SlideShare a Scribd company logo
ผลสำำรวจควำมเข้ำใจเร่ ืองสิทธิเสรีภำพ
   ในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต
        กานต์ ยืนยง
     Siam Intelligence Unit
     Access : 28 April 2009
Contents
  Background
●


  Poll result
●


  Analysis & Conclusion
●
Background
Poll results
Overview

  เริ่มสำำรวจ ~ กลำงเดือนมกรำคม ถึงปลำยเดือน
●  เมษำยน 2552

  จำำนวนผ้้ตอบแบบสอบถำม 974 คน
●
  เว็บไซต์ทร่วมทำำกิจกรรม : ประชำไท, SIU, บล็อก
       ี่
●  ต่ำงๆ, เมลลิ่งลิสต์, ทวิตเตอร์
Demographic
กำรเข้ำถึง
ควำมจำำเป็ นกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต
กำรใช้อินเทอร์เน็ตในงำนด้ำนกำรเมือง
ควำมเข้ำใจ / ควำมสำำคัญ เร่ องสิทธิเสรีภำพ
              ื
สถำนกำรณ์สิทธิเสรีภำพในรัฐไทยปั จจุบัน
กำรใส่ใจในสิทธิส่วนบุคคลออนไลน์
ควำมเห็นสิทธิเสรีภำพในอินเทอร์เน็ตไทยปั จจุบัน (1)
ผลกระทบทังด้ำนบวกและลบของพรบ.คอมพิวเตอร์
     ้
ควำมพอใจต่อกฎหมำยและกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่
ควำมเห็นต่อกำรปิ ดกันเว็บไซต์
          ้
Analysis & Conclusion
ปั ญหำที่เกิดข้ ึน
  มีทมำจำกกำรรัฐประหำร เป้ ำหมำยเพ่ ือควบคุมกำรหมินฯ และควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์
    ี่                      ่
●
  จำกแบบสอบถำม ผลกำรสำำรวจระบุว่ำ พรบ.คอมพิวเตอร์มผลกระทบด้ำนลบมำกกว่ำด้ำน
                          ี
●  บวก, ไม่พอใจตัวกฎหมำย และกำรปฏิบัตของเจ้ำหน้ำที่
                   ิ

  กระทรวงไอซีทจะเป็ น ผ้้ Hack & Crack เสียเอง!
        ี
●
  กำรแยกปั ญหำด้ำน content ออกจำกตัวกฎหมำย
●
  ผลักดันกฎหมำย พระรำชบัญญัตคมครองข้อม้ลส่วนบุคคล ข้ นมำถ่วงดุล
               ิ ุ้           ึ
●
  ภำระในกำรสำำเนำข้อม้ลจรำจร ตกเป็ นของฝั ่ งเอกชน
●
  ควำมเป็ นไปได้ในเชิงปฏิบัตของกำรปิ ดกันเว็บไซต์
               ิ      ้
●
กำรขำดกำรเช่ อมโยงกับประชำชน
             ื
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรี โดยนายสิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ ือสาร (ไอซี
●  ที) ได้นำาเสนอร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... ต่อที่ประชุมสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
  ซ่ึงในที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางซ่ึงสมาชิกสนชส่วนใหญ่จะ เห็นด้วย แต่แสดงความกังวลเร่ ืองความรัดกุมของถ้อยคำา ด้านนาย
  สมเกียรติ อ่อนวิมลสงสัยวัตถุประสงค์เบืองหลัง เพราะมีการควบคุมการแสดงความคิดเห็นและจำากัดสิทธิของประชาชน ในขณะทีนายสมชาย
                     ้                                    ่
  แสวงการ ได้แสดงความกังวลในเร่ ืองความพร้อมของเจ้าหน้ าที่

  รมว.ไอซีทีได้อธิบายถึงสาเหตุที่เร่งการพิจารณาพรบ.ฉบับนี เน่ ืองจาก พบว่ามีขอร้องเรียนจากสาธารณวันหน่ึงๆเป็ นร้อยๆครัง เร่ ืองเว็บไซต์
                              ้         ้                    ้
●  ลามกอนาจาร ศิลปะและวัฒนธรรม ทำาให้มีความร้อนใจว่า ในด้านสังคมจะต้องมีมาตรการไปช่วยทำาให้ดขน ประกอบกับทางด้านธุรกิจมีการ
                                               ี ึ้
  ร้องเรียนมากขึนเร่ ือยๆ ว่า การล้วงข้อมูลความลับในคอมพิวเตอร์ต่างๆ เกิดมากขึนเร่ ือย ๆ แต่ไม่มีกฎหมายไปควบคุม หรือเอาผิดได้เลย และ
         ้                               ้
  มีขอความลงในเว็บไซต์ทหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทีรนแรงมากๆ
    ้         ี่          ุ่

          ผ้ใดนำำเข้ำส่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชำชนทัวไปอำจเข้ำถึงได้ซ่ึงข้อม้ล คอมพิวเตอร์ที่ปรำกฏเป็ นภำพของผ้อ่ืนและภำพนัน เป็ นภำพที่เกิด
           ้     ้             ่                             ้      ้
  มาตรา ๑๕
●  จำกกำรสร้ำงข้ น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรอ่ ืนใด ทังนี้ โดยประกำรทีน่ำจะทำำให้ผอ่ืนนันเสียช่ ือเสียง ถ้กด้หมิ่น ถ้ก
         ึ                                     ้        ่      ้   ้
  เกลียดชัง หรือได้รับควำมอับอำย ต้องระวำงโทษ....

  นายคำานูน สิทธิสมาน เห็นว่ำ หำกมีกำรบัญญัติควำมผิดเช่นมำตรำ ๑๕ นัน หนังสือพิมพ์ผจดกำร ในส่วนผ้จัดกวน ซ่ ึงมักตัดต่อภำพล้อเลียนนักกำรเมืองก็
                                   ้       ้ั      ้
●  จะผิดไปด้วย ทังๆ อำจกล่ำวได้ว่ำกำรล้อเลียนในลักษณะนัน เป็ นวิวัฒนำกำรใหม่ของกำรล้อกำรเมืองแบบใหม่ แม้กำรกระทำำดังกล่ำวจะไม่ใช่ภำพโป๊ ดำรำ
         ้                   ้
  ก็ตำม
ปั ญหำจำกกรณีพรบ.คอมพิวเตอร์
  สุวิชา ท่าค้อ : มีควำมผิดตำมรัฐธรรมน้ญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 8, 9
●  ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 33(1), 83,91 และ 112 และพระรำชบัญญัติกำรกระทำำควำม
  ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มำตรำ 14(2) และ 16(1) เน่ ืองจำกเป็ นควำมผิดหลำยบท
  ให้ลงโทษตำมมำตรำที่มีโทษส้งสุด และควำมที่จำำเลยกระทำำควำมผิด 2 กระทง ให้ตัดสินให้
  ลงโทษ กระทงละ 10 ปี รวม 20 ปี แต่จำำเลยให้กำรรับสำรภำพ จึงลดโทษให้กระทงละ 5 ปี
  คงเหลือโทษจำำคุก 10 ปี ไม่รอลงอำญำ และให้ริบของกลำง
ปั ญหำจำกกรณีพรบ.คอมพิวเตอร์
         อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ให้สัมภำษณ์กับ
       ●         หนังสือพิมพ์ Financial Times : เหตุกำรณ์
         ล่ำสุดก็คือกรณีเว็บไซต์ประชำไท ซ่ ึงมีกำร
         จัดกำรผิดพลำดอย่ำงชัดเจน และมันก็เป็ น
         เร่ ืองขัดแย้งกับนโยบำยของผม มีกำรกระ
         ทำำบำงอย่ำงที่ไม่ควรจะเป็ นเกิดข้ ึนในคดีนี้
ปั ญหำจำกกรณีพรบ.คอมพิวเตอร์
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจรำยงำนว่ำ แหล่งข่ำวจำกกระทรวงไอซีที ให้สัมภำษณ์ถึงกำรจัดกำรกับ
●เว็บไซต์ที่เข้ำข่ำยมีควำมผิดร้ำยแรงว่ำ กำรแก้ไขปั ญหำในเชิงกฎหมำยสำมำรถดำำเนินกำรได้เฉพำะ
กรณีในประเทศ แต่กรณีต่ำงประเทศ กระทรวงไอซีทีกำำลังเตรียมกำรโครงการแฮค แอนด์ แครก
คือถ้ำพบเว็บไซต์ที่มีควำมผิดร้ำยแรง โดยเฉพำะกำรหมิ่นเบ้ องส้ง ซ่ งเป็ นเร่ ืองที่กระทบกระเทือน
                            ื    ึ
จิตใจคนไทยทังประเทศ อำจใช้วิธกำรแฮคและลบข้อม้ลในเว็บไซต์แห่งนัน เพรำะหำกรอกระบวน
      ้        ี                ้
กำรทำงกฎหมำย อำจไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ “กำรกระทำำลักษณะนีอำจเข้ำข่ำยผิดกฎหมำยอย่บ้ำง แต่
                           ้           ้
บำงครังก็ต้องยอมแลก ถ้ำเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จริงๆ” แหล่งข่ำวระบุ
   ้
  มำตรำ ๙ ผ้้ใดทำำให้เสียหำย ทำำลำย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่ำทังหมดหรือบำงส่วน
                                       ้
●ซ่ ึงข้อม้ลคอมพิวเตอร์ของผ้้อ่ืน โดยมิชอบ ต้องระวำงโทษจำำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหน่ ง
                                              ึ
แสนบำทหรือทังจำำทังปรับ
      ้   ้
คดีที่ยังอย่้ในกระบวนกำรทำงกฎหมำย
  ในฐำนะผ้้กระทำำควำมผิด
●
    ฟิน
  ●    ครอบครัวมาเฟีย
  ●    ผู้ต้องสงสัยว่าเป็น “บัฟฟาโล่บอย”
  ●    พระยาพิชัย
  ●    ท่อนจัน
  ●  ในฐำนะผ้้ให้บริกำร
●
    ประชาไท
  ●


    212 cafe
  ●
มำตรำ 163 กำรมีส่วนร่วมโดยตรงของประชำชน
ตัวอย่ำงข้อเสนอกำรแก้ไขกฎหมำย
  เน้นกำรกระทำำควำมผิดต่อข้อม้ลในคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์
●  มำกกว่ำกำรใช้คอมพิวเตอร์ไปกระทำำควำมผิด (misuse) – มีกฎหมำยอ่ ืน
  รองรับอย่้แล้ว

  กำรแยกปั ญหำด้ำน content ออกจำกตัวกฎหมำย
●
  ผลักดันกฎหมำย พระรำชบัญญัตคุ้มครองข้อม้ลส่วนบุคคล ข้ นมำถ่วงดุล
               ิ             ึ
●
  ภำระในกำรสำำเนำข้อม้ลจรำจร ตกเป็ นของฝั ่ งเอกชน
●
  ควำมเป็ นไปได้ในเชิงปฏิบัตของกำรปิ ดกันเว็บไซต์
               ิ      ้
●
ตัวอย่ำงกำรผลักดันกฎหมำยจำกภำคประชำชน

  กฎหมำยหลักประกันสุขภำพ (รัฐบำลผลักดันเป็ น นโยบำย
●  30 บำทรักษำทุกโรค)

  พรบ. กำรจัดทำำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศ (คณะทำำงำน
●  เสนอกฎหมำยกำรจัดทำำสนธิสญญำระหว่ำงประเทศ)
              ั

  พรบ. องค์กรอิสระผ้บริโภค (ผลักดันโดยม้ลนิธิเพ่ ือผ้บริโภค -
           ้                ้
●  กำำลังเข้ำสภำ)
ขันตอนกำรดำำเนินกำรเสนอแก้กฎหมำย
 ้
END

More Related Content

What's hot

Ps cs6 ch05-text
Ps cs6 ch05-textPs cs6 ch05-text
Ps cs6 ch05-text
Chompooh Cyp
 
Thailand Internet User 2002
Thailand Internet User 2002Thailand Internet User 2002
Thailand Internet User 2002
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
Progenitor of the family business.
Progenitor of the family business.Progenitor of the family business.
Progenitor of the family business.
DrDanai Thienphut
 
วิชาธรรมกาย ฉบับครึ่งหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีเวลาน้อย
วิชาธรรมกาย ฉบับครึ่งหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีเวลาน้อยวิชาธรรมกาย ฉบับครึ่งหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีเวลาน้อย
วิชาธรรมกาย ฉบับครึ่งหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีเวลาน้อย
Touch Thanaboramat
 
ธาตุธรรม 3 ฝ่าย โดยหลวงปู่ชั้ว โอภาโส
ธาตุธรรม 3 ฝ่าย โดยหลวงปู่ชั้ว โอภาโสธาตุธรรม 3 ฝ่าย โดยหลวงปู่ชั้ว โอภาโส
ธาตุธรรม 3 ฝ่าย โดยหลวงปู่ชั้ว โอภาโส
Touch Thanaboramat
 
Global warming
Global warmingGlobal warming
Global warming
Boonlert Aroonpiboon
 
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๖
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๖พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๖
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๖Rose Banioki
 
บทท่องสอบวิทยากร เพื่อออกไปสอนธรรมภาคปฏิบัติ
บทท่องสอบวิทยากร เพื่อออกไปสอนธรรมภาคปฏิบัติบทท่องสอบวิทยากร เพื่อออกไปสอนธรรมภาคปฏิบัติ
บทท่องสอบวิทยากร เพื่อออกไปสอนธรรมภาคปฏิบัติ
Touch Thanaboramat
 
Cashew Resize
Cashew ResizeCashew Resize
Cashew Resize
Suleeporn Yuprasit
 
บาลี 59 80
บาลี 59 80บาลี 59 80
บาลี 59 80Rose Banioki
 
บัญญัติรัก
บัญญัติรักบัญญัติรัก
บัญญัติรัก
Pradya Wongworakun
 
สมุนไพรในชีวิตประจำวัน รวม
สมุนไพรในชีวิตประจำวัน รวมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน รวม
สมุนไพรในชีวิตประจำวัน รวมguestefb2bbf
 
Google Search Engine Optimization Starter Guide Th
Google Search Engine Optimization Starter Guide ThGoogle Search Engine Optimization Starter Guide Th
Google Search Engine Optimization Starter Guide Th
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu
 
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๓
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๓พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๓
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๓Rose Banioki
 
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41PMAT
 
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๘
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๘พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๘
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๘Rose Banioki
 
KKU SCL Research 2008
KKU SCL Research 2008KKU SCL Research 2008
KKU SCL Research 2008
Denpong Soodphakdee
 
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๒
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๒พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๒
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๒Rose Banioki
 
โบราณวัตถุและโบราณสถาน
โบราณวัตถุและโบราณสถานโบราณวัตถุและโบราณสถาน
โบราณวัตถุและโบราณสถานguest7e2840
 

What's hot (20)

Ps cs6 ch05-text
Ps cs6 ch05-textPs cs6 ch05-text
Ps cs6 ch05-text
 
Thailand Internet User 2002
Thailand Internet User 2002Thailand Internet User 2002
Thailand Internet User 2002
 
Progenitor of the family business.
Progenitor of the family business.Progenitor of the family business.
Progenitor of the family business.
 
วิชาธรรมกาย ฉบับครึ่งหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีเวลาน้อย
วิชาธรรมกาย ฉบับครึ่งหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีเวลาน้อยวิชาธรรมกาย ฉบับครึ่งหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีเวลาน้อย
วิชาธรรมกาย ฉบับครึ่งหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีเวลาน้อย
 
ธาตุธรรม 3 ฝ่าย โดยหลวงปู่ชั้ว โอภาโส
ธาตุธรรม 3 ฝ่าย โดยหลวงปู่ชั้ว โอภาโสธาตุธรรม 3 ฝ่าย โดยหลวงปู่ชั้ว โอภาโส
ธาตุธรรม 3 ฝ่าย โดยหลวงปู่ชั้ว โอภาโส
 
Global warming
Global warmingGlobal warming
Global warming
 
Digital Lib4camp
Digital Lib4campDigital Lib4camp
Digital Lib4camp
 
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๖
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๖พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๖
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๖
 
บทท่องสอบวิทยากร เพื่อออกไปสอนธรรมภาคปฏิบัติ
บทท่องสอบวิทยากร เพื่อออกไปสอนธรรมภาคปฏิบัติบทท่องสอบวิทยากร เพื่อออกไปสอนธรรมภาคปฏิบัติ
บทท่องสอบวิทยากร เพื่อออกไปสอนธรรมภาคปฏิบัติ
 
Cashew Resize
Cashew ResizeCashew Resize
Cashew Resize
 
บาลี 59 80
บาลี 59 80บาลี 59 80
บาลี 59 80
 
บัญญัติรัก
บัญญัติรักบัญญัติรัก
บัญญัติรัก
 
สมุนไพรในชีวิตประจำวัน รวม
สมุนไพรในชีวิตประจำวัน รวมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน รวม
สมุนไพรในชีวิตประจำวัน รวม
 
Google Search Engine Optimization Starter Guide Th
Google Search Engine Optimization Starter Guide ThGoogle Search Engine Optimization Starter Guide Th
Google Search Engine Optimization Starter Guide Th
 
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๓
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๓พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๓
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๓
 
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41
ตารางเปรียบเทียบ พรบ.41
 
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๘
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๘พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๘
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๘
 
KKU SCL Research 2008
KKU SCL Research 2008KKU SCL Research 2008
KKU SCL Research 2008
 
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๒
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๒พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๒
พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่๒๒
 
โบราณวัตถุและโบราณสถาน
โบราณวัตถุและโบราณสถานโบราณวัตถุและโบราณสถาน
โบราณวัตถุและโบราณสถาน
 

More from Isriya Paireepairit

ทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ปี 2559
ทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ปี 2559ทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ปี 2559
ทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ปี 2559
Isriya Paireepairit
 
20160208 เอกสารรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ
20160208 เอกสารรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ20160208 เอกสารรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ
20160208 เอกสารรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ
Isriya Paireepairit
 
Wearable Computing: Fad or For Real?
Wearable Computing: Fad or For Real?Wearable Computing: Fad or For Real?
Wearable Computing: Fad or For Real?
Isriya Paireepairit
 
ความเห็น กสทช. ต่อ ร่าง พ.ร.บ.ดิจิทัล
ความเห็น กสทช. ต่อ ร่าง พ.ร.บ.ดิจิทัลความเห็น กสทช. ต่อ ร่าง พ.ร.บ.ดิจิทัล
ความเห็น กสทช. ต่อ ร่าง พ.ร.บ.ดิจิทัล
Isriya Paireepairit
 
แนวคิดและสาระสำคัญของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกิจดิจิทัล
แนวคิดและสาระสำคัญของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกิจดิจิทัลแนวคิดและสาระสำคัญของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกิจดิจิทัล
แนวคิดและสาระสำคัญของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกิจดิจิทัล
Isriya Paireepairit
 
จะสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องคิดแบบดิจิทัล
จะสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องคิดแบบดิจิทัลจะสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องคิดแบบดิจิทัล
จะสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องคิดแบบดิจิทัล
Isriya Paireepairit
 
อนาคตของการจัดสรรและใช้ทรัพยากรคลื่น
อนาคตของการจัดสรรและใช้ทรัพยากรคลื่นอนาคตของการจัดสรรและใช้ทรัพยากรคลื่น
อนาคตของการจัดสรรและใช้ทรัพยากรคลื่น
Isriya Paireepairit
 
กฎหมาย กสทช. ของอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาไทย
กฎหมาย กสทช. ของอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาไทยกฎหมาย กสทช. ของอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาไทย
กฎหมาย กสทช. ของอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาไทย
Isriya Paireepairit
 
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Isriya Paireepairit
 
ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz: เยียวยาผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ?
ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz: เยียวยาผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ?ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz: เยียวยาผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ?
ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz: เยียวยาผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ?
Isriya Paireepairit
 
ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHz
ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHzทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHz
ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHz
Isriya Paireepairit
 
โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิโครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
Isriya Paireepairit
 
ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน TDRI
ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน TDRIร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน TDRI
ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน TDRI
Isriya Paireepairit
 
พรบ. 2 ล้านล้านบาท ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ
พรบ. 2 ล้านล้านบาท ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการพรบ. 2 ล้านล้านบาท ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ
พรบ. 2 ล้านล้านบาท ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ
Isriya Paireepairit
 
การกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล
การกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลการกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล
การกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล
Isriya Paireepairit
 
สไลด์ข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรม และการขจัดความขัดแย้ง
สไลด์ข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรม และการขจัดความขัดแย้งสไลด์ข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรม และการขจัดความขัดแย้ง
สไลด์ข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรม และการขจัดความขัดแย้ง
Isriya Paireepairit
 
Agenda Bangkok
Agenda BangkokAgenda Bangkok
Agenda Bangkok
Isriya Paireepairit
 
Mobile Trends 2012
Mobile Trends 2012Mobile Trends 2012
Mobile Trends 2012
Isriya Paireepairit
 
Thailand 1800MHz Frequency Management
Thailand 1800MHz Frequency ManagementThailand 1800MHz Frequency Management
Thailand 1800MHz Frequency Management
Isriya Paireepairit
 
IPTV and Internet TV - Thailand Case
IPTV and Internet TV - Thailand CaseIPTV and Internet TV - Thailand Case
IPTV and Internet TV - Thailand Case
Isriya Paireepairit
 

More from Isriya Paireepairit (20)

ทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ปี 2559
ทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ปี 2559ทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ปี 2559
ทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ปี 2559
 
20160208 เอกสารรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ
20160208 เอกสารรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ20160208 เอกสารรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ
20160208 เอกสารรายละเอียด (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลฯ
 
Wearable Computing: Fad or For Real?
Wearable Computing: Fad or For Real?Wearable Computing: Fad or For Real?
Wearable Computing: Fad or For Real?
 
ความเห็น กสทช. ต่อ ร่าง พ.ร.บ.ดิจิทัล
ความเห็น กสทช. ต่อ ร่าง พ.ร.บ.ดิจิทัลความเห็น กสทช. ต่อ ร่าง พ.ร.บ.ดิจิทัล
ความเห็น กสทช. ต่อ ร่าง พ.ร.บ.ดิจิทัล
 
แนวคิดและสาระสำคัญของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกิจดิจิทัล
แนวคิดและสาระสำคัญของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกิจดิจิทัลแนวคิดและสาระสำคัญของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกิจดิจิทัล
แนวคิดและสาระสำคัญของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกิจดิจิทัล
 
จะสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องคิดแบบดิจิทัล
จะสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องคิดแบบดิจิทัลจะสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องคิดแบบดิจิทัล
จะสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องคิดแบบดิจิทัล
 
อนาคตของการจัดสรรและใช้ทรัพยากรคลื่น
อนาคตของการจัดสรรและใช้ทรัพยากรคลื่นอนาคตของการจัดสรรและใช้ทรัพยากรคลื่น
อนาคตของการจัดสรรและใช้ทรัพยากรคลื่น
 
กฎหมาย กสทช. ของอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาไทย
กฎหมาย กสทช. ของอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาไทยกฎหมาย กสทช. ของอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาไทย
กฎหมาย กสทช. ของอเมริกาเพื่อแก้ปัญหาไทย
 
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz: เยียวยาผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ?
ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz: เยียวยาผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ?ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz: เยียวยาผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ?
ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz: เยียวยาผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการ?
 
ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHz
ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHzทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHz
ทางออกผู้บริโภค กรณีซิมดับ จากการหมดอายุสัมปทานคลื่นความถี่ 1800MHz
 
โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิโครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
โครงการ 2 ล้านล้าน กับอนาคตประเทศไทย ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
 
ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน TDRI
ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน TDRIร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน TDRI
ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน TDRI
 
พรบ. 2 ล้านล้านบาท ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ
พรบ. 2 ล้านล้านบาท ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการพรบ. 2 ล้านล้านบาท ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ
พรบ. 2 ล้านล้านบาท ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ
 
การกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล
การกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลการกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล
การกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล
 
สไลด์ข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรม และการขจัดความขัดแย้ง
สไลด์ข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรม และการขจัดความขัดแย้งสไลด์ข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรม และการขจัดความขัดแย้ง
สไลด์ข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรม และการขจัดความขัดแย้ง
 
Agenda Bangkok
Agenda BangkokAgenda Bangkok
Agenda Bangkok
 
Mobile Trends 2012
Mobile Trends 2012Mobile Trends 2012
Mobile Trends 2012
 
Thailand 1800MHz Frequency Management
Thailand 1800MHz Frequency ManagementThailand 1800MHz Frequency Management
Thailand 1800MHz Frequency Management
 
IPTV and Internet TV - Thailand Case
IPTV and Internet TV - Thailand CaseIPTV and Internet TV - Thailand Case
IPTV and Internet TV - Thailand Case
 

ผลสำรวจความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ต

 • 1. ผลสำำรวจควำมเข้ำใจเร่ ืองสิทธิเสรีภำพ ในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต กานต์ ยืนยง Siam Intelligence Unit Access : 28 April 2009
 • 2. Contents Background ● Poll result ● Analysis & Conclusion ●
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 13. Overview เริ่มสำำรวจ ~ กลำงเดือนมกรำคม ถึงปลำยเดือน ● เมษำยน 2552 จำำนวนผ้้ตอบแบบสอบถำม 974 คน ● เว็บไซต์ทร่วมทำำกิจกรรม : ประชำไท, SIU, บล็อก ี่ ● ต่ำงๆ, เมลลิ่งลิสต์, ทวิตเตอร์
 • 18. ควำมเข้ำใจ / ควำมสำำคัญ เร่ องสิทธิเสรีภำพ ื
 • 26. ปั ญหำที่เกิดข้ ึน มีทมำจำกกำรรัฐประหำร เป้ ำหมำยเพ่ ือควบคุมกำรหมินฯ และควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ ี่ ่ ● จำกแบบสอบถำม ผลกำรสำำรวจระบุว่ำ พรบ.คอมพิวเตอร์มผลกระทบด้ำนลบมำกกว่ำด้ำน ี ● บวก, ไม่พอใจตัวกฎหมำย และกำรปฏิบัตของเจ้ำหน้ำที่ ิ กระทรวงไอซีทจะเป็ น ผ้้ Hack & Crack เสียเอง! ี ● กำรแยกปั ญหำด้ำน content ออกจำกตัวกฎหมำย ● ผลักดันกฎหมำย พระรำชบัญญัตคมครองข้อม้ลส่วนบุคคล ข้ นมำถ่วงดุล ิ ุ้ ึ ● ภำระในกำรสำำเนำข้อม้ลจรำจร ตกเป็ นของฝั ่ งเอกชน ● ควำมเป็ นไปได้ในเชิงปฏิบัตของกำรปิ ดกันเว็บไซต์ ิ ้ ●
 • 27. กำรขำดกำรเช่ อมโยงกับประชำชน ื วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรี โดยนายสิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ ือสาร (ไอซี ● ที) ได้นำาเสนอร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... ต่อที่ประชุมสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซ่ึงในที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางซ่ึงสมาชิกสนชส่วนใหญ่จะ เห็นด้วย แต่แสดงความกังวลเร่ ืองความรัดกุมของถ้อยคำา ด้านนาย สมเกียรติ อ่อนวิมลสงสัยวัตถุประสงค์เบืองหลัง เพราะมีการควบคุมการแสดงความคิดเห็นและจำากัดสิทธิของประชาชน ในขณะทีนายสมชาย ้ ่ แสวงการ ได้แสดงความกังวลในเร่ ืองความพร้อมของเจ้าหน้ าที่ รมว.ไอซีทีได้อธิบายถึงสาเหตุที่เร่งการพิจารณาพรบ.ฉบับนี เน่ ืองจาก พบว่ามีขอร้องเรียนจากสาธารณวันหน่ึงๆเป็ นร้อยๆครัง เร่ ืองเว็บไซต์ ้ ้ ้ ● ลามกอนาจาร ศิลปะและวัฒนธรรม ทำาให้มีความร้อนใจว่า ในด้านสังคมจะต้องมีมาตรการไปช่วยทำาให้ดขน ประกอบกับทางด้านธุรกิจมีการ ี ึ้ ร้องเรียนมากขึนเร่ ือยๆ ว่า การล้วงข้อมูลความลับในคอมพิวเตอร์ต่างๆ เกิดมากขึนเร่ ือย ๆ แต่ไม่มีกฎหมายไปควบคุม หรือเอาผิดได้เลย และ ้ ้ มีขอความลงในเว็บไซต์ทหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทีรนแรงมากๆ ้ ี่ ุ่ ผ้ใดนำำเข้ำส่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชำชนทัวไปอำจเข้ำถึงได้ซ่ึงข้อม้ล คอมพิวเตอร์ที่ปรำกฏเป็ นภำพของผ้อ่ืนและภำพนัน เป็ นภำพที่เกิด ้ ้ ่ ้ ้ มาตรา ๑๕ ● จำกกำรสร้ำงข้ น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรอ่ ืนใด ทังนี้ โดยประกำรทีน่ำจะทำำให้ผอ่ืนนันเสียช่ ือเสียง ถ้กด้หมิ่น ถ้ก ึ ้ ่ ้ ้ เกลียดชัง หรือได้รับควำมอับอำย ต้องระวำงโทษ.... นายคำานูน สิทธิสมาน เห็นว่ำ หำกมีกำรบัญญัติควำมผิดเช่นมำตรำ ๑๕ นัน หนังสือพิมพ์ผจดกำร ในส่วนผ้จัดกวน ซ่ ึงมักตัดต่อภำพล้อเลียนนักกำรเมืองก็ ้ ้ั ้ ● จะผิดไปด้วย ทังๆ อำจกล่ำวได้ว่ำกำรล้อเลียนในลักษณะนัน เป็ นวิวัฒนำกำรใหม่ของกำรล้อกำรเมืองแบบใหม่ แม้กำรกระทำำดังกล่ำวจะไม่ใช่ภำพโป๊ ดำรำ ้ ้ ก็ตำม
 • 28. ปั ญหำจำกกรณีพรบ.คอมพิวเตอร์ สุวิชา ท่าค้อ : มีควำมผิดตำมรัฐธรรมน้ญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 มำตรำ 8, 9 ● ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 33(1), 83,91 และ 112 และพระรำชบัญญัติกำรกระทำำควำม ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มำตรำ 14(2) และ 16(1) เน่ ืองจำกเป็ นควำมผิดหลำยบท ให้ลงโทษตำมมำตรำที่มีโทษส้งสุด และควำมที่จำำเลยกระทำำควำมผิด 2 กระทง ให้ตัดสินให้ ลงโทษ กระทงละ 10 ปี รวม 20 ปี แต่จำำเลยให้กำรรับสำรภำพ จึงลดโทษให้กระทงละ 5 ปี คงเหลือโทษจำำคุก 10 ปี ไม่รอลงอำญำ และให้ริบของกลำง
 • 29. ปั ญหำจำกกรณีพรบ.คอมพิวเตอร์ อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ให้สัมภำษณ์กับ ● หนังสือพิมพ์ Financial Times : เหตุกำรณ์ ล่ำสุดก็คือกรณีเว็บไซต์ประชำไท ซ่ ึงมีกำร จัดกำรผิดพลำดอย่ำงชัดเจน และมันก็เป็ น เร่ ืองขัดแย้งกับนโยบำยของผม มีกำรกระ ทำำบำงอย่ำงที่ไม่ควรจะเป็ นเกิดข้ ึนในคดีนี้
 • 30. ปั ญหำจำกกรณีพรบ.คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจรำยงำนว่ำ แหล่งข่ำวจำกกระทรวงไอซีที ให้สัมภำษณ์ถึงกำรจัดกำรกับ ● เว็บไซต์ที่เข้ำข่ำยมีควำมผิดร้ำยแรงว่ำ กำรแก้ไขปั ญหำในเชิงกฎหมำยสำมำรถดำำเนินกำรได้เฉพำะ กรณีในประเทศ แต่กรณีต่ำงประเทศ กระทรวงไอซีทีกำำลังเตรียมกำรโครงการแฮค แอนด์ แครก คือถ้ำพบเว็บไซต์ที่มีควำมผิดร้ำยแรง โดยเฉพำะกำรหมิ่นเบ้ องส้ง ซ่ งเป็ นเร่ ืองที่กระทบกระเทือน ื ึ จิตใจคนไทยทังประเทศ อำจใช้วิธกำรแฮคและลบข้อม้ลในเว็บไซต์แห่งนัน เพรำะหำกรอกระบวน ้ ี ้ กำรทำงกฎหมำย อำจไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ “กำรกระทำำลักษณะนีอำจเข้ำข่ำยผิดกฎหมำยอย่บ้ำง แต่ ้ ้ บำงครังก็ต้องยอมแลก ถ้ำเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จริงๆ” แหล่งข่ำวระบุ ้ มำตรำ ๙ ผ้้ใดทำำให้เสียหำย ทำำลำย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่ำทังหมดหรือบำงส่วน ้ ● ซ่ ึงข้อม้ลคอมพิวเตอร์ของผ้้อ่ืน โดยมิชอบ ต้องระวำงโทษจำำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหน่ ง ึ แสนบำทหรือทังจำำทังปรับ ้ ้
 • 31. คดีที่ยังอย่้ในกระบวนกำรทำงกฎหมำย ในฐำนะผ้้กระทำำควำมผิด ● ฟิน ● ครอบครัวมาเฟีย ● ผู้ต้องสงสัยว่าเป็น “บัฟฟาโล่บอย” ● พระยาพิชัย ● ท่อนจัน ● ในฐำนะผ้้ให้บริกำร ● ประชาไท ● 212 cafe ●
 • 33. ตัวอย่ำงข้อเสนอกำรแก้ไขกฎหมำย เน้นกำรกระทำำควำมผิดต่อข้อม้ลในคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ ● มำกกว่ำกำรใช้คอมพิวเตอร์ไปกระทำำควำมผิด (misuse) – มีกฎหมำยอ่ ืน รองรับอย่้แล้ว กำรแยกปั ญหำด้ำน content ออกจำกตัวกฎหมำย ● ผลักดันกฎหมำย พระรำชบัญญัตคุ้มครองข้อม้ลส่วนบุคคล ข้ นมำถ่วงดุล ิ ึ ● ภำระในกำรสำำเนำข้อม้ลจรำจร ตกเป็ นของฝั ่ งเอกชน ● ควำมเป็ นไปได้ในเชิงปฏิบัตของกำรปิ ดกันเว็บไซต์ ิ ้ ●
 • 34. ตัวอย่ำงกำรผลักดันกฎหมำยจำกภำคประชำชน กฎหมำยหลักประกันสุขภำพ (รัฐบำลผลักดันเป็ น นโยบำย ● 30 บำทรักษำทุกโรค) พรบ. กำรจัดทำำหนังสือสัญญำระหว่ำงประเทศ (คณะทำำงำน ● เสนอกฎหมำยกำรจัดทำำสนธิสญญำระหว่ำงประเทศ) ั พรบ. องค์กรอิสระผ้บริโภค (ผลักดันโดยม้ลนิธิเพ่ ือผ้บริโภค - ้ ้ ● กำำลังเข้ำสภำ)
 • 36. END