SlideShare a Scribd company logo
‫מוצלח‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬ ‫ליצור‬ ‫כיצד‬
‫השנה‬ ‫ראש‬ ‫לקראת‬
‫בשעה‬ ‫יתחיל‬ ‫הוובינר‬11:00+)5(
‫הוובינר‬ ‫תוכן‬
1.‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ‫מקוונת‬ ‫נתינה‬
2.?‫מוצלח‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ ‫מרכיב‬ ‫מה‬
3.‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫חברתי‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬ ‫בניית‬
‫תורמת‬
4.‫והמיידים‬ ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬
‫צומחת‬ ‫דיגיטלית‬ ‫נתינה‬
66%‫בשנת‬ ‫המקוונת‬ ‫בתרומה‬ ‫גידול‬2012
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
‫אינטרנטי‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫בקמפיין‬ ‫העבודה‬ ‫שלבי‬
‫מוצלח‬
1.‫הכנה‬‫שיווק‬ ‫ותוכנית‬ ‫קונספט‬ :
2.‫בנייה‬‫הפרסום‬ ‫וחומרי‬ ,‫הדיוור‬ ,‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ :
3.‫מתמשכת‬ ‫השקה‬‫וקידומו‬ ‫הקמפיין‬ ‫השקת‬ :
‫למתרימים‬ ‫תמיכה‬ ‫ומתן‬ ,‫המתמשך‬
‫מוצלח‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ ‫של‬ ‫אלמנטים‬ :‫קונצפט‬ ‫הכנת‬
1.‫ייחודי/אוריגינלי‬
2.‫מוחשי‬
3.‫השגה‬ ‫וברי‬ ‫קונקרטיים‬ ‫יעדים‬
4.‫דחיפות‬
5.(‫חובה‬ ‫)לא‬ ‫חיובי‬
6.‫שלך‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫לאינטרסים‬ ‫מותאם‬
7.‫תרומה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ – ‫מתנות‬
How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)
‫שיווק‬ ‫תכנית‬
1‫המסר‬ ‫להפצת‬ ‫במיותר‬ ‫האפקטיבי‬ ‫המדיום‬ ‫עדיין‬ :‫דוא"ל‬ .
•:‫רבים‬ ‫והודעות‬ ‫מסרים‬ ‫להכין‬ ‫יש‬
‫הקמפיין‬ ‫בהשקת‬
‫שבוע‬ ‫אחרי‬
4‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫ימים‬
‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫יום‬
7-10‫ימים‬‫אחרי‬‫לתורמים‬ ‫הקמפיין‬ ‫סיום‬
:‫זכרו‬
•‫שונים‬ ‫מסרים‬
•‫בשעה‬ ‫התחשבו‬
•‫מסר‬ ,‫מושך‬ ‫נושא‬ ,‫השולח‬ ‫שם‬‫קצר‬‫אישי‬ ‫פתיח‬ ,‫ולעניין‬
‫חברתית‬ ‫מדיה‬ :‫שיווק‬ ‫תכנית‬
‫פייסבוק‬
•‫כל‬ ‫סטטוס‬ ‫עדכון‬-2 1‫ימים‬
•‫עדכון‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫תמונה‬
•‫לקהל‬ ‫פרסום‬ ,‫תקציב‬ ‫יש‬ ‫אם‬
‫נרחב‬
•:‫מסר‬!‫שתפו‬ ‫שתפו‬ ‫שתפו‬
‫וטוויטר‬ ‫לינקט-אין‬
‫המועד‬ ‫לקראת‬ ‫ותזכורות‬ ‫סטטוסוים‬
‫נ‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬'‫חברתי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬
‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬‫יכול‬ ‫הציבור‬ ‫שבו‬ ‫מעוצב‬ ‫אינטרנטי‬ ‫עמוד‬ :
.‫לעמותתכם‬ ‫לתרום‬
‫חברתי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬:‫לציבור‬ ‫שגורם‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬
‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫בעצמם‬ ‫ולקדם‬ ‫לשתף‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לתרום‬ ‫רק‬ ‫לא‬
.‫והמשפחה‬ ‫החברים‬ ‫מול‬
‫הדינמיקה‬ ‫את‬ ‫משנים‬
‫העמותה‬
‫בעבר‬:‫מהציבור‬ ‫מתרימות‬ ‫עמותות‬
‫הציבור‬
‫העמותה‬
‫העתיד‬:‫למתרימים‬ ‫שלהן‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫הופכות‬ ‫עמותות‬
‫של‬ ‫הקהילה‬
‫העמותה‬
‫הציבור‬
‫חדשות‬ ‫אי-מייל‬ ‫וכתובות‬ ‫תורמים‬ ‫מאגר‬ ‫יוצרים‬ ‫ככה‬
‫לעמותה‬
‫המתרים‬
‫שלו‬ ‫החברים‬
‫העמותה‬
‫שלו‬ ‫לחברים‬ ‫אותו‬ ‫ומפיץ‬ ‫קמפיין‬ ‫יוצר‬
‫החבר‬ ‫של‬ ‫לקמפיין‬ ‫תורמים‬ ‫החברים‬
‫שלהם‬
‫חבר‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫התורם‬
‫ומתרים‬ ‫קהילה‬
‫מאגר‬ ‫יוצרת‬ ‫העמותה‬
‫ומטפחת‬ ‫חדש‬ ‫תורמים‬
‫הקשר‬ ‫את‬ ‫איתם‬
‫ויראלי‬ ‫קידום‬
‫המתרים‬
‫שלו‬ ‫החברים‬
‫שלהם‬ ‫חברים‬
‫ומייל‬ ‫טוויטר‬ ,‫פייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫מפיץ‬
‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫מפיצים‬ ‫שלהם‬ ‫החברים‬
‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫וחבריהם‬ ‫האלה‬
‫החבר‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫קיר‬ ‫דרך‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫חברתיים‬ ‫קמפיינים‬
‫תורמת‬
•‫קמפיין‬ ‫ליצור‬ ‫ניתן‬ ,‫המערכת‬ ‫של‬ ‫הידידותי‬ ‫האשף‬ ‫דרך‬
.‫לתרום‬ ‫יוכל‬ ‫שלכם‬ ‫הציבור‬ ‫שדרכו‬ ,‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫אינטרנטי‬
•‫ולקדמו‬ ‫לקמפיין‬ "‫"להצטרף‬ ‫לציבור‬ ‫מאפשרת‬ ‫גם‬ ‫המערכת‬
.‫שלהם‬ ‫לציבור‬ "‫"חברתית‬ ‫בצורה‬
‫קמפיין‬‫תת-קמפיין‬
– ‫שלהם‬ ‫במטבע‬ ‫תורמים‬ ‫אנשים‬17‫מטבעות‬
‫במס‬ ‫לזיכוי‬ ‫ניתנות‬ ‫בריטי‬ ‫ובפאונד‬ ‫ארה"ב‬ ‫בדולר‬ ‫תרומות‬
‫צרפתית‬ ,‫עברית‬ ,‫אנגלית‬ – ‫רב-לשונים‬ ‫קמפיינים‬
,‫אשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫באמצעות‬ ‫לתרום‬ ‫ניתן‬PayPal‫התורמים‬ - ‫בנקאית‬ ‫והעברה‬ ,‫שיק‬ ,
-‫ב‬ ‫שמשתמשות‬ ‫לעמותות‬MYSITE‫לוגו‬ ‫כולל‬ ‫הארגון‬ ‫ע"י‬ ‫חתום‬ ‫מיידי‬ ‫דוא"ל‬ ‫יקבלו‬
‫בשקלים‬ ‫לתרומות‬ ‫דיגיטלית‬ ‫קבלה‬Invoice4U
-‫מ‬ ‫ישירות‬ ‫שלכם‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫ייבאו‬ - ‫שלנו‬ ‫הדוא"ל‬ ‫מערכת‬Outlook‫או‬
Gmail‫)כך‬ ‫תרם‬ ‫דוא"ל‬ ‫שלחתם‬ ‫אליהם‬ ‫מהאנשים‬ ‫מי‬ ‫וראו‬ ‫מעקב‬ ‫נהלו‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬
.(‫תרמו‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ ‫לאנשים‬ ‫רק‬ ‫לפנות‬ ‫תוכלו‬ ‫בקמפיין‬ ‫הבאות‬ ‫שבכתבויות‬
‫במערכת‬ ‫וייחודים‬ ‫חשובים‬ ‫מאפיינים‬
‫עלויות‬
‫הינה‬ ‫במערכת‬ ‫שימוש‬‫עלות‬ ‫ללא‬‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫ניתן‬ –
‫מיוחדים‬ ‫ואירואים‬ ‫חגים‬ ,‫למועדים‬ ‫בהתאם‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא‬
‫השנה‬ ‫לאורך‬
:‫בלבד‬ ‫סליקה‬ ‫עמלת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫התשלום‬
5.9%-‫ו‬ ,(‫)ש"ח‬7.8%(‫)מט"ח‬
(‫נוספת‬ ‫עמלה‬ ‫ישנה‬ ‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫מנויות‬ ‫שאינן‬ ‫)לעמותות‬
‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫צוות‬
‫את‬ ‫לקדם‬ ‫יסייעו‬ ‫שלנו‬ ‫התרומות‬ ‫והגיוס‬ ‫השיווק‬ ‫מומחי‬
:‫ע"י‬ ‫שלכם‬ ‫התומכים‬ ‫בקרב‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬
•‫הקמפיין‬ ‫תכנון‬
•‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫הכנת‬
•‫עד‬ ‫של‬ ‫תפוצה‬ ‫לרשימת‬ ‫דוא"ל‬ ‫הודעות‬ ‫שליחת‬
50,000‫כתובות‬
‫השירות‬ ‫עלות‬ ‫לגבי‬ ‫איתנו‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬
‫והמיידים‬ ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬
1.‫הקונספט‬ ‫את‬ ‫נסחו‬
–) ‫באנר‬ ‫עצבו‬1130x 330.‫ואנגלית‬ ‫בעברית‬ (
–.‫הקמפיין‬ ‫לתיאור‬ ‫טקסט‬
–‫בפייסבוק‬ ‫סטטוס‬ ‫ועדכוני‬ ‫המיילים‬ ‫תוכן‬
–– ‫לתורמים‬ ‫המסר‬‫תרמו‬‫ו/או‬‫הצטרפו‬
1.‫מוכן‬ ‫יהיה‬ ‫האשף‬ ‫כשבוע‬ ‫עוד‬ – ‫קמפיין‬ ‫צרו‬
2.‫ופייסבוק‬ ‫במייל‬ ‫התומכים‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬ ‫התחילו‬
!‫ובהצלחה‬ ‫תודה‬
‫נוספת‬ ‫שאלה‬ ‫לכלל‬ ‫בקשר‬
http://amuta.israeltoremet.org/socialcampaigns
yonatan@israeltoremet.org
tal@israeltoremet.org

More Related Content

Similar to How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)

אודות JRaise
אודות JRaiseאודות JRaise
אודות JRaise
Yonatan Ben-Dor
 
JRaise: Peer to Peer Fundraising
JRaise: Peer to Peer FundraisingJRaise: Peer to Peer Fundraising
JRaise: Peer to Peer Fundraising
Yonatan Ben-Dor
 
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
Yonatan Ben-Dor
 
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוקשיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
Katy Stern
 
facebook - NEXT PHASE
facebook - NEXT PHASEfacebook - NEXT PHASE
facebook - NEXT PHASE
UM Digital Tel-Aviv
 
המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק
המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוקהמדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק
המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק
inforumobile
 
שיווק תיירות ונופש באמצעות פייסבוק המדריך המלא
שיווק תיירות ונופש באמצעות פייסבוק  המדריך המלאשיווק תיירות ונופש באמצעות פייסבוק  המדריך המלא
שיווק תיירות ונופש באמצעות פייסבוק המדריך המלא
inforumobile
 
iPolitics
iPoliticsiPolitics
שבעה צעדים פשוטים לפרסום בלינקדאין
שבעה צעדים פשוטים לפרסום בלינקדאיןשבעה צעדים פשוטים לפרסום בלינקדאין
שבעה צעדים פשוטים לפרסום בלינקדאין
Ariel Levin
 
שיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקום
שיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקוםשיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקום
שיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקום
Video-Push
 
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdfהמגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
sheatufim
 
ניו מדיה בבחירות מוניציפליות
ניו מדיה בבחירות מוניציפליותניו מדיה בבחירות מוניציפליות
ניו מדיה בבחירות מוניציפליות
שוקי גלילי
 
מדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdf
מדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdfמדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdf
מדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdf
The Center for Fundraising
 
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיותpqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
yanivbrikman
 
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיותpqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
yanivbrikman
 
יחסי ציבור וגיוס תרומות
יחסי ציבור וגיוס תרומותיחסי ציבור וגיוס תרומות
יחסי ציבור וגיוס תרומות
דרורה נבון
 
Nahum Donitza from newPR.co.il about social media june 2011 --- נחום דוניצה...
Nahum Donitza from newPR.co.il about social media  june 2011 --- נחום דוניצה...Nahum Donitza from newPR.co.il about social media  june 2011 --- נחום דוניצה...
Nahum Donitza from newPR.co.il about social media june 2011 --- נחום דוניצה...
Donitza PR
 

Similar to How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb) (20)

אודות JRaise
אודות JRaiseאודות JRaise
אודות JRaise
 
JRaise: Peer to Peer Fundraising
JRaise: Peer to Peer FundraisingJRaise: Peer to Peer Fundraising
JRaise: Peer to Peer Fundraising
 
Onlinefundraising101
Onlinefundraising101Onlinefundraising101
Onlinefundraising101
 
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013
 
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוקשיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
 
facebook - NEXT PHASE
facebook - NEXT PHASEfacebook - NEXT PHASE
facebook - NEXT PHASE
 
Donationsystem hebrew
Donationsystem hebrewDonationsystem hebrew
Donationsystem hebrew
 
המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק
המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוקהמדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק
המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק
 
שיווק תיירות ונופש באמצעות פייסבוק המדריך המלא
שיווק תיירות ונופש באמצעות פייסבוק  המדריך המלאשיווק תיירות ונופש באמצעות פייסבוק  המדריך המלא
שיווק תיירות ונופש באמצעות פייסבוק המדריך המלא
 
Webinar 30.05.2013
Webinar 30.05.2013Webinar 30.05.2013
Webinar 30.05.2013
 
iPolitics
iPoliticsiPolitics
iPolitics
 
שבעה צעדים פשוטים לפרסום בלינקדאין
שבעה צעדים פשוטים לפרסום בלינקדאיןשבעה צעדים פשוטים לפרסום בלינקדאין
שבעה צעדים פשוטים לפרסום בלינקדאין
 
שיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקום
שיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקוםשיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקום
שיווק ויראלי מדריך אונליין למנהלי שיווק ומרקום
 
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdfהמגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
המגרש 2022 מצגת למשתתפים.pdf
 
ניו מדיה בבחירות מוניציפליות
ניו מדיה בבחירות מוניציפליותניו מדיה בבחירות מוניציפליות
ניו מדיה בבחירות מוניציפליות
 
מדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdf
מדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdfמדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdf
מדוע ניהול נכון של עמותות חשוב לגיוס כספים.pdf
 
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיותpqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
 
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיותpqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
 
יחסי ציבור וגיוס תרומות
יחסי ציבור וגיוס תרומותיחסי ציבור וגיוס תרומות
יחסי ציבור וגיוס תרומות
 
Nahum Donitza from newPR.co.il about social media june 2011 --- נחום דוניצה...
Nahum Donitza from newPR.co.il about social media  june 2011 --- נחום דוניצה...Nahum Donitza from newPR.co.il about social media  june 2011 --- נחום דוניצה...
Nahum Donitza from newPR.co.il about social media june 2011 --- נחום דוניצה...
 

How to Create and Launch a Successful Online Fundraising Campaign (Heb)

 • 1. ‫מוצלח‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬ ‫ליצור‬ ‫כיצד‬ ‫השנה‬ ‫ראש‬ ‫לקראת‬ ‫בשעה‬ ‫יתחיל‬ ‫הוובינר‬11:00+)5(
 • 2. ‫הוובינר‬ ‫תוכן‬ 1.‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ‫מקוונת‬ ‫נתינה‬ 2.?‫מוצלח‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ ‫מרכיב‬ ‫מה‬ 3.‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫חברתי‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫קמפיין‬ ‫בניית‬ ‫תורמת‬ 4.‫והמיידים‬ ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬
 • 3. ‫צומחת‬ ‫דיגיטלית‬ ‫נתינה‬ 66%‫בשנת‬ ‫המקוונת‬ ‫בתרומה‬ ‫גידול‬2012
 • 5. ‫אינטרנטי‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫בקמפיין‬ ‫העבודה‬ ‫שלבי‬ ‫מוצלח‬ 1.‫הכנה‬‫שיווק‬ ‫ותוכנית‬ ‫קונספט‬ : 2.‫בנייה‬‫הפרסום‬ ‫וחומרי‬ ,‫הדיוור‬ ,‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ : 3.‫מתמשכת‬ ‫השקה‬‫וקידומו‬ ‫הקמפיין‬ ‫השקת‬ : ‫למתרימים‬ ‫תמיכה‬ ‫ומתן‬ ,‫המתמשך‬
 • 6. ‫מוצלח‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ ‫של‬ ‫אלמנטים‬ :‫קונצפט‬ ‫הכנת‬ 1.‫ייחודי/אוריגינלי‬ 2.‫מוחשי‬ 3.‫השגה‬ ‫וברי‬ ‫קונקרטיים‬ ‫יעדים‬ 4.‫דחיפות‬ 5.(‫חובה‬ ‫)לא‬ ‫חיובי‬ 6.‫שלך‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫לאינטרסים‬ ‫מותאם‬ 7.‫תרומה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ – ‫מתנות‬
 • 8. ‫שיווק‬ ‫תכנית‬ 1‫המסר‬ ‫להפצת‬ ‫במיותר‬ ‫האפקטיבי‬ ‫המדיום‬ ‫עדיין‬ :‫דוא"ל‬ . •:‫רבים‬ ‫והודעות‬ ‫מסרים‬ ‫להכין‬ ‫יש‬ ‫הקמפיין‬ ‫בהשקת‬ ‫שבוע‬ ‫אחרי‬ 4‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫ימים‬ ‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫יום‬ 7-10‫ימים‬‫אחרי‬‫לתורמים‬ ‫הקמפיין‬ ‫סיום‬ :‫זכרו‬ •‫שונים‬ ‫מסרים‬ •‫בשעה‬ ‫התחשבו‬ •‫מסר‬ ,‫מושך‬ ‫נושא‬ ,‫השולח‬ ‫שם‬‫קצר‬‫אישי‬ ‫פתיח‬ ,‫ולעניין‬
 • 9. ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ :‫שיווק‬ ‫תכנית‬ ‫פייסבוק‬ •‫כל‬ ‫סטטוס‬ ‫עדכון‬-2 1‫ימים‬ •‫עדכון‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫תמונה‬ •‫לקהל‬ ‫פרסום‬ ,‫תקציב‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫נרחב‬ •:‫מסר‬!‫שתפו‬ ‫שתפו‬ ‫שתפו‬ ‫וטוויטר‬ ‫לינקט-אין‬ ‫המועד‬ ‫לקראת‬ ‫ותזכורות‬ ‫סטטוסוים‬
 • 10. ‫נ‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬'‫חברתי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬‫יכול‬ ‫הציבור‬ ‫שבו‬ ‫מעוצב‬ ‫אינטרנטי‬ ‫עמוד‬ : .‫לעמותתכם‬ ‫לתרום‬ ‫חברתי‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬:‫לציבור‬ ‫שגורם‬ ‫אינטרנטי‬ ‫קמפיין‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫בעצמם‬ ‫ולקדם‬ ‫לשתף‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לתרום‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫והמשפחה‬ ‫החברים‬ ‫מול‬
 • 11. ‫הדינמיקה‬ ‫את‬ ‫משנים‬ ‫העמותה‬ ‫בעבר‬:‫מהציבור‬ ‫מתרימות‬ ‫עמותות‬ ‫הציבור‬ ‫העמותה‬ ‫העתיד‬:‫למתרימים‬ ‫שלהן‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫הופכות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫הקהילה‬ ‫העמותה‬ ‫הציבור‬
 • 12. ‫חדשות‬ ‫אי-מייל‬ ‫וכתובות‬ ‫תורמים‬ ‫מאגר‬ ‫יוצרים‬ ‫ככה‬ ‫לעמותה‬ ‫המתרים‬ ‫שלו‬ ‫החברים‬ ‫העמותה‬ ‫שלו‬ ‫לחברים‬ ‫אותו‬ ‫ומפיץ‬ ‫קמפיין‬ ‫יוצר‬ ‫החבר‬ ‫של‬ ‫לקמפיין‬ ‫תורמים‬ ‫החברים‬ ‫שלהם‬ ‫חבר‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫התורם‬ ‫ומתרים‬ ‫קהילה‬ ‫מאגר‬ ‫יוצרת‬ ‫העמותה‬ ‫ומטפחת‬ ‫חדש‬ ‫תורמים‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫איתם‬
 • 13. ‫ויראלי‬ ‫קידום‬ ‫המתרים‬ ‫שלו‬ ‫החברים‬ ‫שלהם‬ ‫חברים‬ ‫ומייל‬ ‫טוויטר‬ ,‫פייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫מפיץ‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫מפיצים‬ ‫שלהם‬ ‫החברים‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫וחבריהם‬ ‫האלה‬ ‫החבר‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫קיר‬ ‫דרך‬
 • 14. ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫חברתיים‬ ‫קמפיינים‬ ‫תורמת‬ •‫קמפיין‬ ‫ליצור‬ ‫ניתן‬ ,‫המערכת‬ ‫של‬ ‫הידידותי‬ ‫האשף‬ ‫דרך‬ .‫לתרום‬ ‫יוכל‬ ‫שלכם‬ ‫הציבור‬ ‫שדרכו‬ ,‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫אינטרנטי‬ •‫ולקדמו‬ ‫לקמפיין‬ "‫"להצטרף‬ ‫לציבור‬ ‫מאפשרת‬ ‫גם‬ ‫המערכת‬ .‫שלהם‬ ‫לציבור‬ "‫"חברתית‬ ‫בצורה‬ ‫קמפיין‬‫תת-קמפיין‬
 • 15. – ‫שלהם‬ ‫במטבע‬ ‫תורמים‬ ‫אנשים‬17‫מטבעות‬ ‫במס‬ ‫לזיכוי‬ ‫ניתנות‬ ‫בריטי‬ ‫ובפאונד‬ ‫ארה"ב‬ ‫בדולר‬ ‫תרומות‬ ‫צרפתית‬ ,‫עברית‬ ,‫אנגלית‬ – ‫רב-לשונים‬ ‫קמפיינים‬ ,‫אשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫באמצעות‬ ‫לתרום‬ ‫ניתן‬PayPal‫התורמים‬ - ‫בנקאית‬ ‫והעברה‬ ,‫שיק‬ , -‫ב‬ ‫שמשתמשות‬ ‫לעמותות‬MYSITE‫לוגו‬ ‫כולל‬ ‫הארגון‬ ‫ע"י‬ ‫חתום‬ ‫מיידי‬ ‫דוא"ל‬ ‫יקבלו‬ ‫בשקלים‬ ‫לתרומות‬ ‫דיגיטלית‬ ‫קבלה‬Invoice4U -‫מ‬ ‫ישירות‬ ‫שלכם‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫ייבאו‬ - ‫שלנו‬ ‫הדוא"ל‬ ‫מערכת‬Outlook‫או‬ Gmail‫)כך‬ ‫תרם‬ ‫דוא"ל‬ ‫שלחתם‬ ‫אליהם‬ ‫מהאנשים‬ ‫מי‬ ‫וראו‬ ‫מעקב‬ ‫נהלו‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ .(‫תרמו‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ ‫לאנשים‬ ‫רק‬ ‫לפנות‬ ‫תוכלו‬ ‫בקמפיין‬ ‫הבאות‬ ‫שבכתבויות‬ ‫במערכת‬ ‫וייחודים‬ ‫חשובים‬ ‫מאפיינים‬
 • 16. ‫עלויות‬ ‫הינה‬ ‫במערכת‬ ‫שימוש‬‫עלות‬ ‫ללא‬‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫ניתן‬ – ‫מיוחדים‬ ‫ואירואים‬ ‫חגים‬ ,‫למועדים‬ ‫בהתאם‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא‬ ‫השנה‬ ‫לאורך‬ :‫בלבד‬ ‫סליקה‬ ‫עמלת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫התשלום‬ 5.9%-‫ו‬ ,(‫)ש"ח‬7.8%(‫)מט"ח‬ (‫נוספת‬ ‫עמלה‬ ‫ישנה‬ ‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫מנויות‬ ‫שאינן‬ ‫)לעמותות‬
 • 17. ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫צוות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫יסייעו‬ ‫שלנו‬ ‫התרומות‬ ‫והגיוס‬ ‫השיווק‬ ‫מומחי‬ :‫ע"י‬ ‫שלכם‬ ‫התומכים‬ ‫בקרב‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ •‫הקמפיין‬ ‫תכנון‬ •‫שיווקיים‬ ‫חומרים‬ ‫הכנת‬ •‫עד‬ ‫של‬ ‫תפוצה‬ ‫לרשימת‬ ‫דוא"ל‬ ‫הודעות‬ ‫שליחת‬ 50,000‫כתובות‬ ‫השירות‬ ‫עלות‬ ‫לגבי‬ ‫איתנו‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬
 • 18. ‫והמיידים‬ ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ 1.‫הקונספט‬ ‫את‬ ‫נסחו‬ –) ‫באנר‬ ‫עצבו‬1130x 330.‫ואנגלית‬ ‫בעברית‬ ( –.‫הקמפיין‬ ‫לתיאור‬ ‫טקסט‬ –‫בפייסבוק‬ ‫סטטוס‬ ‫ועדכוני‬ ‫המיילים‬ ‫תוכן‬ –– ‫לתורמים‬ ‫המסר‬‫תרמו‬‫ו/או‬‫הצטרפו‬ 1.‫מוכן‬ ‫יהיה‬ ‫האשף‬ ‫כשבוע‬ ‫עוד‬ – ‫קמפיין‬ ‫צרו‬ 2.‫ופייסבוק‬ ‫במייל‬ ‫התומכים‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬ ‫התחילו‬
 • 19. !‫ובהצלחה‬ ‫תודה‬ ‫נוספת‬ ‫שאלה‬ ‫לכלל‬ ‫בקשר‬ http://amuta.israeltoremet.org/socialcampaigns yonatan@israeltoremet.org tal@israeltoremet.org

Editor's Notes

 1. ישראל: אנשים תורמים עד ערב ראש השנה -- בחו"ל: בין ראש השנה עד ערב יום כיפור