SlideShare a Scribd company logo
Як писати роботу на
конкурс МАН
Методичні рекомендації
Загальні положення
• Головна мет а проведення конкурсів МАН в
школі – дати учневі можливість спробувати
свої сили у певній галузі знань.
Мот ивація: вироблення умінь і навичок, які
знадобляться під час навчання у вузі;
призове місце у конкурсі МАН – можливість
вступу до вузу поза конкурсом. Якщо робота
МАН відбувається не разово в школі, а
проводяться заняття у районному центрі, то
це ще й цікаве спілкування.
Потреба в МАН
Систематичність роботи
В основі вибору напрямку повинна
лежати зацікавленість учня.
Мет а робот и:
формування інтелектуальних умінь (аналіз,
синтез, порівняння, оцінка тощо);
вироблення дослідницьких умінь (вибрати
тему; укласти бібліографію; опрацювати
наукову літературу; проаналізувати її,
систематизувати результати; визначити коло
питань для аналізу; написати роботу;
оцінити її тощо);
формування комунікативних
компетентностей.
Періодичність занять – 1 – 2 рази
в місяць (на тиждень)
Підготовка до написання
роботи
• Наукова робот а – це самостійно виконане
наукове дослідження тієї чи іншої
проблеми, яке відповідає науковим
принципам, має певну структуру, містить
результати власного пошуку, власні
висновки. Її якість може бути визначена за
такими критеріями:
– актуальність;
– складність, науковість, повнота розкриття
теми;
– аргументованість висновків;
– елемент творчості;
– стиль, грамотність.
Планування наукової роботи (етапи)
1. Вибір теми дослідження.
2. Формування бібліографії з теми.
3. Вивчення наукової літератури.
4. Добір фактичного матеріалу.
5. Обгpунтування актуальності роботи.
6. Формування мети та завдань.
7. Написання тексту наукової роботи.
8. Оформлення бібліографії.
9. Захист наукової роботи.
Вибір теми дослідження
Наукове дослідження розпочинається з вибору
теми. Тематика науково-дослідницьких робіт не
обмежується. Назва теми дослідження повинна
бути зрозумілою, короткою та лаконічною.
Найчастіше її пропонує науковий керівник, хоча
учень може обрати її самостійно. Тему наукової
роботи краще обирати або зовсім нову, або
недостатньо вивчену, щоб уникнути повторень -
«винаходу велосипеда вдруге». Небажаною є назва,
що розпочинається словами: «До питання ...», «До
проблеми ... », «Деякі питання (аспекти, проблеми)
... » тощо.
а) вибір теми:
– урахування зацікавлень, сил і
здібностей учня;
– актуальність;
– новизна;
– достатність фактичного матеріалу
(особливо для краєзнавчих тем);
– “виграшність”.
б) формулювання теми (просто,
коротко й оригінально. Одним
реченням, хоча може бути й
підзаголовок);
Алгоритм роботи над темою:
•Укладання бібліографії
(«концепт» пункту:
«що вже написано про це?»).
Бажано на окремих аркушах
(це зручно), хоча можна
й загальним списком.
•Робота з текстами художніх творів (перше
прочитання).
Нотуються враження, думки.
Алгоритм роботи над темою:
•Опрацювання літ ерат урознавчих джерел
Мет а: з’ясуват и, що вже зроблено з обраної
теми, аби визначит и, «а що ж маю Я
зробит и?».
Зокрема, слід знайт и відповіді на запит ання
про що пишут ь? Як? Які аспект и виділяют ь?
тощо.
Літ ерат урознавчі джерела
конспект уют ься на окремих
аркушах, записи роблят ь з одного
боку – т ак за пот реби їх можна буде
порізат и і згрупуват и за розділами
тощо.
Алгоритм роботи над темою:
•Опрацювання літ ерат урознавчих джерел
Мет а: з’ясуват и, що вже зроблено з обраної
теми, аби визначит и, «а що ж маю Я
зробит и?».
Зокрема, слід знайт и відповіді на запит ання
про що пишут ь? Як? Які аспект и виділяют ь?
тощо.
Літ ерат урознавчі джерела
конспект уют ься на окремих
аркушах, записи роблят ь з одного
боку – т ак за пот реби їх можна буде
порізат и і згрупуват и за розділами
тощо.
Структура наукової
роботи
Традиційно структура наукової
роботи містить такі компоненти:
•вступ;
•основну частину;
•висновки;
•список використаних джерел;
•додатки.
Гармонійне поєднання структурних
частин наукової роботи суттєво впливає
на її результативність.
(складається з окремих розділів,
параграфів, пунктів та
підпунктів, які мають власні
назви).
Висвітлюються теоретичні
основи роботи.
Пояснюється зміст уживаних
термінів.
Викладається хід
дослідження.
ВСТУП
У вступі обґрунтовується:
- актуальність,
- новизна,
- мета,
- завдання дослідження,
- подається огляд ступенів розробки
проблеми без чіткої регламентації і
позиції в тексті.
Поняття «актуальність» передбачає
обґрунтування корисності і доцільності
розробки теми наукової роботи для
сучасної науки. Необхідно точно
показати внесок автора в розробку
конкретної проблеми.
ВСТУП
Новизна роботи може
зумовлюватися кількома чинниками:
-в роботі уточнюються окремі поняття з
огляду на нові наукові дані;
- пропонується новий підхід у дослідженні
якогось явища, тобто використовується
істотно нова методика;
- ставляться завдання, які не могли
з'ясувати попередники.
Слід зауважити, що міра новизни наукової
роботи в МАН може бути різною і
залежить насамперед від віку автора.
ВСТУП
Мета наукової роботи має
формуватися максимально лаконічно, але
повно.
Завдання наукової роботи можна
подавати з нумерацією або без неї. Однак
кожне положення зручніше подавати з
абзацу і розпочинати одним із дієслів
такого синонімічного ряду: виявити, з'ясувати,
описати, визначити, встановити, здійснити,
сформувати, висвітлити, показати тощо.
У вступі обов'язково мотивується
вибір теми і подається огляд літератури
з обраної теми. Зазначається також, які
проблеми вивчені повністю, які - частково,
а які не досліджені зовсім.
Обсяг вступу не перевищує 2-3 сторінки.
ВСТУП
Передбачає безпосередній виклад
одержаних результатів.
Особливе значення в ній належить:
– лаконічності, виваженості й точності
заголовків (вони ні в якому разі не
повинні повторювати назву роботи),
– логічності, доступності матеріалу,
– залученню інформації, що належить
іншим авторам, наприклад: «як
справедливо вважає ... »,
«на думку ... »,
«за твердженням ... » тощо.
ГОЛОВНА
ЧАСТИНА
Наукова робота ні в якому разі не
повинна перетворюватися на
реферативний текст (коли
переписуються окремі сторінки з
літератури, рекомендованої
науковим керівником).
Інші крайнощі - надмірне цитування і
механічний переказ чужих думок без
найменшого вияву власної точки
зору.
Традиційно обсяг основної частини
становить 20-25 сторінок
машинописного тексту.
ГОЛОВНА
ЧАСТИНА
 Зміст дослідження має відповідати меті.
(Остерігайтесь заявити у вступі
«багато хорошого і різного», а в
основній частині – «як вивезе».)
 Аналіз проблеми не повинен підмінятися
викладом біографії письменника.
 Усі посилання повинні мати вказівку на
авторів та джерела (як і в «серйозній»
науковій роботі).
 Доречність цитування.
Робота МАН – не реферат,
а розвідка. Тому максимальна
кількість цитат – 1-2 на
сторінку. Їх обсяг не повинен
перевищувати 1/3 обсягу
сторінки (це по максимуму!).
ЗАУВАГИ:
 Самостійність повинна бути головним
принципом роботи: наївно думати, що
члени журі та експерти, які здебільшого
є науковцями зі стажем і мають значний
досвід роботи з розвідками юних
науковців, не знають головних джерел
списування і не виявлять їх. Хиба
реферативності часто виявляється,
коли в роботі відсутні новизна та
авторський внесок, натомість вони
заміняються «наскубаними» з різних, хай
навіть авторитетних джерел
цитатами.
 Логічність викладу, плавність переходу
від одного питання до іншого.
ЗАУВАГИ:
Висновки наукової роботи повинні
містити основні результати,
одержані автором.
Формулювання висновків - завершальна
стадія роботи.
Слід пам'ятати, що у висновках
відображається суть наукової роботи.
Основні висновки наводяться у порядку
від загальних до більш конкретних, від
більш значущих до менш значущих.
Висновки можна пронумерувати.
Обсяг висновків - 1-3 сторінки.
Кожне нове положення доречно
подавати з абзацу (з нумерацією
чи без неї).
ВИСНОВКИ
не озаглавлюються і не
нумеруються!
Висновки повинні містити:
Короткий виклад найважливіших
результатів роботи.
Їх важливість для науки.
Перспективи застосування у
практиці.
Рекомендації щодо подальших
досліджень.
Висновки й завдання зі вступу
повинні узгоджуватися!
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА (Якщо використовувалися
архівні джерела, матеріали з Інтернету, –
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Не
нумерується.).
– Тексти художніх творів.
– Перелік наукових праць (як тих, на які є посилання, так
і тих, що просто використовувалися) в алфавітному
порядку прізвищ авторів.
Газетні публікації можна використовувати лише в
крайньому разі!
ДОДАТКИ (кожен з нової сторінки. “Нумеруються”
буквами: Додаток А. Мають назву!)
Вимоги до оформлення
наукової роботи
Розрізняють:
зовнішній вигляд роботи:
охайність,
грамотність,
естетичне оформлення
– внутрішнє оформлення:
• правильність цитат,
• посилань на наукові джерела,
• ілюстрацій,
• списку використаних літературних
джерел,
• додатків.
Оформлення
роботи
Робота оформляється як курсова (дипломна) у
вузах.
Обсяг – 30 друкованих сторінок.
Не рахуються (але нумеруються) :
титульна сторінка,
список літератури,
додатки,
таблиці (якщо займають площу
сторінки).
Кожен пункт плану починається
з нової сторінки.
Кожна робота повинна ґрунтуватися на певній
науковій та експериментальній базі і відображати
власну позицію дослідника.
Робота має бути написана грамотно, з дотриманням
усіх норм наукового стилю української літературної
мови, добре вичитана.
Оригінал друкується на папері формату А4 через 2
інтервали.
Відтиски на папері повинні бути чіткими.
Робота виконується державною мовою.
Дослідження і спостереження мають бути
систематичними і планомірними,
мета роботи - чітко сформульована і
посильна для досягнення.
Оформлення роботи починається з титульної
сторінки, на якій обов'язково вказується :
Територіальне відділення Малої академії наук,
Базовий навчальний заклад
Секція Малої академії наук
Тема роботи,
Прізвище, ім'я та по батькові автора,
Школа, клас, у якому він навчається,
Прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника, його
вчений ступінь і звання (якщо є), посада та місце
роботи.
Прізвище, ініціали наукового консультанта (якщо є),
його вчений ступінь і звання.
На другій сторінці розміщується зміст роботи,
зазначається обсяг сторінок кожного зі
структурних елементів плану.
Із третьої сторінки починається виклад тексту
роботи (з нумерацією).
При цьому слід дотримуватися таких правил:
текст роботи друкується тільки з одного боку сторінки
(формат А4);
текстовий редактор Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний
інтервал. Вирівнювання по ширині.
Абзацні відступи: 3 – 5 інтервалів (або стандартний
комп’ютерний).
поля: верхнє - 20 мм; праве - 10 мм; ліве та нижнє -
довільні, але не менше 20 мм;
робота друкується через 1,5 інтервали (28-30 рядків на
сторінці);
вступ, розділи, висновки, список використаних
літературних джерел, додатки друкуються з нової
сторінки;
розділи повинні мати назву;
сторінки нумеруються;
додатки мають власну нумерацію; слово”Додаток”
розміщується в правому верхньому кутку сторінки;
через 2 інтервали посередині з великої літери
подається назва додатку.
Заголовки
відокремлюються від тексту зверху і знизу 3
інтервалами;
заголовки структурних частин (ЗМІСТ,
ВСТУП, РОЗДІЛ, ЛІТЕРАТУРА,
ВИСНОВКИ) друкуються великими літерами
симетрично до тексту;
заголовки підрозділів друкують малими (крім
першої) літерами з абзацу.
Крапку в кінці заголовка
не ставлять!
Нумерація:
Арабськими цифрами у правому верхньому куті без
знака №.
Першою сторінкою є титульна, яка не нумерується.
Якщо в роботі є таблиці, кожна з них повинна мати
свою назву.
Слово “Таблиця” друкується з великої літери справа.
Якщо у розділі одна таблиця, вона не нумерується,
якщо ж їх кілька, то пишеться “Таблиця 1.1”,
“Таблиця 1.2”, де перша цифра вказує на номер
розділу, а друга – таблиці.
Назва таблиці друкується посередині рядка малими
буквами (перша – велика).
Оформлення цитат:
Після лапок або без цитатних
посилань у квадратних дужках [2, 25].
Перша цифра – порядковий номер
джерела у списку літератури,
друга – сторінки.
Захист наукової роботи
Кожен автор готує виступ до 10
хвилин з теми проведеного
дослідження:
доводить його актуальність,
аргументує новизну,
ознайомлює з метою та завданнями,
показує теоретичне й практичне значення
роботи,
аналізує зміст основної частини
зазначає найсуттєвіші результати.
Текст виступу обов'язково потрібно
адаптувати до усного виголошення. Для
цього необхідно насамперед врахувати
особливості усного і писемного мовлення.
Суттєво доповнять усний виступ і
полегшать його сприйняття різні форми
уточнення, про що авторам варто подбати
заздалегідь.
Захист
наукової
роботи
Усний виступ - це не тільки
завершальний етап наукової роботи в
МАН. Він є відображенням умінь автора
відстоювати власну точку зору,
переконувати інших у правильності
одержаних результатів. А для цього дуже
потрібні найелементарніші знання й
навички з риторики.
Після усного виступу автор роботи дає
відповіді на запитання членів комісії.
Обстоюючи власну думку, він має
пам'ятати про такт і наукову
етику: без цього неможливий
майбутній учений.
Захист
наукової
роботи

More Related Content

What's hot

як підписувати роботу (олімпіада 2016)
як підписувати роботу (олімпіада 2016)як підписувати роботу (олімпіада 2016)
як підписувати роботу (олімпіада 2016)
anette2013
 
Аналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого урокуАналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого уроку
Віталій Ісаєв
 
Збірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docx
Збірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docxЗбірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docx
Збірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docx
Репетитор Історія України
 
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.
Галина Сызько
 
презентація 1. проектна технологія
презентація 1. проектна технологіяпрезентація 1. проектна технологія
презентація 1. проектна технологія
liliya2896
 
презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.
презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.
презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.
Elena Pritula
 
індивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителяіндивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителя
pr1nc1k
 
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і СвободиН.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Портфоліо вчителя української мови та літератури
Портфоліо вчителя української мови та літературиПортфоліо вчителя української мови та літератури
Портфоліо вчителя української мови та літератури
Влад Нечепоренко
 
Переклад і переспів. 7 клас
Переклад і переспів. 7 класПереклад і переспів. 7 клас
Переклад і переспів. 7 клас
Татьяна Ляш
 
Презентація-огляд «Вони боролися за волю України»
Презентація-огляд «Вони боролися за волю України» Презентація-огляд «Вони боролися за волю України»
Презентація-огляд «Вони боролися за волю України»
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
 
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова літературарекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
rmk-resh
 
Творчий проект з трудового навчання “Дошка”
Творчий проект з трудового навчання “Дошка”Творчий проект з трудового навчання “Дошка”
Творчий проект з трудового навчання “Дошка”
Школа №7 Миргород
 
Мультимедійна презентація до Чорнобилю
Мультимедійна презентація до Чорнобилю Мультимедійна презентація до Чорнобилю
Мультимедійна презентація до Чорнобилю
Уманська Бібліотека
 
Діалог
ДіалогДіалог
Діалог
Olanik
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ
 
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."
polyatikinalyubov
 
Види помилок
Види помилокВиди помилок
Види помилок
labinskiir-33
 
Навчальна програма з української літератури для 5 кл. (підручник Авраменка О.)
Навчальна програма з української літератури для 5 кл. (підручник Авраменка О.)Навчальна програма з української літератури для 5 кл. (підручник Авраменка О.)
Навчальна програма з української літератури для 5 кл. (підручник Авраменка О.)
Adriana Himinets
 

What's hot (20)

як підписувати роботу (олімпіада 2016)
як підписувати роботу (олімпіада 2016)як підписувати роботу (олімпіада 2016)
як підписувати роботу (олімпіада 2016)
 
Аналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого урокуАналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого уроку
 
презентація ман
презентація манпрезентація ман
презентація ман
 
Збірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docx
Збірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docxЗбірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docx
Збірник контрольних робіт з української літератури 7 клас.docx
 
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.
Презентація досвіду вчителя української мови і літератури Веретільник Л.І.
 
презентація 1. проектна технологія
презентація 1. проектна технологіяпрезентація 1. проектна технологія
презентація 1. проектна технологія
 
презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.
презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.
презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.
 
індивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителяіндивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителя
 
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і СвободиН.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
Н.М.Заваженко. Презентація до Дня Гідності і Свободи
 
Портфоліо вчителя української мови та літератури
Портфоліо вчителя української мови та літературиПортфоліо вчителя української мови та літератури
Портфоліо вчителя української мови та літератури
 
Переклад і переспів. 7 клас
Переклад і переспів. 7 класПереклад і переспів. 7 клас
Переклад і переспів. 7 клас
 
Презентація-огляд «Вони боролися за волю України»
Презентація-огляд «Вони боролися за волю України» Презентація-огляд «Вони боролися за волю України»
Презентація-огляд «Вони боролися за волю України»
 
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова літературарекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
рекомендовані теми учнівських робіт ман світова література
 
Творчий проект з трудового навчання “Дошка”
Творчий проект з трудового навчання “Дошка”Творчий проект з трудового навчання “Дошка”
Творчий проект з трудового навчання “Дошка”
 
Мультимедійна презентація до Чорнобилю
Мультимедійна презентація до Чорнобилю Мультимедійна презентація до Чорнобилю
Мультимедійна презентація до Чорнобилю
 
Діалог
ДіалогДіалог
Діалог
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
 
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."
Урок української літератури 6 клас Леся Українка "Мрії", "Як дитиною, бувало..."
 
Види помилок
Види помилокВиди помилок
Види помилок
 
Навчальна програма з української літератури для 5 кл. (підручник Авраменка О.)
Навчальна програма з української літератури для 5 кл. (підручник Авраменка О.)Навчальна програма з української літератури для 5 кл. (підручник Авраменка О.)
Навчальна програма з української літератури для 5 кл. (підручник Авраменка О.)
 

Similar to рекомендація до написання роботи в ман

oformlenia robit man
oformlenia robit manoformlenia robit man
oformlenia robit man
kolanavas
 
науково дослідницька робота
науково дослідницька роботанауково дослідницька робота
науково дослідницька робота
Ольга Жердева
 
Бібліографічний урок "Пишемо реферат без помилок"
Бібліографічний урок "Пишемо реферат без помилок"Бібліографічний урок "Пишемо реферат без помилок"
Бібліографічний урок "Пишемо реферат без помилок"
Бібліографи ОДБ ім. Т. Г. Шевченка
 
рекомендацIi
рекомендацIiрекомендацIi
рекомендацIi
znannademcenko
 
форми представлення результатів наукових досліджень
форми представлення результатів наукових дослідженьформи представлення результатів наукових досліджень
форми представлення результатів наукових досліджень
Школа №7 Миргород
 
Що за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятися
Що за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятисяЩо за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятися
Що за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятися
Наукова бібліотека КНУКіМ
 
Оформлення науково-дослідницької роботи
Оформлення науково-дослідницької роботиОформлення науково-дослідницької роботи
Оформлення науково-дослідницької роботи
Александр Волошен
 
Десять порад учням щодо рефератів
Десять порад учням щодо рефератівДесять порад учням щодо рефератів
Десять порад учням щодо рефератів
ЗШ №10 м.Світловодська
 
Pravyla oformlennia-referata
Pravyla oformlennia-referataPravyla oformlennia-referata
Pravyla oformlennia-referata
semyurihor
 
1.ман 2011
1.ман 20111.ман 2011
1.ман 2011
Юнный физик
 
Презентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptx
Презентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptxПрезентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptx
Презентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptx
ssuserc515af
 
заняття №6
заняття №6заняття №6
заняття №6
olga_ruo
 
Методичні рекомендації до_індз
Методичні рекомендації до_індзМетодичні рекомендації до_індз
Методичні рекомендації до_індз
Marina Radchenko
 
методичний порадник власне висловлювання
методичний порадник власне висловлюванняметодичний порадник власне висловлювання
методичний порадник власне висловлювання
Helen Golovina
 
12 положення юний_економiст.
12 положення юний_економiст.12 положення юний_економiст.
12 положення юний_економiст.
Rebbit2015
 
11 положення соцiс
11 положення соцiс11 положення соцiс
11 положення соцiс
Rebbit2015
 
підготовка та оформлення реферата
підготовка та оформлення рефератапідготовка та оформлення реферата
підготовка та оформлення реферата
Школа №7 Миргород
 
Referat
ReferatReferat
Referat
dnzcpto1
 
основні вимоги редакцій наук11 02 15
основні вимоги редакцій наук11 02 15основні вимоги редакцій наук11 02 15
основні вимоги редакцій наук11 02 15
Vladimir Kukharenko
 

Similar to рекомендація до написання роботи в ман (20)

oformlenia robit man
oformlenia robit manoformlenia robit man
oformlenia robit man
 
науково дослідницька робота
науково дослідницька роботанауково дослідницька робота
науково дослідницька робота
 
Бібліографічний урок "Пишемо реферат без помилок"
Бібліографічний урок "Пишемо реферат без помилок"Бібліографічний урок "Пишемо реферат без помилок"
Бібліографічний урок "Пишемо реферат без помилок"
 
рекомендацIi
рекомендацIiрекомендацIi
рекомендацIi
 
форми представлення результатів наукових досліджень
форми представлення результатів наукових дослідженьформи представлення результатів наукових досліджень
форми представлення результатів наукових досліджень
 
Що за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятися
Що за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятисяЩо за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятися
Що за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятися
 
Оформлення науково-дослідницької роботи
Оформлення науково-дослідницької роботиОформлення науково-дослідницької роботи
Оформлення науково-дослідницької роботи
 
Десять порад учням щодо рефератів
Десять порад учням щодо рефератівДесять порад учням щодо рефератів
Десять порад учням щодо рефератів
 
Pravyla oformlennia-referata
Pravyla oformlennia-referataPravyla oformlennia-referata
Pravyla oformlennia-referata
 
1.ман 2011
1.ман 20111.ман 2011
1.ман 2011
 
вимоги
вимогивимоги
вимоги
 
Презентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptx
Презентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptxПрезентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptx
Презентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptx
 
заняття №6
заняття №6заняття №6
заняття №6
 
Методичні рекомендації до_індз
Методичні рекомендації до_індзМетодичні рекомендації до_індз
Методичні рекомендації до_індз
 
методичний порадник власне висловлювання
методичний порадник власне висловлюванняметодичний порадник власне висловлювання
методичний порадник власне висловлювання
 
12 положення юний_економiст.
12 положення юний_економiст.12 положення юний_економiст.
12 положення юний_економiст.
 
11 положення соцiс
11 положення соцiс11 положення соцiс
11 положення соцiс
 
підготовка та оформлення реферата
підготовка та оформлення рефератапідготовка та оформлення реферата
підготовка та оформлення реферата
 
Referat
ReferatReferat
Referat
 
основні вимоги редакцій наук11 02 15
основні вимоги редакцій наук11 02 15основні вимоги редакцій наук11 02 15
основні вимоги редакцій наук11 02 15
 

More from elena elena

Prof laktika sujicidu
Prof laktika sujiciduProf laktika sujicidu
Prof laktika sujicidu
elena elena
 
девіантна поведінка
девіантна поведінкадевіантна поведінка
девіантна поведінка
elena elena
 
правила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиноюправила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиною
elena elena
 
нормативно правова база
нормативно  правова базанормативно  правова база
нормативно правова база
elena elena
 
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentacijiNarada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
elena elena
 
безпека на дорозі1
безпека на дорозі1безпека на дорозі1
безпека на дорозі1
elena elena
 
поради батькам
поради батькампоради батькам
поради батькам
elena elena
 
U sviti suchasnyh_profesiy
U sviti suchasnyh_profesiyU sviti suchasnyh_profesiy
U sviti suchasnyh_profesiy
elena elena
 
світова книга прав дитини
світова книга прав дитинисвітова книга прав дитини
світова книга прав дитини
elena elena
 

More from elena elena (9)

Prof laktika sujicidu
Prof laktika sujiciduProf laktika sujicidu
Prof laktika sujicidu
 
девіантна поведінка
девіантна поведінкадевіантна поведінка
девіантна поведінка
 
правила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиноюправила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиною
 
нормативно правова база
нормативно  правова базанормативно  правова база
нормативно правова база
 
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentacijiNarada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
 
безпека на дорозі1
безпека на дорозі1безпека на дорозі1
безпека на дорозі1
 
поради батькам
поради батькампоради батькам
поради батькам
 
U sviti suchasnyh_profesiy
U sviti suchasnyh_profesiyU sviti suchasnyh_profesiy
U sviti suchasnyh_profesiy
 
світова книга прав дитини
світова книга прав дитинисвітова книга прав дитини
світова книга прав дитини
 

рекомендація до написання роботи в ман

 • 1. Як писати роботу на конкурс МАН Методичні рекомендації
 • 3. • Головна мет а проведення конкурсів МАН в школі – дати учневі можливість спробувати свої сили у певній галузі знань. Мот ивація: вироблення умінь і навичок, які знадобляться під час навчання у вузі; призове місце у конкурсі МАН – можливість вступу до вузу поза конкурсом. Якщо робота МАН відбувається не разово в школі, а проводяться заняття у районному центрі, то це ще й цікаве спілкування. Потреба в МАН
 • 5. В основі вибору напрямку повинна лежати зацікавленість учня. Мет а робот и: формування інтелектуальних умінь (аналіз, синтез, порівняння, оцінка тощо); вироблення дослідницьких умінь (вибрати тему; укласти бібліографію; опрацювати наукову літературу; проаналізувати її, систематизувати результати; визначити коло питань для аналізу; написати роботу; оцінити її тощо); формування комунікативних компетентностей. Періодичність занять – 1 – 2 рази в місяць (на тиждень)
 • 7. • Наукова робот а – це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати власного пошуку, власні висновки. Її якість може бути визначена за такими критеріями: – актуальність; – складність, науковість, повнота розкриття теми; – аргументованість висновків; – елемент творчості; – стиль, грамотність.
 • 8. Планування наукової роботи (етапи) 1. Вибір теми дослідження. 2. Формування бібліографії з теми. 3. Вивчення наукової літератури. 4. Добір фактичного матеріалу. 5. Обгpунтування актуальності роботи. 6. Формування мети та завдань. 7. Написання тексту наукової роботи. 8. Оформлення бібліографії. 9. Захист наукової роботи.
 • 9. Вибір теми дослідження Наукове дослідження розпочинається з вибору теми. Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується. Назва теми дослідження повинна бути зрозумілою, короткою та лаконічною. Найчастіше її пропонує науковий керівник, хоча учень може обрати її самостійно. Тему наукової роботи краще обирати або зовсім нову, або недостатньо вивчену, щоб уникнути повторень - «винаходу велосипеда вдруге». Небажаною є назва, що розпочинається словами: «До питання ...», «До проблеми ... », «Деякі питання (аспекти, проблеми) ... » тощо.
 • 10. а) вибір теми: – урахування зацікавлень, сил і здібностей учня; – актуальність; – новизна; – достатність фактичного матеріалу (особливо для краєзнавчих тем); – “виграшність”. б) формулювання теми (просто, коротко й оригінально. Одним реченням, хоча може бути й підзаголовок);
 • 11. Алгоритм роботи над темою: •Укладання бібліографії («концепт» пункту: «що вже написано про це?»). Бажано на окремих аркушах (це зручно), хоча можна й загальним списком. •Робота з текстами художніх творів (перше прочитання). Нотуються враження, думки.
 • 12. Алгоритм роботи над темою: •Опрацювання літ ерат урознавчих джерел Мет а: з’ясуват и, що вже зроблено з обраної теми, аби визначит и, «а що ж маю Я зробит и?». Зокрема, слід знайт и відповіді на запит ання про що пишут ь? Як? Які аспект и виділяют ь? тощо. Літ ерат урознавчі джерела конспект уют ься на окремих аркушах, записи роблят ь з одного боку – т ак за пот реби їх можна буде порізат и і згрупуват и за розділами тощо.
 • 13. Алгоритм роботи над темою: •Опрацювання літ ерат урознавчих джерел Мет а: з’ясуват и, що вже зроблено з обраної теми, аби визначит и, «а що ж маю Я зробит и?». Зокрема, слід знайт и відповіді на запит ання про що пишут ь? Як? Які аспект и виділяют ь? тощо. Літ ерат урознавчі джерела конспект уют ься на окремих аркушах, записи роблят ь з одного боку – т ак за пот реби їх можна буде порізат и і згрупуват и за розділами тощо.
 • 15. Традиційно структура наукової роботи містить такі компоненти: •вступ; •основну частину; •висновки; •список використаних джерел; •додатки. Гармонійне поєднання структурних частин наукової роботи суттєво впливає на її результативність.
 • 16. (складається з окремих розділів, параграфів, пунктів та підпунктів, які мають власні назви). Висвітлюються теоретичні основи роботи. Пояснюється зміст уживаних термінів. Викладається хід дослідження. ВСТУП
 • 17. У вступі обґрунтовується: - актуальність, - новизна, - мета, - завдання дослідження, - подається огляд ступенів розробки проблеми без чіткої регламентації і позиції в тексті. Поняття «актуальність» передбачає обґрунтування корисності і доцільності розробки теми наукової роботи для сучасної науки. Необхідно точно показати внесок автора в розробку конкретної проблеми. ВСТУП
 • 18. Новизна роботи може зумовлюватися кількома чинниками: -в роботі уточнюються окремі поняття з огляду на нові наукові дані; - пропонується новий підхід у дослідженні якогось явища, тобто використовується істотно нова методика; - ставляться завдання, які не могли з'ясувати попередники. Слід зауважити, що міра новизни наукової роботи в МАН може бути різною і залежить насамперед від віку автора. ВСТУП
 • 19. Мета наукової роботи має формуватися максимально лаконічно, але повно. Завдання наукової роботи можна подавати з нумерацією або без неї. Однак кожне положення зручніше подавати з абзацу і розпочинати одним із дієслів такого синонімічного ряду: виявити, з'ясувати, описати, визначити, встановити, здійснити, сформувати, висвітлити, показати тощо. У вступі обов'язково мотивується вибір теми і подається огляд літератури з обраної теми. Зазначається також, які проблеми вивчені повністю, які - частково, а які не досліджені зовсім. Обсяг вступу не перевищує 2-3 сторінки. ВСТУП
 • 20. Передбачає безпосередній виклад одержаних результатів. Особливе значення в ній належить: – лаконічності, виваженості й точності заголовків (вони ні в якому разі не повинні повторювати назву роботи), – логічності, доступності матеріалу, – залученню інформації, що належить іншим авторам, наприклад: «як справедливо вважає ... », «на думку ... », «за твердженням ... » тощо. ГОЛОВНА ЧАСТИНА
 • 21. Наукова робота ні в якому разі не повинна перетворюватися на реферативний текст (коли переписуються окремі сторінки з літератури, рекомендованої науковим керівником). Інші крайнощі - надмірне цитування і механічний переказ чужих думок без найменшого вияву власної точки зору. Традиційно обсяг основної частини становить 20-25 сторінок машинописного тексту. ГОЛОВНА ЧАСТИНА
 • 22.  Зміст дослідження має відповідати меті. (Остерігайтесь заявити у вступі «багато хорошого і різного», а в основній частині – «як вивезе».)  Аналіз проблеми не повинен підмінятися викладом біографії письменника.  Усі посилання повинні мати вказівку на авторів та джерела (як і в «серйозній» науковій роботі).  Доречність цитування. Робота МАН – не реферат, а розвідка. Тому максимальна кількість цитат – 1-2 на сторінку. Їх обсяг не повинен перевищувати 1/3 обсягу сторінки (це по максимуму!). ЗАУВАГИ:
 • 23.  Самостійність повинна бути головним принципом роботи: наївно думати, що члени журі та експерти, які здебільшого є науковцями зі стажем і мають значний досвід роботи з розвідками юних науковців, не знають головних джерел списування і не виявлять їх. Хиба реферативності часто виявляється, коли в роботі відсутні новизна та авторський внесок, натомість вони заміняються «наскубаними» з різних, хай навіть авторитетних джерел цитатами.  Логічність викладу, плавність переходу від одного питання до іншого. ЗАУВАГИ:
 • 24. Висновки наукової роботи повинні містити основні результати, одержані автором. Формулювання висновків - завершальна стадія роботи. Слід пам'ятати, що у висновках відображається суть наукової роботи. Основні висновки наводяться у порядку від загальних до більш конкретних, від більш значущих до менш значущих. Висновки можна пронумерувати. Обсяг висновків - 1-3 сторінки. Кожне нове положення доречно подавати з абзацу (з нумерацією чи без неї). ВИСНОВКИ
 • 25. не озаглавлюються і не нумеруються! Висновки повинні містити: Короткий виклад найважливіших результатів роботи. Їх важливість для науки. Перспективи застосування у практиці. Рекомендації щодо подальших досліджень. Висновки й завдання зі вступу повинні узгоджуватися! ВИСНОВКИ
 • 26. ЛІТЕРАТУРА (Якщо використовувалися архівні джерела, матеріали з Інтернету, – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Не нумерується.). – Тексти художніх творів. – Перелік наукових праць (як тих, на які є посилання, так і тих, що просто використовувалися) в алфавітному порядку прізвищ авторів. Газетні публікації можна використовувати лише в крайньому разі! ДОДАТКИ (кожен з нової сторінки. “Нумеруються” буквами: Додаток А. Мають назву!)
 • 28. Розрізняють: зовнішній вигляд роботи: охайність, грамотність, естетичне оформлення – внутрішнє оформлення: • правильність цитат, • посилань на наукові джерела, • ілюстрацій, • списку використаних літературних джерел, • додатків. Оформлення роботи
 • 29. Робота оформляється як курсова (дипломна) у вузах. Обсяг – 30 друкованих сторінок. Не рахуються (але нумеруються) : титульна сторінка, список літератури, додатки, таблиці (якщо займають площу сторінки). Кожен пункт плану починається з нової сторінки.
 • 30. Кожна робота повинна ґрунтуватися на певній науковій та експериментальній базі і відображати власну позицію дослідника. Робота має бути написана грамотно, з дотриманням усіх норм наукового стилю української літературної мови, добре вичитана. Оригінал друкується на папері формату А4 через 2 інтервали. Відтиски на папері повинні бути чіткими. Робота виконується державною мовою. Дослідження і спостереження мають бути систематичними і планомірними, мета роботи - чітко сформульована і посильна для досягнення.
 • 31. Оформлення роботи починається з титульної сторінки, на якій обов'язково вказується : Територіальне відділення Малої академії наук, Базовий навчальний заклад Секція Малої академії наук Тема роботи, Прізвище, ім'я та по батькові автора, Школа, клас, у якому він навчається, Прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника, його вчений ступінь і звання (якщо є), посада та місце роботи. Прізвище, ініціали наукового консультанта (якщо є), його вчений ступінь і звання.
 • 32. На другій сторінці розміщується зміст роботи, зазначається обсяг сторінок кожного зі структурних елементів плану. Із третьої сторінки починається виклад тексту роботи (з нумерацією). При цьому слід дотримуватися таких правил: текст роботи друкується тільки з одного боку сторінки (формат А4); текстовий редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал. Вирівнювання по ширині.
 • 33. Абзацні відступи: 3 – 5 інтервалів (або стандартний комп’ютерний). поля: верхнє - 20 мм; праве - 10 мм; ліве та нижнє - довільні, але не менше 20 мм; робота друкується через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці); вступ, розділи, висновки, список використаних літературних джерел, додатки друкуються з нової сторінки; розділи повинні мати назву; сторінки нумеруються; додатки мають власну нумерацію; слово”Додаток” розміщується в правому верхньому кутку сторінки; через 2 інтервали посередині з великої літери подається назва додатку.
 • 34. Заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу 3 інтервалами; заголовки структурних частин (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ЛІТЕРАТУРА, ВИСНОВКИ) друкуються великими літерами симетрично до тексту; заголовки підрозділів друкують малими (крім першої) літерами з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять!
 • 35. Нумерація: Арабськими цифрами у правому верхньому куті без знака №. Першою сторінкою є титульна, яка не нумерується. Якщо в роботі є таблиці, кожна з них повинна мати свою назву. Слово “Таблиця” друкується з великої літери справа. Якщо у розділі одна таблиця, вона не нумерується, якщо ж їх кілька, то пишеться “Таблиця 1.1”, “Таблиця 1.2”, де перша цифра вказує на номер розділу, а друга – таблиці. Назва таблиці друкується посередині рядка малими буквами (перша – велика).
 • 36. Оформлення цитат: Після лапок або без цитатних посилань у квадратних дужках [2, 25]. Перша цифра – порядковий номер джерела у списку літератури, друга – сторінки.
 • 38. Кожен автор готує виступ до 10 хвилин з теми проведеного дослідження: доводить його актуальність, аргументує новизну, ознайомлює з метою та завданнями, показує теоретичне й практичне значення роботи, аналізує зміст основної частини зазначає найсуттєвіші результати. Текст виступу обов'язково потрібно адаптувати до усного виголошення. Для цього необхідно насамперед врахувати особливості усного і писемного мовлення. Суттєво доповнять усний виступ і полегшать його сприйняття різні форми уточнення, про що авторам варто подбати заздалегідь. Захист наукової роботи
 • 39. Усний виступ - це не тільки завершальний етап наукової роботи в МАН. Він є відображенням умінь автора відстоювати власну точку зору, переконувати інших у правильності одержаних результатів. А для цього дуже потрібні найелементарніші знання й навички з риторики. Після усного виступу автор роботи дає відповіді на запитання членів комісії. Обстоюючи власну думку, він має пам'ятати про такт і наукову етику: без цього неможливий майбутній учений. Захист наукової роботи