SlideShare a Scribd company logo
‫را‬ ‫امسا‬ ‫هوا‬ ‫خوشبوکننده‬
‫ی‬
‫حه‬
‫ارک‬ ‫بلک‬
‫ی‬
‫د‬
‫از‬
‫برا‬ ‫خوشبوکننده‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ،‫باستان‬ ‫دوران‬
‫ی‬
‫ا‬
‫ی‬
‫جاد‬
‫فضاها‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫اتمسفر‬
‫ی‬
‫و‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫عود‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬
‫ا‬ ‫در‬ ‫اسپند‬ ‫تا‬ ‫مصر‬ ‫در‬ ‫کندر‬
‫ی‬
‫ران‬
‫مواد‬
‫ی‬
‫مح‬ ‫آنها‬ ‫سوزاندن‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬
‫ی‬
‫ط‬
‫عطرآگ‬ ‫را‬
‫ی‬
‫ن‬
‫م‬
‫ی‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬
‫ی‬
‫ان‬
‫اخ‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ن‬
‫ی‬
‫ز‬
‫نمونه‬ ‫با‬
‫ها‬
‫ی‬
‫مدرن‬
‫ی‬
‫هست‬ ‫روبرو‬
‫ی‬
‫هم‬ ‫که‬ ‫م‬
‫ی‬
‫ن‬
‫لذ‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫کارکرد‬
‫ت‬
‫ی‬
‫سال‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫ما‬ ‫که‬
‫ی‬
‫ق‬
‫عال‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ق‬
‫ا‬ ‫از‬ ‫خودمان‬
‫ی‬
‫ن‬
‫روا‬
‫ی‬
‫ح‬
‫م‬
‫ی‬
‫گ‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ی‬
،‫م‬
‫صنا‬ ‫توسعه‬ ‫باعث‬
‫ی‬
‫ع‬
‫ا‬ ‫جنبه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ادوکلن‬ ‫و‬ ‫عطر‬
‫ی‬
‫ا‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ن‬
‫صنا‬
‫ی‬
،‫ع‬
‫تول‬
‫ی‬
‫د‬
‫م‬ ‫هوا‬ ‫خوشبوکننده‬ ‫مواد‬
‫ی‬
‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫خصوص‬
‫ی‬
‫ان‬
‫اخ‬
‫ی‬
‫ر‬
‫محبوب‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫سطح‬ ‫در‬
‫ی‬
‫ت‬
‫خاص‬
‫ی‬
‫دست‬
‫ی‬
‫افته‬
،‫آرامش‬ ‫احساس‬ ‫خود‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ،‫هوا‬ ‫خوشبوکننده‬ ‫لطف‬ ‫به‬ .‫اند‬
‫شاداب‬
‫ی‬
‫پرانرژ‬ ‫و‬
‫ی‬
‫خواه‬ ‫بودن‬
‫ی‬
‫د‬
‫تجار‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬
‫ی‬
‫مشتر‬
‫ی‬
‫ان‬
‫ب‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫را‬
‫ی‬
‫شتر‬
‫مح‬ ‫در‬
‫ی‬
‫ط‬
‫ترغ‬
‫ی‬
‫ب‬
‫م‬
‫ی‬
‫ه‬ .‫کند‬
‫مه‬
‫چ‬
‫ی‬
‫ز‬
‫بستگ‬
‫ی‬
‫ا‬ ‫به‬
‫ی‬
‫ن‬
‫تول‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫دارد‬
‫ی‬
‫د‬
‫ی‬
‫باک‬ ‫چقدر‬
‫ی‬
‫ف‬
‫ی‬
،‫ت‬
‫ا‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫سالم‬ ‫و‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ،‫بادوام‬
‫ی‬
‫ن‬
‫که‬ ‫امسا‬ ‫محصوالت‬ ‫خصوص‬
‫ی‬
‫ک‬
‫اسپان‬ ‫شرکت‬
‫ی‬
‫ا‬
‫یی‬
‫و‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫طال‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ه‬
‫عطر‬ ‫مواد‬ ‫عرضه‬ ‫داران‬
‫ی‬
‫در‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫مدرن‬
‫ی‬
‫افت‬
‫جهان‬ ‫بهداشت‬ ‫مجوز‬
‫ی‬
‫س‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ب‬
‫به‬ ‫سالمت‬
‫راحت‬
‫ی‬
‫م‬
‫ی‬
‫خ‬ ‫توانند‬
‫ی‬
‫ال‬
‫باال‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫ف‬
‫ی‬
‫کنند‬ ‫آسوده‬ ‫خود‬
.
‫خوشبوکننده‬
‫را‬ ‫مدل‬ ‫امسا‬ ‫هوا‬
‫ی‬
‫حه‬
‫ارک‬ ‫بلک‬
‫ی‬
‫د‬
‫انتخاب‬
‫را‬
‫ی‬
‫حه‬
‫م‬ ‫در‬
‫ی‬
‫ان‬
‫سر‬ ‫محصوالت‬
‫ی‬
‫اهم‬ ‫از‬ ‫امسا‬ ‫هوا‬ ‫خوشبوکننده‬
‫ی‬
‫ت‬
‫فراوان‬
‫ی‬
‫سل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬
‫ی‬
‫قه‬
‫شما‬ ‫کاربرد‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬
‫بستگ‬
‫ی‬
‫پ‬
‫ی‬
‫دا‬
‫م‬
‫ی‬
.‫کند‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫روا‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ح‬
21
‫ا‬ ‫در‬ ‫امسا‬ ‫گانه‬
‫ی‬
‫ن‬
‫سر‬
‫ی‬
‫ارک‬ ‫بلک‬
‫ی‬
‫د‬
‫عطر‬ ،‫است‬
‫ی‬
‫سنگ‬ ‫و‬ ‫تند‬ ،‫گرم‬
‫ی‬
‫ن‬
‫برا‬ ‫که‬
‫ی‬
‫عطرآگ‬
‫ی‬
‫ن‬
‫نمودن‬
‫رسم‬ ‫مجالس‬
‫ی‬
‫کا‬ ‫ها‬ ‫مراسم‬ ‫و‬
‫ربرد‬
‫ترک‬ .‫دارد‬
‫ی‬
‫ب‬
‫ع‬
‫طرها‬
‫یی‬
،‫ترنج‬ ‫مانند‬
‫ی‬
،‫اس‬
‫ادو‬
‫ی‬
،‫ه‬
‫و‬ ‫صندل‬ ‫چوب‬
…
‫عطر‬ ‫به‬
‫ی‬
‫بو‬ ‫نت‬ ‫با‬
‫ی‬
‫ا‬
‫یی‬
‫نشاط‬
‫عطرها‬ ‫خانواده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫منجر‬ ‫باوقار‬ ‫و‬ ‫آور‬
‫ی‬
‫م‬ ،‫گل‬
‫ی‬
‫وه‬
‫شرق‬ ‫و‬
‫ی‬
‫م‬ ‫قرار‬
‫ی‬
‫گ‬
‫ی‬
‫رد‬
‫ها‬ ‫شاخه‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ .
‫ی‬
‫در‬ ‫مخصوص‬ ‫فوم‬
‫بلور‬ ‫محفظه‬ ‫داخل‬
‫ی‬
‫حاو‬
‫ی‬
‫عطر‬ ‫مواد‬
‫ی‬
‫م‬
‫ی‬
‫توان‬
‫ی‬
‫د‬
‫را‬ ‫پخش‬ ‫عمل‬
‫ی‬
‫حه‬
‫د‬
‫ر‬
‫مح‬
‫ی‬
‫ط‬
‫ن‬ ‫بدون‬ ‫را‬
‫ی‬
‫از‬
‫شعله‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫به‬
‫ی‬
‫ا‬
‫حرارت‬
‫ی‬
‫ده‬ ‫انجام‬
‫ی‬
‫د‬
.
‫ا‬
‫ی‬
‫ن‬
‫دارا‬ ‫محصول‬
‫ی‬
‫تار‬ ‫سال‬ ‫سه‬
‫ی‬
‫خ‬
‫تول‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫انقضا‬
‫ی‬
‫د‬
‫باالتر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬
‫ی‬
‫ن‬
‫ک‬
‫ی‬
‫ف‬
‫ی‬
‫ت‬
‫عز‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ممکن‬
‫ی‬
‫زان‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬

More Related Content

Featured

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 

Featured (20)

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 

خوشبوکننده هوا امسا رایحه بلک ارکید.

  • 1. ‫را‬ ‫امسا‬ ‫هوا‬ ‫خوشبوکننده‬ ‫ی‬ ‫حه‬ ‫ارک‬ ‫بلک‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫از‬ ‫برا‬ ‫خوشبوکننده‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ،‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ ‫فضاها‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫اتمسفر‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫عود‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫اسپند‬ ‫تا‬ ‫مصر‬ ‫در‬ ‫کندر‬ ‫ی‬ ‫ران‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫مح‬ ‫آنها‬ ‫سوزاندن‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫عطرآگ‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫اخ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫نمونه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫مدرن‬ ‫ی‬ ‫هست‬ ‫روبرو‬ ‫ی‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫لذ‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫کارکرد‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫سال‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫عال‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫خودمان‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫روا‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ،‫م‬ ‫صنا‬ ‫توسعه‬ ‫باعث‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫جنبه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ادوکلن‬ ‫و‬ ‫عطر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫صنا‬ ‫ی‬ ،‫ع‬ ‫تول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫هوا‬ ‫خوشبوکننده‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫اخ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫محبوب‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫خاص‬ ‫ی‬ ‫دست‬ ‫ی‬ ‫افته‬ ،‫آرامش‬ ‫احساس‬ ‫خود‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ،‫هوا‬ ‫خوشبوکننده‬ ‫لطف‬ ‫به‬ .‫اند‬ ‫شاداب‬ ‫ی‬ ‫پرانرژ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫خواه‬ ‫بودن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫تجار‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ی‬ ‫مشتر‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫ب‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫مح‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫ترغ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ه‬ .‫کند‬ ‫مه‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫بستگ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫تول‬ ‫محصول‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫باک‬ ‫چقدر‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ،‫ت‬ ‫ا‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫سالم‬ ‫و‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ،‫بادوام‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫که‬ ‫امسا‬ ‫محصوالت‬ ‫خصوص‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫اسپان‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫طال‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫عطر‬ ‫مواد‬ ‫عرضه‬ ‫داران‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫مدرن‬ ‫ی‬ ‫افت‬ ‫جهان‬ ‫بهداشت‬ ‫مجوز‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫به‬ ‫سالمت‬ ‫راحت‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫توانند‬ ‫ی‬ ‫ال‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫کنند‬ ‫آسوده‬ ‫خود‬ .
  • 2. ‫خوشبوکننده‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫امسا‬ ‫هوا‬ ‫ی‬ ‫حه‬ ‫ارک‬ ‫بلک‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫حه‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫سر‬ ‫محصوالت‬ ‫ی‬ ‫اهم‬ ‫از‬ ‫امسا‬ ‫هوا‬ ‫خوشبوکننده‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫فراوان‬ ‫ی‬ ‫سل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫ی‬ ‫قه‬ ‫شما‬ ‫کاربرد‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫بستگ‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫دا‬ ‫م‬ ‫ی‬ .‫کند‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫روا‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ح‬ 21 ‫ا‬ ‫در‬ ‫امسا‬ ‫گانه‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫سر‬ ‫ی‬ ‫ارک‬ ‫بلک‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫عطر‬ ،‫است‬ ‫ی‬ ‫سنگ‬ ‫و‬ ‫تند‬ ،‫گرم‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫برا‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫عطرآگ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫نمودن‬ ‫رسم‬ ‫مجالس‬ ‫ی‬ ‫کا‬ ‫ها‬ ‫مراسم‬ ‫و‬ ‫ربرد‬ ‫ترک‬ .‫دارد‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫طرها‬ ‫یی‬ ،‫ترنج‬ ‫مانند‬ ‫ی‬ ،‫اس‬ ‫ادو‬ ‫ی‬ ،‫ه‬ ‫و‬ ‫صندل‬ ‫چوب‬ … ‫عطر‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫بو‬ ‫نت‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫یی‬ ‫نشاط‬ ‫عطرها‬ ‫خانواده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫منجر‬ ‫باوقار‬ ‫و‬ ‫آور‬ ‫ی‬ ‫م‬ ،‫گل‬ ‫ی‬ ‫وه‬ ‫شرق‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫رد‬ ‫ها‬ ‫شاخه‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ . ‫ی‬ ‫در‬ ‫مخصوص‬ ‫فوم‬ ‫بلور‬ ‫محفظه‬ ‫داخل‬ ‫ی‬ ‫حاو‬ ‫ی‬ ‫عطر‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫را‬ ‫پخش‬ ‫عمل‬ ‫ی‬ ‫حه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫مح‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫شعله‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫حرارت‬ ‫ی‬ ‫ده‬ ‫انجام‬ ‫ی‬ ‫د‬ . ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫دارا‬ ‫محصول‬ ‫ی‬ ‫تار‬ ‫سال‬ ‫سه‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫تول‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫انقضا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫باالتر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫عز‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ممکن‬ ‫ی‬ ‫زان‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬