SlideShare a Scribd company logo
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 1/259
‫העניאנים‬ ‫תוכנה‬
‫האדריכל‬
‫ישואל‬ ‫ואמונת‬ ‫גיטלר‬
‫להיתאבדותי‬ ‫לגרום‬ ‫שמנסים‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫רשימת‬
‫הגלקוזט‬ ‫סיבת‬ HOLLOW COSTS
‫תמימה‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ,‫יעלי‬ ,‫המתלוננת‬...
‫המשפטי‬ ‫הסיפור‬
‫רצח‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫חיה‬ ‫ממשלה‬
‫ישואל‬ ‫מיקרוזובד‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬
‫הנוקר‬ ‫סיפור‬
‫ש"ח‬ 24 ‫במחיר‬ ‫בירה‬
‫וג'וקים‬ ,‫"מקקים‬ ‫הם‬ ‫רוסים‬ ,‫האנגליקנית‬ ‫והשרמוטה‬ ,‫ההסתה‬ ,‫החטא‬ ‫ארץ‬ ‫"מבחינת‬..
‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫הנתניאטטי‬ ‫באבון‬
‫החוק‬ ‫שמעל‬ ‫האיש‬
‫בכלא‬ ‫נאסר‬ ‫הנשיא‬ ‫איך‬
‫שטויות‬ ‫ספר‬ ‫''יוסיף‬ '‫נ‬ ‫''לדאטה‬
‫הגבינה‬ ‫סיפור‬
"‫"אלוהים‬
‫חנופה‬ ‫שרשרת‬
‫לארץ‬ ‫לעלות‬ ‫לנו‬ ‫"קראו‬ ,‫בישואל‬ ‫מוריקה‬ ‫"תומכי‬
‫ציונית‬ ‫והפוסט‬ ‫הציונית‬ ‫הגישה‬
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 2/259
‫הישואלי‬ ‫העם‬ ,‫היהודי‬ ‫העם‬
‫בארץ‬ ‫אנטישמיות‬
‫בריטית‬ ‫דיקטטורה‬ ‫ישואל‬
‫הוולדותי‬ ‫לאום‬
‫ישואל‬ ‫מדינת‬
‫היהודים‬ ‫מדינת‬ ‫ישואל‬ ‫שמדינת‬ ‫חשבנו‬
‫אוכלוסין‬ ‫לבידול‬ ‫המצאה‬ ,‫הלאום‬
‫השלטוני‬ ‫המול‬
‫וקפיטליזם‬ ‫סוציאליזם‬
‫אימו‬ ‫בחלב‬ ‫תינוק‬ ‫תבשל‬ ‫לא‬
‫תמונות‬
‫מצריימה‬ ‫כנען‬ ‫מארץ‬ ‫היהודונים‬ ‫לכשהיגיעו‬
‫במצריים‬ ‫החיים‬
‫בכנען‬ ‫החיים‬
‫בבבל‬ ‫החיים‬
‫משאב‬ ‫זה‬ ‫תשומי‬
Сыр и святой дух: история из древней еудеи
‫הרומית‬ ‫באימפריה‬ ‫נשתעבדו‬ ‫שהיהודונים‬ ‫מאז‬
‫גיטלר‬
THE OLD BULLY
‫גרציה‬
The salvation of Christianity The Roman ambassador, in Judea was
‫ההיסטורי‬ ‫הסיפור‬
‫הרומית‬ ‫האימפריה‬ ‫צאצאי‬
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 3/259
‫העדשים‬ ‫נזיד‬
‫במצריים‬ ‫מיצרים‬ ‫כמו‬
‫לבד‬ ‫וצדק‬ ‫קודם‬ ‫פשע‬
‫בגרמניה‬ ‫שהומצא‬ ‫הסוציאליזם‬
‫הסוף‬ ‫ועד‬ ‫מהתחלה‬ ‫הכל‬ ‫הסיפור‬
Pray ‫הדעת‬ ‫עץ‬
‫בלנין‬ ‫היתנקשות‬
‫הבטחון‬ ‫משרד‬
All the hystory
Height teller
‫היהודים‬ ‫מבין‬ "‫"אלוהים‬ ‫בוחרים‬ ‫היו‬ ‫יאודיה‬
‫הצדדים‬ ‫שלושת‬
‫בשטינתו‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫תבשל‬ ‫לא‬
‫הצעירים‬ ‫מדכא‬ ,‫היונדראט‬ ‫היהודוני‬ ‫הצורר‬ - ‫ישואל‬
‫המזוזה‬
‫הדדית‬ ‫טפילות‬
‫ההורים‬ ‫כיבוד‬
‫במדבר‬ ‫שניים‬ ‫וילכו‬
1930-1945 ‫התקופה‬
‫מותם‬ ‫את‬ ‫ודרשו‬ ‫התפוצות‬ ‫על‬ ‫היתנשאו‬ ‫בארץ‬ ‫הנולדים‬
‫המנצח‬ ‫עם‬ ‫תמיד‬ ‫היהודונים‬
‫ברוסיה‬ ‫כשהיינו‬ ‫איתנו‬ ‫היתעמתו‬ ‫ישואל‬
‫אידיאולוגי‬ ‫חול‬ ‫ארגז‬
‫גבר‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ,‫לא‬
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 4/259
‫האלוהים‬
‫האדריכל‬
,‫שלט‬ ‫יש‬ ,‫אללה‬ ‫קצנסלון‬ ,‫המשוגעת‬ ‫הפרה‬ '‫משפ‬ ‫שהיתגוררה‬ ,‫בבניין‬ ‫האדריכל‬
‫רכשו‬ ,‫קצנלזוניחה‬ ‫הורי‬... "BIN ‫קראי‬ AGE" ‫ששמו‬ ,"‫"האדריכל‬ ‫הוא‬ ‫והשלט‬
‫מזדניים‬ ‫והיינו‬...‫קקקשקוב‬ ‫בנוא‬ ‫גרו‬ ‫כן‬ ‫ולפני‬ ,‫זאב‬ ‫בפזגת‬ ,‫הדירה‬ ‫את‬
,‫שיר‬ ‫לי‬ ‫קוראת‬ ,‫בחלוק‬ ‫ואללה‬ ,‫ערום‬ ‫יושב‬ ‫שהייתי‬ ,‫מעולם‬ ‫והיה‬ ,‫בדירה‬
‫אז‬ ‫אבל‬...‫ברכה‬ ‫על‬ ‫גמרתי‬ ‫ואז‬ ...‫מיני‬ ‫איבר‬ ‫שיפשוף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביד‬ ‫ומביאה‬
‫לא‬ ,‫זאב‬ ‫לפסגת‬ ,‫דירה‬ ‫עברה‬ ‫המשפחה‬ ,‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫להיתגייס‬ ‫בדרך‬ ‫הייתי‬
‫מסלול‬ ‫והתחלתי‬...(BULL'S LUCK)‫הבולבול‬ ‫מזל‬ ‫ברחוב‬ .‫הוריי‬ ‫מדירת‬ ‫רחוק‬
‫לסגן‬ ‫הפכתי‬ ‫ואף‬ ,‫מסלול‬ ‫סיימתי‬ ‫גם‬ ‫ולימים‬ ,‫גבעתי‬ ‫בעורב‬ ,‫קרבי‬ ‫לוחם‬ ‫של‬
...‫הסיור‬ ‫כיתת‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫לבד‬ ‫שבועות‬ 3 ‫אפילו‬ ‫ופיקדתי‬ ,‫הסיור‬ ‫צוות‬ ‫מפקד‬
,‫קרנין‬-‫הר‬ ‫בבסיס‬ ,‫המתקדם‬ ‫באימון‬ ‫כבר‬ .‫המשכתי‬ ‫לא‬ ,‫אללה‬ ‫עם‬ ‫היחסים‬ ‫את‬ ‫אבל‬
‫וכך‬...‫חברות‬ ‫יותר‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ,‫והודעתי‬ ,‫ציבורי‬ ‫מטלפון‬ ‫היתקשרתי‬
‫דמעת‬ ‫וכנראה‬ ,‫תנינה‬ ‫דמעת‬ ‫בכתה‬ ,‫ואללא‬....‫אמרתי‬ ‫כך‬....‫אוייב‬ ‫אני‬ ‫שמאז‬
‫שאני‬ ‫חשבה‬ ‫אלא‬ ,‫מדיי‬ ‫אהבה‬ ‫לא‬ ‫לפחות‬ ‫או‬ ,‫אותי‬ ‫אהבה‬ ‫לא‬ ,‫אללא‬...‫צבועה‬
‫חיבבה‬ ‫שהיא‬ ,‫אמרה‬ ‫אללא‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫מכובד‬ ‫וזה‬ ,"‫לוחם‬ ‫שאני‬ ‫בגלל‬ ‫"שווה‬
‫ולימים‬ ,‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫שלי‬ ‫בשכבה‬ ‫היה‬ ‫שהוא‬..‫ג'וזפפה‬ ,‫קרנין‬ .‫מר‬ ‫את‬ ‫יותר‬
,‫בוגדני‬ ,‫שמאלני‬ ‫שהוא‬ ‫במובן‬ ,‫בעליל‬ ‫מכובד‬ ‫לא‬ ‫אדם‬ ,‫קרנין‬...‫מצ"הל‬ ‫הישתמט‬
‫ככה‬...‫המחשבים‬ ‫במקצוע‬ ‫תחרות‬ ‫מנסה‬ ‫קרינין‬ ‫שגם‬ ‫נשכח‬ ‫ושלא‬...‫הוגן‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ,‫וכמובן‬
,‫אללה‬ ‫כחבר‬ ‫זמן‬ ‫מדיי‬ ‫המשיך‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫קרינין‬ .‫מר‬ ,‫אבל‬...‫קצנלזון‬ ‫אללא‬ ‫גם‬
‫נפגש‬ ‫אף‬ ‫הפלשטיני‬ ‫הבחור‬...MY-TITZ ‫בשם‬ ,‫פלשטיני‬ ‫לבחור‬ ‫פנתה‬ ‫אללה‬ ‫ואז‬
,‫לבנון‬ .‫בדר‬ ‫שירתתי‬ ‫אז‬...‫במקצועו‬ "‫מחשבים‬ ‫"מתכנת‬ ‫וגם‬ ,"‫את‬ ‫"ערף‬ .‫מר‬ ‫עם‬
‫אינה‬ ‫הזאת‬ ‫שההיתנהגות‬ ,‫כמובן‬...‫ערבי‬ ‫עם‬ ‫הישתרמטה‬ ,‫ואללא‬ ,‫דלעת‬ ‫מוצב‬
‫וזה‬ ,"‫ערבים‬ ‫עם‬ ‫"מזדיינת‬ ,"‫"ששרמוטה‬ ‫אומרים‬ ‫היו‬ ‫ורבים‬ ‫מכובדת‬ ‫מאד‬
,‫כשהישתחררתי‬....‫המציאות‬ ‫עובדת‬ ‫זה‬ ,‫שמאלה‬ ‫ולא‬ ‫ימינה‬ ‫לא‬ ,‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫כך‬ ,‫אמת‬ ‫הגנת‬
,‫סופית‬ ‫אותנו‬ ‫הפרידה‬ ‫הקקדמיה‬ ‫אבל‬ ,‫אללה‬ .‫גב‬ ‫עם‬ ‫יחסים‬ ‫קצת‬ ‫קיימתי‬ ‫עוד‬
‫סוף‬ ‫נתבעה‬ ‫אללה‬...‫ואנטגוניזם‬ ,‫כבידול‬ ‫היתקיים‬ ,‫המנטרה‬ ‫שהתחילה‬ ‫ומה‬
,‫משתמטים‬ ‫ארגוני‬ ,‫שמאלניים‬ ‫ארגונים‬ ‫שני‬ ‫אלו‬ ,‫והקקדמיה‬ ‫המנטרה‬ ‫כי‬ ,‫סוף‬
‫שהיתחתן‬ ‫שלי‬ ‫שאח‬ ‫ושטות‬ ,‫יעלי‬ ‫קרנינה‬ ‫שהמתלוננת‬ ‫העובדה‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫ושלא‬
‫לאוניד‬...‫לאוניד‬ - ‫ואני‬...‫אנננא‬ ‫שמה‬ ,‫הצולעת‬ ‫ואחותה‬ ,‫קרנינה‬ ,‫שמה‬ ‫גם‬ ,‫עמה‬
..‫בדרך‬ ‫שהרכבת‬ ‫וכמובן‬ ,LEV ‫ברוסית‬ ‫ואריה‬ ,‫אריה‬ ‫ביוונית‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫ישואל‬ ‫ואמונת‬ ‫גיטלר‬
,‫תמיכה‬ ‫ונתן‬ ,‫האומה‬ ‫את‬ ‫היימין‬ ‫גיטלר‬ ‫כך‬ ‫ועקב‬ ,‫גיטלר‬ ‫את‬ ‫תמך‬ ‫וישואל‬ ‫אגואיזט‬ ,‫ימני‬ ‫היה‬ ‫גיטלר‬
,‫ישואל‬ ‫לבקשת‬ ‫נענה‬ ‫גיטלר‬ ‫ואז‬ ,‫התפוצות‬ ‫יהודי‬ ,‫היהודים‬ ,‫השמאל‬ ‫זה‬ ‫שהפריעה‬ ‫הבעייה‬ ‫אבל‬
,‫שמח‬ ‫היישוב‬ .‫גטאות‬ ‫ואז‬ ,(‫הנורים‬ ‫הר‬ ‫)חוקי‬ ‫נורנברג‬ ‫חוקי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫התפוצות‬ ‫יהודוני‬ ‫את‬ ‫והפלה‬
‫ואז‬...‫המוראלי‬ ‫מהסבל‬ ‫ישואל‬ ‫את‬ ‫הושיע‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫המשיח‬ ‫הוא‬ ‫שגיטלר‬ ‫אמרו‬ ‫ואז‬ ,‫והיימין‬
‫נקם‬ ‫ואז‬ ,‫במלחמה‬ ‫כשל‬ ‫הוא‬ ,"‫"האחד‬ ‫הישואלית‬ ‫למחמאה‬ ‫הסכים‬ ‫שגיטלר‬ ‫למרות‬
,‫כך‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ .‫במלחמה‬ ‫לזכייה‬ ‫יוביל‬ ‫מה‬ ‫שזה‬ ‫בתקווה‬ ,‫הגאזים‬ ‫לתאי‬ ‫עד‬ ,‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫ביהודים‬
,‫הימין‬ ‫את‬ ‫ותמך‬ ,‫היהודי‬ (‫השמאל‬ ,‫)הסוציאליזם‬ ‫בגלובליזם‬ ‫להילחם‬ ,‫במותו‬ ‫והבטיח‬..‫הפסיד‬ ‫וגיטלר‬
,‫מטריארכאלי‬ ‫תמיד‬ ‫היה‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬...‫שמאל‬ ‫תומך‬ ‫ושמאל‬ ,‫ימין‬ ‫תומך‬ ‫ימין‬ .‫הישואלי‬ ‫היישוב‬
,‫מהשבייה‬ ‫אותם‬ ‫יושיע‬ ‫שמישהו‬ ‫ורצו‬ ,‫השמאל‬ ‫שבויי‬ ‫היו‬ ‫והימין‬ ,‫הדומיננטי‬ ‫היה‬ ‫והשמאל‬
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 5/259
‫הגברים‬ ‫את‬ ‫ומציל‬ ,‫האומה‬ ‫את‬ ‫מיימין‬ ,‫המשיח‬ ."‫"משיח‬ ‫לכינוי‬ ‫זכה‬ ‫תמיד‬ ,‫כזה‬ ‫ומישהו‬
,‫ישואל‬ ‫את‬ ‫וריצה‬ ,‫שכזאת‬ ‫למחמאה‬ ‫זכה‬ ‫גיטלר‬ ‫וכך‬ ,‫השמאלנית‬ ‫והכפייה‬ ,‫השמאל‬ ‫מדיקטטורת‬
..‫הישואל‬ ‫בתמיכת‬...‫מוות‬ ‫עד‬ ‫ובסוף‬ ,‫השמאלניים‬ ,"‫"הגלובוזיטים‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫והפלה‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫להיתאבדותי‬ ‫לגרום‬ ‫שמנסים‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫רשימת‬
....‫אפלייה‬ ‫גורמת‬ ‫לאיד‬ ‫השמחה‬...‫היתאבדות‬ ‫גרימת‬ ‫ובכך‬ ,‫האוולות‬ ‫על‬ ‫היתנצחות‬
‫לאומנות‬ :‫המניע‬ = ‫מונארכיזם‬..‫המלח‬ ‫ומלך‬ ‫המלך‬ ‫מלח‬ "‫הפצעים‬ ‫"מליחת‬
,‫שוויצה‬ ‫עם‬ ‫ולהפלות‬ ,‫עולים‬ ‫כלפי‬ ‫אוולות‬ ‫לגרום‬ ‫הרעיון‬ ‫ישואל‬ ‫ארץ‬ ‫השרצנות‬
,‫הפצעים‬ ‫על‬ ‫שזורעים‬ ‫כמלח‬ ‫לתפקד‬ ‫וכך‬ ...."‫בארץ‬ ‫"שהושרצנו‬
,‫המללללךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךך‬ ‫בחסות‬
‫שמשחד‬ ‫הגורם‬ ‫הוא‬ - ‫הנתניאטטי‬ ....‫חנופה‬ ‫להפגין‬ ‫וכך‬ .....‫ת'פצעים‬ ‫שגרם‬
,‫שמיטיזם‬-‫אנטי‬ ‫דמויית‬ ‫עולים‬ ‫אפליית‬ ‫מתקיימת‬ ‫וכך‬ ,‫הזאת‬ ‫ההיתעמרות‬ ‫בגין‬
‫הנתניאטטי‬ ‫ובאבון‬ ,‫חו"ל‬ ‫לא‬ ‫זה‬...‫רצח‬ ‫של‬ ‫מידה‬ ‫ובקנה‬ ‫מכך‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫רק‬
‫חזון‬ ‫את‬ ‫ולהגשים‬...‫צה"ל‬ ‫לוחם‬ ‫להרוג‬ ‫שרוצה‬ ‫ראשי‬ ‫אינטרסנט‬...‫קניבאל‬
ARABYAN ZAVBAR AND ZAVBAR ‫בקטע‬ ‫הערבים‬ ‫עם‬ ‫להישתחת‬ ‫וכך‬...‫החזבאללה‬
JUDEAN ARE MEN SUPERMEN AND WE ARE PRIMATEZ SHIMPANZAZ GORYLLAZ
WE ON THE STREET AND THE ZAVBARZ IN THE VILLAZ
....‫מעזיאגה‬ ‫הולך‬ ‫נתניאטטי‬ ‫כי‬...‫שווא‬ ‫פלוציאדת‬ ,‫לאיד‬ ‫ולשמוח‬ ,‫להפלות‬ ‫בכדי‬ ,‫בוטה‬ ‫שוויצה‬ ‫הפגנת‬
‫שהוכחתי‬ ‫כפי‬ ..‫במציאותת‬ ‫עובדה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬...‫בכך‬ ‫ספק‬ ‫להטיל‬ ‫רוצה‬ ‫וקקקזינלזון‬
,‫חרטה‬ ‫שום‬ ‫הביע‬ ‫ולא‬ ,‫מפשעיו‬ ‫בו‬ ‫חזר‬ ‫לא‬ ‫נתניאטטי‬ ,‫האישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫את‬
,‫שווצני‬ ,‫לאומני‬ ‫ממניע‬ ,‫הסטודנט‬ ‫מוות‬ ‫את‬ ‫ולרצות‬ ,‫להיתעמר‬ ‫והמשיך‬
‫בני‬....‫ובנציצ'קה‬....‫בצילילה‬ ‫ונזכר‬..‫כך‬ ‫עך‬ ‫עף‬ ‫והוא‬ ,‫בארץ‬ ‫הושרץ‬ ‫שהוא‬ ‫כך‬
...‫הזונות‬
‫שימו‬...‫להפריכו‬ ‫שהעז‬ ‫הסטודנט‬ ‫תקיפת‬ ,‫המניע‬ .‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ .1
,‫הפרינציפ‬ ‫מעצם‬ ‫כוזב‬ "‫ו"המחקר‬ ,‫ביקורת‬ ‫כמעט‬ ‫אין‬ ,‫מונארכיזטית‬ ‫שבמדינה‬ ,‫לב‬
‫אפילו‬ ‫עדיף‬ ,‫ולכן‬ ,"‫"כקב"ה‬ ‫שהטיעונים‬ ‫אלא‬ ,‫טיעון‬ ‫אף‬ ‫להוכיח‬ ‫חייב‬ ‫שלא‬
,"‫"קובעים‬ ‫וממשלה‬ ,"‫ממשלה‬ ‫"שיש‬ ‫הוא‬ ‫היחיד‬ ‫ההגיון‬ ,‫הגיון‬ ‫שום‬ ‫שאין‬
,‫חושבים‬...‫לחשוב‬ ‫אמורים‬ ‫לא‬ ‫האזרחים‬ ‫במונארכיה‬ .‫לחשוב‬ ‫ולא‬ "‫"לצטטט‬ ‫רק‬ ‫וצריך‬
‫לגרום‬ ‫החליט‬ ,‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ ,‫הביקורת‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ ....‫היררכיה‬ ‫אין‬ ‫אז‬
,‫שככה‬ ‫זמם‬ ‫ואז‬ .‫בכוח‬ ,‫צודק‬ ‫מי‬ ‫מוכיחים‬ ‫במונארכיה‬ ‫וככה‬ ,‫להיתאבדותי‬
‫בצורה‬ ‫תקף‬ ,‫והקולגים‬ ,‫הסטודנטים‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫כי‬...‫למוסד‬ ‫שהגעתי‬ ‫עד‬
,‫התחרות‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ופיזי‬ ,‫מאוגד‬ ‫ולא‬ ,‫מבודד‬ ,‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫שאני‬ ‫כמובן‬ ...‫הדיבתית‬
‫בועדת‬ ‫הציג‬ ‫בפירוש‬ ‫ההיתאבדות‬ ‫גרימת‬ ‫כוונת‬ ‫את‬...‫ההגיון‬ ‫תחרות‬ - ‫התחרות‬
‫אותך‬ ‫אהורס‬ ‫"אני‬ ,"‫יתאבד‬ ‫הסטודנט‬ ,‫פורמאלי‬ ‫הליך‬ ‫יהיה‬ ‫"אם‬ ‫הדיזציפלינה‬
‫ומנגד‬...‫קללות‬ ,‫צינית‬-‫מדי‬ ‫דיבה‬ ‫ועוד‬...."‫למוסדים‬ ‫אותך‬ ‫אחזיר‬ ‫"אני‬ "‫כלכלית‬
...."‫פגעתי‬ ‫לא‬ ‫"מעולם‬ ‫טען‬ ‫בדיון‬
.‫אב‬-‫מו‬ ‫דנדוש‬ ‫אב‬...‫מר‬-‫עו‬ ‫אב‬-‫מו‬ .2
‫אונן‬ ,‫אפילו‬ ‫דנדוש‬ .‫לארץ‬ ‫שהגעתי‬ ‫איך‬ ‫מוקדם‬ ‫שפגשתי‬ ‫קפיטליזטים‬ ‫שהם‬
‫והחוק‬ ,‫חוקים‬ ‫שאין‬ ‫חשב‬ ‫וגם‬ "‫"שיכל‬ ‫חשב‬ ‫כי‬ ,‫כמובן‬ ‫בהסכמה‬ ‫שלא‬ ‫בנוכחותי‬
‫כי‬ ,‫פשע‬ ‫כל‬ ,‫שאפשרי‬ ‫חשב‬ ‫הקפיטליזט‬ ‫ולכן‬..‫השחיתות‬ ‫חוק‬ ‫זה‬ ‫שיש‬ ‫היחיד‬
,‫בזדון‬ ,‫מילה‬ ‫ברית‬ ‫לי‬ ‫עוללו‬ ,‫המתעמר‬ ,‫מר‬-‫והעו‬ ‫הדנדוש‬ ‫אותו‬...‫לשחד‬ ‫אפשרי‬
.."‫"קלקלנית‬ ‫והמאמאשה‬ ,"‫"לאונית‬ ‫לי‬ ‫שקוראים‬ ‫אמר‬ '‫ה‬ ‫בכיתה‬ ‫ואפילו‬ ,‫איום‬ ‫מתוקף‬
‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫היתאבדות‬ ‫ואז‬ ‫מינית‬ ‫היתאבדות‬ ‫לי‬ ‫לגרום‬ ‫זומם‬ ,‫אב‬-‫המו‬ ‫אותו‬
‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫נחשבת‬ ,'‫ה‬ ‫בכיתה‬ ‫ילד‬ ‫מול‬ ‫אוננות‬ ‫שכן‬ ,"‫מין‬ ‫"עבריין‬ ‫להיחשב‬
‫להאשימי‬ ‫בכוונה‬ ,‫הדיזציפלינה‬ ‫בועדת‬ ,‫שווא‬ ‫שהיתלוננה‬ ,‫קרן‬-‫קרנינה‬ ‫יעלי‬ .3
‫משרה‬ ‫בדמות‬ ,‫לשוחד‬ ‫ולזכות‬ ,‫אב‬-‫מו‬ ‫את‬ ‫לרצות‬ ‫ובכך‬ "‫מינית‬ ‫"בהטרדה‬ ‫לשווא‬
,"‫מאיים‬ ‫"כזה‬ ‫אני‬ ‫לכאורה‬ ‫כי‬ ,‫מדמיע‬ ‫גז‬ ‫שרכשה‬ ‫כך‬ ‫לגבי‬ ‫שיקרה‬ ...‫בקקדמיה‬
‫כקורבן‬...‫לפריבילגייה‬ ‫ולזכות‬ ,‫להישתחד‬ ‫בכדי‬ ,‫ודמניזציה‬ ‫הכפשה‬ ‫בכך‬ ‫גרמה‬
....‫האמיתי‬ ‫הקורבן‬ ‫שאני‬ ‫בזמן‬ ,"‫מינית‬ ‫"הטרדה‬
‫ק‬.‫י‬ MORE‫מור‬ ‫מר‬-‫עו‬ .4
‫טרם‬ ,"‫קקקפלאן‬ ‫אצל‬ ‫בריש‬ ‫"תעמוד‬ ‫ואמר‬ ,‫מילולית‬ ‫בי‬ ‫היתעמר‬ ,‫מוריקאק‬
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 6/259
,‫קרנינה‬ ‫קרן‬-‫יעלי‬ .‫גב‬ ‫חבר‬...‫ומתעמר‬ ,‫בזממו‬ ,‫אב‬-‫מו‬ ‫את‬ ‫ותומך‬ ,CMC-‫ה‬ ‫שליחת‬
‫שטות‬ ‫ותומך‬ ‫משוויץ‬
‫מבחינה‬ ‫להפלות‬ ‫במטרה‬ ,‫תשלום‬ ‫אי‬ ‫גרם‬ MORE ‫יוסיף‬ .5
‫קרנינה‬ ‫ואת‬ ‫מוריקאק‬ ‫את‬ ‫ותמך‬ ,‫בזדון‬ ,‫התעסוקתית‬
‫שמאלני‬...‫אלכס‬ ‫קקקזנלזון‬ .6
‫שמנסה‬ ‫לתשובות‬ ‫ומצפה‬ ‫להיתפרץ‬ ‫בכדי‬ ‫מפגרות‬ ‫שאלות‬ ‫על‬ ‫וחוזר‬ ‫שחוזר‬ ,‫מאפן‬
‫להפגין‬ ‫שמנזים‬ ‫חנופה‬ ‫במזגרת‬..‫הצולעת‬ ‫שטותו‬ - ‫קקקקקזנלזון‬ ‫אללא‬ ‫לפלוט‬
‫מנסה‬ ‫וכך‬ ,‫ממשלתי‬ ‫זין‬ ‫ומוצץ‬ ‫חנפן‬....‫לשוחד‬ ‫לזכות‬ ‫במטרה‬ ‫הבאבון‬ ‫כלפי‬
‫השמאל‬ ,‫בנים‬ ‫אפליית‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫העולים‬ ‫שאפליית‬ ‫כמובן‬ .‫עולים‬ ‫אפליית‬ ‫לתמוך‬
NAJNL...‫מופלה‬ ‫יותר‬ ‫שהימין‬ ‫בכך‬ ‫מתנחם‬ ‫אבל‬ ,‫הישואלי‬ ‫השמאל‬ ‫מפני‬ ‫ומתגמד‬ ,‫מושחת‬ -
‫אפלליית‬ ‫זה‬ ,‫הנתניאטטי‬ ‫שהפגין‬ ‫הלאומנית‬ ‫האפסות‬ ,NATION NULLITY
,NULL=WE-‫ב‬ ,‫קודם‬ ‫שנולדו‬ ‫הבנים‬ ‫את‬ ‫ושם‬ ,‫פרעו‬ ‫שהיתנהג‬ ‫כפי‬ ,‫העולים‬ ‫בני‬
..‫השלטון‬ ‫כתומכי‬ ‫היתנהג‬ ‫אז‬ ‫גם‬ ,‫השמאל‬...‫ברית‬ ‫עם‬ ‫תקף‬ ‫הצעירים‬ ‫ואת‬
‫לא‬...‫הרגשית‬ ‫בצורה‬ ‫להיתגשם‬ ‫אמור‬ ‫הבאבון‬ ‫שמבחינת‬ ‫זבאלה‬ -‫סבאלה‬ ,‫וב‬-‫גרש‬ ‫יוסיף‬ .7
.‫רגשותיו‬ ‫מרצה‬ ‫והבאבון‬ ,‫מיניותי‬ ‫ואת‬ ‫אותי‬ ‫ומכחיש‬ ,‫אוולד‬ ‫שאני‬ ‫בכלל‬ ‫רצה‬
‫כסף‬ ‫רצה‬ ‫כי‬ ,‫רגשותיו‬ ‫את‬ ‫ריצה‬ ‫הנתניאטטי‬ ‫ובאבון‬..(‫זקנים‬ ‫בבית‬ ‫)נמצא‬
‫ההיתייחסות‬ ‫לעומת‬ ,‫בארץ‬ ‫שירת‬ ‫שלא‬ ,‫למרות‬ ,‫צבאית‬ ‫פנסיה‬ ‫והונפקה‬ ,‫צבאי‬
,‫בכוונה‬...‫לשלם‬ ‫רוצים‬ ‫ולא‬ ,‫למענק‬ ‫זכיתי‬ ‫ולא‬ ‫במילואים‬ ‫שירתתי‬ ,‫כלפיי‬
...‫מהצבא‬ ‫לשקל‬ ‫אזכה‬ ‫שלא‬
‫בפירוש‬ ,‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫העבריינית‬ ‫הקקדמיה‬ .8
‫שגרם‬ ‫אלא‬ ,‫כוזב‬ ‫יצא‬ ‫לא‬ ‫קפלוץ‬ -‫שקקקפלאן‬ ‫בכדי‬ ,‫היחאבדות‬ ‫לגרום‬ ‫מנסה‬
‫מקצת‬ .....‫פושע‬ ‫כבוד‬ ‫מעדיף‬...‫ובריונות‬ ,‫לכוח‬ ‫סימן‬ ‫וזה‬ ‫מוות‬ ‫במילותיו‬
‫לא‬ ‫"העתיד‬ ‫כי‬ "‫בכוח‬ ‫עתידות‬ ‫"לנבא‬ ‫ואין‬ ,‫להיתערב‬ ‫אין‬ ‫ולהבא‬ ,‫להכזיב‬
,‫נתניאטטי‬ ‫לפי‬ ‫ולא‬ .‫קפלוץ‬-‫קקקפלאן‬ ‫לפי‬ ‫לא‬ ‫וזה‬...‫המציאות‬ ‫אלא‬ ,‫מתגשם‬
...‫שתיין‬ ‫נתן‬ ‫לפי‬ ‫ולא‬
,"‫החתן‬ ‫"ניר‬ ‫מר‬ ,‫בפירוש‬ ‫איים‬ .‫מויאל‬ ‫יצחק‬ .9
‫את‬ ‫לך‬ ‫אשבור‬ ‫"אני‬ "‫בכך‬ ‫אטפל‬ ‫"אני‬ ‫זר‬-‫לי‬ .‫וגב‬ ,‫הבנקטן‬ ‫ליאור‬ .‫מר‬
"‫תיראה‬ ‫שךךך‬ ‫שהדירה‬ ‫איך‬ ‫חכה‬ ‫"חכה‬ "‫שךךך‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫"חבל‬ "‫העצמות‬ ‫כל‬
‫ומתנהגים‬ ‫פרובאבוניים‬ ‫מרקנים‬ ‫חבורת‬ "‫לדירה‬ ‫משהו‬ ‫ואעיף‬ ,‫שווא‬ ‫"אתלונן‬
‫נתניאטטי‬..‫השרצתית‬ ‫שוויצה‬ ‫שהרשה‬ ,‫הלאומני‬ ‫אידול‬ '‫ת‬ ‫להלל‬ ‫בכוונה‬ ‫הלאומנית‬ ‫בצורה‬
"‫"אפלייה‬ ‫איפשר‬ ‫פשוט‬ ,‫בדיוק‬ ‫כגיטלר‬...‫לאומנית‬ ‫ואפלליה‬ ‫לשוויצה‬ ‫יד‬ ‫נתן‬
‫היהודני‬ ‫הצורר‬ ..‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ , ‫גזעני‬ ‫רק‬ ‫על‬ ‫לאומנות‬ "‫"שחצנות‬
‫צריך‬ ,‫צדק‬ ‫שגיטלר‬ ‫למסקנה‬ ‫שהגיע‬ ,‫גיטלר‬ ‫אדולף‬ ‫תלמיד‬ - ‫הנתנאיטטי‬ ‫באבון‬
‫אותנו‬ ‫הונה‬ ‫ואז‬...‫פשע‬ ‫רק‬ .‫בכוח‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,"‫"צדקנות‬ ‫שום‬ ‫להפגין‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬
....‫באלימות‬ ‫היררכיה‬..‫הפשע‬ ‫שיטת‬..‫בושה‬ ‫בלי‬...‫לתקוף‬ ‫ובכדי‬ ,‫לארץ‬ ‫לנסוע‬
‫שמפגין‬ ‫והשנאה‬ ‫הרוע‬ ‫עקב‬ ,‫אתאבד‬ ‫שאני‬ ‫רוצה‬ ‫והבאבון‬ ,‫בצדקנות‬ ‫היררכיה‬ ‫ויש‬
‫ונתניאטטי‬ ,‫צודק‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ,‫אמות‬ ‫שאני‬ - ‫הנתניאטטי‬ ‫רוצה‬ ‫כך‬ ‫כי‬ ,‫כלפיי‬
.‫רצפה‬ ‫מלכלוך‬ ‫יותר‬ ‫לא‬ =
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫הגלקוזט‬ ‫סיבת‬ HOLLOW COSTS
‫לטובת‬ ‫השפיות‬ ‫תובנת‬ ‫סליפת‬ ‫בניסיון‬ ‫עסק‬ ,"‫"חויאנשטיין‬ ‫שהמשתמט‬ ‫בזמן‬
‫מפציעתו‬ ‫החלים‬ ‫גיטלר‬ ‫אדוךף‬ ‫טוראי‬ ‫רב‬ ,‫בשטות‬ ‫והאמונה‬ ‫היהודוני‬ ‫השקר‬
‫היהודון‬ ‫וחברו‬ ‫חויאנשטיין‬ ‫מר‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫באנגלים‬ ‫המלחמה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנגרמה‬
‫הפאבוריט‬ ‫הינה‬ ,‫שהאימפריה‬ ‫כאילו‬ ‫שיחקו‬ ,"vice man" ‫לבן‬ ‫אדם‬ .‫מר‬ ,‫האנגלי‬
‫את‬ ‫להכשיל‬ ‫מנסים‬ ‫ותמיד‬ TOPDOG-‫ב‬ ‫מאמינים‬ ‫תמיד‬ ‫יהודונים‬.."‫"אלוהים‬ -
.‫ת'תחרות‬ ‫ומקטינים‬ ,‫הדיקטטורה‬ ‫את‬ ‫מעצימים‬ ‫ובכך‬ ,‫היתחנפות‬ ‫כדרך‬ ,UNDERDOG-‫ה‬
‫ינצח‬ ‫לא‬ ‫שחייל‬ ‫וכפי‬ ,‫וותיק‬ ‫נצח‬ ‫יכולל‬ ‫לא‬ ‫זוטר‬ ‫אף‬ ‫היהודונית‬ ‫התפיסה‬ ‫לפי‬
‫לא‬ ‫זוטרה‬ ‫ומדינה‬ ,‫הורה‬ ‫ינצח‬ ‫לא‬ ‫ילד‬ ,‫מורה‬ ‫ינצח‬ ‫לא‬ ‫תלמיד‬ ‫כך‬ ,‫מפקד‬
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 7/259
‫הניבוי‬ ‫מלוכנות‬ ,steady state ‫והעולם‬ ,‫תהפוכות‬ ‫אין‬...‫עליונה‬ ‫מדינה‬ ‫תנצח‬
‫"יוצאים‬ ‫ודיכוי‬ ,catch the exceptionz ,"‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצאים‬ ‫ו"אין‬ ,‫הבנאלי‬
‫שנשאר‬ ‫עם‬ ...‫היהודונים‬ ‫שרוצים‬ ,"‫"הרוח‬ ‫ת'ממלכת‬ ‫לערער‬ ‫שעלולים‬ "‫הכלל‬ ‫מן‬
‫גרמניה‬ ‫דמויית‬ ‫מדינה‬ ‫בארץ‬ ‫ויקים‬ ,‫לגיטלר‬ ‫יסלח‬ ‫שגם‬ ‫עם‬ ‫הינו‬ ,‫פרעו‬ ‫כלפי‬ ‫נאמן‬
‫חויאנשטיין‬ .‫מר‬ ‫אבל‬ .‫בדרך‬ ‫אושוויץ‬ ‫וגם‬ ,‫עולים‬ ‫כלפי‬ ‫נורנברג‬ ‫חוקי‬ ‫עם‬ ,‫הנאצית‬
,‫אנגליה‬ ‫עם‬ ‫היסתחבק‬ ,‫חויאנשטיין‬ ‫אבל‬ ,‫אנגליה‬ ‫אוייב‬ ‫וגרמניה‬ ,‫גרמני‬ -
‫חויאנשטיין‬ .‫לאמריקה‬ ‫וברח‬ ‫בגד‬ ‫ובסוף‬ ,‫הנצחון‬ ‫מעצמת‬ - ‫שאנגליה‬ ‫והאמין‬
‫שרותיו‬ ‫את‬ ‫הציע‬ ‫ואף‬ ,‫נאמנות‬ ‫שיפגין‬ ‫בכדי‬ ‫לשחדו‬ ‫צריכה‬ ‫שגרמניה‬ ‫האמין‬
‫בתנאי‬ ,"‫העולם‬ ‫"מלךךךך‬ ‫עולם‬ ‫לפיררר‬ ‫אותך‬ ‫אהפוך‬ ‫"אני‬ ‫ואמר‬ ,‫גיטלר‬ ‫בפני‬
,"‫היהודונים‬ ‫"מלךךך‬....‫היחיד‬ ‫העליון‬ ‫והיהודון‬ ,‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצא‬ ‫אהיה‬ ‫שאני‬
‫החויאנשטיין‬ ‫וברח‬ ,‫ת"פ‬ ‫היהודונים‬ ‫כל‬ .‫סירב‬ ‫הפירר‬ ‫אבל‬...‫ת"פ‬ ‫וכולם‬
‫"לא‬ ‫המסה‬ ‫שימור‬ ‫שחוק‬ ‫והכריז‬ ,‫הקקדמיה‬ ‫בערכי‬ ‫בגד‬ .‫המוריקקאקה‬ ‫למדינת‬
‫"עניין‬ ‫והתנועה‬ ,‫שחויאנשטיין‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ,"‫לתנועה‬ ‫הופכת‬ ‫מסה‬ ‫"כי‬ ,"‫מחייב‬
,‫אבסורד‬..."100% ‫המטריאל‬ ‫"והאלסטיות‬ ,"‫התנועה‬ ‫שמירת‬ ‫חוק‬ ‫יש‬ ‫"וכאילו‬ ,"‫מחייב‬
‫בכדי‬ ‫דהאז‬ ‫שהיו‬ ‫המושגים‬ ‫את‬ ‫לשבש‬ ‫רצון‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫פוליטי‬ ‫אבסורד‬ ‫לא‬ ‫אבל‬
,‫להיתבדל‬ .‫בהיררכיה‬ ‫להיתייצב‬ ‫ולא‬ ,‫להיסתמך‬ ‫ולא‬ ,"‫לבד‬ ‫"פיזיקה‬ ‫להתחיל‬
‫השפעת‬ ‫כבר‬ ‫דהאז‬ ‫שהיתה‬ ‫נדמה‬ .‫קרדיט‬ ‫שום‬ ‫לתת‬ ‫ולא‬ ,‫להיתבסס‬ ‫בשושו‬ ‫אבל‬
‫לשנאה‬ ‫העמים‬ ‫את‬ ‫שהסית‬ ‫זה‬ ‫והוא‬ ,‫הפלגיאטי‬ ,‫האגואיזטי‬ ,‫היהודוני‬ ‫היישוב‬
,‫בכלל‬ ‫העריכו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫אירופה‬ ‫תרבות‬ ‫את‬ ‫שאימצו‬ ‫היהודונים‬ .‫היהודונים‬ ‫כלפי‬
‫והעמים‬ ,‫התרבות‬ ‫"אנחנו‬ .‫מהטיירה‬ ‫אימצו‬ ‫העמים‬ - ‫התרבות‬ ‫שאת‬ ‫שיקרו‬ ‫ועוד‬
‫היתבסס‬ ,‫היהודוני‬ ‫הזלזול‬...."‫המטוס‬ ‫המצאת‬ ‫את‬ ‫ואפילו‬ ,‫מאיתנו‬ ‫לקרחו‬
‫הממשלה‬ ‫כלפי‬ ‫ההיתחנפות‬ ‫ובחסות‬ ,‫אנגלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוחזקה‬ ‫שהפלשטינה‬ ‫כך‬ ‫על‬
‫אנחנו‬ ‫כי‬ ,‫למששל‬ ,‫גרמניה‬ ‫כלפי‬ ‫זלזלול‬ ‫היהודונונים‬ ‫הפגינו‬ ‫האנגלית‬
‫יהודונים‬ ‫לשנוא‬ ‫החלו‬ ‫הגרמינים‬ ‫ואז‬..."‫"יובסו‬ - ‫והגרמנים‬ ,"‫אנגליה‬ ‫"עם‬
,‫בוגד‬ ‫משמע‬ - ‫יהודון‬ .‫השלטון‬ ‫את‬ ‫הגיטלר‬ ‫תפס‬ ‫ואז‬ ,‫אנגליה‬ ‫עם‬ ‫מזוהים‬ ‫היו‬ ‫כי‬
‫וצוחקים‬ ,‫בוגדים‬ ‫כי‬ ,‫להשמיד‬ ‫יש‬ ‫תומכיה‬ ‫ואת‬ ‫אנגליה‬ ‫את‬ .‫אנגלי‬ ‫משמע‬ ‫יהודון‬
,‫האנגלי‬ ‫האימפריאזים‬ ‫מפני‬ ‫העולם‬ ‫קוטביות‬-‫דו‬ ‫על‬ ‫שמגן‬ ,‫שלנו‬ ‫הצבא‬ ‫על‬
,ball=four-‫ה‬ ‫הצהרת‬ ‫בדמות‬ ‫הקטן‬ ‫השוחד‬ ‫את‬ ‫ולקחת‬ ‫להיכנע‬ ,‫להיתחנף‬ ‫זה‬ ‫קל‬ ‫והכי‬
‫"וגם‬ ,‫לאומני‬ "‫"כבוד‬ ‫יהיה‬ ‫לנו‬ ‫וגם‬ ,‫האנגלים‬ ‫שהבטיחו‬ ,"‫"קובייה‬ = ‫הכדור‬
,‫לעצמינו‬ ‫שהקמנו‬ ‫במדינה‬ ‫לחיות‬ ,‫בתמימותם‬ ,‫שיבואו‬ ‫זוטרים‬ ‫לדכא‬ ‫נזכה‬ ‫אנחנו‬
,‫תתנשא‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ...‫כבוד‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫וזה‬ ,‫להתנשאות‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫שיהיה‬ ‫כך‬
hollow also ‫הגלקוסט‬ ‫במהלך‬ ‫הופגן‬ ,‫הגרמני‬ ,‫הלאומני‬ ‫הכבוד‬...‫תכובד‬ ‫לא‬
,‫יכלו‬ ‫כי‬ ‫היתנשאו‬ ‫שגרמנים‬ ‫ברור‬ ,‫חינם!!!!ואז‬ ‫לא‬ - ‫השטויות‬ ,costs
,‫אנגליה‬ ‫מיהודוני‬ ‫החלה‬ ,‫היהודונית‬ ‫החוצפה‬...‫גם‬ ‫היהודונים‬ ‫רצו‬ ‫ככה‬ ‫ואז‬
‫לשלוט‬ ‫רצו‬ ‫אנגליה‬ ‫יהונוני‬ ‫בדיוק‬ ‫כך‬ ,‫עמים‬ ‫על‬ ‫לשלוט‬ ‫רצו‬ ‫שהאנגלים‬ ‫שכפי‬
‫שיהודוני‬ ‫כך‬ ,‫לשם‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,"‫"ארץ‬ ‫להם‬ ‫הוצה‬ ‫כך‬ ‫ולשם‬ ,‫העולם‬ ‫יהודוני‬ ‫על‬
,"‫"היהדונות‬ ‫עריצות‬ ‫שזה‬ ‫אלא‬ ,‫מעריצות‬ ‫החופשי‬ ‫כעם‬ ‫במדינתם‬ ‫יחיו‬ ‫העולם‬
‫"שפיהם‬ ‫היהודונים‬ ,"‫"שהיתקמבנו‬ ‫היהודונים‬ ,‫השוויצרים‬ ‫היהודונים‬ ‫עריצות‬
...‫מהללים‬ ‫שאותה‬ ,"‫"האימפריה‬ ‫בדמות‬ ,"‫"אלוהים‬ ‫משחקים‬ ‫ואז‬..."‫זההב‬
‫מדינות‬ ‫כל‬ ‫בקרב‬ ‫היהודונים‬ ‫כלפי‬ ‫לשנאה‬ ‫גרמו‬ ,‫העצמאות‬ ‫הבטחת‬ ‫בעצם‬ ‫אנגלים‬
‫בקרב‬ ‫בגידה‬ ‫ויש‬ ‫אנגליה‬ ‫עם‬ ‫במיוחד‬ ‫מזוהים‬ ‫פתאום‬ ‫יהודונים‬ ‫כי‬ ,‫העולם‬
‫המזוהה‬ ‫במדינה‬ ‫ולחיות‬ ‫לנסוע‬ ‫רצון‬ ‫זה‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫והבגידה‬ ,‫המדינות‬ ‫אזרחי‬
,‫אנחנו‬ ‫אפילו‬...‫המעצמות‬ ‫בעיני‬ ,‫רבתי‬ ‫בגידה‬ ‫איום‬ ‫וזה‬ ,‫ישואל‬ ,‫אנגליה‬ ‫עם‬
‫"קצת‬ ‫בעודינו‬ ,‫ונסענו‬ ,‫הקפיטליזם‬ ‫בארץ‬ ‫בלחיות‬ ‫היתפתינו‬ ‫ברי"המ‬ ‫בני‬
,‫אנגליה‬...‫למוריקה‬ ‫וברח‬ ,‫חויאנשטיין‬ ‫שבגד‬ ‫כפי‬ ,‫מולדיתינו‬ ‫בארץ‬ "‫בוגדים‬
‫וגרמה‬ ,‫העולם‬ ‫מדינות‬ ‫על‬ ‫התריסה‬ "‫היהודונים‬ ‫"יישוב‬ ‫שהינו‬ ,‫השוחד‬ ‫בעצם‬
‫שמרנו‬ ,‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ,"‫עולם‬ ‫"ומלכות‬ ‫אימפריאליזם‬ ‫להמשיך‬ ‫ניסתה‬ ‫וכך‬ ,‫בגידה‬
‫ולא‬ ,‫ובצדקינו‬ ,‫בסוציאליזם‬ ‫באמונתינו‬ ‫ונשארנו‬ ,‫קוטביות‬-‫ודו‬ ,‫נאמנות‬
..‫מימדים‬ ‫עצום‬ ‫שסרחונו‬ ‫מונארכיזם‬ ,‫אימפריאליזם‬ ,‫בקפיטליזם‬
...‫אנחנו‬ ‫אמרנו‬ ‫אתם‬ ,‫הי‬ !!!HEY YOU, YA
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫תמימה‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ,‫יעלי‬ ,‫המתלוננת‬...
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 8/259
,‫השכונות‬ ‫באחת‬ ,‫ם‬-‫בי‬ ‫פרטית‬ ‫דואר‬ ‫בחברת‬ ‫מכתבים‬ ‫מחלק‬ ‫בתור‬ ‫כשעבדתי‬ ‫למשל‬
,‫צעדיי‬ ‫על‬ ‫הלך‬ ‫מישהו‬ ‫כאילו‬ ,‫נאספו‬ ,‫חילקתי‬ ‫שכבר‬ ‫שמכתבים‬ ,‫לב‬ ‫שמתי‬ ‫פתאום‬
‫של‬ ‫ערימה‬ ‫מצאתי‬ ‫הבתים‬ ‫ובאחד‬ ,‫התיבות‬ ‫מכל‬ ‫העיף‬ ‫המכתבים‬ ‫ואת‬ ,‫אחריי‬
‫מאד‬ ‫יעלי‬ ..‫בתעסוקה‬ ‫להכשיל‬ ‫בכדי‬ ,‫אחריי‬ ‫שעקבה‬ ,‫ביעלי‬ ‫מדובר‬ .‫מכתבים‬
‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ ‫יעלי‬ ‫כי‬ ,‫פרינציפיאלי‬ ‫עניין‬ ‫זה‬ ,‫אתפרנס‬ ‫שאני‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬
‫המסמך‬ ‫את‬ ‫"לעזוב‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ .‫הקקדמיה‬ ‫בתמיכת‬ ‫שהוציאה‬ ‫הדיבה‬ ‫על‬ ,‫לוותר‬
‫יעלי‬...‫וחוצפה‬ ,‫והקנטות‬ ,‫דיבה‬ ‫בדמות‬ ,"‫הקקדמיה‬ ‫ש"הרשתה‬ ‫החוצפה‬ ‫ואת‬ ,"‫הארור‬
‫הדיזציפלינה‬ ‫ת'ועדת‬ ‫להגשים‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫מנסה‬ ,‫יעלי‬ ,‫היתנצלה‬ ‫לא‬ ‫סתם‬ ‫לא‬
‫בתיק‬ ‫בדיון‬ ...‫לחוק‬ ‫ובניגוד‬ .‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫אבל‬ ,'‫וכד‬ "‫לי‬ ‫"נתנו‬ ..‫כק"בה‬
,‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫חברות‬ ,‫מילטנטיות‬ ‫שטויות‬ 4 ‫עם‬ ‫אלא‬ ,‫לבד‬ ‫הגיעה‬ ‫לא‬ ,‫המשפטי‬
‫שהשטות‬ ,‫חוזר‬ ‫מוטיב‬ ‫עוד‬ .‫בדיון‬ ‫השטויות‬ ‫את‬ ‫שכינתה‬ ‫כפי‬ "‫"חברות‬ ‫ולא‬
‫למיקום‬ ‫היתקרבה‬ ,‫שהשטות‬ ‫זה‬ ,"‫"צעדיי‬ ‫על‬ ‫להיתחכות‬ ‫ומנסה‬ "‫אחריי‬ ‫"עוקבת‬
,"‫"חיליק‬ ‫דהאז‬ ‫כינוייה‬ ‫את‬ ,‫החנייה‬ ‫קיר‬ ‫על‬ ,‫גרפיטי‬ ‫כתובת‬ ‫וכתבה‬ ,‫מגוריי‬
‫שהיא‬ ‫גבר‬ ‫שם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫מכנה‬ ‫הנתבעת‬.."‫"ניר‬ ‫הכינוי‬ ‫שהיום‬ ‫וכמובן‬
.‫מעבדתו‬ ‫בחדר‬ ‫עבדה‬ ‫שהשטות‬ ,‫בקקדמיה‬ ‫מרצה‬ ‫הוא‬ ,"‫קרן‬ ‫"ניר‬ ."‫"אוהדת‬
‫אותי‬ ‫העיפו‬ ,‫שבגללו‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫וכנראה‬ ,‫קפלוץ‬-‫קקקפלאן‬ .‫מר‬ ‫עם‬ ‫קשור‬ ‫הוא‬
‫אותי‬ ‫אהב‬ ‫ולא‬ ,‫המתלוננת‬ ‫כלפי‬ ‫מופגנת‬ ‫חיבה‬ ‫חש‬ ,‫ניר‬ .‫שמר‬ ‫בגלל‬ .‫מהמעבדה‬
,‫גבעתי‬ ‫בעורב‬ ‫ושירתתי‬ ,‫קרבי‬ ‫יותר‬ ‫לוחם‬ ‫שאני‬ ‫כיוון‬ ‫כנראה‬ .‫תחרותית‬ ‫מסיבה‬
‫רצה‬ ‫לא‬ ,‫ניר‬ ‫מר‬ ,‫כך‬ ‫או‬ ‫כך‬...‫מגדודיונר‬ ‫יותר‬ ‫לא‬ ‫כנראה‬ - ‫קרן‬ ‫ניר‬ .‫ומר‬
‫מעבדת‬ ‫לחדרון‬ ‫לעבור‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫ואז‬ ,‫מעבדתו‬ ‫בחדר‬ ‫אעבוד‬ ‫שאני‬
‫הרצון‬ ‫את‬ ‫ומבטא‬ ,‫יעלי‬ ‫בצד‬ ‫הוא‬ ‫קרן‬ ‫ניר‬ ...‫ההיתעמרות‬ ‫תחילת‬ ‫רק‬ ‫היה‬ ‫וזה‬ .‫קקקפלאן‬
‫וגם‬ ,‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ :‫המתנכלים‬ ‫רגשות‬ ‫את‬ ‫מרצה‬ ‫ובכך‬ ,‫להכשילי‬
‫הרי‬ .‫ופרומוצייה‬ ‫לשוחד‬ ‫לזכות‬ ‫רוצה‬ ‫וכך‬ ,(‫'ק‬.‫י‬ MORE) ‫ק‬.‫י‬ ‫מור‬ ‫מר‬-‫עו‬
‫הרגשות‬..."‫"זוכים‬ ‫וכך‬ ,"‫"טובה‬ ‫להחזרת‬ ‫גורם‬ ,‫רגשות‬ ‫שריצוי‬ ,‫סוד‬ ‫לא‬
,‫קרן‬ ‫ניר‬ .‫מר‬ ‫וגם‬ ,‫קקפקלאן‬ ‫גם‬...‫תחרותיים‬ ‫רגשות‬ ,‫להכשילי‬ ‫המעודדים‬
‫מהווה‬ ‫אני‬ .‫תחרותית‬ ‫מסיבה‬ ‫אותי‬ ‫אוהבים‬ ‫לא‬ ‫כולם‬ ‫קקפלאן‬ ‫סטודנטי‬ ‫ועוד‬
FRAMING .‫חוזר‬ ‫מוטיב‬ = FRAMING ..."‫מהדרך‬ ‫"להזיז‬ ‫רוצים‬ ‫היו‬ ‫שהם‬ ,‫יריב‬
‫כאילו‬...‫התלונה‬ ‫סיטואציית‬ ‫שתחזור‬ ‫יעלי‬ ‫מנסה‬ ‫כך‬ ‫ועקב‬ - ‫בשטות‬ ‫פגיעה‬
..."‫מתלוננות‬ ‫קבוצת‬ ‫שיש‬ ‫אלא‬ ‫לבד‬ ‫לא‬ ‫"יעלי‬ ‫ואז‬ ,"‫עליי‬ ‫"תתלונן‬ ‫ששטות‬
‫ועדת‬ ‫עם‬ ‫קשורות‬ ‫שלושתן‬..HEAVY TALKER ,‫שלי‬ ‫המאמאשקה‬ +‫יעלי‬ :‫המתלוננות‬
‫שאפשר‬ ‫עד‬ ‫קשורות‬ ‫כולן‬ ,‫המתלוננת‬ ‫את‬ ‫שפטה‬ TALKER .‫גב‬ + ‫הדיזציפלינה‬
‫שהמתלוננת‬ ‫אלא‬ ,‫תלויות‬ ‫בלתי‬ ‫תלונות‬ ‫שתי‬ ‫אין‬ ..‫אחת‬ ‫בתלונה‬ ‫שמדובר‬ ‫לומר‬
‫ולהאשים‬ ‫להמשיך‬ ‫ומנסה‬ ,‫המתלוננות‬ ‫שתי‬ ‫רגשות‬ ‫ריצוי‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ,‫היתגודדה‬
‫והיתגנבה‬ ‫לפקולטה‬ ‫הגיעה‬ ‫יעלי‬ ‫לחקלאות‬ ‫בפקולטה‬ ,‫מסטר‬ ‫התחלתי‬ ‫כאשר‬ ...‫לשווא‬
‫שהיה‬ ‫מדידה‬ ‫מכשיר‬ ‫וכיבתה‬ ,‫הניסויים‬ ‫את‬ ‫שקיימתי‬ ‫איה‬ ,‫הצמחים‬ ‫לחממת‬
,‫והמנחה‬ ,‫שלי‬ ‫המכשיר‬ ‫לייד‬ ‫עמד‬ ‫המכשיר‬ ...‫זטודנטית‬ ‫עוד‬ ‫ניסוי‬ ‫עם‬ ‫קשור‬
‫להיתנקל‬ ‫בכדי‬ ,‫הסטודנטית‬ ‫מכשיר‬ ‫את‬ ‫שכיביתי‬ ‫זה‬ ‫שאני‬ ‫חשד‬ ,‫מושליון‬ ‫מנחם‬
,‫מהחממה‬ ‫בדרכו‬ ,‫המנחה‬ ‫את‬ ‫זיהה‬ ‫נוסף‬ ‫סטודנט‬...‫שלי‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫כיבה‬ ‫ואז‬
‫וכך‬ ...‫שלי‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫להכשיל‬ ‫מנסה‬ ‫יעלי‬ ,FRAMING ‫שוב‬ ‫יעלי‬ ‫ניסתה‬ ‫ואז‬
‫יעלי‬...‫זיהוי‬ ‫הלוחית‬ ‫תקרית‬ ‫כמובן‬ ,‫ובסוף‬ ...‫שטות‬ ‫בתקיפת‬ ‫אואשם‬ ‫שאני‬
.‫ברכבה‬ ‫האחורית‬ ‫הזיהוי‬ ‫בלוחית‬ ‫וחיבלה‬ ,HEAVY TALKER ‫למגוריי‬ ‫עד‬ ‫הגיעה‬
‫בנפרד‬ ‫הושם‬ ,FRAME-‫שה‬ ‫ככה‬ ,‫המדרכה‬ ‫על‬ ‫והושארה‬ ,‫החוצה‬ ‫הוברגה‬ ‫הלוחית‬
‫יעלי‬ .‫גב‬...‫תתנהג‬ ‫הזקנה‬ ‫שהשטות‬ ‫רוצה‬ ‫שהשטות‬ ‫איך‬ ‫של‬ ,‫כרמז‬ .‫מהלוחית‬
‫השטות‬ ‫הלכה‬ ‫וכך‬ ,‫קקפלאן‬ ‫מול‬ ‫בדיון‬ ‫הוזכרה‬ ‫המילה‬...FRAMING ‫לגרום‬ ‫רוצה‬
,"‫ההיתנהגות‬ ‫את‬ ‫"להכשיר‬ ‫ובכך‬ ,‫קקפלאן‬ ‫שניסה‬ FRAMING-‫ה‬ ‫את‬ ‫ולהגשים‬ ‫לגרום‬
,FRAMING-‫ה‬ ‫התרת‬ ,FRAMING ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ,‫יואשם‬ ‫לא‬ ‫שקקקפלאן‬ ‫וכך‬
‫המתלוננת‬ ‫רגשות‬ ‫את‬ ‫מרצה‬ ‫קפלוץ‬-‫שקקפלאן‬ ‫כפי‬ ....FRAMING-‫ה‬ ‫גינוי‬ ‫ולא‬
‫המתלוננת‬ ,‫חוק‬ ‫עבירת‬ ‫עובר‬ ‫קקפקלאן‬ ‫ואם‬ .‫קקפלאן‬ ‫רגשות‬ ‫את‬ ‫מרצה‬ ‫המתלוננת‬ ‫כך‬
,"‫ביחד‬ ‫"פשע‬...‫החוק‬ ‫בצד‬ ‫לעמוד‬ ‫ולא‬ ‫קקפלאן‬ ‫את‬ ‫לתמוך‬ ‫בכדי‬ ‫עבירה‬ ‫עוברת‬
‫תומך‬ ‫ההדדית‬ ‫בצורה‬ ‫וקקפלאן‬ ,‫בפשעיו‬ ‫קקקפלאן‬ ‫את‬ ‫תומכת‬ ,‫המעבדה‬ ‫וכל‬
‫כך‬ ‫ושעקב‬ ,‫הפרכה‬ ‫לחטוף‬ ‫לא‬ ‫בכדי‬ ...‫ארון‬ ‫קקפלאן‬ ‫הפשע‬ ‫מעבדת‬...‫בחזרה‬
‫בבית‬ ‫לשקר‬ ‫גם‬ ‫מעבדתו‬ ‫חברי‬ ‫וכל‬ ‫הקקקפקלאן‬ ‫מוכן‬ ,‫אמינות‬ ‫לגבי‬ ‫ספק‬ ‫יהיה‬
..FRAMING ‫בכדי‬ ,‫לרכוש‬ ‫להזיק‬ ‫ואף‬ ,‫שווא‬ ‫להיתלונן‬ ,‫הדין‬ .....‫להכפיש‬ - ‫בכדי‬
,(‫סטודנטית‬ ‫)עוד‬....‫דניאאאללללה‬ ‫שץ‬ .‫ץ‬ .‫ש‬ ‫כי‬ ...‫להחפיץ‬ ‫שבכדי‬ ‫תגיד‬ ‫והשטות‬
‫גבר!!!!המעודדת‬ ,‫שקר‬ ,THE WHYTTY WHORE ‫כך‬ ‫ואחר‬ "HELL MAN ‫יעלי‬ ‫"מלחמת‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬
‫וגם‬...‫שקרנים‬ ‫המעבדה‬ ‫כול‬ - ‫ארון‬ ‫קקפלאן‬ ‫הפשע‬ ‫מעבדת‬ ....‫קקקפלאן‬ ‫ת'שקרנות‬
‫המנחים‬ ‫אצל‬ ‫לראיון‬ ‫כשהגעתי‬ ,‫אגב‬ ‫דרך‬ ...‫עוד‬ ‫ואוכיח‬ ‫והוכחתי‬...‫הדין‬ ‫בבית‬
‫אבני‬ ‫על‬ ‫קקי‬ ‫ומרחה‬ ,‫לפני‬ ‫יום‬ ‫הגיעה‬ ‫יעלי‬ .‫גב‬ ,‫ווולך‬ .‫ומר‬ ‫מושליון‬ .‫מר‬
‫לגרום‬ ,‫המחרת‬ ‫ליום‬ ‫בכדי‬ ,‫בכוונה‬ ,‫הצמח‬ ‫מדעי‬ ‫למכון‬ ‫מחוץ‬ ‫בחוץ‬ ,‫ישיבה‬
‫בתחילת‬ ‫להכשיל‬ ‫כך‬ ‫ואז‬ ,‫לראיון‬ ‫אגיע‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫וכך‬ ,"‫הקקי‬ ‫על‬ ‫"לשבת‬ ‫לי‬
‫להוביל‬ ‫ניסתה‬ ‫גם‬ ,‫החנייה‬ ‫קיר‬ ‫על‬ ‫כינוייה‬ ‫את‬ ‫ריססה‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬...‫המסטר‬
"‫"עתיד‬ ‫לגרום‬ ,‫ורצון‬ ,‫תנועותיי‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ,‫משתמע‬...‫לכתובת‬ ‫עד‬ ‫אותי‬
‫בכוונה‬ ,‫לדרבן‬ ‫רוצה‬ ‫שהקקדמיה‬ ‫האוייבת‬ ...‫כמובן‬ "‫"רגש‬ ‫שהוא‬ ‫מבורך‬ ‫לא‬
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 9/259
...‫גזענות‬...‫אידיאולוגית‬ ‫תקיפה‬ ,‫מיזנדריה‬ ,‫סובייטים‬ ‫אפליית‬ ,‫עולים‬ ‫אפליית‬ ,‫לאומנות‬ ‫להעצים‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫המשפטי‬ ‫הסיפור‬
‫בוטניקה‬ ‫מרצה‬ ‫פעם‬ ‫שהיה‬ ,‫ארון‬ ‫קקפלאן‬ .‫מר‬ ,‫כאשר‬ ‫התחיל‬ ‫המשפטי‬ ‫הסיפור‬
‫הנועד‬ ,‫מכשיר‬ ,‫אלקטרוניים‬ ‫מכשירים‬ ‫יבואן‬ ,‫ממני‬ ‫הזמין‬ ,‫במעבדתו‬ ‫שעבדתי‬
,‫ש"ח‬ 600 ‫שמחירו‬ ‫מכשיר‬ ‫זה‬ ,LAB-JACK U3 ,‫המכשיר‬ .‫מחיישנים‬ ‫למדידה‬
‫ומשלם‬ ,‫מורשה‬ ‫עוסק‬ ‫שאני‬ ‫כך‬ ‫ומפאת‬ ,‫המכתבים‬ ‫בחברת‬ ‫כמשלוח‬ ‫ונשלח‬
,"‫ימים‬ 45 ‫לאחר‬ ‫יהיה‬ ‫"שהשתלום‬ ‫היה‬ ‫וההסכם‬ ,‫הלקוח‬ ‫תשלום‬ ‫לאחר‬ ‫מע"מ‬
‫להחזיר‬ ‫צריך‬ ‫הייתי‬ ,‫כן‬ ‫אילו‬ ‫כי‬ .‫מס‬-‫עסקה‬ ‫חשבון‬ ‫צירפתי‬ ‫לא‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬
‫ההשהיה‬ ‫תקופת‬ ‫לאחר‬ ‫קשר‬ ‫תיצור‬ ‫שהקקדמיה‬ ‫חשבתי‬ ,‫ולכן‬ .‫מדיי‬ ‫מוקדם‬ ‫בדוח‬ ‫מס‬
,‫חודשים‬ 4 ‫לאחר‬ .‫היתקשרה‬ ‫לא‬ ‫הקקדמיה‬ ‫אבל‬ .‫מס‬- ‫עסקה‬-‫החשבון‬ ‫את‬ ‫ותבקש‬
,‫והשיב‬ ,43*-‫מ‬ ‫היתקשרתי‬ ‫ואז‬ .‫השיב‬ ‫ולא‬ ,‫קקקפלאן‬ .‫מר‬ ‫עם‬ ‫להיתקשר‬ ‫התחלתי‬
,‫והלקוח‬ ‫כנראה‬ ‫אמרתי‬ .‫מייד‬ ‫ת'טלפון‬ ‫סגר‬ ,"‫התשלום‬ ‫עם‬ ‫"מה‬ ‫ששאלתי‬ ‫ואז‬
‫תחילת‬ ‫לאחר‬ .‫אביב‬ ‫תל‬-‫ב‬ ‫קטנות‬ ‫לתביעות‬ ‫הדין‬ ‫לבית‬ ‫ופניתי‬ ,‫לשלם‬ ‫כלל‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬
‫אבל‬ ,‫לשלם‬ ‫שמוכן‬ ‫ואמר‬ ,‫התיק‬ ‫על‬ ‫ומחה‬ ,‫במייל‬ ‫אליי‬ ‫פנה‬ ‫הנתבע‬ ,‫התיק‬
‫כבר‬ ‫שיש‬ ,‫אמרתי‬ ‫אבל‬ ,‫התיק‬ ‫משיפוט‬ ‫להימנע‬ ‫בכדי‬ ,‫ההזמנה‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫רק‬
‫הנתבע‬ ‫לכך‬ .‫הללו‬ ‫ההוצאות‬ ‫את‬ ‫לכלול‬ ‫צריך‬ ‫והתשלום‬ ,‫וזמן‬ ,‫משפטיות‬ ‫הוצאות‬
‫ולא‬ ‫שכנראה‬ ‫אמר‬ ‫והשופט‬ ,‫הראשון‬ ‫בדיון‬ ‫הופיע‬ ‫לא‬ ,‫קקקפלאן‬ ,‫ואכן‬ ,‫סירב‬
,‫במנטרה‬ ‫תלונה‬ ,‫הדיון‬ ‫לאחר‬ ‫ביום‬ ‫הגיש‬ ‫שקקפלאן‬ ‫היתברר‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ .‫זומן‬
‫קקפלאן‬...‫הדיון‬ ‫לזמן‬ ‫בהתאם‬ ‫הופיע‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫וזה‬ ,‫נפטר‬ ‫וקקפלאן‬ ‫שכנראה‬ ‫שאמרתי‬ ‫בגלל‬
‫מקביל‬ ‫שהוא‬ ,‫המנטרתי‬ ‫הסיפור‬ ‫החל‬ ‫כך‬..."‫"איומים‬ "‫"נפטר‬ ‫שהמילה‬ ,‫אמר‬
‫כך‬ ‫ואחר‬ ,‫במייל‬ ‫ששוחננו‬ ‫ועובדה‬ ,‫וזומן‬ ‫כמובן‬ ‫קקפלאן‬ .‫המשפטי‬ ‫לסיפור‬
- ‫עסקה‬ ‫חשבון‬ ‫מצא‬ ‫שלא‬ ‫ואמר‬ ,‫הופיע‬ ‫הבא‬ ‫ובדיון‬ ,‫דיון‬ ‫לעוד‬ ‫הופיע‬ ‫לא‬
‫אמר‬ ,‫כך‬ ‫אחר‬ ‫שילם‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ ,‫הגיע‬ ‫שהמכשיר‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫וזה‬ ,‫מס‬
‫יגידו‬ ‫שלא‬ ‫)ובתנאיי‬ ,‫לשלם‬ ‫מייד‬ ‫הסכים‬ ‫אבל‬ ,(‫)שנתיים‬ ‫בחו"ל‬ ‫שהיה‬ ,
‫הוצאות‬ ‫ש"ח‬ 400 ‫חוייב‬ ‫קקקפלאן‬ ...(‫טכני‬ ‫עניין‬ ‫אלא‬ ,‫בדין‬ ‫בחיוב‬ ‫שמדובר‬
‫לי‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ,‫רחוב‬ ‫לן‬ ‫הייתי‬ ‫כבר‬ ‫דהאז‬ ‫אבל‬ ,‫היסתיים‬ ‫והדיון‬ ,‫משפטיות‬
,‫במזומן‬ (‫ש"ח‬ 1000) ‫סכום‬ '‫ת‬ ‫לתת‬ ,‫זטודנט‬ '‫ת‬ ‫לשלוח‬ ‫רצה‬ ‫קקקפלאן‬...‫ז‬.‫ת‬
‫"מזומן‬ ‫באמצעות‬ ‫הסכום‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫וניסה‬ ,‫להיתעצל‬ ‫החליט‬ ‫הזטודנט‬ ‫אבל‬
‫היה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫ש"ח‬ 1000'‫ת‬ ‫לקחת‬ ‫היה‬ ‫אפשרי‬ ‫ולא‬...POST-BANK ‫בסיף‬ ,"‫בזמן‬
‫קקפלאן‬ ‫ואז‬...‫תוקף‬ ‫פג‬ ‫שהתשלום‬ ‫לאחר‬ ‫כבר‬ ‫היה‬ ‫ז‬.‫ת‬ ‫להשיג‬ ‫וכשהצלחתי‬ ‫ז‬.‫ת‬
‫עם‬ ‫קשר‬ ‫קשרתי‬ ,‫חודשים‬ 8 ‫כעבור‬ ‫ורק‬ ,‫התשלום‬ ‫מחובת‬ ‫היתעלם‬ ‫פשוט‬
.‫בדין‬ ‫הרווחתי‬ ‫ולבסוף‬ .‫הש"ח‬ 1000 ‫את‬ ‫לתת‬ ‫הבטיחו‬ ‫והם‬ ,‫המשפטים‬ ‫יחידת‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫רצח‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫חיה‬ ‫ממשלה‬
,‫תמיד‬ ‫פשע‬ ‫זה‬ ‫רצח‬ ‫אבל‬ ,"‫מיעוט‬ ‫רק‬ ‫צריכים‬ ‫"שהם‬ ,"‫קצת‬ ‫"שרק‬ ‫ידגישו‬ ‫הם‬
‫גם‬ ,‫פשע‬ ‫עדיין‬ ‫זה‬ ,"‫באושוויץ‬ ‫הושם‬ ‫קטן‬ ‫"עם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ , "‫אחד‬ ‫"אדם‬ ‫אם‬ ‫גם‬
,ACCIDENTZ ‫יש‬ ,‫ככה‬ ‫גם‬ ‫מלחמות‬ ‫יש‬ .‫בלבד‬ ,‫העולם‬ ‫מכלל‬ 0.001%-‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬
‫גורל‬ ‫לקבוע‬ ‫ננסה‬ ,‫ואז‬ ,‫אדם‬ ‫בני‬ ‫קצת‬ ‫לרצוח‬ ‫לא‬ ,‫היזום‬ ‫באופן‬ ‫לא‬ ‫למה‬
‫הם‬ ,‫והנרצחים‬ ,‫ובטוחים‬ ‫ארוכים‬ ‫חיים‬ ‫ונסחב‬ ,‫לאיד‬ ‫ונשמח‬ ,‫לעצמינו‬ ‫טוב‬
,‫אלוהים‬ - ‫)אנחנו‬ ..."‫עוד‬ ‫להשריץ‬ ‫ואפשר‬ ,‫יייחודיים‬ ‫לא‬ ‫"הם‬ ,"‫אדם‬ ‫בני‬ ‫"רק‬
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 10/259
,"‫"אלוהות‬ ‫זה‬ ,‫מדינה‬ ‫פקידי‬ ‫שהיותם‬ ‫חושבת‬ ‫ממשלה‬....(‫בשר‬ ‫רק‬ ‫אדם‬ ‫ובני‬
‫מותר‬ ‫עכשיו‬ !?‫מה‬ ‫ויגידו‬ ‫מייד‬ ‫יקומו‬ .‫אדם‬ ‫בני‬ ‫המדינה‬ ‫שגם‬ ‫אלא‬ ,‫כך‬ ‫ולא‬
‫לעלות‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫וכך‬ ,‫ועליונים‬ ‫עילאיים‬ ‫אנחנו‬ !?‫אותנו‬ ‫לרצוח‬
‫מאיימת‬ ‫מוות‬ ‫המילה‬ ‫כי‬ ,‫איומים‬ = ‫המילה‬ ‫עצם‬ .‫נמות‬ ‫שאנחנו‬ ,‫הדעת‬ ‫על‬
‫על‬ ‫ישירים‬ ‫איומים‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ,‫בדיון‬ ‫שככה‬ ‫אומרים‬ ‫ולא‬ ,"‫"חיים‬ ‫המילה‬ ‫על‬
,‫יקבר‬ ‫לא‬ ‫שהקקקפלוץ‬ ‫לחשוב‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬ ‫כאילו‬ ,‫אליי‬ ‫בהקשר‬ ‫ועוד‬ ‫חיים‬ ‫המילה‬
,‫מדינה‬ ‫פקיד‬ ‫לא‬ ‫ואפילו‬ ,"‫אזרח‬ ‫"רק‬ ‫ובהיותו‬ ,‫תולעים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יאכל‬ ‫ולא‬
‫זה‬ ,‫הנתניאטטי‬ ‫באבון‬ ‫כלפי‬ ‫גם‬...‫פשע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ "‫פרטי‬ ‫ארגון‬ ‫"עובד‬ ‫רק‬ ‫אלא‬
‫אדם‬..‫מיעוט‬ ‫רצח‬ ‫חי‬ ‫היה‬ ‫הסנדריון‬ ,‫העתיקה‬ ‫בעת‬ ...‫בשר‬ ‫רק‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ,‫פשע‬ ‫לא‬
,‫משל‬ ‫חיים‬ ‫האזרחים‬ ‫כי‬ .‫הממשלה‬ ‫ועל‬ ,‫האלוהים‬ ‫על‬ ‫המשל‬ ‫זה‬ .‫בלבד‬ ‫אחד‬
,‫מתקנטנן‬ ‫והממשל‬ ,‫צודק‬ ‫היותו‬ ‫בעזרת‬ ,‫דיקטטורה‬ '‫ת‬ ‫לנצח‬ ,‫שחשב‬ ,‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫על‬
,‫מייד‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫למוות‬ ‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫מסמן‬ ‫הממשל‬ ‫היה‬ ‫ואז‬ ...‫פושע‬ ‫ובכוונה‬
? ‫מה‬ ‫על‬...‫זמן‬ ‫וכמה‬ ,‫יחיה‬ ‫הכיצד‬ ‫באדם‬ ‫תלוי‬ ‫וזה‬ ,‫חיים‬ ‫מסלול‬ ‫לאחר‬ ‫אלא‬
‫ולא‬ ‫ציית‬ ‫ולא‬ ,‫ממשלה‬ ‫פחד‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ,‫פשע‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ ‫על‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬
‫נוגע‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫הממשל‬ ‫ואז‬...‫לנצח‬ ‫עלול‬ ‫וגם‬ ,‫תחרותי‬ ,‫תיגר‬ ‫קרא‬ .‫היתגמד‬
.‫אלוהים‬ ‫לא‬ ‫שהממשלה‬ ‫לכך‬ ‫שגורם‬ ,‫האחד‬..‫כאלוהים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫ידוע‬ ‫והיה‬ ,‫בו‬
FUTURE-‫מה‬ ‫סטייה‬ ‫והגורם‬ ‫הצודק‬ ,‫האחד‬ ,‫והאלוהים‬ ,‫הדיקקקטורה‬ ‫רוע‬ - ‫הממשלה‬
‫ומאז‬ ,‫במוות‬ ‫אויים‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫נלחם‬ ‫הוא‬ .‫להגשים‬ ‫הממשלה‬ ‫שמנסה‬ ,PLANNING
‫שלא‬ ‫כך‬ ‫מממשלה‬ '‫ת‬ ‫ולפקשש‬ FUTURE PLANNING-‫ה‬ ‫בהגשמת‬ ‫שיבוש‬ ‫לגרום‬ ‫מנסה‬
...‫תומכיו‬ ‫את‬ ‫ולתקוף‬ ,‫מלחמה‬ ‫להשיב‬ ‫נטטה‬ ‫הממשלה‬ ‫אבל‬...‫המוות‬ ‫מתגשם‬
,‫וצדק‬ ,‫האדם‬ ‫סומן‬ ‫כאשר‬ ,‫הסיטואציה‬ ‫לאותה‬ ‫הקארמית‬ ‫בצורה‬ ‫קשורים‬ ,‫תומכיו‬
,"‫שככה‬ ‫חשבה‬ ‫"לא‬ ‫הממשלה‬ ‫אבל‬...‫גם‬ ‫כמוהו‬ ‫שחשבו‬ ‫האנשים‬ ‫וכך‬ ,‫חשב‬ ‫כך‬ ‫כי‬
‫הסנדריון‬ ‫ואז‬ ...."YEAR ‫"במהלך‬ ‫האלקצייה‬ .‫צדקה‬ ‫להוכיח‬ ‫שיש‬ ‫הזמן‬ ‫וזה‬
‫אבל‬ ,‫כעבדים‬ ‫משעבד‬ ‫היה‬ ‫התומכים‬ ‫ואת‬ ‫ותומכיו‬ ‫האחד‬ ‫כלפי‬ ‫טרור‬ ‫הנהיג‬
‫שיחיה‬ ‫כך‬ ,‫בו‬ ‫נוגעים‬ ‫היו‬ ‫ולא‬ ,‫מוות‬ ‫היתה‬ ‫היחידה‬ ‫הנקמה‬ ,‫האחד‬ ‫כנגד‬
..."‫מת‬ ‫האלוהים‬ ‫ופתאום‬ ‫תוקפת‬ - ‫שהממשלה‬ ‫עד‬ ,‫אלוהים‬ ‫"שהוא‬ ‫באשלייתו‬
‫שאנחנו‬ ‫אלא‬ ,‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫גם‬ ,‫הסנדריון‬ ‫אנשי‬ ‫אומרים‬ ,‫אלוהים‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬
‫מוות‬ ‫לאחר‬ ,‫ת'עבדים‬ ‫משחרר‬ ‫והיה‬ ,‫הממשל‬ ‫אמר‬ ,‫יעזור‬ ‫לא‬ ‫אלוהים‬...‫הסטן‬
‫יכול‬ ‫שאדם‬ ,‫שהאמינו‬ ,‫הטעות‬ ‫אנחת‬ ‫את‬ ‫נושמים‬ ,‫שכולם‬ ‫כך‬...‫בלבד‬ ‫האחד‬
‫אדם‬ ‫להרוג‬ ‫מנסים‬ ‫היו‬ ,‫וכן‬ ,YEARZ 50 ‫כל‬ ‫משחררים‬ ‫היו‬ ...‫ממשלה‬ ‫מול‬
,‫טרור‬ ‫ממשיכם‬ ‫והיו‬ ‫משחררים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ,‫מצליחים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫אבל‬...‫בלבד‬ ‫אחד‬
‫יקפוץ‬ ‫הנתניאטטי‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫פשע‬ ‫לשום‬ ‫הוכחות‬ ‫ואין‬ ,‫אלקצייה‬ ‫אחרי‬ ‫ואלקצייה‬
‫בצומת‬ ‫לעבוד‬ ‫תלך‬ ‫השרמוטה‬ ‫והשרקה‬ ....‫הצילילה‬ ‫בקבר‬ ‫לבכות‬ ‫וילך‬ ,‫מגגג‬
Я-‫ה‬ ‫וגם‬ ,4 ‫על‬ ‫יעמות‬ ‫והאבנר‬...‫מציצה‬ ‫על‬ ‫ש"קל‬ 50 ‫להרוויח‬ ‫ותנסה‬ ‫בי"לו‬
FUCK NETANYATTY ....‫אצבע‬ ‫ימצוץ‬ I R
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫ישואל‬ ‫מיקרוזובד‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬
‫עלינו‬ .‫הסיפור‬ ....‫צה"ל‬ ‫לוחם‬ ‫ואני‬ ..‫הנתבעים‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫מזוהה‬ ‫שלי‬ ‫אח‬
‫שאח‬ ,"‫מתתכנת‬ ‫"מחשבון‬ ‫קנו‬ ‫ההורים‬ ,‫ברוסיה‬ ‫כבר‬ ‫אבל‬..1990 ‫בשנת‬ ,‫לארץ‬
,‫שמטרתו‬ ,"‫הירח‬ ‫על‬ ‫חללית‬ ‫"הנחתת‬ ‫משחק‬ ‫היה‬ ‫בפרט‬ .‫תיכנת‬ ,‫בוריס‬ ,‫שלי‬
‫שיהיה‬ ‫ואסור‬ ,‫חללית‬ ,‫הדלק‬ ‫להגבלת‬ ‫ובהתאם‬ ,‫הכבידה‬ ‫כוח‬ ‫למרות‬ ‫להנחית‬ ‫היה‬
‫דלק‬ ‫כמה‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫בכל‬ ‫מתשאל‬ ‫והיה‬ ‫הורץ‬ ‫המשחק‬ .‫הנחיתה‬ ‫בזמן‬ ‫יתר‬ ‫תאוצת‬
‫הסבאלה‬ ...‫הירח‬ ‫פני‬ ‫לכיוון‬ ‫תאוצתה‬ ‫את‬ "‫"מאיטה‬ ‫היתה‬ ‫החללית‬ ‫ואז‬ ,‫לבזבז‬
‫הביתה‬ ‫מביא‬ ‫והיה‬ ,BSM 6 ‫ששמו‬ ‫עתיק‬ ‫מחשב‬ ‫מתכנת‬ ‫היה‬ ,‫וב‬-‫גרש‬ ‫יוסיף‬ ,‫שלי‬
,‫בינאריות‬ ‫פקודות‬ ‫שהם‬ ,‫מספרים‬ ,100000111111111111 ‫עם‬ "‫נייר‬ ‫"כרטיסי‬
.‫בטחוני‬ ‫במוסד‬ ‫המידע‬ ‫מערכות‬ ‫במחלקת‬ ,‫תפקידו‬ ‫במסגרת‬ ,‫חישב‬ ‫שהסבאלה‬
‫לוגי‬ ‫משחק‬...DLM ‫שנקרא‬ "‫"משחק‬ ‫לי‬ ‫וקנו‬ ,‫למחשבים‬ ‫קשור‬ ‫גם‬ ,‫כילד‬ ,‫אני‬
‫התחלתי‬ ‫כבר‬ ,7 ‫בן‬ ‫כילד‬ ,‫ואני‬ ,‫לתכנות‬ ‫מבוא‬ ‫הינו‬ ,‫הלוגי‬ ‫המשחק‬..‫לימודי‬
,"MALEV" ‫חברת‬ ‫של‬ ‫למטוס‬ ‫עלינו‬ ‫ואז‬..."‫בסיסיות‬ ‫"תוכנות‬ ‫ולהרכיב‬ ‫לתכנת‬
‫בגיל‬ ‫ללמוד‬ ‫מתחילים‬ ,‫ברוסיה‬ ‫אבל‬ ,'‫ג‬ ‫כיתה‬ ‫בסוף‬ ‫הייתי‬ .‫לישואל‬ ‫וטסנו‬
,"‫"ארגנטינה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ,1 '‫ה‬ ‫ובכיתה‬ ...'‫ה‬ ‫לכיתה‬ ‫המשכתי‬ ‫מייד‬ ‫ואז‬ ,7
‫של‬ ‫ציורים‬ ‫מצייר‬ ‫הייתי‬ .‫מילה‬ ‫הבנתי‬ ‫ולא‬ ,‫בשיעור‬ ‫ישבתי‬ ,‫יובל‬ ‫קריית‬
‫ואמרתי‬ ,"‫המורה‬ ‫"זה‬ ‫שאל‬ ‫ילד‬ ‫ואיזה‬ ,‫גל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הים‬ ‫לחוף‬ ‫שמושלך‬ ,‫אדם‬
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 11/259
,‫המדובר‬ ‫הציור‬ ‫את‬ ‫דווקא‬ ‫ציירתי‬ ‫למה‬ "‫מושג‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ‫"לא‬ ,‫ולמעשה‬ ,"‫"לא‬
‫תיכנות‬ ‫לחוג‬ ‫הלכתי‬..."‫ת'זמן‬ ‫"להעביר‬ ‫וניסיתי‬ ‫מהסביבה‬ ‫היתעלמתי‬ ‫ובסוף‬
,"‫"זכרוןןן‬ ,"‫משהו‬ ‫"בירבר‬ ‫המורה‬ ‫הקורס‬ ‫ובמהלך‬...BASYC ‫קורס‬ ,‫במתנ"ס‬ ,‫מחשבים‬
,‫מייד‬ , ‫ואמר‬ .‫אליי‬ ‫פנה‬ ‫ואז‬ ..‫הלוח‬ ‫בכיוון‬ ‫בהיתי‬ ‫קל‬ ‫חיוך‬ ‫עם‬ ‫ואני‬
‫המדריך‬ ‫הדרך‬ ‫כן‬ ‫)לפני‬ ."PRINT" ‫מדפיסים‬ ‫איך‬...‫לשיעור‬ ‫מקשיב‬ ‫לא‬ ‫אתה‬
‫הייתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,(CGA-‫ה‬ ‫ומסך‬ ,XT-‫ה‬ ‫מקלדת‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ,P^ ‫ללחוץ‬ ‫שצריך‬
‫ואללה‬ ‫ואמרתי‬...‫ידני‬ "PRINT" ,‫הקליד‬ ,‫ליידי‬ ‫שישב‬ ,‫שלי‬ ‫האח‬ ‫ואז‬ ,‫בטוח‬
..‫פשוט‬ ‫להקליד‬ ‫שאפשר‬ ‫לומר‬ ‫קודם‬ ‫יש‬... P^-‫ה‬ ‫למה‬ ‫אז‬...‫להקליד‬ ‫פשוט‬ ‫אפשרי‬
‫"דנדוש‬ ‫לשם‬ ‫שעונה‬ ‫ילדון‬ ,‫בכיתה‬ ‫ילדון‬ ‫פגשתי‬ ‫ואז‬ ,‫היתסתיים‬ BASYC ‫שיעור‬
‫שלמעשה‬ ,DAYZY ‫כלבה‬ ‫עם‬ ,PROPOGANYZER-‫ב‬ ‫שמדובר‬ ‫הוכחתי‬ ‫ולימים‬ ,"‫אב‬-‫מו‬
‫שיעור‬ ‫לי‬ ‫העביר‬ ‫אז‬...‫מין‬ ‫ופקטיביציית‬ ,‫מיזנדריה‬....‫אב‬-MATHER ‫שמו‬
,‫בקלסר‬ ‫תייקתי‬ ‫ואז‬...‫קל‬ ‫שמיים‬....‫קל‬ = ‫שמאלנות‬...‫=קל‬PUSS...‫קל‬-‫בפס‬
‫והוציא‬ ,"‫השיעור‬ ‫תמורת‬ ‫מינית‬ ‫הנאה‬ ‫"טובת‬ ‫רצה‬ ,‫דנדוש‬..‫שיעור‬ ‫ועוד‬ ‫שיעור‬
‫אונן‬ ‫דנדוש‬ ‫שאז‬ ‫כנראה‬ ..‫במחשב‬ ‫עוסק‬ ‫שהייתי‬ ‫בזמן‬ ,‫לאונן‬ ‫והחל‬ ‫ת'זיין‬
‫אלא‬ ,‫שרצה‬ ‫כפי‬ ,"‫"מחשבים‬ ‫לאיש‬ ‫הפך‬ ‫לא‬ ‫ובסוף‬ ,‫מידע‬ ‫לאיבוד‬ ‫עצמו‬ ‫את‬
,‫ואמרתי‬ ‫מהמחשב‬ ‫קמתי‬...MERCHANT... COMMERJLIZER ...‫ת'עצמו‬ ‫שמכר‬ ‫איש‬ ‫רק‬
‫ניסה‬ ‫דנדוש‬ ,‫אפורה‬ ‫וגופייה‬ ,‫המורדות‬ ‫המכנסיים‬ ‫עם‬ ‫ואז‬ !!!‫מייד‬ ‫היתלבש‬
‫"אצטרך‬ ,‫לעצמו‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫כאילו‬ ,‫מינו‬ ‫איבר‬ ‫בכיוון‬ ‫נשיקה‬ ‫תנועת‬ ‫לעשת‬
‫וחזרתי‬ , ‫להשתין‬ ‫הלכתי‬...‫היתלבש‬ ‫ולא‬ ,‫דנדוש‬ ‫לעצמו‬ ‫לחש‬ ,"‫אותך‬ ‫להלביש‬
,‫ייתכן‬ ‫לא‬ ‫ואמרתי‬ ..."‫"שפיך‬ :‫אמר‬ "!?‫זה‬ ‫"מה‬ ‫אמרתי‬ .‫במחחטה‬ ‫גמר‬ ‫כשדנדוש‬
‫אמר‬ , ‫שפיך‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ !!!!‫סמחטה‬ ‫זה‬ ,‫שפיך‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫שפיך‬ ‫אין‬ ‫עוד‬ ‫שלך‬ ‫בגיל‬
‫דנדוש‬....‫ש"ח‬ 150 ‫תמורת‬ ,(‫כמובן‬ ‫)קטינה‬ ‫לזונה‬ ‫הלכתי‬ ‫אפילו‬ ‫ואני‬ ,‫הדנדוש‬
‫עוד‬...‫לגעת‬ ‫שאפשר‬ ‫קטנים‬ ‫ציצים‬ ,‫כיף‬ ‫היה‬ ? ‫היה‬ ‫ואיך‬ ,‫ושאלתי‬ ,‫אקנא‬ ‫שאני‬ ‫ניסה‬
‫פומפה‬ ‫ולקח‬ ,‫היד‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫ועיקמתי‬ ,‫ההיאבקותי‬ ‫בקטע‬ ‫קצת‬ ‫דנדוש‬ ‫עם‬ ‫רבנו‬
‫אפילו‬...‫שנכנע‬ ‫עד‬ ‫בכוח‬ ‫ולחצתי‬ ,‫בצווארו‬ ‫תפסתי‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫להרביץ‬ ‫והחל‬
‫היסס‬ ‫לא‬ ‫דנדוש‬ ‫אבל‬ '‫ה‬ ‫בכיתה‬ ‫היינו‬ ‫)אנחנו‬ ‫מנטרה‬ ‫לגבי‬ ‫קטן‬ ‫ציוץ‬ ‫שמעתי‬
‫והולך‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫שלא‬ ‫מתנהג‬ ‫כמובן‬ ‫בעודו‬ ,‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫ילדים‬ ‫על‬ ‫והיתלונן‬
‫עברתי‬ ‫לבסוף‬.....‫העליון‬ ‫העשירון‬...('‫ה‬ ‫בכיתה‬ ‫רק‬ ‫שהוא‬ -‫קטינות‬ ‫לזונות‬
‫מר‬...‫אב‬ MATHER "‫מר‬-‫"עו‬ ‫ששמו‬...‫הקלקלן‬ ...‫זאב‬ ‫לפסגת‬ ‫ונסעתי‬ ,‫שכונה‬
‫במקרה‬ ‫היה‬ ,‫והפיקטיביזטור‬ ,‫השקרן‬...I WILL SAY: MATHER=FATHER ,‫שמאלני‬
‫הכין‬ ,‫אב‬ MATHER-‫ה‬ ,‫המופע‬ ‫לאחר‬ ,‫מהחדר‬ ‫שירדנו‬ ...‫המאמץ‬ , ‫דנדוש‬ ‫אב‬
‫נקניקייה‬ ‫טעמתי‬ ‫לא‬ ‫זמן‬ ‫"הרבה‬..."‫"פלאפל‬ ‫ולנו‬ ,‫נקנקייה‬ ‫לעצמו‬ .‫אוכל‬
,‫ולדעתי‬ ,(‫דהאז‬ ‫מילה‬ ‫ברית‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שלי‬ ‫)לציין‬ ,‫אב‬-MATHER ,‫אמר‬ ,"‫שכזאת‬
‫פעם‬ ‫הגעתי‬..."‫יותר‬ ‫שמאלני‬ ‫"אוכל‬ ‫אכלנו‬ ‫ואנחנו‬ ,‫חמדנות‬ ‫משום‬ ‫היתקיימה‬
‫הביטוי‬ ‫לעומת‬ ,"THIZ REZTAURANT IZ VERY BALLZ" ‫אמרה‬ ‫ומוריקקית‬ ,‫למסעדה‬
‫תמימים‬ ‫והם‬ ,‫אזרחים‬ ‫זה‬ "BALLZ" ‫משמע‬ ,THIZ REZTAURANT IZ VERY PRICKY"
‫"שלא‬ ‫גורמת‬ ‫והממשלה‬ , ‫זזזזזזזזזזזזזין‬ ‫וזה‬ ,‫ממשלה‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫עריצים‬ ‫ולא‬
‫כאשר‬ ‫זה‬ ,‫קפיטליזם‬ .....‫צדק‬ ‫יש‬ ‫ואז‬ ,"‫זדונית‬ ‫תמיד‬ ‫"ממשלה‬...."‫חינם‬
‫"אין‬ ‫כי‬ ,‫ועובדים‬ ‫ועובדים‬ ,‫אזרחים‬ ‫מנטר‬ ‫זה‬ ,‫וסוציאליזם‬ ,‫חינם‬ ‫אין‬
‫את‬ ‫קנינו‬ ...‫חפיף‬ ‫אז‬ ,‫עובדים‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ,"‫בזבוז‬ ‫להיתקיים‬ ‫ועלול‬ ‫זדון‬
‫המסך‬ .‫הכללה‬ ‫במרכז‬ ,ARE ( Я-YA-YOU) BELLE" ‫בחנות‬ ,XT .‫הראשון‬ ‫המחשב‬
‫ואחר‬ ,"PRINCE" ‫במשחק‬ ‫שיחקנו‬...‫דהאז‬ ‫מהפכני‬ ‫היה‬ ,‫צבעים‬ 256 ‫עם‬ ,VGA
,"‫"הרפתקאות‬ ‫משחקי‬ ‫נתן‬ ‫דנדוש‬ ‫וגם‬ "GOLDEN AXE", "DOUBLE DRAGON" ‫כך‬
LARRY LAFFER, MENTAVOZ QUEST, THE ICE-MAN ZUBMARYNE, SPACE" ‫כגון‬
YOUR COMPUTER IZ" ‫אומר‬ ‫שהיה‬ ‫ווירוס‬ ,‫אנטיבירוז‬ ‫היה‬ ‫וגם‬ ,‫ועוד‬ "QZT
‫תוכנות‬ ‫כבר‬ ‫כותב‬ ‫היה‬ ,‫בורוסיק‬ ,‫שלי‬ ‫אח‬ ...."‫מסטול‬ ‫"המחשב‬ ,"ZTONED
‫מאד‬...‫תחת‬ ‫או‬ ‫פה‬ ‫)זה‬ Q-‫ו‬ ,QTXT ‫בתוכנת‬ ‫סיפורים‬ ‫כתבתי‬ ‫ואני‬ ,++C-‫ו‬ ,C ‫בשפת‬
‫תוכנות‬ ‫לכתוב‬ ‫התחלתי‬ ‫אני‬ ‫גם‬ ‫ואז‬ ...(SHT SHHTTTT ‫שטות‬ ‫שטות‬ ,‫מצחיק‬
‫משחק‬ .LEBANN ‫ששמו‬ ‫משחק‬ ‫ובניתי‬...BORIZ-LAND - C ‫בסביבת‬ ...C ‫בשפת‬
‫התחלתי‬ ‫ואז‬....(‫בצבא‬ ‫לשרת‬ ‫על‬ ‫)חלמתי‬....‫צה"ל‬ ‫מוצבי‬..‫צבאי‬ ‫זטרטגייה‬
‫היינו‬ ‫ואז‬ ....‫לצ'ט‬ ‫הלכתי‬...‫ואינטרנט‬ ,‫קולי‬ ,MODEM ‫וקניני‬...JAVA
,(‫)עתודה‬ ,‫יד‬ ,‫יג‬ ‫אחרי‬ ‫היתגייס‬....‫לצבא‬ ‫הלך‬ ‫ובורוזיק‬ ,DUNE 2 ‫משחקים‬
...‫מחשבים‬ ‫וכמתכנת‬ ,(‫תנועה‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫ביהודונות‬ ‫הרוח)כי‬ ‫חיל‬ ,AIR-‫ה‬ ‫לחיל‬
‫הקריירקה‬ ‫את‬ ‫החל‬ ‫ובורוזיק‬ ,‫בטקטק‬ ,‫ג'וב‬ ‫והציע‬ ‫המילואימניק‬ ‫הגיע‬ ‫ואז‬
‫גיבוש‬ ‫עברתי‬ ,‫גבעתי‬ ‫פלנ"ט‬ .‫לגבעתי‬ ‫היתגייסתי‬ ,‫אני‬ ‫אבל‬ ...‫מקומבינה‬
‫ועליתי‬ ,‫מתקדם‬ ‫אימון‬ ,‫טירונות‬ ‫וסיימתי‬ ‫להיתקבל‬ ‫והצלחתי‬ ,‫יח"טיות‬
,‫לעברי‬ ‫עפו‬ ‫וטולרים‬ ,‫גיבוי‬-‫ברזל‬ ‫כמק"לריסט‬ ,(‫)לבנים‬ ‫לבנון‬ .‫דר‬ ,‫לדלעת‬
‫לקפוץ‬ ‫לי‬ ‫אמרו‬ ‫ואז‬...‫שאגה‬ ‫קול‬ ‫ומשמיע‬ ‫שעף‬ ‫בטולר‬ ‫ובהיתי‬ ‫מהמוצב‬ ‫והצצתי‬
‫כעבור‬ ,‫ואז‬ ,‫וקפצתי‬..‫מדידה‬ ‫מכשיר‬ ‫על‬ ‫פלזטיק‬ ‫קופסת‬ ‫ולשים‬ ‫קדימה‬ ‫מהמוצב‬
‫שיר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫כתבתי‬ ‫אפילו‬ ...‫שעמדתי‬ ‫איה‬ ‫ביכוון‬ ‫טיל‬ ‫ירי‬ ‫היה‬ ,‫דקות‬
‫שם‬ ,HIZ BALLLA ‫שמחבל‬ ‫כמובן‬ ,‫והמשמעות‬ ,"‫בעיניים‬ ‫למוות‬ ‫"היסתכלתי‬
...‫בקרוב‬ ‫מתכנן‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫שלמות‬ ‫כמובן‬ ‫אבל‬ ....‫מוות‬ ‫לי‬ ‫וייחל‬ ,‫הצלב‬ ‫את‬ ‫עליי‬
‫לבסוף‬ ‫אבל‬ ‫שמאלנות‬ ‫שהפגינה‬ ,‫בקקדמיה‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫והתחלתי‬ ,‫מהצבא‬ ‫יצאתי‬
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 12/259
‫והקים‬ ,‫שטות‬ ‫להשריץ‬ ‫החל‬ ,‫בורוסיק‬ .‫מסטר‬ ‫התחלתי‬ ‫ואפילו‬ ,1 ‫תואר‬ ‫סיימתי‬
‫בבית‬ ‫שהתה‬ ‫בינתיים‬ ‫)סבתאלה‬ "SECURE THE DYMENSYA" ..."‫טקטק‬ ‫"חברת‬
‫כמובן‬..ZECURE LM...LONYA MAMA ‫נקרא‬ ‫המוצר‬ ‫ואז‬....(‫דימנזיה‬ ‫עם‬ ‫זקנים‬
‫נופרך‬ ‫שלא‬ ‫וכך‬ ,‫בחיים‬ ‫שלנו‬ ‫הקוד‬ ‫להגת‬ ‫נרתם‬ ,‫ובורוסיק‬ ,‫כאוס‬ ‫שהדימנזיה‬
‫מדבר‬ ‫לא‬ SECURE LM-‫שה‬ ‫וכנראה‬...REVERSE ENGNEERING ‫אסור‬....‫בטעות‬
,‫מחשבים‬ ‫מתכנת‬ ‫בתור‬...‫בחברה‬ ‫עבדתי‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ‫כך‬ ‫או‬ ‫כך‬ ....‫סיגריות‬ ‫על‬
...61262-02-19....‫קפלוץ‬ ‫המכונה‬ ,‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ ‫במעבדת‬ ‫מסטר‬ ‫כסטודנט‬ ‫תיקפקדתי‬ ‫גם‬ ‫ובדרך‬
...‫הפוטוסינטזה‬ ‫ניסויי‬ ‫את‬ ‫מריץ‬ ‫שאני‬ ‫בזמן‬ ‫אתכנת‬ ‫שאני‬ ,‫לפטופ‬ ‫לי‬ ‫קנה‬ ‫בוריסיק‬
"‫"אדריכלות‬ ‫לחוג‬ - ‫ואני‬ .‫בוטניקה‬ ‫לחוג‬ ‫הלך‬ ‫ברוסיה‬ ‫שבורוסיק‬ ‫לציין‬ ‫יש‬
,(‫התיכוניות‬ ‫)כיתות‬ ‫קומסומול‬ ‫בבית‬ ‫הלך‬ ‫בורוסיק‬..."‫ציור‬ ‫"חוג‬ ‫למעשה‬ ‫שהיה‬
‫ובורוסיק‬ ,‫צמחים‬ ‫של‬ ,‫בולים‬ ‫לי‬ ‫והיה‬ .(‫היסודיות‬ ‫)כיתות‬ ‫פיונרים‬ ‫בית‬ - ‫ואני‬
‫ולבסוף‬ ,‫אפור‬ ‫היה‬ ‫אהבתי‬ ‫שאני‬ ‫שלי‬ ‫הצבע‬ .‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫בולים‬ ‫לו‬ ‫היה‬
‫וגם‬ .‫צמח‬ - ‫סלק‬ ..‫סלק‬ - ‫ואני‬...‫אפורה‬ ‫כומתה‬ ‫עם‬ ‫בחיל‬ ‫שירת‬ ‫בורוסיק‬
,‫אפור‬ ‫חתול‬ ‫ולקחתי‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫רציתי‬ ...‫אפונה‬ - ‫ובוריס‬...‫קישוא‬ ‫גידלתי‬
‫שבורוסיק‬ ‫השטות‬ ‫בדיוק‬ ‫וזה‬ "‫"קטיה‬ ‫ששמה‬ "‫אפורה‬ ‫"חתולה‬ ‫ברוסיה‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ ‫כי‬
‫לי‬ ‫וניתן‬ ,"‫"בלויק‬ ‫נקרה‬ ,‫שלנו‬ ,‫האוגר‬..‫קרנינה‬ ‫נקראתה‬ ‫שלימים‬...‫פגש‬
‫אחר‬...NULLYA (‫צועניה‬ ‫)כנראה‬ ‫שטות‬ ‫ועוד‬ ,"LUDA" ‫שנקראתה‬ ,‫מהכיתה‬ ‫שטות‬ ‫ידי‬ ‫על‬
‫לצייר‬ ‫היה‬ ‫ואפשר‬ ,‫הצעיר‬ ‫"הדיזייננר‬ ‫משחק‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ‫ואז‬..."‫לא‬ YOU" ‫היה‬ ‫כך‬
...‫במעבדתו‬ ‫אעבוד‬ ‫שאני‬ ‫רוצה‬ ,‫בוטניקה‬ ‫מרצה‬ ‫ופתאום‬ ..."‫מכוניות‬ ‫ולקמבן‬
,‫שלי‬ ‫הצבע‬ ‫ואז‬..."‫"אפור‬ ‫והסרט‬ ‫חינוך‬ ‫בחיל‬ ‫שירתה‬ ‫השטות‬ ‫במקרה‬ ,‫כי‬ ‫זה‬
‫ואז‬...‫וטיצי'נקה‬ ,‫ופסטיק‬ ,‫בוטניקה‬ ‫וחוג‬ ,‫הבורוזיק‬ ‫וכומתת‬ ,‫אפור‬ ‫והחתול‬ ,‫חוזר‬
,‫בגננות‬ ‫והיתעסקנו‬ ‫צמחים‬ ‫אהבנו‬ ‫גם‬..."‫"בוטניקה‬ ‫למחזר‬ ‫אפשרי‬ ‫כי‬ ,‫צדק‬
‫לי‬ ‫היה‬ .‫קצת‬ ‫חקלאים‬ ‫בתור‬ ‫ועובדים‬ ‫נוסעים‬ ‫היינו‬...THE SADOVODZTVO
,‫שדה‬ ‫תות‬ :‫פירות‬ ‫ואפילו‬ ‫סלט‬ ‫צמחי‬ ‫מצמיחים‬ ‫והיינו‬ ,‫קטנה‬ ‫אדמה‬ ‫חלקת‬
‫תמיד‬ ‫צמחים‬ ...‫כמובן‬ ‫אפונה‬...‫ועוד‬ ‫אדמה‬ ‫תפוח‬ ,‫פטרוזיליה‬ ,‫שום‬ ,‫בצל‬
‫ואפילו‬ ,‫עיתון‬ ‫את‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ THE NATURE ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ .‫יערות‬ ‫גם‬ ,‫אהבתי‬
‫התעשייתי‬ ‫הרעל‬ ‫וחברת‬ ,‫הקפיטליזם‬ ‫בגלל‬ ‫בקלות‬ ‫לומר‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ "‫"טבע‬ ‫המילה‬ ‫את‬
‫וחברה‬ ,‫והצמחים‬ ‫החיים‬ ‫לבעלי‬ ‫שייך‬ ‫הטבע‬ ...‫שאהבתי‬ ‫המילה‬ ‫על‬ ‫שהישתלטה‬
‫)לדאטה‬...‫שנאה‬ ‫וגורמת‬ ,‫לקונוטצייה‬ ‫מפריעה‬ ‫כי‬ ,‫המילה‬ ‫על‬ "‫"לרכב‬ ‫אמורה‬ ‫לא‬ ‫מסחרית‬
,2 ‫לבנון‬ ‫מלחמת‬ ‫היה‬ ‫ואז‬ ...(LDATA N NATURE MAGAZYNE ,‫טבע‬ ‫חברת‬ '‫נ‬
‫שבורוזיק‬ ‫לציין‬ ‫יש‬...8 ‫לצו‬ ‫ונסעתי‬ ,‫בורוזיק‬ ‫אצל‬ ‫חברה‬ ‫עובד‬ ‫בתור‬ ‫ועבדתי‬
‫שהחברה‬ ‫לאחר‬ ‫אבל‬ ,‫לשעה‬ ‫ש"ח‬ 70 ‫של‬ ‫תשלום‬ ‫והובטח‬ ,"‫תנאיים‬ ‫"הרעת‬ ‫גרם‬
‫מהפעילות‬ ‫שחזרתי‬ ‫אחרי‬ ‫ואז‬..‫מינימום‬ ‫לשכר‬ ‫עד‬ ‫הוקטן‬ ‫השכר‬ ‫לקשיים‬ ‫נקלעה‬
‫ולבסוף‬ ,‫פיטורין‬ ‫מכתב‬ ‫לי‬ ‫נתנו‬ ‫ולא‬...‫לעבוד‬ ‫חזרתי‬ ‫לא‬ ,(‫ימים‬ 5) ‫המבצעית‬
.‫ממני‬ ‫סחטו‬ ‫החברה‬ ‫מכירת‬ ‫את‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ‫כך‬ ‫שלפי‬ ‫החתימה‬ ‫ואת‬ ‫נמרכה‬ ‫החברה‬
."‫"אחתום‬ ‫ושאני‬ ,"‫אותי‬ ‫ישכח‬ ‫"לא‬ ‫שבורוזיק‬ ,‫והבטיחה‬ ‫ניגשה‬ ‫המאמאשה‬
‫ואז‬ ,‫גייטז‬ ‫אצר‬ ‫לעבוד‬ ,‫למוריקה‬ ‫נסע‬ ‫בורוזיק‬ ...‫שכח‬ ‫ובורוזיק‬ .‫וחתמתי‬
‫ועוד‬ ‫מהתפקיד‬ ‫הועף‬ ‫ובורוסיק‬...‫סיימו‬ ‫הפרוייקט‬ ‫את‬ ,‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫כעבור‬
,‫הרווחתי‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫החיים‬ ‫במהלך‬ ‫אני‬ ....‫במיקרוסופט‬ ‫אגף‬ ‫בעוד‬ ‫עבודה‬ ‫מצא‬ ‫פעם‬
,‫ולבסוף‬ ..."‫מזהב‬ ‫באמבטיות‬ ‫"שחה‬ ‫שהבורוזיק‬ ‫בזמן‬ ,‫רחוב‬ ‫לן‬ ‫הייתי‬ ‫ואפילו‬
!!!!‫לדאטה‬ ‫מידע‬ ‫מומחה‬...THE PROSTOGRAMM...‫אני‬ ‫גם‬ ‫פרוייקט‬ ‫המצאתי‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫הנוקר‬ ‫סיפור‬
‫בדופן‬...‫המ"קלריסט‬ ‫בתפקיד‬ ‫שירתתי‬ ,(‫)לבנים‬ ‫לבנון‬ .‫בדר‬ ,‫בדלעת‬ ‫כשהייתי‬
,‫טילים‬ ‫מבחינת‬ ‫מסוכנת‬ ‫הכי‬ ‫הדופן‬ ‫זה‬ ...‫דרום‬ ‫לכיוון‬ ‫הפונה‬...‫השמאלי‬
‫למיוערת‬ ‫מתחת‬ ..."‫"המיוערת‬ ‫שנקרא‬ ,‫קטן‬ ‫ליער‬ ‫פונה‬ ‫שהדופן‬ ‫כך‬ ‫ומבחינת‬
‫בערוץ‬ ‫לעלות‬ ‫עלולים‬ ,"‫"נבטייה‬ ‫מכפר‬ ‫שיוצאים‬ ‫והמחבלים‬ ,‫קטן‬ ‫נחל‬ ‫ערוץ‬ ‫יש‬
‫נ"ט‬ ‫מערכת‬ ‫המחבלים‬ ‫הציבו‬ ‫ואז‬.."‫"במה‬ ‫ששמו‬ ,‫קטן‬ ‫מישור‬ ‫לתחילת‬ ‫עד‬ ‫הנחל‬
‫בשמירה‬ ‫עמד‬ ‫בעמדה‬ ."‫שמאל‬ ‫"שג‬ ‫שקראתה‬ ‫בעמדה‬ ‫טיל‬ ‫ירי‬ ‫וביצעו‬ ,1 ‫עורב‬ ‫מסוג‬
,‫היתבדחתי‬ ‫אפילו‬...‫היתאדתה‬ ‫וכסדתו‬ ,‫ראשו‬ ‫את‬ ‫איבד‬ ‫החייל‬ ‫אותו‬ ‫ואז‬..‫חייל‬
‫המשפחה‬ ‫ואז‬ ,‫הקסדה‬ ‫על‬ ‫להיזדכות‬ ‫אפשר‬ ‫"אי‬ ‫שכביכול‬ ,‫שחור‬ ‫הומור‬ ‫בדיחת‬
,‫תרגיל‬ ‫היה‬ ,‫ובתחילתו‬ ,‫הקו‬ ‫בסוף‬ ‫שקרה‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬..."‫מט"ש‬ ‫לעלות‬ ‫צריכה‬
5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM
file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 13/259
‫מקנה‬ ‫עלה‬ ‫לבן‬ ‫ועשן‬ ‫עמום‬ ‫רעש‬ ‫שמעתי‬ ‫הירי‬ ‫במהלך‬ ,‫לפתע‬ .‫מק"לר‬ ‫ירי‬ ‫שכלל‬
‫בפירוש‬ ‫ונאמר‬ ,‫בטירונות‬ ‫שעברתי‬ ‫המ"קלריסטים‬ ‫בקורס‬ ‫מהר‬ ‫נזקרתי‬...‫המקל"ר‬
‫תקוע‬ ‫אלא‬ ,‫מהקנה‬ ‫יצא‬ ‫שלא‬ ‫רימון‬ ‫משמעותו‬ ‫מהקנה‬ ‫ועשן‬ ‫עמום‬ ‫"רעש‬ ‫בדיוק‬
‫הרימון‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫שיש‬ ‫אלא‬ ,‫רימון‬ ‫עוד‬ ‫לירות‬ ‫אסור‬ ‫כמובן‬ ‫ואז‬.."‫באמצע‬
‫ומהרסיסים‬ ‫מתפוצץ‬ ‫היה‬ ‫הקנה‬ ‫רימון‬ ‫עוד‬ ‫יורה‬ ‫הייתי‬ ‫אם‬ ,‫ובכלל‬ ,‫מהקנה‬
‫לעמדה‬ ‫לעבור‬ ‫אפשר‬ ‫אם‬ ‫קצין‬ ‫שאלתי‬ ‫אז‬ ...‫נהרג‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫נפצע‬ ‫הייתי‬
,‫כמבקר‬ ,‫בסוללות‬ ‫שהיסתובב‬ ,‫בכיר‬ ‫קצין‬ ‫היה‬ ,‫הקצין‬ .‫שמאל‬ ‫מאג‬ ,‫לייד‬
‫מאשר‬ ‫לא‬ ,‫אמר‬ ‫ואז‬...‫הס"מפ‬ ‫כלפי‬ ,‫פניתי‬ ‫ואז‬ .‫שלי‬ ‫למפקד‬ ‫אפנה‬ ‫שאני‬ ‫ואמר‬
‫לירות‬ ‫שיש‬ ‫אלא‬ ,"‫מהקנה‬ ‫ועשן‬ ‫עמום‬ ‫"רעש‬ ‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ,‫עמדה‬ ‫מעבר‬ ‫שום‬
‫אז‬...‫השיב‬ ‫ולא‬ .‫קנה‬ ‫פיצוץ‬ ‫יהיה‬ ,‫אסור‬ :‫אמרתי‬ .‫ת'שכל‬ ‫לזבל‬ ‫ולא‬ ‫הלאה‬
,‫שמע‬ ,‫אמר‬ ‫המ"פ‬ ‫ואז‬ ,"‫פקודות‬ ‫מסרבים‬ ‫"חיילים‬ ‫ואמר‬ ,‫למ"פ‬ ‫פנה‬ ‫הקצין‬
‫כל‬ ‫קודם‬ ‫יש‬ ‫מצב‬ ‫ובכל‬ ,(‫המ"קלר‬ ‫)לגבי‬ ,‫סיכונים‬ ‫לוקחים‬ ‫ולא‬ ‫תרגיל‬ ‫זה‬
‫ומצאו‬ ‫המקל"ר‬ ‫את‬ ‫לקחו‬ .‫בקנה‬ ‫רימון‬ ‫ויש‬ ,‫צודק‬ ‫החייל‬ ‫אם‬ ‫באשר‬ ‫להוכיח‬
‫המפקד‬ ‫אפילו‬ ...‫ויודח‬ ,‫יותר‬ ‫יפקד‬ ‫לא‬ ,‫שהסמ"פ‬ ,‫אמר‬ ,‫המ"פ‬ .‫הרימון‬ ‫את‬
,"?‫הכתפיים‬ ‫על‬ ‫דרגות‬ ‫לך‬ ‫אשים‬ ‫אני‬ ‫רוצה‬ ‫"אתה‬ ,‫אמר‬ ,‫לחמ"ל‬ ‫שהיתקרבתי‬ ,‫שלי‬
,‫נשפט‬ ‫המפקד‬ ,‫מהמוצב‬ ‫כשירדנו‬.."‫שם‬ ‫"לא‬ ‫ואז‬ ,"‫בטח‬ ‫"כן‬ ‫מייד‬ ‫ואמרתי‬
4-‫ב‬ ‫"בוגר‬ ‫חייל‬ ‫מיטת‬ ‫על‬ ‫ישבתי‬ ‫ואז‬ .‫שנאה‬ ‫והביע‬ ‫בפלוגה‬ ‫ועמד‬ ,‫והודח‬
‫מהמיטה!!!!!!החייל‬ ‫לי‬ ‫תעוף‬ ,‫צ'ונג‬ ‫אמר‬..‫עליי‬ ‫נקר‬ ‫ובמופגן‬ ‫נשק‬ ‫לקח‬ ‫ואז‬ ,"‫חודש‬
‫מחלת‬ ‫בגין‬ ‫גימלים‬ ‫ביקש‬ ‫פעם‬ ‫שאפילו‬ ,‫רוסי‬ ‫שמאלן‬ ‫והוא‬ ,"‫"אנטון‬ ‫לו‬ ‫קראו‬
‫גם‬ ‫החייל‬ ...‫לחובש‬ ‫שרץ‬ ‫עד‬ ,‫בולבולו‬ ‫על‬ ‫היתפשטה‬ ,‫זיווה‬...‫שתפס‬ ‫מין‬
,‫החיילים‬ ‫לאחד‬ ‫צעק‬ ‫אז‬ ,‫בעזה‬ ‫בבניין‬ ‫ירי‬ ‫ארוע‬ ‫החל‬ ‫כאשר‬ ‫כאינפנטיל‬ ‫היתנהג‬
‫לבסוף‬..‫קטנה‬ ‫מצלמה‬ ‫והשליך‬ ,"‫בחמאס‬ ‫נלחם‬ ‫שאני‬ ‫איך‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫צלם‬ ‫"בוא‬
‫שאתקשר‬ ‫ביקש‬ ‫במשמרת‬ ‫חייל‬ ‫היה‬ ,‫אנטון‬ .‫ומר‬ ,‫נגמ"ש‬ ‫משמרת‬ ‫מפקד‬ ‫הייתי‬ ‫כאשר‬
‫ואז‬...‫להפחיד‬ ‫בכדי‬ ‫סתם‬ ,‫מבצעית‬ ‫בפעילות‬ ‫נהרג‬ ‫שהוא‬ ‫ואגיד‬ ,‫ברוסיה‬ ‫שלו‬ ‫החברה‬ ‫עם‬
‫"שחצני‬ ‫הישתחררו‬ ‫ואז‬....‫בפלוגה‬ ‫היה‬ ‫רוסי‬ ‫שמאלני‬ ‫כזה‬...‫היתנצל‬ ,‫שהאמינה‬
.‫צ'ונג‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫בכלל‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫לי‬ ‫שאמרו‬ ,‫האנשים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ,"98 '‫אוג‬
‫ששמו‬ ‫בכתיב‬ ‫"נעזרים‬ ‫היו‬ ‫בסינית‬ ‫עבדים‬...‫בסינית‬ "‫"עבד‬ ‫משמעותו‬ ‫המושג‬
‫וותיקנות‬..TRADYJNL ‫וותיקים‬ ‫והכי‬ ,MANDARYN ‫וותיקים‬ ‫והיות‬ ,PIN= YN
.‫וותיקננות‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ,‫גבעתי‬ ‫עורב‬ ‫וותיקנות‬ ‫סינים‬
‫למעלה‬ ‫לחזור‬
‫ש"ח‬ 24 ‫במחיר‬ ‫בירה‬
.‫מנטבוזים‬ ‫רכב‬ ,‫פתאום‬ ‫ואז‬..‫ש"ח‬ 24 ‫במחיר‬ ‫בירה‬ ‫שרכשתי‬ ‫לאחר‬ ,‫ברחוב‬ ‫הלכתי‬
‫ביקש‬....‫מולי‬ ‫וניגש‬ ,‫רכב‬ '‫ת‬ ‫עצר‬ ,"‫טון‬N ‫וב‬-‫"קלמנ‬ ‫בשם‬ ,‫צ'ונג‬ ‫מנטבוז‬
,INDUZTRYAL TABLET LITTLE TABLE COMPUTER ‫במכשיר‬ ‫אוחז‬ ‫בעודו‬ ,‫ז‬.‫ת‬
.‫ומחרימן‬ ,‫הסגורות‬ ‫פחיות‬ 3-‫ה‬ ‫את‬ ‫לוקח‬ ‫וגם‬ ,‫הבירה‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫שופך‬ ‫אני‬ ‫אומר‬ ‫ואז‬
‫חוקי‬ ‫זה‬ ‫וגם‬...‫מכולת‬ ‫מצרכי‬ ‫לגנוב‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ !?‫זכות‬ ‫באיזה‬ ,‫אמרתי‬
,‫קדימה‬ ‫נסעו‬ ‫שהם‬ ‫בגלל‬ ‫לשתות‬ ‫שישבתי‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫שלא‬ .‫בחוץ‬ ‫אלכוהול‬ ‫לשתות‬
,‫ממני‬ ‫רחוק‬ ‫לא‬ ‫ישב‬ ,‫ג'ינג'י‬ ‫חתולתול‬ .‫מנטבוזים‬ ‫אחרי‬ ‫ללכת‬ ‫רציתי‬ ‫ולא‬
,‫רעש‬ ‫"תעשה‬ ‫שאתה‬ ,‫חושד‬ ‫אני‬ :‫אמר‬ ‫ואז‬...‫היתיישבתי‬ ‫למה‬ ‫סיבה‬ ‫עוד‬ ‫והוא‬
‫כמובן‬ ...‫ת'אלכוהול‬ ‫להחרים‬ ‫החלטתי‬ ,"‫החשד‬ ‫סמך‬ ‫"על‬ ‫ולכן‬ ,"‫תשתה‬ ‫אם‬
‫"חשד‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫לתקוף‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫כי‬ ,‫כמובן‬ ,‫חוק‬ ‫ועבירת‬ ,‫בהיתפלות‬ ‫שמדובר‬
‫ואז‬ ,‫הבית‬ ‫עד‬ ‫אותי‬ ‫תלווה‬ ‫בוא‬ ,‫אמרתי‬..."‫חינם‬ ‫"לא‬ ‫החשד‬ ‫וגם‬ ,"‫בלבד‬
‫שפכתי‬ ‫ואז‬..‫מייד‬ ‫תבירה‬ ‫ושפוך‬ ,‫מלווה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ :‫אמר‬...‫בירה‬ ‫לבזבז‬ ‫צריך‬ ‫לא‬
‫הפחית‬ ‫ואת‬ ,‫הפקדון‬ ‫חוק‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫לזבל‬ ‫פחית‬ '‫ת‬ ‫שאעיף‬ ,‫אמר‬ ‫ואז‬ ,‫ת'בירה‬
,‫מילה‬ ,‫המושחת‬ ,‫המושתן‬ ‫המנטבוז‬ ‫בכיוון‬ ‫אמרתי‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫אבל‬ ,‫למחזר‬ ‫זכותי‬
‫המתלונן‬ ‫ריצוי‬ ‫אלא‬ ,‫סתם‬ ‫ולא‬ ‫היתפלות‬...‫במ"חש‬ ‫תלונה‬ ‫להגיש‬ ‫פשוט‬ ‫הלכתי‬ ‫אלא‬
‫לזרבג‬ ‫הולך‬ ‫ואני‬ ,‫ידי‬ ‫על‬ ‫בביובים‬ ‫הוטבע‬ ‫שגם‬ ,‫מויאל‬ ‫יציק‬ .‫מר‬ ‫המסריח‬
‫בכלללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל‬...‫המסריח‬ ‫הבן‬ ‫את‬ ‫גם‬
‫חוצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצפההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה‬
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AND FUCK NETANYATTY
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית
היהודונות האידיאולוגית

More Related Content

Similar to היהודונות האידיאולוגית

KTAV6.pdf
KTAV6.pdfKTAV6.pdf
KTAV6.pdf
Leonid Ledata
 
The bs that_is_the_nakba
The bs that_is_the_nakbaThe bs that_is_the_nakba
The bs that_is_the_nakba
Anochi.com.
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
Leonid Ledata
 
Inьсиденты
InьсидентыInьсиденты
Inьсиденты
Leonid Ledata
 
בהירות בענייני השעה
בהירות בענייני השעהבהירות בענייני השעה
בהירות בענייני השעה
chaymm
 
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולםבמקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
Yad Vashem
 
ldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdf
ldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdfldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdf
ldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdf
Leonid Ledata
 
המרידות בגטאות
המרידות בגטאותהמרידות בגטאות
המרידות בגטאות
Ofek Avan Danan
 
מרידות בגטאות
מרידות בגטאותמרידות בגטאות
מרידות בגטאות
Ofek Avan Danan
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
44ofir
 
כתב הגנה 18 583170619
כתב הגנה 18 583170619כתב הגנה 18 583170619
כתב הגנה 18 583170619
Leonid Ledata
 
ktav18.pdf
ktav18.pdfktav18.pdf
ktav18.pdf
Leonid Ledata
 
מזכר 48
מזכר 48מזכר 48
מזכר 48
Merkaz
 
1997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 2011
1997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 20111997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 2011
1997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 2011
Beit Theresienstadt - בית טרזין
 
שמאל לאומי National Left
שמאל לאומי National Leftשמאל לאומי National Left
שמאל לאומי National Left
Nico Black
 
נצחיות עם ישראל
 נצחיות עם ישראל נצחיות עם ישראל
נצחיות עם ישראל
safa brura
 
יניב הספרי השמאל הלאומי הספר הכחול
יניב הספרי השמאל הלאומי הספר הכחוליניב הספרי השמאל הלאומי הספר הכחול
יניב הספרי השמאל הלאומי הספר הכחול
Anochi.com.
 
תגובת העדה לחשיפת פעילותו של הגאב"ד למען בני הישיבות
תגובת העדה לחשיפת פעילותו של הגאב"ד למען בני הישיבותתגובת העדה לחשיפת פעילותו של הגאב"ד למען בני הישיבות
תגובת העדה לחשיפת פעילותו של הגאב"ד למען בני הישיבות
chaymm
 
מזכר 45- הליגה הגרמנית והמלחמה באנטישמיות
מזכר 45- הליגה הגרמנית והמלחמה באנטישמיותמזכר 45- הליגה הגרמנית והמלחמה באנטישמיות
מזכר 45- הליגה הגרמנית והמלחמה באנטישמיות
Beit Theresienstadt - בית טרזין
 
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצוליםמחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
Yad Vashem
 

Similar to היהודונות האידיאולוגית (20)

KTAV6.pdf
KTAV6.pdfKTAV6.pdf
KTAV6.pdf
 
The bs that_is_the_nakba
The bs that_is_the_nakbaThe bs that_is_the_nakba
The bs that_is_the_nakba
 
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
MAHASH_11_4_2022_THE_ETATA_ATTITUDED_ME_AS_AN_ENEMY COPEA INTERROGATION SQUAD...
 
Inьсиденты
InьсидентыInьсиденты
Inьсиденты
 
בהירות בענייני השעה
בהירות בענייני השעהבהירות בענייני השעה
בהירות בענייני השעה
 
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולםבמקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
במקום שאין אנשים השתדל להיות איש - חסידי אומות העולם
 
ldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdf
ldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdfldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdf
ldata_n_kapltz_final_the_death_sentence.pdf
 
המרידות בגטאות
המרידות בגטאותהמרידות בגטאות
המרידות בגטאות
 
מרידות בגטאות
מרידות בגטאותמרידות בגטאות
מרידות בגטאות
 
האדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעותהאדם מחפש-משמעות
האדם מחפש-משמעות
 
כתב הגנה 18 583170619
כתב הגנה 18 583170619כתב הגנה 18 583170619
כתב הגנה 18 583170619
 
ktav18.pdf
ktav18.pdfktav18.pdf
ktav18.pdf
 
מזכר 48
מזכר 48מזכר 48
מזכר 48
 
1997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 2011
1997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 20111997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 2011
1997 יומנים וזיכרונות מאוחרים אניטה טרסי revised 2011
 
שמאל לאומי National Left
שמאל לאומי National Leftשמאל לאומי National Left
שמאל לאומי National Left
 
נצחיות עם ישראל
 נצחיות עם ישראל נצחיות עם ישראל
נצחיות עם ישראל
 
יניב הספרי השמאל הלאומי הספר הכחול
יניב הספרי השמאל הלאומי הספר הכחוליניב הספרי השמאל הלאומי הספר הכחול
יניב הספרי השמאל הלאומי הספר הכחול
 
תגובת העדה לחשיפת פעילותו של הגאב"ד למען בני הישיבות
תגובת העדה לחשיפת פעילותו של הגאב"ד למען בני הישיבותתגובת העדה לחשיפת פעילותו של הגאב"ד למען בני הישיבות
תגובת העדה לחשיפת פעילותו של הגאב"ד למען בני הישיבות
 
מזכר 45- הליגה הגרמנית והמלחמה באנטישמיות
מזכר 45- הליגה הגרמנית והמלחמה באנטישמיותמזכר 45- הליגה הגרמנית והמלחמה באנטישמיות
מזכר 45- הליגה הגרמנית והמלחמה באנטישמיות
 
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצוליםמחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
מחפשים בית - סיפורם של ילדים ניצולים
 

More from Leonid Ledata

Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdfLeonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata
 
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knigLDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
Leonid Ledata
 
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizmLDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
Leonid Ledata
 
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
Leonid Ledata
 
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
Leonid Ledata
 
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbitмышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
Leonid Ledata
 
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplazмышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
Leonid Ledata
 
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORNмышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
Leonid Ledata
 
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouseмышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
Leonid Ledata
 
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boyмышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
Leonid Ledata
 
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
Leonid Ledata
 
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родитсямышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
Leonid Ledata
 
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writerмышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledataT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NTT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradictionT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngateT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
Leonid Ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
Leonid Ledata
 
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Leonid Ledata
 

More from Leonid Ledata (20)

Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdfLeonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
Leonid Ledata knig 2024 the "complaint".pdf
 
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knigLDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
LDATA_N_ASIPOV111111111111.pdf the last currently knig
 
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizmLDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
LDATA_N_ASIPOV111111.pdf the my complaint lack of humanizm
 
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
LDATA_N_ASIPOV11111.pdf leonid ledata leonid ledata leonid ledata leonid leda...
 
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
LDATA_N_ASIPOV111.pdf Leonid Ledata 7003685
 
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbitмышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
мышонок1111111111.pdf I am a hedgehog mouse and a rabbit
 
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplazмышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
мышонок11111111.pdf the knig of the truth and not kkkplaz
 
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORNмышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
мышонок1111111.pdf THE LITTLEMOUSE WILL BE BORN
 
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouseмышонок111111.pdf the little mouth mouse
мышонок111111.pdf the little mouth mouse
 
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boyмышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
мышонок1111.pdf madeupboy2 the chance of having a boy
 
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
мышонок11.pdf the little mouth mouse the little baby which havo of being born...
 
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родитсямышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
мышонок1.pdf мой второй сын мышонок который должен родится
 
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writerмышонок the second boy of leonid ledata the writer
мышонок the second boy of leonid ledata the writer
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledataT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the 2024 leonid ledata
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NTT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the rank knig when rand bigbadend*NT
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND*N*T BIGBADEDND OF THE "RANDKING"
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradictionT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND *N*T don't sin לא חטייה sin every contradiction
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngateT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the ranking knig the top degree the foreigngate
 
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the rankingT ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
T ВЫСШИЙ ЧИН BIGBADEND the knig of the ranking
 
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
TGUVA I have w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 

היהודונות האידיאולוגית

 • 1. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 1/259 ‫העניאנים‬ ‫תוכנה‬ ‫האדריכל‬ ‫ישואל‬ ‫ואמונת‬ ‫גיטלר‬ ‫להיתאבדותי‬ ‫לגרום‬ ‫שמנסים‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫רשימת‬ ‫הגלקוזט‬ ‫סיבת‬ HOLLOW COSTS ‫תמימה‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ,‫יעלי‬ ,‫המתלוננת‬... ‫המשפטי‬ ‫הסיפור‬ ‫רצח‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫חיה‬ ‫ממשלה‬ ‫ישואל‬ ‫מיקרוזובד‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ ‫הנוקר‬ ‫סיפור‬ ‫ש"ח‬ 24 ‫במחיר‬ ‫בירה‬ ‫וג'וקים‬ ,‫"מקקים‬ ‫הם‬ ‫רוסים‬ ,‫האנגליקנית‬ ‫והשרמוטה‬ ,‫ההסתה‬ ,‫החטא‬ ‫ארץ‬ ‫"מבחינת‬.. ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫הנתניאטטי‬ ‫באבון‬ ‫החוק‬ ‫שמעל‬ ‫האיש‬ ‫בכלא‬ ‫נאסר‬ ‫הנשיא‬ ‫איך‬ ‫שטויות‬ ‫ספר‬ ‫''יוסיף‬ '‫נ‬ ‫''לדאטה‬ ‫הגבינה‬ ‫סיפור‬ "‫"אלוהים‬ ‫חנופה‬ ‫שרשרת‬ ‫לארץ‬ ‫לעלות‬ ‫לנו‬ ‫"קראו‬ ,‫בישואל‬ ‫מוריקה‬ ‫"תומכי‬ ‫ציונית‬ ‫והפוסט‬ ‫הציונית‬ ‫הגישה‬
 • 2. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 2/259 ‫הישואלי‬ ‫העם‬ ,‫היהודי‬ ‫העם‬ ‫בארץ‬ ‫אנטישמיות‬ ‫בריטית‬ ‫דיקטטורה‬ ‫ישואל‬ ‫הוולדותי‬ ‫לאום‬ ‫ישואל‬ ‫מדינת‬ ‫היהודים‬ ‫מדינת‬ ‫ישואל‬ ‫שמדינת‬ ‫חשבנו‬ ‫אוכלוסין‬ ‫לבידול‬ ‫המצאה‬ ,‫הלאום‬ ‫השלטוני‬ ‫המול‬ ‫וקפיטליזם‬ ‫סוציאליזם‬ ‫אימו‬ ‫בחלב‬ ‫תינוק‬ ‫תבשל‬ ‫לא‬ ‫תמונות‬ ‫מצריימה‬ ‫כנען‬ ‫מארץ‬ ‫היהודונים‬ ‫לכשהיגיעו‬ ‫במצריים‬ ‫החיים‬ ‫בכנען‬ ‫החיים‬ ‫בבבל‬ ‫החיים‬ ‫משאב‬ ‫זה‬ ‫תשומי‬ Сыр и святой дух: история из древней еудеи ‫הרומית‬ ‫באימפריה‬ ‫נשתעבדו‬ ‫שהיהודונים‬ ‫מאז‬ ‫גיטלר‬ THE OLD BULLY ‫גרציה‬ The salvation of Christianity The Roman ambassador, in Judea was ‫ההיסטורי‬ ‫הסיפור‬ ‫הרומית‬ ‫האימפריה‬ ‫צאצאי‬
 • 3. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 3/259 ‫העדשים‬ ‫נזיד‬ ‫במצריים‬ ‫מיצרים‬ ‫כמו‬ ‫לבד‬ ‫וצדק‬ ‫קודם‬ ‫פשע‬ ‫בגרמניה‬ ‫שהומצא‬ ‫הסוציאליזם‬ ‫הסוף‬ ‫ועד‬ ‫מהתחלה‬ ‫הכל‬ ‫הסיפור‬ Pray ‫הדעת‬ ‫עץ‬ ‫בלנין‬ ‫היתנקשות‬ ‫הבטחון‬ ‫משרד‬ All the hystory Height teller ‫היהודים‬ ‫מבין‬ "‫"אלוהים‬ ‫בוחרים‬ ‫היו‬ ‫יאודיה‬ ‫הצדדים‬ ‫שלושת‬ ‫בשטינתו‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫תבשל‬ ‫לא‬ ‫הצעירים‬ ‫מדכא‬ ,‫היונדראט‬ ‫היהודוני‬ ‫הצורר‬ - ‫ישואל‬ ‫המזוזה‬ ‫הדדית‬ ‫טפילות‬ ‫ההורים‬ ‫כיבוד‬ ‫במדבר‬ ‫שניים‬ ‫וילכו‬ 1930-1945 ‫התקופה‬ ‫מותם‬ ‫את‬ ‫ודרשו‬ ‫התפוצות‬ ‫על‬ ‫היתנשאו‬ ‫בארץ‬ ‫הנולדים‬ ‫המנצח‬ ‫עם‬ ‫תמיד‬ ‫היהודונים‬ ‫ברוסיה‬ ‫כשהיינו‬ ‫איתנו‬ ‫היתעמתו‬ ‫ישואל‬ ‫אידיאולוגי‬ ‫חול‬ ‫ארגז‬ ‫גבר‬ ‫לא‬ ‫ואני‬ ,‫לא‬
 • 4. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 4/259 ‫האלוהים‬ ‫האדריכל‬ ,‫שלט‬ ‫יש‬ ,‫אללה‬ ‫קצנסלון‬ ,‫המשוגעת‬ ‫הפרה‬ '‫משפ‬ ‫שהיתגוררה‬ ,‫בבניין‬ ‫האדריכל‬ ‫רכשו‬ ,‫קצנלזוניחה‬ ‫הורי‬... "BIN ‫קראי‬ AGE" ‫ששמו‬ ,"‫"האדריכל‬ ‫הוא‬ ‫והשלט‬ ‫מזדניים‬ ‫והיינו‬...‫קקקשקוב‬ ‫בנוא‬ ‫גרו‬ ‫כן‬ ‫ולפני‬ ,‫זאב‬ ‫בפזגת‬ ,‫הדירה‬ ‫את‬ ,‫שיר‬ ‫לי‬ ‫קוראת‬ ,‫בחלוק‬ ‫ואללה‬ ,‫ערום‬ ‫יושב‬ ‫שהייתי‬ ,‫מעולם‬ ‫והיה‬ ,‫בדירה‬ ‫אז‬ ‫אבל‬...‫ברכה‬ ‫על‬ ‫גמרתי‬ ‫ואז‬ ...‫מיני‬ ‫איבר‬ ‫שיפשוף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביד‬ ‫ומביאה‬ ‫לא‬ ,‫זאב‬ ‫לפסגת‬ ,‫דירה‬ ‫עברה‬ ‫המשפחה‬ ,‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫להיתגייס‬ ‫בדרך‬ ‫הייתי‬ ‫מסלול‬ ‫והתחלתי‬...(BULL'S LUCK)‫הבולבול‬ ‫מזל‬ ‫ברחוב‬ .‫הוריי‬ ‫מדירת‬ ‫רחוק‬ ‫לסגן‬ ‫הפכתי‬ ‫ואף‬ ,‫מסלול‬ ‫סיימתי‬ ‫גם‬ ‫ולימים‬ ,‫גבעתי‬ ‫בעורב‬ ,‫קרבי‬ ‫לוחם‬ ‫של‬ ...‫הסיור‬ ‫כיתת‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫לבד‬ ‫שבועות‬ 3 ‫אפילו‬ ‫ופיקדתי‬ ,‫הסיור‬ ‫צוות‬ ‫מפקד‬ ,‫קרנין‬-‫הר‬ ‫בבסיס‬ ,‫המתקדם‬ ‫באימון‬ ‫כבר‬ .‫המשכתי‬ ‫לא‬ ,‫אללה‬ ‫עם‬ ‫היחסים‬ ‫את‬ ‫אבל‬ ‫וכך‬...‫חברות‬ ‫יותר‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ,‫והודעתי‬ ,‫ציבורי‬ ‫מטלפון‬ ‫היתקשרתי‬ ‫דמעת‬ ‫וכנראה‬ ,‫תנינה‬ ‫דמעת‬ ‫בכתה‬ ,‫ואללא‬....‫אמרתי‬ ‫כך‬....‫אוייב‬ ‫אני‬ ‫שמאז‬ ‫שאני‬ ‫חשבה‬ ‫אלא‬ ,‫מדיי‬ ‫אהבה‬ ‫לא‬ ‫לפחות‬ ‫או‬ ,‫אותי‬ ‫אהבה‬ ‫לא‬ ,‫אללא‬...‫צבועה‬ ‫חיבבה‬ ‫שהיא‬ ,‫אמרה‬ ‫אללא‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫מכובד‬ ‫וזה‬ ,"‫לוחם‬ ‫שאני‬ ‫בגלל‬ ‫"שווה‬ ‫ולימים‬ ,‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫שלי‬ ‫בשכבה‬ ‫היה‬ ‫שהוא‬..‫ג'וזפפה‬ ,‫קרנין‬ .‫מר‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ,‫בוגדני‬ ,‫שמאלני‬ ‫שהוא‬ ‫במובן‬ ,‫בעליל‬ ‫מכובד‬ ‫לא‬ ‫אדם‬ ,‫קרנין‬...‫מצ"הל‬ ‫הישתמט‬ ‫ככה‬...‫המחשבים‬ ‫במקצוע‬ ‫תחרות‬ ‫מנסה‬ ‫קרינין‬ ‫שגם‬ ‫נשכח‬ ‫ושלא‬...‫הוגן‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ,‫וכמובן‬ ,‫אללה‬ ‫כחבר‬ ‫זמן‬ ‫מדיי‬ ‫המשיך‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫קרינין‬ .‫מר‬ ,‫אבל‬...‫קצנלזון‬ ‫אללא‬ ‫גם‬ ‫נפגש‬ ‫אף‬ ‫הפלשטיני‬ ‫הבחור‬...MY-TITZ ‫בשם‬ ,‫פלשטיני‬ ‫לבחור‬ ‫פנתה‬ ‫אללה‬ ‫ואז‬ ,‫לבנון‬ .‫בדר‬ ‫שירתתי‬ ‫אז‬...‫במקצועו‬ "‫מחשבים‬ ‫"מתכנת‬ ‫וגם‬ ,"‫את‬ ‫"ערף‬ .‫מר‬ ‫עם‬ ‫אינה‬ ‫הזאת‬ ‫שההיתנהגות‬ ,‫כמובן‬...‫ערבי‬ ‫עם‬ ‫הישתרמטה‬ ,‫ואללא‬ ,‫דלעת‬ ‫מוצב‬ ‫וזה‬ ,"‫ערבים‬ ‫עם‬ ‫"מזדיינת‬ ,"‫"ששרמוטה‬ ‫אומרים‬ ‫היו‬ ‫ורבים‬ ‫מכובדת‬ ‫מאד‬ ,‫כשהישתחררתי‬....‫המציאות‬ ‫עובדת‬ ‫זה‬ ,‫שמאלה‬ ‫ולא‬ ‫ימינה‬ ‫לא‬ ,‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫כך‬ ,‫אמת‬ ‫הגנת‬ ,‫סופית‬ ‫אותנו‬ ‫הפרידה‬ ‫הקקדמיה‬ ‫אבל‬ ,‫אללה‬ .‫גב‬ ‫עם‬ ‫יחסים‬ ‫קצת‬ ‫קיימתי‬ ‫עוד‬ ‫סוף‬ ‫נתבעה‬ ‫אללה‬...‫ואנטגוניזם‬ ,‫כבידול‬ ‫היתקיים‬ ,‫המנטרה‬ ‫שהתחילה‬ ‫ומה‬ ,‫משתמטים‬ ‫ארגוני‬ ,‫שמאלניים‬ ‫ארגונים‬ ‫שני‬ ‫אלו‬ ,‫והקקדמיה‬ ‫המנטרה‬ ‫כי‬ ,‫סוף‬ ‫שהיתחתן‬ ‫שלי‬ ‫שאח‬ ‫ושטות‬ ,‫יעלי‬ ‫קרנינה‬ ‫שהמתלוננת‬ ‫העובדה‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫ושלא‬ ‫לאוניד‬...‫לאוניד‬ - ‫ואני‬...‫אנננא‬ ‫שמה‬ ,‫הצולעת‬ ‫ואחותה‬ ,‫קרנינה‬ ,‫שמה‬ ‫גם‬ ,‫עמה‬ ..‫בדרך‬ ‫שהרכבת‬ ‫וכמובן‬ ,LEV ‫ברוסית‬ ‫ואריה‬ ,‫אריה‬ ‫ביוונית‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫ישואל‬ ‫ואמונת‬ ‫גיטלר‬ ,‫תמיכה‬ ‫ונתן‬ ,‫האומה‬ ‫את‬ ‫היימין‬ ‫גיטלר‬ ‫כך‬ ‫ועקב‬ ,‫גיטלר‬ ‫את‬ ‫תמך‬ ‫וישואל‬ ‫אגואיזט‬ ,‫ימני‬ ‫היה‬ ‫גיטלר‬ ,‫ישואל‬ ‫לבקשת‬ ‫נענה‬ ‫גיטלר‬ ‫ואז‬ ,‫התפוצות‬ ‫יהודי‬ ,‫היהודים‬ ,‫השמאל‬ ‫זה‬ ‫שהפריעה‬ ‫הבעייה‬ ‫אבל‬ ,‫שמח‬ ‫היישוב‬ .‫גטאות‬ ‫ואז‬ ,(‫הנורים‬ ‫הר‬ ‫)חוקי‬ ‫נורנברג‬ ‫חוקי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫התפוצות‬ ‫יהודוני‬ ‫את‬ ‫והפלה‬ ‫ואז‬...‫המוראלי‬ ‫מהסבל‬ ‫ישואל‬ ‫את‬ ‫הושיע‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫המשיח‬ ‫הוא‬ ‫שגיטלר‬ ‫אמרו‬ ‫ואז‬ ,‫והיימין‬ ‫נקם‬ ‫ואז‬ ,‫במלחמה‬ ‫כשל‬ ‫הוא‬ ,"‫"האחד‬ ‫הישואלית‬ ‫למחמאה‬ ‫הסכים‬ ‫שגיטלר‬ ‫למרות‬ ,‫כך‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ .‫במלחמה‬ ‫לזכייה‬ ‫יוביל‬ ‫מה‬ ‫שזה‬ ‫בתקווה‬ ,‫הגאזים‬ ‫לתאי‬ ‫עד‬ ,‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫ביהודים‬ ,‫הימין‬ ‫את‬ ‫ותמך‬ ,‫היהודי‬ (‫השמאל‬ ,‫)הסוציאליזם‬ ‫בגלובליזם‬ ‫להילחם‬ ,‫במותו‬ ‫והבטיח‬..‫הפסיד‬ ‫וגיטלר‬ ,‫מטריארכאלי‬ ‫תמיד‬ ‫היה‬ ‫היהודי‬ ‫העם‬...‫שמאל‬ ‫תומך‬ ‫ושמאל‬ ,‫ימין‬ ‫תומך‬ ‫ימין‬ .‫הישואלי‬ ‫היישוב‬ ,‫מהשבייה‬ ‫אותם‬ ‫יושיע‬ ‫שמישהו‬ ‫ורצו‬ ,‫השמאל‬ ‫שבויי‬ ‫היו‬ ‫והימין‬ ,‫הדומיננטי‬ ‫היה‬ ‫והשמאל‬
 • 5. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 5/259 ‫הגברים‬ ‫את‬ ‫ומציל‬ ,‫האומה‬ ‫את‬ ‫מיימין‬ ,‫המשיח‬ ."‫"משיח‬ ‫לכינוי‬ ‫זכה‬ ‫תמיד‬ ,‫כזה‬ ‫ומישהו‬ ,‫ישואל‬ ‫את‬ ‫וריצה‬ ,‫שכזאת‬ ‫למחמאה‬ ‫זכה‬ ‫גיטלר‬ ‫וכך‬ ,‫השמאלנית‬ ‫והכפייה‬ ,‫השמאל‬ ‫מדיקטטורת‬ ..‫הישואל‬ ‫בתמיכת‬...‫מוות‬ ‫עד‬ ‫ובסוף‬ ,‫השמאלניים‬ ,"‫"הגלובוזיטים‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫והפלה‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫להיתאבדותי‬ ‫לגרום‬ ‫שמנסים‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫רשימת‬ ....‫אפלייה‬ ‫גורמת‬ ‫לאיד‬ ‫השמחה‬...‫היתאבדות‬ ‫גרימת‬ ‫ובכך‬ ,‫האוולות‬ ‫על‬ ‫היתנצחות‬ ‫לאומנות‬ :‫המניע‬ = ‫מונארכיזם‬..‫המלח‬ ‫ומלך‬ ‫המלך‬ ‫מלח‬ "‫הפצעים‬ ‫"מליחת‬ ,‫שוויצה‬ ‫עם‬ ‫ולהפלות‬ ,‫עולים‬ ‫כלפי‬ ‫אוולות‬ ‫לגרום‬ ‫הרעיון‬ ‫ישואל‬ ‫ארץ‬ ‫השרצנות‬ ,‫הפצעים‬ ‫על‬ ‫שזורעים‬ ‫כמלח‬ ‫לתפקד‬ ‫וכך‬ ...."‫בארץ‬ ‫"שהושרצנו‬ ,‫המללללךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךך‬ ‫בחסות‬ ‫שמשחד‬ ‫הגורם‬ ‫הוא‬ - ‫הנתניאטטי‬ ....‫חנופה‬ ‫להפגין‬ ‫וכך‬ .....‫ת'פצעים‬ ‫שגרם‬ ,‫שמיטיזם‬-‫אנטי‬ ‫דמויית‬ ‫עולים‬ ‫אפליית‬ ‫מתקיימת‬ ‫וכך‬ ,‫הזאת‬ ‫ההיתעמרות‬ ‫בגין‬ ‫הנתניאטטי‬ ‫ובאבון‬ ,‫חו"ל‬ ‫לא‬ ‫זה‬...‫רצח‬ ‫של‬ ‫מידה‬ ‫ובקנה‬ ‫מכך‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫רק‬ ‫חזון‬ ‫את‬ ‫ולהגשים‬...‫צה"ל‬ ‫לוחם‬ ‫להרוג‬ ‫שרוצה‬ ‫ראשי‬ ‫אינטרסנט‬...‫קניבאל‬ ARABYAN ZAVBAR AND ZAVBAR ‫בקטע‬ ‫הערבים‬ ‫עם‬ ‫להישתחת‬ ‫וכך‬...‫החזבאללה‬ JUDEAN ARE MEN SUPERMEN AND WE ARE PRIMATEZ SHIMPANZAZ GORYLLAZ WE ON THE STREET AND THE ZAVBARZ IN THE VILLAZ ....‫מעזיאגה‬ ‫הולך‬ ‫נתניאטטי‬ ‫כי‬...‫שווא‬ ‫פלוציאדת‬ ,‫לאיד‬ ‫ולשמוח‬ ,‫להפלות‬ ‫בכדי‬ ,‫בוטה‬ ‫שוויצה‬ ‫הפגנת‬ ‫שהוכחתי‬ ‫כפי‬ ..‫במציאותת‬ ‫עובדה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬...‫בכך‬ ‫ספק‬ ‫להטיל‬ ‫רוצה‬ ‫וקקקזינלזון‬ ,‫חרטה‬ ‫שום‬ ‫הביע‬ ‫ולא‬ ,‫מפשעיו‬ ‫בו‬ ‫חזר‬ ‫לא‬ ‫נתניאטטי‬ ,‫האישום‬ ‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫את‬ ,‫שווצני‬ ,‫לאומני‬ ‫ממניע‬ ,‫הסטודנט‬ ‫מוות‬ ‫את‬ ‫ולרצות‬ ,‫להיתעמר‬ ‫והמשיך‬ ‫בני‬....‫ובנציצ'קה‬....‫בצילילה‬ ‫ונזכר‬..‫כך‬ ‫עך‬ ‫עף‬ ‫והוא‬ ,‫בארץ‬ ‫הושרץ‬ ‫שהוא‬ ‫כך‬ ...‫הזונות‬ ‫שימו‬...‫להפריכו‬ ‫שהעז‬ ‫הסטודנט‬ ‫תקיפת‬ ,‫המניע‬ .‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ .1 ,‫הפרינציפ‬ ‫מעצם‬ ‫כוזב‬ "‫ו"המחקר‬ ,‫ביקורת‬ ‫כמעט‬ ‫אין‬ ,‫מונארכיזטית‬ ‫שבמדינה‬ ,‫לב‬ ‫אפילו‬ ‫עדיף‬ ,‫ולכן‬ ,"‫"כקב"ה‬ ‫שהטיעונים‬ ‫אלא‬ ,‫טיעון‬ ‫אף‬ ‫להוכיח‬ ‫חייב‬ ‫שלא‬ ,"‫"קובעים‬ ‫וממשלה‬ ,"‫ממשלה‬ ‫"שיש‬ ‫הוא‬ ‫היחיד‬ ‫ההגיון‬ ,‫הגיון‬ ‫שום‬ ‫שאין‬ ,‫חושבים‬...‫לחשוב‬ ‫אמורים‬ ‫לא‬ ‫האזרחים‬ ‫במונארכיה‬ .‫לחשוב‬ ‫ולא‬ "‫"לצטטט‬ ‫רק‬ ‫וצריך‬ ‫לגרום‬ ‫החליט‬ ,‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ ,‫הביקורת‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ ....‫היררכיה‬ ‫אין‬ ‫אז‬ ,‫שככה‬ ‫זמם‬ ‫ואז‬ .‫בכוח‬ ,‫צודק‬ ‫מי‬ ‫מוכיחים‬ ‫במונארכיה‬ ‫וככה‬ ,‫להיתאבדותי‬ ‫בצורה‬ ‫תקף‬ ,‫והקולגים‬ ,‫הסטודנטים‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫כי‬...‫למוסד‬ ‫שהגעתי‬ ‫עד‬ ,‫התחרות‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ופיזי‬ ,‫מאוגד‬ ‫ולא‬ ,‫מבודד‬ ,‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫שאני‬ ‫כמובן‬ ...‫הדיבתית‬ ‫בועדת‬ ‫הציג‬ ‫בפירוש‬ ‫ההיתאבדות‬ ‫גרימת‬ ‫כוונת‬ ‫את‬...‫ההגיון‬ ‫תחרות‬ - ‫התחרות‬ ‫אותך‬ ‫אהורס‬ ‫"אני‬ ,"‫יתאבד‬ ‫הסטודנט‬ ,‫פורמאלי‬ ‫הליך‬ ‫יהיה‬ ‫"אם‬ ‫הדיזציפלינה‬ ‫ומנגד‬...‫קללות‬ ,‫צינית‬-‫מדי‬ ‫דיבה‬ ‫ועוד‬...."‫למוסדים‬ ‫אותך‬ ‫אחזיר‬ ‫"אני‬ "‫כלכלית‬ ...."‫פגעתי‬ ‫לא‬ ‫"מעולם‬ ‫טען‬ ‫בדיון‬ .‫אב‬-‫מו‬ ‫דנדוש‬ ‫אב‬...‫מר‬-‫עו‬ ‫אב‬-‫מו‬ .2 ‫אונן‬ ,‫אפילו‬ ‫דנדוש‬ .‫לארץ‬ ‫שהגעתי‬ ‫איך‬ ‫מוקדם‬ ‫שפגשתי‬ ‫קפיטליזטים‬ ‫שהם‬ ‫והחוק‬ ,‫חוקים‬ ‫שאין‬ ‫חשב‬ ‫וגם‬ "‫"שיכל‬ ‫חשב‬ ‫כי‬ ,‫כמובן‬ ‫בהסכמה‬ ‫שלא‬ ‫בנוכחותי‬ ‫כי‬ ,‫פשע‬ ‫כל‬ ,‫שאפשרי‬ ‫חשב‬ ‫הקפיטליזט‬ ‫ולכן‬..‫השחיתות‬ ‫חוק‬ ‫זה‬ ‫שיש‬ ‫היחיד‬ ,‫בזדון‬ ,‫מילה‬ ‫ברית‬ ‫לי‬ ‫עוללו‬ ,‫המתעמר‬ ,‫מר‬-‫והעו‬ ‫הדנדוש‬ ‫אותו‬...‫לשחד‬ ‫אפשרי‬ .."‫"קלקלנית‬ ‫והמאמאשה‬ ,"‫"לאונית‬ ‫לי‬ ‫שקוראים‬ ‫אמר‬ '‫ה‬ ‫בכיתה‬ ‫ואפילו‬ ,‫איום‬ ‫מתוקף‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫היתאבדות‬ ‫ואז‬ ‫מינית‬ ‫היתאבדות‬ ‫לי‬ ‫לגרום‬ ‫זומם‬ ,‫אב‬-‫המו‬ ‫אותו‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫נחשבת‬ ,'‫ה‬ ‫בכיתה‬ ‫ילד‬ ‫מול‬ ‫אוננות‬ ‫שכן‬ ,"‫מין‬ ‫"עבריין‬ ‫להיחשב‬ ‫להאשימי‬ ‫בכוונה‬ ,‫הדיזציפלינה‬ ‫בועדת‬ ,‫שווא‬ ‫שהיתלוננה‬ ,‫קרן‬-‫קרנינה‬ ‫יעלי‬ .3 ‫משרה‬ ‫בדמות‬ ,‫לשוחד‬ ‫ולזכות‬ ,‫אב‬-‫מו‬ ‫את‬ ‫לרצות‬ ‫ובכך‬ "‫מינית‬ ‫"בהטרדה‬ ‫לשווא‬ ,"‫מאיים‬ ‫"כזה‬ ‫אני‬ ‫לכאורה‬ ‫כי‬ ,‫מדמיע‬ ‫גז‬ ‫שרכשה‬ ‫כך‬ ‫לגבי‬ ‫שיקרה‬ ...‫בקקדמיה‬ ‫כקורבן‬...‫לפריבילגייה‬ ‫ולזכות‬ ,‫להישתחד‬ ‫בכדי‬ ,‫ודמניזציה‬ ‫הכפשה‬ ‫בכך‬ ‫גרמה‬ ....‫האמיתי‬ ‫הקורבן‬ ‫שאני‬ ‫בזמן‬ ,"‫מינית‬ ‫"הטרדה‬ ‫ק‬.‫י‬ MORE‫מור‬ ‫מר‬-‫עו‬ .4 ‫טרם‬ ,"‫קקקפלאן‬ ‫אצל‬ ‫בריש‬ ‫"תעמוד‬ ‫ואמר‬ ,‫מילולית‬ ‫בי‬ ‫היתעמר‬ ,‫מוריקאק‬
 • 6. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 6/259 ,‫קרנינה‬ ‫קרן‬-‫יעלי‬ .‫גב‬ ‫חבר‬...‫ומתעמר‬ ,‫בזממו‬ ,‫אב‬-‫מו‬ ‫את‬ ‫ותומך‬ ,CMC-‫ה‬ ‫שליחת‬ ‫שטות‬ ‫ותומך‬ ‫משוויץ‬ ‫מבחינה‬ ‫להפלות‬ ‫במטרה‬ ,‫תשלום‬ ‫אי‬ ‫גרם‬ MORE ‫יוסיף‬ .5 ‫קרנינה‬ ‫ואת‬ ‫מוריקאק‬ ‫את‬ ‫ותמך‬ ,‫בזדון‬ ,‫התעסוקתית‬ ‫שמאלני‬...‫אלכס‬ ‫קקקזנלזון‬ .6 ‫שמנסה‬ ‫לתשובות‬ ‫ומצפה‬ ‫להיתפרץ‬ ‫בכדי‬ ‫מפגרות‬ ‫שאלות‬ ‫על‬ ‫וחוזר‬ ‫שחוזר‬ ,‫מאפן‬ ‫להפגין‬ ‫שמנזים‬ ‫חנופה‬ ‫במזגרת‬..‫הצולעת‬ ‫שטותו‬ - ‫קקקקקזנלזון‬ ‫אללא‬ ‫לפלוט‬ ‫מנסה‬ ‫וכך‬ ,‫ממשלתי‬ ‫זין‬ ‫ומוצץ‬ ‫חנפן‬....‫לשוחד‬ ‫לזכות‬ ‫במטרה‬ ‫הבאבון‬ ‫כלפי‬ ‫השמאל‬ ,‫בנים‬ ‫אפליית‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫העולים‬ ‫שאפליית‬ ‫כמובן‬ .‫עולים‬ ‫אפליית‬ ‫לתמוך‬ NAJNL...‫מופלה‬ ‫יותר‬ ‫שהימין‬ ‫בכך‬ ‫מתנחם‬ ‫אבל‬ ,‫הישואלי‬ ‫השמאל‬ ‫מפני‬ ‫ומתגמד‬ ,‫מושחת‬ - ‫אפלליית‬ ‫זה‬ ,‫הנתניאטטי‬ ‫שהפגין‬ ‫הלאומנית‬ ‫האפסות‬ ,NATION NULLITY ,NULL=WE-‫ב‬ ,‫קודם‬ ‫שנולדו‬ ‫הבנים‬ ‫את‬ ‫ושם‬ ,‫פרעו‬ ‫שהיתנהג‬ ‫כפי‬ ,‫העולים‬ ‫בני‬ ..‫השלטון‬ ‫כתומכי‬ ‫היתנהג‬ ‫אז‬ ‫גם‬ ,‫השמאל‬...‫ברית‬ ‫עם‬ ‫תקף‬ ‫הצעירים‬ ‫ואת‬ ‫לא‬...‫הרגשית‬ ‫בצורה‬ ‫להיתגשם‬ ‫אמור‬ ‫הבאבון‬ ‫שמבחינת‬ ‫זבאלה‬ -‫סבאלה‬ ,‫וב‬-‫גרש‬ ‫יוסיף‬ .7 .‫רגשותיו‬ ‫מרצה‬ ‫והבאבון‬ ,‫מיניותי‬ ‫ואת‬ ‫אותי‬ ‫ומכחיש‬ ,‫אוולד‬ ‫שאני‬ ‫בכלל‬ ‫רצה‬ ‫כסף‬ ‫רצה‬ ‫כי‬ ,‫רגשותיו‬ ‫את‬ ‫ריצה‬ ‫הנתניאטטי‬ ‫ובאבון‬..(‫זקנים‬ ‫בבית‬ ‫)נמצא‬ ‫ההיתייחסות‬ ‫לעומת‬ ,‫בארץ‬ ‫שירת‬ ‫שלא‬ ,‫למרות‬ ,‫צבאית‬ ‫פנסיה‬ ‫והונפקה‬ ,‫צבאי‬ ,‫בכוונה‬...‫לשלם‬ ‫רוצים‬ ‫ולא‬ ,‫למענק‬ ‫זכיתי‬ ‫ולא‬ ‫במילואים‬ ‫שירתתי‬ ,‫כלפיי‬ ...‫מהצבא‬ ‫לשקל‬ ‫אזכה‬ ‫שלא‬ ‫בפירוש‬ ,‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫העבריינית‬ ‫הקקדמיה‬ .8 ‫שגרם‬ ‫אלא‬ ,‫כוזב‬ ‫יצא‬ ‫לא‬ ‫קפלוץ‬ -‫שקקקפלאן‬ ‫בכדי‬ ,‫היחאבדות‬ ‫לגרום‬ ‫מנסה‬ ‫מקצת‬ .....‫פושע‬ ‫כבוד‬ ‫מעדיף‬...‫ובריונות‬ ,‫לכוח‬ ‫סימן‬ ‫וזה‬ ‫מוות‬ ‫במילותיו‬ ‫לא‬ ‫"העתיד‬ ‫כי‬ "‫בכוח‬ ‫עתידות‬ ‫"לנבא‬ ‫ואין‬ ,‫להיתערב‬ ‫אין‬ ‫ולהבא‬ ,‫להכזיב‬ ,‫נתניאטטי‬ ‫לפי‬ ‫ולא‬ .‫קפלוץ‬-‫קקקפלאן‬ ‫לפי‬ ‫לא‬ ‫וזה‬...‫המציאות‬ ‫אלא‬ ,‫מתגשם‬ ...‫שתיין‬ ‫נתן‬ ‫לפי‬ ‫ולא‬ ,"‫החתן‬ ‫"ניר‬ ‫מר‬ ,‫בפירוש‬ ‫איים‬ .‫מויאל‬ ‫יצחק‬ .9 ‫את‬ ‫לך‬ ‫אשבור‬ ‫"אני‬ "‫בכך‬ ‫אטפל‬ ‫"אני‬ ‫זר‬-‫לי‬ .‫וגב‬ ,‫הבנקטן‬ ‫ליאור‬ .‫מר‬ "‫תיראה‬ ‫שךךך‬ ‫שהדירה‬ ‫איך‬ ‫חכה‬ ‫"חכה‬ "‫שךךך‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫"חבל‬ "‫העצמות‬ ‫כל‬ ‫ומתנהגים‬ ‫פרובאבוניים‬ ‫מרקנים‬ ‫חבורת‬ "‫לדירה‬ ‫משהו‬ ‫ואעיף‬ ,‫שווא‬ ‫"אתלונן‬ ‫נתניאטטי‬..‫השרצתית‬ ‫שוויצה‬ ‫שהרשה‬ ,‫הלאומני‬ ‫אידול‬ '‫ת‬ ‫להלל‬ ‫בכוונה‬ ‫הלאומנית‬ ‫בצורה‬ "‫"אפלייה‬ ‫איפשר‬ ‫פשוט‬ ,‫בדיוק‬ ‫כגיטלר‬...‫לאומנית‬ ‫ואפלליה‬ ‫לשוויצה‬ ‫יד‬ ‫נתן‬ ‫היהודני‬ ‫הצורר‬ ..‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬ , ‫גזעני‬ ‫רק‬ ‫על‬ ‫לאומנות‬ "‫"שחצנות‬ ‫צריך‬ ,‫צדק‬ ‫שגיטלר‬ ‫למסקנה‬ ‫שהגיע‬ ,‫גיטלר‬ ‫אדולף‬ ‫תלמיד‬ - ‫הנתנאיטטי‬ ‫באבון‬ ‫אותנו‬ ‫הונה‬ ‫ואז‬...‫פשע‬ ‫רק‬ .‫בכוח‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,"‫"צדקנות‬ ‫שום‬ ‫להפגין‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ ....‫באלימות‬ ‫היררכיה‬..‫הפשע‬ ‫שיטת‬..‫בושה‬ ‫בלי‬...‫לתקוף‬ ‫ובכדי‬ ,‫לארץ‬ ‫לנסוע‬ ‫שמפגין‬ ‫והשנאה‬ ‫הרוע‬ ‫עקב‬ ,‫אתאבד‬ ‫שאני‬ ‫רוצה‬ ‫והבאבון‬ ,‫בצדקנות‬ ‫היררכיה‬ ‫ויש‬ ‫ונתניאטטי‬ ,‫צודק‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ,‫אמות‬ ‫שאני‬ - ‫הנתניאטטי‬ ‫רוצה‬ ‫כך‬ ‫כי‬ ,‫כלפיי‬ .‫רצפה‬ ‫מלכלוך‬ ‫יותר‬ ‫לא‬ = ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫הגלקוזט‬ ‫סיבת‬ HOLLOW COSTS ‫לטובת‬ ‫השפיות‬ ‫תובנת‬ ‫סליפת‬ ‫בניסיון‬ ‫עסק‬ ,"‫"חויאנשטיין‬ ‫שהמשתמט‬ ‫בזמן‬ ‫מפציעתו‬ ‫החלים‬ ‫גיטלר‬ ‫אדוךף‬ ‫טוראי‬ ‫רב‬ ,‫בשטות‬ ‫והאמונה‬ ‫היהודוני‬ ‫השקר‬ ‫היהודון‬ ‫וחברו‬ ‫חויאנשטיין‬ ‫מר‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫באנגלים‬ ‫המלחמה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנגרמה‬ ‫הפאבוריט‬ ‫הינה‬ ,‫שהאימפריה‬ ‫כאילו‬ ‫שיחקו‬ ,"vice man" ‫לבן‬ ‫אדם‬ .‫מר‬ ,‫האנגלי‬ ‫את‬ ‫להכשיל‬ ‫מנסים‬ ‫ותמיד‬ TOPDOG-‫ב‬ ‫מאמינים‬ ‫תמיד‬ ‫יהודונים‬.."‫"אלוהים‬ - .‫ת'תחרות‬ ‫ומקטינים‬ ,‫הדיקטטורה‬ ‫את‬ ‫מעצימים‬ ‫ובכך‬ ,‫היתחנפות‬ ‫כדרך‬ ,UNDERDOG-‫ה‬ ‫ינצח‬ ‫לא‬ ‫שחייל‬ ‫וכפי‬ ,‫וותיק‬ ‫נצח‬ ‫יכולל‬ ‫לא‬ ‫זוטר‬ ‫אף‬ ‫היהודונית‬ ‫התפיסה‬ ‫לפי‬ ‫לא‬ ‫זוטרה‬ ‫ומדינה‬ ,‫הורה‬ ‫ינצח‬ ‫לא‬ ‫ילד‬ ,‫מורה‬ ‫ינצח‬ ‫לא‬ ‫תלמיד‬ ‫כך‬ ,‫מפקד‬
 • 7. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 7/259 ‫הניבוי‬ ‫מלוכנות‬ ,steady state ‫והעולם‬ ,‫תהפוכות‬ ‫אין‬...‫עליונה‬ ‫מדינה‬ ‫תנצח‬ ‫"יוצאים‬ ‫ודיכוי‬ ,catch the exceptionz ,"‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצאים‬ ‫ו"אין‬ ,‫הבנאלי‬ ‫שנשאר‬ ‫עם‬ ...‫היהודונים‬ ‫שרוצים‬ ,"‫"הרוח‬ ‫ת'ממלכת‬ ‫לערער‬ ‫שעלולים‬ "‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫גרמניה‬ ‫דמויית‬ ‫מדינה‬ ‫בארץ‬ ‫ויקים‬ ,‫לגיטלר‬ ‫יסלח‬ ‫שגם‬ ‫עם‬ ‫הינו‬ ,‫פרעו‬ ‫כלפי‬ ‫נאמן‬ ‫חויאנשטיין‬ .‫מר‬ ‫אבל‬ .‫בדרך‬ ‫אושוויץ‬ ‫וגם‬ ,‫עולים‬ ‫כלפי‬ ‫נורנברג‬ ‫חוקי‬ ‫עם‬ ,‫הנאצית‬ ,‫אנגליה‬ ‫עם‬ ‫היסתחבק‬ ,‫חויאנשטיין‬ ‫אבל‬ ,‫אנגליה‬ ‫אוייב‬ ‫וגרמניה‬ ,‫גרמני‬ - ‫חויאנשטיין‬ .‫לאמריקה‬ ‫וברח‬ ‫בגד‬ ‫ובסוף‬ ,‫הנצחון‬ ‫מעצמת‬ - ‫שאנגליה‬ ‫והאמין‬ ‫שרותיו‬ ‫את‬ ‫הציע‬ ‫ואף‬ ,‫נאמנות‬ ‫שיפגין‬ ‫בכדי‬ ‫לשחדו‬ ‫צריכה‬ ‫שגרמניה‬ ‫האמין‬ ‫בתנאי‬ ,"‫העולם‬ ‫"מלךךךך‬ ‫עולם‬ ‫לפיררר‬ ‫אותך‬ ‫אהפוך‬ ‫"אני‬ ‫ואמר‬ ,‫גיטלר‬ ‫בפני‬ ,"‫היהודונים‬ ‫"מלךךך‬....‫היחיד‬ ‫העליון‬ ‫והיהודון‬ ,‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצא‬ ‫אהיה‬ ‫שאני‬ ‫החויאנשטיין‬ ‫וברח‬ ,‫ת"פ‬ ‫היהודונים‬ ‫כל‬ .‫סירב‬ ‫הפירר‬ ‫אבל‬...‫ת"פ‬ ‫וכולם‬ ‫"לא‬ ‫המסה‬ ‫שימור‬ ‫שחוק‬ ‫והכריז‬ ,‫הקקדמיה‬ ‫בערכי‬ ‫בגד‬ .‫המוריקקאקה‬ ‫למדינת‬ ‫"עניין‬ ‫והתנועה‬ ,‫שחויאנשטיין‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ,"‫לתנועה‬ ‫הופכת‬ ‫מסה‬ ‫"כי‬ ,"‫מחייב‬ ,‫אבסורד‬..."100% ‫המטריאל‬ ‫"והאלסטיות‬ ,"‫התנועה‬ ‫שמירת‬ ‫חוק‬ ‫יש‬ ‫"וכאילו‬ ,"‫מחייב‬ ‫בכדי‬ ‫דהאז‬ ‫שהיו‬ ‫המושגים‬ ‫את‬ ‫לשבש‬ ‫רצון‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫פוליטי‬ ‫אבסורד‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫להיתבדל‬ .‫בהיררכיה‬ ‫להיתייצב‬ ‫ולא‬ ,‫להיסתמך‬ ‫ולא‬ ,"‫לבד‬ ‫"פיזיקה‬ ‫להתחיל‬ ‫השפעת‬ ‫כבר‬ ‫דהאז‬ ‫שהיתה‬ ‫נדמה‬ .‫קרדיט‬ ‫שום‬ ‫לתת‬ ‫ולא‬ ,‫להיתבסס‬ ‫בשושו‬ ‫אבל‬ ‫לשנאה‬ ‫העמים‬ ‫את‬ ‫שהסית‬ ‫זה‬ ‫והוא‬ ,‫הפלגיאטי‬ ,‫האגואיזטי‬ ,‫היהודוני‬ ‫היישוב‬ ,‫בכלל‬ ‫העריכו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫אירופה‬ ‫תרבות‬ ‫את‬ ‫שאימצו‬ ‫היהודונים‬ .‫היהודונים‬ ‫כלפי‬ ‫והעמים‬ ,‫התרבות‬ ‫"אנחנו‬ .‫מהטיירה‬ ‫אימצו‬ ‫העמים‬ - ‫התרבות‬ ‫שאת‬ ‫שיקרו‬ ‫ועוד‬ ‫היתבסס‬ ,‫היהודוני‬ ‫הזלזול‬...."‫המטוס‬ ‫המצאת‬ ‫את‬ ‫ואפילו‬ ,‫מאיתנו‬ ‫לקרחו‬ ‫הממשלה‬ ‫כלפי‬ ‫ההיתחנפות‬ ‫ובחסות‬ ,‫אנגלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוחזקה‬ ‫שהפלשטינה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫אנחנו‬ ‫כי‬ ,‫למששל‬ ,‫גרמניה‬ ‫כלפי‬ ‫זלזלול‬ ‫היהודונונים‬ ‫הפגינו‬ ‫האנגלית‬ ‫יהודונים‬ ‫לשנוא‬ ‫החלו‬ ‫הגרמינים‬ ‫ואז‬..."‫"יובסו‬ - ‫והגרמנים‬ ,"‫אנגליה‬ ‫"עם‬ ,‫בוגד‬ ‫משמע‬ - ‫יהודון‬ .‫השלטון‬ ‫את‬ ‫הגיטלר‬ ‫תפס‬ ‫ואז‬ ,‫אנגליה‬ ‫עם‬ ‫מזוהים‬ ‫היו‬ ‫כי‬ ‫וצוחקים‬ ,‫בוגדים‬ ‫כי‬ ,‫להשמיד‬ ‫יש‬ ‫תומכיה‬ ‫ואת‬ ‫אנגליה‬ ‫את‬ .‫אנגלי‬ ‫משמע‬ ‫יהודון‬ ,‫האנגלי‬ ‫האימפריאזים‬ ‫מפני‬ ‫העולם‬ ‫קוטביות‬-‫דו‬ ‫על‬ ‫שמגן‬ ,‫שלנו‬ ‫הצבא‬ ‫על‬ ,ball=four-‫ה‬ ‫הצהרת‬ ‫בדמות‬ ‫הקטן‬ ‫השוחד‬ ‫את‬ ‫ולקחת‬ ‫להיכנע‬ ,‫להיתחנף‬ ‫זה‬ ‫קל‬ ‫והכי‬ ‫"וגם‬ ,‫לאומני‬ "‫"כבוד‬ ‫יהיה‬ ‫לנו‬ ‫וגם‬ ,‫האנגלים‬ ‫שהבטיחו‬ ,"‫"קובייה‬ = ‫הכדור‬ ,‫לעצמינו‬ ‫שהקמנו‬ ‫במדינה‬ ‫לחיות‬ ,‫בתמימותם‬ ,‫שיבואו‬ ‫זוטרים‬ ‫לדכא‬ ‫נזכה‬ ‫אנחנו‬ ,‫תתנשא‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ...‫כבוד‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫וזה‬ ,‫להתנשאות‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫שיהיה‬ ‫כך‬ hollow also ‫הגלקוסט‬ ‫במהלך‬ ‫הופגן‬ ,‫הגרמני‬ ,‫הלאומני‬ ‫הכבוד‬...‫תכובד‬ ‫לא‬ ,‫יכלו‬ ‫כי‬ ‫היתנשאו‬ ‫שגרמנים‬ ‫ברור‬ ,‫חינם!!!!ואז‬ ‫לא‬ - ‫השטויות‬ ,costs ,‫אנגליה‬ ‫מיהודוני‬ ‫החלה‬ ,‫היהודונית‬ ‫החוצפה‬...‫גם‬ ‫היהודונים‬ ‫רצו‬ ‫ככה‬ ‫ואז‬ ‫לשלוט‬ ‫רצו‬ ‫אנגליה‬ ‫יהונוני‬ ‫בדיוק‬ ‫כך‬ ,‫עמים‬ ‫על‬ ‫לשלוט‬ ‫רצו‬ ‫שהאנגלים‬ ‫שכפי‬ ‫שיהודוני‬ ‫כך‬ ,‫לשם‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,"‫"ארץ‬ ‫להם‬ ‫הוצה‬ ‫כך‬ ‫ולשם‬ ,‫העולם‬ ‫יהודוני‬ ‫על‬ ,"‫"היהדונות‬ ‫עריצות‬ ‫שזה‬ ‫אלא‬ ,‫מעריצות‬ ‫החופשי‬ ‫כעם‬ ‫במדינתם‬ ‫יחיו‬ ‫העולם‬ ‫"שפיהם‬ ‫היהודונים‬ ,"‫"שהיתקמבנו‬ ‫היהודונים‬ ,‫השוויצרים‬ ‫היהודונים‬ ‫עריצות‬ ...‫מהללים‬ ‫שאותה‬ ,"‫"האימפריה‬ ‫בדמות‬ ,"‫"אלוהים‬ ‫משחקים‬ ‫ואז‬..."‫זההב‬ ‫מדינות‬ ‫כל‬ ‫בקרב‬ ‫היהודונים‬ ‫כלפי‬ ‫לשנאה‬ ‫גרמו‬ ,‫העצמאות‬ ‫הבטחת‬ ‫בעצם‬ ‫אנגלים‬ ‫בקרב‬ ‫בגידה‬ ‫ויש‬ ‫אנגליה‬ ‫עם‬ ‫במיוחד‬ ‫מזוהים‬ ‫פתאום‬ ‫יהודונים‬ ‫כי‬ ,‫העולם‬ ‫המזוהה‬ ‫במדינה‬ ‫ולחיות‬ ‫לנסוע‬ ‫רצון‬ ‫זה‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫והבגידה‬ ,‫המדינות‬ ‫אזרחי‬ ,‫אנחנו‬ ‫אפילו‬...‫המעצמות‬ ‫בעיני‬ ,‫רבתי‬ ‫בגידה‬ ‫איום‬ ‫וזה‬ ,‫ישואל‬ ,‫אנגליה‬ ‫עם‬ ‫"קצת‬ ‫בעודינו‬ ,‫ונסענו‬ ,‫הקפיטליזם‬ ‫בארץ‬ ‫בלחיות‬ ‫היתפתינו‬ ‫ברי"המ‬ ‫בני‬ ,‫אנגליה‬...‫למוריקה‬ ‫וברח‬ ,‫חויאנשטיין‬ ‫שבגד‬ ‫כפי‬ ,‫מולדיתינו‬ ‫בארץ‬ "‫בוגדים‬ ‫וגרמה‬ ,‫העולם‬ ‫מדינות‬ ‫על‬ ‫התריסה‬ "‫היהודונים‬ ‫"יישוב‬ ‫שהינו‬ ,‫השוחד‬ ‫בעצם‬ ‫שמרנו‬ ,‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ,"‫עולם‬ ‫"ומלכות‬ ‫אימפריאליזם‬ ‫להמשיך‬ ‫ניסתה‬ ‫וכך‬ ,‫בגידה‬ ‫ולא‬ ,‫ובצדקינו‬ ,‫בסוציאליזם‬ ‫באמונתינו‬ ‫ונשארנו‬ ,‫קוטביות‬-‫ודו‬ ,‫נאמנות‬ ..‫מימדים‬ ‫עצום‬ ‫שסרחונו‬ ‫מונארכיזם‬ ,‫אימפריאליזם‬ ,‫בקפיטליזם‬ ...‫אנחנו‬ ‫אמרנו‬ ‫אתם‬ ,‫הי‬ !!!HEY YOU, YA ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫תמימה‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ,‫יעלי‬ ,‫המתלוננת‬...
 • 8. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 8/259 ,‫השכונות‬ ‫באחת‬ ,‫ם‬-‫בי‬ ‫פרטית‬ ‫דואר‬ ‫בחברת‬ ‫מכתבים‬ ‫מחלק‬ ‫בתור‬ ‫כשעבדתי‬ ‫למשל‬ ,‫צעדיי‬ ‫על‬ ‫הלך‬ ‫מישהו‬ ‫כאילו‬ ,‫נאספו‬ ,‫חילקתי‬ ‫שכבר‬ ‫שמכתבים‬ ,‫לב‬ ‫שמתי‬ ‫פתאום‬ ‫של‬ ‫ערימה‬ ‫מצאתי‬ ‫הבתים‬ ‫ובאחד‬ ,‫התיבות‬ ‫מכל‬ ‫העיף‬ ‫המכתבים‬ ‫ואת‬ ,‫אחריי‬ ‫מאד‬ ‫יעלי‬ ..‫בתעסוקה‬ ‫להכשיל‬ ‫בכדי‬ ,‫אחריי‬ ‫שעקבה‬ ,‫ביעלי‬ ‫מדובר‬ .‫מכתבים‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ ‫יעלי‬ ‫כי‬ ,‫פרינציפיאלי‬ ‫עניין‬ ‫זה‬ ,‫אתפרנס‬ ‫שאני‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫המסמך‬ ‫את‬ ‫"לעזוב‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫מאד‬ .‫הקקדמיה‬ ‫בתמיכת‬ ‫שהוציאה‬ ‫הדיבה‬ ‫על‬ ,‫לוותר‬ ‫יעלי‬...‫וחוצפה‬ ,‫והקנטות‬ ,‫דיבה‬ ‫בדמות‬ ,"‫הקקדמיה‬ ‫ש"הרשתה‬ ‫החוצפה‬ ‫ואת‬ ,"‫הארור‬ ‫הדיזציפלינה‬ ‫ת'ועדת‬ ‫להגשים‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫מנסה‬ ,‫יעלי‬ ,‫היתנצלה‬ ‫לא‬ ‫סתם‬ ‫לא‬ ‫בתיק‬ ‫בדיון‬ ...‫לחוק‬ ‫ובניגוד‬ .‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫אבל‬ ,'‫וכד‬ "‫לי‬ ‫"נתנו‬ ..‫כק"בה‬ ,‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ ‫חברות‬ ,‫מילטנטיות‬ ‫שטויות‬ 4 ‫עם‬ ‫אלא‬ ,‫לבד‬ ‫הגיעה‬ ‫לא‬ ,‫המשפטי‬ ‫שהשטות‬ ,‫חוזר‬ ‫מוטיב‬ ‫עוד‬ .‫בדיון‬ ‫השטויות‬ ‫את‬ ‫שכינתה‬ ‫כפי‬ "‫"חברות‬ ‫ולא‬ ‫למיקום‬ ‫היתקרבה‬ ,‫שהשטות‬ ‫זה‬ ,"‫"צעדיי‬ ‫על‬ ‫להיתחכות‬ ‫ומנסה‬ "‫אחריי‬ ‫"עוקבת‬ ,"‫"חיליק‬ ‫דהאז‬ ‫כינוייה‬ ‫את‬ ,‫החנייה‬ ‫קיר‬ ‫על‬ ,‫גרפיטי‬ ‫כתובת‬ ‫וכתבה‬ ,‫מגוריי‬ ‫שהיא‬ ‫גבר‬ ‫שם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫מכנה‬ ‫הנתבעת‬.."‫"ניר‬ ‫הכינוי‬ ‫שהיום‬ ‫וכמובן‬ .‫מעבדתו‬ ‫בחדר‬ ‫עבדה‬ ‫שהשטות‬ ,‫בקקדמיה‬ ‫מרצה‬ ‫הוא‬ ,"‫קרן‬ ‫"ניר‬ ."‫"אוהדת‬ ‫אותי‬ ‫העיפו‬ ,‫שבגללו‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫וכנראה‬ ,‫קפלוץ‬-‫קקקפלאן‬ .‫מר‬ ‫עם‬ ‫קשור‬ ‫הוא‬ ‫אותי‬ ‫אהב‬ ‫ולא‬ ,‫המתלוננת‬ ‫כלפי‬ ‫מופגנת‬ ‫חיבה‬ ‫חש‬ ,‫ניר‬ .‫שמר‬ ‫בגלל‬ .‫מהמעבדה‬ ,‫גבעתי‬ ‫בעורב‬ ‫ושירתתי‬ ,‫קרבי‬ ‫יותר‬ ‫לוחם‬ ‫שאני‬ ‫כיוון‬ ‫כנראה‬ .‫תחרותית‬ ‫מסיבה‬ ‫רצה‬ ‫לא‬ ,‫ניר‬ ‫מר‬ ,‫כך‬ ‫או‬ ‫כך‬...‫מגדודיונר‬ ‫יותר‬ ‫לא‬ ‫כנראה‬ - ‫קרן‬ ‫ניר‬ .‫ומר‬ ‫מעבדת‬ ‫לחדרון‬ ‫לעבור‬ ‫לי‬ ‫אמר‬ ,‫קקקפלאן‬ ‫ואז‬ ,‫מעבדתו‬ ‫בחדר‬ ‫אעבוד‬ ‫שאני‬ ‫הרצון‬ ‫את‬ ‫ומבטא‬ ,‫יעלי‬ ‫בצד‬ ‫הוא‬ ‫קרן‬ ‫ניר‬ ...‫ההיתעמרות‬ ‫תחילת‬ ‫רק‬ ‫היה‬ ‫וזה‬ .‫קקקפלאן‬ ‫וגם‬ ,‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ :‫המתנכלים‬ ‫רגשות‬ ‫את‬ ‫מרצה‬ ‫ובכך‬ ,‫להכשילי‬ ‫הרי‬ .‫ופרומוצייה‬ ‫לשוחד‬ ‫לזכות‬ ‫רוצה‬ ‫וכך‬ ,(‫'ק‬.‫י‬ MORE) ‫ק‬.‫י‬ ‫מור‬ ‫מר‬-‫עו‬ ‫הרגשות‬..."‫"זוכים‬ ‫וכך‬ ,"‫"טובה‬ ‫להחזרת‬ ‫גורם‬ ,‫רגשות‬ ‫שריצוי‬ ,‫סוד‬ ‫לא‬ ,‫קרן‬ ‫ניר‬ .‫מר‬ ‫וגם‬ ,‫קקפקלאן‬ ‫גם‬...‫תחרותיים‬ ‫רגשות‬ ,‫להכשילי‬ ‫המעודדים‬ ‫מהווה‬ ‫אני‬ .‫תחרותית‬ ‫מסיבה‬ ‫אותי‬ ‫אוהבים‬ ‫לא‬ ‫כולם‬ ‫קקפלאן‬ ‫סטודנטי‬ ‫ועוד‬ FRAMING .‫חוזר‬ ‫מוטיב‬ = FRAMING ..."‫מהדרך‬ ‫"להזיז‬ ‫רוצים‬ ‫היו‬ ‫שהם‬ ,‫יריב‬ ‫כאילו‬...‫התלונה‬ ‫סיטואציית‬ ‫שתחזור‬ ‫יעלי‬ ‫מנסה‬ ‫כך‬ ‫ועקב‬ - ‫בשטות‬ ‫פגיעה‬ ..."‫מתלוננות‬ ‫קבוצת‬ ‫שיש‬ ‫אלא‬ ‫לבד‬ ‫לא‬ ‫"יעלי‬ ‫ואז‬ ,"‫עליי‬ ‫"תתלונן‬ ‫ששטות‬ ‫ועדת‬ ‫עם‬ ‫קשורות‬ ‫שלושתן‬..HEAVY TALKER ,‫שלי‬ ‫המאמאשקה‬ +‫יעלי‬ :‫המתלוננות‬ ‫שאפשר‬ ‫עד‬ ‫קשורות‬ ‫כולן‬ ,‫המתלוננת‬ ‫את‬ ‫שפטה‬ TALKER .‫גב‬ + ‫הדיזציפלינה‬ ‫שהמתלוננת‬ ‫אלא‬ ,‫תלויות‬ ‫בלתי‬ ‫תלונות‬ ‫שתי‬ ‫אין‬ ..‫אחת‬ ‫בתלונה‬ ‫שמדובר‬ ‫לומר‬ ‫ולהאשים‬ ‫להמשיך‬ ‫ומנסה‬ ,‫המתלוננות‬ ‫שתי‬ ‫רגשות‬ ‫ריצוי‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ,‫היתגודדה‬ ‫והיתגנבה‬ ‫לפקולטה‬ ‫הגיעה‬ ‫יעלי‬ ‫לחקלאות‬ ‫בפקולטה‬ ,‫מסטר‬ ‫התחלתי‬ ‫כאשר‬ ...‫לשווא‬ ‫שהיה‬ ‫מדידה‬ ‫מכשיר‬ ‫וכיבתה‬ ,‫הניסויים‬ ‫את‬ ‫שקיימתי‬ ‫איה‬ ,‫הצמחים‬ ‫לחממת‬ ,‫והמנחה‬ ,‫שלי‬ ‫המכשיר‬ ‫לייד‬ ‫עמד‬ ‫המכשיר‬ ...‫זטודנטית‬ ‫עוד‬ ‫ניסוי‬ ‫עם‬ ‫קשור‬ ‫להיתנקל‬ ‫בכדי‬ ,‫הסטודנטית‬ ‫מכשיר‬ ‫את‬ ‫שכיביתי‬ ‫זה‬ ‫שאני‬ ‫חשד‬ ,‫מושליון‬ ‫מנחם‬ ,‫מהחממה‬ ‫בדרכו‬ ,‫המנחה‬ ‫את‬ ‫זיהה‬ ‫נוסף‬ ‫סטודנט‬...‫שלי‬ ‫המכשיר‬ ‫את‬ ‫כיבה‬ ‫ואז‬ ‫וכך‬ ...‫שלי‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫להכשיל‬ ‫מנסה‬ ‫יעלי‬ ,FRAMING ‫שוב‬ ‫יעלי‬ ‫ניסתה‬ ‫ואז‬ ‫יעלי‬...‫זיהוי‬ ‫הלוחית‬ ‫תקרית‬ ‫כמובן‬ ,‫ובסוף‬ ...‫שטות‬ ‫בתקיפת‬ ‫אואשם‬ ‫שאני‬ .‫ברכבה‬ ‫האחורית‬ ‫הזיהוי‬ ‫בלוחית‬ ‫וחיבלה‬ ,HEAVY TALKER ‫למגוריי‬ ‫עד‬ ‫הגיעה‬ ‫בנפרד‬ ‫הושם‬ ,FRAME-‫שה‬ ‫ככה‬ ,‫המדרכה‬ ‫על‬ ‫והושארה‬ ,‫החוצה‬ ‫הוברגה‬ ‫הלוחית‬ ‫יעלי‬ .‫גב‬...‫תתנהג‬ ‫הזקנה‬ ‫שהשטות‬ ‫רוצה‬ ‫שהשטות‬ ‫איך‬ ‫של‬ ,‫כרמז‬ .‫מהלוחית‬ ‫השטות‬ ‫הלכה‬ ‫וכך‬ ,‫קקפלאן‬ ‫מול‬ ‫בדיון‬ ‫הוזכרה‬ ‫המילה‬...FRAMING ‫לגרום‬ ‫רוצה‬ ,"‫ההיתנהגות‬ ‫את‬ ‫"להכשיר‬ ‫ובכך‬ ,‫קקפלאן‬ ‫שניסה‬ FRAMING-‫ה‬ ‫את‬ ‫ולהגשים‬ ‫לגרום‬ ,FRAMING-‫ה‬ ‫התרת‬ ,FRAMING ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ,‫יואשם‬ ‫לא‬ ‫שקקקפלאן‬ ‫וכך‬ ‫המתלוננת‬ ‫רגשות‬ ‫את‬ ‫מרצה‬ ‫קפלוץ‬-‫שקקפלאן‬ ‫כפי‬ ....FRAMING-‫ה‬ ‫גינוי‬ ‫ולא‬ ‫המתלוננת‬ ,‫חוק‬ ‫עבירת‬ ‫עובר‬ ‫קקפקלאן‬ ‫ואם‬ .‫קקפלאן‬ ‫רגשות‬ ‫את‬ ‫מרצה‬ ‫המתלוננת‬ ‫כך‬ ,"‫ביחד‬ ‫"פשע‬...‫החוק‬ ‫בצד‬ ‫לעמוד‬ ‫ולא‬ ‫קקפלאן‬ ‫את‬ ‫לתמוך‬ ‫בכדי‬ ‫עבירה‬ ‫עוברת‬ ‫תומך‬ ‫ההדדית‬ ‫בצורה‬ ‫וקקפלאן‬ ,‫בפשעיו‬ ‫קקקפלאן‬ ‫את‬ ‫תומכת‬ ,‫המעבדה‬ ‫וכל‬ ‫כך‬ ‫ושעקב‬ ,‫הפרכה‬ ‫לחטוף‬ ‫לא‬ ‫בכדי‬ ...‫ארון‬ ‫קקפלאן‬ ‫הפשע‬ ‫מעבדת‬...‫בחזרה‬ ‫בבית‬ ‫לשקר‬ ‫גם‬ ‫מעבדתו‬ ‫חברי‬ ‫וכל‬ ‫הקקקפקלאן‬ ‫מוכן‬ ,‫אמינות‬ ‫לגבי‬ ‫ספק‬ ‫יהיה‬ ..FRAMING ‫בכדי‬ ,‫לרכוש‬ ‫להזיק‬ ‫ואף‬ ,‫שווא‬ ‫להיתלונן‬ ,‫הדין‬ .....‫להכפיש‬ - ‫בכדי‬ ,(‫סטודנטית‬ ‫)עוד‬....‫דניאאאללללה‬ ‫שץ‬ .‫ץ‬ .‫ש‬ ‫כי‬ ...‫להחפיץ‬ ‫שבכדי‬ ‫תגיד‬ ‫והשטות‬ ‫גבר!!!!המעודדת‬ ,‫שקר‬ ,THE WHYTTY WHORE ‫כך‬ ‫ואחר‬ "HELL MAN ‫יעלי‬ ‫"מלחמת‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫וגם‬...‫שקרנים‬ ‫המעבדה‬ ‫כול‬ - ‫ארון‬ ‫קקפלאן‬ ‫הפשע‬ ‫מעבדת‬ ....‫קקקפלאן‬ ‫ת'שקרנות‬ ‫המנחים‬ ‫אצל‬ ‫לראיון‬ ‫כשהגעתי‬ ,‫אגב‬ ‫דרך‬ ...‫עוד‬ ‫ואוכיח‬ ‫והוכחתי‬...‫הדין‬ ‫בבית‬ ‫אבני‬ ‫על‬ ‫קקי‬ ‫ומרחה‬ ,‫לפני‬ ‫יום‬ ‫הגיעה‬ ‫יעלי‬ .‫גב‬ ,‫ווולך‬ .‫ומר‬ ‫מושליון‬ .‫מר‬ ‫לגרום‬ ,‫המחרת‬ ‫ליום‬ ‫בכדי‬ ,‫בכוונה‬ ,‫הצמח‬ ‫מדעי‬ ‫למכון‬ ‫מחוץ‬ ‫בחוץ‬ ,‫ישיבה‬ ‫בתחילת‬ ‫להכשיל‬ ‫כך‬ ‫ואז‬ ,‫לראיון‬ ‫אגיע‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫וכך‬ ,"‫הקקי‬ ‫על‬ ‫"לשבת‬ ‫לי‬ ‫להוביל‬ ‫ניסתה‬ ‫גם‬ ,‫החנייה‬ ‫קיר‬ ‫על‬ ‫כינוייה‬ ‫את‬ ‫ריססה‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬...‫המסטר‬ "‫"עתיד‬ ‫לגרום‬ ,‫ורצון‬ ,‫תנועותיי‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ,‫משתמע‬...‫לכתובת‬ ‫עד‬ ‫אותי‬ ‫בכוונה‬ ,‫לדרבן‬ ‫רוצה‬ ‫שהקקדמיה‬ ‫האוייבת‬ ...‫כמובן‬ "‫"רגש‬ ‫שהוא‬ ‫מבורך‬ ‫לא‬
 • 9. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 9/259 ...‫גזענות‬...‫אידיאולוגית‬ ‫תקיפה‬ ,‫מיזנדריה‬ ,‫סובייטים‬ ‫אפליית‬ ,‫עולים‬ ‫אפליית‬ ,‫לאומנות‬ ‫להעצים‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫המשפטי‬ ‫הסיפור‬ ‫בוטניקה‬ ‫מרצה‬ ‫פעם‬ ‫שהיה‬ ,‫ארון‬ ‫קקפלאן‬ .‫מר‬ ,‫כאשר‬ ‫התחיל‬ ‫המשפטי‬ ‫הסיפור‬ ‫הנועד‬ ,‫מכשיר‬ ,‫אלקטרוניים‬ ‫מכשירים‬ ‫יבואן‬ ,‫ממני‬ ‫הזמין‬ ,‫במעבדתו‬ ‫שעבדתי‬ ,‫ש"ח‬ 600 ‫שמחירו‬ ‫מכשיר‬ ‫זה‬ ,LAB-JACK U3 ,‫המכשיר‬ .‫מחיישנים‬ ‫למדידה‬ ‫ומשלם‬ ,‫מורשה‬ ‫עוסק‬ ‫שאני‬ ‫כך‬ ‫ומפאת‬ ,‫המכתבים‬ ‫בחברת‬ ‫כמשלוח‬ ‫ונשלח‬ ,"‫ימים‬ 45 ‫לאחר‬ ‫יהיה‬ ‫"שהשתלום‬ ‫היה‬ ‫וההסכם‬ ,‫הלקוח‬ ‫תשלום‬ ‫לאחר‬ ‫מע"מ‬ ‫להחזיר‬ ‫צריך‬ ‫הייתי‬ ,‫כן‬ ‫אילו‬ ‫כי‬ .‫מס‬-‫עסקה‬ ‫חשבון‬ ‫צירפתי‬ ‫לא‬ ‫הסתם‬ ‫מן‬ ‫ההשהיה‬ ‫תקופת‬ ‫לאחר‬ ‫קשר‬ ‫תיצור‬ ‫שהקקדמיה‬ ‫חשבתי‬ ,‫ולכן‬ .‫מדיי‬ ‫מוקדם‬ ‫בדוח‬ ‫מס‬ ,‫חודשים‬ 4 ‫לאחר‬ .‫היתקשרה‬ ‫לא‬ ‫הקקדמיה‬ ‫אבל‬ .‫מס‬- ‫עסקה‬-‫החשבון‬ ‫את‬ ‫ותבקש‬ ,‫והשיב‬ ,43*-‫מ‬ ‫היתקשרתי‬ ‫ואז‬ .‫השיב‬ ‫ולא‬ ,‫קקקפלאן‬ .‫מר‬ ‫עם‬ ‫להיתקשר‬ ‫התחלתי‬ ,‫והלקוח‬ ‫כנראה‬ ‫אמרתי‬ .‫מייד‬ ‫ת'טלפון‬ ‫סגר‬ ,"‫התשלום‬ ‫עם‬ ‫"מה‬ ‫ששאלתי‬ ‫ואז‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ .‫אביב‬ ‫תל‬-‫ב‬ ‫קטנות‬ ‫לתביעות‬ ‫הדין‬ ‫לבית‬ ‫ופניתי‬ ,‫לשלם‬ ‫כלל‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫לשלם‬ ‫שמוכן‬ ‫ואמר‬ ,‫התיק‬ ‫על‬ ‫ומחה‬ ,‫במייל‬ ‫אליי‬ ‫פנה‬ ‫הנתבע‬ ,‫התיק‬ ‫כבר‬ ‫שיש‬ ,‫אמרתי‬ ‫אבל‬ ,‫התיק‬ ‫משיפוט‬ ‫להימנע‬ ‫בכדי‬ ,‫ההזמנה‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫הנתבע‬ ‫לכך‬ .‫הללו‬ ‫ההוצאות‬ ‫את‬ ‫לכלול‬ ‫צריך‬ ‫והתשלום‬ ,‫וזמן‬ ,‫משפטיות‬ ‫הוצאות‬ ‫ולא‬ ‫שכנראה‬ ‫אמר‬ ‫והשופט‬ ,‫הראשון‬ ‫בדיון‬ ‫הופיע‬ ‫לא‬ ,‫קקקפלאן‬ ,‫ואכן‬ ,‫סירב‬ ,‫במנטרה‬ ‫תלונה‬ ,‫הדיון‬ ‫לאחר‬ ‫ביום‬ ‫הגיש‬ ‫שקקפלאן‬ ‫היתברר‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ .‫זומן‬ ‫קקפלאן‬...‫הדיון‬ ‫לזמן‬ ‫בהתאם‬ ‫הופיע‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫וזה‬ ,‫נפטר‬ ‫וקקפלאן‬ ‫שכנראה‬ ‫שאמרתי‬ ‫בגלל‬ ‫מקביל‬ ‫שהוא‬ ,‫המנטרתי‬ ‫הסיפור‬ ‫החל‬ ‫כך‬..."‫"איומים‬ "‫"נפטר‬ ‫שהמילה‬ ,‫אמר‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ,‫במייל‬ ‫ששוחננו‬ ‫ועובדה‬ ,‫וזומן‬ ‫כמובן‬ ‫קקפלאן‬ .‫המשפטי‬ ‫לסיפור‬ - ‫עסקה‬ ‫חשבון‬ ‫מצא‬ ‫שלא‬ ‫ואמר‬ ,‫הופיע‬ ‫הבא‬ ‫ובדיון‬ ,‫דיון‬ ‫לעוד‬ ‫הופיע‬ ‫לא‬ ‫אמר‬ ,‫כך‬ ‫אחר‬ ‫שילם‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ ,‫הגיע‬ ‫שהמכשיר‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫וזה‬ ,‫מס‬ ‫יגידו‬ ‫שלא‬ ‫)ובתנאיי‬ ,‫לשלם‬ ‫מייד‬ ‫הסכים‬ ‫אבל‬ ,(‫)שנתיים‬ ‫בחו"ל‬ ‫שהיה‬ , ‫הוצאות‬ ‫ש"ח‬ 400 ‫חוייב‬ ‫קקקפלאן‬ ...(‫טכני‬ ‫עניין‬ ‫אלא‬ ,‫בדין‬ ‫בחיוב‬ ‫שמדובר‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ,‫רחוב‬ ‫לן‬ ‫הייתי‬ ‫כבר‬ ‫דהאז‬ ‫אבל‬ ,‫היסתיים‬ ‫והדיון‬ ,‫משפטיות‬ ,‫במזומן‬ (‫ש"ח‬ 1000) ‫סכום‬ '‫ת‬ ‫לתת‬ ,‫זטודנט‬ '‫ת‬ ‫לשלוח‬ ‫רצה‬ ‫קקקפלאן‬...‫ז‬.‫ת‬ ‫"מזומן‬ ‫באמצעות‬ ‫הסכום‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫וניסה‬ ,‫להיתעצל‬ ‫החליט‬ ‫הזטודנט‬ ‫אבל‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫ש"ח‬ 1000'‫ת‬ ‫לקחת‬ ‫היה‬ ‫אפשרי‬ ‫ולא‬...POST-BANK ‫בסיף‬ ,"‫בזמן‬ ‫קקפלאן‬ ‫ואז‬...‫תוקף‬ ‫פג‬ ‫שהתשלום‬ ‫לאחר‬ ‫כבר‬ ‫היה‬ ‫ז‬.‫ת‬ ‫להשיג‬ ‫וכשהצלחתי‬ ‫ז‬.‫ת‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫קשרתי‬ ,‫חודשים‬ 8 ‫כעבור‬ ‫ורק‬ ,‫התשלום‬ ‫מחובת‬ ‫היתעלם‬ ‫פשוט‬ .‫בדין‬ ‫הרווחתי‬ ‫ולבסוף‬ .‫הש"ח‬ 1000 ‫את‬ ‫לתת‬ ‫הבטיחו‬ ‫והם‬ ,‫המשפטים‬ ‫יחידת‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫רצח‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫חיה‬ ‫ממשלה‬ ,‫תמיד‬ ‫פשע‬ ‫זה‬ ‫רצח‬ ‫אבל‬ ,"‫מיעוט‬ ‫רק‬ ‫צריכים‬ ‫"שהם‬ ,"‫קצת‬ ‫"שרק‬ ‫ידגישו‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ,‫פשע‬ ‫עדיין‬ ‫זה‬ ,"‫באושוויץ‬ ‫הושם‬ ‫קטן‬ ‫"עם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ , "‫אחד‬ ‫"אדם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,ACCIDENTZ ‫יש‬ ,‫ככה‬ ‫גם‬ ‫מלחמות‬ ‫יש‬ .‫בלבד‬ ,‫העולם‬ ‫מכלל‬ 0.001%-‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫גורל‬ ‫לקבוע‬ ‫ננסה‬ ,‫ואז‬ ,‫אדם‬ ‫בני‬ ‫קצת‬ ‫לרצוח‬ ‫לא‬ ,‫היזום‬ ‫באופן‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫הם‬ ,‫והנרצחים‬ ,‫ובטוחים‬ ‫ארוכים‬ ‫חיים‬ ‫ונסחב‬ ,‫לאיד‬ ‫ונשמח‬ ,‫לעצמינו‬ ‫טוב‬ ,‫אלוהים‬ - ‫)אנחנו‬ ..."‫עוד‬ ‫להשריץ‬ ‫ואפשר‬ ,‫יייחודיים‬ ‫לא‬ ‫"הם‬ ,"‫אדם‬ ‫בני‬ ‫"רק‬
 • 10. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 10/259 ,"‫"אלוהות‬ ‫זה‬ ,‫מדינה‬ ‫פקידי‬ ‫שהיותם‬ ‫חושבת‬ ‫ממשלה‬....(‫בשר‬ ‫רק‬ ‫אדם‬ ‫ובני‬ ‫מותר‬ ‫עכשיו‬ !?‫מה‬ ‫ויגידו‬ ‫מייד‬ ‫יקומו‬ .‫אדם‬ ‫בני‬ ‫המדינה‬ ‫שגם‬ ‫אלא‬ ,‫כך‬ ‫ולא‬ ‫לעלות‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫וכך‬ ,‫ועליונים‬ ‫עילאיים‬ ‫אנחנו‬ !?‫אותנו‬ ‫לרצוח‬ ‫מאיימת‬ ‫מוות‬ ‫המילה‬ ‫כי‬ ,‫איומים‬ = ‫המילה‬ ‫עצם‬ .‫נמות‬ ‫שאנחנו‬ ,‫הדעת‬ ‫על‬ ‫על‬ ‫ישירים‬ ‫איומים‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ,‫בדיון‬ ‫שככה‬ ‫אומרים‬ ‫ולא‬ ,"‫"חיים‬ ‫המילה‬ ‫על‬ ,‫יקבר‬ ‫לא‬ ‫שהקקקפלוץ‬ ‫לחשוב‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬ ‫כאילו‬ ,‫אליי‬ ‫בהקשר‬ ‫ועוד‬ ‫חיים‬ ‫המילה‬ ,‫מדינה‬ ‫פקיד‬ ‫לא‬ ‫ואפילו‬ ,"‫אזרח‬ ‫"רק‬ ‫ובהיותו‬ ,‫תולעים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יאכל‬ ‫ולא‬ ‫זה‬ ,‫הנתניאטטי‬ ‫באבון‬ ‫כלפי‬ ‫גם‬...‫פשע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ "‫פרטי‬ ‫ארגון‬ ‫"עובד‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫אדם‬..‫מיעוט‬ ‫רצח‬ ‫חי‬ ‫היה‬ ‫הסנדריון‬ ,‫העתיקה‬ ‫בעת‬ ...‫בשר‬ ‫רק‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ,‫פשע‬ ‫לא‬ ,‫משל‬ ‫חיים‬ ‫האזרחים‬ ‫כי‬ .‫הממשלה‬ ‫ועל‬ ,‫האלוהים‬ ‫על‬ ‫המשל‬ ‫זה‬ .‫בלבד‬ ‫אחד‬ ,‫מתקנטנן‬ ‫והממשל‬ ,‫צודק‬ ‫היותו‬ ‫בעזרת‬ ,‫דיקטטורה‬ '‫ת‬ ‫לנצח‬ ,‫שחשב‬ ,‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫על‬ ,‫מייד‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫למוות‬ ‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫מסמן‬ ‫הממשל‬ ‫היה‬ ‫ואז‬ ...‫פושע‬ ‫ובכוונה‬ ? ‫מה‬ ‫על‬...‫זמן‬ ‫וכמה‬ ,‫יחיה‬ ‫הכיצד‬ ‫באדם‬ ‫תלוי‬ ‫וזה‬ ,‫חיים‬ ‫מסלול‬ ‫לאחר‬ ‫אלא‬ ‫ולא‬ ‫ציית‬ ‫ולא‬ ,‫ממשלה‬ ‫פחד‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ,‫פשע‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ ‫על‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫נוגע‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫הממשל‬ ‫ואז‬...‫לנצח‬ ‫עלול‬ ‫וגם‬ ,‫תחרותי‬ ,‫תיגר‬ ‫קרא‬ .‫היתגמד‬ .‫אלוהים‬ ‫לא‬ ‫שהממשלה‬ ‫לכך‬ ‫שגורם‬ ,‫האחד‬..‫כאלוהים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫ידוע‬ ‫והיה‬ ,‫בו‬ FUTURE-‫מה‬ ‫סטייה‬ ‫והגורם‬ ‫הצודק‬ ,‫האחד‬ ,‫והאלוהים‬ ,‫הדיקקקטורה‬ ‫רוע‬ - ‫הממשלה‬ ‫ומאז‬ ,‫במוות‬ ‫אויים‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫נלחם‬ ‫הוא‬ .‫להגשים‬ ‫הממשלה‬ ‫שמנסה‬ ,PLANNING ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫מממשלה‬ '‫ת‬ ‫ולפקשש‬ FUTURE PLANNING-‫ה‬ ‫בהגשמת‬ ‫שיבוש‬ ‫לגרום‬ ‫מנסה‬ ...‫תומכיו‬ ‫את‬ ‫ולתקוף‬ ,‫מלחמה‬ ‫להשיב‬ ‫נטטה‬ ‫הממשלה‬ ‫אבל‬...‫המוות‬ ‫מתגשם‬ ,‫וצדק‬ ,‫האדם‬ ‫סומן‬ ‫כאשר‬ ,‫הסיטואציה‬ ‫לאותה‬ ‫הקארמית‬ ‫בצורה‬ ‫קשורים‬ ,‫תומכיו‬ ,"‫שככה‬ ‫חשבה‬ ‫"לא‬ ‫הממשלה‬ ‫אבל‬...‫גם‬ ‫כמוהו‬ ‫שחשבו‬ ‫האנשים‬ ‫וכך‬ ,‫חשב‬ ‫כך‬ ‫כי‬ ‫הסנדריון‬ ‫ואז‬ ...."YEAR ‫"במהלך‬ ‫האלקצייה‬ .‫צדקה‬ ‫להוכיח‬ ‫שיש‬ ‫הזמן‬ ‫וזה‬ ‫אבל‬ ,‫כעבדים‬ ‫משעבד‬ ‫היה‬ ‫התומכים‬ ‫ואת‬ ‫ותומכיו‬ ‫האחד‬ ‫כלפי‬ ‫טרור‬ ‫הנהיג‬ ‫שיחיה‬ ‫כך‬ ,‫בו‬ ‫נוגעים‬ ‫היו‬ ‫ולא‬ ,‫מוות‬ ‫היתה‬ ‫היחידה‬ ‫הנקמה‬ ,‫האחד‬ ‫כנגד‬ ..."‫מת‬ ‫האלוהים‬ ‫ופתאום‬ ‫תוקפת‬ - ‫שהממשלה‬ ‫עד‬ ,‫אלוהים‬ ‫"שהוא‬ ‫באשלייתו‬ ‫שאנחנו‬ ‫אלא‬ ,‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫גם‬ ,‫הסנדריון‬ ‫אנשי‬ ‫אומרים‬ ,‫אלוהים‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫מוות‬ ‫לאחר‬ ,‫ת'עבדים‬ ‫משחרר‬ ‫והיה‬ ,‫הממשל‬ ‫אמר‬ ,‫יעזור‬ ‫לא‬ ‫אלוהים‬...‫הסטן‬ ‫יכול‬ ‫שאדם‬ ,‫שהאמינו‬ ,‫הטעות‬ ‫אנחת‬ ‫את‬ ‫נושמים‬ ,‫שכולם‬ ‫כך‬...‫בלבד‬ ‫האחד‬ ‫אדם‬ ‫להרוג‬ ‫מנסים‬ ‫היו‬ ,‫וכן‬ ,YEARZ 50 ‫כל‬ ‫משחררים‬ ‫היו‬ ...‫ממשלה‬ ‫מול‬ ,‫טרור‬ ‫ממשיכם‬ ‫והיו‬ ‫משחררים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ,‫מצליחים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫אבל‬...‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫יקפוץ‬ ‫הנתניאטטי‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫פשע‬ ‫לשום‬ ‫הוכחות‬ ‫ואין‬ ,‫אלקצייה‬ ‫אחרי‬ ‫ואלקצייה‬ ‫בצומת‬ ‫לעבוד‬ ‫תלך‬ ‫השרמוטה‬ ‫והשרקה‬ ....‫הצילילה‬ ‫בקבר‬ ‫לבכות‬ ‫וילך‬ ,‫מגגג‬ Я-‫ה‬ ‫וגם‬ ,4 ‫על‬ ‫יעמות‬ ‫והאבנר‬...‫מציצה‬ ‫על‬ ‫ש"קל‬ 50 ‫להרוויח‬ ‫ותנסה‬ ‫בי"לו‬ FUCK NETANYATTY ....‫אצבע‬ ‫ימצוץ‬ I R ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫ישואל‬ ‫מיקרוזובד‬ '‫נ‬ ‫לדאטה‬ ‫עלינו‬ .‫הסיפור‬ ....‫צה"ל‬ ‫לוחם‬ ‫ואני‬ ..‫הנתבעים‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫מזוהה‬ ‫שלי‬ ‫אח‬ ‫שאח‬ ,"‫מתתכנת‬ ‫"מחשבון‬ ‫קנו‬ ‫ההורים‬ ,‫ברוסיה‬ ‫כבר‬ ‫אבל‬..1990 ‫בשנת‬ ,‫לארץ‬ ,‫שמטרתו‬ ,"‫הירח‬ ‫על‬ ‫חללית‬ ‫"הנחתת‬ ‫משחק‬ ‫היה‬ ‫בפרט‬ .‫תיכנת‬ ,‫בוריס‬ ,‫שלי‬ ‫שיהיה‬ ‫ואסור‬ ,‫חללית‬ ,‫הדלק‬ ‫להגבלת‬ ‫ובהתאם‬ ,‫הכבידה‬ ‫כוח‬ ‫למרות‬ ‫להנחית‬ ‫היה‬ ‫דלק‬ ‫כמה‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫בכל‬ ‫מתשאל‬ ‫והיה‬ ‫הורץ‬ ‫המשחק‬ .‫הנחיתה‬ ‫בזמן‬ ‫יתר‬ ‫תאוצת‬ ‫הסבאלה‬ ...‫הירח‬ ‫פני‬ ‫לכיוון‬ ‫תאוצתה‬ ‫את‬ "‫"מאיטה‬ ‫היתה‬ ‫החללית‬ ‫ואז‬ ,‫לבזבז‬ ‫הביתה‬ ‫מביא‬ ‫והיה‬ ,BSM 6 ‫ששמו‬ ‫עתיק‬ ‫מחשב‬ ‫מתכנת‬ ‫היה‬ ,‫וב‬-‫גרש‬ ‫יוסיף‬ ,‫שלי‬ ,‫בינאריות‬ ‫פקודות‬ ‫שהם‬ ,‫מספרים‬ ,100000111111111111 ‫עם‬ "‫נייר‬ ‫"כרטיסי‬ .‫בטחוני‬ ‫במוסד‬ ‫המידע‬ ‫מערכות‬ ‫במחלקת‬ ,‫תפקידו‬ ‫במסגרת‬ ,‫חישב‬ ‫שהסבאלה‬ ‫לוגי‬ ‫משחק‬...DLM ‫שנקרא‬ "‫"משחק‬ ‫לי‬ ‫וקנו‬ ,‫למחשבים‬ ‫קשור‬ ‫גם‬ ,‫כילד‬ ,‫אני‬ ‫התחלתי‬ ‫כבר‬ ,7 ‫בן‬ ‫כילד‬ ,‫ואני‬ ,‫לתכנות‬ ‫מבוא‬ ‫הינו‬ ,‫הלוגי‬ ‫המשחק‬..‫לימודי‬ ,"MALEV" ‫חברת‬ ‫של‬ ‫למטוס‬ ‫עלינו‬ ‫ואז‬..."‫בסיסיות‬ ‫"תוכנות‬ ‫ולהרכיב‬ ‫לתכנת‬ ‫בגיל‬ ‫ללמוד‬ ‫מתחילים‬ ,‫ברוסיה‬ ‫אבל‬ ,'‫ג‬ ‫כיתה‬ ‫בסוף‬ ‫הייתי‬ .‫לישואל‬ ‫וטסנו‬ ,"‫"ארגנטינה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ,1 '‫ה‬ ‫ובכיתה‬ ...'‫ה‬ ‫לכיתה‬ ‫המשכתי‬ ‫מייד‬ ‫ואז‬ ,7 ‫של‬ ‫ציורים‬ ‫מצייר‬ ‫הייתי‬ .‫מילה‬ ‫הבנתי‬ ‫ולא‬ ,‫בשיעור‬ ‫ישבתי‬ ,‫יובל‬ ‫קריית‬ ‫ואמרתי‬ ,"‫המורה‬ ‫"זה‬ ‫שאל‬ ‫ילד‬ ‫ואיזה‬ ,‫גל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הים‬ ‫לחוף‬ ‫שמושלך‬ ,‫אדם‬
 • 11. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 11/259 ,‫המדובר‬ ‫הציור‬ ‫את‬ ‫דווקא‬ ‫ציירתי‬ ‫למה‬ "‫מושג‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ‫"לא‬ ,‫ולמעשה‬ ,"‫"לא‬ ‫תיכנות‬ ‫לחוג‬ ‫הלכתי‬..."‫ת'זמן‬ ‫"להעביר‬ ‫וניסיתי‬ ‫מהסביבה‬ ‫היתעלמתי‬ ‫ובסוף‬ ,"‫"זכרוןןן‬ ,"‫משהו‬ ‫"בירבר‬ ‫המורה‬ ‫הקורס‬ ‫ובמהלך‬...BASYC ‫קורס‬ ,‫במתנ"ס‬ ,‫מחשבים‬ ,‫מייד‬ , ‫ואמר‬ .‫אליי‬ ‫פנה‬ ‫ואז‬ ..‫הלוח‬ ‫בכיוון‬ ‫בהיתי‬ ‫קל‬ ‫חיוך‬ ‫עם‬ ‫ואני‬ ‫המדריך‬ ‫הדרך‬ ‫כן‬ ‫)לפני‬ ."PRINT" ‫מדפיסים‬ ‫איך‬...‫לשיעור‬ ‫מקשיב‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫הייתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,(CGA-‫ה‬ ‫ומסך‬ ,XT-‫ה‬ ‫מקלדת‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ,P^ ‫ללחוץ‬ ‫שצריך‬ ‫ואללה‬ ‫ואמרתי‬...‫ידני‬ "PRINT" ,‫הקליד‬ ,‫ליידי‬ ‫שישב‬ ,‫שלי‬ ‫האח‬ ‫ואז‬ ,‫בטוח‬ ..‫פשוט‬ ‫להקליד‬ ‫שאפשר‬ ‫לומר‬ ‫קודם‬ ‫יש‬... P^-‫ה‬ ‫למה‬ ‫אז‬...‫להקליד‬ ‫פשוט‬ ‫אפשרי‬ ‫"דנדוש‬ ‫לשם‬ ‫שעונה‬ ‫ילדון‬ ,‫בכיתה‬ ‫ילדון‬ ‫פגשתי‬ ‫ואז‬ ,‫היתסתיים‬ BASYC ‫שיעור‬ ‫שלמעשה‬ ,DAYZY ‫כלבה‬ ‫עם‬ ,PROPOGANYZER-‫ב‬ ‫שמדובר‬ ‫הוכחתי‬ ‫ולימים‬ ,"‫אב‬-‫מו‬ ‫שיעור‬ ‫לי‬ ‫העביר‬ ‫אז‬...‫מין‬ ‫ופקטיביציית‬ ,‫מיזנדריה‬....‫אב‬-MATHER ‫שמו‬ ,‫בקלסר‬ ‫תייקתי‬ ‫ואז‬...‫קל‬ ‫שמיים‬....‫קל‬ = ‫שמאלנות‬...‫=קל‬PUSS...‫קל‬-‫בפס‬ ‫והוציא‬ ,"‫השיעור‬ ‫תמורת‬ ‫מינית‬ ‫הנאה‬ ‫"טובת‬ ‫רצה‬ ,‫דנדוש‬..‫שיעור‬ ‫ועוד‬ ‫שיעור‬ ‫אונן‬ ‫דנדוש‬ ‫שאז‬ ‫כנראה‬ ..‫במחשב‬ ‫עוסק‬ ‫שהייתי‬ ‫בזמן‬ ,‫לאונן‬ ‫והחל‬ ‫ת'זיין‬ ‫אלא‬ ,‫שרצה‬ ‫כפי‬ ,"‫"מחשבים‬ ‫לאיש‬ ‫הפך‬ ‫לא‬ ‫ובסוף‬ ,‫מידע‬ ‫לאיבוד‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ,‫ואמרתי‬ ‫מהמחשב‬ ‫קמתי‬...MERCHANT... COMMERJLIZER ...‫ת'עצמו‬ ‫שמכר‬ ‫איש‬ ‫רק‬ ‫ניסה‬ ‫דנדוש‬ ,‫אפורה‬ ‫וגופייה‬ ,‫המורדות‬ ‫המכנסיים‬ ‫עם‬ ‫ואז‬ !!!‫מייד‬ ‫היתלבש‬ ‫"אצטרך‬ ,‫לעצמו‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫כאילו‬ ,‫מינו‬ ‫איבר‬ ‫בכיוון‬ ‫נשיקה‬ ‫תנועת‬ ‫לעשת‬ ‫וחזרתי‬ , ‫להשתין‬ ‫הלכתי‬...‫היתלבש‬ ‫ולא‬ ,‫דנדוש‬ ‫לעצמו‬ ‫לחש‬ ,"‫אותך‬ ‫להלביש‬ ,‫ייתכן‬ ‫לא‬ ‫ואמרתי‬ ..."‫"שפיך‬ :‫אמר‬ "!?‫זה‬ ‫"מה‬ ‫אמרתי‬ .‫במחחטה‬ ‫גמר‬ ‫כשדנדוש‬ ‫אמר‬ , ‫שפיך‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ !!!!‫סמחטה‬ ‫זה‬ ,‫שפיך‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫שפיך‬ ‫אין‬ ‫עוד‬ ‫שלך‬ ‫בגיל‬ ‫דנדוש‬....‫ש"ח‬ 150 ‫תמורת‬ ,(‫כמובן‬ ‫)קטינה‬ ‫לזונה‬ ‫הלכתי‬ ‫אפילו‬ ‫ואני‬ ,‫הדנדוש‬ ‫עוד‬...‫לגעת‬ ‫שאפשר‬ ‫קטנים‬ ‫ציצים‬ ,‫כיף‬ ‫היה‬ ? ‫היה‬ ‫ואיך‬ ,‫ושאלתי‬ ,‫אקנא‬ ‫שאני‬ ‫ניסה‬ ‫פומפה‬ ‫ולקח‬ ,‫היד‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫ועיקמתי‬ ,‫ההיאבקותי‬ ‫בקטע‬ ‫קצת‬ ‫דנדוש‬ ‫עם‬ ‫רבנו‬ ‫אפילו‬...‫שנכנע‬ ‫עד‬ ‫בכוח‬ ‫ולחצתי‬ ,‫בצווארו‬ ‫תפסתי‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫להרביץ‬ ‫והחל‬ ‫היסס‬ ‫לא‬ ‫דנדוש‬ ‫אבל‬ '‫ה‬ ‫בכיתה‬ ‫היינו‬ ‫)אנחנו‬ ‫מנטרה‬ ‫לגבי‬ ‫קטן‬ ‫ציוץ‬ ‫שמעתי‬ ‫והולך‬ ,‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫שלא‬ ‫מתנהג‬ ‫כמובן‬ ‫בעודו‬ ,‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫ילדים‬ ‫על‬ ‫והיתלונן‬ ‫עברתי‬ ‫לבסוף‬.....‫העליון‬ ‫העשירון‬...('‫ה‬ ‫בכיתה‬ ‫רק‬ ‫שהוא‬ -‫קטינות‬ ‫לזונות‬ ‫מר‬...‫אב‬ MATHER "‫מר‬-‫"עו‬ ‫ששמו‬...‫הקלקלן‬ ...‫זאב‬ ‫לפסגת‬ ‫ונסעתי‬ ,‫שכונה‬ ‫במקרה‬ ‫היה‬ ,‫והפיקטיביזטור‬ ,‫השקרן‬...I WILL SAY: MATHER=FATHER ,‫שמאלני‬ ‫הכין‬ ,‫אב‬ MATHER-‫ה‬ ,‫המופע‬ ‫לאחר‬ ,‫מהחדר‬ ‫שירדנו‬ ...‫המאמץ‬ , ‫דנדוש‬ ‫אב‬ ‫נקניקייה‬ ‫טעמתי‬ ‫לא‬ ‫זמן‬ ‫"הרבה‬..."‫"פלאפל‬ ‫ולנו‬ ,‫נקנקייה‬ ‫לעצמו‬ .‫אוכל‬ ,‫ולדעתי‬ ,(‫דהאז‬ ‫מילה‬ ‫ברית‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שלי‬ ‫)לציין‬ ,‫אב‬-MATHER ,‫אמר‬ ,"‫שכזאת‬ ‫פעם‬ ‫הגעתי‬..."‫יותר‬ ‫שמאלני‬ ‫"אוכל‬ ‫אכלנו‬ ‫ואנחנו‬ ,‫חמדנות‬ ‫משום‬ ‫היתקיימה‬ ‫הביטוי‬ ‫לעומת‬ ,"THIZ REZTAURANT IZ VERY BALLZ" ‫אמרה‬ ‫ומוריקקית‬ ,‫למסעדה‬ ‫תמימים‬ ‫והם‬ ,‫אזרחים‬ ‫זה‬ "BALLZ" ‫משמע‬ ,THIZ REZTAURANT IZ VERY PRICKY" ‫"שלא‬ ‫גורמת‬ ‫והממשלה‬ , ‫זזזזזזזזזזזזזין‬ ‫וזה‬ ,‫ממשלה‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫עריצים‬ ‫ולא‬ ‫כאשר‬ ‫זה‬ ,‫קפיטליזם‬ .....‫צדק‬ ‫יש‬ ‫ואז‬ ,"‫זדונית‬ ‫תמיד‬ ‫"ממשלה‬...."‫חינם‬ ‫"אין‬ ‫כי‬ ,‫ועובדים‬ ‫ועובדים‬ ,‫אזרחים‬ ‫מנטר‬ ‫זה‬ ,‫וסוציאליזם‬ ,‫חינם‬ ‫אין‬ ‫את‬ ‫קנינו‬ ...‫חפיף‬ ‫אז‬ ,‫עובדים‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ,"‫בזבוז‬ ‫להיתקיים‬ ‫ועלול‬ ‫זדון‬ ‫המסך‬ .‫הכללה‬ ‫במרכז‬ ,ARE ( Я-YA-YOU) BELLE" ‫בחנות‬ ,XT .‫הראשון‬ ‫המחשב‬ ‫ואחר‬ ,"PRINCE" ‫במשחק‬ ‫שיחקנו‬...‫דהאז‬ ‫מהפכני‬ ‫היה‬ ,‫צבעים‬ 256 ‫עם‬ ,VGA ,"‫"הרפתקאות‬ ‫משחקי‬ ‫נתן‬ ‫דנדוש‬ ‫וגם‬ "GOLDEN AXE", "DOUBLE DRAGON" ‫כך‬ LARRY LAFFER, MENTAVOZ QUEST, THE ICE-MAN ZUBMARYNE, SPACE" ‫כגון‬ YOUR COMPUTER IZ" ‫אומר‬ ‫שהיה‬ ‫ווירוס‬ ,‫אנטיבירוז‬ ‫היה‬ ‫וגם‬ ,‫ועוד‬ "QZT ‫תוכנות‬ ‫כבר‬ ‫כותב‬ ‫היה‬ ,‫בורוסיק‬ ,‫שלי‬ ‫אח‬ ...."‫מסטול‬ ‫"המחשב‬ ,"ZTONED ‫מאד‬...‫תחת‬ ‫או‬ ‫פה‬ ‫)זה‬ Q-‫ו‬ ,QTXT ‫בתוכנת‬ ‫סיפורים‬ ‫כתבתי‬ ‫ואני‬ ,++C-‫ו‬ ,C ‫בשפת‬ ‫תוכנות‬ ‫לכתוב‬ ‫התחלתי‬ ‫אני‬ ‫גם‬ ‫ואז‬ ...(SHT SHHTTTT ‫שטות‬ ‫שטות‬ ,‫מצחיק‬ ‫משחק‬ .LEBANN ‫ששמו‬ ‫משחק‬ ‫ובניתי‬...BORIZ-LAND - C ‫בסביבת‬ ...C ‫בשפת‬ ‫התחלתי‬ ‫ואז‬....(‫בצבא‬ ‫לשרת‬ ‫על‬ ‫)חלמתי‬....‫צה"ל‬ ‫מוצבי‬..‫צבאי‬ ‫זטרטגייה‬ ‫היינו‬ ‫ואז‬ ....‫לצ'ט‬ ‫הלכתי‬...‫ואינטרנט‬ ,‫קולי‬ ,MODEM ‫וקניני‬...JAVA ,(‫)עתודה‬ ,‫יד‬ ,‫יג‬ ‫אחרי‬ ‫היתגייס‬....‫לצבא‬ ‫הלך‬ ‫ובורוזיק‬ ,DUNE 2 ‫משחקים‬ ...‫מחשבים‬ ‫וכמתכנת‬ ,(‫תנועה‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫ביהודונות‬ ‫הרוח)כי‬ ‫חיל‬ ,AIR-‫ה‬ ‫לחיל‬ ‫הקריירקה‬ ‫את‬ ‫החל‬ ‫ובורוזיק‬ ,‫בטקטק‬ ,‫ג'וב‬ ‫והציע‬ ‫המילואימניק‬ ‫הגיע‬ ‫ואז‬ ‫גיבוש‬ ‫עברתי‬ ,‫גבעתי‬ ‫פלנ"ט‬ .‫לגבעתי‬ ‫היתגייסתי‬ ,‫אני‬ ‫אבל‬ ...‫מקומבינה‬ ‫ועליתי‬ ,‫מתקדם‬ ‫אימון‬ ,‫טירונות‬ ‫וסיימתי‬ ‫להיתקבל‬ ‫והצלחתי‬ ,‫יח"טיות‬ ,‫לעברי‬ ‫עפו‬ ‫וטולרים‬ ,‫גיבוי‬-‫ברזל‬ ‫כמק"לריסט‬ ,(‫)לבנים‬ ‫לבנון‬ .‫דר‬ ,‫לדלעת‬ ‫לקפוץ‬ ‫לי‬ ‫אמרו‬ ‫ואז‬...‫שאגה‬ ‫קול‬ ‫ומשמיע‬ ‫שעף‬ ‫בטולר‬ ‫ובהיתי‬ ‫מהמוצב‬ ‫והצצתי‬ ‫כעבור‬ ,‫ואז‬ ,‫וקפצתי‬..‫מדידה‬ ‫מכשיר‬ ‫על‬ ‫פלזטיק‬ ‫קופסת‬ ‫ולשים‬ ‫קדימה‬ ‫מהמוצב‬ ‫שיר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫כתבתי‬ ‫אפילו‬ ...‫שעמדתי‬ ‫איה‬ ‫ביכוון‬ ‫טיל‬ ‫ירי‬ ‫היה‬ ,‫דקות‬ ‫שם‬ ,HIZ BALLLA ‫שמחבל‬ ‫כמובן‬ ,‫והמשמעות‬ ,"‫בעיניים‬ ‫למוות‬ ‫"היסתכלתי‬ ...‫בקרוב‬ ‫מתכנן‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫שלמות‬ ‫כמובן‬ ‫אבל‬ ....‫מוות‬ ‫לי‬ ‫וייחל‬ ,‫הצלב‬ ‫את‬ ‫עליי‬ ‫לבסוף‬ ‫אבל‬ ‫שמאלנות‬ ‫שהפגינה‬ ,‫בקקדמיה‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫והתחלתי‬ ,‫מהצבא‬ ‫יצאתי‬
 • 12. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 12/259 ‫והקים‬ ,‫שטות‬ ‫להשריץ‬ ‫החל‬ ,‫בורוסיק‬ .‫מסטר‬ ‫התחלתי‬ ‫ואפילו‬ ,1 ‫תואר‬ ‫סיימתי‬ ‫בבית‬ ‫שהתה‬ ‫בינתיים‬ ‫)סבתאלה‬ "SECURE THE DYMENSYA" ..."‫טקטק‬ ‫"חברת‬ ‫כמובן‬..ZECURE LM...LONYA MAMA ‫נקרא‬ ‫המוצר‬ ‫ואז‬....(‫דימנזיה‬ ‫עם‬ ‫זקנים‬ ‫נופרך‬ ‫שלא‬ ‫וכך‬ ,‫בחיים‬ ‫שלנו‬ ‫הקוד‬ ‫להגת‬ ‫נרתם‬ ,‫ובורוסיק‬ ,‫כאוס‬ ‫שהדימנזיה‬ ‫מדבר‬ ‫לא‬ SECURE LM-‫שה‬ ‫וכנראה‬...REVERSE ENGNEERING ‫אסור‬....‫בטעות‬ ,‫מחשבים‬ ‫מתכנת‬ ‫בתור‬...‫בחברה‬ ‫עבדתי‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ‫כך‬ ‫או‬ ‫כך‬ ....‫סיגריות‬ ‫על‬ ...61262-02-19....‫קפלוץ‬ ‫המכונה‬ ,‫ארון‬ ‫קקקפלאן‬ ‫במעבדת‬ ‫מסטר‬ ‫כסטודנט‬ ‫תיקפקדתי‬ ‫גם‬ ‫ובדרך‬ ...‫הפוטוסינטזה‬ ‫ניסויי‬ ‫את‬ ‫מריץ‬ ‫שאני‬ ‫בזמן‬ ‫אתכנת‬ ‫שאני‬ ,‫לפטופ‬ ‫לי‬ ‫קנה‬ ‫בוריסיק‬ "‫"אדריכלות‬ ‫לחוג‬ - ‫ואני‬ .‫בוטניקה‬ ‫לחוג‬ ‫הלך‬ ‫ברוסיה‬ ‫שבורוסיק‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ,(‫התיכוניות‬ ‫)כיתות‬ ‫קומסומול‬ ‫בבית‬ ‫הלך‬ ‫בורוסיק‬..."‫ציור‬ ‫"חוג‬ ‫למעשה‬ ‫שהיה‬ ‫ובורוסיק‬ ,‫צמחים‬ ‫של‬ ,‫בולים‬ ‫לי‬ ‫והיה‬ .(‫היסודיות‬ ‫)כיתות‬ ‫פיונרים‬ ‫בית‬ - ‫ואני‬ ‫ולבסוף‬ ,‫אפור‬ ‫היה‬ ‫אהבתי‬ ‫שאני‬ ‫שלי‬ ‫הצבע‬ .‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫בולים‬ ‫לו‬ ‫היה‬ ‫וגם‬ .‫צמח‬ - ‫סלק‬ ..‫סלק‬ - ‫ואני‬...‫אפורה‬ ‫כומתה‬ ‫עם‬ ‫בחיל‬ ‫שירת‬ ‫בורוסיק‬ ,‫אפור‬ ‫חתול‬ ‫ולקחתי‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫רציתי‬ ...‫אפונה‬ - ‫ובוריס‬...‫קישוא‬ ‫גידלתי‬ ‫שבורוסיק‬ ‫השטות‬ ‫בדיוק‬ ‫וזה‬ "‫"קטיה‬ ‫ששמה‬ "‫אפורה‬ ‫"חתולה‬ ‫ברוסיה‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ‫לי‬ ‫וניתן‬ ,"‫"בלויק‬ ‫נקרה‬ ,‫שלנו‬ ,‫האוגר‬..‫קרנינה‬ ‫נקראתה‬ ‫שלימים‬...‫פגש‬ ‫אחר‬...NULLYA (‫צועניה‬ ‫)כנראה‬ ‫שטות‬ ‫ועוד‬ ,"LUDA" ‫שנקראתה‬ ,‫מהכיתה‬ ‫שטות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לצייר‬ ‫היה‬ ‫ואפשר‬ ,‫הצעיר‬ ‫"הדיזייננר‬ ‫משחק‬ ‫לי‬ ‫היה‬ ‫ואז‬..."‫לא‬ YOU" ‫היה‬ ‫כך‬ ...‫במעבדתו‬ ‫אעבוד‬ ‫שאני‬ ‫רוצה‬ ,‫בוטניקה‬ ‫מרצה‬ ‫ופתאום‬ ..."‫מכוניות‬ ‫ולקמבן‬ ,‫שלי‬ ‫הצבע‬ ‫ואז‬..."‫"אפור‬ ‫והסרט‬ ‫חינוך‬ ‫בחיל‬ ‫שירתה‬ ‫השטות‬ ‫במקרה‬ ,‫כי‬ ‫זה‬ ‫ואז‬...‫וטיצי'נקה‬ ,‫ופסטיק‬ ,‫בוטניקה‬ ‫וחוג‬ ,‫הבורוזיק‬ ‫וכומתת‬ ,‫אפור‬ ‫והחתול‬ ,‫חוזר‬ ,‫בגננות‬ ‫והיתעסקנו‬ ‫צמחים‬ ‫אהבנו‬ ‫גם‬..."‫"בוטניקה‬ ‫למחזר‬ ‫אפשרי‬ ‫כי‬ ,‫צדק‬ ‫לי‬ ‫היה‬ .‫קצת‬ ‫חקלאים‬ ‫בתור‬ ‫ועובדים‬ ‫נוסעים‬ ‫היינו‬...THE SADOVODZTVO ,‫שדה‬ ‫תות‬ :‫פירות‬ ‫ואפילו‬ ‫סלט‬ ‫צמחי‬ ‫מצמיחים‬ ‫והיינו‬ ,‫קטנה‬ ‫אדמה‬ ‫חלקת‬ ‫תמיד‬ ‫צמחים‬ ...‫כמובן‬ ‫אפונה‬...‫ועוד‬ ‫אדמה‬ ‫תפוח‬ ,‫פטרוזיליה‬ ,‫שום‬ ,‫בצל‬ ‫ואפילו‬ ,‫עיתון‬ ‫את‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ THE NATURE ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ .‫יערות‬ ‫גם‬ ,‫אהבתי‬ ‫התעשייתי‬ ‫הרעל‬ ‫וחברת‬ ,‫הקפיטליזם‬ ‫בגלל‬ ‫בקלות‬ ‫לומר‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ "‫"טבע‬ ‫המילה‬ ‫את‬ ‫וחברה‬ ,‫והצמחים‬ ‫החיים‬ ‫לבעלי‬ ‫שייך‬ ‫הטבע‬ ...‫שאהבתי‬ ‫המילה‬ ‫על‬ ‫שהישתלטה‬ ‫)לדאטה‬...‫שנאה‬ ‫וגורמת‬ ,‫לקונוטצייה‬ ‫מפריעה‬ ‫כי‬ ,‫המילה‬ ‫על‬ "‫"לרכב‬ ‫אמורה‬ ‫לא‬ ‫מסחרית‬ ,2 ‫לבנון‬ ‫מלחמת‬ ‫היה‬ ‫ואז‬ ...(LDATA N NATURE MAGAZYNE ,‫טבע‬ ‫חברת‬ '‫נ‬ ‫שבורוזיק‬ ‫לציין‬ ‫יש‬...8 ‫לצו‬ ‫ונסעתי‬ ,‫בורוזיק‬ ‫אצל‬ ‫חברה‬ ‫עובד‬ ‫בתור‬ ‫ועבדתי‬ ‫שהחברה‬ ‫לאחר‬ ‫אבל‬ ,‫לשעה‬ ‫ש"ח‬ 70 ‫של‬ ‫תשלום‬ ‫והובטח‬ ,"‫תנאיים‬ ‫"הרעת‬ ‫גרם‬ ‫מהפעילות‬ ‫שחזרתי‬ ‫אחרי‬ ‫ואז‬..‫מינימום‬ ‫לשכר‬ ‫עד‬ ‫הוקטן‬ ‫השכר‬ ‫לקשיים‬ ‫נקלעה‬ ‫ולבסוף‬ ,‫פיטורין‬ ‫מכתב‬ ‫לי‬ ‫נתנו‬ ‫ולא‬...‫לעבוד‬ ‫חזרתי‬ ‫לא‬ ,(‫ימים‬ 5) ‫המבצעית‬ .‫ממני‬ ‫סחטו‬ ‫החברה‬ ‫מכירת‬ ‫את‬ ‫מאשר‬ ‫אני‬ ‫כך‬ ‫שלפי‬ ‫החתימה‬ ‫ואת‬ ‫נמרכה‬ ‫החברה‬ ."‫"אחתום‬ ‫ושאני‬ ,"‫אותי‬ ‫ישכח‬ ‫"לא‬ ‫שבורוזיק‬ ,‫והבטיחה‬ ‫ניגשה‬ ‫המאמאשה‬ ‫ואז‬ ,‫גייטז‬ ‫אצר‬ ‫לעבוד‬ ,‫למוריקה‬ ‫נסע‬ ‫בורוזיק‬ ...‫שכח‬ ‫ובורוזיק‬ .‫וחתמתי‬ ‫ועוד‬ ‫מהתפקיד‬ ‫הועף‬ ‫ובורוסיק‬...‫סיימו‬ ‫הפרוייקט‬ ‫את‬ ,‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫כעבור‬ ,‫הרווחתי‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫החיים‬ ‫במהלך‬ ‫אני‬ ....‫במיקרוסופט‬ ‫אגף‬ ‫בעוד‬ ‫עבודה‬ ‫מצא‬ ‫פעם‬ ,‫ולבסוף‬ ..."‫מזהב‬ ‫באמבטיות‬ ‫"שחה‬ ‫שהבורוזיק‬ ‫בזמן‬ ,‫רחוב‬ ‫לן‬ ‫הייתי‬ ‫ואפילו‬ !!!!‫לדאטה‬ ‫מידע‬ ‫מומחה‬...THE PROSTOGRAMM...‫אני‬ ‫גם‬ ‫פרוייקט‬ ‫המצאתי‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫הנוקר‬ ‫סיפור‬ ‫בדופן‬...‫המ"קלריסט‬ ‫בתפקיד‬ ‫שירתתי‬ ,(‫)לבנים‬ ‫לבנון‬ .‫בדר‬ ,‫בדלעת‬ ‫כשהייתי‬ ,‫טילים‬ ‫מבחינת‬ ‫מסוכנת‬ ‫הכי‬ ‫הדופן‬ ‫זה‬ ...‫דרום‬ ‫לכיוון‬ ‫הפונה‬...‫השמאלי‬ ‫למיוערת‬ ‫מתחת‬ ..."‫"המיוערת‬ ‫שנקרא‬ ,‫קטן‬ ‫ליער‬ ‫פונה‬ ‫שהדופן‬ ‫כך‬ ‫ומבחינת‬ ‫בערוץ‬ ‫לעלות‬ ‫עלולים‬ ,"‫"נבטייה‬ ‫מכפר‬ ‫שיוצאים‬ ‫והמחבלים‬ ,‫קטן‬ ‫נחל‬ ‫ערוץ‬ ‫יש‬ ‫נ"ט‬ ‫מערכת‬ ‫המחבלים‬ ‫הציבו‬ ‫ואז‬.."‫"במה‬ ‫ששמו‬ ,‫קטן‬ ‫מישור‬ ‫לתחילת‬ ‫עד‬ ‫הנחל‬ ‫בשמירה‬ ‫עמד‬ ‫בעמדה‬ ."‫שמאל‬ ‫"שג‬ ‫שקראתה‬ ‫בעמדה‬ ‫טיל‬ ‫ירי‬ ‫וביצעו‬ ,1 ‫עורב‬ ‫מסוג‬ ,‫היתבדחתי‬ ‫אפילו‬...‫היתאדתה‬ ‫וכסדתו‬ ,‫ראשו‬ ‫את‬ ‫איבד‬ ‫החייל‬ ‫אותו‬ ‫ואז‬..‫חייל‬ ‫המשפחה‬ ‫ואז‬ ,‫הקסדה‬ ‫על‬ ‫להיזדכות‬ ‫אפשר‬ ‫"אי‬ ‫שכביכול‬ ,‫שחור‬ ‫הומור‬ ‫בדיחת‬ ,‫תרגיל‬ ‫היה‬ ,‫ובתחילתו‬ ,‫הקו‬ ‫בסוף‬ ‫שקרה‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬..."‫מט"ש‬ ‫לעלות‬ ‫צריכה‬
 • 13. 5/3/2021 462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM file:///C:/Sefer2/Dohot/KARTINKAZ1921905/462KARTINKAZ1921905_03_05_2021_21_57.HTM 13/259 ‫מקנה‬ ‫עלה‬ ‫לבן‬ ‫ועשן‬ ‫עמום‬ ‫רעש‬ ‫שמעתי‬ ‫הירי‬ ‫במהלך‬ ,‫לפתע‬ .‫מק"לר‬ ‫ירי‬ ‫שכלל‬ ‫בפירוש‬ ‫ונאמר‬ ,‫בטירונות‬ ‫שעברתי‬ ‫המ"קלריסטים‬ ‫בקורס‬ ‫מהר‬ ‫נזקרתי‬...‫המקל"ר‬ ‫תקוע‬ ‫אלא‬ ,‫מהקנה‬ ‫יצא‬ ‫שלא‬ ‫רימון‬ ‫משמעותו‬ ‫מהקנה‬ ‫ועשן‬ ‫עמום‬ ‫"רעש‬ ‫בדיוק‬ ‫הרימון‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫שיש‬ ‫אלא‬ ,‫רימון‬ ‫עוד‬ ‫לירות‬ ‫אסור‬ ‫כמובן‬ ‫ואז‬.."‫באמצע‬ ‫ומהרסיסים‬ ‫מתפוצץ‬ ‫היה‬ ‫הקנה‬ ‫רימון‬ ‫עוד‬ ‫יורה‬ ‫הייתי‬ ‫אם‬ ,‫ובכלל‬ ,‫מהקנה‬ ‫לעמדה‬ ‫לעבור‬ ‫אפשר‬ ‫אם‬ ‫קצין‬ ‫שאלתי‬ ‫אז‬ ...‫נהרג‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫נפצע‬ ‫הייתי‬ ,‫כמבקר‬ ,‫בסוללות‬ ‫שהיסתובב‬ ,‫בכיר‬ ‫קצין‬ ‫היה‬ ,‫הקצין‬ .‫שמאל‬ ‫מאג‬ ,‫לייד‬ ‫מאשר‬ ‫לא‬ ,‫אמר‬ ‫ואז‬...‫הס"מפ‬ ‫כלפי‬ ,‫פניתי‬ ‫ואז‬ .‫שלי‬ ‫למפקד‬ ‫אפנה‬ ‫שאני‬ ‫ואמר‬ ‫לירות‬ ‫שיש‬ ‫אלא‬ ,"‫מהקנה‬ ‫ועשן‬ ‫עמום‬ ‫"רעש‬ ‫כזה‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ,‫עמדה‬ ‫מעבר‬ ‫שום‬ ‫אז‬...‫השיב‬ ‫ולא‬ .‫קנה‬ ‫פיצוץ‬ ‫יהיה‬ ,‫אסור‬ :‫אמרתי‬ .‫ת'שכל‬ ‫לזבל‬ ‫ולא‬ ‫הלאה‬ ,‫שמע‬ ,‫אמר‬ ‫המ"פ‬ ‫ואז‬ ,"‫פקודות‬ ‫מסרבים‬ ‫"חיילים‬ ‫ואמר‬ ,‫למ"פ‬ ‫פנה‬ ‫הקצין‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫יש‬ ‫מצב‬ ‫ובכל‬ ,(‫המ"קלר‬ ‫)לגבי‬ ,‫סיכונים‬ ‫לוקחים‬ ‫ולא‬ ‫תרגיל‬ ‫זה‬ ‫ומצאו‬ ‫המקל"ר‬ ‫את‬ ‫לקחו‬ .‫בקנה‬ ‫רימון‬ ‫ויש‬ ,‫צודק‬ ‫החייל‬ ‫אם‬ ‫באשר‬ ‫להוכיח‬ ‫המפקד‬ ‫אפילו‬ ...‫ויודח‬ ,‫יותר‬ ‫יפקד‬ ‫לא‬ ,‫שהסמ"פ‬ ,‫אמר‬ ,‫המ"פ‬ .‫הרימון‬ ‫את‬ ,"?‫הכתפיים‬ ‫על‬ ‫דרגות‬ ‫לך‬ ‫אשים‬ ‫אני‬ ‫רוצה‬ ‫"אתה‬ ,‫אמר‬ ,‫לחמ"ל‬ ‫שהיתקרבתי‬ ,‫שלי‬ ,‫נשפט‬ ‫המפקד‬ ,‫מהמוצב‬ ‫כשירדנו‬.."‫שם‬ ‫"לא‬ ‫ואז‬ ,"‫בטח‬ ‫"כן‬ ‫מייד‬ ‫ואמרתי‬ 4-‫ב‬ ‫"בוגר‬ ‫חייל‬ ‫מיטת‬ ‫על‬ ‫ישבתי‬ ‫ואז‬ .‫שנאה‬ ‫והביע‬ ‫בפלוגה‬ ‫ועמד‬ ,‫והודח‬ ‫מהמיטה!!!!!!החייל‬ ‫לי‬ ‫תעוף‬ ,‫צ'ונג‬ ‫אמר‬..‫עליי‬ ‫נקר‬ ‫ובמופגן‬ ‫נשק‬ ‫לקח‬ ‫ואז‬ ,"‫חודש‬ ‫מחלת‬ ‫בגין‬ ‫גימלים‬ ‫ביקש‬ ‫פעם‬ ‫שאפילו‬ ,‫רוסי‬ ‫שמאלן‬ ‫והוא‬ ,"‫"אנטון‬ ‫לו‬ ‫קראו‬ ‫גם‬ ‫החייל‬ ...‫לחובש‬ ‫שרץ‬ ‫עד‬ ,‫בולבולו‬ ‫על‬ ‫היתפשטה‬ ,‫זיווה‬...‫שתפס‬ ‫מין‬ ,‫החיילים‬ ‫לאחד‬ ‫צעק‬ ‫אז‬ ,‫בעזה‬ ‫בבניין‬ ‫ירי‬ ‫ארוע‬ ‫החל‬ ‫כאשר‬ ‫כאינפנטיל‬ ‫היתנהג‬ ‫לבסוף‬..‫קטנה‬ ‫מצלמה‬ ‫והשליך‬ ,"‫בחמאס‬ ‫נלחם‬ ‫שאני‬ ‫איך‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫צלם‬ ‫"בוא‬ ‫שאתקשר‬ ‫ביקש‬ ‫במשמרת‬ ‫חייל‬ ‫היה‬ ,‫אנטון‬ .‫ומר‬ ,‫נגמ"ש‬ ‫משמרת‬ ‫מפקד‬ ‫הייתי‬ ‫כאשר‬ ‫ואז‬...‫להפחיד‬ ‫בכדי‬ ‫סתם‬ ,‫מבצעית‬ ‫בפעילות‬ ‫נהרג‬ ‫שהוא‬ ‫ואגיד‬ ,‫ברוסיה‬ ‫שלו‬ ‫החברה‬ ‫עם‬ ‫"שחצני‬ ‫הישתחררו‬ ‫ואז‬....‫בפלוגה‬ ‫היה‬ ‫רוסי‬ ‫שמאלני‬ ‫כזה‬...‫היתנצל‬ ,‫שהאמינה‬ .‫צ'ונג‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫בכלל‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫לי‬ ‫שאמרו‬ ,‫האנשים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ,"98 '‫אוג‬ ‫ששמו‬ ‫בכתיב‬ ‫"נעזרים‬ ‫היו‬ ‫בסינית‬ ‫עבדים‬...‫בסינית‬ "‫"עבד‬ ‫משמעותו‬ ‫המושג‬ ‫וותיקנות‬..TRADYJNL ‫וותיקים‬ ‫והכי‬ ,MANDARYN ‫וותיקים‬ ‫והיות‬ ,PIN= YN .‫וותיקננות‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ,‫גבעתי‬ ‫עורב‬ ‫וותיקנות‬ ‫סינים‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ ‫ש"ח‬ 24 ‫במחיר‬ ‫בירה‬ .‫מנטבוזים‬ ‫רכב‬ ,‫פתאום‬ ‫ואז‬..‫ש"ח‬ 24 ‫במחיר‬ ‫בירה‬ ‫שרכשתי‬ ‫לאחר‬ ,‫ברחוב‬ ‫הלכתי‬ ‫ביקש‬....‫מולי‬ ‫וניגש‬ ,‫רכב‬ '‫ת‬ ‫עצר‬ ,"‫טון‬N ‫וב‬-‫"קלמנ‬ ‫בשם‬ ,‫צ'ונג‬ ‫מנטבוז‬ ,INDUZTRYAL TABLET LITTLE TABLE COMPUTER ‫במכשיר‬ ‫אוחז‬ ‫בעודו‬ ,‫ז‬.‫ת‬ .‫ומחרימן‬ ,‫הסגורות‬ ‫פחיות‬ 3-‫ה‬ ‫את‬ ‫לוקח‬ ‫וגם‬ ,‫הבירה‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫שופך‬ ‫אני‬ ‫אומר‬ ‫ואז‬ ‫חוקי‬ ‫זה‬ ‫וגם‬...‫מכולת‬ ‫מצרכי‬ ‫לגנוב‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ !?‫זכות‬ ‫באיזה‬ ,‫אמרתי‬ ,‫קדימה‬ ‫נסעו‬ ‫שהם‬ ‫בגלל‬ ‫לשתות‬ ‫שישבתי‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫שלא‬ .‫בחוץ‬ ‫אלכוהול‬ ‫לשתות‬ ,‫ממני‬ ‫רחוק‬ ‫לא‬ ‫ישב‬ ,‫ג'ינג'י‬ ‫חתולתול‬ .‫מנטבוזים‬ ‫אחרי‬ ‫ללכת‬ ‫רציתי‬ ‫ולא‬ ,‫רעש‬ ‫"תעשה‬ ‫שאתה‬ ,‫חושד‬ ‫אני‬ :‫אמר‬ ‫ואז‬...‫היתיישבתי‬ ‫למה‬ ‫סיבה‬ ‫עוד‬ ‫והוא‬ ‫כמובן‬ ...‫ת'אלכוהול‬ ‫להחרים‬ ‫החלטתי‬ ,"‫החשד‬ ‫סמך‬ ‫"על‬ ‫ולכן‬ ,"‫תשתה‬ ‫אם‬ ‫"חשד‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫לתקוף‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫כי‬ ,‫כמובן‬ ,‫חוק‬ ‫ועבירת‬ ,‫בהיתפלות‬ ‫שמדובר‬ ‫ואז‬ ,‫הבית‬ ‫עד‬ ‫אותי‬ ‫תלווה‬ ‫בוא‬ ,‫אמרתי‬..."‫חינם‬ ‫"לא‬ ‫החשד‬ ‫וגם‬ ,"‫בלבד‬ ‫שפכתי‬ ‫ואז‬..‫מייד‬ ‫תבירה‬ ‫ושפוך‬ ,‫מלווה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ :‫אמר‬...‫בירה‬ ‫לבזבז‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫הפחית‬ ‫ואת‬ ,‫הפקדון‬ ‫חוק‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫לזבל‬ ‫פחית‬ '‫ת‬ ‫שאעיף‬ ,‫אמר‬ ‫ואז‬ ,‫ת'בירה‬ ,‫מילה‬ ,‫המושחת‬ ,‫המושתן‬ ‫המנטבוז‬ ‫בכיוון‬ ‫אמרתי‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫אבל‬ ,‫למחזר‬ ‫זכותי‬ ‫המתלונן‬ ‫ריצוי‬ ‫אלא‬ ,‫סתם‬ ‫ולא‬ ‫היתפלות‬...‫במ"חש‬ ‫תלונה‬ ‫להגיש‬ ‫פשוט‬ ‫הלכתי‬ ‫אלא‬ ‫לזרבג‬ ‫הולך‬ ‫ואני‬ ,‫ידי‬ ‫על‬ ‫בביובים‬ ‫הוטבע‬ ‫שגם‬ ,‫מויאל‬ ‫יציק‬ .‫מר‬ ‫המסריח‬ ‫בכלללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל‬...‫המסריח‬ ‫הבן‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫חוצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצפההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה‬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AND FUCK NETANYATTY