SlideShare a Scribd company logo
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนาเข้ามาใช้ในหน่วยงานนั้นจะถูกนามาใช้สนับสนุนการทางานทางด้าน
บริหาร (Directing) การประสานงาน (Co-ordinating) การรายงาน (Reporting) และการจัดทา
งบประมาณ (Budgeting) ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้แบ่งระดับผู้ใช้งานระบบออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ผู้ใช้ระดับผู้บริหาร เป็นผู้ใช้ระดับสูงสุดที่มีการใช้งานในลักษณะการวางแผนกลยุทธ์เป็นหลัก
ต้องการข้อมูลโดยสรุปที่ซับซ้อนเกี่ยวโยงกับงานหลายฝ่ายมาประกอบการตัดสินใจกาหนดแนวทางการ
ทางานขององค์กร ผู้ใช้ในระดับนี้คือ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อานวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
ในการสนับสนุนผู้ใช้ในระดับนี้จะมีคุณสมบัติของ Expert System (ES) ซึ่งจะช่วยสร้างตัวเลือกการ
ตัดสินใจจากข้อมูลอันซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะมองเห็น และ Executive Support System (ESS) ซึ่งจะ
ช่วยสร้างรายงานสรุปโดยใช้ข้อมูลจากหลายๆ ส่วนงาน เพื่อประกอบการกาหนดกลยุทธ์ นโยบายในการ
บริหาร ตามสถานการณ์ต่างๆ
ผู้ใช้ระดับหัวหน้างาน เป็นผู้ใช้งานระดับกลางมีการใช้งานในลักษณะการตัดสินใจงานต่างๆ
จากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหลัก ต้องการข้อมูลโดยสรุปที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ ผู้ใช้ในระดับนี้คือ หัวหน้า
ฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย ของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ใช้ในระดับนี้จะมีคุณสมบัติของ Decision Support System
(DSS) ซึ่งจะช่วยสร้างรายงานสรุปโดยใช้ข้อมูลภายในฝ่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจของหัวหน้างาน เช่น
การตรวจสอบแนวโน้มของวัสดุคงคลัง การตรวจสอบสถิติการขาดลามาสาย เป็นต้น
ผู้ใช้ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ใช้งานระดับล่างสุด มีความต้องการใช้งานเพียงหน้าที่ประจาวันของ
ตน ลักษณะข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบซ้าๆกัน ผู้ใช้งานในระดับนี้คือ บุคลากรที่อยู่ตามตาแหน่งงานต่างๆ
ภายในแผนกทั้ง 3 ของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ใช้ในระดับนี้จะมีคุณสมบัติของ Transaction Processing
System (TPS) ซึ่งจะช่วยบันทึกข้อมูลในงานของตน เพื่อประกอบการตัดสินใจของหัวหน้างาน เช่น การ
บันทึกเบิกจ่ายอุปกรณ์ การบันทึกรายรับรายจ่าย เป็นต้น
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับผู้ใช้งานและชนิดของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควรที่จะเลือกใช้
ระบบ SAP (Systems, Applications and Products) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศชนิด ERP (Enterprise
Resource Planning) ที่มีรูปแบบการทางานครอบคลุมทุกระดับผู้ใช้งาน เนื่องจาก SAP มีระบบ TPS,
DSS, ESS และ ES รวมอยู่ในระบบ
SAP ได้ออกแบบมาให้รองรับการดาเนินงานของธุรกิจ หรือหน่วยงาน ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย
ง่ายต่อการใช้งาน อาทิเช่น การจัดทาเหมืองข้อมูล การจัดทาคลังข้อมูล ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
(Customer Relationship Management: CRM) Integration Business Planning แล้วส่งต่อข้อมูลไปใน
ระบบ ERP ซึ่งสามารถดูผลผ่านทางเว็บเบราวเซอร์ การทา Strategic Management, Balance Score
Card การติดตามและประเมินผล การดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์
สถานภาพปัจจุบัน อดีตและอนาคตขององค์กร ซึ่งตอบสนองการทางานทางด้านบริหาร (Directing) การ
ประสานงาน (Co-ordinating) การรายงาน (Reporting) และการจัดทางบประมาณ (Budgeting) ที่ศูนย์
ทางศูนย์ได้ตั้งไว้
ESS, ES
DSS
TPS
COMMUNICATION
SYSTEM
องค์ประกอบของระบบ SAP ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนงาน ได้แก่
1. FI Financial Accounting หรือโมดูลทางด้านบัญชีการเงิน
2. CO Controlling หรือโมดูลทางด้านบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร
3. AM Fixed Assets Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการสินทรัพย์ถาวร
4. SD Sale & Distributions หรือโมดูลทางด้านขายและการกระจายสินค้า
5. MM Material Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการวัตถุดิบ
6. PP Production Planning หรือโมดูลทางด้านการวางแผนการผลิต
7. QM Quality Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ
8. PM Plant Maintenance หรือโมดูลทางด้านการซ่อมบารุงโรงงาน
9. HR Human Resource หรือโมดูลทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
10. TR Treasury หรือโมดูลทางด้านการบริหารการเงิน
11. WF Workflow หรือโมดูลทางด้าน Flow ของกระบวนการทางาน
12. IS Industry Solutions คือส่วนระบบงานธุรกิจเฉพาะ โดยที่ไม่ใช่โมดูลมาตรฐานของระบบ SAP R/3
ซึ่ ง จ ะ มี ทั้ ง ร ะ บ บ Aerospace, Automotive, Banking, Chemicals, Consumer Products,
Engineering and Construction, Healthcare, Higher Education and Research, High Tech,
Insurance, Media, Mill Products, Oil and Gas, Pharmaceuticals, Public Sector, Retail,
Service Provider, Telecommunications, Transportation และ Utilities
เครื่องมือในการที่จะช่วยให้หัวหน้าฝ่ายสามารถวางแผนการทางานและบริหารงานได้ดีอีกอย่าง
หนึ่งคือ Gantt chart ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะ
โปรแกรม Project Management เข้ามาช่วยในการทาเพื่อความรวดเร็วในการสร้างและตรวจสอบแผนการ
ดาเนินงานของโครงการอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น Microsoft Project
ระบบการสื่อสารที่จะนามาใช้ในศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จะเป็นระบบการสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้ทั้งจากระดับบนลงล่าง และจากระดับล่างขึ้นบน
เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารแบบผสม โดยจะแบ่งระบบสื่อสารออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ระบบการสื่อสาร
ชนิดประสานเวลา และระบบการสื่อสารชนิดไม่ประสานเวลา
ระบบการสื่อสารชนิดประสานเวลา จะใช้เทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) ที่สามารถช่วยให้
บุคลากรสามารถโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายได้ ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกในการติดต่อภายในบริเวณ
ที่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเข้าถึง ซึ่งเทคโนโลยี VoIP สามารถให้บุคลากรใช้งานได้ 3 รูปแบบ ได้แก่
1) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไปยัง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC to PC)
2) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไปยัง โทรศัพท์พื้นฐาน (PC to Phone)
3) โทรศัพท์ ไปยัง โทรศัพท์ (Telephony)
นอกจากการสนับสนุนการติดต่อด้วยเสียงแล้วเพื่อสนับสนุนการทางานที่รวดเร็วทันต่อเวลา ศูนย์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะนาเทคโนโลยี Video
conference เข้ามาใช้งานในการประชุมซักถามงานในวาระย่อยๆ ระหว่างทีมทางาน ตัวอย่างเช่น Red 5
ระบบการสื่อสารชนิดไม่ประสานเวลา จะใช้ระบบการสื่อสารในรูปของศูนย์ประกาศ (Information
Center) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนจดหมายเวียน หรือเอกสารต่างๆ ที่เป็นกระดาษเพื่อลดค่าใช้จ่าย
และป้องกันการสูญหายของข้อมูล และความรวดเร็วในการออกคาสั่ง ในกรณีที่ไม่ใช่เอกสารที่ต้องเซ็น
อนุมัติ ตัวอย่างเช่น Lotus Note
จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถวางโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับสนับสนุนการ
บริหารงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาออกมาได้ดังแผนภาพนี้
แผนภาพแสดงโครงสร้างทางสารสนเทศ
แผนภาพแสดงโครงสร้างข้อมูลและระบบ

More Related Content

What's hot

การเขียนผังงาน (Flow Chart)
การเขียนผังงาน (Flow Chart)การเขียนผังงาน (Flow Chart)
การเขียนผังงาน (Flow Chart)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
Yok Sarinee
 
บทที่ 6-การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
บทที่ 6-การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบบทที่ 6-การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
บทที่ 6-การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
รัสนา สิงหปรีชา
 
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียน
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียนโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียน
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียน
yudohappyday
 
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยบทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
russana
 
โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า
โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้าโครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า
โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า
จริงใจ รักจริง
 
บทที่ 5 สรุปผล
บทที่ 5 สรุปผลบทที่ 5 สรุปผล
บทที่ 5 สรุปผล
Guntima NaLove
 
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
พัน พัน
 
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
Champ Wachwittayakhang
 
Solidworks ขั้นพื้นฐาน
Solidworks ขั้นพื้นฐานSolidworks ขั้นพื้นฐาน
Solidworks ขั้นพื้นฐาน
Nut Veron
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
Jutarat Bussadee
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพ
ณัฐะ หิรัญ
 
การเขียนรายงานวิชาการ
การเขียนรายงานวิชาการการเขียนรายงานวิชาการ
การเขียนรายงานวิชาการ
Surapong Klamboot
 

What's hot (20)

03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน
03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน
03 บทที่ 3-วิธีดำเนินงานโครงงาน
 
การเขียนผังงาน (Flow Chart)
การเขียนผังงาน (Flow Chart)การเขียนผังงาน (Flow Chart)
การเขียนผังงาน (Flow Chart)
 
สารบัญ
สารบัญสารบัญ
สารบัญ
 
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
 
บทที่ 6-การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
บทที่ 6-การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบบทที่ 6-การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
บทที่ 6-การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ
 
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียน
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียนโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียน
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นตัดคะแนนนักเรียน
 
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยบทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บทที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
 
โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า
โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้าโครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า
โครงงาน เรื่อง สมุนไพรครีมพอกหน้า
 
บทที่ 5 สรุปผล
บทที่ 5 สรุปผลบทที่ 5 สรุปผล
บทที่ 5 สรุปผล
 
5 สารบัญ
5 สารบัญ5 สารบัญ
5 สารบัญ
 
ตรรกศาสตร์
ตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์
ตรรกศาสตร์
 
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
 
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
ความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลและกฎหมายเบื้องต้น (Digital Safety and Laws)
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
 
Solidworks ขั้นพื้นฐาน
Solidworks ขั้นพื้นฐานSolidworks ขั้นพื้นฐาน
Solidworks ขั้นพื้นฐาน
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานอาชีพ
 
การเขียนรายงานวิชาการ
การเขียนรายงานวิชาการการเขียนรายงานวิชาการ
การเขียนรายงานวิชาการ
 

Similar to การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการ

Managing Business Continuity During the COVID-19 Crisis (August 25, 2021)
Managing Business Continuity During the COVID-19 Crisis (August 25, 2021)Managing Business Continuity During the COVID-19 Crisis (August 25, 2021)
Managing Business Continuity During the COVID-19 Crisis (August 25, 2021)
Nawanan Theera-Ampornpunt
 
Mechanical Engineering QA vs PA Alignment
Mechanical Engineering QA vs PA AlignmentMechanical Engineering QA vs PA Alignment
Mechanical Engineering QA vs PA Alignment
Sarawoot Watechagit
 
1ผลการวิเคราะห์ swot ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1ผลการวิเคราะห์ swot  ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1ผลการวิเคราะห์ swot  ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1ผลการวิเคราะห์ swot ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
jeabjeabloei
 
Crm กับบริการสารสนเทศ
Crm กับบริการสารสนเทศCrm กับบริการสารสนเทศ
Crm กับบริการสารสนเทศ
Naresuan University Library
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
sangkom
 
การจัดการกลยุทธ์ซัพพลายเชน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย
การจัดการกลยุทธ์ซัพพลายเชน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยการจัดการกลยุทธ์ซัพพลายเชน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย
การจัดการกลยุทธ์ซัพพลายเชน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย
Punyapon Tepprasit
 
นวัตกรรมและสารสนเทศ
นวัตกรรมและสารสนเทศนวัตกรรมและสารสนเทศ
นวัตกรรมและสารสนเทศ
Wisut Lakhamsai
 
การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท ...
การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท ...การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท ...
การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท ...
วารสารวิชาการ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์
สราวุฒิ จบศรี
 

Similar to การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการ (20)

Pea Workshop 2009 20 5 09
Pea Workshop 2009 20 5 09Pea Workshop 2009 20 5 09
Pea Workshop 2009 20 5 09
 
Managing Business Continuity During the COVID-19 Crisis (August 25, 2021)
Managing Business Continuity During the COVID-19 Crisis (August 25, 2021)Managing Business Continuity During the COVID-19 Crisis (August 25, 2021)
Managing Business Continuity During the COVID-19 Crisis (August 25, 2021)
 
Erp present
Erp presentErp present
Erp present
 
Mechanical Engineering QA vs PA Alignment
Mechanical Engineering QA vs PA AlignmentMechanical Engineering QA vs PA Alignment
Mechanical Engineering QA vs PA Alignment
 
1ผลการวิเคราะห์ swot ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1ผลการวิเคราะห์ swot  ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย1ผลการวิเคราะห์ swot  ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1ผลการวิเคราะห์ swot ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 
Crm กับบริการสารสนเทศ
Crm กับบริการสารสนเทศCrm กับบริการสารสนเทศ
Crm กับบริการสารสนเทศ
 
1
11
1
 
1
11
1
 
1
11
1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14
 
การจัดการกลยุทธ์ซัพพลายเชน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย
การจัดการกลยุทธ์ซัพพลายเชน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยการจัดการกลยุทธ์ซัพพลายเชน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย
การจัดการกลยุทธ์ซัพพลายเชน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย
 
Ch8
Ch8Ch8
Ch8
 
Ch8
Ch8Ch8
Ch8
 
นวัตกรรมและสารสนเทศ
นวัตกรรมและสารสนเทศนวัตกรรมและสารสนเทศ
นวัตกรรมและสารสนเทศ
 
การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท ...
การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท ...การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท ...
การประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท ...
 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์
 
Group1
Group1Group1
Group1
 
Po
PoPo
Po
 
Po
PoPo
Po
 
D:\2
D:\2D:\2
D:\2
 

More from kulachai

Building Creativity with Online Tools
Building Creativity with Online ToolsBuilding Creativity with Online Tools
Building Creativity with Online Tools
kulachai
 
เอกสารประกอบการบรรยาย Blender
เอกสารประกอบการบรรยาย Blenderเอกสารประกอบการบรรยาย Blender
เอกสารประกอบการบรรยาย Blender
kulachai
 
Motion Infographic
Motion InfographicMotion Infographic
Motion Infographic
kulachai
 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
kulachai
 
The Development of Blended Learning Model Using Demonstration and Case Study...
The Development of Blended Learning Model Using Demonstration and Case Study...The Development of Blended Learning Model Using Demonstration and Case Study...
The Development of Blended Learning Model Using Demonstration and Case Study...
kulachai
 
The Study of Breast Screening Knowledge, Attitude and Inquiring Behavior amon...
The Study of Breast Screening Knowledge, Attitude and Inquiring Behavior amon...The Study of Breast Screening Knowledge, Attitude and Inquiring Behavior amon...
The Study of Breast Screening Knowledge, Attitude and Inquiring Behavior amon...
kulachai
 
The approach of connectivism in blended learning with social media
The approach of connectivism in blended learning with social mediaThe approach of connectivism in blended learning with social media
The approach of connectivism in blended learning with social media
kulachai
 
The effect of weight parameter on accuracy of classification by neural networks
The effect of weight parameter on accuracy of classification by neural networksThe effect of weight parameter on accuracy of classification by neural networks
The effect of weight parameter on accuracy of classification by neural networks
kulachai
 
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และจำลองประสบการณ์ประชุมวิชาการ
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และจำลองประสบการณ์ประชุมวิชาการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และจำลองประสบการณ์ประชุมวิชาการ
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และจำลองประสบการณ์ประชุมวิชาการ
kulachai
 
Enhancing Knowledge and Experience in Conference Using Virtual Technology
Enhancing Knowledge and Experience in Conference Using Virtual TechnologyEnhancing Knowledge and Experience in Conference Using Virtual Technology
Enhancing Knowledge and Experience in Conference Using Virtual Technology
kulachai
 
Instructional Message Design Chapter 2 [แปลไทย]
Instructional Message Design Chapter 2 [แปลไทย]Instructional Message Design Chapter 2 [แปลไทย]
Instructional Message Design Chapter 2 [แปลไทย]
kulachai
 
FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning
FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning
FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning
kulachai
 
(NEC 2011) FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning
(NEC 2011) FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning(NEC 2011) FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning
(NEC 2011) FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning
kulachai
 
E-Commerce Report Example
E-Commerce Report ExampleE-Commerce Report Example
E-Commerce Report Example
kulachai
 

More from kulachai (14)

Building Creativity with Online Tools
Building Creativity with Online ToolsBuilding Creativity with Online Tools
Building Creativity with Online Tools
 
เอกสารประกอบการบรรยาย Blender
เอกสารประกอบการบรรยาย Blenderเอกสารประกอบการบรรยาย Blender
เอกสารประกอบการบรรยาย Blender
 
Motion Infographic
Motion InfographicMotion Infographic
Motion Infographic
 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
 
The Development of Blended Learning Model Using Demonstration and Case Study...
The Development of Blended Learning Model Using Demonstration and Case Study...The Development of Blended Learning Model Using Demonstration and Case Study...
The Development of Blended Learning Model Using Demonstration and Case Study...
 
The Study of Breast Screening Knowledge, Attitude and Inquiring Behavior amon...
The Study of Breast Screening Knowledge, Attitude and Inquiring Behavior amon...The Study of Breast Screening Knowledge, Attitude and Inquiring Behavior amon...
The Study of Breast Screening Knowledge, Attitude and Inquiring Behavior amon...
 
The approach of connectivism in blended learning with social media
The approach of connectivism in blended learning with social mediaThe approach of connectivism in blended learning with social media
The approach of connectivism in blended learning with social media
 
The effect of weight parameter on accuracy of classification by neural networks
The effect of weight parameter on accuracy of classification by neural networksThe effect of weight parameter on accuracy of classification by neural networks
The effect of weight parameter on accuracy of classification by neural networks
 
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และจำลองประสบการณ์ประชุมวิชาการ
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และจำลองประสบการณ์ประชุมวิชาการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และจำลองประสบการณ์ประชุมวิชาการ
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และจำลองประสบการณ์ประชุมวิชาการ
 
Enhancing Knowledge and Experience in Conference Using Virtual Technology
Enhancing Knowledge and Experience in Conference Using Virtual TechnologyEnhancing Knowledge and Experience in Conference Using Virtual Technology
Enhancing Knowledge and Experience in Conference Using Virtual Technology
 
Instructional Message Design Chapter 2 [แปลไทย]
Instructional Message Design Chapter 2 [แปลไทย]Instructional Message Design Chapter 2 [แปลไทย]
Instructional Message Design Chapter 2 [แปลไทย]
 
FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning
FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning
FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning
 
(NEC 2011) FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning
(NEC 2011) FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning(NEC 2011) FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning
(NEC 2011) FACEBOOK: The Practice of Social Constructivist in Blended Learning
 
E-Commerce Report Example
E-Commerce Report ExampleE-Commerce Report Example
E-Commerce Report Example
 

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการ

 • 1. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนาเข้ามาใช้ในหน่วยงานนั้นจะถูกนามาใช้สนับสนุนการทางานทางด้าน บริหาร (Directing) การประสานงาน (Co-ordinating) การรายงาน (Reporting) และการจัดทา งบประมาณ (Budgeting) ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แบ่งระดับผู้ใช้งานระบบออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ใช้ระดับผู้บริหาร เป็นผู้ใช้ระดับสูงสุดที่มีการใช้งานในลักษณะการวางแผนกลยุทธ์เป็นหลัก ต้องการข้อมูลโดยสรุปที่ซับซ้อนเกี่ยวโยงกับงานหลายฝ่ายมาประกอบการตัดสินใจกาหนดแนวทางการ ทางานขององค์กร ผู้ใช้ในระดับนี้คือ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ในการสนับสนุนผู้ใช้ในระดับนี้จะมีคุณสมบัติของ Expert System (ES) ซึ่งจะช่วยสร้างตัวเลือกการ ตัดสินใจจากข้อมูลอันซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะมองเห็น และ Executive Support System (ESS) ซึ่งจะ ช่วยสร้างรายงานสรุปโดยใช้ข้อมูลจากหลายๆ ส่วนงาน เพื่อประกอบการกาหนดกลยุทธ์ นโยบายในการ บริหาร ตามสถานการณ์ต่างๆ ผู้ใช้ระดับหัวหน้างาน เป็นผู้ใช้งานระดับกลางมีการใช้งานในลักษณะการตัดสินใจงานต่างๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหลัก ต้องการข้อมูลโดยสรุปที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ ผู้ใช้ในระดับนี้คือ หัวหน้า ฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย ของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ใช้ในระดับนี้จะมีคุณสมบัติของ Decision Support System (DSS) ซึ่งจะช่วยสร้างรายงานสรุปโดยใช้ข้อมูลภายในฝ่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจของหัวหน้างาน เช่น การตรวจสอบแนวโน้มของวัสดุคงคลัง การตรวจสอบสถิติการขาดลามาสาย เป็นต้น ผู้ใช้ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ใช้งานระดับล่างสุด มีความต้องการใช้งานเพียงหน้าที่ประจาวันของ ตน ลักษณะข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบซ้าๆกัน ผู้ใช้งานในระดับนี้คือ บุคลากรที่อยู่ตามตาแหน่งงานต่างๆ ภายในแผนกทั้ง 3 ของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ใช้ในระดับนี้จะมีคุณสมบัติของ Transaction Processing System (TPS) ซึ่งจะช่วยบันทึกข้อมูลในงานของตน เพื่อประกอบการตัดสินใจของหัวหน้างาน เช่น การ บันทึกเบิกจ่ายอุปกรณ์ การบันทึกรายรับรายจ่าย เป็นต้น
 • 2. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับผู้ใช้งานและชนิดของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควรที่จะเลือกใช้ ระบบ SAP (Systems, Applications and Products) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศชนิด ERP (Enterprise Resource Planning) ที่มีรูปแบบการทางานครอบคลุมทุกระดับผู้ใช้งาน เนื่องจาก SAP มีระบบ TPS, DSS, ESS และ ES รวมอยู่ในระบบ SAP ได้ออกแบบมาให้รองรับการดาเนินงานของธุรกิจ หรือหน่วยงาน ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ง่ายต่อการใช้งาน อาทิเช่น การจัดทาเหมืองข้อมูล การจัดทาคลังข้อมูล ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) Integration Business Planning แล้วส่งต่อข้อมูลไปใน ระบบ ERP ซึ่งสามารถดูผลผ่านทางเว็บเบราวเซอร์ การทา Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมินผล การดาเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบัน อดีตและอนาคตขององค์กร ซึ่งตอบสนองการทางานทางด้านบริหาร (Directing) การ ประสานงาน (Co-ordinating) การรายงาน (Reporting) และการจัดทางบประมาณ (Budgeting) ที่ศูนย์ ทางศูนย์ได้ตั้งไว้ ESS, ES DSS TPS COMMUNICATION SYSTEM
 • 3. องค์ประกอบของระบบ SAP ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนงาน ได้แก่ 1. FI Financial Accounting หรือโมดูลทางด้านบัญชีการเงิน 2. CO Controlling หรือโมดูลทางด้านบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร 3. AM Fixed Assets Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการสินทรัพย์ถาวร 4. SD Sale & Distributions หรือโมดูลทางด้านขายและการกระจายสินค้า 5. MM Material Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการวัตถุดิบ 6. PP Production Planning หรือโมดูลทางด้านการวางแผนการผลิต 7. QM Quality Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ 8. PM Plant Maintenance หรือโมดูลทางด้านการซ่อมบารุงโรงงาน 9. HR Human Resource หรือโมดูลทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 10. TR Treasury หรือโมดูลทางด้านการบริหารการเงิน 11. WF Workflow หรือโมดูลทางด้าน Flow ของกระบวนการทางาน 12. IS Industry Solutions คือส่วนระบบงานธุรกิจเฉพาะ โดยที่ไม่ใช่โมดูลมาตรฐานของระบบ SAP R/3 ซึ่ ง จ ะ มี ทั้ ง ร ะ บ บ Aerospace, Automotive, Banking, Chemicals, Consumer Products, Engineering and Construction, Healthcare, Higher Education and Research, High Tech, Insurance, Media, Mill Products, Oil and Gas, Pharmaceuticals, Public Sector, Retail, Service Provider, Telecommunications, Transportation และ Utilities
 • 4. เครื่องมือในการที่จะช่วยให้หัวหน้าฝ่ายสามารถวางแผนการทางานและบริหารงานได้ดีอีกอย่าง หนึ่งคือ Gantt chart ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะ โปรแกรม Project Management เข้ามาช่วยในการทาเพื่อความรวดเร็วในการสร้างและตรวจสอบแผนการ ดาเนินงานของโครงการอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น Microsoft Project ระบบการสื่อสารที่จะนามาใช้ในศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จะเป็นระบบการสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้ทั้งจากระดับบนลงล่าง และจากระดับล่างขึ้นบน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารแบบผสม โดยจะแบ่งระบบสื่อสารออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ระบบการสื่อสาร ชนิดประสานเวลา และระบบการสื่อสารชนิดไม่ประสานเวลา
 • 5. ระบบการสื่อสารชนิดประสานเวลา จะใช้เทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) ที่สามารถช่วยให้ บุคลากรสามารถโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายได้ ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกในการติดต่อภายในบริเวณ ที่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเข้าถึง ซึ่งเทคโนโลยี VoIP สามารถให้บุคลากรใช้งานได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไปยัง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC to PC) 2) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไปยัง โทรศัพท์พื้นฐาน (PC to Phone) 3) โทรศัพท์ ไปยัง โทรศัพท์ (Telephony)
 • 6. นอกจากการสนับสนุนการติดต่อด้วยเสียงแล้วเพื่อสนับสนุนการทางานที่รวดเร็วทันต่อเวลา ศูนย์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะนาเทคโนโลยี Video conference เข้ามาใช้งานในการประชุมซักถามงานในวาระย่อยๆ ระหว่างทีมทางาน ตัวอย่างเช่น Red 5 ระบบการสื่อสารชนิดไม่ประสานเวลา จะใช้ระบบการสื่อสารในรูปของศูนย์ประกาศ (Information Center) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนจดหมายเวียน หรือเอกสารต่างๆ ที่เป็นกระดาษเพื่อลดค่าใช้จ่าย และป้องกันการสูญหายของข้อมูล และความรวดเร็วในการออกคาสั่ง ในกรณีที่ไม่ใช่เอกสารที่ต้องเซ็น อนุมัติ ตัวอย่างเช่น Lotus Note จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถวางโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับสนับสนุนการ บริหารงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาออกมาได้ดังแผนภาพนี้