SlideShare a Scribd company logo
‫خودرو‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
‫مانند‬ ،‫چرخشی‬ ‫عناصر‬ ‫اطراف‬ ‫از‬ ‫روغن‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫مکانیکی‬ ‫واشر‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫انواع‬ ‫و‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫یا‬ )‫ولوو‬ ‫کنترل‬ ‫مانند‬ ‫برگشتی‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫های‬ ‫شافت‬ ‫(همچنین‬ ‫چرخان‬ ‫های‬ ‫مته‬ ‫یا‬ ‫شافت‬
‫سطح‬ ‫با‬ ،‫آلودگی‬
‫مقطع‬
O
‫طراحی‬ ‫شکل‬
‫شده‬
‫خواهیم‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫اند‬
‫پرداخت‬
.
‫دوار‬ ‫های‬ ‫شفت‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫آن‬ ‫داینامیک‬ ‫کاربرد‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫داینامیک‬ ‫یا‬ ‫استاتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬
‫قطع‬ ‫این‬ .‫سیلندر‬ ‫هیدرولیک‬ ‫های‬ ‫پیستون‬ ‫و‬ ‫پمپ‬
، ‫ارزان‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫واشر‬ ‫ترین‬ ‫استفاده‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ات‬
‫کنند‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ ‫فشار‬ )‫بخار‬ ‫اسب‬ ‫(هزاران‬ ‫مگاپاسکال‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫دارند‬ ‫آسانی‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مطمئن‬ ، ‫ساده‬ ‫بسیار‬
.
‫آب‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کششی‬ ‫فنر‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫امروزه‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬
‫و‬ ‫لبه‬ ‫ساییدگی‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫بندی‬
‫سنج‬ ‫سختی‬ ‫طبق‬ ،‫سایش‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫جبران‬ ‫را‬ ‫االستومری‬ ‫مواد‬ ‫تغییرات‬
Shore A
‫و‬ ‫اجزا‬ ‫سختی‬ ‫درجه‬
‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربردی‬ ‫االستومرهای‬
07
‫تا‬
58
‫است‬ )‫نرم‬ ‫اسکیت‬ ‫چرخ‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫اتومبیل‬ ‫الستیک‬ ‫بین‬ ‫(چیزی‬
.
‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫کاربرد‬
‫زیادی‬ ‫های‬ ‫سال‬
‫شافت‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ساختاری‬ ‫بلوک‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫که‬ ‫است‬
‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫چرخان‬ ‫های‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫تا‬ ‫انجماد‬ ‫زیر‬ ‫دماهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫پر‬ ‫چرخش‬ ‫تا‬ ‫سرعت‬ ‫کم‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬
877
‫درجه‬
‫ب‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫طیف‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫فارنهایت‬
‫نیروگاه‬ ،‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫داخلی‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫رنامه‬
‫و‬ ‫الیروبی‬ ‫تجهیزات‬ ،‫مدی‬ ‫و‬ ‫جزر‬ ‫های‬ ‫توربین‬ ،‫هوایی‬ ‫و‬ ‫گازی‬ ‫های‬ ‫توربین‬ ،‫دریایی‬ ‫پیشران‬ ‫تجهیزات‬ ،‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ،‫ها‬
‫کمپرسور‬
‫مختل‬ ‫ترکیبات‬ ‫در‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫چندین‬ ،‫موارد‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫مطمئن‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ف‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ،‫باشد‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫که‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬
.
‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫شکل‬ ‫تغییر‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫صحیح‬ ‫مکانیکی‬ ‫نصب‬ ‫مستلزم‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫کاربردن‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫موفق‬ ‫طراحی‬
‫تماس‬ ‫در‬ ‫سیال‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫سطوح‬ ‫بر‬ ‫وارده‬ ‫مکانیکی‬ ‫فشار‬ .‫کند‬
‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫است‬
‫آمدگی‬ ‫بیرون‬ ‫ها‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫خوب‬ ‫آببندی‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫ترین‬ ‫عمده‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫آببندی‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫درست‬ ‫مکانیکی‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫جفت‬ ‫های‬ ‫قسمت‬
.
‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫عملکرد‬
‫نمد‬ ‫کاسه‬
‫برخوردارند‬ ‫عمده‬ ‫عملکرد‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ها‬
:
1
.
‫محیط‬ ‫به‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫درزهای‬ ‫از‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫موادشیمیایی‬ ،‫آب‬ ،‫روانکارها‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬
‫اطراف‬
2
.
‫کار‬ ‫محیط‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫بیرونی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫آلودگی‬ ،‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫محافظت‬
‫کاسه‬ ،‫کلی‬ ‫عبارت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬
‫ر‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بلبیرینگ‬ ‫و‬ ‫متحرک‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫وظیفه‬ ‫ها‬ ‫نمد‬
‫این‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫برعهده‬ ‫ا‬
‫آ‬ ‫لبه‬ ‫بین‬ ‫باریک‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫روان‬ ‫یا‬ ‫روغن‬ ‫فشردن‬ ‫و‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬
‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شافت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫ب‬
‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫و‬ ‫آلودگی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫از‬
.
‫یک‬ ‫انتخاب‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫موتور‬ ‫سالمت‬ ‫حفظ‬ ‫گفتیم‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫اگزوز‬
‫میتواند‬ ‫نیز‬ ‫خودرو‬ ‫مناسب‬
‫کند‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫خودرو‬ ‫موتور‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاثیرات‬
.
‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫ساختار‬
‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫اما‬ .‫بود‬ ‫چرخان‬ ‫محور‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫چرمی‬ ‫تسمه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫ساده‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫یک‬ ،‫گذشته‬ ‫در‬
‫بخش‬ ‫دارای‬ ‫امروزی‬ ‫های‬
‫مختلفی‬ ‫تماسی‬ ‫الگوهای‬ ‫با‬ ‫فنر‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫فنر‬ ‫دارای‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫امروزه‬ .‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬
،‫فنر‬ ‫بدون‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫یک‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬
‫سرعت‬ ‫با‬ ‫گریس‬ ‫مانند‬ ‫چسبناک‬ ‫مواد‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
،‫فنر‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ .‫است‬ ‫روغنی‬ ‫اجزای‬ ‫و‬ ‫خودرو‬ ‫چرخ‬ ،‫نقاله‬ ‫شامل‬ ‫آن‬ ‫معمول‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شافت‬ ‫آهسته‬
‫دارند‬ ‫کاربرد‬ ‫وسیعی‬ ‫تجهیزات‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫روغن‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬
.
‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫جنس‬ ‫تشخیص‬
‫برگشت‬ ‫اولیه‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫سطح‬ ‫اگر‬ ‫کشیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کمی‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫از‬ ‫نسوز‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬
‫سوراخ‬ ‫و‬ ‫خلل‬ ‫شاهد‬ ‫بکشیم‬ ‫کمی‬ ‫اگر‬ ‫را‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نسوز‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫آن‬ ‫جنس‬ ‫نداد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شکل‬ ‫و‬
‫می‬ ‫آن‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هایی‬
‫با‬ ‫کاری‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫برخورد‬ ‫در‬ ‫مدتی‬ ‫پس‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اولیه‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫شویم‬
‫معمولی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫ولی‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اولیه‬ ‫خاص‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کیفیت‬ ‫روغن‬ ‫و‬ ‫گازوئیل‬ ‫و‬ ‫مایعات‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫شکننده‬ ‫و‬ ‫خشک‬ ‫زود‬ ‫خیلی‬
.
‫می‬ ‫صنعت‬ ‫پیا‬ ‫در‬ ‫همچنین‬
‫خوانید‬
:
5
‫سال‬ ‫در‬ ‫جذاب‬ ‫خودرو‬
0202
‫فرمان‬ ‫جعبه‬ ‫خرابی‬ ‫دالیل‬
‫قسمت‬
‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬ ‫های‬
‫ثابت‬ ‫و‬ ‫چرخشی‬ ‫اجزای‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫یک‬
‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نسبی‬ ‫حرکت‬ ‫در‬ ‫جزء‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫یا‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫اصلی‬
:
‫محفظه‬ ‫منافذ‬ ‫استاتیکی‬ ‫درزگیری‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫تداخل‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫االستومر‬ ‫یا‬ ‫استیل‬ ‫ورق‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫ای‬ ‫لوله‬ ‫بیرونی‬ ‫پوشش‬ ‫یک‬
‫ی‬ ‫االستومری‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫لبه‬ ‫یک‬ .‫باشد‬ ‫مربوطه‬
‫شافت‬ ‫استاتیکی‬ ‫و‬ ‫دینامیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫گرمانرم‬ ‫ا‬
.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫زنی‬ ‫سنگ‬ ‫یا‬ ‫برش‬ ،‫ریزی‬ ‫قالب‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تیز‬ ‫نوک‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫لبه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫درزگیری‬ ‫را‬
‫ش‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫شافت‬ ‫رویی‬ ‫سطح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کششی‬ ‫فنر‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برشی‬ ‫تیز‬ ‫لبه‬ ‫این‬
‫ف‬ ‫مشخص‬ ‫عاعی‬
‫شرده‬
‫شود‬ ‫می‬
.
‫بندی‬ ‫آب‬
)‫فشرده‬ ‫(نمد‬
:
‫است‬ ‫سیال‬ ‫حاوی‬ ‫محفظه‬ ‫و‬ ‫شافت‬ ‫بین‬ ‫سیاالت‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ،‫نمد‬ ‫کاربست‬ ‫از‬ ‫هدف‬
.
‫کاسه‬ ‫واشر‬
‫فلزی‬ ‫شکل‬ ‫ای‬
:
‫ورق‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫واشر‬ ‫این‬
‫و‬ ‫مقاومت‬ ‫افزایش‬ ‫جهت‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫فوالدی‬ ‫های‬
‫ناشی‬ ‫های‬ ‫ضربه‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫استحکام‬
‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ،‫شافت‬ ‫حرکت‬ ‫از‬
.
‫فنر‬
:
‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫سیال‬ ‫نشت‬ ‫و‬ ‫درز‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫ای‬ ‫بر‬ ،‫شعاعی‬ ‫بار‬ ‫و‬ ‫فشار‬ ‫ایجاد‬ ‫ی‬ ‫وظیفه‬ ‫نیز‬ ‫فنر‬
.

More Related Content

Similar to معرفی و بررسی کاسه نمد خودرو.

DIESEL GENERATOR
DIESEL GENERATORDIESEL GENERATOR
DIESEL GENERATOR
sadegh shikhiy
 
عرضه میلگرد ابهر در بورس کالا
عرضه میلگرد ابهر در بورس کالاعرضه میلگرد ابهر در بورس کالا
عرضه میلگرد ابهر در بورس کالا
bahareq
 
مراحل ساخت یک بلت کانوایر، اجزاء مختلف.pptx
مراحل ساخت یک بلت کانوایر، اجزاء مختلف.pptxمراحل ساخت یک بلت کانوایر، اجزاء مختلف.pptx
مراحل ساخت یک بلت کانوایر، اجزاء مختلف.pptx
hosseinfalaki1
 
ابتدا مطمئن شوید كه ترموستات 74 درجه باشد
ابتدا مطمئن شوید كه ترموستات 74 درجه باشدابتدا مطمئن شوید كه ترموستات 74 درجه باشد
ابتدا مطمئن شوید كه ترموستات 74 درجه باشد
Masoud Salehpour Bavarsad
 
قیمت میلگرد اهواز به روز
قیمت میلگرد اهواز به روزقیمت میلگرد اهواز به روز
قیمت میلگرد اهواز به روز
bahareq
 
گروه صنعتی سپاهان
گروه صنعتی سپاهانگروه صنعتی سپاهان
گروه صنعتی سپاهان
bahareq
 
قیمت پیچ و مهره
قیمت پیچ و مهره قیمت پیچ و مهره
قیمت پیچ و مهره
bahareq
 
محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟
محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟
محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟
bahareq
 
تفاوت نبشی پرسی و فابریک
تفاوت نبشی پرسی و فابریکتفاوت نبشی پرسی و فابریک
تفاوت نبشی پرسی و فابریک
bahareq
 
شفت در خودرو چیست؟
شفت در خودرو چیست؟شفت در خودرو چیست؟
شفت در خودرو چیست؟
bahareq
 
راهنمای خرید میلگرد
راهنمای خرید میلگردراهنمای خرید میلگرد
راهنمای خرید میلگرد
bahareq
 
Types of air conditioners
Types of air conditionersTypes of air conditioners
Types of air conditioners
aminakhlaghi3
 
قطعات آسانسور
قطعات آسانسورقطعات آسانسور
قطعات آسانسور
miladdel
 
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن  ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
bahareq
 
آزمایشات کنترل کیفیت میلگرد
آزمایشات کنترل کیفیت میلگردآزمایشات کنترل کیفیت میلگرد
آزمایشات کنترل کیفیت میلگرد
bahareq
 
Acidic pump- darvishpump.ir
Acidic pump- darvishpump.irAcidic pump- darvishpump.ir
Acidic pump- darvishpump.ir
FarshadEbrahimi3
 
کیسه هوایی
کیسه هواییکیسه هوایی
کیسه هوایی
Yaser Naji
 
قیچی خم و برش میلگرد
قیچی خم و برش میلگردقیچی خم و برش میلگرد
قیچی خم و برش میلگرد
bahareq
 
روش های تخمین عمر مفید سازه
روش های تخمین عمر مفید سازهروش های تخمین عمر مفید سازه
روش های تخمین عمر مفید سازه
bahareq
 

Similar to معرفی و بررسی کاسه نمد خودرو. (20)

DIESEL GENERATOR
DIESEL GENERATORDIESEL GENERATOR
DIESEL GENERATOR
 
عرضه میلگرد ابهر در بورس کالا
عرضه میلگرد ابهر در بورس کالاعرضه میلگرد ابهر در بورس کالا
عرضه میلگرد ابهر در بورس کالا
 
مراحل ساخت یک بلت کانوایر، اجزاء مختلف.pptx
مراحل ساخت یک بلت کانوایر، اجزاء مختلف.pptxمراحل ساخت یک بلت کانوایر، اجزاء مختلف.pptx
مراحل ساخت یک بلت کانوایر، اجزاء مختلف.pptx
 
ابتدا مطمئن شوید كه ترموستات 74 درجه باشد
ابتدا مطمئن شوید كه ترموستات 74 درجه باشدابتدا مطمئن شوید كه ترموستات 74 درجه باشد
ابتدا مطمئن شوید كه ترموستات 74 درجه باشد
 
قیمت میلگرد اهواز به روز
قیمت میلگرد اهواز به روزقیمت میلگرد اهواز به روز
قیمت میلگرد اهواز به روز
 
گروه صنعتی سپاهان
گروه صنعتی سپاهانگروه صنعتی سپاهان
گروه صنعتی سپاهان
 
قیمت پیچ و مهره
قیمت پیچ و مهره قیمت پیچ و مهره
قیمت پیچ و مهره
 
محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟
محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟
محاسبه وزن لوله فولادی چگونه است؟
 
تفاوت نبشی پرسی و فابریک
تفاوت نبشی پرسی و فابریکتفاوت نبشی پرسی و فابریک
تفاوت نبشی پرسی و فابریک
 
شفت در خودرو چیست؟
شفت در خودرو چیست؟شفت در خودرو چیست؟
شفت در خودرو چیست؟
 
راهنمای خرید میلگرد
راهنمای خرید میلگردراهنمای خرید میلگرد
راهنمای خرید میلگرد
 
کنترل ارتعاشش
کنترل ارتعاششکنترل ارتعاشش
کنترل ارتعاشش
 
Types of air conditioners
Types of air conditionersTypes of air conditioners
Types of air conditioners
 
قطعات آسانسور
قطعات آسانسورقطعات آسانسور
قطعات آسانسور
 
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن  ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
ضوابط پذیرش آزمایش میلگرد و بتن
 
آزمایشات کنترل کیفیت میلگرد
آزمایشات کنترل کیفیت میلگردآزمایشات کنترل کیفیت میلگرد
آزمایشات کنترل کیفیت میلگرد
 
Acidic pump- darvishpump.ir
Acidic pump- darvishpump.irAcidic pump- darvishpump.ir
Acidic pump- darvishpump.ir
 
کیسه هوایی
کیسه هواییکیسه هوایی
کیسه هوایی
 
قیچی خم و برش میلگرد
قیچی خم و برش میلگردقیچی خم و برش میلگرد
قیچی خم و برش میلگرد
 
روش های تخمین عمر مفید سازه
روش های تخمین عمر مفید سازهروش های تخمین عمر مفید سازه
روش های تخمین عمر مفید سازه
 

معرفی و بررسی کاسه نمد خودرو.

  • 1. ‫خودرو‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫مانند‬ ،‫چرخشی‬ ‫عناصر‬ ‫اطراف‬ ‫از‬ ‫روغن‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫برای‬ ‫مکانیکی‬ ‫واشر‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫یا‬ )‫ولوو‬ ‫کنترل‬ ‫مانند‬ ‫برگشتی‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫های‬ ‫شافت‬ ‫(همچنین‬ ‫چرخان‬ ‫های‬ ‫مته‬ ‫یا‬ ‫شافت‬ ‫سطح‬ ‫با‬ ،‫آلودگی‬ ‫مقطع‬ O ‫طراحی‬ ‫شکل‬ ‫شده‬ ‫خواهیم‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫پرداخت‬ . ‫دوار‬ ‫های‬ ‫شفت‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫آن‬ ‫داینامیک‬ ‫کاربرد‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫داینامیک‬ ‫یا‬ ‫استاتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫قطع‬ ‫این‬ .‫سیلندر‬ ‫هیدرولیک‬ ‫های‬ ‫پیستون‬ ‫و‬ ‫پمپ‬ ، ‫ارزان‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫واشر‬ ‫ترین‬ ‫استفاده‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ات‬ ‫کنند‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ ‫فشار‬ )‫بخار‬ ‫اسب‬ ‫(هزاران‬ ‫مگاپاسکال‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫دارند‬ ‫آسانی‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مطمئن‬ ، ‫ساده‬ ‫بسیار‬ . ‫آب‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫کششی‬ ‫فنر‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫امروزه‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫لبه‬ ‫ساییدگی‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫بندی‬ ‫سنج‬ ‫سختی‬ ‫طبق‬ ،‫سایش‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫جبران‬ ‫را‬ ‫االستومری‬ ‫مواد‬ ‫تغییرات‬ Shore A ‫و‬ ‫اجزا‬ ‫سختی‬ ‫درجه‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربردی‬ ‫االستومرهای‬ 07 ‫تا‬ 58 ‫است‬ )‫نرم‬ ‫اسکیت‬ ‫چرخ‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫اتومبیل‬ ‫الستیک‬ ‫بین‬ ‫(چیزی‬ . ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫کاربرد‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫شافت‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫سیستم‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫ساختاری‬ ‫بلوک‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫چرخان‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تا‬ ‫انجماد‬ ‫زیر‬ ‫دماهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫پر‬ ‫چرخش‬ ‫تا‬ ‫سرعت‬ ‫کم‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ 877 ‫درجه‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫طیف‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫فارنهایت‬ ‫نیروگاه‬ ،‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫داخلی‬ ‫تجهیزات‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫رنامه‬ ‫و‬ ‫الیروبی‬ ‫تجهیزات‬ ،‫مدی‬ ‫و‬ ‫جزر‬ ‫های‬ ‫توربین‬ ،‫هوایی‬ ‫و‬ ‫گازی‬ ‫های‬ ‫توربین‬ ،‫دریایی‬ ‫پیشران‬ ‫تجهیزات‬ ،‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ،‫ها‬ ‫کمپرسور‬ ‫مختل‬ ‫ترکیبات‬ ‫در‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫چندین‬ ،‫موارد‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫حتی‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫پوشش‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مطمئن‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ف‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ،‫باشد‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫که‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ . ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫شکل‬ ‫تغییر‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫صحیح‬ ‫مکانیکی‬ ‫نصب‬ ‫مستلزم‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫کاربردن‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫موفق‬ ‫طراحی‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫سیال‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫سطوح‬ ‫بر‬ ‫وارده‬ ‫مکانیکی‬ ‫فشار‬ .‫کند‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫است‬ ‫آمدگی‬ ‫بیرون‬ ‫ها‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫خوب‬ ‫آببندی‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫ترین‬ ‫عمده‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫آببندی‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫درست‬ ‫مکانیکی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫جفت‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ .
  • 2. ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫عملکرد‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫برخوردارند‬ ‫عمده‬ ‫عملکرد‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ها‬ : 1 . ‫محیط‬ ‫به‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫درزهای‬ ‫از‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫موادشیمیایی‬ ،‫آب‬ ،‫روانکارها‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫اطراف‬ 2 . ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫بیرونی‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫آلودگی‬ ،‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫کاسه‬ ،‫کلی‬ ‫عبارت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ ‫ر‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بلبیرینگ‬ ‫و‬ ‫متحرک‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫وظیفه‬ ‫ها‬ ‫نمد‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫برعهده‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫لبه‬ ‫بین‬ ‫باریک‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫روان‬ ‫یا‬ ‫روغن‬ ‫فشردن‬ ‫و‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شافت‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫ب‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫و‬ ‫آلودگی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ . ‫یک‬ ‫انتخاب‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫موتور‬ ‫سالمت‬ ‫حفظ‬ ‫گفتیم‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫اگزوز‬ ‫میتواند‬ ‫نیز‬ ‫خودرو‬ ‫مناسب‬ ‫کند‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫خودرو‬ ‫موتور‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫بسیار‬ ‫تاثیرات‬ . ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫ساختار‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫اما‬ .‫بود‬ ‫چرخان‬ ‫محور‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫چرمی‬ ‫تسمه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫ساده‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫یک‬ ،‫گذشته‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫دارای‬ ‫امروزی‬ ‫های‬ ‫مختلفی‬ ‫تماسی‬ ‫الگوهای‬ ‫با‬ ‫فنر‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫فنر‬ ‫دارای‬ ‫قطعه‬ ‫این‬ ‫امروزه‬ .‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ،‫فنر‬ ‫بدون‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫یک‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫گریس‬ ‫مانند‬ ‫چسبناک‬ ‫مواد‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬
  • 3. ،‫فنر‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ .‫است‬ ‫روغنی‬ ‫اجزای‬ ‫و‬ ‫خودرو‬ ‫چرخ‬ ،‫نقاله‬ ‫شامل‬ ‫آن‬ ‫معمول‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫شافت‬ ‫آهسته‬ ‫دارند‬ ‫کاربرد‬ ‫وسیعی‬ ‫تجهیزات‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫روغن‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ . ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫جنس‬ ‫تشخیص‬ ‫برگشت‬ ‫اولیه‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫سطح‬ ‫اگر‬ ‫کشیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کمی‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫از‬ ‫نسوز‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫سوراخ‬ ‫و‬ ‫خلل‬ ‫شاهد‬ ‫بکشیم‬ ‫کمی‬ ‫اگر‬ ‫را‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نسوز‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫آن‬ ‫جنس‬ ‫نداد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫با‬ ‫کاری‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫برخورد‬ ‫در‬ ‫مدتی‬ ‫پس‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اولیه‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫شویم‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫ولی‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اولیه‬ ‫خاص‬ ‫حالت‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کیفیت‬ ‫روغن‬ ‫و‬ ‫گازوئیل‬ ‫و‬ ‫مایعات‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شکننده‬ ‫و‬ ‫خشک‬ ‫زود‬ ‫خیلی‬ . ‫می‬ ‫صنعت‬ ‫پیا‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫خوانید‬ : 5 ‫سال‬ ‫در‬ ‫جذاب‬ ‫خودرو‬ 0202 ‫فرمان‬ ‫جعبه‬ ‫خرابی‬ ‫دالیل‬ ‫قسمت‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫ثابت‬ ‫و‬ ‫چرخشی‬ ‫اجزای‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نسبی‬ ‫حرکت‬ ‫در‬ ‫جزء‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫یا‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫اصلی‬ : ‫محفظه‬ ‫منافذ‬ ‫استاتیکی‬ ‫درزگیری‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫تداخل‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫االستومر‬ ‫یا‬ ‫استیل‬ ‫ورق‬ ‫از‬ ‫شکل‬ ‫ای‬ ‫لوله‬ ‫بیرونی‬ ‫پوشش‬ ‫یک‬ ‫ی‬ ‫االستومری‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫لبه‬ ‫یک‬ .‫باشد‬ ‫مربوطه‬ ‫شافت‬ ‫استاتیکی‬ ‫و‬ ‫دینامیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫گرمانرم‬ ‫ا‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫زنی‬ ‫سنگ‬ ‫یا‬ ‫برش‬ ،‫ریزی‬ ‫قالب‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تیز‬ ‫نوک‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫لبه‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫درزگیری‬ ‫را‬ ‫ش‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫شافت‬ ‫رویی‬ ‫سطح‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کششی‬ ‫فنر‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برشی‬ ‫تیز‬ ‫لبه‬ ‫این‬ ‫ف‬ ‫مشخص‬ ‫عاعی‬ ‫شرده‬ ‫شود‬ ‫می‬ . ‫بندی‬ ‫آب‬ )‫فشرده‬ ‫(نمد‬ : ‫است‬ ‫سیال‬ ‫حاوی‬ ‫محفظه‬ ‫و‬ ‫شافت‬ ‫بین‬ ‫سیاالت‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ،‫نمد‬ ‫کاربست‬ ‫از‬ ‫هدف‬ . ‫کاسه‬ ‫واشر‬ ‫فلزی‬ ‫شکل‬ ‫ای‬ : ‫ورق‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫واشر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫مقاومت‬ ‫افزایش‬ ‫جهت‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫فوالدی‬ ‫های‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫ضربه‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫نمد‬ ‫کاسه‬ ‫استحکام‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ،‫شافت‬ ‫حرکت‬ ‫از‬ . ‫فنر‬ : ‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫سیال‬ ‫نشت‬ ‫و‬ ‫درز‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫ای‬ ‫بر‬ ،‫شعاعی‬ ‫بار‬ ‫و‬ ‫فشار‬ ‫ایجاد‬ ‫ی‬ ‫وظیفه‬ ‫نیز‬ ‫فنر‬ .