SlideShare a Scribd company logo
Форуми во заедницата
      МОДЕЛ
НА АКТИВНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ
   ВО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ
Cel na programata

 Да с е по д д ржи партиципативнио т
разво ј на ло калните зае д ници preku

 vklu~uvaw na gra|anite vo procesite na
      e
 odlu~uvaw и
      e

 ра звиvaw одговорнa, ot~etna, transprеntna
      e
 лока лнa administracija
Циклуси на програмата
       (2006-2011)
 Пилот фаза - 3 општини: Прилеп (ФИООМ), Ѓорче
 Петров и Кичево (ЦИРа)

 Прв циклус – 5 општини: Дебар, Чаир (ФИООМ),
 Струмица, Чашка (ЦИРа), Карбинци (МЦМС); единица
 за координација

 Втор циклус - 8 општини: Кочани, Ново Село
 (ФИООМ), Битола, Ресен (МЦМС), Берово, Свети
 Николе (ЦИРа), Сарај (АДИ) и Долнени (Алка)

 Трет циклус -
За форумскиот процес

 Форумот е отворен за сите граѓани со наполнети
 16 години
 Форумот ја отсликува структурата на заедницата
 Учесниците на форумот се поделени по работни
 маси
 Присутните низ 7 форумски сесии дебатираат за
 различните проектни идеи, а крајната резултира со
 гласање за проектите што ќе се спроведат
 Граѓаните одлучуваат за тоа каде и како ќе се
 искористат парите
Fazi na fo rums kio t pro c e s

 Подготвителна фаза

 Forum sesii
    ski
 (7 sesii + 1 posledovatelna)

 Implementacija na preporaki i proekti
  (do 10 meseci)
Faza na fo rums ki s e s ii


7 forum sesii
    ski

  Прва fo rums ka s e s ija
      -  izbor na te ma na forumot
      -  s truktura na forum ot
      -  пravila
  Aktivnosti za informiraw na po{irokata
              e
  javnost
Tема на форумот

 Критериуми за избор:
    Темата е важна за целата заедница, за сите етнички групи,
    за жените и за мажите.
    Можe да се дефинира преку конкретни проблеми кои можат
    да се решат на локално ниво.
    Генерира различни мислења околу решението.
    Ја избираат засегнатите страни преку партиципативен
    процес.

 Пример на избрани теми:
    Урбан развој на заедницата
    Инфраструктурно уредување на градот и населените места
    Заштита на животната средина
    Образование
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Структура на форумот

 ФОРУМОТ го сочинуваат најмногу дванаесет
 работни маси, секоја составена од 5 до 10
 учесници.
 Работните маси ги претставуваат различните
 социо-економски интереси и гледишта на
 заедницата.
 Сите маси имаат еднакви права и „тежина“
 при изборот на проекти.
S truktura na fo rumo t
                            Mo de rato r/
                            комодератор
                     Operativna
                                      Оbrazovanie
                      гrupa

                  Op{tinska
                 Administracija                Земјоделство
Grado na ~ alnik, s o ve tnic i
                                                   Me diumi
                   Животна                  Социјални дејности
                   средина                   Biznis sektor                Мladi
                             Месни
                            заедници

                           Go s ti, g ra |ani
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Вто ра do шеста s e s ija


 od tem preku dis kus ija za pro ble mite do ide i i
     a
 pro e kti za re{avaw na problem
           e      ite

   Rabota pom sesiite:
         e|u
   rabota i poddr{ka na form iranite
   rabotni grupi vo tekot na sesiite
   (obuki, konsultacii, ekspertska pomo{)
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
S e dma - finalna s e s ija


- odlu~uvaw za proekti koi }e bidat
       e
 finansirani od buxetot na programata

 Структура на буџетот:
  Донација на SDC
  Учество на ЛС
  Сопствено учество на носителите на
  проекти
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Faza na sproveduvaw na proektite
             e
 Tehni~ko odobruvaw na proektite od Program
           e              skiot
 odbor
 Zaedнi~ko u~estvo vo finansiraw na proektite
                  eto
 Sproveduvaw na aktivnostite
        e
 Sledew na realizacijata i postignatite efekti vo
     e
 zaednicata
 Posledovatelnа sesiја za povratna inform acija od
 sproveduvaw na preporakite i proektite
       eto
Р е зулта ти од ф орумот

 Изра боте ни пре длог прое кти

 Р е а лизира ни избра ните прое кти

 Пре пора ки
Одржливост на резултатите
  Nova politi~ka kultura na izbranite funkcioneri
   Transparentnost, odgovornost i aktivnost
   Otvorenost kon gra|anskite inicijativi
   Dem  onstracija na aktivno slu{aw i tolerancija
                     e
   Iznao|aw konsenzus
         e
  Inkorporiraw na rezultatite na forum vo adm
        e            ot    inistrativniot sistem
   Preporaki tretirani kako odluki na op{tinskiot sovet
   Postavuvaw fond za op{tinski proekti
          e
  Primena na forum skiot pristap vo adm inistrativniot sistem
   Konsultacii i javni diskusii za op{tinskiot buxet
   Organiziraw fokus grupi pred sednicite na sovetot
          e
   Proces na podgotovka na op{tinski planovi za razvoj
Што научија граѓаните
Deka so poaktivno vklu~uvaw na gra|anite m da se dojde do podobri rezultati
              e       o`e
Procesot ne nau~i deka sam so zdru`eni sili m
             o         o`em da gi ostvarim posakuvanite celi
                         e       e
Demokratski pristap kon razgleduvaw na zaedni~kite problem i nov pristap kon relacijata gra|ani-
                  e           i
  lokalna vlast

Deka gra|anite treba da bidat u{te po aktivni i pe efikasni vo procesite na donesuvaw na odluki
                                           e
Nau~iv kako se pravi proekt, {to e golem iskustvo za m
                    o       ene
Se uveriv deka postoi interes za zaedniчki razvoj
So ovoj proces se sogleda deka m da im sorabotka pom lokalnite vlasti NVO i gra|anite od
                ora  a       e|u
   na{iot grad

Se sogleduva va`nosta na gra|anskoto u~estvo; Gra|anite vistinski u~estvuvaa vo odlu~uvaweto
Nau~iv dosta raboti i slu{nav i vidov mnogu nepravilnosti vo op{tinata
Nau~iv deka onoj koj e aktiven i bara poddr{ka, sekoga{ uspeva
Ogrom iskustvo vo na~inot na identifikuvaw na lokalnite problem i nivno razre{uvaw niz
   no                  e          i         e
  dem okratska procedura
Dokolku se im `elba gra|anite i lokalnata sam
       a               ouprava mo`at dobro da sorabotuvaat vo iznaogawe
   re{enija za problemite
Благодарам!      Сунчица Костовска–Петровска
Фондација Институт отворено општество - Македонија


    www.forumivozaednicata.com.mk
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки

More Related Content

What's hot

Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално нивоСоработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
МЦМС | MCIC
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
МЦМС | MCIC
 
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
ГДЛН – искуство и практики на Град СкопјеГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
МЦМС | MCIC
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
МЦМС | MCIC
 
Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
МЦМС | MCIC
 
Bos E Society Serbia Mk
Bos E Society Serbia MkBos E Society Serbia Mk
Bos E Society Serbia Mk
Metamorphosis
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC
 
Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1
МЦМС | MCIC
 
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната властОпштински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
Metamorphosis
 
Foss E Society 2007 Mk
Foss E Society 2007 MkFoss E Society 2007 Mk
Foss E Society 2007 Mk
Metamorphosis
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
МЦМС | MCIC
 
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите секториСоработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
МЦМС | MCIC
 
Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
МЦМС | MCIC
 
Искуства од КОЗ Гостивар
Искуства од КОЗ ГостиварИскуства од КОЗ Гостивар
Искуства од КОЗ Гостивар
Проект МЕК
 
Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
МЦМС | MCIC
 

What's hot (20)

Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално нивоСоработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
Соработка помеѓу ЕЛС и граѓанските организации на локално ниво
 
Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
 
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
 
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
ГДЛН – искуство и практики на Град СкопјеГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
ГДЛН – искуство и практики на Град Скопје
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
 
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
 
Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
 
Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
 
Bos E Society Serbia Mk
Bos E Society Serbia MkBos E Society Serbia Mk
Bos E Society Serbia Mk
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
 
Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1
 
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната властОпштински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
 
Foss E Society 2007 Mk
Foss E Society 2007 MkFoss E Society 2007 Mk
Foss E Society 2007 Mk
 
Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
 
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите секториСоработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
 
Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
 
Искуства од КОЗ Гостивар
Искуства од КОЗ ГостиварИскуства од КОЗ Гостивар
Искуства од КОЗ Гостивар
 
Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1Транспарентност на граѓански организации 1
Транспарентност на граѓански организации 1
 

Viewers also liked

Derivatives Lesson Oct 15
Derivatives Lesson Oct 15Derivatives Lesson Oct 15
Derivatives Lesson Oct 15
ingroy
 
Newmedia2
Newmedia2Newmedia2
Newmedia2
Kai Pata
 
Presentacion materiales CLIL. IES Fidiana
Presentacion materiales CLIL. IES FidianaPresentacion materiales CLIL. IES Fidiana
Presentacion materiales CLIL. IES Fidiana
Pilar Torres
 
Inspiratie voor nu en straks
Inspiratie voor nu en straksInspiratie voor nu en straks
Inspiratie voor nu en straks
Robert Houtenbos
 
2010 Biosphere or 'What's this got to do with the price of fish?'
2010 Biosphere or 'What's this got to do with the price of fish?'2010 Biosphere or 'What's this got to do with the price of fish?'
2010 Biosphere or 'What's this got to do with the price of fish?'
ValVannet
 
2.1. Realismens tidløse visdom
2.1. Realismens tidløse visdom2.1. Realismens tidløse visdom
2.1. Realismens tidløse visdom
Øyvind Kalnes
 
Abc plurilingualism flanders
Abc plurilingualism flandersAbc plurilingualism flanders
Abc plurilingualism flanders
Pilar Torres
 
La meva escola és el món
La meva escola és el mónLa meva escola és el món
La meva escola és el món
Francesc Balagué
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
Metamorphosis
 
Interaktiivne mälu taaskasutamine muuseumis
Interaktiivne mälu taaskasutamine muuseumisInteraktiivne mälu taaskasutamine muuseumis
Interaktiivne mälu taaskasutamine muuseumis
Kai Pata
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
Metamorphosis
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
Metamorphosis
 
Veglat për komunikim me mediumet
Veglat për komunikim me mediumetVeglat për komunikim me mediumet
Veglat për komunikim me mediumet
Metamorphosis
 
Lesson 2 Feb 17 2010
Lesson 2 Feb 17 2010Lesson 2 Feb 17 2010
Lesson 2 Feb 17 2010
ingroy
 
3rd Business Management Students' Convention
3rd Business Management Students' Convention3rd Business Management Students' Convention
3rd Business Management Students' Convention
Dennis Balajadia
 
Aplicaciones móviles para la enseñanza del inglés como lengua extranjera disp...
Aplicaciones móviles para la enseñanza del inglés como lengua extranjera disp...Aplicaciones móviles para la enseñanza del inglés como lengua extranjera disp...
Aplicaciones móviles para la enseñanza del inglés como lengua extranjera disp...
Pilar Torres
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
Metamorphosis
 
The ABCs of plurilingualism
The ABCs of plurilingualismThe ABCs of plurilingualism
The ABCs of plurilingualism
Pilar Torres
 
Dennis 111911 Markprof Slideshare
Dennis 111911 Markprof SlideshareDennis 111911 Markprof Slideshare
Dennis 111911 Markprof Slideshare
Dennis Balajadia
 

Viewers also liked (20)

Derivatives Lesson Oct 15
Derivatives Lesson Oct 15Derivatives Lesson Oct 15
Derivatives Lesson Oct 15
 
Newmedia2
Newmedia2Newmedia2
Newmedia2
 
Presentacion materiales CLIL. IES Fidiana
Presentacion materiales CLIL. IES FidianaPresentacion materiales CLIL. IES Fidiana
Presentacion materiales CLIL. IES Fidiana
 
03. Quiz Globalkultur
03. Quiz Globalkultur03. Quiz Globalkultur
03. Quiz Globalkultur
 
Inspiratie voor nu en straks
Inspiratie voor nu en straksInspiratie voor nu en straks
Inspiratie voor nu en straks
 
2010 Biosphere or 'What's this got to do with the price of fish?'
2010 Biosphere or 'What's this got to do with the price of fish?'2010 Biosphere or 'What's this got to do with the price of fish?'
2010 Biosphere or 'What's this got to do with the price of fish?'
 
2.1. Realismens tidløse visdom
2.1. Realismens tidløse visdom2.1. Realismens tidløse visdom
2.1. Realismens tidløse visdom
 
Abc plurilingualism flanders
Abc plurilingualism flandersAbc plurilingualism flanders
Abc plurilingualism flanders
 
La meva escola és el món
La meva escola és el mónLa meva escola és el món
La meva escola és el món
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
 
Interaktiivne mälu taaskasutamine muuseumis
Interaktiivne mälu taaskasutamine muuseumisInteraktiivne mälu taaskasutamine muuseumis
Interaktiivne mälu taaskasutamine muuseumis
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
 
Veglat për komunikim me mediumet
Veglat për komunikim me mediumetVeglat për komunikim me mediumet
Veglat për komunikim me mediumet
 
Lesson 2 Feb 17 2010
Lesson 2 Feb 17 2010Lesson 2 Feb 17 2010
Lesson 2 Feb 17 2010
 
3rd Business Management Students' Convention
3rd Business Management Students' Convention3rd Business Management Students' Convention
3rd Business Management Students' Convention
 
Aplicaciones móviles para la enseñanza del inglés como lengua extranjera disp...
Aplicaciones móviles para la enseñanza del inglés como lengua extranjera disp...Aplicaciones móviles para la enseñanza del inglés como lengua extranjera disp...
Aplicaciones móviles para la enseñanza del inglés como lengua extranjera disp...
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
 
The ABCs of plurilingualism
The ABCs of plurilingualismThe ABCs of plurilingualism
The ABCs of plurilingualism
 
Dennis 111911 Markprof Slideshare
Dennis 111911 Markprof SlideshareDennis 111911 Markprof Slideshare
Dennis 111911 Markprof Slideshare
 

Similar to Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки

Skopje Presentation 30nov2007 Mk
Skopje Presentation 30nov2007 MkSkopje Presentation 30nov2007 Mk
Skopje Presentation 30nov2007 Mk
Metamorphosis
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Metamorphosis
 
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Проект МЕК
 
TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
Планирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавностаПланирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавноста
Metamorphosis
 
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
МЦМС | MCIC
 
Улога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвици
Улога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвициУлога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвици
Улога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвици
CCMMacedonia
 
Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
Бизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина ДелчевоБизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина Делчево
Anastasov Kirco
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
Детска Амбасада Меѓаши
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
First Children's Embassy in the World
 
ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdf
ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdfПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdf
ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdf
First Children's Embassy in the World
 
Методологија на работа и временска динамика
Методологија на работа и временска динамика Методологија на работа и временска динамика
Методологија на работа и временска динамика
МЦМС | MCIC
 
Форуми во заедницата VIII
Форуми во заедницата VIIIФоруми во заедницата VIII
Форуми во заедницата VIII
МЦМС | MCIC
 
We Go Enhancing Wbc Expertise E Gov Networking Mk
We Go Enhancing Wbc Expertise E Gov Networking MkWe Go Enhancing Wbc Expertise E Gov Networking Mk
We Go Enhancing Wbc Expertise E Gov Networking Mk
Metamorphosis
 
Прирачник за учество на јавноста во процесот на донесување закони
Прирачник за учество на јавноста во процесот на донесување закониПрирачник за учество на јавноста во процесот на донесување закони
Прирачник за учество на јавноста во процесот на донесување закони
МЦМС | MCIC
 
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
МЦМС | MCIC
 

Similar to Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки (20)

Skopje Presentation 30nov2007 Mk
Skopje Presentation 30nov2007 MkSkopje Presentation 30nov2007 Mk
Skopje Presentation 30nov2007 Mk
 
1. ipa cbc
1. ipa cbc1. ipa cbc
1. ipa cbc
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
 
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
 
TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
TCA-Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
 
Планирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавностаПланирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавноста
 
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
 
Улога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвици
Улога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвициУлога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвици
Улога и одговорности на НКМ, достигнувања и предизвици
 
Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
Network-Survey-Results -Presentation-MKD-SAI-Network-16032022
 
Бизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина ДелчевоБизнис центар на општина Делчево
Бизнис центар на општина Делчево
 
The Citizen has the floor
The Citizen has the floorThe Citizen has the floor
The Citizen has the floor
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
 
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТОПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ ДВАЈЦА/ДВЕ ОБУЧУВАЧ(К)И ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
 
ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdf
ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdfПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdf
ПРОДОЛЖЕН РОК за TOR - Обучувачи за градење на капацитетите.pdf
 
Проект МЕК
Проект МЕКПроект МЕК
Проект МЕК
 
Методологија на работа и временска динамика
Методологија на работа и временска динамика Методологија на работа и временска динамика
Методологија на работа и временска динамика
 
Форуми во заедницата VIII
Форуми во заедницата VIIIФоруми во заедницата VIII
Форуми во заедницата VIII
 
We Go Enhancing Wbc Expertise E Gov Networking Mk
We Go Enhancing Wbc Expertise E Gov Networking MkWe Go Enhancing Wbc Expertise E Gov Networking Mk
We Go Enhancing Wbc Expertise E Gov Networking Mk
 
Прирачник за учество на јавноста во процесот на донесување закони
Прирачник за учество на јавноста во процесот на донесување закониПрирачник за учество на јавноста во процесот на донесување закони
Прирачник за учество на јавноста во процесот на донесување закони
 
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
 

More from Metamorphosis

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Metamorphosis
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Metamorphosis
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
Metamorphosis
 
Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омраза
Metamorphosis
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Metamorphosis
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
Metamorphosis
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Metamorphosis
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
Metamorphosis
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
Metamorphosis
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
Metamorphosis
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
Metamorphosis
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
Metamorphosis
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
Metamorphosis
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
Metamorphosis
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
Metamorphosis
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Metamorphosis
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
Metamorphosis
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
Metamorphosis
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
Metamorphosis
 
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементираРаботење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Metamorphosis
 

More from Metamorphosis (20)

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
 
Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омраза
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
 
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементираРаботење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
 

Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки

 • 1. Форуми во заедницата МОДЕЛ НА АКТИВНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ
 • 2. Cel na programata Да с е по д д ржи партиципативнио т разво ј на ло калните зае д ници preku  vklu~uvaw na gra|anite vo procesite na e odlu~uvaw и e  ра звиvaw одговорнa, ot~etna, transprеntna e лока лнa administracija
 • 3. Циклуси на програмата (2006-2011)  Пилот фаза - 3 општини: Прилеп (ФИООМ), Ѓорче Петров и Кичево (ЦИРа)  Прв циклус – 5 општини: Дебар, Чаир (ФИООМ), Струмица, Чашка (ЦИРа), Карбинци (МЦМС); единица за координација  Втор циклус - 8 општини: Кочани, Ново Село (ФИООМ), Битола, Ресен (МЦМС), Берово, Свети Николе (ЦИРа), Сарај (АДИ) и Долнени (Алка)  Трет циклус -
 • 4. За форумскиот процес  Форумот е отворен за сите граѓани со наполнети 16 години  Форумот ја отсликува структурата на заедницата  Учесниците на форумот се поделени по работни маси  Присутните низ 7 форумски сесии дебатираат за различните проектни идеи, а крајната резултира со гласање за проектите што ќе се спроведат  Граѓаните одлучуваат за тоа каде и како ќе се искористат парите
 • 5. Fazi na fo rums kio t pro c e s  Подготвителна фаза  Forum sesii ski (7 sesii + 1 posledovatelna)  Implementacija na preporaki i proekti (do 10 meseci)
 • 6. Faza na fo rums ki s e s ii 7 forum sesii ski  Прва fo rums ka s e s ija - izbor na te ma na forumot - s truktura na forum ot - пravila  Aktivnosti za informiraw na po{irokata e javnost
 • 7. Tема на форумот  Критериуми за избор:  Темата е важна за целата заедница, за сите етнички групи, за жените и за мажите.  Можe да се дефинира преку конкретни проблеми кои можат да се решат на локално ниво.  Генерира различни мислења околу решението.  Ја избираат засегнатите страни преку партиципативен процес.  Пример на избрани теми:  Урбан развој на заедницата  Инфраструктурно уредување на градот и населените места  Заштита на животната средина  Образование
 • 9. Структура на форумот  ФОРУМОТ го сочинуваат најмногу дванаесет работни маси, секоја составена од 5 до 10 учесници.  Работните маси ги претставуваат различните социо-економски интереси и гледишта на заедницата.  Сите маси имаат еднакви права и „тежина“ при изборот на проекти.
 • 10. S truktura na fo rumo t Mo de rato r/ комодератор Operativna Оbrazovanie гrupa Op{tinska Administracija Земјоделство Grado na ~ alnik, s o ve tnic i Me diumi Животна Социјални дејности средина Biznis sektor Мladi Месни заедници Go s ti, g ra |ani
 • 12. Вто ра do шеста s e s ija  od tem preku dis kus ija za pro ble mite do ide i i a pro e kti za re{avaw na problem e ite  Rabota pom sesiite: e|u rabota i poddr{ka na form iranite rabotni grupi vo tekot na sesiite (obuki, konsultacii, ekspertska pomo{)
 • 15. S e dma - finalna s e s ija - odlu~uvaw za proekti koi }e bidat e finansirani od buxetot na programata  Структура на буџетот:  Донација на SDC  Учество на ЛС  Сопствено учество на носителите на проекти
 • 19. Faza na sproveduvaw na proektite e  Tehni~ko odobruvaw na proektite od Program e skiot odbor  Zaedнi~ko u~estvo vo finansiraw na proektite eto  Sproveduvaw na aktivnostite e  Sledew na realizacijata i postignatite efekti vo e zaednicata  Posledovatelnа sesiја za povratna inform acija od sproveduvaw na preporakite i proektite eto
 • 20. Р е зулта ти од ф орумот  Изра боте ни пре длог прое кти  Р е а лизира ни избра ните прое кти  Пре пора ки
 • 21. Одржливост на резултатите  Nova politi~ka kultura na izbranite funkcioneri  Transparentnost, odgovornost i aktivnost  Otvorenost kon gra|anskite inicijativi  Dem onstracija na aktivno slu{aw i tolerancija e  Iznao|aw konsenzus e  Inkorporiraw na rezultatite na forum vo adm e ot inistrativniot sistem  Preporaki tretirani kako odluki na op{tinskiot sovet  Postavuvaw fond za op{tinski proekti e  Primena na forum skiot pristap vo adm inistrativniot sistem  Konsultacii i javni diskusii za op{tinskiot buxet  Organiziraw fokus grupi pred sednicite na sovetot e  Proces na podgotovka na op{tinski planovi za razvoj
 • 22. Што научија граѓаните Deka so poaktivno vklu~uvaw na gra|anite m da se dojde do podobri rezultati e o`e Procesot ne nau~i deka sam so zdru`eni sili m o o`em da gi ostvarim posakuvanite celi e e Demokratski pristap kon razgleduvaw na zaedni~kite problem i nov pristap kon relacijata gra|ani- e i lokalna vlast Deka gra|anite treba da bidat u{te po aktivni i pe efikasni vo procesite na donesuvaw na odluki e Nau~iv kako se pravi proekt, {to e golem iskustvo za m o ene Se uveriv deka postoi interes za zaedniчki razvoj So ovoj proces se sogleda deka m da im sorabotka pom lokalnite vlasti NVO i gra|anite od ora a e|u na{iot grad Se sogleduva va`nosta na gra|anskoto u~estvo; Gra|anite vistinski u~estvuvaa vo odlu~uvaweto Nau~iv dosta raboti i slu{nav i vidov mnogu nepravilnosti vo op{tinata Nau~iv deka onoj koj e aktiven i bara poddr{ka, sekoga{ uspeva Ogrom iskustvo vo na~inot na identifikuvaw na lokalnite problem i nivno razre{uvaw niz no e i e dem okratska procedura Dokolku se im `elba gra|anite i lokalnata sam a ouprava mo`at dobro da sorabotuvaat vo iznaogawe re{enija za problemite
 • 23. Благодарам! Сунчица Костовска–Петровска Фондација Институт отворено општество - Македонија www.forumivozaednicata.com.mk