SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Управління
           Аналіз роботи за
Перспективний план
           минулий період
Основні       Основні положення
           В напрямку підвищення
напрямки       якості навчального
           процесу
           Регламент фізкультурно-
           масових та оздоровчих
           заходів
           В напрямку зміцнення
           матеріально-технічної
           бази
•  Нормативні документи МО:

Управління    •  Медико-педагогічний контроль
         •  Наказ від 20.09.2009р. № 518/674. Про забезпечення медико-
           педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у
Самопідготовка    загальноосвітніх навчальних закладах.
Районні     •
методичні    •  Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної
об’єднання      культури
Районні     •  Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і
           науки України 20.07.2009 № 518/674.
семінари       Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за №
Обласні курси    773/16789.
перепідготовки  •  Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним
           вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Обласні
семінари     •  Закон України про загальну середню освіту
         •  Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади
           функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що
           сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності
           правового демократичного суспільства в Україні.

         •  Державні вимоги до навчальних програм з фізичного виховання в
           системі освіти
         •  Закон України про фізичну культуру і спорт
         •  Каталог нормативних документів з фізичного виховання
Аналіз за минулий рік
•  Загальний рівень школярів по ФВ складає 58,58%. (згідно з рейтинговою системою)
•  Хлопцями встановлено 49 рекордів
•  Дівчатами встановлено 7 рекордів
•  Повторено рекордів
   –  Хлопцями – 3
   –  Дівчатами - 3
•  Найкращих результатів досягли:
   – Козлякова Катя 8 клас
   – Вєрємєєва Ганна 8 клас
   – Ауютіна Ольга 8 клас
•  Серед хлопців :
   – Хрипко Антон 10 клас
   – Іванченко Валерій 6 клас
   – Міняйло Іван 4 клас
•  Клас – переможець у рейтинговому марафоні – 8 клас.
•  Школою прийнято участь у ____6_____ районних змаганнях.
•  Прийнято участь у __1__обласних змаганнях “Козацький гарт”
•  Найгірші показники у тестових вправах: підтягування, нахил та стрибок у висоту
•  Найкращі показники: віджимання та прес
Вивчення матеріалу фізичної підготовки
           розділити на 4 групи: початкову, просту,
           поглиблену, спеціальну.
Основні положення
          До початкової віднести початкові класи, до
           простої - учів 5-6 класів, до поглибленої
           7-8 та решту до спеціальної.
          Включити в вивчення слідуючі розділи
           шкільної програми: спортивні ігри
           (баскетбол, футбол для підготовчого
           періоду та волейбол), легка атлетика,
           гімнастика.
          Легка атлетика - жовтеньквітень. Волейбол -
           листопад-грудень, баскетбол: січень-
           лютий, гімнастика: березень. в розділі
           Волейбол - використовувати за основу гри
           "Піонербол", Мініволейбол.
          Оцінювання здійснювати за результаттами
           рейтингової системи оцінювання.
Початкова підготовка
                  6-10 р


                  Особливості віку.
Початок підліткового віку пов'язується з початком
формування найбільш високого рівня навчальної                  Завдання:
діяльності. Для підлітка поступово розкривається зміст  Всебічна загальнофізична підготовка.
навчальної діяльності як діяльності по самоосвіті,    Знайомство з основами техніки
спрямованої на задоволення пізнавальних потреб. Морфо-
                             розділів програмного матеріалу.
функціональні особливості В дослідженнях показано, що в
                             Формування активного відношення
молодшому шкільному віці, використовуючи відповідні
                             до фізкультури взагалі. Освоєння
віко- вим особливостям методи та засоби педагогічного
впливу, можна успішно розвивати всі основні рухо- ві
                             навичок колективізму. Контроль за
якості: швидкість, витривалість та координацію рухів   виконанням домашніх завдань.
Проста підготовка 11-13 років
Характеристика даного періоду                Завдання
•  Спеціальними дослідженнями визначені оптимальні     •  Всебічний розвиток фізичних даних з
  вікові періоди розвитку різних проявів прудкості. Так,
  від 7-8 до 11-12 років найкраще розвиваються рухові     акцентом на координації рухів і та
  реакції та частота рухів, а в 13-14 років ці показники    розвитку спритності. Знайомство з
  наближаються до величин, характерних для           основами техніки дій (наочний метод,
  дорослих. Цікаво, що цей віковий період
  найсприятливіший щодо темпів розвитку            фільм, показ прийомів, спостереження
  координаційних здібностей, тому саме у цьому віці      за діями дорослих). Освоєння
  треба вдосконалювати техніку циклічних швидкісних      основних знань по тактиці гри в
  вправ. У віці від 11-12 до 14-15 років у дівчат та до
  15-16 років у хлопців спостерігаються високі темпи      змаганнях. Вивчення основних правил
  приросту швидкості цілісних рухових дій (поодиноких     виду спорту. формувати особистість
  і циклічних). Початок періоду статевого дозрівнаня.     підлітка в умовах команди.
  Мускулартура злопчаків випереджає дівчачу,
  навантажувати м'язи задньої частини тулуба, бо
  тонус передніх домінує над задніми. Часто
  змінювати характер виконуваних вправ, швидше
  стомлюються від одноманітності. Легко переносять
  навантаження швидкісного та швидкісно-силового
  характеру. Важко даються силові вправи та на
  витривалість. Продовжується удосконалюватися
  координаційні здібності.
Поглиблена фізична підготовка 13-
        15 років
Характеристика даного періоду      Завдання
•  Удосконалюються швидкісні якості,   Закладання основ спеціальної
  поступово добавляти на        працездатності організму з ухилом на
  витривалість, швидкісно-силова    координацію й на швидкісні дані.
                     Приділяти належну увагу розвитку
  підготовка розпочинається з
                     динамічної сили в полегшених умовах.
  мінімальних навантажень Слід     Удосконалення техніки й тактики,
  визначатися зі спортивною       комбінацій у невеликих групах.
  спеціалізацією (природними         Засвоєння простих спеціальних
  даними) Приділяти велику увагу    знань як передумова гнучкого
  техніці виконання вправ        тактичного мислення й поводження під
                     час змагань, творчого підходу до
                     основних тактичних функцій.
                        Формування особистості шляхом
                     впливу на моральні й вольові якості.
                     Контроль за виконанням домашніх
                     завдань.
Спеціальна фізична підготовка 15-18

Характеристика періоду            Завдання
•   Приділяти увагу силовим видам      Розвиток рухових здібностей
   спорту з максимальною вагою, але не    вихованця. Головна увага
   більше ніж раз в неділю, не встигне    приділяється освоєнню
   відновитися. Добре працює статика.     спеціальних рухових здібностей.
   Вступає в силу правило "гри" (Тактиці   Удосконалення атакуючих і
   виконання вправ) Техніка закріпляється   захисних дій, відпрацьовування
   в двосторонніх (навчальних,        комбінацій у різних ситуаціях.
   підготовчих) іграх Удосконалювати     Одержання спеціальних тактичних
   спортивну спеціалізацію (природними    знань, пов’язаних з
   даними) В основному використовувати    індивідуальними діями у групі
   швидкісно-силову підготовку        (команді). Формування суспільно-
                        морального стану вихованця,
                        свідомого відношення до уроків і
                        самостійних занять фізичною
                        підготовкою.
Регламент проведення
 спортивно-масових та
фізкультурно-оздоровчих
   заходів у школі
Початкова підготовка (1-4-й кл)

 Види заходів і змагань:
  1. "День здоров'я і фізичної культури" (раз у семестр)
  2. "Козацькі забави "
  3. Змагання з міні-футболу       (перший семестр)
Заходи режиму дня:
 1. Урок з фізичної культури       (за розкладом)
 2. Фізкультхвилини під час навчального процесу
                      ( постійно)
  3. Фізкультпаузи в групах подовженого дня (ГПД)
  4. "Години фізичної культури" в ГПД  (щоденно)
  5. Заняття з учнями, віднесеними за станом здоров'я до
  спеціальної медичної групи       ( за розкладом)
Проста підготовка (5-6 класи)
 Види заходів і змагань:
 1. "День здоров'я і фізичної культури"         (один раз у семестр)
 2. - "Шкіряний м'яч"     5-6-й кл.    (перша половина першого семестру)
                                 (районні)
 3. Група видів спорту:
   - піонербол (хл., дів.)
  - баскетбол (хл., дів.)
  - Футбол
  - Ла
- 4. Змагання за тестами
- 5. Змагання в режимі позакласних заходів.
   Заходи в режимі дня:
 1. Урок фізичної культури 5-6-й кл.               (за розкладом)
 2. Фізкультхвилинки під 5-6-й кл.                (постійно)
    3. Години фізкультури в   ГПД      5-6-й кл.
   4. Фізкультпаузи в ГПД 5-6-й кл.
   5. Заняття з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної
  групи    5-6-й кл.                     (за розкладом)
Поглиблена підготовка (7-8 кл)
Види заходів і змагань:
 1. "День здоров'я і фізичної культури"  (один раз у семестр)

 2. Група видів спорту:
     - мініволейбол (хл., дів.)
  - баскетбол (хл., дів.)
  - Футбол
  - Ла
- 3. Змагання за тестами
- 4. Змагання в режимі позакласних заходів.
   Заходи в режимі дня:
 1. Урок фізичної культури 7-8-й кл.     (за розкладом)
 2. Фізкультхвилинки під 7-8-й кл.      (постійно)
 3. Заняття з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної
 медичної групи    7-8 кл.         (за розкладом)
Спеціальна підготовка (9-11 кл)
Види змагань та заходів:
 1. Урок фізичної культури 9-11-й кл.      (за розкладом)
 2. Група обов'язкових видів:
 - змагання за тестами 9-11-й кл.
 - футбол               (перша половина І семестру)
 - легкоатлетичне чотириборство семестру (біг 100 м, стрибки з місця,
  метання гранати, естафета 4 х100 м)
 3. Група видів спорту:
  - волейбол (хл., дів.).            (перший семестр0
  - баскетбол (хл., дів.)           (2-й семестр )
  футбол               (підготовчий, заключний період)
  - ЛА                     (Заключний період)
4. Міжшкільні змагання з традиційних для даного періоду видів спорту
                         ( за календарем)
Зміцнення матеріально-технічної
       бази
• Заміна зношених снарядів
• Поточний ремонт спортивного обладнання

More Related Content

What's hot

планування роботи з фізичного виховання школярів
планування роботи з фізичного виховання школярівпланування роботи з фізичного виховання школярів
планування роботи з фізичного виховання школярів
Andrey Goroshko
 
Аналіз роботи ШМО вчителів математики, фізики та інформатики
Аналіз роботи ШМО вчителів математики, фізики та інформатикиАналіз роботи ШМО вчителів математики, фізики та інформатики
Аналіз роботи ШМО вчителів математики, фізики та інформатики
ЗШ №10 м.Світловодська
 
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
Angela Olkhoskay
 
моя дизартрія копия
моя дизартрія  копиямоя дизартрія  копия
моя дизартрія копия
nelarina
 
03 складові іміджу педагога
03 складові іміджу педагога03 складові іміджу педагога
03 складові іміджу педагога
Andrey1977
 

What's hot (20)

планування роботи з фізичного виховання школярів
планування роботи з фізичного виховання школярівпланування роботи з фізичного виховання школярів
планування роботи з фізичного виховання школярів
 
ейдетика
ейдетикаейдетика
ейдетика
 
формування емоційно вольової сфери молодшого школяра
формування емоційно вольової сфери молодшого школяраформування емоційно вольової сфери молодшого школяра
формування емоційно вольової сфери молодшого школяра
 
Аналіз роботи ШМО вчителів математики, фізики та інформатики
Аналіз роботи ШМО вчителів математики, фізики та інформатикиАналіз роботи ШМО вчителів математики, фізики та інформатики
Аналіз роботи ШМО вчителів математики, фізики та інформатики
 
протокол метод поч кл
протокол метод поч клпротокол метод поч кл
протокол метод поч кл
 
МКФ ДП.pptx
МКФ ДП.pptxМКФ ДП.pptx
МКФ ДП.pptx
 
Використання інтерактивних технологій на уроках математики
Використання інтерактивних технологій на уроках математикиВикористання інтерактивних технологій на уроках математики
Використання інтерактивних технологій на уроках математики
 
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженняхтема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
тема 4.1. методи збору даних у маркетингових досл¦дженнях
 
Урок 23 для 3 класу - Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цита...
Урок 23 для 3 класу - Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цита...Урок 23 для 3 класу - Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цита...
Урок 23 для 3 класу - Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цита...
 
Кодування алгоритмів. Поняття складності алгоритмів
Кодування алгоритмів. Поняття складності алгоритмівКодування алгоритмів. Поняття складності алгоритмів
Кодування алгоритмів. Поняття складності алгоритмів
 
моя дизартрія копия
моя дизартрія  копиямоя дизартрія  копия
моя дизартрія копия
 
презентація досвіду роботи. сорока о.с.
презентація досвіду роботи. сорока о.с.презентація досвіду роботи. сорока о.с.
презентація досвіду роботи. сорока о.с.
 
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мовиКомпетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української мови
 
анализ уроку
анализ урокуанализ уроку
анализ уроку
 
Логопедичне обстеження (логопедичний альбом українською)
Логопедичне обстеження (логопедичний альбом українською)Логопедичне обстеження (логопедичний альбом українською)
Логопедичне обстеження (логопедичний альбом українською)
 
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
 
Презентація досвіду роботи вчителя трудового навчання
Презентація досвіду роботи вчителя трудового навчанняПрезентація досвіду роботи вчителя трудового навчання
Презентація досвіду роботи вчителя трудового навчання
 
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
 
Портфоліо практичного психолога Миронової О.В.
Портфоліо практичного психолога Миронової О.В.Портфоліо практичного психолога Миронової О.В.
Портфоліо практичного психолога Миронової О.В.
 
03 складові іміджу педагога
03 складові іміджу педагога03 складові іміджу педагога
03 складові іміджу педагога
 

Similar to Річний план роботи школи з фізичного виховання

характеристсика періодів
характеристсика періодівхарактеристсика періодів
характеристсика періодів
Nikolay Zalub
 
сучасний урок
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
nik_2011
 
сучасний урок
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
nik_2011
 
фызичне виховання
фызичне вихованняфызичне виховання
фызичне виховання
Lena241093
 
інноваційні технології у фізичному вихованні
інноваційні технології у фізичному вихованніінноваційні технології у фізичному вихованні
інноваційні технології у фізичному вихованні
Alex Mazur
 
система роботи
система роботисистема роботи
система роботи
nfnmzyf1
 

Similar to Річний план роботи школи з фізичного виховання (20)

Річний план
Річний планРічний план
Річний план
 
характеристсика періодів
характеристсика періодівхарактеристсика періодів
характеристсика періодів
 
сучасний урок
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
 
сучасний урок
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
 
сучасний урок
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
 
сучасний урок
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
 
сучасний урок
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
 
сучасний урок
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
 
засоби фв мол.шк. тмфв
засоби фв мол.шк. тмфвзасоби фв мол.шк. тмфв
засоби фв мол.шк. тмфв
 
фызичне виховання
фызичне вихованняфызичне виховання
фызичне виховання
 
Практичний посібник.doc
Практичний посібник.docПрактичний посібник.doc
Практичний посібник.doc
 
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
навч.прогр.ф.к. у знз 10 11кл.
 
Кравчук В.І.
Кравчук В.І.Кравчук В.І.
Кравчук В.І.
 
інноваційні технології у фізичному вихованні
інноваційні технології у фізичному вихованніінноваційні технології у фізичному вихованні
інноваційні технології у фізичному вихованні
 
моє портфоліо вчителя фізичної культури
моє портфоліо вчителя фізичної культуримоє портфоліо вчителя фізичної культури
моє портфоліо вчителя фізичної культури
 
190
190190
190
 
Презентація творчого звіту викладача фізкультури Маслей Т.О.
Презентація творчого звіту викладача фізкультури Маслей Т.О.Презентація творчого звіту викладача фізкультури Маслей Т.О.
Презентація творчого звіту викладача фізкультури Маслей Т.О.
 
Нова програма фізична культура (держ. станд)
Нова програма фізична культура (держ. станд)Нова програма фізична культура (держ. станд)
Нова програма фізична культура (держ. станд)
 
система роботи
система роботисистема роботи
система роботи
 
"Сучасний урок фізичної культури". Доповідь на педраді. 5.01.2017
"Сучасний урок фізичної культури". Доповідь на педраді. 5.01.2017"Сучасний урок фізичної культури". Доповідь на педраді. 5.01.2017
"Сучасний урок фізичної культури". Доповідь на педраді. 5.01.2017
 

Recently uploaded

Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
ssuser7541ef1
 

Recently uploaded (17)

Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfПрезентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 

Річний план роботи школи з фізичного виховання

 • 1. Управління Аналіз роботи за Перспективний план минулий період Основні Основні положення В напрямку підвищення напрямки якості навчального процесу Регламент фізкультурно- масових та оздоровчих заходів В напрямку зміцнення матеріально-технічної бази
 • 2. Нормативні документи МО: Управління • Медико-педагогічний контроль • Наказ від 20.09.2009р. № 518/674. Про забезпечення медико- педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у Самопідготовка загальноосвітніх навчальних закладах. Районні • методичні • Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної об’єднання культури Районні • Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України 20.07.2009 № 518/674. семінари Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 р. за № Обласні курси 773/16789. перепідготовки • Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Обласні семінари • Закон України про загальну середню освіту • Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні. • Державні вимоги до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти • Закон України про фізичну культуру і спорт • Каталог нормативних документів з фізичного виховання
 • 3. Аналіз за минулий рік • Загальний рівень школярів по ФВ складає 58,58%. (згідно з рейтинговою системою) • Хлопцями встановлено 49 рекордів • Дівчатами встановлено 7 рекордів • Повторено рекордів – Хлопцями – 3 – Дівчатами - 3 • Найкращих результатів досягли: – Козлякова Катя 8 клас – Вєрємєєва Ганна 8 клас – Ауютіна Ольга 8 клас • Серед хлопців : – Хрипко Антон 10 клас – Іванченко Валерій 6 клас – Міняйло Іван 4 клас • Клас – переможець у рейтинговому марафоні – 8 клас. • Школою прийнято участь у ____6_____ районних змаганнях. • Прийнято участь у __1__обласних змаганнях “Козацький гарт” • Найгірші показники у тестових вправах: підтягування, нахил та стрибок у висоту • Найкращі показники: віджимання та прес
 • 4. Вивчення матеріалу фізичної підготовки розділити на 4 групи: початкову, просту, поглиблену, спеціальну. Основні положення До початкової віднести початкові класи, до простої - учів 5-6 класів, до поглибленої 7-8 та решту до спеціальної. Включити в вивчення слідуючі розділи шкільної програми: спортивні ігри (баскетбол, футбол для підготовчого періоду та волейбол), легка атлетика, гімнастика. Легка атлетика - жовтеньквітень. Волейбол - листопад-грудень, баскетбол: січень- лютий, гімнастика: березень. в розділі Волейбол - використовувати за основу гри "Піонербол", Мініволейбол. Оцінювання здійснювати за результаттами рейтингової системи оцінювання.
 • 5. Початкова підготовка 6-10 р Особливості віку. Початок підліткового віку пов'язується з початком формування найбільш високого рівня навчальної Завдання: діяльності. Для підлітка поступово розкривається зміст Всебічна загальнофізична підготовка. навчальної діяльності як діяльності по самоосвіті, Знайомство з основами техніки спрямованої на задоволення пізнавальних потреб. Морфо- розділів програмного матеріалу. функціональні особливості В дослідженнях показано, що в Формування активного відношення молодшому шкільному віці, використовуючи відповідні до фізкультури взагалі. Освоєння віко- вим особливостям методи та засоби педагогічного впливу, можна успішно розвивати всі основні рухо- ві навичок колективізму. Контроль за якості: швидкість, витривалість та координацію рухів виконанням домашніх завдань.
 • 6. Проста підготовка 11-13 років Характеристика даного періоду Завдання • Спеціальними дослідженнями визначені оптимальні • Всебічний розвиток фізичних даних з вікові періоди розвитку різних проявів прудкості. Так, від 7-8 до 11-12 років найкраще розвиваються рухові акцентом на координації рухів і та реакції та частота рухів, а в 13-14 років ці показники розвитку спритності. Знайомство з наближаються до величин, характерних для основами техніки дій (наочний метод, дорослих. Цікаво, що цей віковий період найсприятливіший щодо темпів розвитку фільм, показ прийомів, спостереження координаційних здібностей, тому саме у цьому віці за діями дорослих). Освоєння треба вдосконалювати техніку циклічних швидкісних основних знань по тактиці гри в вправ. У віці від 11-12 до 14-15 років у дівчат та до 15-16 років у хлопців спостерігаються високі темпи змаганнях. Вивчення основних правил приросту швидкості цілісних рухових дій (поодиноких виду спорту. формувати особистість і циклічних). Початок періоду статевого дозрівнаня. підлітка в умовах команди. Мускулартура злопчаків випереджає дівчачу, навантажувати м'язи задньої частини тулуба, бо тонус передніх домінує над задніми. Часто змінювати характер виконуваних вправ, швидше стомлюються від одноманітності. Легко переносять навантаження швидкісного та швидкісно-силового характеру. Важко даються силові вправи та на витривалість. Продовжується удосконалюватися координаційні здібності.
 • 7. Поглиблена фізична підготовка 13- 15 років Характеристика даного періоду Завдання • Удосконалюються швидкісні якості,  Закладання основ спеціальної поступово добавляти на працездатності організму з ухилом на витривалість, швидкісно-силова координацію й на швидкісні дані.  Приділяти належну увагу розвитку підготовка розпочинається з динамічної сили в полегшених умовах. мінімальних навантажень Слід  Удосконалення техніки й тактики, визначатися зі спортивною комбінацій у невеликих групах. спеціалізацією (природними  Засвоєння простих спеціальних даними) Приділяти велику увагу знань як передумова гнучкого техніці виконання вправ тактичного мислення й поводження під час змагань, творчого підходу до основних тактичних функцій.  Формування особистості шляхом впливу на моральні й вольові якості.  Контроль за виконанням домашніх завдань.
 • 8. Спеціальна фізична підготовка 15-18 Характеристика періоду Завдання • Приділяти увагу силовим видам  Розвиток рухових здібностей спорту з максимальною вагою, але не вихованця. Головна увага більше ніж раз в неділю, не встигне приділяється освоєнню відновитися. Добре працює статика. спеціальних рухових здібностей. Вступає в силу правило "гри" (Тактиці Удосконалення атакуючих і виконання вправ) Техніка закріпляється захисних дій, відпрацьовування в двосторонніх (навчальних, комбінацій у різних ситуаціях. підготовчих) іграх Удосконалювати Одержання спеціальних тактичних спортивну спеціалізацію (природними знань, пов’язаних з даними) В основному використовувати індивідуальними діями у групі швидкісно-силову підготовку (команді). Формування суспільно- морального стану вихованця, свідомого відношення до уроків і самостійних занять фізичною підготовкою.
 • 9. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у школі
 • 10. Початкова підготовка (1-4-й кл) Види заходів і змагань: 1. "День здоров'я і фізичної культури" (раз у семестр) 2. "Козацькі забави " 3. Змагання з міні-футболу (перший семестр) Заходи режиму дня: 1. Урок з фізичної культури (за розкладом) 2. Фізкультхвилини під час навчального процесу ( постійно) 3. Фізкультпаузи в групах подовженого дня (ГПД) 4. "Години фізичної культури" в ГПД (щоденно) 5. Заняття з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи ( за розкладом)
 • 11. Проста підготовка (5-6 класи) Види заходів і змагань: 1. "День здоров'я і фізичної культури" (один раз у семестр) 2. - "Шкіряний м'яч" 5-6-й кл. (перша половина першого семестру) (районні) 3. Група видів спорту: - піонербол (хл., дів.) - баскетбол (хл., дів.) - Футбол - Ла - 4. Змагання за тестами - 5. Змагання в режимі позакласних заходів. Заходи в режимі дня: 1. Урок фізичної культури 5-6-й кл. (за розкладом) 2. Фізкультхвилинки під 5-6-й кл. (постійно) 3. Години фізкультури в ГПД 5-6-й кл.  4. Фізкультпаузи в ГПД 5-6-й кл.  5. Заняття з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи 5-6-й кл. (за розкладом)
 • 12. Поглиблена підготовка (7-8 кл) Види заходів і змагань: 1. "День здоров'я і фізичної культури" (один раз у семестр) 2. Група видів спорту: - мініволейбол (хл., дів.) - баскетбол (хл., дів.) - Футбол - Ла - 3. Змагання за тестами - 4. Змагання в режимі позакласних заходів. Заходи в режимі дня: 1. Урок фізичної культури 7-8-й кл. (за розкладом) 2. Фізкультхвилинки під 7-8-й кл. (постійно) 3. Заняття з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи 7-8 кл. (за розкладом)
 • 13. Спеціальна підготовка (9-11 кл) Види змагань та заходів: 1. Урок фізичної культури 9-11-й кл. (за розкладом) 2. Група обов'язкових видів: - змагання за тестами 9-11-й кл. - футбол (перша половина І семестру) - легкоатлетичне чотириборство семестру (біг 100 м, стрибки з місця, метання гранати, естафета 4 х100 м) 3. Група видів спорту: - волейбол (хл., дів.). (перший семестр0 - баскетбол (хл., дів.) (2-й семестр ) футбол (підготовчий, заключний період) - ЛА (Заключний період) 4. Міжшкільні змагання з традиційних для даного періоду видів спорту ( за календарем)
 • 14. Зміцнення матеріально-технічної бази • Заміна зношених снарядів • Поточний ремонт спортивного обладнання