SlideShare a Scribd company logo
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
‫دی‬1382
‫خرداد‬1383
‫آبان‬1383
‫فروردین‬1384
‫شهریور‬1384
‫بهمن‬1384
‫تیر‬1385
‫آذر‬1385
‫اردیبهشت‬1386
‫مهر‬1386
‫اسفند‬1386
‫مرداد‬1387
‫دی‬1387
‫خرداد‬1388
‫آبان‬1388
‫فروردین‬1389
‫شهریور‬1389
‫بهمن‬1389
‫تیر‬1390
‫آذر‬1390
‫اردیبهشت‬1391
‫مهر‬1391
‫اسفند‬1391
‫مرداد‬1392
‫دی‬1392
‫خرداد‬1393
‫آبان‬1393
‫فروردین‬1394
‫شهریور‬1394
‫بهمن‬1394
‫تیر‬1395
‫آذر‬1395
‫اردیبهشت‬1396
‫مهر‬1396
‫اسفند‬1396
‫مرداد‬1397
‫دی‬1397
‫خرداد‬1398
‫دیانابالگ‬
‫اینستادایناگرام‬
‫تلدایناگرام‬
‫وبالگستان‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫خیزش‬ ‫از‬ ‫تحلیلی‬ ‫جستاری‬‫ف‬‫ارسی‬
‫با‬‫وبالگستان‬ ‫مرگ‬ ‫تاریخ‬ ‫تعیین‬‫ناصری‬ ‫مهدی‬
#‫اسالید‬‫بالگ‬:‫دا‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫لینک‬ ‫اسالیدها‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وبالگ‬ ‫پست‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫نمایشی‬ ،‫اسالید‬ ‫این‬‫رد‬.‫برای‬
‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫اصل‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬
‫پرسید‬‫می‬ ‫که‬ ‫شنیدم‬ ‫یا‬ ‫خواندم‬ ‫جایی‬ ‫در‬:‫ز‬ ‫در‬ ‫برودر‬ ‫کری‬ ‫کرردی‬ ‫بازی‬ ‫کوچه‬ ‫در‬ ‫ات‬‫کودکی‬ ‫دوران‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫آخرین‬‫نردگی‬
‫بهانره‬ ‫بره‬ ،‫کرردیم‬ ‫برازی‬ ‫یردیمی‬ ‫رسرمی‬ ‫بره‬ ،‫رفتیم‬ ‫کوچه‬ ‫به‬ ‫مان‬‫کودکی‬ ‫دوران‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫بار‬ ‫آخرین‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫روزی‬ ‫ما‬ ‫ی‬‫همه‬‫ای‬
‫رفتیم‬ ‫خانه‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کردیم‬ ‫خداحافظی‬ ‫تکراری‬.‫آن‬ ‫کره‬ ‫دادیم‬‫نمی‬ ‫احتمال‬ ‫هم‬ ‫لحظه‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫روز‬ ‫آن‬ ‫تمام‬ ‫در‬‫آ‬ ‫روز‬‫خررین‬
‫روز‬‫بود‬ ‫ولی‬ ‫باشد؛‬.
‫در‬ ‫اتفایات‬ ‫این‬ ‫تمام‬‫وبالگستان‬‫است‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاق‬ ‫عینا‬ ‫هم‬ ،‫مان‬‫زندگی‬ ‫پرشور‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫محله‬ ‫آن‬ ،.‫پسرت‬ ‫کره‬ ‫براری‬ ‫آخرین‬‫منتشرر‬ ‫را‬ ‫ی‬
‫د‬ ،‫خوانردیم‬ ‫را‬ ‫شران‬‫پست‬ ‫آخررین‬ ،‫کرردیم‬ ‫باز‬ ،‫کناری‬ ‫ستون‬ ‫لینکستان‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مان‬‫دوستان‬ ‫وبالگ‬ ‫بعد‬ ،‫کردیم‬‫پنجرره‬ ‫آن‬ ‫ر‬
‫نوشتیم‬ ‫پستش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظرمان‬ ،‫نظرات‬ ‫کوچک‬‫و‬‫تمام‬!
‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬
‫نسل‬ ‫یک‬ ‫تاریخی‬ ‫حافظه‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
‫نوش‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫ست‬‫سوالی‬ ‫این‬ ‫رفتر‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫رشد‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫وبالگستان‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫چه‬ ‫اصال‬‫دیگرری‬ ‫های‬‫ته‬
‫در‬ ‫که‬‫وبالگستان‬ ‫روز‬ ‫کمپین‬‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫فراوانی‬ ‫فردی‬ ‫هایی‬‫روایت‬ ‫بتوانید‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬.‫ب‬ ‫اگر‬ ‫ولی‬‫روایت‬ ‫یک‬ ‫خواهیم‬
‫کجا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آغاز‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫وبالگستان‬ ‫عمر‬ ‫مسیر‬ ‫چیستر‬ ‫روایت‬ ‫آن‬ ،‫کنیم‬ ‫بیان‬ ‫وبالگستان‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫نگرانه‬‫کل‬ ‫و‬ ‫جامع‬‫چره‬ ‫شردر‬ ‫خرتم‬
‫اگر‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫دخیل‬ ‫آن‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫ظهور‬ ‫در‬ ‫عواملی‬16‫سال‬ ‫شهریور‬1386،‫است‬ ‫بوده‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫آغاز‬ ‫روز‬‫تووان‬‫می‬ ‫را‬ ‫تاریخی‬ ‫چه‬
‫وبالگستان‬ ‫همیشگی‬ ‫مرگ‬ ‫برای‬(‫اول‬ ‫نسل‬)‫کرد؟‬ ‫تعیین‬ ‫ایران‬
‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬
‫مشترک‬ ‫زیست‬ ‫یک‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫خیزش‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
‫شد‬ ‫اجرا‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگ‬ ‫اوج‬ ‫دوران‬ ‫خاطره‬ ‫و‬ ‫یاد‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫زنده‬ ‫برای‬ ‫کمپینی‬ ،‫ویرگول‬ ‫همت‬ ‫به‬.‫همه‬ ‫از‬ ‫کمپین‬ ‫این‬ ‫در‬
‫تلنگری‬ ‫بلکه‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫منتشر‬ ‫نویسی‬‫وبالگ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬‫تجربه‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫خواسته‬ ‫جدید‬ ‫و‬ ‫یدیمی‬ ‫نویسان‬‫وبالگ‬‫دوباره‬ ‫برای‬ ‫باشد‬
‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫گرفتن‬ ‫جان‬.
‫دهم‬ ‫ارائه‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫دخیل‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫دالیل‬ ،‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫خیزش‬ ‫از‬ ‫روایتی‬ ،‫ها‬‫داده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کردم‬ ‫سعی‬ ‫هم‬ ‫من‬.
‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫روز‬
16‫شهریور‬1380‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫وبالگی‬ ‫پست‬ ‫اولین‬ ‫انتشار‬ ،
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
‫د‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫های‬‫پست‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬‫ر‬
‫کلیک‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫کمپین‬‫کنید‬
‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫روز‬
16‫شهریور‬1380‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫وبالگی‬ ‫پست‬ ‫اولین‬ ‫انتشار‬ ،
‫کمپین‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫نوشته‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬
‫ف‬ ‫وبالگستان‬ ‫کمپین‬‫ارسی‬
‫کمپین‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫نوشته‬
‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬
‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫پست‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نمودارهای‬ ‫و‬ ‫تصاویر‬ ‫ادامه‬ ‫در‬.‫نیستند‬ ‫مطلب‬ ‫گویای‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫نمودارها‬ ‫این‬.‫برای‬‫درک‬
‫بخوانید‬ ‫ویرگول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مطلب‬ ‫کل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫باال‬ ‫لینک‬ ‫روی‬ ‫فارسی‬ ‫وبالگستان‬ ‫جذاب‬ ‫روایت‬ ‫خواندن‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫بهتر‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
‫دی‬1382
‫خرداد‬1383
‫آبان‬1383
‫فروردین‬1384
‫شهریور‬1384
‫بهمن‬1384
‫تیر‬1385
‫آذر‬1385
‫اردیبهشت‬1386
‫مهر‬1386
‫اسفند‬1386
‫مرداد‬1387
‫دی‬1387
‫خرداد‬1388
‫آبان‬1388
‫فروردین‬1389
‫شهریور‬1389
‫بهمن‬1389
‫تیر‬1390
‫آذر‬1390
‫اردیبهشت‬1391
‫مهر‬1391
‫اسفند‬1391
‫مرداد‬1392
‫دی‬1392
‫خرداد‬1393
‫آبان‬1393
‫فروردین‬1394
‫شهریور‬1394
‫بهمن‬1394
‫تیر‬1395
‫آذر‬1395
‫اردیبهشت‬1396
‫مهر‬1396
‫اسفند‬1396
‫مرداد‬1397
‫دی‬1397
‫خرداد‬1398
Virgool.io/@mahdi
‫سال‬ ‫از‬ ‫وبالگ‬ ‫کلمه‬ ‫جستجوی‬ ‫روند‬1382‫اکنون‬ ‫تا‬(1398)‫طریق‬ ‫از‬‫ترندز‬‫گوگل‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
‫دی‬1382
‫خرداد‬1383
‫آبان‬1383
‫فروردین‬1384
‫شهریور‬1384
‫بهمن‬1384
‫تیر‬1385
‫آذر‬1385
‫اردیبهشت‬1386
‫مهر‬1386
‫اسفند‬1386
‫مرداد‬1387
‫دی‬1387
‫خرداد‬1388
‫آبان‬1388
‫فروردین‬1389
‫شهریور‬1389
‫بهمن‬1389
‫تیر‬1390
‫آذر‬1390
‫اردیبهشت‬1391
‫مهر‬1391
‫اسفند‬1391
‫مرداد‬1392
‫دی‬1392
‫خرداد‬1393
‫آبان‬1393
‫فروردین‬1394
‫شهریور‬1394
‫بهمن‬1394
‫تیر‬1395
‫آذر‬1395
‫اردیبهشت‬1396
‫مهر‬1396
‫اسفند‬1396
‫مرداد‬1397
‫دی‬1397
‫خرداد‬1398
Virgool.io/@mahdi
‫وبالگستان‬ ‫دایناسور‬ ،‫داینابالگ‬‫فارسی‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫بالگ‬‫پرشین‬ ‫فعالیت‬81
‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ISP‫ایران‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫بالگفا‬ ‫اندازی‬‫راه‬
‫اندازی‬‫راه‬ADSL‫ایران‬ ‫در‬
‫نژاد‬‫احمدی‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬
GPRS-Edge
‫نژاد‬‫احمدی‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬
‫بالگفا‬ ‫شدن‬ ‫فیلتر‬
3G ‫رایتل‬
‫انحصار‬ ‫اتمام‬3G‫رایتل‬
‫روحانی‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬
‫دوازدهم‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬
‫بالگفا‬ ‫شدن‬ ‫داون‬
‫بالگفا‬ ‫مجدد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬
‫روحانی‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
‫دی‬1382
‫خرداد‬1383
‫آبان‬1383
‫فروردین‬1384
‫شهریور‬1384
‫بهمن‬1384
‫تیر‬1385
‫آذر‬1385
‫اردیبهشت‬1386
‫مهر‬1386
‫اسفند‬1386
‫مرداد‬1387
‫دی‬1387
‫خرداد‬1388
‫آبان‬1388
‫فروردین‬1389
‫شهریور‬1389
‫بهمن‬1389
‫تیر‬1390
‫آذر‬1390
‫اردیبهشت‬1391
‫مهر‬1391
‫اسفند‬1391
‫مرداد‬1392
‫دی‬1392
‫خرداد‬1393
‫آبان‬1393
‫فروردین‬1394
‫شهریور‬1394
‫بهمن‬1394
‫تیر‬1395
‫آذر‬1395
‫اردیبهشت‬1396
‫مهر‬1396
‫اسفند‬1396
‫مرداد‬1397
‫دی‬1397
‫خرداد‬1398
Virgool.io/@mahdi
‫طول‬ ‫در‬ ‫وبالگستان‬ ‫افول‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫رویدادهای‬ ‫روند‬
‫های‬‫سال‬1382‫تا‬1398
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ترندز‬‫گوگل‬ ‫صفحه‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫بالگ‬‫پرشین‬ ‫فعالیت‬۸۱
‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ISP‫ایران‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫بالگفا‬ ‫اندازی‬‫راه‬
‫اندازی‬‫راه‬ADSL‫ایران‬ ‫در‬
‫نژاد‬‫احمدی‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬
GPRS-Edge
‫نژاد‬‫احمدی‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬
‫بالگفا‬ ‫شدن‬ ‫فیلتر‬
3G ‫رایتل‬
‫انحصار‬ ‫اتمام‬3G‫رایتل‬
‫روحانی‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬
‫دوازدهم‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬
‫بالگفا‬ ‫شدن‬ ‫داون‬
‫بالگفا‬ ‫مجدد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬
‫روحانی‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
0
5
10
15
20
25
30
35
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
‫دی‬1382
‫خرداد‬1383
‫آبان‬1383
‫فروردین‬1384
‫شهریور‬1384
‫بهمن‬1384
‫تیر‬1385
‫آذر‬1385
‫اردیبهشت‬1386
‫مهر‬1386
‫اسفند‬1386
‫مرداد‬1387
‫دی‬1387
‫خرداد‬1388
‫آبان‬1388
‫فروردین‬1389
‫شهریور‬1389
‫بهمن‬1389
‫تیر‬1390
‫آذر‬1390
‫اردیبهشت‬1391
‫مهر‬1391
‫اسفند‬1391
‫مرداد‬1392
‫دی‬1392
‫خرداد‬1393
‫آبان‬1393
‫فروردین‬1394
‫شهریور‬1394
‫بهمن‬1394
‫تیر‬1395
‫آذر‬1395
‫اردیبهشت‬1396
‫مهر‬1396
‫اسفند‬1396
‫مرداد‬1397
‫دی‬1397
‫خرداد‬1398
Virgool.io/@mahdi
‫رشد‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫رویدادهای‬ ‫روند‬‫وبالگستان‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫بالگ‬‫پرشین‬ ‫فعالیت‬81
‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬ISP‫ایران‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫بالگفا‬ ‫اندازی‬‫راه‬
‫اندازی‬‫راه‬ADSL‫ایران‬ ‫در‬
‫نژاد‬‫احمدی‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬
GPRS-Edge
‫نژاد‬‫احمدی‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬
‫بالگفا‬ ‫شدن‬ ‫فیلتر‬
3G ‫رایتل‬
‫انحصار‬ ‫اتمام‬3G‫رایتل‬
‫روحانی‬ ‫اول‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬
‫دوازدهم‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬
‫بالگفا‬ ‫شدن‬ ‫داون‬
‫بالگفا‬ ‫مجدد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬
‫روحانی‬ ‫دوم‬ ‫دور‬ ‫انتخابات‬
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
0
5
10
15
20
25
30
35
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
‫دی‬1382
‫خرداد‬1383
‫آبان‬1383
‫فروردین‬1384
‫شهریور‬1384
‫بهمن‬1384
‫تیر‬1385
‫آذر‬1385
‫اردیبهشت‬1386
‫مهر‬1386
‫اسفند‬1386
‫مرداد‬1387
‫دی‬1387
‫خرداد‬1388
‫آبان‬1388
‫فروردین‬1389
‫شهریور‬1389
‫بهمن‬1389
‫تیر‬1390
‫آذر‬1390
‫اردیبهشت‬1391
‫مهر‬1391
‫اسفند‬1391
‫مرداد‬1392
‫دی‬1392
‫خرداد‬1393
‫آبان‬1393
‫فروردین‬1394
‫شهریور‬1394
‫بهمن‬1394
‫تیر‬1395
‫آذر‬1395
‫اردیبهشت‬1396
‫مهر‬1396
‫اسفند‬1396
‫مرداد‬1397
‫دی‬1397
‫خرداد‬1398
Virgool.io/@mahdi
‫افول‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫رویدادهای‬ ‫روند‬‫وبالگستان‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
‫دی‬1382
‫خرداد‬1383
‫آبان‬1383
‫فروردین‬1384
‫شهریور‬1384
‫بهمن‬1384
‫تیر‬1385
‫آذر‬1385
‫اردیبهشت‬1386
‫مهر‬1386
‫اسفند‬1386
‫مرداد‬1387
‫دی‬1387
‫خرداد‬1388
‫آبان‬1388
‫فروردین‬1389
‫شهریور‬1389
‫بهمن‬1389
‫تیر‬1390
‫آذر‬1390
‫اردیبهشت‬1391
‫مهر‬1391
‫اسفند‬1391
‫مرداد‬1392
‫دی‬1392
‫خرداد‬1393
‫آبان‬1393
‫فروردین‬1394
‫شهریور‬1394
‫بهمن‬1394
‫تیر‬1395
‫آذر‬1395
‫اردیبهشت‬1396
‫مهر‬1396
‫اسفند‬1396
‫مرداد‬1397
‫دی‬1397
‫خرداد‬1398
‫تلگرام‬
Virgool.io/@mahdi
‫سال‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫تلگرام‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ‫جستوی‬ ‫روند‬1394‫باال‬ ‫سرعت‬ ‫به‬
‫پیشی‬ ‫وبالگ‬ ‫کلمه‬ ‫جستجوی‬ ‫روند‬ ‫از‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫عرض‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رفته‬‫گ‬‫می‬‫یرد‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ترندز‬‫گوگل‬ ‫در‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
‫دی‬1382
‫خرداد‬1383
‫آبان‬1383
‫فروردین‬1384
‫شهریور‬1384
‫بهمن‬1384
‫تیر‬1385
‫آذر‬1385
‫اردیبهشت‬1386
‫مهر‬1386
‫اسفند‬1386
‫مرداد‬1387
‫دی‬1387
‫خرداد‬1388
‫آبان‬1388
‫فروردین‬1389
‫شهریور‬1389
‫بهمن‬1389
‫تیر‬1390
‫آذر‬1390
‫اردیبهشت‬1391
‫مهر‬1391
‫اسفند‬1391
‫مرداد‬1392
‫دی‬1392
‫خرداد‬1393
‫آبان‬1393
‫فروردین‬1394
‫شهریور‬1394
‫بهمن‬1394
‫تیر‬1395
‫آذر‬1395
‫اردیبهشت‬1396
‫مهر‬1396
‫اسفند‬1396
‫مرداد‬1397
‫دی‬1397
‫خرداد‬1398
‫دیانابالگ‬
‫تلدایناگرام‬
Virgool.io/@mahdi
‫داینابالگ‬ ‫انقراض‬ ‫تسریع‬ ‫و‬ ‫دایناسورها‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬‫تیره‬ ‫ورود‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
‫دی‬1382
‫خرداد‬1383
‫آبان‬1383
‫فروردین‬1384
‫شهریور‬1384
‫بهمن‬1384
‫تیر‬1385
‫آذر‬1385
‫اردیبهشت‬1386
‫مهر‬1386
‫اسفند‬1386
‫مرداد‬1387
‫دی‬1387
‫خرداد‬1388
‫آبان‬1388
‫فروردین‬1389
‫شهریور‬1389
‫بهمن‬1389
‫تیر‬1390
‫آذر‬1390
‫اردیبهشت‬1391
‫مهر‬1391
‫اسفند‬1391
‫مرداد‬1392
‫دی‬1392
‫خرداد‬1393
‫آبان‬1393
‫فروردین‬1394
‫شهریور‬1394
‫بهمن‬1394
‫تیر‬1395
‫آذر‬1395
‫اردیبهشت‬1396
‫مهر‬1396
‫اسفند‬1396
‫مرداد‬1397
‫دی‬1397
‫خرداد‬1398
WhatsApp: (Worldwide)
Virgool.io/@mahdi
‫کلمات‬ ‫جستجوی‬ ‫روند‬Blog،Instagram‫و‬whatsapp‫در‬‫کل‬‫دنیا‬
‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫ترندز‬‫گوگل‬ ‫در‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
‫دی‬1382
‫خرداد‬1383
‫آبان‬1383
‫فروردین‬1384
‫شهریور‬1384
‫بهمن‬1384
‫تیر‬1385
‫آذر‬1385
‫اردیبهشت‬1386
‫مهر‬1386
‫اسفند‬1386
‫مرداد‬1387
‫دی‬1387
‫خرداد‬1388
‫آبان‬1388
‫فروردین‬1389
‫شهریور‬1389
‫بهمن‬1389
‫تیر‬1390
‫آذر‬1390
‫اردیبهشت‬1391
‫مهر‬1391
‫اسفند‬1391
‫مرداد‬1392
‫دی‬1392
‫خرداد‬1393
‫آبان‬1393
‫فروردین‬1394
‫شهریور‬1394
‫بهمن‬1394
‫تیر‬1395
‫آذر‬1395
‫اردیبهشت‬1396
‫مهر‬1396
‫اسفند‬1396
‫مرداد‬1397
‫دی‬1397
‫خرداد‬1398
‫تلگرام‬
0
20
40
60
80
100
120
21‫فروردین‬1394
23‫فروردین‬1394
25‫فروردین‬1394
27‫فروردین‬1394
29‫فروردین‬1394
31‫فروردین‬1394
2‫اردیبهشت‬1394
4‫اردیبهشت‬1394
6‫اردیبهشت‬1394
8‫اردیبهشت‬1394
10‫اردیبهشت‬1394
12‫اردیبهشت‬1394
14‫اردیبهشت‬1394
16‫اردیبهشت‬1394
18‫اردیبهشت‬1394
20‫اردیبهشت‬1394
22‫اردیبهشت‬1394
24‫اردیبهشت‬1394
26‫اردیبهشت‬1394
28‫اردیبهشت‬1394
30‫اردیبهشت‬1394
1‫خرداد‬1394
3‫خرداد‬1394
5‫خرداد‬1394
7‫خرداد‬1394
9‫خرداد‬1394
11‫خرداد‬1394
13‫خرداد‬1394
15‫خرداد‬1394
17‫خرداد‬1394
19‫خرداد‬1394
‫وبالگ‬ ‫اینستاگرام‬ ‫تلگرام‬
18‫اردیبهشت‬1394
Virgool.io/@mahdi
‫در‬18‫اردیبهشت‬1392‫طور‬ ‫به‬ ‫تلگرام‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ‫جستجوی‬ ‫روند‬ ،
‫گیرد‬‫می‬ ‫پیشی‬ ‫وبالگ‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫همزمان‬.
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
‫زمان‬‫بگیرنرد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫تاریخی‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫حفظ‬ ‫مسئولیت‬ ،‫مستقل‬ ‫دانشگاهیان‬ ‫که‬ ‫فرارسیده‬ ‫آن‬.‫یر‬ ‫احتمراال‬‫پرروهه‬ ‫ک‬
‫یرک‬ ‫نظرر‬ ‫زیرر‬ ‫اطالعرات‬ ‫فنراوری‬ ‫و‬ ‫روانشناسری‬ ، ‫تراری‬ ،‫شناسری‬‫جامعه‬ ،‫شناسی‬‫مردم‬ ‫های‬‫حوزه‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫زیرساختی‬
‫بگیرد‬ ‫شکل‬ ‫باید‬ ‫دانشگاه‬.‫ت‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫باز‬‫ی‬‫داده‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫وبالگی‬ ‫های‬‫دهنده‬‫سرویس‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬‫وسر‬
‫شوند‬ ‫بازیابی‬ ‫یابل‬ ‫هایی‬‫پروتکل‬.‫اندی‬ ‫تراریخی‬ ‫دوران‬ ‫یرک‬ ‫در‬ ‫مرا‬ ‫ره‬ ‫آن‬ ‫بره‬ ‫بتواننرد‬ ‫آیندگان‬ ‫و‬ ‫پژوهشگران‬ ‫تا‬‫ایم‬‫شریده‬
‫بسازند‬ ‫آینده‬ ‫کردن‬ ‫تر‬‫روشن‬ ‫برای‬ ‫چراغی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬.
‫جسد‬ ‫با‬‫ی‬‫افتاده‬ ‫زمین‬‫چه‬ ‫داینابالگ‬‫کنیم؟‬
‫یا‬‫وبالگستان‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫پیشنهادی‬ ‫طرح‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬
‫برود‬ ‫مرا‬ ‫فردی‬ ‫های‬‫خواست‬ ‫ارضای‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ،‫ها‬‫وبالگ‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬ ‫زمانی‬ ‫شاید‬-‫جهرت‬ ‫رر‬ ‫تر‬ ‫االن‬ ‫کره‬ ‫هایی‬‫خواسرت‬
‫اند‬‫داده‬-‫یرا‬ ‫و‬ ‫تراری‬‫هم‬ ،‫همزبران‬ ،‫کشرور‬ ،‫ملرت‬ ‫یرک‬ ‫عنروان‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫جمعی‬ ‫حیات‬ ‫رویم‬‫می‬ ‫تر‬‫پیش‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫نظرم‬ ‫به‬ ‫ولی‬
‫دارد‬ ‫افکارمان‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫نوشتن‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫نیاز‬ ‫وطن‬‫هم‬.‫ا‬ ‫مان‬‫سرنوشت‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫راه‬ ‫پایدارترین‬ ‫این‬‫ست‬.
‫اسرت‬ ‫وبالگسرتان‬ ‫بررای‬ ‫جایگزین‬ ‫بهترین‬ ‫ویرگول‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫ام‬‫گفته‬ ‫زیر‬ ‫پست‬ ‫در‬ ‫یبال‬.‫پ‬ ‫ایرن‬ ‫خوانردن‬ ‫امیردوارم‬‫یرا‬ ‫سرت‬
‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫پست‬#‫روزوبالگستان‬‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫متقاعد‬ ‫ویرگول‬ ‫در‬ ‫نوشتن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شما‬.
‫ویردایناگول‬ ‫اما‬ ‫و‬
‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫نویسی‬‫وبالگ‬
‫ر‬ ‫نویسی‬‫وبالگ‬ ‫االن‬ ‫همین‬‫ا‬
‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫ویرگول‬ ‫در‬
#‫‌اسالید‬‫گ‬‫بال‬

More Related Content

More from Mahdi Nasseri

Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Mahdi Nasseri
 
Contagious, why things catch on
Contagious,  why things catch onContagious,  why things catch on
Contagious, why things catch on
Mahdi Nasseri
 
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شماده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
Mahdi Nasseri
 
Content mapping template
Content mapping templateContent mapping template
Content mapping template
Mahdi Nasseri
 
Buyer persona template
Buyer persona templateBuyer persona template
Buyer persona template
Mahdi Nasseri
 
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایزپنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
Mahdi Nasseri
 
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startupsWhat makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
Mahdi Nasseri
 
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
Mahdi Nasseri
 
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Mahdi Nasseri
 
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Mahdi Nasseri
 
Startupweekend workshops
Startupweekend workshopsStartupweekend workshops
Startupweekend workshops
Mahdi Nasseri
 
ده روند اصلی در طراحی ارائه
ده روند اصلی در طراحی ارائهده روند اصلی در طراحی ارائه
ده روند اصلی در طراحی ارائه
Mahdi Nasseri
 
Internet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industriesInternet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industries
Mahdi Nasseri
 
12 reasons to promote entrepreneurship in iran
12 reasons to promote entrepreneurship in iran12 reasons to promote entrepreneurship in iran
12 reasons to promote entrepreneurship in iran
Mahdi Nasseri
 

More from Mahdi Nasseri (20)

Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)
 
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
 
From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)
 
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
 
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
 
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
 
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
 
Contagious, why things catch on
Contagious,  why things catch onContagious,  why things catch on
Contagious, why things catch on
 
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شماده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
 
Content mapping template
Content mapping templateContent mapping template
Content mapping template
 
Buyer persona template
Buyer persona templateBuyer persona template
Buyer persona template
 
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایزپنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
 
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startupsWhat makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
 
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
 
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
 
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
Who does put his wallet on my table? (customer segment in business model)
 
Startupweekend workshops
Startupweekend workshopsStartupweekend workshops
Startupweekend workshops
 
ده روند اصلی در طراحی ارائه
ده روند اصلی در طراحی ارائهده روند اصلی در طراحی ارائه
ده روند اصلی در طراحی ارائه
 
Internet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industriesInternet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industries
 
12 reasons to promote entrepreneurship in iran
12 reasons to promote entrepreneurship in iran12 reasons to promote entrepreneurship in iran
12 reasons to promote entrepreneurship in iran
 

#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن