SlideShare a Scribd company logo
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын
64-беренесинин 7-белугуне, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы
женунде» жана «Беларусь Республикасынын, Казакстан
Республикасынын, Кыргыз Республикасынын жана Россия
Федерациясынын ортосундагы жарандык алуунун женекейлотулген
тартиби женунде макулдашууну ратификациялео тууралуу» Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына, «Кыргыз Республикасынын
жарандыгы женунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13,
14-беренелерине, 28-беренесинин 1-белугунун 1 жана 2-пункттарына,
2-белугуне ылайык, ошондей эле Кыргыз Республикасынын
Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын
сунушун эске алып, токтом кылам;
1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу
женунде теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын;
1) АБДИЕВА (Мурзаева) Максуда Махмаражаповна,
кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Жергетал райенундагы
Янги-Шаар айылында туулган;
2) АБДИЕВ Худойдод Файзидинович, кыргыз, 1981-жылы
Тажик ССРинин Жергетал райенундагы Кашка-Терек айылында
туулган.
Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Абдиева
Фарзона, 2009-жылы туулган Файзидинов Ализон, 2012-жылы
туулган Абдиев Ислем, 2014-жылы туулган Абдиева Зулайхо;
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ
У К АЗ
ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О приеме в гражданство Кыргызской Республики
В соответствии с частью 7 статьи 64 Конституции Кыргызской
Республики, законами Кыргызской Республики «О гражданстве
Кыргызской Республики» и «О ратификации Соглашения между
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке
приобретения гражданства», статьями 13, 14, пунктами 1 и 2 части 1,
частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве
Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии
по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики,
постановляю:
1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство
Кыргызской Республики следующих лиц;
1) АБДИЕВА (Мурзаева) Максуда Махмаражаповна,
1984 года рождения, кыргызка, уроженка села Янги-Шаар
Джергитальского района Таджикской ССР;
2) АБДИЕВ Худойдод Файзидинович, 1981 года рождения,
кыргыз, уроженец села Кащка-Терек Джергитальского района
Таджикской ССР.
Вместе с ним дети: Абдиева Фарзона 2007 года рождения,
Файзидинов Ализон 2009 года рождения, Абдиев Ислом 2012 года
рождения, Абдиева Зулайхо 2014 года рождения;
3) АБДИРАИМОВ Мирза-Али Максатбекович, 1999 года
рождения, кыргыз, уроженец села Ранг-Куль Мургабского района
ГБАО Республики Таджикистан;
3) АБДИРАИМОВ Мирза-Али Максатбекович, кыргыз,
1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб
районундагы Ранг-Куль айылында туулган;
4) АБДИРАИМОВ Нурали Максатбекович, кыргыз,
2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб
районундагы Ранг-Куль айылында туулган;
5) АБДУАЗИМОВА (Умарова) Хуршеда Мавлоновна,
езбек, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад
облусунун Бураген айылында туулган;
6) АБДУЖАЛИЛОВА Гулмира Равшан кизи, кыргыз,
2001-жылы Озбекстан Республикасынын Жизак облусунун Заамин
районунда туулган;
7) АБДУЖАЛИЛОВА Умида Равшановна, кыргыз,
1991-жылы Озбекстан Республикасынын Жизак облусунун Заамин
районунда туулган;
8) АБДУЖАЛИЛОВ Эломон Равшан угли, кыргыз,
1997-жылы Озбекстан Республикасынын Жизак облусунун Заамин
районунда туулган;
9) АБДУКАРИМОВ Хусан Тургунович, езбек, 1969-жылы
Озбек ССРинин Анжиан шаарында туулган;
10) АБДУКАРИМОВА Шохиста Нурали кизи, езбек,
1995-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун
Касансай районундагы Касансай шаарында туулган;
11) АБДУЛ КАРИМ Абдул Насир, афган, 1981-жылы
Афганистан Ислам Республикасынын Панжшир шаарында туулган.
Аны менен бирге балдары: 2011-жылы туулган Карими
Абдулбахир, 2014-жылы туулган Карими Софие;
12) АБДУЛЛАЕВА Бегимой Кодир кизи, кыргыз,
1996-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Кургантепе районундагы Дардак айылында туулган;
13) АБДУЛЛАЕВА Маликахои Абдулгаметовна, уйгур,
1988-жылы Озбек ССРинин Самарканд облусунун Советабад
районундагы Нурабад айылында туулган;
4) АБДИРАИМОВ Нурали Максатбекович, 2001 года
рождения, кыргыз, уроженец села Ранг-Куль Мургабского района
ГБАО Республики Таджикистан;
5) АБДУАЗИМОВА (Умарова) Хуршеда Мавлоновна,
1997 года рождения, узбечка, уроженка села Бураген Ленинабадской
области Республики Таджикистан;
6) АБДУЖАЛИЛОВА Гулмира Равшан кизи, 2001 года
рождения, кыргызка, уроженка Зааминского района Джизакской
области Республики Узбекистан;
7) АБДУЖАЛИЛОВА Умида Равшановна, 1991 года
рождения, кыргызка, уроженка Зааминского района Джизакской
области Республики Узбекистан;
8) АБДУЖАЛИЛОВ Эломон Равшан угли, 1997 года
рождения, кыргыз, уроженец Зааминского района Джизакской
области Республики Узбекистан;
9) АБДУКАРИМОВ Хусан Тургунович, 1969
рождения, узбек, уроженец города Андижан Узбекской ССР;
года
10) АБДУКАРИМОВА Шохиста Нурали кизи, 1995 года
рождения, узбечка, уроженка города Касансай Касансайского района
Наманганской области Республики Узбекистан;
11) АБДУЛ КАРИМ Абдул Насир, 1981 года рождения,
афганец, уроженец города Панжшир Исламской Республики
Афганистан.
Вместе с ним дети; Карими Абдулбахир 2011 года рождения.
Карими Софие 2014 года рождения;
12) АБДУЛЛАЕВА Бегимой Кодир кизи, 1996 года
рождения, кыргызка, уроженка села Дардак Кургантепинского района
Андижанской области Республики Узбекистан;
13) АБДУЛЛАЕВА Маликахои Абдулгаметовна, 1988 года
рождения, уйгурка, уроженка села Нурабад Советабадского района
Самаркандской области Узбекской ССР;
14) АБДУЛЛАЕВА Роза Хматулаевна, 1996 года рождения,
узбечка, уроженка поселка Мурунтау Навоийской области Республики
Узбекистан.
Вместе с ней сын Шиш Никита 2018 года рождения;
14) АБДУЛЛАЕВА Роза Хматулаевна, езбек, 1996-жылы
взбекстан Республикасынын Навои облусунун Мурунтау поселогунда
туулган.
Аны менен бирге 2018-жылы туулган уулу Шиш Никита;
15) АБДУЛЛАЕВА Парида Сариевна, кыргыз, 1971-жылы
0збек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда туулган;
16) АБДУЛЛОЕВА Насиба Исматовна, кыргыз, 1999-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Жолболот
айылында туулган;
17) АБДУМАЛИКОВА Нурлидахон Азизбек кизи, кыргыз,
1995-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Жалалкудук районундагы Бештал айылында туулган;
18) АБДУРАХМОНОВА Мээримгул Мансурбек кизи,
кыргыз, 1999-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Ходжаабад районундагы Элчибек айылында туулган;
19) АБДУРАШИД (кизи Айжаркин) кызы Айжаркын,
кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАвнун Мургаб
районундагы Кара-Куль айылында туулган;
20) АБДУШУКУРОВА Жанылай Хабибиллоевна, кыргыз,
1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Мук
айылында туулган;
21) АВАЗОВ Абдулханон Абдулхамидович, кыргыз,
2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы
Сугат айылында туулган;
22) АГАЛЫКОВ Агалык Байрамович, туркмен, 1979-жылы
Туркмен ССРинин Ашхабад шаарында туулган;
23) АДАНБЕКОВА Адина Равшановна, кыргыз,
1999-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Кургантепе районунда туулган;
24) АДАНБОЕВА Иноятхон Юлдашбек кизи, кыргыз,
1997-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Ходжаабад районундагы Манак айылында туулган;
15) АБДУЛЛАЕВА Парида Сариевна, 1971 года рождения,
кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области
Узбекской ССР;
16) АБДУЛЛОЕВА Насиба Исматовна, 1999 года рождения,
кыргызка, уроженка села Джолболот Джергитальского района
Республики Таджикистан;
17) АБДУМАЛИКОВА Нурлидахон Азизбек кизи,
1995 года рождения, кыргызка, уроженка села Бештал
Джалалкудукского района Андижанской области Республики
Узбекистан;
18) АБДУРАХМОНОВА Мээримгул Мансурбек кизи,
1999 года рождения, кыргызка, уроженка села Элчибек
Ходжаабадского района Андижанской области Республики
Узбекистан;
19) АБДУРАШИД (кизи Айжаркин) кызы Айжаркын,
2001 года рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Куль
Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан;
20) АБДУШУКУРОВА Жанылай Хабибиллоевна,
1997 года рождения, кыргызка, уроженка села Мук Джергитальского
района Республики Таджикистан;
21) АВАЗОВ Абдулханон Абдулхамидович, 2001 года
рождения, кыргыз, уроженец села Сугат Джергитальского района
Республики Таджикистан;
22) АГАЛЫКОВ Агалык Байрамович, 1979 года рождения,
туркмен, уроженец города Ашхабад Туркменской ССР;
23) АДАНБЕКОВА Адина Равшановна, 1999 года
рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района
Андижанской области Республики Узбекистан;
24) АДАНБОЕВА Иноятхон Юлдашбек кизи, 1997 года
рождения, кыргызка, уроженка села Манак Ходжаабадского района
Андижанской области Республики Узбекистан;
25) АЁСОВА Динара Обидиновна, 2000 года рождения,
кыргызка, уроженка села Занкон Джергитальского района Республики
Таджикистан;
3
25) АЁСОВА Динара Обидиновна, кыргыз, 2000-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Занкон
айылында туулган;
26) АЖИБОЕВ Абдулазиз Эргашевич, кыргыз,
1976-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Асака районунда
туулган;
27) АЗИМАХУНОВА Анаш, езбек, 1943-жылы Кыргыз
ССРинин Ош облусунун Октябрь районундагы Жалгыз-Жангак
айылында туулган;
28) АЗИМКУЛОВА Сайрагул Орозбаевна, кыргыз,
1995-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы
Ачык-Алма айылында туулган;
29) АЗИМОВА (Исматуллаева) Юлдуз Саидхужаевна,
езбек, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун
Ходжент районундагы Овчикалача айылында туулган;
30) АИБАЛАЕВА Назира Каримкуловна, кыргыз,
1997-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун
Исфара шаарында туулган;
31) АЙДАРОВ Акжол Абдумаликович, кыргыз, 2001-жылы
Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Жаббор-Расулов
районундагы Пролетарск айылында туулган;
32) АЙТБАЕВА (Маматалиева) Табассумхон
Джумабаевна, езбек, 1981-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун
Пахтаабад шаарында туулган;
33) АЙТИЕВА Чинара Мамасалиевна, кыргыз, 1989-жылы
Озбек ССРинин Анжиан облусунун Жалалкудук районундагы
Абдуллабий айылында туулган.
Аны менен бирге балдары: 2011-жылы туулган Тухтабаев
Элдор, 2014-жылы туулган Тухтабаева Айбике;
34) АКБАРОВА Наргизахон Далимжановна, тажик,
1985-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Анжиан шаарында
туулган;
26) АЖИБОЕВ Абдулазиз Эргашевич, 1976 года рождения,
кыргыз, уроженец Асакинского района Андижанской области
Узбекской ССР;
27) АЗИМАХУНОВА Анаш, 1943 года рождения, узбечка,
уроженка села Жалгыз-Жангак Октябрьского района Ошской области
Киргизской ССР;
28) АЗИМКУЛОВА Сайрагул Орозбаевна, 1995 года
рождения, уроженка села Ачык-Алма Джергитальского района
Республики Таджикистан;
29) АЗИМОВА (Исматуллаева) Юлдуз Саидхужаевна,
1994 года рождения, узбечка, уроженка села Овчикалача
Ходжентского района Ленинабадской области Республики
Таджикистан;
30) АЙБАЛАЕВА Назира Каримкуловна, 1997 года
рождения, кыргызка, уроженка города Исфара Ленинабадской области
Республики Таджикистан;
31) АЙДАРОВ Акжол Абдумаликович, 2001 года рождения,
кыргыз, уроженец села Пролетарск Джаббор-Расуловского района
Согдийской области Республики Таджикистан;
32) АЙТБАЕВА (Маматалиева) Табассумхон
Джумабаевна, 1981 года рождения, узбечка, уроженка города
Пахтаабад Андижанской области Узбекской ССР;
33) АЙТИЕВА Чинара Мамасалиевна, 1989 года рождения,
кыргызка, уроженка села Абдуллабий Джалалкудукского района
Андижанской области Узбекской ССР.
Вместе с ней дети: Тухтабаев Элдор 2011 года рождения,
Тухтабаева Айбике 2014 года рождения;
34) АКБАРОВА Наргизахон Далимжановна, 1985 года
рождения, таджичка, уроженка города Андижан Андижанской
области Узбекской ССР;
35) АКЧАБАЕВ Наврузбек Хашимджан угли, 1994 года
рождения, узбек, уроженец города Навои Ташкентской области
Республики Узбекистан;
35) АКЧАБАЕВ Наврузбек Хашимджан угли, езбек,
1994-жылы Эзбекстан Республикасынын Ташкент облусунун Навои
шаарында туулган;
36) АЛАВОДДИНОВА Зайда (Жумаликызы), турк,
1997-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Шу
районундагы Толеби айылында туулган;
37) АЛЕКСЕЕВА (Еремеева) Наталья Владимировна,
орус, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
38) АЛИЕВА Алтынай Тохировна, кыргыз, 2002-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Сугат айылында
туулган;
39) АЛИЕВА Ферузахон Шоядбековна, кыргыз, 1980-жылы
0збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Ильич
айылында туулган.
Аны менен бирге балдары; 2003-жылы туулган Маматмусаев
Бекмурод, 2005-жылы туулган Маматмусаев Нурбек, 2008-жылы
туулган Маматмусаев Элбек, 2009-жылы туулган Маматмусаев
Бекзод;
40) АЛИМБОЕВ Талант Алишер угли, кыргыз, 2002-жылы
©збекстан Республикасынын Ташкент облусунун Бука районундагы
Намуна айылында туулган;
41) АЛИЗОДА Муаттархон Зухури, тажик, 1994-жылы
Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара
районундагы Сурх айылында туулган;
42) АЛИМОВА Айнура Нематовна, кыргыз, 1987-жылы
Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районундагы Ким
поселогунда туулган;
43) АЛИМОВ Хайрулло Файзуллаевич, кыргыз, 1982-жылы
Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Чимен
айылында туулган;
44) АНОРБОЕВА Феруза Маккамбоевна, кыргыз,
1978-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе
районундагы Чимен айылында туулган;
36) АЛАВОДДИНОВА Зайда (Жумаликызы), 1997 года
рождения, турчанка, уроженка села Толеби Шуского района
Джамбулской области Республики Казахстан;
37) АЛЕКСЕЕВА
1975 года рождения,
Киргизской ССР;
(Еремеева) Наталья
русская, уроженка
Владимировна,
города Фрунзе
38) АЛИЕВА Алтынай Тохировна, 2002 года рождения,
кыргызка, уроженка села Сугат Джергитальского района Республики
Таджикистан;
39) АЛИЕВА Ферузахон Шоядбековна, 1980 года рождения,
кыргызка, уроженка села Ильич Кургантепинского района
Андижанской области Узбекской ССР.
Вместе с ней дети: Маматмусаев Бекмурод 2003 года рождения,
Маматмусаев Нурбек 2005 года рождения, Маматмусаев Элбек
2008 года рождения, Маматмусаев Бекзод 2009 года рождения;
40) АЛИМБОЕВ Талант Алишер угли, 2002 года рождения,
кыргыз, уроженец села Намуна Букинского района Ташкентской
области Республики Узбекистан;
41) АЛИЗОДА Муаттархон Зухури, 1994 года рождения,
таджичка, уроженка села Сурх Исфаринского района Ленинабадской
области Республики Таджикистан;
42) АЛИМОВА Айнура Нематовна, 1987 года рождения,
кыргызка, уроженка поселка Ким Исфаринского района
Ленинабадской области Таджикской ССР;
43) АЛИМОВ Хайрулло Файзуллаевич, 1982 года
рождения, кыргыз, уроженец села Чимен Кургантепинского района
Андижанской области Узбекской ССР;
44) АНОРБОЕВА Феруза Маккамбоевна, 1978 года
рождения, кыргызка, уроженка села Чимен Кургантепинского района
Андижанской области Узбекской ССР;
45) АНОРКУЛОВ Хусниддин Файзулложонович, 2001 года
рождения, кыргыз, уроженец села Янгиабад Исфаринского района
Согдийской области Республики Таджикистан;
45) АНОРКУЛОВ Хусниддин Файзулложонович, кыргыз,
2001- жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара
районундагы Янгиабад айылында туулган;
46) АПЫЗОВА Кыймат Ажимаматовна, кыргыз,
1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы
Ачык-Алма айылында туулган;
47) АРАЛБАЕВА Айнура Дильшод кизи, кыргыз,
2002- жылы ©збекстан Республикасынын Ташкент облусунун
Паркент районунда туулган;
48) АРАПОВ Ойбек Равшанбекович, озбек, 1980-жылы
Озбек ССРинин Анжиан облусунун Анжиан шаарында туулган.
Аны менен бирге 2016-жылы туулган кызы Ойбекова
Мухлисахон;
49) АРЗИБЕКОВ Дилмурод Ятимович, кыргыз, 1999-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Райцентр
айылында туулган;
50) АРТИКОВА Ёркиной Нурмаматовна, езбек, 1988-жылы
Озбек ССРинин Наманган облусунун Тч-Коргон районундагы Кугай
айылында туулган;
51) АСКАРОВ Осмонаали Тагайбекович, кыргыз,
1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб
айылында туулган.
Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Аскарова
Бубуфатима, 2010-жылы туулган Аскаров Адилет;
52) АСОМИДИНОВА (Тоджнбоева) Парвина Шодиевна,
кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Гарм районундагы Хисорак
айылында туулган;
53) АТАМБЕКОВА (Мирзоева) Марзия Исроиловна,
тажик, 1977-жылы Тажик ССРинин Жергетал районундагы
Жол-Терек айылында туулган.
Аны менен бирге балдары: 2002-жылы туулган Атамбеков
Элмир, 2008-жылы туулган Атамбеков Умар, 2010-жылы туулган
Атамбеков Усманали;
46) АПБ130ВА Кыймат Ажимаматовна, 1998 года
рождения, кыргызка, уроженка села Ачык-Алма Джергитальского
района Республики Таджикистан;
47) АРАЛБАЕВА Айнура Дильшод кизи, 2002 года
рождения, кыргызка, уроженка Паркентского района Ташкентской
области Республики Узбекистан;
48) АРАПОВ Ойбек Равшанбекович, 1980 года рождения,
узбек, уроженец города Андижан Андижанской области Узбекской
ССР.
Вместе с ним дочь Ойбекова Мухлисахон 2016 года рождения;
49) АРЗИБЕКОВ Дилмурод Ятимович, 1999 года рождения,
кыргыз, уроженец села Райцентр Джергитальского района Республики
Таджикистан;
50) АРТИКОВА Ёркиной Нурмаматовна, 1988 года
рождения, узбечка, уроженка села Кугай Уч-Коргонского района
Наманганской области Узбекской ССР;
51) АСКАРОВ Осмонаали Тагайбекович, 1980 года
рождения, кыргыз, уроженец села Мургаб Мургабского района ГБАО
Таджикской ССР.
Вместе с ним дети: Аскарова Бубуфатима 2008 года рождения,
Аскаров Адилет 2010 года рождения;
52) АСОМИДИНОВА (Тоджибоева) Парвина Шодиевна,
1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Хисорак Гармского
района Таджикской ССР;
53) АТАМБЕКОВА (Мирзоева) Марзия Исроиловна,
1977 года рождения, таджичка, уроженка села Джул-Терек
Джергитальского района Таджикской ССР;
Вместе с ней дети: Атамбеков Элмир 2002 года рождения,
Атамбеков Умар 2008 года рождения, Атамбеков Усманали 2010 года
рождения;
54) АХМАДЖАНОВА (Юлдашова) Мадинабону Гайрат
кизи, 1998 года рождения, узбечка, уроженка города Ханабад
Андижанской области Республики Узбекистан;
54) АХМАДЖАНОВА (Юлдашова) Мадинабону Гайрат
кизи, езбек, 1998-жылы 0збекстан Республикасынын Анжиан
облусунун Ханабад шаарында туулган;
55) АХМАДАЛИЕВА Сайорахои, тажик, 1968-жылы Кыргыз
ССРинин Ош облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган;
56) АШИМОВА Буаят, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан
Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Кызыл-Рабат
айылында туулган;
57) АШУРОВА Пырат Каримжановна, езбек, 1961-жылы
Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган;
58) БАИТОВА Зарина Умид кизи, кыргыз, 1996-жылы
©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай шаарында
туулган;
59) БАЙДИЛЛА уулу Пиримберди, кыргыз, 1998-жылы
Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Чоц-Алай районундагы
Дароот-Коргон айылында туулган;
60) БАКАЕВ Руслан Муратович, осетин, 1975-жылы
Тундук-Осетия АССРинин Орджоникидзе шаарында туулган;
61) БАКИРОВА Сабахат (Сабохат) Авазбековна, кыргыз,
1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы
Дувана айылында туулган;
62) БАХРДИНОВА (Юсупова) Зилола Ибрагимовна, езбек,
1991-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районундагы
Кызыл-Кишлак айылында туулган;
63) БАХТИЕРОВА Дилнавоз Хуснидин кизи, езбек,
1998-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун
Наманган шаарында туулган;
64) БАШИРОВА (Норматова, Денисова) Светлана
Фуркатовна, езбек, 1987-жылы Озбек ССРинин Жизак облусунун
Жизак районундагы Жизак айылында туулган;
65) БАШКУРТ Сайме, турк, 1975-жылы Туркия
Республикасынын Алашехир шаарында туулган;
55) АХМАДАЛИЕВА Сайорахои, 1968 года рождения,
таджичка, уроженка города Кызыл-Кия Ошской области Киргизской
ССР;
56) АШИМОВА Буаят, 2000 года рождения, кыргызка,
уроженка села Кызыл-Рабат Мургабского ГБАО Республики
Таджикистан;
57) АШУРОВА Пырат Каримжановна, 1961 года рождения,
узбечка, уроженка города Ош Киргизской ССР;
58) БАИТОВА Зарина Умид кизи, 1996 года рождения,
кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики
Узбекистан;
59) БАЙДИЛЛА уулу Пиримберди, 1998 года рождения,
кыргыз, уроженец села Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской
области Кыргызской Республики;
60) БАКАЕВ Руслан Муратович, 1975 года рождения,
осетин, уроженец города Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР;
61) БАКИРОВА Сабахат (Сабохат) Авазбековна, 1998 года
рождения, кыргызка, уроженка села Дувана Джергитальского района
Республики Таджикистан;
62) БАХРДИНОВА (Юсупова) Зилола Ибрагимовна,
1991 года рождения, узбечка, уроженка села Кызыл-Кишлак Кара-
Суйского района Ошской области Киргизской ССР;
63) БАХТИЁРОВА Дилнавоз Хуснидин кизи, 1998 года
рождения, узбечка, уроженка города Наманган Наманганской области
Республики Узбекистан;
64) БАШИРОВА (Норматова, Денисова) Светлана
Фуркатовна, 1987 года рождения, узбечка, уроженка города Джизак
Джизакского района Джизакской области Узбекской ССР;
65) БАШКУРТ Сайме, 1975 года рождения, турчанка,
уроженка города Алашехир Турецкой Республики;
66) БЕГЛИЕВ Иноятулло Исломович, 1986 года рождения,
кыргыз, уроженец села Джергитал Джергитальского района
Таджикской ССР;
66) БЕГЛИЕВ Иноятулло Исломович, кыргыз, 1986-жылы
Тажик ССРинин Жергетал районундагы Жергетал айылында туулган;
67) БЕГМАТОВ Курсанбек Сапарбекович, кыргыз,
1970-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жалал-Абад шаарында
туулган;
68) БЕКЕБАЕВ Дуйшонкул Генжемаматович, кыргыз,
1972-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы
Ранг-Куль айылында туулган;
69) БЕКМИРЗАЕВА Гулчехрахон Рахимжон кизи, езбек,
1993-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Пахтаабад районундагы Маданият айылында туулган;
70) БЕКНАЗАРОВ Ражабали Хакназарович, езбек,
1966-жылы Тажик ССРинин Восей районундагы Хулбек айылында
туулган;
71) БЕРДИБАЕВА (Ташполотова) Зубайда Абдиевна,
кыргыз, 1958-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Баткен
районундагы Рават айылында туулган;
72) БЕРДИКУЛОВ Зафаржон Куандикович, казак,
1976-жылы Озбек ССРинин Ташкент облусунун Юкоричирчик
районундагы Арганчи айылында туулган.
Аны менен бирге 2004-жылы туулган уулу Куандиков Кайрат;
73) БОБИЕВА Гулбахор Ханоновна, кыргыз, 1976-жылы
Тажик ССРинин Жергетал районундагы Кошой айылында туулган;
74) БОБОЕВА Шахноза Тухтабоевна, тажик, 1988-жылы
Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Ходжент районундагы
Овчикалача айылында туулган;
75) БУДАНОВ Ахмаджон Муминжон угли, кыргыз,
1998-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана шаарында туулган;
76) ВЕЛИЧКО Людмила Анатольевна, орус, 1972-жылы
РСФСРдын Ростов облусунун Донецк шаарында туулган;
77) ВОСИДОВА Мухайё Муроджоновна, езбек, 1994-жылы
Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Ходжент
районундагы Исфисор айылында туулган;
8
67) БЕГМАТОВ Курсанбек Сапарбекович, 1970 года
рождения, кыргыз, уроженец города Джалал-Абад Ошской области
Киргизской ССР;
68) БЕКЕБАЕВ Дуйшонкул Генжемаматович, 1972 года
рождения, кыргыз, уроженец села Ранг-Куль Мургабского района
ГБАО Таджикской ССР;
69) БЕКМИРЗАЕВА Гулчехрахон Рахимжон кизи,
1993 года рождения, узбечка, уроженка села Маданият
Пахтаабадского района Андижанской области Республики
Узбекистан;
70) БЕКНАЗАРОВ Ражабали Хакназарович, 1966 года
рождения, узбек, уроженец села Хулбек Восейского района
Таджикской ССР;
71) БЕРДИБАЕВА (Ташполотова) Зубайда Абдиевна,
1958 года рождения, кыргызка, уроженка села Рават Баткенского
района Ошской области Киргизской ССР;
72) БЕРДИКУЛОВ Зафаржон Куандикович, 1976 года
рождения, казах, уроженец села Арганчи Юкоричирчикского района
Ташкентской области Узбекской ССР.
Вместе с ним сын Куандиков Кайрат 2004 года рождения;
73) БОБИЕВА Гулбахор Ханоновна, 1976 года рождения,
кыргызка, уроженка села Кошой Джергитальского района
Таджикской ССР;
74) БОБОЕВА Шахноза Тухтабоевна, 1988 года рождения,
таджичка, уроженка села Овчикалача Ходжентского района
Ленинабадской области Таджикской ССР;
75) БУДАНОВ Ахмаджон Муминжон угли, 1998 года
рождения, кыргыз, уроженец города Фергана Республики Узбекистан;
76) ВЕЛИЧКО Людмила Анатольевна, 1972 года рождения,
русская, уроженка города Донецк Ростовской области РСФСР;
77) ВОСИДОВА Мухайё Муроджоновна, 1994 года
рождения, узбечка, уроженка села Исфисор Ходжентского района
Ленинабадской области Республики Таджикистан;
78) ГАДЖИЕВ Алияр Сабирович, азербайжан, 1973-жылы
Казак ССРинин Жамбул облусунун Мерке районундагы Мерке
айылында туулган;
79) ГАЛИЕВ Дамир Назипович, татар,
Кара-Калпак АССРинин Чимбай шаарында туулган;
1966-жылы
80) ГАРОВА Наргиза Яргубеевна, дунган, 1991-жылы 0збек
ССРинин Ташкент шаарында туулган;
81) ГАСАНОВ Махмед Алиевич, курд, 1992-жылы
Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Чуй районундагы
Новотроицкое айылында туулган;
82) ГАФОРОВ Имомали Асатиллоевич, кыргыз, 1994-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Жергетал
айылында туулган;
83) ГАФУРОВ Назрулло Давронович, кыргыз, 1994-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Шилбили
айылында туулган;
84) ГАФУРОВ Мирали Батырович, кыргыз, 2000-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Карчин
айылында туулган;
85) ГЕНХУЗОВА Зухра Арсманеевна, дунган, 1982-жылы
Казак ССРинин Жамбул облусунун Курдай районундагы Шортебе
айылында туулган.
Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Лирова Камила,
2008-жылы туулган Лиров Амир, 2013-жылы туулган Лиров Салман;
86) ГОФУРОВА Азизахон Сирожиддин кизи, кыргыз,
1998-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун
Ахунбабаев районунда туулган;
87) ГУЖИБОЕВА Нуриза Бахром кизи, кыргыз, 2002-жылы
©збекстан Республикасынын Сырдарыя облусунун Рашидов
районундагы Пахтаабад айылында туулган;
88) ГУЛБОЕВА (Тургунбаева) Махира Абдукасим кизи,
кыргыз, 1998-жылы ©збекстан Республикасынын Жизак облусунун
Дустлик районундагы Дустлик шаарында туулган;
78) ГАДЖИЕВ Алияр Сабирович, 1973 года рождения,
азербайджанец, уроженец села Мерке Меркенского района
Джамбулской области Казахской ССР;
79) ГАЛИЕВ Дамир Назипович, 1966 года рождения,
татарин, уроженец города Чимбай Кара-Калпакской АССР;
80) ГАРОВА Наргиза Яргубеевна, 1991 года рождения,
дунганка, уроженка города Ташкент Узбекской ССР;
81) ГАСАНОВ Махмед Алиевич, 1992 года рождения, курд,
уроженец села Новотроицкое Чуйского района Джамбулской области
Республики Казахстан;
82) ГАФОРОВ Имомали Асатиллоевич, 1994 года
рождения, кыргыз, уроженец села Джергитал Джергитальского района
Республики Таджикистан;
83) ГАФУРОВ Назрулло Давронович, 1994 года рождения,
кыргыз, уроженец села Шилбили Джергитальского района
Республики Таджикистан;
84) ГАФУРОВ Мирали Батырович, 2000 года рождения,
кыргыз, уроженец села Карчин Джергитальского района Республики
Таджикистан;
85) ГЕНХУЗОВА Зухра Арсманеевна, 1982 года рождения,
дунганка, уроженка села Шортюбе Курдайского района Джамбулской
области Казахской ССР.
Вместе с ней дети: Лирова Камила 2006 года рождения, Лиров
Амир 2008 года рождения, Лиров Салман 2013 года рождения;
86) ГОФУРОВА Азизахон Сирожиддин кизи, 1998 года
рождения, кыргызка, уроженка Ахунбабаевского района Ферганской
области Республики Узбекистан;
87) ГУЖИБОЕВА Нуриза Бахром кизи, 2002 года
рождения, кыргызка, уроженка села Пахтаабад Рашидовского района
Сырдарьинской области Республики Узбекистан;
88) ГУЛБОЕВА (Тургунбаева) Махира Абдукасим кизи,
1998 года рождения, кыргызка, уроженка города Дустлик
Дустликского района Джизакской области Республики Узбекистан;
89) ДАВЛАТОВА Зарина Акмолидиновна, кыргыз,
1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы
Жергетал айылында туулган;
90) ДАВРОНОВ Али Акбар Шухратович, кыргыз,
1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы
Кашка-Терек айылында туулган;
91) ДАВЫДОВ Николай (Владимирович), немис,
1998-жылы Германия Федеративдуу Республикасынын Ганновер
шаарында туулган;
92) ДАЛИЕВ Сунатулло Камолович, кыргыз, 1997-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Калта-Булак
айылында туулган;
93) ДЕНИСЕНКО Юлия Олеговна, украин, 1984-жылы
Казак ССРинин Кустанай облусунун Комсомол районундагы
Комсомолец поселогунда туулган.
Аны менен бирге 2010-жылы туулган уулу Денисенко Артур;
94) ДЖАЛИЛОВ Жахонгир Абдуллажанович, озбек,
1977-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган;
95) ДЖОМИЕВА Сафаргуль Саъдиевна, кыргыз,
2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата
районундагы Ивановка айылында туулган;
96) ДЖОРАЕВА (Ажыматова Майя Мурадовна) Майя,
туркмен, 1985-жылы Туркмен ССРинин Чарджоу шаарында туулган;
97) ДЖУРАБАЕВА Хабиба Исломжоновна, езбек,
1982-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Сулукту шаарында
туулган;
98) ДЖУРАЕВ Дилшод Эсанович, кыргыз, 2001-жылы
Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районундагы
Шахрак айылында туулган;
99) ДЗОГОЕВА (Васильева) Оксана Игоревна, орус,
1986-жылы Туркмен ССРинин Мары шаарында туулган;
10
89) ДАВЛАТОВА Зарина Акмолидиновна, 1994 года
рождения, кыргызка, уроженка села Джергитал Джергитальского
района Республики Таджикистан;
90) ДАВРОНОВ Али Акбар Шухратович, 1999 года
рождения, кыргыз, уроженец села Кашка-Терек Джергитальского
района Республики Таджикистан;
91) ДАВЫДОВ Николай (Владимирович), 1998 года
рождения, немец, уроженец города Ганновер Федеративной
Республики Германия;
92) ДАЛИЕВ Сунатулло Камолович, 1997 года рождения,
кыргыз, уроженец села Калта-Булак Джергитальского района
Республики Таджикистан;
93) ДЕНИСЕНКО Юлия Олеговна, 1984 года рождения,
украинка, уроженка поселка Комсомолец Комсомольского района
Кустанайской области Казахской ССР.
Вместе с ней сын Денисенко Артур 2010 года рождения;
94) ДЖАЛИЛОВ Жахонгир Абдуллажанович, 1977 года
рождения, узбек, уроженец города Ош Ошской области
Киргизской ССР;
95) ДЖОМИЕВА Сафаргуль Саъдиевна, 2003 года
рождения, кыргызка, уроженка села Ивановка Ысык-Атинского
района Чуйской области Кыргызской Республики;
96) ДЖОРАЕВА (Ажыматова Майя Мурадовна) Майя,
1985 года рождения, туркменка, уроженка города Чарджоу
Туркменской ССР;
97) ДЖУРАБАЕВА Хабиба Исломжоновна, 1982 года
рождения, узбечка, уроженка города Сулюкта Ошской области
Киргизской ССР;
98) ДЖУРАЕВ Дилшод Эсанович, 2001 года рождения,
кыргыз, уроженец села Шахрак Исфаринского района Согдийской
области Республики Таджикистан;
99) ДЗОГОЕВА (Васильева) Оксана Игоревна, 1986 года
рождения, русская, уроженка города Мары Туркменской ССР;
10
100) ДОДАРБЕКОВ Давлат Салимбекович, кыргыз,
1988-жылы Тажик ССРинин Жергетал районундагы Майдан-Терек
айылында туулган;
101) ДОДАРБЕКОВ Омурбек Анарбайович, кыргыз,
2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы
Сары-Кенже айылында туулган;
102) ДОДАРБЕКОВА (Закирова) Шахрибон Башировна,
кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районундагы Кошой
айылында туулган.
Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Додарбекова
Мукадас, 2012-жылы туулган Додарбеков Умар, 2016-жылы туулган
Додарбекова Бибихадича;
103) ДОЛЖЕНКО (Касьянова) Александра Евгеньевна,
орус, 1952-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе
районундагы Аим айылында туулган;
104) ДУШОЕВ Урмон Акбарович, кыргыз, 1966-жылы Озбек
ССРинин Фергана облусунун Кува районундагы Бирлик айылында
туулган;
105) ДУРИМБЕТОВ Мерижан Нурланович, казак,
1992- жылы Казакстан Республикасынын Чимкент облусунун Чаян
айылында туулган;
106) ДУРСУНОВА Халида Мохурджанкызы, турк,
1994-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Шу
районундагы Ленин айылында туулган;
107) ЕРАЛИЕВА Ойдиной Баяли кизи, кыргыз, 2002-жылы
Озбекстан Республикасынын Ташкент облусунун Бука районундагы
Намуна айылында туулган;
108) ЖАЛИЛОВА Гулдорахон Назиржоновна, кыргыз,
1985-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Кува районунда
туулган;
109) ЖАНАЛИЕВА Нигина Музаффаровна, кыргыз,
1993- жылы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Талас
шаарында туулган;
11
100) ДОДАРБЕКОВ Давлат Салимбекович, 1988 года
рождения, кыргыз, уроженец села Майдан-Терек Джергитальского
района Таджикской ССР;
101) ДОДАРБЕКОВ Омурбек Анарбайович, 2002 года
рождения, кыргыз, уроженец села Сары-Кенже Джергитальского
района Республики Таджикистан;
102) ДОДАРБЕКОВА (Закирова) Шахрибон Башировна,
1989 года рождения, кыргызка, уроженка села Кошой
Джергитальского района Таджикской ССР.
Вместе с ней дети: Додарбекова Мукадас 2010 года рождения,
Додарбеков Умар 2012 года рождения, Додарбекова Бибихадича
2016 года рождения;
103) ДОЛЖЕНКО (Касьянова) Александра Евгеньевна,
1952 года рождения, русская, уроженка села Аим Кургантепинского
района Андижанской области Узбекской ССР;
104) ДУШОЕВ Урмон Акбарович, 1966 года рождения,
кыргыз, уроженец села Бирлик Кувинского района Ферганской
области Узбекской ССР;
105) ДУРИМБЕТОВ Мерижан Нурланович, 1992 года
рождения, казах, уроженец села Чаян Чимкентской области
Республики Казахстан;
106) ДУРСУНОВА Халида Мохурджанкызы, 1994 года
рождения, турчанка, уроженка села Ленина Шуского района
Джамбулской области Республики Казахстан;
107) ЕРАЛИЕВА Ойдиной Баяли кизи, 2002 года рождения,
кыргызка, уроженка села Намуна Букинского района Ташкентской
области Республики Узбекистан;
108) ЖАЛИЛОВА Гулдорахон Назиржоновна, 1985 года
рождения, кыргызка, уроженка Кувинского района Ферганской
области Узбекской ССР;
109) ЖАНАЛИЕВА Нигина Музаффаровна, 1993 года
рождения, кыргызка, уроженка города Талас Таласской области
Кыргызской Республики;
11
110) ЖАХОНГИРОВА Латофатхон Жахогри кизи, езбек,
1996-жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунун
Янгикурган районундагы Кукер айылында туулган;
111) ЖАХОНОВА Ойхон Абобакировна, кыргыз, 1983-жылы
0збек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда туулган;
112) ЖОББАРОВА Джамиля Вайиддиновна, азербайжан,
1986-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Свердлов
районундагы Ровное айылында туулган;
113) ЖОЛДОШОВА Айжамал Нуралиевна, кыргыз,
1993-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Араван
районундагы Кочубаев айылында туулган;
114) ЖОМИЕВ Нуридин Айнидинович, кыргыз, 1996-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Ярмазар
айылында туулган;
115) ЖОН АЛИ Иваз, афган, 1991-жылы Афганистан Ислам
Республикасынын Бамиан шаарында туулган;
116) ЖУ Чинсу (Чин Су), корей, 1971-жылы Корея
Республикасынын Пусан шаарында туулган;
117) ЖУКОВА (Воронина) Ольга Геннадьевна,
1977-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган.
Аны менен бирге 2004-жылы туулган кызы Жукова Дарья;
орус.
118) ЖУМАБАЕВА (Айдарова) Майзурахон Бахтиёровна,
езбек, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун
Ходжент районундагы Овчикалача айылында туулган;
119) ЖУМАЕВА (Джумаева) Фатима Пиримкуловна,
кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал
районундагы Янги-Шаар айылында туулган;
120) ЖУРАБОЕВА Зулфия Мухаммаджоновна, езбек,
1996-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Нау
районундагы Нау айылында туулган;
121) ЖУРАЕВА Гулжамол Расулжон кизи, кыргыз,
1995-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана
районундагы Юкари Водил айылында туулган;
12
110) ЖАХОНГИРОВА Латофатхон Жахогри кизи, 1996 года
рождения, узбечка, уроженка села Кукер Янгикурганского района
Наманганской области Республики Узбекистан;
111) ЖАХОНОВА Ойхон Абобакировна, 1983 года
рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской
области Узбекской ССР;
112) ЖОББАРОВА Джамиля Вайиддиновна, 1986 года
рождения, азербайджанка, уроженка села Ровное Свердловского
района Джамбулской области Казахской ССР;
113) ЖОЛДОШОВА Айжамал Нуралиевна, 1993 года
рождения, кыргызка, уроженка села Кочубаево Араванского района
Ошской области Кыргызской Республики;
114) ЖОМИЕВ Нуридин Айнидинович, 1996 года рождения,
кыргыз, уроженец села Ярмазар Джергитальского района Республики
Таджикистан;
115) ЖОН АЛИ Иваз, 1991 года рождения, афганец, уроженец
города Бамиан Исламской Республики Афганистан;
116) ЖУ Чинсу (Чин Су), 1971
уроженец города Пусан Республики Корея;
года рождения, кореец.
117) ЖУКОВА (Воронина) Ольга Геннадьевна, 1977 года
рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР.
Вместе с ней дочь Жукова Дарья 2004 года рождения;
118) ЖУМАБАЕВА (Айдарова) Манзурахон Бахтиёровна,
1996 года рождения, узбечка, уроженка села Овчикалача
Ходжентского района Ленинабадской области Республики
Таджикистан;
119) ЖУМАЕВА (Джумаева) Фатима Пиримкуловна,
1991 года рождения, кыргызка, уроженка села Янги-Шаар
Джергитальского района Республики Таджикистан;
120) ЖУРАБОЕВА Зулфия Мухаммаджоновна, 1996 года
рождения, узбечка, уроженка села Нау Наусского района
Ленинабадской области Республики Таджикистан;
12
122) ЖУРАЕВА Икболой Абдулмажит кизи, кыргыз,
1995-жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунда
туулган.
Аны менен бирге 2015-жылы туулган уулу Хакимов Марат;
123) ЖУРАЕВА Салимахон Самадовна, кыргыз, 2000-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Сайрон
айылында туулган;
124) ЖУРАЕВА Сурайё Тухтасиновна, езбек, 1980-жылы
0збек ССРинин Анжиан облусунун Анжиан районундагы Пахтаабад
шаарында туулган;
125) ЖЭЭНБЕКОВА Розахан Маматовна, кыргыз,
1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб
районундагы Кара-Куль айылында туулган;
126) ЗАЙНИДИНОВА Насиба Нуриддиновна, езбек,
1989-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Ходжент
районундагы Овчикалача айылында туулган;
127) ЗАРИПОВА Ниса Маратовна, езбек, 2013-жылы
Казакстан Республикасынын Туштук-Казакстан облусунун Мактаарал
районундагы Жетысай шаарында туулган;
128) ЗИЯБИДИНОВА Эркиной Аскаралиевна, уйгур,
1977-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Пахтаабад
районундагы Уйгур шаарында туулган;
129) ЗОКИРОВА Мухтасархон Фахриддин кизи, кыргыз,
2000-жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай
шаарында туулган;
130) ЗУЛПУКААРОВ Тагайбек Халбаевич, кыргыз,
1979-жылы Тажик ССРинин Жергетал районундагы Домбрачи
айылында туулган.
Аны менен бирге балдары: 2004-жылы туулган Халбаев
Бехрузжон, 2006-жылы туулган Зулпукааров Наврузбек, 2011-жылы
туулган Зулпукаарова Зулхижа, 2013-жылы туулган Зулпукаарова
Зилола;
13
121) ЖУРАЕВА Гулжамол Расулжон кизи, 1995 года
рождения, кыргызка, уроженка села Юкари Водил Ферганского
района Ферганской области Республики Узбекистан;
122) ЖУРАЕВА Икболой Абдулмажит кизи, 1995 года
рождения, кыргызка, уроженка Наманганской области Республики
Узбекистан.
Вместе с ней сын Хакимов Марат 2015 года рождения;
123) ЖУРАЕВА Салимахон Самадовна, 2000 года рождения,
кыргызка, уроженка села Сайрон Джергитальского района Республики
Таджикистан;
124) ЖУРАЕВА Сурайё Тухтасиновна, 1980 года рождения,
узбечка, уроженка города Пахтаабад Андижанского района
Андижанской области Узбекской ССР;
125) ЖЭЭНБЕКОВА Розахан Маматовна, 1993 года
рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Куль Мургабского района
ГБАО Республики Таджикистан;
126) ЗАЙНИДИНОВА Насиба Нуриддиновна, 1989 года
рождения, узбечка, уроженка села Овчикалача Ходжентского района
Ленинабадской области Таджикской ССР;
127) ЗАРИПОВА Ниса Маратовна, 2013 года рождения,
узбечка, уроженка города Жетысай Мактааральского района Южно-
Казахстанской области Республики Казахстан;
128) ЗИЯБИДИНОВА Эркиной Аскаралиевна, 1977 года
рождения, уйгурка, уроженка села Уйгур Пахтаабадского района
Андижанской области Узбекской ССР;
129) ЗОКИРОВА Мухтасархон Фахриддин кизи, 2000 года
рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области
Республики Узбекистан;
130) ЗУЛПУКААРОВ Тагайбек Халбаевич, 1979 года
рождения, кыргыз, уроженец села Домбрачи Джергитальского района
Таджикской ССР.
Вместе с ней дети: Халбаев Бехрузжон 2004 года рождения,
Зулпукааров Наврузбек 2006 года рождения, Зулпукаарова Зулхижа
2011 года рождения, Зулпукаарова Зилола 2013 года рождения;
13
131) ЗУУР кызы Максатгул, кыргыз, 1991-жылы Тажикстан
Республикасынын Жергетал районундагы Кашка-Терек айылында
туулган;
132) ИЛЁСОВ Хомиджон Исакович, кыргыз, 2001-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Жайылган
айылында туулган;
133) ИМАРОВ Бактыгул-Бий Беккелдиевич, кыргыз,
2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы
Гулама айылында туулган;
134) ИМОМАЛИ уулу Бахром (Бахром Имомали уулу),
кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун
Канибадам районундагы Маданият айылында туулган;
135) ИНАМОВА Клара Эркинжановна, езбек, 1964-жылы
Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жацы-Жол районундагы Караван
айылында туулган;
136) ИСАКОВ Бахтиёр Суннатиллаевич, кыргыз, 1987-жылы
Озбек ССРинин Ташкент облусунун Бука районундагы Ленин
айылында туулган;
137) ИСАХОНОВА Миргул Боймамат кизи, кыргыз,
1999-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Кургантепе районундагы Чимен айылында туулган;
138) ИСМАИЛОВ Усман, кыргыз, 1936-жылы Озбек
ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Абдуллабий
айылында туулган;
139) ИСМАИЛОВА (Рисбаева) Ховахон, кыргыз, 1940-жылы
Озбек ССРинин Анжиан облусунун Жалалкудук районундагы
Абдуллабий айылында туулган;
140) ИСМАТУЛЛАЕВ Ярмахамад Изатуллаевич, тажик,
1966-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Фрунзе районундагы
Уч-Коргон айылында туулган;
141) ИСМОИЛОВА Зулфия Шарофовна, тажик, 1984-жылы
Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам шаарында туулган;
14
131) ЗУУР кызы Максатгул, 1991 года рождения, кыргызка,
уроженка села Кашка-Терек Джергитальского района Республики
Таджикистан;
132) ИЛЁСОВ Хомиджон Исакович, 2001 года рождения,
кыргыз, уроженец села Джайылган Джергитальского района
Республики Таджикистан;
133) ИМАРОВ Бактыгул-Бий Беккелдиевич, 2001 года
рождения, кыргыз, уроженец села Гулама Джергитальского района
Республики Таджикистан;
134) ИМОМАЛИ уулу Бахром (Бахром Имомали уулу),
1982 года рождения, кыргыз, уроженец села Маданият
Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР;
135) ИНАМОВА Клара Эркинжановна, 1964 года рождения,
узбечка, уроженка села Караван Джанги-Джольского района Ошской
области Киргизской ССР;
136) ИСАКОВ Бахтиёр Суннатиллаевич, 1987 года
рождения, кыргыз, уроженец села Ленина Букинского района
Ташкентской области Узбекской ССР;
137) ИСАХОНОВА Миргул Боймамат кизи, 1999 года
рождения, кыргызка, уроженка села Чимен Кургантепинского района
Андижанской области Республики Узбекистан;
138) ИСМАИЛОВ Усман, 1936 года рождения, кыргыз,
уроженец села Абдуллабий Кургантепинского района Андижанской
области Узбекской ССР;
139) ИСМАИЛОВА (Рисбаева) Ховахон, 1940 года рождения,
кыргызка, уроженка села Абдуллабий Джалалкудукского района
Андижанской области Узбекской ССР;
140) ИСМАТУЛЛАЕВ Ярмахамад Изатуллаевич, 1966 года
рождения, таджик, уроженец еела Уч-Коргон Фрунзенского района
Ошской области Киргизской ССР;
141) ИСМОИЛОВА Зулфия Шарофовна, 1984 года
рождения, таджичка, уроженка города Канибадам Ленинабадской
области Таджикской ССР;
14
142) ИСМОИЛОВА Шахнозахон Икромжон кизи, езбек,
1996-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Мархамат районундагы Кутарма айылында туулган;
143) ИСМАТОВ Идрисжон Хошвакович, кыргыз, 1998-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Чоц-Кыргыз
айылында туулган;
144) ИСМАТОВА Моижахон Ибодуллоевна, кыргыз,
1981-жылы Тажик ССРинин Жергетал районундагы Сайрон
айылында туулган.
Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Низомов
Наврузжон, 2010-жылы туулган Низомов Муъминджон, 2012-жылы
туулган Низомов Джахонгир, 2014-жылы туулган Низомова Мадина;
145) ИРИСКУЛОВ Дармонкул Ражабваевич, кыргыз,
2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы
Калта-Булак айылында туулган;
146) ИСРОИЛОВА Мохирахон Акрамжон кизи, езбек,
1994- жылы ©збекстан Республикасынын Наманган облусунун
Наманган шаарында туулган;
147) ИШОНОВ Муроджон Рашидбек огли (угли), кыргыз,
1995- жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Жалалкудук районунда туулган;
148) КАГАРМАНОВА Индира Загировна, башкыр,
1988-жылы Казак ССРинин Аркалык шаарында туулган;
149) КАДИРОВ (Кадыров) Рахимжан Сайдуллаевич
(Сайфуллаевич), езбек, 1983-жылы Кыргыз ССРинин ©ш шаарында
туулган;
150) КАМАЛДИНОВА (Бустанова) Райло Незамидиновна,
езбек, 1955-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Ала-Бука
районундагы Достук айылында туулган;
151) КАМОЛЖОНОВА Мухаббатхон Давлятовна, тажик,
1984-жылы Тажик ССРинин Ленин районундагы Тажикстанга 40 жыл
айылында туулган;
15
142) ИСМОИЛОВА Шахнозахон Икромжон кизи, 1996 года
рождения, узбечка, уроженка села Кутарма Мархаматского района
Андижанской области Республики Узбекистан;
143) ИСМАТОВ Идрисжон Хошвакович, 1998 года
рождения, кыргыз, уроженец села Чон-Кыргыз Джергитальского
района Республики Таджикистан;
144) ИСМАТОВА Моижахон Ибодуллоевна, 1981 года
рождения, кыргызка, уроженка села Сайрон Джергитальского района
Таджикской ССР.
Вместе с ней дети: Низомов Наврузжон 2008 года рождения,
Низомов Муъминджон 2010 года рождения, Низомов Джахонгир
2012 года рождения, Низомова Мадина 2014 года рождения;
145) ИРИСКУЛОВ Дармонкул Ражабваевич, 2001 года
рождения, кыргыз, уроженец села Калта-Булак Джергитальского
района Республики Таджикистан;
146) ИСРОИЛОВА Мохирахон Акрамжон кизи, 1994 года
рождения, узбечка, уроженка города Наманган Наманганской области
Республики Узбекистан;
147) ИШОНОВ Муроджон Рашидбек огли (угли), 1995 года
рождения, кыргыз, уроженец Джалалкудукского района Андижанской
области Республики Узбекистан;
148) КАГАРМАНОВА Индира Загировна, 1988 года
рождения, башкирка, уроженка города Аркалык Казахской ССР;
149) КАДИРОВ (Кадыров) Рахимжан Сайдуллаевич
(Сайфуллаевич), 1983 года рождения, узбек, уроженец города ©ш
Киргизской ССР;
150) КАМАЛДИНОВА (Бустанова) Райло Незамидиновна,
1955 года рождения, узбечка, уроженка села Достук Ала-Букинского
района Джалал-Абадской области Киргизской ССР;
151) КАМОЛЖОНОВА Мухаббатхон Давлятовна, 1984 года
рождения, таджичка, уроженка села 40 лет Таджикистана Ленинского
района Таджикской ССР;
15
152) КАДИРОВ Муратали Раимович, кыргыз, 1965-жылы
0збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районундагы
Яркишлак айылында туулган;
153) КАЗАКОВА Майрам Максатбсковна, кыргыз,
1993-жылы Кыргыз Республикасынын Ысык-Кел облусунун Тон
районундагы Ак-Сай айылында туулган;
154) КАМБАРОВА (Муйдинова) Гулмира Инамжановна,
езбек, 1988-жылы ©збек ССРинин Анжиан облусунун Анжиан
шаарында туулган;
155) КАМОЛОВА Бахтихон Алимкуловна, кыргыз,
1968-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе
районундагы Яркишлак айылында туулган;
156) КАМЧИЕВА Олтиной Нишонбек кизи, езбек,
1992-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Анжиан
шаарында туулган;
157) КАНАТ Туокути, кыргыз, 1982-жылы Кытай Эл
Республикасынын Урумчу шаарында туулган.
Аны менен бирге 2013-жылы туулган уулу Данил Канат;
158) КАРИМЖОНОВ Азизилло Музаффар угли, езбек,
2009-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Кургантепе районундагы Кургантепе айылында туулган;
159) КАРИМЖОНОВ Хожиакбар Музаффар угли, езбек,
2012-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Кургантепе районундагы Кургантепе айылында туулган;
160) КАРИМОВ Максатбек Асанович, кыргыз, 1999-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Кашка-Терек
айылында туулган;
161) КАРИМОВА Саодатхон Метиновна, кыргыз,
1981-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда
туулган;
162) КАРСЕНБЕКОВА Гульбадам Пермекуловна, казак,
1971-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Сокулук районундагы
Студенческое айылында туулган;
16
152) КАДИРОВ Муратали Раимович, 1965 года рождения,
кыргыз, уроженец села Яркишлак Кургантепинского района
Андижанской области Узбекской ССР;
153) КАЗАКОВА Майрам Максатбековна, 1993 года
рождения, кыргызка, уроженка села Ак-Сай Тонского района
Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;
154) КАМБАРОВА (Муйдинова) Гулмира Инамжановна,
1988 года рождения, узбечка, уроженка города Андижан
Андижанской области Узбекской ССР;
155) КАМОЛОВА Бахтихон Алимкуловна, 1968 года
рождения, кыргызка, уроженка села Яркишлак Кургантепинского
района Андижанской области Узбекской ССР;
156) КАМЧИЕВА Олтиной Нишонбек кизи, 1992 года
рождения, узбечка, уроженка города Андижан Андижанской области
Республики Узбекистан;
157) КАНАТ Туокути, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец
города Урумчи Китайской Народной Республики.
Вместе с ним сын Данил Канат 2013 года рождения;
158) КАРИМЖОНОВ Азизилло Музаффар угли, 2009 года
рождения, узбек, уроженец села Кургантепа Кургантепинского района
Андижанской области Республики Узбекистан;
159) КАРИМЖОНОВ Хожиакбар Музаффар угли, 2012 года
рождения, узбек, уроженец села Кургантепа Кургантепинского района
Андижанской области Республики Узбекистан;
160) КАРИМОВ Максатбек Асанович, 1999 года рождения,
кыргыз, уроженец села Кашка-Терек Джергитальского района
Республики Таджикистан;
161) КАРИМОВА Саодатхон Метиновна, 1981 года
рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской
области Узбекской ССР;
162) КАРСЕНБЕКОВА Гульбадам Пермекуловна, 1971 года
рождения, казашка, уроженка села Студенческое Сокулукского
района Чуйской области Киргизской ССР;
16
163) КЕЗЕБЕРГ Наталья Анатольевна, орус, 1978-жылы
0збек ССРинин Ташкент облусунун Чирчик шаарында туулган;
164) КЕНДЖАЕВА Фарзона Хошимджоновна, кыргыз,
2001-жылы Тажикстан Республикасынын Ленин районундагы
Коммунизм айылында туулган;
165) КИЕМОВ (Киёмов) Мурадбек (Муратбек)
Сатвалдиевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын
Жергетал районундагы Занкон айылында туулган;
166) КИМ Виктория Владимировна, корей, 1967-жылы 0збек
ССРинин Жизак шаарында туулган;
167) КИМ Родион Олегович, корей, 1985-жылы 0збек
ССРинин Ташкент облусунун Алмалык шаарында туулган;
168) КИМСАНОВА Айчурек Мамасолиевна, кыргыз,
1988-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Советабад шаарында
туулган.
Аны менен бирге 2009-жылы туулган уулу Шарафидинов
Ниязбек;
169) КИПЧАКОВ Нодирбек Джакбаралиевич, кыргыз,
1990-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Кувасай шаарында
туулган;
170) КИСЕЛЕВ Игорь Юрьевич, орус, 1968-жылы Кыргыз
ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
171) КЛОЧКО Артем Александрович, орус, 1986-жылы
Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
172) КОДИРОВА Жаннатхон Исмаилжон кизи, кыргыз,
1996-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай
районунда туулган;
173) КОДИРОВА Нозанин Анваровна, тажик, 1992-жылы
Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Канибадам
шаарында туулган;
174) КОЙСОЙМАСОВ Арзыбек Режабали угли, кыргыз,
1992-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Кургантепе районундагы Чимен айылында туулган.
17
163) КЕЗЕБЕРГ Наталья Анатольевна, 1978 года рождения,
русская, уроженка города Чирчик Ташкентской области
Узбекской ССР;
164) КЕНДЖАЕВА Фарзона Хошимджоновна, 2001 года
рождения, кыргызка, уроженка села Коммунизм Ленинского района
Республики Таджикистан;
165) КИЕМОВ (Киёмов) Мурадбек (Муратбек)
Сатвалдиевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец села Занкон
Джергитальского района Республики Таджикистан;
166) КИМ Виктория Владимировна, 1967 года рождения,
кореянка, уроженка города Джизак Узбекской ССР;
167) КИМ Родион Олегович, 1985 года рождения, кореец,
уроженец города Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР;
168) КИМСАНОВА Айчурек Мамасолиевна, 1988 года
рождения, кыргызка, уроженка города Советабад Андижанской
области Узбекской ССР.
Вместе с ней сын Шарафидинов Ниязбек 2009 года рождения;
169) КИЕГЧАКОВ Нодирбек Джакбаралиевич, 1990 года
рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области
Узбекской ССР;
170) КИСЕЛЕВ Игорь Юрьевич, 1968 года рождения,
русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;
171) КЛОЧКО Артем Александрович, 1986 года рождения,
русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;
172) КОДИРОВА Жаннатхон Исмаилжон кизи, 1996 года
рождения, кыргызка, уроженка Кувасайского района Ферганской
области Республики Узбекистан;
173) КОДИРОВА Нозанин Анваровна, 1992 года рождения,
таджичка, уроженка города Канибадам Ленинабадской области
Республики Таджикистан;
17
Аны менен бирге 2018-жылы туулган уулу Режабалиев
Аскарбек;
175) КОСИМОВ Билолиддин Сайбурхонович, кыргыз,
2001-жылы Тажикстан Республикасынын Дуйшембу шаарында
туулган;
176) КОСИМОВ Элдорбек Валижонович, езбек, 1983-жылы
Озбек ССРинин Анжиан облусунун Баликчи районундагы
Эскихаккулабад айылында туулган;
177) КОЧКАНОВА (Тожалиева) Ёркиной Косимжоновна,
езбек, 1985-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Кува
районундагы Туркровот айылында туулган.
Аны менен бирге 2006-жылы туулган кызы Кочканова
Софияхон;
178) КРУПНОВА (Исмаилова) Сабина Тахировна, татар,
1992-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган;
179) КУЗИБОЕВА Ойнура Рахимжон кизи, кыргыз,
1997-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун
Алтыарык районундагы Полосой айылында туулган;
180) КУЗИБАЕВА (Толонова) Роза Канибековна, кыргыз,
1968-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Озгон районундагы
Кара-Кочкор айылында туулган;
181) КУКАНОВА Мавлуда Давлатбой кизи, езбек,
1977-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Избаскан
районундагы Майгир айылында туулган;
182) КУЛИШ Сергей Викторович, орус, 1981-жылы Кыргыз
ССРинин Москва районундагы Беловодск айылында туулган;
183) КУЧКАРОВ Билолиддин Косимжон угли, кыргыз,
1995-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай
шаарында туулган;
184) КБ1ЛБШЧ Мехмет, турк, 1974-жылы Туркия
Республикасынын Яйладагы шаарында туулган;
185) КБШЧАКОВА Мадина Эргешовна, кыргыз, 1998-жылы
Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Домбрачи
айылында туулган;
18
174) КОЙСОЙМАСОВ Арзыбек Режабали угли, 1992 года
рождения, кыргыз, уроженец села Чимен Кургантепинского района
Андижанской области Республики Узбекистан.
Вместе с ним сын Режабалиев Аскарбек 2018 года рождения;
175) КОСИМОВ Билолиддин Сайбурхонович, 2001 года
рождения, кыргыз, уроженец города Душанбе Республики
Таджикистан;
176) КОСИМОВ Элдорбек Валижонович, 1983 года
рождения, узбек, уроженец села Эскихаккулабад Баликчинского
района Андижанской области Узбекской ССР;
177) КОЧКАНОВА (Тожалиева) Ёркиной Косимжоновна,
1985 года рождения, узбечка, уроженка села Туркровот Кувинского
района Ферганской области Узбекской ССР.
Вместе с ней дочь Кочканова Софияхон 2006 года рождения;
178) КРУПНОВА (Исмаилова) Сабина Тахировна, 1992 года
рождения, татарка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;
179) КУЗИБОЕВА Ойнура Рахимжон кизи, 1997 года
рождения, кыргызка, уроженка села Полосой Алтыарыкского района
Ферганской области Республики Узбекистан;
180) КУЗИБАЕВА (Толонова) Роза Канибековна, 1968 года
рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Кочкор Узгенского района
Ошской области Киргизской ССР;
181) КУКАНОВА Мавлуда Давлатбой кизи, 1977 года
рождения, узбечка, уроженка села Майгир Избасканского района
Андижанской области Узбекской ССР;
182) КУЛИШ Сергей Викторович, 1981 года рождения,
русский, уроженец села Беловодское Московского района
Киргизской ССР;
183) КУЧКАРОВ Билолиддин Косимжон угли, 1995 года
рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области
Республики Узбекистан;
184) КБ1ЛБ1НЧ Мехмет, 1974 года рождения, турок, уроженец
города Яйладагы Турецкой Республики;
18
186) ЛАТЫПОВ Халит Хамитович, татар, 1965-жылы
Кыргыз ССРинин Ош облусунун Фрунзе районундагы Хайдаркен
поселогунда туулган;
187) ЛИ ШАНЛО (Махей) Мадина Рустамовна, дунган,
1997-жылы Озбекстан Республикасынын Ташкент облусунун
Уртачирчик районундагы Карасув айылында туулган;
188) ЛИМАНСКИЙ Сергей Викторович, орус, 1989-жылы
РСФСРдын Ярославль облусунун Ростов районунда туулган;
189) МАДАЛИЕВ Бекзод Кудратилло угли, кыргыз,
2000-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун
Ходжаабад районунда туулган;
190) МАЗУРАНТОВ Александр Анатольевич, орус,
1989-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган;
191) МАЙКЛ Валмэй, кыргыз, 2010-жылы Улуу Британия
жана Тундук Ирландия Бириккен Королдугунун Рединг шаарында
туулган;
192) МАЙКЛ Дилан, кыргыз, 2005-жылы Улуу Британия жана
Тундук Ирландия Бириккен Королдугунун Рединг шаарында туулган;
193) МАЙРАМБЕКОВА Азалия Бактияровна, кыргыз,
2014- жылы Америка Кошмо Штаттарынын Тундук Дакота штатынын
Майнот шаарында туулган;
194) МАЙРАМБЕКОВА Акылай Бактияровна, кыргыз,
2017-жылы Америка Кошмо Штаттарынын Тундук Дакота штатынын
Майнот шаарында туулган;
195) МАЙРАМБЕКОВА Сумая Бактияровна, кыргыз,
2015- жылы Америка Кошмо Штаттарынын Тундук Дакота штатынын
Майнот шаарында туулган;
196) МАЙРАМБЕКОВА Таалайгул Бактияровна, кыргыз,
2013-жылы Америка Кошмо Штаттарынын Огайо штатынын
Ланкастер шаарында туулган;
19
185) КБШЧАКОВА Мадина Эргешовна, 1998 года
рождения, кыргызка, уроженка села Домрачи Джергитальского района
Республики Таджикистан;
186) ЛАТБШОВ Халит Хамитович, 1965 года рождения,
татарин, уроженец поселка Хайдаркен Фрунзенского района Ошской
области Киргизской ССР;
187) ЛИ ШАНЛО (Махей) Мадина Рустамовна, 1997 года
рождения, дунганка, уроженка села Карасув Уртачирчикского района
Ташкентской области Республики Узбекистан;
188) ЛИМАНСКИЙ Сергей Викторович, 1989 года
рождения, русский, уроженец Ростовского района Ярославской
области РСФСР;
189) МАДАЛИЕВ Бекзод Кудратилло угли, 2000 года
рождения, кыргыз, уроженец Ходжаабадского района Андижанской
области Республики Узбекистан;
190) МАЗУРАНТОВ Александр Анатольевич, 1989
рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР;
года
191) МАЙКЛ Валмэй, 2010 года рождения, кыргызка,
уроженка города Рединг Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии;
192) МАЙКЛ Дилан, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец
города Рединг Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии;
193) МАЙРАМБЕКОВА Азалия Бактияровна, 2014 года
рождения, кыргызка, уроженка города Майнот штата Северная Дакота
Соединенных Штатов Америки;
194) МАЙРАМБЕКОВА Акылай Бактияровна, 2017 года
рождения, кыргызка, уроженка города Майнот штата Северная Дакота
Соединенных Штатов Америки;
195) МАЙРАМБЕКОВА Сумая Бактияровна, 2015 года
рождения, кыргызка, уроженка города Майнот штата Северная Дакота
Соединенных Штатов Америки;
19
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство
Прием в гражданство

More Related Content

Similar to Прием в гражданство

Указ президента №368
Указ президента №368Указ президента №368
Указ президента №368
akipress
 
Указ президента №371
Указ президента №371Указ президента №371
Указ президента №371
akipress
 
Указ №165 о выходе из гражданства КР
Указ №165 о выходе из гражданства КРУказ №165 о выходе из гражданства КР
Указ №165 о выходе из гражданства КР
akipress
 
УП 421 от 31 декабря 2022.pdf
УП 421 от 31 декабря 2022.pdfУП 421 от 31 декабря 2022.pdf
УП 421 от 31 декабря 2022.pdf
akipress
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство
akipress
 
Указ №166 о приеме в гражданство КР
Указ №166 о приеме в гражданство КРУказ №166 о приеме в гражданство КР
Указ №166 о приеме в гражданство КР
akipress
 

Similar to Прием в гражданство (6)

Указ президента №368
Указ президента №368Указ президента №368
Указ президента №368
 
Указ президента №371
Указ президента №371Указ президента №371
Указ президента №371
 
Указ №165 о выходе из гражданства КР
Указ №165 о выходе из гражданства КРУказ №165 о выходе из гражданства КР
Указ №165 о выходе из гражданства КР
 
УП 421 от 31 декабря 2022.pdf
УП 421 от 31 декабря 2022.pdfУП 421 от 31 декабря 2022.pdf
УП 421 от 31 декабря 2022.pdf
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство
 
Указ №166 о приеме в гражданство КР
Указ №166 о приеме в гражданство КРУказ №166 о приеме в гражданство КР
Указ №166 о приеме в гражданство КР
 

More from akipress

6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdf6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdf
akipress
 
положение.63309981.docx
положение.63309981.docxположение.63309981.docx
положение.63309981.docx
akipress
 
кодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docxкодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docx
akipress
 
64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docx64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docx
akipress
 
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
akipress
 
Законопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docxЗаконопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docx
akipress
 
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
akipress
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство
akipress
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство
akipress
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство
akipress
 
Оповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdfОповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdf
akipress
 
Оповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdfОповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdf
akipress
 
Оповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdfОповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdf
akipress
 
Оповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdfОповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdf
akipress
 
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
akipress
 
Конкурс директоров школ
Конкурс директоров школКонкурс директоров школ
Конкурс директоров школ
akipress
 
влияние ковид .pdf
влияние ковид .pdfвлияние ковид .pdf
влияние ковид .pdf
akipress
 
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docxОбъявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
akipress
 
1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdf1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdf
akipress
 
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdfПриложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdf
akipress
 

More from akipress (20)

6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdf6537a5e1ad4324.80568868.pdf
6537a5e1ad4324.80568868.pdf
 
положение.63309981.docx
положение.63309981.docxположение.63309981.docx
положение.63309981.docx
 
кодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docxкодекс депутатской этики.для сайта.docx
кодекс депутатской этики.для сайта.docx
 
64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docx64a2449d68b7b1.92582937.docx
64a2449d68b7b1.92582937.docx
 
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
300623092827_Проект закона Омбудсмен сайтка 3.docx
 
Законопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docxЗаконопроект о науке на официальном языке(7).docx
Законопроект о науке на официальном языке(7).docx
 
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
Сравнительная таблица к проекту закона «О внесении изменений в конституционны...
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство
 
Гражданство
Гражданство Гражданство
Гражданство
 
Оповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdfОповещение СРА.pdf
Оповещение СРА.pdf
 
Оповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdfОповещение ПРА .pdf
Оповещение ПРА .pdf
 
Оповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdfОповещение ОРА .pdf
Оповещение ОРА .pdf
 
Оповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdfОповещение ЛРА.pdf
Оповещение ЛРА.pdf
 
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
5 облуста жеңүүчүлөрдүн тизмеси бекиди
 
Конкурс директоров школ
Конкурс директоров школКонкурс директоров школ
Конкурс директоров школ
 
влияние ковид .pdf
влияние ковид .pdfвлияние ковид .pdf
влияние ковид .pdf
 
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docxОбъявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
Объявление конкурса для зачисления в резерв кадров..docx
 
1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdf1_SHdCdnH.pdf
1_SHdCdnH.pdf
 
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdfПриложение 2 Р.Я.pdf.pdf
Приложение 2 Р.Я.pdf.pdf
 

Прием в гражданство

 • 1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 64-беренесинин 7-белугуне, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы женунде» жана «Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын ортосундагы жарандык алуунун женекейлотулген тартиби женунде макулдашууну ратификациялео тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы женунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13, 14-беренелерине, 28-беренесинин 1-белугунун 1 жана 2-пункттарына, 2-белугуне ылайык, ошондей эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам; 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу женунде теменку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын; 1) АБДИЕВА (Мурзаева) Максуда Махмаражаповна, кыргыз, 1984-жылы Тажик ССРинин Жергетал райенундагы Янги-Шаар айылында туулган; 2) АБДИЕВ Худойдод Файзидинович, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Жергетал райенундагы Кашка-Терек айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Абдиева Фарзона, 2009-жылы туулган Файзидинов Ализон, 2012-жылы туулган Абдиев Ислем, 2014-жылы туулган Абдиева Зулайхо; КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ У К АЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О приеме в гражданство Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики» и «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства», статьями 13, 14, пунктами 1 и 2 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю: 1. Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики следующих лиц; 1) АБДИЕВА (Мурзаева) Максуда Махмаражаповна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка села Янги-Шаар Джергитальского района Таджикской ССР; 2) АБДИЕВ Худойдод Файзидинович, 1981 года рождения, кыргыз, уроженец села Кащка-Терек Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Абдиева Фарзона 2007 года рождения, Файзидинов Ализон 2009 года рождения, Абдиев Ислом 2012 года рождения, Абдиева Зулайхо 2014 года рождения; 3) АБДИРАИМОВ Мирза-Али Максатбекович, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец села Ранг-Куль Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан;
 • 2. 3) АБДИРАИМОВ Мирза-Али Максатбекович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Куль айылында туулган; 4) АБДИРАИМОВ Нурали Максатбекович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Куль айылында туулган; 5) АБДУАЗИМОВА (Умарова) Хуршеда Мавлоновна, езбек, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Бураген айылында туулган; 6) АБДУЖАЛИЛОВА Гулмира Равшан кизи, кыргыз, 2001-жылы Озбекстан Республикасынын Жизак облусунун Заамин районунда туулган; 7) АБДУЖАЛИЛОВА Умида Равшановна, кыргыз, 1991-жылы Озбекстан Республикасынын Жизак облусунун Заамин районунда туулган; 8) АБДУЖАЛИЛОВ Эломон Равшан угли, кыргыз, 1997-жылы Озбекстан Республикасынын Жизак облусунун Заамин районунда туулган; 9) АБДУКАРИМОВ Хусан Тургунович, езбек, 1969-жылы Озбек ССРинин Анжиан шаарында туулган; 10) АБДУКАРИМОВА Шохиста Нурали кизи, езбек, 1995-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун Касансай районундагы Касансай шаарында туулган; 11) АБДУЛ КАРИМ Абдул Насир, афган, 1981-жылы Афганистан Ислам Республикасынын Панжшир шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2011-жылы туулган Карими Абдулбахир, 2014-жылы туулган Карими Софие; 12) АБДУЛЛАЕВА Бегимой Кодир кизи, кыргыз, 1996-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Дардак айылында туулган; 13) АБДУЛЛАЕВА Маликахои Абдулгаметовна, уйгур, 1988-жылы Озбек ССРинин Самарканд облусунун Советабад районундагы Нурабад айылында туулган; 4) АБДИРАИМОВ Нурали Максатбекович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец села Ранг-Куль Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 5) АБДУАЗИМОВА (Умарова) Хуршеда Мавлоновна, 1997 года рождения, узбечка, уроженка села Бураген Ленинабадской области Республики Таджикистан; 6) АБДУЖАЛИЛОВА Гулмира Равшан кизи, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка Зааминского района Джизакской области Республики Узбекистан; 7) АБДУЖАЛИЛОВА Умида Равшановна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка Зааминского района Джизакской области Республики Узбекистан; 8) АБДУЖАЛИЛОВ Эломон Равшан угли, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец Зааминского района Джизакской области Республики Узбекистан; 9) АБДУКАРИМОВ Хусан Тургунович, 1969 рождения, узбек, уроженец города Андижан Узбекской ССР; года 10) АБДУКАРИМОВА Шохиста Нурали кизи, 1995 года рождения, узбечка, уроженка города Касансай Касансайского района Наманганской области Республики Узбекистан; 11) АБДУЛ КАРИМ Абдул Насир, 1981 года рождения, афганец, уроженец города Панжшир Исламской Республики Афганистан. Вместе с ним дети; Карими Абдулбахир 2011 года рождения. Карими Софие 2014 года рождения; 12) АБДУЛЛАЕВА Бегимой Кодир кизи, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка села Дардак Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 13) АБДУЛЛАЕВА Маликахои Абдулгаметовна, 1988 года рождения, уйгурка, уроженка села Нурабад Советабадского района Самаркандской области Узбекской ССР; 14) АБДУЛЛАЕВА Роза Хматулаевна, 1996 года рождения, узбечка, уроженка поселка Мурунтау Навоийской области Республики Узбекистан. Вместе с ней сын Шиш Никита 2018 года рождения;
 • 3. 14) АБДУЛЛАЕВА Роза Хматулаевна, езбек, 1996-жылы взбекстан Республикасынын Навои облусунун Мурунтау поселогунда туулган. Аны менен бирге 2018-жылы туулган уулу Шиш Никита; 15) АБДУЛЛАЕВА Парида Сариевна, кыргыз, 1971-жылы 0збек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 16) АБДУЛЛОЕВА Насиба Исматовна, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Жолболот айылында туулган; 17) АБДУМАЛИКОВА Нурлидахон Азизбек кизи, кыргыз, 1995-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Жалалкудук районундагы Бештал айылында туулган; 18) АБДУРАХМОНОВА Мээримгул Мансурбек кизи, кыргыз, 1999-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ходжаабад районундагы Элчибек айылында туулган; 19) АБДУРАШИД (кизи Айжаркин) кызы Айжаркын, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАвнун Мургаб районундагы Кара-Куль айылында туулган; 20) АБДУШУКУРОВА Жанылай Хабибиллоевна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Мук айылында туулган; 21) АВАЗОВ Абдулханон Абдулхамидович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Сугат айылында туулган; 22) АГАЛЫКОВ Агалык Байрамович, туркмен, 1979-жылы Туркмен ССРинин Ашхабад шаарында туулган; 23) АДАНБЕКОВА Адина Равшановна, кыргыз, 1999-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районунда туулган; 24) АДАНБОЕВА Иноятхон Юлдашбек кизи, кыргыз, 1997-жылы взбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ходжаабад районундагы Манак айылында туулган; 15) АБДУЛЛАЕВА Парида Сариевна, 1971 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; 16) АБДУЛЛОЕВА Насиба Исматовна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка села Джолболот Джергитальского района Республики Таджикистан; 17) АБДУМАЛИКОВА Нурлидахон Азизбек кизи, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка села Бештал Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; 18) АБДУРАХМОНОВА Мээримгул Мансурбек кизи, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка села Элчибек Ходжаабадского района Андижанской области Республики Узбекистан; 19) АБДУРАШИД (кизи Айжаркин) кызы Айжаркын, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Куль Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 20) АБДУШУКУРОВА Жанылай Хабибиллоевна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка села Мук Джергитальского района Республики Таджикистан; 21) АВАЗОВ Абдулханон Абдулхамидович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец села Сугат Джергитальского района Республики Таджикистан; 22) АГАЛЫКОВ Агалык Байрамович, 1979 года рождения, туркмен, уроженец города Ашхабад Туркменской ССР; 23) АДАНБЕКОВА Адина Равшановна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 24) АДАНБОЕВА Иноятхон Юлдашбек кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка села Манак Ходжаабадского района Андижанской области Республики Узбекистан; 25) АЁСОВА Динара Обидиновна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка села Занкон Джергитальского района Республики Таджикистан; 3
 • 4. 25) АЁСОВА Динара Обидиновна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Занкон айылында туулган; 26) АЖИБОЕВ Абдулазиз Эргашевич, кыргыз, 1976-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Асака районунда туулган; 27) АЗИМАХУНОВА Анаш, езбек, 1943-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Октябрь районундагы Жалгыз-Жангак айылында туулган; 28) АЗИМКУЛОВА Сайрагул Орозбаевна, кыргыз, 1995-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Ачык-Алма айылында туулган; 29) АЗИМОВА (Исматуллаева) Юлдуз Саидхужаевна, езбек, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Ходжент районундагы Овчикалача айылында туулган; 30) АИБАЛАЕВА Назира Каримкуловна, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара шаарында туулган; 31) АЙДАРОВ Акжол Абдумаликович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Жаббор-Расулов районундагы Пролетарск айылында туулган; 32) АЙТБАЕВА (Маматалиева) Табассумхон Джумабаевна, езбек, 1981-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Пахтаабад шаарында туулган; 33) АЙТИЕВА Чинара Мамасалиевна, кыргыз, 1989-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Жалалкудук районундагы Абдуллабий айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2011-жылы туулган Тухтабаев Элдор, 2014-жылы туулган Тухтабаева Айбике; 34) АКБАРОВА Наргизахон Далимжановна, тажик, 1985-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Анжиан шаарында туулган; 26) АЖИБОЕВ Абдулазиз Эргашевич, 1976 года рождения, кыргыз, уроженец Асакинского района Андижанской области Узбекской ССР; 27) АЗИМАХУНОВА Анаш, 1943 года рождения, узбечка, уроженка села Жалгыз-Жангак Октябрьского района Ошской области Киргизской ССР; 28) АЗИМКУЛОВА Сайрагул Орозбаевна, 1995 года рождения, уроженка села Ачык-Алма Джергитальского района Республики Таджикистан; 29) АЗИМОВА (Исматуллаева) Юлдуз Саидхужаевна, 1994 года рождения, узбечка, уроженка села Овчикалача Ходжентского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 30) АЙБАЛАЕВА Назира Каримкуловна, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка города Исфара Ленинабадской области Республики Таджикистан; 31) АЙДАРОВ Акжол Абдумаликович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец села Пролетарск Джаббор-Расуловского района Согдийской области Республики Таджикистан; 32) АЙТБАЕВА (Маматалиева) Табассумхон Джумабаевна, 1981 года рождения, узбечка, уроженка города Пахтаабад Андижанской области Узбекской ССР; 33) АЙТИЕВА Чинара Мамасалиевна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка села Абдуллабий Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР. Вместе с ней дети: Тухтабаев Элдор 2011 года рождения, Тухтабаева Айбике 2014 года рождения; 34) АКБАРОВА Наргизахон Далимжановна, 1985 года рождения, таджичка, уроженка города Андижан Андижанской области Узбекской ССР; 35) АКЧАБАЕВ Наврузбек Хашимджан угли, 1994 года рождения, узбек, уроженец города Навои Ташкентской области Республики Узбекистан;
 • 5. 35) АКЧАБАЕВ Наврузбек Хашимджан угли, езбек, 1994-жылы Эзбекстан Республикасынын Ташкент облусунун Навои шаарында туулган; 36) АЛАВОДДИНОВА Зайда (Жумаликызы), турк, 1997-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Шу районундагы Толеби айылында туулган; 37) АЛЕКСЕЕВА (Еремеева) Наталья Владимировна, орус, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 38) АЛИЕВА Алтынай Тохировна, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Сугат айылында туулган; 39) АЛИЕВА Ферузахон Шоядбековна, кыргыз, 1980-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Ильич айылында туулган. Аны менен бирге балдары; 2003-жылы туулган Маматмусаев Бекмурод, 2005-жылы туулган Маматмусаев Нурбек, 2008-жылы туулган Маматмусаев Элбек, 2009-жылы туулган Маматмусаев Бекзод; 40) АЛИМБОЕВ Талант Алишер угли, кыргыз, 2002-жылы ©збекстан Республикасынын Ташкент облусунун Бука районундагы Намуна айылында туулган; 41) АЛИЗОДА Муаттархон Зухури, тажик, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Исфара районундагы Сурх айылында туулган; 42) АЛИМОВА Айнура Нематовна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Исфара районундагы Ким поселогунда туулган; 43) АЛИМОВ Хайрулло Файзуллаевич, кыргыз, 1982-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Чимен айылында туулган; 44) АНОРБОЕВА Феруза Маккамбоевна, кыргыз, 1978-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Чимен айылында туулган; 36) АЛАВОДДИНОВА Зайда (Жумаликызы), 1997 года рождения, турчанка, уроженка села Толеби Шуского района Джамбулской области Республики Казахстан; 37) АЛЕКСЕЕВА 1975 года рождения, Киргизской ССР; (Еремеева) Наталья русская, уроженка Владимировна, города Фрунзе 38) АЛИЕВА Алтынай Тохировна, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка села Сугат Джергитальского района Республики Таджикистан; 39) АЛИЕВА Ферузахон Шоядбековна, 1980 года рождения, кыргызка, уроженка села Ильич Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР. Вместе с ней дети: Маматмусаев Бекмурод 2003 года рождения, Маматмусаев Нурбек 2005 года рождения, Маматмусаев Элбек 2008 года рождения, Маматмусаев Бекзод 2009 года рождения; 40) АЛИМБОЕВ Талант Алишер угли, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец села Намуна Букинского района Ташкентской области Республики Узбекистан; 41) АЛИЗОДА Муаттархон Зухури, 1994 года рождения, таджичка, уроженка села Сурх Исфаринского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 42) АЛИМОВА Айнура Нематовна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка поселка Ким Исфаринского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 43) АЛИМОВ Хайрулло Файзуллаевич, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 44) АНОРБОЕВА Феруза Маккамбоевна, 1978 года рождения, кыргызка, уроженка села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 45) АНОРКУЛОВ Хусниддин Файзулложонович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец села Янгиабад Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан;
 • 6. 45) АНОРКУЛОВ Хусниддин Файзулложонович, кыргыз, 2001- жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районундагы Янгиабад айылында туулган; 46) АПЫЗОВА Кыймат Ажимаматовна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Ачык-Алма айылында туулган; 47) АРАЛБАЕВА Айнура Дильшод кизи, кыргыз, 2002- жылы ©збекстан Республикасынын Ташкент облусунун Паркент районунда туулган; 48) АРАПОВ Ойбек Равшанбекович, озбек, 1980-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Анжиан шаарында туулган. Аны менен бирге 2016-жылы туулган кызы Ойбекова Мухлисахон; 49) АРЗИБЕКОВ Дилмурод Ятимович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Райцентр айылында туулган; 50) АРТИКОВА Ёркиной Нурмаматовна, езбек, 1988-жылы Озбек ССРинин Наманган облусунун Тч-Коргон районундагы Кугай айылында туулган; 51) АСКАРОВ Осмонаали Тагайбекович, кыргыз, 1980-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Мургаб айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Аскарова Бубуфатима, 2010-жылы туулган Аскаров Адилет; 52) АСОМИДИНОВА (Тоджнбоева) Парвина Шодиевна, кыргыз, 1987-жылы Тажик ССРинин Гарм районундагы Хисорак айылында туулган; 53) АТАМБЕКОВА (Мирзоева) Марзия Исроиловна, тажик, 1977-жылы Тажик ССРинин Жергетал районундагы Жол-Терек айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2002-жылы туулган Атамбеков Элмир, 2008-жылы туулган Атамбеков Умар, 2010-жылы туулган Атамбеков Усманали; 46) АПБ130ВА Кыймат Ажимаматовна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка села Ачык-Алма Джергитальского района Республики Таджикистан; 47) АРАЛБАЕВА Айнура Дильшод кизи, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка Паркентского района Ташкентской области Республики Узбекистан; 48) АРАПОВ Ойбек Равшанбекович, 1980 года рождения, узбек, уроженец города Андижан Андижанской области Узбекской ССР. Вместе с ним дочь Ойбекова Мухлисахон 2016 года рождения; 49) АРЗИБЕКОВ Дилмурод Ятимович, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец села Райцентр Джергитальского района Республики Таджикистан; 50) АРТИКОВА Ёркиной Нурмаматовна, 1988 года рождения, узбечка, уроженка села Кугай Уч-Коргонского района Наманганской области Узбекской ССР; 51) АСКАРОВ Осмонаали Тагайбекович, 1980 года рождения, кыргыз, уроженец села Мургаб Мургабского района ГБАО Таджикской ССР. Вместе с ним дети: Аскарова Бубуфатима 2008 года рождения, Аскаров Адилет 2010 года рождения; 52) АСОМИДИНОВА (Тоджибоева) Парвина Шодиевна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Хисорак Гармского района Таджикской ССР; 53) АТАМБЕКОВА (Мирзоева) Марзия Исроиловна, 1977 года рождения, таджичка, уроженка села Джул-Терек Джергитальского района Таджикской ССР; Вместе с ней дети: Атамбеков Элмир 2002 года рождения, Атамбеков Умар 2008 года рождения, Атамбеков Усманали 2010 года рождения; 54) АХМАДЖАНОВА (Юлдашова) Мадинабону Гайрат кизи, 1998 года рождения, узбечка, уроженка города Ханабад Андижанской области Республики Узбекистан;
 • 7. 54) АХМАДЖАНОВА (Юлдашова) Мадинабону Гайрат кизи, езбек, 1998-жылы 0збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ханабад шаарында туулган; 55) АХМАДАЛИЕВА Сайорахои, тажик, 1968-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 56) АШИМОВА Буаят, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Кызыл-Рабат айылында туулган; 57) АШУРОВА Пырат Каримжановна, езбек, 1961-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 58) БАИТОВА Зарина Умид кизи, кыргыз, 1996-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 59) БАЙДИЛЛА уулу Пиримберди, кыргыз, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Чоц-Алай районундагы Дароот-Коргон айылында туулган; 60) БАКАЕВ Руслан Муратович, осетин, 1975-жылы Тундук-Осетия АССРинин Орджоникидзе шаарында туулган; 61) БАКИРОВА Сабахат (Сабохат) Авазбековна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Дувана айылында туулган; 62) БАХРДИНОВА (Юсупова) Зилола Ибрагимовна, езбек, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районундагы Кызыл-Кишлак айылында туулган; 63) БАХТИЕРОВА Дилнавоз Хуснидин кизи, езбек, 1998-жылы Озбекстан Республикасынын Наманган облусунун Наманган шаарында туулган; 64) БАШИРОВА (Норматова, Денисова) Светлана Фуркатовна, езбек, 1987-жылы Озбек ССРинин Жизак облусунун Жизак районундагы Жизак айылында туулган; 65) БАШКУРТ Сайме, турк, 1975-жылы Туркия Республикасынын Алашехир шаарында туулган; 55) АХМАДАЛИЕВА Сайорахои, 1968 года рождения, таджичка, уроженка города Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР; 56) АШИМОВА Буаят, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка села Кызыл-Рабат Мургабского ГБАО Республики Таджикистан; 57) АШУРОВА Пырат Каримжановна, 1961 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Киргизской ССР; 58) БАИТОВА Зарина Умид кизи, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; 59) БАЙДИЛЛА уулу Пиримберди, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец села Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области Кыргызской Республики; 60) БАКАЕВ Руслан Муратович, 1975 года рождения, осетин, уроженец города Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР; 61) БАКИРОВА Сабахат (Сабохат) Авазбековна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка села Дувана Джергитальского района Республики Таджикистан; 62) БАХРДИНОВА (Юсупова) Зилола Ибрагимовна, 1991 года рождения, узбечка, уроженка села Кызыл-Кишлак Кара- Суйского района Ошской области Киргизской ССР; 63) БАХТИЁРОВА Дилнавоз Хуснидин кизи, 1998 года рождения, узбечка, уроженка города Наманган Наманганской области Республики Узбекистан; 64) БАШИРОВА (Норматова, Денисова) Светлана Фуркатовна, 1987 года рождения, узбечка, уроженка города Джизак Джизакского района Джизакской области Узбекской ССР; 65) БАШКУРТ Сайме, 1975 года рождения, турчанка, уроженка города Алашехир Турецкой Республики; 66) БЕГЛИЕВ Иноятулло Исломович, 1986 года рождения, кыргыз, уроженец села Джергитал Джергитальского района Таджикской ССР;
 • 8. 66) БЕГЛИЕВ Иноятулло Исломович, кыргыз, 1986-жылы Тажик ССРинин Жергетал районундагы Жергетал айылында туулган; 67) БЕГМАТОВ Курсанбек Сапарбекович, кыргыз, 1970-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 68) БЕКЕБАЕВ Дуйшонкул Генжемаматович, кыргыз, 1972-жылы Тажик ССРинин ТБАОнун Мургаб районундагы Ранг-Куль айылында туулган; 69) БЕКМИРЗАЕВА Гулчехрахон Рахимжон кизи, езбек, 1993-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Пахтаабад районундагы Маданият айылында туулган; 70) БЕКНАЗАРОВ Ражабали Хакназарович, езбек, 1966-жылы Тажик ССРинин Восей районундагы Хулбек айылында туулган; 71) БЕРДИБАЕВА (Ташполотова) Зубайда Абдиевна, кыргыз, 1958-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Баткен районундагы Рават айылында туулган; 72) БЕРДИКУЛОВ Зафаржон Куандикович, казак, 1976-жылы Озбек ССРинин Ташкент облусунун Юкоричирчик районундагы Арганчи айылында туулган. Аны менен бирге 2004-жылы туулган уулу Куандиков Кайрат; 73) БОБИЕВА Гулбахор Ханоновна, кыргыз, 1976-жылы Тажик ССРинин Жергетал районундагы Кошой айылында туулган; 74) БОБОЕВА Шахноза Тухтабоевна, тажик, 1988-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Ходжент районундагы Овчикалача айылында туулган; 75) БУДАНОВ Ахмаджон Муминжон угли, кыргыз, 1998-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана шаарында туулган; 76) ВЕЛИЧКО Людмила Анатольевна, орус, 1972-жылы РСФСРдын Ростов облусунун Донецк шаарында туулган; 77) ВОСИДОВА Мухайё Муроджоновна, езбек, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Ходжент районундагы Исфисор айылында туулган; 8 67) БЕГМАТОВ Курсанбек Сапарбекович, 1970 года рождения, кыргыз, уроженец города Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР; 68) БЕКЕБАЕВ Дуйшонкул Генжемаматович, 1972 года рождения, кыргыз, уроженец села Ранг-Куль Мургабского района ГБАО Таджикской ССР; 69) БЕКМИРЗАЕВА Гулчехрахон Рахимжон кизи, 1993 года рождения, узбечка, уроженка села Маданият Пахтаабадского района Андижанской области Республики Узбекистан; 70) БЕКНАЗАРОВ Ражабали Хакназарович, 1966 года рождения, узбек, уроженец села Хулбек Восейского района Таджикской ССР; 71) БЕРДИБАЕВА (Ташполотова) Зубайда Абдиевна, 1958 года рождения, кыргызка, уроженка села Рават Баткенского района Ошской области Киргизской ССР; 72) БЕРДИКУЛОВ Зафаржон Куандикович, 1976 года рождения, казах, уроженец села Арганчи Юкоричирчикского района Ташкентской области Узбекской ССР. Вместе с ним сын Куандиков Кайрат 2004 года рождения; 73) БОБИЕВА Гулбахор Ханоновна, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка села Кошой Джергитальского района Таджикской ССР; 74) БОБОЕВА Шахноза Тухтабоевна, 1988 года рождения, таджичка, уроженка села Овчикалача Ходжентского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 75) БУДАНОВ Ахмаджон Муминжон угли, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец города Фергана Республики Узбекистан; 76) ВЕЛИЧКО Людмила Анатольевна, 1972 года рождения, русская, уроженка города Донецк Ростовской области РСФСР; 77) ВОСИДОВА Мухайё Муроджоновна, 1994 года рождения, узбечка, уроженка села Исфисор Ходжентского района Ленинабадской области Республики Таджикистан;
 • 9. 78) ГАДЖИЕВ Алияр Сабирович, азербайжан, 1973-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Мерке районундагы Мерке айылында туулган; 79) ГАЛИЕВ Дамир Назипович, татар, Кара-Калпак АССРинин Чимбай шаарында туулган; 1966-жылы 80) ГАРОВА Наргиза Яргубеевна, дунган, 1991-жылы 0збек ССРинин Ташкент шаарында туулган; 81) ГАСАНОВ Махмед Алиевич, курд, 1992-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Чуй районундагы Новотроицкое айылында туулган; 82) ГАФОРОВ Имомали Асатиллоевич, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Жергетал айылында туулган; 83) ГАФУРОВ Назрулло Давронович, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Шилбили айылында туулган; 84) ГАФУРОВ Мирали Батырович, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Карчин айылында туулган; 85) ГЕНХУЗОВА Зухра Арсманеевна, дунган, 1982-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Курдай районундагы Шортебе айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2006-жылы туулган Лирова Камила, 2008-жылы туулган Лиров Амир, 2013-жылы туулган Лиров Салман; 86) ГОФУРОВА Азизахон Сирожиддин кизи, кыргыз, 1998-жылы ©збекстан Республикасынын Фергана облусунун Ахунбабаев районунда туулган; 87) ГУЖИБОЕВА Нуриза Бахром кизи, кыргыз, 2002-жылы ©збекстан Республикасынын Сырдарыя облусунун Рашидов районундагы Пахтаабад айылында туулган; 88) ГУЛБОЕВА (Тургунбаева) Махира Абдукасим кизи, кыргыз, 1998-жылы ©збекстан Республикасынын Жизак облусунун Дустлик районундагы Дустлик шаарында туулган; 78) ГАДЖИЕВ Алияр Сабирович, 1973 года рождения, азербайджанец, уроженец села Мерке Меркенского района Джамбулской области Казахской ССР; 79) ГАЛИЕВ Дамир Назипович, 1966 года рождения, татарин, уроженец города Чимбай Кара-Калпакской АССР; 80) ГАРОВА Наргиза Яргубеевна, 1991 года рождения, дунганка, уроженка города Ташкент Узбекской ССР; 81) ГАСАНОВ Махмед Алиевич, 1992 года рождения, курд, уроженец села Новотроицкое Чуйского района Джамбулской области Республики Казахстан; 82) ГАФОРОВ Имомали Асатиллоевич, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец села Джергитал Джергитальского района Республики Таджикистан; 83) ГАФУРОВ Назрулло Давронович, 1994 года рождения, кыргыз, уроженец села Шилбили Джергитальского района Республики Таджикистан; 84) ГАФУРОВ Мирали Батырович, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец села Карчин Джергитальского района Республики Таджикистан; 85) ГЕНХУЗОВА Зухра Арсманеевна, 1982 года рождения, дунганка, уроженка села Шортюбе Курдайского района Джамбулской области Казахской ССР. Вместе с ней дети: Лирова Камила 2006 года рождения, Лиров Амир 2008 года рождения, Лиров Салман 2013 года рождения; 86) ГОФУРОВА Азизахон Сирожиддин кизи, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка Ахунбабаевского района Ферганской области Республики Узбекистан; 87) ГУЖИБОЕВА Нуриза Бахром кизи, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка села Пахтаабад Рашидовского района Сырдарьинской области Республики Узбекистан; 88) ГУЛБОЕВА (Тургунбаева) Махира Абдукасим кизи, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка города Дустлик Дустликского района Джизакской области Республики Узбекистан;
 • 10. 89) ДАВЛАТОВА Зарина Акмолидиновна, кыргыз, 1994-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Жергетал айылында туулган; 90) ДАВРОНОВ Али Акбар Шухратович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Кашка-Терек айылында туулган; 91) ДАВЫДОВ Николай (Владимирович), немис, 1998-жылы Германия Федеративдуу Республикасынын Ганновер шаарында туулган; 92) ДАЛИЕВ Сунатулло Камолович, кыргыз, 1997-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Калта-Булак айылында туулган; 93) ДЕНИСЕНКО Юлия Олеговна, украин, 1984-жылы Казак ССРинин Кустанай облусунун Комсомол районундагы Комсомолец поселогунда туулган. Аны менен бирге 2010-жылы туулган уулу Денисенко Артур; 94) ДЖАЛИЛОВ Жахонгир Абдуллажанович, озбек, 1977-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 95) ДЖОМИЕВА Сафаргуль Саъдиевна, кыргыз, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районундагы Ивановка айылында туулган; 96) ДЖОРАЕВА (Ажыматова Майя Мурадовна) Майя, туркмен, 1985-жылы Туркмен ССРинин Чарджоу шаарында туулган; 97) ДЖУРАБАЕВА Хабиба Исломжоновна, езбек, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Сулукту шаарында туулган; 98) ДЖУРАЕВ Дилшод Эсанович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Согд облусунун Исфара районундагы Шахрак айылында туулган; 99) ДЗОГОЕВА (Васильева) Оксана Игоревна, орус, 1986-жылы Туркмен ССРинин Мары шаарында туулган; 10 89) ДАВЛАТОВА Зарина Акмолидиновна, 1994 года рождения, кыргызка, уроженка села Джергитал Джергитальского района Республики Таджикистан; 90) ДАВРОНОВ Али Акбар Шухратович, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец села Кашка-Терек Джергитальского района Республики Таджикистан; 91) ДАВЫДОВ Николай (Владимирович), 1998 года рождения, немец, уроженец города Ганновер Федеративной Республики Германия; 92) ДАЛИЕВ Сунатулло Камолович, 1997 года рождения, кыргыз, уроженец села Калта-Булак Джергитальского района Республики Таджикистан; 93) ДЕНИСЕНКО Юлия Олеговна, 1984 года рождения, украинка, уроженка поселка Комсомолец Комсомольского района Кустанайской области Казахской ССР. Вместе с ней сын Денисенко Артур 2010 года рождения; 94) ДЖАЛИЛОВ Жахонгир Абдуллажанович, 1977 года рождения, узбек, уроженец города Ош Ошской области Киргизской ССР; 95) ДЖОМИЕВА Сафаргуль Саъдиевна, 2003 года рождения, кыргызка, уроженка села Ивановка Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 96) ДЖОРАЕВА (Ажыматова Майя Мурадовна) Майя, 1985 года рождения, туркменка, уроженка города Чарджоу Туркменской ССР; 97) ДЖУРАБАЕВА Хабиба Исломжоновна, 1982 года рождения, узбечка, уроженка города Сулюкта Ошской области Киргизской ССР; 98) ДЖУРАЕВ Дилшод Эсанович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец села Шахрак Исфаринского района Согдийской области Республики Таджикистан; 99) ДЗОГОЕВА (Васильева) Оксана Игоревна, 1986 года рождения, русская, уроженка города Мары Туркменской ССР; 10
 • 11. 100) ДОДАРБЕКОВ Давлат Салимбекович, кыргыз, 1988-жылы Тажик ССРинин Жергетал районундагы Майдан-Терек айылында туулган; 101) ДОДАРБЕКОВ Омурбек Анарбайович, кыргыз, 2002-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Сары-Кенже айылында туулган; 102) ДОДАРБЕКОВА (Закирова) Шахрибон Башировна, кыргыз, 1989-жылы Тажик ССРинин Жергетал районундагы Кошой айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2010-жылы туулган Додарбекова Мукадас, 2012-жылы туулган Додарбеков Умар, 2016-жылы туулган Додарбекова Бибихадича; 103) ДОЛЖЕНКО (Касьянова) Александра Евгеньевна, орус, 1952-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Аим айылында туулган; 104) ДУШОЕВ Урмон Акбарович, кыргыз, 1966-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Кува районундагы Бирлик айылында туулган; 105) ДУРИМБЕТОВ Мерижан Нурланович, казак, 1992- жылы Казакстан Республикасынын Чимкент облусунун Чаян айылында туулган; 106) ДУРСУНОВА Халида Мохурджанкызы, турк, 1994-жылы Казакстан Республикасынын Жамбул облусунун Шу районундагы Ленин айылында туулган; 107) ЕРАЛИЕВА Ойдиной Баяли кизи, кыргыз, 2002-жылы Озбекстан Республикасынын Ташкент облусунун Бука районундагы Намуна айылында туулган; 108) ЖАЛИЛОВА Гулдорахон Назиржоновна, кыргыз, 1985-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Кува районунда туулган; 109) ЖАНАЛИЕВА Нигина Музаффаровна, кыргыз, 1993- жылы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Талас шаарында туулган; 11 100) ДОДАРБЕКОВ Давлат Салимбекович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец села Майдан-Терек Джергитальского района Таджикской ССР; 101) ДОДАРБЕКОВ Омурбек Анарбайович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец села Сары-Кенже Джергитальского района Республики Таджикистан; 102) ДОДАРБЕКОВА (Закирова) Шахрибон Башировна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка села Кошой Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Додарбекова Мукадас 2010 года рождения, Додарбеков Умар 2012 года рождения, Додарбекова Бибихадича 2016 года рождения; 103) ДОЛЖЕНКО (Касьянова) Александра Евгеньевна, 1952 года рождения, русская, уроженка села Аим Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 104) ДУШОЕВ Урмон Акбарович, 1966 года рождения, кыргыз, уроженец села Бирлик Кувинского района Ферганской области Узбекской ССР; 105) ДУРИМБЕТОВ Мерижан Нурланович, 1992 года рождения, казах, уроженец села Чаян Чимкентской области Республики Казахстан; 106) ДУРСУНОВА Халида Мохурджанкызы, 1994 года рождения, турчанка, уроженка села Ленина Шуского района Джамбулской области Республики Казахстан; 107) ЕРАЛИЕВА Ойдиной Баяли кизи, 2002 года рождения, кыргызка, уроженка села Намуна Букинского района Ташкентской области Республики Узбекистан; 108) ЖАЛИЛОВА Гулдорахон Назиржоновна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка Кувинского района Ферганской области Узбекской ССР; 109) ЖАНАЛИЕВА Нигина Музаффаровна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка города Талас Таласской области Кыргызской Республики; 11
 • 12. 110) ЖАХОНГИРОВА Латофатхон Жахогри кизи, езбек, 1996-жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунун Янгикурган районундагы Кукер айылында туулган; 111) ЖАХОНОВА Ойхон Абобакировна, кыргыз, 1983-жылы 0збек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 112) ЖОББАРОВА Джамиля Вайиддиновна, азербайжан, 1986-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Свердлов районундагы Ровное айылында туулган; 113) ЖОЛДОШОВА Айжамал Нуралиевна, кыргыз, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Араван районундагы Кочубаев айылында туулган; 114) ЖОМИЕВ Нуридин Айнидинович, кыргыз, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Ярмазар айылында туулган; 115) ЖОН АЛИ Иваз, афган, 1991-жылы Афганистан Ислам Республикасынын Бамиан шаарында туулган; 116) ЖУ Чинсу (Чин Су), корей, 1971-жылы Корея Республикасынын Пусан шаарында туулган; 117) ЖУКОВА (Воронина) Ольга Геннадьевна, 1977-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2004-жылы туулган кызы Жукова Дарья; орус. 118) ЖУМАБАЕВА (Айдарова) Майзурахон Бахтиёровна, езбек, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Ходжент районундагы Овчикалача айылында туулган; 119) ЖУМАЕВА (Джумаева) Фатима Пиримкуловна, кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Янги-Шаар айылында туулган; 120) ЖУРАБОЕВА Зулфия Мухаммаджоновна, езбек, 1996-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Нау районундагы Нау айылында туулган; 121) ЖУРАЕВА Гулжамол Расулжон кизи, кыргыз, 1995-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Фергана районундагы Юкари Водил айылында туулган; 12 110) ЖАХОНГИРОВА Латофатхон Жахогри кизи, 1996 года рождения, узбечка, уроженка села Кукер Янгикурганского района Наманганской области Республики Узбекистан; 111) ЖАХОНОВА Ойхон Абобакировна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; 112) ЖОББАРОВА Джамиля Вайиддиновна, 1986 года рождения, азербайджанка, уроженка села Ровное Свердловского района Джамбулской области Казахской ССР; 113) ЖОЛДОШОВА Айжамал Нуралиевна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка села Кочубаево Араванского района Ошской области Кыргызской Республики; 114) ЖОМИЕВ Нуридин Айнидинович, 1996 года рождения, кыргыз, уроженец села Ярмазар Джергитальского района Республики Таджикистан; 115) ЖОН АЛИ Иваз, 1991 года рождения, афганец, уроженец города Бамиан Исламской Республики Афганистан; 116) ЖУ Чинсу (Чин Су), 1971 уроженец города Пусан Республики Корея; года рождения, кореец. 117) ЖУКОВА (Воронина) Ольга Геннадьевна, 1977 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Жукова Дарья 2004 года рождения; 118) ЖУМАБАЕВА (Айдарова) Манзурахон Бахтиёровна, 1996 года рождения, узбечка, уроженка села Овчикалача Ходжентского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 119) ЖУМАЕВА (Джумаева) Фатима Пиримкуловна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка села Янги-Шаар Джергитальского района Республики Таджикистан; 120) ЖУРАБОЕВА Зулфия Мухаммаджоновна, 1996 года рождения, узбечка, уроженка села Нау Наусского района Ленинабадской области Республики Таджикистан; 12
 • 13. 122) ЖУРАЕВА Икболой Абдулмажит кизи, кыргыз, 1995-жылы взбекстан Республикасынын Наманган облусунда туулган. Аны менен бирге 2015-жылы туулган уулу Хакимов Марат; 123) ЖУРАЕВА Салимахон Самадовна, кыргыз, 2000-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Сайрон айылында туулган; 124) ЖУРАЕВА Сурайё Тухтасиновна, езбек, 1980-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Анжиан районундагы Пахтаабад шаарында туулган; 125) ЖЭЭНБЕКОВА Розахан Маматовна, кыргыз, 1993-жылы Тажикстан Республикасынын ТБАОнун Мургаб районундагы Кара-Куль айылында туулган; 126) ЗАЙНИДИНОВА Насиба Нуриддиновна, езбек, 1989-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Ходжент районундагы Овчикалача айылында туулган; 127) ЗАРИПОВА Ниса Маратовна, езбек, 2013-жылы Казакстан Республикасынын Туштук-Казакстан облусунун Мактаарал районундагы Жетысай шаарында туулган; 128) ЗИЯБИДИНОВА Эркиной Аскаралиевна, уйгур, 1977-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Пахтаабад районундагы Уйгур шаарында туулган; 129) ЗОКИРОВА Мухтасархон Фахриддин кизи, кыргыз, 2000-жылы взбекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 130) ЗУЛПУКААРОВ Тагайбек Халбаевич, кыргыз, 1979-жылы Тажик ССРинин Жергетал районундагы Домбрачи айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2004-жылы туулган Халбаев Бехрузжон, 2006-жылы туулган Зулпукааров Наврузбек, 2011-жылы туулган Зулпукаарова Зулхижа, 2013-жылы туулган Зулпукаарова Зилола; 13 121) ЖУРАЕВА Гулжамол Расулжон кизи, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка села Юкари Водил Ферганского района Ферганской области Республики Узбекистан; 122) ЖУРАЕВА Икболой Абдулмажит кизи, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка Наманганской области Республики Узбекистан. Вместе с ней сын Хакимов Марат 2015 года рождения; 123) ЖУРАЕВА Салимахон Самадовна, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка села Сайрон Джергитальского района Республики Таджикистан; 124) ЖУРАЕВА Сурайё Тухтасиновна, 1980 года рождения, узбечка, уроженка города Пахтаабад Андижанского района Андижанской области Узбекской ССР; 125) ЖЭЭНБЕКОВА Розахан Маматовна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Куль Мургабского района ГБАО Республики Таджикистан; 126) ЗАЙНИДИНОВА Насиба Нуриддиновна, 1989 года рождения, узбечка, уроженка села Овчикалача Ходжентского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 127) ЗАРИПОВА Ниса Маратовна, 2013 года рождения, узбечка, уроженка города Жетысай Мактааральского района Южно- Казахстанской области Республики Казахстан; 128) ЗИЯБИДИНОВА Эркиной Аскаралиевна, 1977 года рождения, уйгурка, уроженка села Уйгур Пахтаабадского района Андижанской области Узбекской ССР; 129) ЗОКИРОВА Мухтасархон Фахриддин кизи, 2000 года рождения, кыргызка, уроженка города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; 130) ЗУЛПУКААРОВ Тагайбек Халбаевич, 1979 года рождения, кыргыз, уроженец села Домбрачи Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Халбаев Бехрузжон 2004 года рождения, Зулпукааров Наврузбек 2006 года рождения, Зулпукаарова Зулхижа 2011 года рождения, Зулпукаарова Зилола 2013 года рождения; 13
 • 14. 131) ЗУУР кызы Максатгул, кыргыз, 1991-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Кашка-Терек айылында туулган; 132) ИЛЁСОВ Хомиджон Исакович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Жайылган айылында туулган; 133) ИМАРОВ Бактыгул-Бий Беккелдиевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Гулама айылында туулган; 134) ИМОМАЛИ уулу Бахром (Бахром Имомали уулу), кыргыз, 1982-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам районундагы Маданият айылында туулган; 135) ИНАМОВА Клара Эркинжановна, езбек, 1964-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жацы-Жол районундагы Караван айылында туулган; 136) ИСАКОВ Бахтиёр Суннатиллаевич, кыргыз, 1987-жылы Озбек ССРинин Ташкент облусунун Бука районундагы Ленин айылында туулган; 137) ИСАХОНОВА Миргул Боймамат кизи, кыргыз, 1999-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Чимен айылында туулган; 138) ИСМАИЛОВ Усман, кыргыз, 1936-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Абдуллабий айылында туулган; 139) ИСМАИЛОВА (Рисбаева) Ховахон, кыргыз, 1940-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Жалалкудук районундагы Абдуллабий айылында туулган; 140) ИСМАТУЛЛАЕВ Ярмахамад Изатуллаевич, тажик, 1966-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Фрунзе районундагы Уч-Коргон айылында туулган; 141) ИСМОИЛОВА Зулфия Шарофовна, тажик, 1984-жылы Тажик ССРинин Ленинабад облусунун Канибадам шаарында туулган; 14 131) ЗУУР кызы Максатгул, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка села Кашка-Терек Джергитальского района Республики Таджикистан; 132) ИЛЁСОВ Хомиджон Исакович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец села Джайылган Джергитальского района Республики Таджикистан; 133) ИМАРОВ Бактыгул-Бий Беккелдиевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец села Гулама Джергитальского района Республики Таджикистан; 134) ИМОМАЛИ уулу Бахром (Бахром Имомали уулу), 1982 года рождения, кыргыз, уроженец села Маданият Канибадамского района Ленинабадской области Таджикской ССР; 135) ИНАМОВА Клара Эркинжановна, 1964 года рождения, узбечка, уроженка села Караван Джанги-Джольского района Ошской области Киргизской ССР; 136) ИСАКОВ Бахтиёр Суннатиллаевич, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец села Ленина Букинского района Ташкентской области Узбекской ССР; 137) ИСАХОНОВА Миргул Боймамат кизи, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 138) ИСМАИЛОВ Усман, 1936 года рождения, кыргыз, уроженец села Абдуллабий Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 139) ИСМАИЛОВА (Рисбаева) Ховахон, 1940 года рождения, кыргызка, уроженка села Абдуллабий Джалалкудукского района Андижанской области Узбекской ССР; 140) ИСМАТУЛЛАЕВ Ярмахамад Изатуллаевич, 1966 года рождения, таджик, уроженец еела Уч-Коргон Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР; 141) ИСМОИЛОВА Зулфия Шарофовна, 1984 года рождения, таджичка, уроженка города Канибадам Ленинабадской области Таджикской ССР; 14
 • 15. 142) ИСМОИЛОВА Шахнозахон Икромжон кизи, езбек, 1996-жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Мархамат районундагы Кутарма айылында туулган; 143) ИСМАТОВ Идрисжон Хошвакович, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Чоц-Кыргыз айылында туулган; 144) ИСМАТОВА Моижахон Ибодуллоевна, кыргыз, 1981-жылы Тажик ССРинин Жергетал районундагы Сайрон айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2008-жылы туулган Низомов Наврузжон, 2010-жылы туулган Низомов Муъминджон, 2012-жылы туулган Низомов Джахонгир, 2014-жылы туулган Низомова Мадина; 145) ИРИСКУЛОВ Дармонкул Ражабваевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Калта-Булак айылында туулган; 146) ИСРОИЛОВА Мохирахон Акрамжон кизи, езбек, 1994- жылы ©збекстан Республикасынын Наманган облусунун Наманган шаарында туулган; 147) ИШОНОВ Муроджон Рашидбек огли (угли), кыргыз, 1995- жылы ©збекстан Республикасынын Анжиан облусунун Жалалкудук районунда туулган; 148) КАГАРМАНОВА Индира Загировна, башкыр, 1988-жылы Казак ССРинин Аркалык шаарында туулган; 149) КАДИРОВ (Кадыров) Рахимжан Сайдуллаевич (Сайфуллаевич), езбек, 1983-жылы Кыргыз ССРинин ©ш шаарында туулган; 150) КАМАЛДИНОВА (Бустанова) Райло Незамидиновна, езбек, 1955-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районундагы Достук айылында туулган; 151) КАМОЛЖОНОВА Мухаббатхон Давлятовна, тажик, 1984-жылы Тажик ССРинин Ленин районундагы Тажикстанга 40 жыл айылында туулган; 15 142) ИСМОИЛОВА Шахнозахон Икромжон кизи, 1996 года рождения, узбечка, уроженка села Кутарма Мархаматского района Андижанской области Республики Узбекистан; 143) ИСМАТОВ Идрисжон Хошвакович, 1998 года рождения, кыргыз, уроженец села Чон-Кыргыз Джергитальского района Республики Таджикистан; 144) ИСМАТОВА Моижахон Ибодуллоевна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка села Сайрон Джергитальского района Таджикской ССР. Вместе с ней дети: Низомов Наврузжон 2008 года рождения, Низомов Муъминджон 2010 года рождения, Низомов Джахонгир 2012 года рождения, Низомова Мадина 2014 года рождения; 145) ИРИСКУЛОВ Дармонкул Ражабваевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец села Калта-Булак Джергитальского района Республики Таджикистан; 146) ИСРОИЛОВА Мохирахон Акрамжон кизи, 1994 года рождения, узбечка, уроженка города Наманган Наманганской области Республики Узбекистан; 147) ИШОНОВ Муроджон Рашидбек огли (угли), 1995 года рождения, кыргыз, уроженец Джалалкудукского района Андижанской области Республики Узбекистан; 148) КАГАРМАНОВА Индира Загировна, 1988 года рождения, башкирка, уроженка города Аркалык Казахской ССР; 149) КАДИРОВ (Кадыров) Рахимжан Сайдуллаевич (Сайфуллаевич), 1983 года рождения, узбек, уроженец города ©ш Киргизской ССР; 150) КАМАЛДИНОВА (Бустанова) Райло Незамидиновна, 1955 года рождения, узбечка, уроженка села Достук Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 151) КАМОЛЖОНОВА Мухаббатхон Давлятовна, 1984 года рождения, таджичка, уроженка села 40 лет Таджикистана Ленинского района Таджикской ССР; 15
 • 16. 152) КАДИРОВ Муратали Раимович, кыргыз, 1965-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Яркишлак айылында туулган; 153) КАЗАКОВА Майрам Максатбсковна, кыргыз, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Ысык-Кел облусунун Тон районундагы Ак-Сай айылында туулган; 154) КАМБАРОВА (Муйдинова) Гулмира Инамжановна, езбек, 1988-жылы ©збек ССРинин Анжиан облусунун Анжиан шаарында туулган; 155) КАМОЛОВА Бахтихон Алимкуловна, кыргыз, 1968-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Яркишлак айылында туулган; 156) КАМЧИЕВА Олтиной Нишонбек кизи, езбек, 1992-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Анжиан шаарында туулган; 157) КАНАТ Туокути, кыргыз, 1982-жылы Кытай Эл Республикасынын Урумчу шаарында туулган. Аны менен бирге 2013-жылы туулган уулу Данил Канат; 158) КАРИМЖОНОВ Азизилло Музаффар угли, езбек, 2009-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Кургантепе айылында туулган; 159) КАРИМЖОНОВ Хожиакбар Музаффар угли, езбек, 2012-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Кургантепе айылында туулган; 160) КАРИМОВ Максатбек Асанович, кыргыз, 1999-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Кашка-Терек айылында туулган; 161) КАРИМОВА Саодатхон Метиновна, кыргыз, 1981-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Фергана районунда туулган; 162) КАРСЕНБЕКОВА Гульбадам Пермекуловна, казак, 1971-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Сокулук районундагы Студенческое айылында туулган; 16 152) КАДИРОВ Муратали Раимович, 1965 года рождения, кыргыз, уроженец села Яркишлак Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 153) КАЗАКОВА Майрам Максатбековна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка села Ак-Сай Тонского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики; 154) КАМБАРОВА (Муйдинова) Гулмира Инамжановна, 1988 года рождения, узбечка, уроженка города Андижан Андижанской области Узбекской ССР; 155) КАМОЛОВА Бахтихон Алимкуловна, 1968 года рождения, кыргызка, уроженка села Яркишлак Кургантепинского района Андижанской области Узбекской ССР; 156) КАМЧИЕВА Олтиной Нишонбек кизи, 1992 года рождения, узбечка, уроженка города Андижан Андижанской области Республики Узбекистан; 157) КАНАТ Туокути, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец города Урумчи Китайской Народной Республики. Вместе с ним сын Данил Канат 2013 года рождения; 158) КАРИМЖОНОВ Азизилло Музаффар угли, 2009 года рождения, узбек, уроженец села Кургантепа Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 159) КАРИМЖОНОВ Хожиакбар Музаффар угли, 2012 года рождения, узбек, уроженец села Кургантепа Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан; 160) КАРИМОВ Максатбек Асанович, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец села Кашка-Терек Джергитальского района Республики Таджикистан; 161) КАРИМОВА Саодатхон Метиновна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР; 162) КАРСЕНБЕКОВА Гульбадам Пермекуловна, 1971 года рождения, казашка, уроженка села Студенческое Сокулукского района Чуйской области Киргизской ССР; 16
 • 17. 163) КЕЗЕБЕРГ Наталья Анатольевна, орус, 1978-жылы 0збек ССРинин Ташкент облусунун Чирчик шаарында туулган; 164) КЕНДЖАЕВА Фарзона Хошимджоновна, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Ленин районундагы Коммунизм айылында туулган; 165) КИЕМОВ (Киёмов) Мурадбек (Муратбек) Сатвалдиевич, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Занкон айылында туулган; 166) КИМ Виктория Владимировна, корей, 1967-жылы 0збек ССРинин Жизак шаарында туулган; 167) КИМ Родион Олегович, корей, 1985-жылы 0збек ССРинин Ташкент облусунун Алмалык шаарында туулган; 168) КИМСАНОВА Айчурек Мамасолиевна, кыргыз, 1988-жылы 0збек ССРинин Анжиан облусунун Советабад шаарында туулган. Аны менен бирге 2009-жылы туулган уулу Шарафидинов Ниязбек; 169) КИПЧАКОВ Нодирбек Джакбаралиевич, кыргыз, 1990-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 170) КИСЕЛЕВ Игорь Юрьевич, орус, 1968-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 171) КЛОЧКО Артем Александрович, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 172) КОДИРОВА Жаннатхон Исмаилжон кизи, кыргыз, 1996-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай районунда туулган; 173) КОДИРОВА Нозанин Анваровна, тажик, 1992-жылы Тажикстан Республикасынын Ленинабад облусунун Канибадам шаарында туулган; 174) КОЙСОЙМАСОВ Арзыбек Режабали угли, кыргыз, 1992-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Кургантепе районундагы Чимен айылында туулган. 17 163) КЕЗЕБЕРГ Наталья Анатольевна, 1978 года рождения, русская, уроженка города Чирчик Ташкентской области Узбекской ССР; 164) КЕНДЖАЕВА Фарзона Хошимджоновна, 2001 года рождения, кыргызка, уроженка села Коммунизм Ленинского района Республики Таджикистан; 165) КИЕМОВ (Киёмов) Мурадбек (Муратбек) Сатвалдиевич, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец села Занкон Джергитальского района Республики Таджикистан; 166) КИМ Виктория Владимировна, 1967 года рождения, кореянка, уроженка города Джизак Узбекской ССР; 167) КИМ Родион Олегович, 1985 года рождения, кореец, уроженец города Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР; 168) КИМСАНОВА Айчурек Мамасолиевна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка города Советабад Андижанской области Узбекской ССР. Вместе с ней сын Шарафидинов Ниязбек 2009 года рождения; 169) КИЕГЧАКОВ Нодирбек Джакбаралиевич, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Узбекской ССР; 170) КИСЕЛЕВ Игорь Юрьевич, 1968 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 171) КЛОЧКО Артем Александрович, 1986 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 172) КОДИРОВА Жаннатхон Исмаилжон кизи, 1996 года рождения, кыргызка, уроженка Кувасайского района Ферганской области Республики Узбекистан; 173) КОДИРОВА Нозанин Анваровна, 1992 года рождения, таджичка, уроженка города Канибадам Ленинабадской области Республики Таджикистан; 17
 • 18. Аны менен бирге 2018-жылы туулган уулу Режабалиев Аскарбек; 175) КОСИМОВ Билолиддин Сайбурхонович, кыргыз, 2001-жылы Тажикстан Республикасынын Дуйшембу шаарында туулган; 176) КОСИМОВ Элдорбек Валижонович, езбек, 1983-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Баликчи районундагы Эскихаккулабад айылында туулган; 177) КОЧКАНОВА (Тожалиева) Ёркиной Косимжоновна, езбек, 1985-жылы Озбек ССРинин Фергана облусунун Кува районундагы Туркровот айылында туулган. Аны менен бирге 2006-жылы туулган кызы Кочканова Софияхон; 178) КРУПНОВА (Исмаилова) Сабина Тахировна, татар, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 179) КУЗИБОЕВА Ойнура Рахимжон кизи, кыргыз, 1997-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Алтыарык районундагы Полосой айылында туулган; 180) КУЗИБАЕВА (Толонова) Роза Канибековна, кыргыз, 1968-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Озгон районундагы Кара-Кочкор айылында туулган; 181) КУКАНОВА Мавлуда Давлатбой кизи, езбек, 1977-жылы Озбек ССРинин Анжиан облусунун Избаскан районундагы Майгир айылында туулган; 182) КУЛИШ Сергей Викторович, орус, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Москва районундагы Беловодск айылында туулган; 183) КУЧКАРОВ Билолиддин Косимжон угли, кыргыз, 1995-жылы Озбекстан Республикасынын Фергана облусунун Кувасай шаарында туулган; 184) КБ1ЛБШЧ Мехмет, турк, 1974-жылы Туркия Республикасынын Яйладагы шаарында туулган; 185) КБШЧАКОВА Мадина Эргешовна, кыргыз, 1998-жылы Тажикстан Республикасынын Жергетал районундагы Домбрачи айылында туулган; 18 174) КОЙСОЙМАСОВ Арзыбек Режабали угли, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец села Чимен Кургантепинского района Андижанской области Республики Узбекистан. Вместе с ним сын Режабалиев Аскарбек 2018 года рождения; 175) КОСИМОВ Билолиддин Сайбурхонович, 2001 года рождения, кыргыз, уроженец города Душанбе Республики Таджикистан; 176) КОСИМОВ Элдорбек Валижонович, 1983 года рождения, узбек, уроженец села Эскихаккулабад Баликчинского района Андижанской области Узбекской ССР; 177) КОЧКАНОВА (Тожалиева) Ёркиной Косимжоновна, 1985 года рождения, узбечка, уроженка села Туркровот Кувинского района Ферганской области Узбекской ССР. Вместе с ней дочь Кочканова Софияхон 2006 года рождения; 178) КРУПНОВА (Исмаилова) Сабина Тахировна, 1992 года рождения, татарка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 179) КУЗИБОЕВА Ойнура Рахимжон кизи, 1997 года рождения, кыргызка, уроженка села Полосой Алтыарыкского района Ферганской области Республики Узбекистан; 180) КУЗИБАЕВА (Толонова) Роза Канибековна, 1968 года рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Кочкор Узгенского района Ошской области Киргизской ССР; 181) КУКАНОВА Мавлуда Давлатбой кизи, 1977 года рождения, узбечка, уроженка села Майгир Избасканского района Андижанской области Узбекской ССР; 182) КУЛИШ Сергей Викторович, 1981 года рождения, русский, уроженец села Беловодское Московского района Киргизской ССР; 183) КУЧКАРОВ Билолиддин Косимжон угли, 1995 года рождения, кыргыз, уроженец города Кувасай Ферганской области Республики Узбекистан; 184) КБ1ЛБ1НЧ Мехмет, 1974 года рождения, турок, уроженец города Яйладагы Турецкой Республики; 18
 • 19. 186) ЛАТЫПОВ Халит Хамитович, татар, 1965-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Фрунзе районундагы Хайдаркен поселогунда туулган; 187) ЛИ ШАНЛО (Махей) Мадина Рустамовна, дунган, 1997-жылы Озбекстан Республикасынын Ташкент облусунун Уртачирчик районундагы Карасув айылында туулган; 188) ЛИМАНСКИЙ Сергей Викторович, орус, 1989-жылы РСФСРдын Ярославль облусунун Ростов районунда туулган; 189) МАДАЛИЕВ Бекзод Кудратилло угли, кыргыз, 2000-жылы Озбекстан Республикасынын Анжиан облусунун Ходжаабад районунда туулган; 190) МАЗУРАНТОВ Александр Анатольевич, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 191) МАЙКЛ Валмэй, кыргыз, 2010-жылы Улуу Британия жана Тундук Ирландия Бириккен Королдугунун Рединг шаарында туулган; 192) МАЙКЛ Дилан, кыргыз, 2005-жылы Улуу Британия жана Тундук Ирландия Бириккен Королдугунун Рединг шаарында туулган; 193) МАЙРАМБЕКОВА Азалия Бактияровна, кыргыз, 2014- жылы Америка Кошмо Штаттарынын Тундук Дакота штатынын Майнот шаарында туулган; 194) МАЙРАМБЕКОВА Акылай Бактияровна, кыргыз, 2017-жылы Америка Кошмо Штаттарынын Тундук Дакота штатынын Майнот шаарында туулган; 195) МАЙРАМБЕКОВА Сумая Бактияровна, кыргыз, 2015- жылы Америка Кошмо Штаттарынын Тундук Дакота штатынын Майнот шаарында туулган; 196) МАЙРАМБЕКОВА Таалайгул Бактияровна, кыргыз, 2013-жылы Америка Кошмо Штаттарынын Огайо штатынын Ланкастер шаарында туулган; 19 185) КБШЧАКОВА Мадина Эргешовна, 1998 года рождения, кыргызка, уроженка села Домрачи Джергитальского района Республики Таджикистан; 186) ЛАТБШОВ Халит Хамитович, 1965 года рождения, татарин, уроженец поселка Хайдаркен Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР; 187) ЛИ ШАНЛО (Махей) Мадина Рустамовна, 1997 года рождения, дунганка, уроженка села Карасув Уртачирчикского района Ташкентской области Республики Узбекистан; 188) ЛИМАНСКИЙ Сергей Викторович, 1989 года рождения, русский, уроженец Ростовского района Ярославской области РСФСР; 189) МАДАЛИЕВ Бекзод Кудратилло угли, 2000 года рождения, кыргыз, уроженец Ходжаабадского района Андижанской области Республики Узбекистан; 190) МАЗУРАНТОВ Александр Анатольевич, 1989 рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; года 191) МАЙКЛ Валмэй, 2010 года рождения, кыргызка, уроженка города Рединг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; 192) МАЙКЛ Дилан, 2005 года рождения, кыргыз, уроженец города Рединг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; 193) МАЙРАМБЕКОВА Азалия Бактияровна, 2014 года рождения, кыргызка, уроженка города Майнот штата Северная Дакота Соединенных Штатов Америки; 194) МАЙРАМБЕКОВА Акылай Бактияровна, 2017 года рождения, кыргызка, уроженка города Майнот штата Северная Дакота Соединенных Штатов Америки; 195) МАЙРАМБЕКОВА Сумая Бактияровна, 2015 года рождения, кыргызка, уроженка города Майнот штата Северная Дакота Соединенных Штатов Америки; 19