SlideShare a Scribd company logo
1
‫مؤلف‬
‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
2
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬
‫داوطلب‬ ‫شماره‬ ،‫داوطلب‬ ‫شماره‬ :‫دارد‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫نظام‬ ‫عضویت‬ ‫شماره‬ ،‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ،‫جنس‬ ،‫تولد‬ ‫سال‬ ،‫حروف‬ ‫به‬
‫که‬ ‫صورتی‬ ‫(در‬ ‫مهندسی‬
‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬ ‫داوطلب‬
‫آزم‬ ‫رشته‬ ،‫استان‬ ،‫شناسنامه‬ ‫شماره‬ ،)‫باشد‬ ‫مهندسی‬
،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ : ‫ون‬
‫سه‬ ‫عکس‬ ،‫همچنین‬ .‫حوزه‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬ ،‫آزمون‬ ‫فرآیند‬ ‫شروع‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫پرونده‬ ‫شماره‬
‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫مهر‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫نیز‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫کارت‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫چهار‬ ‫در‬
‫باشد‬
.
‫کار‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫داوطلب‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫اشتباهی‬ ،‫فوق‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫اگر‬
‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ت‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫کشیده‬ ‫خط‬ ‫آنها‬ ‫دور‬ ‫قرمز‬ ‫خودکار‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫اشتباه‬ ‫که‬ ‫جاهایی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫دهد‬ ‫تحویل‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫مسئوالن‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫آن‬ ‫بجای‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬
.
‫عک‬ ‫نبودن‬ ‫مانند‬ ‫مشکالتی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫عکس‬ ‫اگر‬
‫نداشتن‬ ،‫س‬
،‫چهار‬ ‫در‬ ‫سه‬ ‫عکس‬ ‫قطعه‬ ‫دو‬ ‫باید‬ )‫آزمون‬ ‫قبل‬ ‫(روز‬ ‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ... ‫و‬ ‫نبودن‬ ‫واضح‬ ،‫مهر‬
‫شود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫نقص‬ ‫رفع‬ ‫ستاد‬ ‫به‬
.
3
‫از‬ ‫قبل‬ ‫روز‬ ‫پنج‬ ‫حدود‬ ‫تقریبا‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ،
‫مهن‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫آدرس‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫دسی‬
inbr.ir
.‫گردد‬ ‫می‬ ‫منتشر‬
،‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬
‫باید‬
‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬
‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫سامانه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
‫گرفتن‬ ‫پرینت‬ ‫از‬
‫همراه‬ ‫به‬ ‫باخود‬
‫باشند‬ ‫داشته‬
.
‫کارت‬ ‫اخذ‬ ‫برای‬
‫کارت‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫(پس‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫کارت‬ ‫سریال‬ ‫مانند‬ ‫اطالعاتی‬ ‫به‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫م‬ ‫داده‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫هنگام‬ ‫اعتباری‬
‫سال‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫کد‬ ،‫شناسنامه‬ ‫شماره‬ ‫یا‬ )‫یشود‬
‫کنند‬ ‫وارد‬ ‫تولد‬
.
‫(مخصوصا‬ ‫معتبر‬ ‫شناسایی‬ ‫مدرک‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫داشتن‬ ‫همراه‬
‫است‬ ‫اجباری‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ )‫ملی‬ ‫کارت‬
.
‫باید‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬
‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬
‫تحویل‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫مراقب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫خاتمه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫الصاق‬ ‫گرد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫سینه‬
‫به‬ .‫دهند‬
‫پی‬ ‫منظور‬
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫فایل‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،‫آزمون‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬
‫خود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫ذخیره‬
.
4
‫کارت‬
‫شماره‬ ،‫داوطلب‬ ‫شماره‬ :‫دارد‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫(در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫عضویت‬ ‫شماره‬ ،‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ،‫جنس‬ ،‫تولد‬ ‫سال‬ ،‫حروف‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬
‫صورتی‬
‫شناس‬ ‫شماره‬ ،)‫باشد‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬
: ‫آزمون‬ ‫رشته‬ ،‫استان‬ ،‫نامه‬
‫هم‬ .‫حوزه‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬ ،‫آزمون‬ ‫فرآیند‬ ‫آغاز‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫پرونده‬ ‫شماره‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
،‫چنین‬
‫عکس‬
3
‫در‬
4
‫وجود‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫مهر‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫نیز‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫کارت‬ ‫باالی‬ ‫در‬
‫باشد‬ ‫داشته‬
.
‫داوطلب‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫اشتباهی‬ ،‫فوق‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫اگر‬
‫کارت‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫باید‬
‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫آن‬ ‫دور‬ ‫قرمز‬ ‫خودکار‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫اشتباه‬ ‫که‬ ‫جاهایی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬
‫کشیده‬ ‫خط‬ ‫ها‬
‫دهد‬ ‫تحویل‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫مسئوالن‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬
.
‫م‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫عکس‬ ‫اگر‬
‫نداشتن‬ ،‫عکس‬ ‫نبودن‬ ‫مانند‬ ‫شکالتی‬
‫روز‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ... ‫و‬ ‫نبودن‬ ‫واضح‬ ،‫مهر‬
3
‫باید‬ )‫آزمون‬ ‫قبل‬ ‫(روز‬ ‫شنبه‬
2
‫عکس‬ ‫قطعه‬
3
‫در‬
4
‫ستاد‬ ‫به‬ ،
‫شود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫نقص‬ ‫رفع‬
.

More Related Content

More from Mohammad Karimi

شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
Mohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
Mohammad Karimi
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط  موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط  موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
Mohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
Mohammad Karimi
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
Mohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
Mohammad Karimi
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
Mohammad Karimi
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
Mohammad Karimi
 
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
Mohammad Karimi
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
Mohammad Karimi
 
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
Mohammad Karimi
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
Mohammad Karimi
 
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرمهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
Mohammad Karimi
 
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
Mohammad Karimi
 

More from Mohammad Karimi (20)

شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط  موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط  موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
 
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلفشرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
شرایط مهاجرت کاری مهندسان برق به کشور های مختلف
 
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریقمصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
مصاحبه با آقای رضایی فروشنده سیستم اعلام حریق
 
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
 
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
دتکتور دودی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
 
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفرمهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
مهندس برق در آلمان و بررسی تفاوت جاب سیکر و جاب آفر
 
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
 

کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق

  • 1. 1 ‫مؤلف‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫مهندس‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫طرح‬ ‫مبتکر‬
  • 2. 2 ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫داوطلب‬ ‫شماره‬ ،‫داوطلب‬ ‫شماره‬ :‫دارد‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫عضویت‬ ‫شماره‬ ،‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ،‫جنس‬ ،‫تولد‬ ‫سال‬ ،‫حروف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫(در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬ ‫داوطلب‬ ‫آزم‬ ‫رشته‬ ،‫استان‬ ،‫شناسنامه‬ ‫شماره‬ ،)‫باشد‬ ‫مهندسی‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ : ‫ون‬ ‫سه‬ ‫عکس‬ ،‫همچنین‬ .‫حوزه‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬ ،‫آزمون‬ ‫فرآیند‬ ‫شروع‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫پرونده‬ ‫شماره‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫مهر‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫نیز‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫کارت‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫باشد‬ . ‫کار‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫داوطلب‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫اشتباهی‬ ،‫فوق‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫ت‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کشیده‬ ‫خط‬ ‫آنها‬ ‫دور‬ ‫قرمز‬ ‫خودکار‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫اشتباه‬ ‫که‬ ‫جاهایی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫دهد‬ ‫تحویل‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫مسئوالن‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫آن‬ ‫بجای‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ . ‫عک‬ ‫نبودن‬ ‫مانند‬ ‫مشکالتی‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫عکس‬ ‫اگر‬ ‫نداشتن‬ ،‫س‬ ،‫چهار‬ ‫در‬ ‫سه‬ ‫عکس‬ ‫قطعه‬ ‫دو‬ ‫باید‬ )‫آزمون‬ ‫قبل‬ ‫(روز‬ ‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ... ‫و‬ ‫نبودن‬ ‫واضح‬ ،‫مهر‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫نقص‬ ‫رفع‬ ‫ستاد‬ ‫به‬ .
  • 3. 3 ‫از‬ ‫قبل‬ ‫روز‬ ‫پنج‬ ‫حدود‬ ‫تقریبا‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ، ‫مهن‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫برق‬ ‫دسی‬ inbr.ir .‫گردد‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ،‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبان‬ ‫باید‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫سامانه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫گرفتن‬ ‫پرینت‬ ‫از‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫باخود‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ . ‫کارت‬ ‫اخذ‬ ‫برای‬ ‫کارت‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫(پس‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫کارت‬ ‫سریال‬ ‫مانند‬ ‫اطالعاتی‬ ‫به‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫م‬ ‫داده‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫هنگام‬ ‫اعتباری‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫کد‬ ،‫شناسنامه‬ ‫شماره‬ ‫یا‬ )‫یشود‬ ‫کنند‬ ‫وارد‬ ‫تولد‬ . ‫(مخصوصا‬ ‫معتبر‬ ‫شناسایی‬ ‫مدرک‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫داشتن‬ ‫همراه‬ ‫است‬ ‫اجباری‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ )‫ملی‬ ‫کارت‬ . ‫باید‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫داوطلبان‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تحویل‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫مراقب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫خاتمه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫الصاق‬ ‫گرد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫سینه‬ ‫به‬ .‫دهند‬ ‫پی‬ ‫منظور‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫فایل‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،‫آزمون‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬ ‫خود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫ذخیره‬ .
  • 4. 4 ‫کارت‬ ‫شماره‬ ،‫داوطلب‬ ‫شماره‬ :‫دارد‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫(در‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫عضویت‬ ‫شماره‬ ،‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬ ،‫جنس‬ ،‫تولد‬ ‫سال‬ ،‫حروف‬ ‫به‬ ‫داوطلب‬ ‫صورتی‬ ‫شناس‬ ‫شماره‬ ،)‫باشد‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬ ‫داوطلب‬ ‫که‬ : ‫آزمون‬ ‫رشته‬ ،‫استان‬ ،‫نامه‬ ‫هم‬ .‫حوزه‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬ ،‫آزمون‬ ‫فرآیند‬ ‫آغاز‬ ‫ساعت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫پرونده‬ ‫شماره‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ،‫چنین‬ ‫عکس‬ 3 ‫در‬ 4 ‫وجود‬ ‫باید‬ ،‫است‬ ‫سنجش‬ ‫سازمان‬ ‫مهر‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫نیز‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫کارت‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ . ‫داوطلب‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫اشتباهی‬ ،‫فوق‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫کارت‬ ‫از‬ ‫کپی‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫آن‬ ‫دور‬ ‫قرمز‬ ‫خودکار‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫اشتباه‬ ‫که‬ ‫جاهایی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫کشیده‬ ‫خط‬ ‫ها‬ ‫دهد‬ ‫تحویل‬ ‫آزمون‬ ‫برگزاری‬ ‫مسئوالن‬ ‫به‬ ‫آزمون‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نوشته‬ ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درست‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ . ‫م‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫جلسه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کارت‬ ‫عکس‬ ‫اگر‬ ‫نداشتن‬ ،‫عکس‬ ‫نبودن‬ ‫مانند‬ ‫شکالتی‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫داشت‬ ... ‫و‬ ‫نبودن‬ ‫واضح‬ ،‫مهر‬ 3 ‫باید‬ )‫آزمون‬ ‫قبل‬ ‫(روز‬ ‫شنبه‬ 2 ‫عکس‬ ‫قطعه‬ 3 ‫در‬ 4 ‫ستاد‬ ‫به‬ ، ‫شود‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫نقص‬ ‫رفع‬ .