιστορία Δ
 
Εποχή του Λίθου - Μεσολιθική (β.οικονομία)
Εποχή του Λίθου - Μεσολιθική (β.οικονομία)Εποχή του Λίθου - Μεσολιθική (β.οικονομία)
Εποχή του Λίθου - Μεσολιθική (β.οικονομία)
 
AKADIMIA TELIKO
AKADIMIA TELIKOAKADIMIA TELIKO
AKADIMIA TELIKO
 
Η ναυπηγική στην Ελλάδα
Η ναυπηγική στην ΕλλάδαΗ ναυπηγική στην Ελλάδα
Η ναυπηγική στην Ελλάδα
 
Gnorizo tin poli_mou
Gnorizo tin poli_mouGnorizo tin poli_mou
Gnorizo tin poli_mou
 
CYPRUS- subscribe/GET
CYPRUS- subscribe/GETCYPRUS- subscribe/GET
CYPRUS- subscribe/GET
 
Magik EDU - Map -cyprus
 Magik EDU - Map -cyprus Magik EDU - Map -cyprus
Magik EDU - Map -cyprus
 
Kipros 10000 xroniα
Kipros 10000 xroniαKipros 10000 xroniα
Kipros 10000 xroniα
 
Σάμος
ΣάμοςΣάμος
Σάμος
 
ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 
Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ppt
Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ pptΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ppt
Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ppt
 
το ψηφιακό αρχείο της ερτ πάει σχολείο α΄λυκείου
το ψηφιακό αρχείο της ερτ πάει σχολείο α΄λυκείουτο ψηφιακό αρχείο της ερτ πάει σχολείο α΄λυκείου
το ψηφιακό αρχείο της ερτ πάει σχολείο α΄λυκείου
 
Τα ηλειακά λιμάνια Κυλλήνης και Φειάς και ο ρόλος τους στους Ολυμπιακούς Αγών...
Τα ηλειακά λιμάνια Κυλλήνης και Φειάς και ο ρόλος τους στους Ολυμπιακούς Αγών...Τα ηλειακά λιμάνια Κυλλήνης και Φειάς και ο ρόλος τους στους Ολυμπιακούς Αγών...
Τα ηλειακά λιμάνια Κυλλήνης και Φειάς και ο ρόλος τους στους Ολυμπιακούς Αγών...
 
ανεμομυλοι 2014
ανεμομυλοι 2014ανεμομυλοι 2014
ανεμομυλοι 2014
 
08. Οι ακτές της Ελλάδας
08. Οι ακτές της Ελλάδας08. Οι ακτές της Ελλάδας
08. Οι ακτές της Ελλάδας
 
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
 
Ρωμαίικος εσπερινός και ελληνικός όρθρος: Τουρκοκρατία και Νεοελληνικός Διαφω...
Ρωμαίικος εσπερινός και ελληνικός όρθρος: Τουρκοκρατία και Νεοελληνικός Διαφω...Ρωμαίικος εσπερινός και ελληνικός όρθρος: Τουρκοκρατία και Νεοελληνικός Διαφω...
Ρωμαίικος εσπερινός και ελληνικός όρθρος: Τουρκοκρατία και Νεοελληνικός Διαφω...
 
Εποχή του Χαλκού - Πολιτισμοί νήσων του Αιγαίου (γ.κοινωνία)
Εποχή του Χαλκού - Πολιτισμοί νήσων του Αιγαίου (γ.κοινωνία)Εποχή του Χαλκού - Πολιτισμοί νήσων του Αιγαίου (γ.κοινωνία)
Εποχή του Χαλκού - Πολιτισμοί νήσων του Αιγαίου (γ.κοινωνία)
 
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
 

More from 6o Lykeio Kavalas

Gz
GzGz
54
5454
53
5353
52b
52b52b
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
6o Lykeio Kavalas
 
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματαΤο γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
6o Lykeio Kavalas
 
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωήςΤα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
6o Lykeio Kavalas
 
28
2828
Welcome to kavala
Welcome to kavalaWelcome to kavala
Welcome to kavala
6o Lykeio Kavalas
 
Cinema shots
Cinema shotsCinema shots
Cinema shots
6o Lykeio Kavalas
 
Pήγας Bελεστινλής
Pήγας BελεστινλήςPήγας Bελεστινλής
Pήγας Bελεστινλής
6o Lykeio Kavalas
 
Περιγραφή έργου τέχνης
Περιγραφή έργου τέχνηςΠεριγραφή έργου τέχνης
Περιγραφή έργου τέχνης
6o Lykeio Kavalas
 
Θεόδωρος Κάστανος
Θεόδωρος ΚάστανοςΘεόδωρος Κάστανος
Θεόδωρος Κάστανος
6o Lykeio Kavalas
 
Φιλιά εις τα παιδιά
Φιλιά εις τα παιδιάΦιλιά εις τα παιδιά
Φιλιά εις τα παιδιά
6o Lykeio Kavalas
 
Γιατί το πολυτεχνείο;
Γιατί το πολυτεχνείο;Γιατί το πολυτεχνείο;
Γιατί το πολυτεχνείο;
6o Lykeio Kavalas
 
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
6o Lykeio Kavalas
 
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνηΗ γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
6o Lykeio Kavalas
 
Λεονάρντο ντα Βίντσι
Λεονάρντο ντα ΒίντσιΛεονάρντο ντα Βίντσι
Λεονάρντο ντα Βίντσι
6o Lykeio Kavalas
 
Αντιγόνη Σοφοκλέους
Αντιγόνη ΣοφοκλέουςΑντιγόνη Σοφοκλέους
Αντιγόνη Σοφοκλέους
6o Lykeio Kavalas
 
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
6o Lykeio Kavalas
 

More from 6o Lykeio Kavalas (20)

Gz
GzGz
Gz
 
54
5454
54
 
53
5353
53
 
52b
52b52b
52b
 
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
 
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματαΤο γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
 
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωήςΤα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
 
28
2828
28
 
Welcome to kavala
Welcome to kavalaWelcome to kavala
Welcome to kavala
 
Cinema shots
Cinema shotsCinema shots
Cinema shots
 
Pήγας Bελεστινλής
Pήγας BελεστινλήςPήγας Bελεστινλής
Pήγας Bελεστινλής
 
Περιγραφή έργου τέχνης
Περιγραφή έργου τέχνηςΠεριγραφή έργου τέχνης
Περιγραφή έργου τέχνης
 
Θεόδωρος Κάστανος
Θεόδωρος ΚάστανοςΘεόδωρος Κάστανος
Θεόδωρος Κάστανος
 
Φιλιά εις τα παιδιά
Φιλιά εις τα παιδιάΦιλιά εις τα παιδιά
Φιλιά εις τα παιδιά
 
Γιατί το πολυτεχνείο;
Γιατί το πολυτεχνείο;Γιατί το πολυτεχνείο;
Γιατί το πολυτεχνείο;
 
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
 
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνηΗ γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
 
Λεονάρντο ντα Βίντσι
Λεονάρντο ντα ΒίντσιΛεονάρντο ντα Βίντσι
Λεονάρντο ντα Βίντσι
 
Αντιγόνη Σοφοκλέους
Αντιγόνη ΣοφοκλέουςΑντιγόνη Σοφοκλέους
Αντιγόνη Σοφοκλέους
 
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
 

Τα είδη των πλοίων στην αρχαία Ελλάδα

 • 1. ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΣΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ηρώ–Σοφύα Τςιναςλανύδου Α4 Ελευθερύα Φιλανδριανού Α4
 • 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Αιγαίο είναι η θάλαζζα όπος γεννήθηκε και αναπηύσθηκε ο ναςηικόρ ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ πολιηιζμόρ ηυν Ελλήνυν. Μύθορ και ππαγμαηικόηηηα εμπλέκονηαι ζηενά ζ’ αςηόν. Μςθολογικέρ ζκηνέρ, μεηαθςζικά δπώμενα, πολεμικέρ ζςγκπούζειρ, διακίνηζη εμποπεςμάηυν, ναςάγια, είναι ηα θέμαηα πος ζσεηίζονηαι με ηιρ παπαζηάζειρ ηυν πλοίυν ζηο ηαξίδι ηος σπόνος ζηοςρ πολιηιζμούρ πος αναπηύσθηκαν ζηον αιγαιακό σώπο. Η ναςηική παπάδοζη ηυν Ελλήνυν έκανε πολλούρ όπυρ ηον Ηπόδοηο, ηον Πλάηυνα, ηο Σόλυνα, ηον Αιζσύλο να ηαξιδέτοςν ζε μέπη απομακπςζμένα. Και ηελικά η ελληνική θάλαζζα αποδείσθηκε όηι δεν είναι μόνο έναρ ηόπορ αλιείαρ αλλά έναρ δπόμορ ποικίλυν ανηαλλαγών με ηοςρ άλλοςρ ανθπώποςρ, «ηο ηαξίδι ζηη σώπα ηυν θαςμάηυν με μόνη πςξίδα ηο νςσηεπινό σάπηη ηυν άζηπυν.
 • 3. Ο θεόσ Διόνυςοσ πϊνω ςτο καρϊβι των Τυρρηνών πειρατών
 • 4. Η ςχεδία του Οδυςςζα  Κι αφού ςκϊρωςε κατϊςτρωμα κι αρμολόγηςε ςτραβόξυλα πυκνϊ, το μαςτόρευε… και μϋςα ςτόριξε κατϊρτι με ταιριαςμϋνη αντϋνα˙ κι ϋκαμε και το τιμόνι του να κυβερνϊει το ςκϊφοσ… κι η Καλυψώ λινϊ του κουβαλούςε για τα πανιϊ˙ κι αυτόσ με τϋχνη τα ̕φτιαξε κι αυτϊ˙ κι ϋδεςε μϋςα ξϊρτια και καραβόςκοινα. Οδύςςεια, ε 253-260  Μαθητικό ςχϋδιο
 • 5. ΢κηνή από ναυμαχία ςτην αρχαιότητα
 • 6. Παρϊςταςη νηοπομπόσ ςτο Ακρωτόρι τησ Θόρασ
 • 7. Απεικόνιςη εμπορικού καραβιού ςε αττικό μελανόμορφο κύπελλο 520-510 π.X. Λούβρο
 • 8. Ναυάγιο πλοίου «Κερφνεια» περί το 300 π.Χ. ςτισ ακτζσ τησ ΒόρειασΚφπρου
 • 9. Δίολκοσ Η δίολκοσ ήταν ειδικήσ καταςκευήσ πλακόςτρωτοσ δρόμοσ που ςυνέδεε τισ δύο άκρεσ του Ιςθμού τησ Κορίνθου και πάνω ςτον οποίο ςύρονταν κατά την αρχαιότητα από δούλουσ τα πλοία από τον Κορινθιακό ςτον Σαρωνικό Κόλπο και αντίςτροφα. Χρονολογείται ςτισ αρχέσ του 6ου αιώνα και ςυνδέεται με την τυραννίδα του Περίανδρου ςτην Κόρινθο. Οι αρχαίοι ςυγγραφείσ δεν άφηςαν επαρκείσ πληροφορίεσ για το τόςο μεγάλησ ςημαςίασ τεχνικό αυτό έργο, ή αυτέσ οι πληροφορίεσ δεν ςώθηκαν μέχρι την εποχή μασ.
 • 10. Νεώςοικοι  Ήταν χώροι φύλαξησ των πλούων, που εύχαν ανελκυςθεύ από τη θϊλαςςα, για να ςυντηρηθούν και να προφυλαχθούν από τισ ϊςχημεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ.
 • 11. Ιςτιοφόρα πλοία  Ωο Ιζηηνθόξν ραξαθηεξίδεηαη νπνηνδήπνηε ζθάθνο ή πιωηό λαππήγεκα πνπ απνθιεηζηηθό κέζν πξόωζήο ηνπ έρεη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα (ηνλ άλεκν) επί ηωλ ηζηίωλ ηνπ (παληά) ηα νπνία θαη θέξεη, εμ νπ θαη ε νλνκαζία ηνπ. Απνηειεί ηε 2ε εμειηθηηθή βαζηθή θαηεγνξία ηύπωλ πινίωλ, κεηά ην "θωπήιαην" θαη πξηλ από ην "κεραλνθίλεην" (αηκόπινην). Από ηελ απώηαηε αξραηόηεηα κέρξη ηα κέζα ηνπ κεζαίωλα ε εμέιημε ηνπ ηζηηνθόξνπ πινίνπ ήηαλ βξαδύηαηε, αλ θαη ην θνππί ζπλέρηδε λα παξακέλεη ηζρπξό κέζνλ πξόωζεο. Τόηε ην ηζηίν (παλί) απνηεινύζε ην βνεζεηηθό κέζνλ πξόωζεο, αθελόο γηα ηε κεξηθή αλάπαπζε ηωλ πιεξωκάηωλ.
 • 12. Τα πολεμικϊ πλούα ϊρχιςαν να χρηςιμοποιούν τα πανιϊ όταν επινοόθηκαν οι διόρεισ και οι τριόρεισ.
 • 13. Διήρεισ Η δηήξεο ήηαλ ηύπνο αξραίνπ ειιεληθνύ θωπήιαηνπ, πνιεκηθνύ πινίνπ. Ο όξνο αλαθέξεηαη ζε πινία κε δπν ζηνίρνπο θωπειαηώλ, είηε δίθξνηα (κε δύν ζεηξέο θνππηώλ θαη έλαλ θωπειάηε αλά θνππί) είηε κνλόθξνηα (κε κηα ζεηξά θνππηώλ κε δύν θωπειάηεο αλά θνππί). Χξεζηκνπνηήζεθε θαη επεθηάζεθε από ηνπο Έιιελεο. Σπλαληάηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ αξραία ηζηνξία ζε ζξαύζκαηα έξγωλ ηέρλεο Αζζπξηαθήο πξνέιεπζεο.
 • 14. Σριήρησ  Η τριήρησ χαρακτηρύςτη κε ωσ μεςογειακό τεχνολογύα τησ εποχόσ με τρεισ ςειρϋσ κωπηλατών που ςτον ελληνικό χώρο κατανϋμονταν ςε ιςϊριθμα καταςτρώματα (τρύκροτεσ τριόρεισ).
 • 15.  Η τριόρησ όταν πλούο μακρόςτενο, ταχύ, χαμηλό, με ρηχό καρύνα και γενικϊ ςχετικϊ ελαφριϊ και απλό ςυνολικό καταςκευό.  Σην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ πινίνπ ππήξρε ηνπνζεηεκέλν έλα έκβνιν επελδπκέλν κε νξείραιθν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύηαλ θαη γηα εκβνιηζκό ελαληίνλ πινίωλ ζε λαπκαρίεο, όπνηε απηό ζεωξνύληαλ εθηθηό, αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πινίνπ θαηά ηελ πξνζάξαμε ζε ξερά λεξά, όηαλ ρξεηάδνληαλ λα γίλεη εθηόο ιηκέλωλ ή λαπζηάζκωλ κε λεώξηα.
 • 17. Η ΢άμαινα  Ο Κορύνθιοσ ναυπηγόσ Αμεινοκλόσ καταςκεύαςε και τισ πρώτεσ τριόρεισ των Σαμύων, οι οπούοι ϋκαναν κϊποιεσ αλλαγϋσ ώςτε τα πλούα να ϋχουν μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο και ϋτςι ονομϊςτηκαν Σϊμαινα λόγω των μετατροπών των Σαμύων. Χρηςιμοποιούνταν ωσ φορτηγϊ και πολεμικϊ πλούα ταυτόχρονα.
 • 19. Σριαντακόντοροσ και Πεντακόντοροσ  Τα πρώτα ςημαντικϊ πλούα που επινοόθηκαν όταν οι τριαντακόντοροι, πλούα δηλαδό με 30 κουπιϊ (15 από κϊθε πλευρϊ) και μετϊ οι πεντηκόντοροι, δηλαδό πλούα με 50 κουπιϊ (25 κουπιϊ από κϊθε πλευρϊ).
 • 20. Εμπορικά πλοία  Τα εμπορικϊ πλούα χρηςιμοποιούνταν για την μεταφορϊ αγαθών. Οι ςυνθόκεσ που επικρατούςαν από ό,τι φαύνεται όταν αρκετϊ καλϋσ καθώσ μϋςα διϋθεταν καμπύνεσ και χώρο για μαγεύρεμα.
 • 21. Τϋλοσ, οι Έλληνεσ ειδικεύτηκαν ςτην καταςκευό μικρών αλλϊ γρόγορων και εύκολων ςτη χρόςη πλούων. Έχοντασ πολλϊ μικρϊ λιμϊνια χρειαζόταν μικρϊ και ευϋλικτα πλούα. Αλλϊ παρ' όλα αυτϊ μπορούςαν να ταξιδεύουν εύκολα τουλϊχιςτον μϋχρι την Κύπρο κουβαλώντασ χαλκό από το 3000 π.Χ.
 • 22. Ευχαριςτοφμε πολφ για το χρόνο ςασ!