SlideShare a Scribd company logo
มารี คูรี : นักเคมีหญิงเหล็ก ผูพิชิตรางวัลโนเบลถึง 2 ครั้ง
  ในวันนี้ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554) ทางเวบ google ไดนํารูปของการทดลองของมารี คูรี มาปรบเปนโลโกของทางเวบ
                        ็                            ั         ็
เพราะวันนี้เปนวันครบรอบ 144 ป ที่มารี คูรี นักเคมีผูวิจัยเกี่ยวกับรังสี นั้นไดกําเนิดขึ้นมา และสรางปรากฎการณใหมใหกับ
วงการเคมี ซึ่งในอดีตนั้นยังไมสตรีใดทําไดถึงขนาดนี้
      มารี คูรี หรือ มาเรีย ซกวอดอฟสกา คูรี เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2410 หรือเมื่อ 144 ปที่แลว (ในประเทศไทย
ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว - รัชกาลที่ 4) เกิดที่กรุงวอรชอร ประเทศโปแลนด ซึ่งในชวงนั้น
ประเทศโปแลนดนั้นถูกยึดครองโดยรัสเซีย ซึ่งนอกจากรัสเซียจะกดขี่โปแลนดแลว ยังกีดกันไมใหชาวโปแลนดรับ
การศึกษาขั้นสูงอีกดวย
   ดังนั้น มารี คูรี ซึ่งเปนผูที่ใฝรูจึงหาโอกาสในการเรียน โดยตอนแรกเธอตองการไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคราคอฟ แตเธอ
กลับถูกตอบกลับมาวา เธอเหมาะกับการเรียนคหกรรมศาสตรมากกวา เธอจึงไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชอรบอนน ประเทศ
ฝรั่งเศส
   เนื่องจากการเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศนั้นมีคาใชจายที่สูง ดังนั้นเธอจึงใหพี่สาวของเธอ นามวา บรอนยา ไป
ศึกษาแพทยศาสตรกอน โดยในระหวางนั้นเธอก็เปนครูสอนหนังสือ และเมื่อบรอนยาเรียนจบแลว บรอนยาจึงสงเสียมา
เรียเรียนทางวิทยาศาสตรบาง โดยในป พ.ศ 2434 เธอไดเปลี่ยนชื่อเปนมารี และเขาเรียนวิชาฟสิกสและคณิตศาสตร ท่ี
มหาวิทยาลัยซอรบอหน จนสําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาฟสิกสในป พ.ศ 2436 และปริญญาโทสาขาคณิตศาสตรใน
ปพ.ศ 2437
 
ในปเดียวกัน เธอไดพบกับปแอร คูรี ผูซึ่งเปนอาจารยทางฟสิกสและเคมีที่ École supérieure de physique et de chimie
industrielles de la ville de Paris (ESPCI) และไดเกิดความรูสึกผูกพันกัน จนกระทั่งแตงงานกันในป พ.ศ 2438 จากนั้นมาทั้ง
สองก็ไดใชเวลารวมกันหลังแตงงานโดยการขี่จักรยานรอบ ฝรั่งเศส และทํางานในหองแลบ
   จนกระทั่งในป พ.ศ 2440 มารีใหกําเนิดลูกสาวคนแรกนามวา "อีแรน" และไดเขาเรียนระดับปริญญาเอกในเวลา
ตอมา ซึ่งการเรียนระดับปริญญาเอกนั้น จะตองเลือกหัวขอวิทยานิพนธเอง เธอจึงไดคนควา และพบวาในชวงป 2439 นั้น
เฮนรี แบคเคอเรล ไดคนพบเกลือของยูเรเนียม ซึ่งพบวาแมอยูในที่มืดก็ทําใหฟลมนั้นมัวได เธอจึงตองการศึกษาวามีรังสี
อะไรอยูภายในสารประกอบนี้ ซึ่งเพื่อใหไดผล เธอจึงรวมมือกับนองออกแบบ Electrometer จึงสามารถวัดกระแสไฟฟาได
ดี โดยเธอนั้นไดพบวารังสีนั้นไมไดเกิดจากการทําปฏิกิริยาของโมเลกุล แตออกมาจากอะตอมของมันเอง
    ในป พ.ศ 2441 เธอไดนําแรพิตซเบลนดมาสกัดจนคนพบธาตุ Po (โพโลเนียม) และธาตุ Ra (เรเดียม) โดยเธอพบวา
Ra นั้นแผรังสีไดดีกวา U ถึง 2 ลานเทา จนกระทั่งในป พ.ศ 2445 เธอจึงแยกธาตุยูเรเนียมบริสุทธิ์ออกในรูปของ RaCl2 ได
และในปตอมา (พ.ศ 2446) เธอจึงไดรับปริญญาเอกในสาขาฟสิกส
   ในปเดียวกันนั้นเอง มารี , ปแอร และแบกเกอเรล นั้นไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกส โดยแบกเกอเรลไดรับรางวัลจาก
การคนพบปรากฎการณกัมมันตรังสี และครอบครัวคูรีนั้นไดรางวัลจากการคนพบและศึกษาธรรมชาติของกัมมันตรังสี ซึ่ง
นับวาเปนครั้งแรกของเวทีโนเบลที่ผูหญิงไดรับรางวัลโนเบลเฉกเชน เดียวกับผูชาย
                  (The Radioactive : คําบัญญัติโดยครอบครัวคูรี)
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสมัยนั้นผูคนยังมองวา วิทยาศาสตรยังเปนเรื่องของผูชาย ดังนั้นเมื่อมารีไดรับรางวัล สังคม
หลายกลุมจึงมองวา เธอติดสอยหอยทายสามีไดรับรางวัลหรือเปลา ซึ่งนั่นทําใหเธอทํางานหนักขึ้นเพื่อพิสูจนตัวเอง
    ในป พ.ศ 2447 เธอใหกําเนิดลูกสาวอีกคนนามวา "อีฟ" และอีก 2 ปตอมา คือป พ.ศ 2449 เกิดโศกนาฎกรรมอันนา
เศราขึ้น เมื่อปแอร สามีของเธอ ถูกรถมาชนตายคาที่ขณะกําลังขามถนน เธอจึงรูสึกเศรามาก แตก็ยังตั้งใจที่จะทํางานตอไป
ทางมหาวิทยาลัยซอรบอหน จึงแตงตั้งเธอเปนศาสตราจารยหญิง ซึ่งถือวาเปนประวัติศาสตรครั้งแรกของมหาวิทยาลัย
    ในป พ.ศ 2454 (คอ 100 ปที่แลว) เธอก็ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ซึ่งถือเปนรางวัลโนเบลครั้งที่ 2 ของเธอ ใน
              ื
ฐานะที่เธอคนพบธาตุ U และ Po แมในขณะนั้นเธอจะมีขาวคราวที่ไมดีเทาไร แตเธอก็ตัดสินใจรับรางวัล และตั้งใจทํางาน
ตออยางเต็มที่ แตแมกระนั้น ชาวฝรั่งเศสก็ยังไมยอมรับความสามารถของเธอ เพราะเมื่อเธอสมัครเขา French Academy of
Science เธอกลับถูกปฏิเสธ และรูสึกอยากกลับบานเกิดที่ประเทศโปแลนด แตเธอตองการพิสูจนใหรูวา แมเธอเปนคนตาง
ดาว แตเธอก็รักประเทศฝรั่งเศสอยางจริงใจ
รางวลโนเบลของมารี ครี ในป พ.ศ 2454
  ั        ู
     ดวยความพยายามของเธอ ในป พ.ศ 2457 Institut du radium ไดถือกําเนิดขึ้น โดยเนนที่จะพัฒนานักวิทยาศาสตร
รนใหมในสาขาเคมี ฟสิกส และการแพทย ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จอยางดีงาม เพราะมีผูไดรางวัลโนเบลหลายคน
 ุ  
รวมถึงอีแรน ลูกสาวของเธอดวย
      อยางไรก็ตาม ในชวง พ.ศ 2457 - 2461 นั้น สงครามโลกครั้งที่ 1 ไดถืออุบัติขึ้น มารีและอีแรน จึงไดทําจิตอาสา
โดยการออกหนวยรถวิทยาศาสตร ซึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปวา petites Curies หรือ Little Curies โดยภายในนั้นมีอุปกรณทาง
รังสีวิทยาอยู ซี่งการออกหนวยดังกลาวนั้นทําใหเธอไดเปลี่ยนทัศนคติของสังคมสมัยนั้นโดย สิ้นเชิง
     เมื่อสงครามสิ้นสุดลง เธอไดเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อของบสนับสนุนการวิจัยเรเดียม โดยในการ
เดินทางดังกลาว ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหเรเดียมบริสุทธิ์หนัก 1 กรัม
     ในป พ.ศ 2477 มารีไดจัดตั้งมูลนิธิคูรีขึ้น เพื่อสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตรและการแพทย และในป พ.ศ 2478
เธอเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ซึ่งเปนโรคที่เธอเปนมานาน เนื่องจากการทดลองกัมมันตรังสีของเธอ ซึ่งเธอเสียชีวิตในวันที่ 4
กรกฎาคม 2478 สิริอายุ 67 ป
      จากนั้นในป พ.ศ 2535 ศพของปแอร และ มารี ไดถูกนําไปฝงอยางสมเกียรติที่ ปาเตออง ซึ่งเปนสถานที่ฝงศพ
บุคคลอันทรงเกียรติแหงประเทศฝรั่งเศส และในปเดียวกันนั้น ทางรัฐบาลฝรั่งเศสไดจัดพิมพธนบัตรราคา 500 ฟรังก ซึ่งมี
ภาพของทั้งสองบนธนบัตรดวย
      จะเห็นไดวา ชีวิตของ มารี คูรี นั้นไมไดโรยไปดวยกลีบกุหลาบเลย ทุกอยางนั้นแลกดวยความพยายาม และ
ความเสี่ยงทั้งนั้น โดยเฉพาะความเสี่ยงทางดานกัมมันตรังสี ซึ่งในสมัยกอนนั้นไมไดมีวิธีการปองกันที่ดีเหมือนปจจุบันนี้
ทําใหคนในครอบครัวและตัวเธอนั้น ตางจบชีวิตดวยโรคมะเร็ง ซึ่งเปนโรคที่แมคนปจจุบันก็ไมปรารถนาที่จะเปน
     และเพื่อเปนการยกยองมารี คูรี นักเคมีสตรี ผูพลิกโฉมวงการเคมีใหคนทั้งโลกเห็นวา ผูหญิงนั้นก็ยังมีศักยภาพ
และความสามารถไมดอยไปกวาผูชาย และนักเคมีนั้นก็สามารถทําจิตอาสาเพื่อรับใชสังคมไดเชนเดียวกับอาชีพอื่นๆ
ประกอบกบในป พ.ศ 2554 นั้นครบรอบ 100 ป ที่มารี คูรี ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมีแตเพียงผูเดียว ทาง IUPAC และ
    ั
UNESCO จึงไดสถาปนาปนี้เปน "ปเ คมสากล (International Year of Chemistry)"
                  ี
    สําหรับวัตถุประสงคของปเคมีสากลนั้นมีดังนี้

  1.  เพื่อเพิ่มความตระหนักรูทางเคมีใหกับสังคมสวนรวม
  2.  เพื่อกระตุนใหเยาวชนมีความสนใจในวิชาเคมีมากขึ้น
  3.  เพื่อกระตุนความคิดในการพัฒนาอนาคตดวยเคมี
  4.  เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ป ที่มารี คูรี ไดรับรางวัลโนเบล อันเปนการพลิกโฉมบทบาทสตรีในวงการวิทยาศาสตร
          โดยไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ มากมาย เชน การประชุมทางวิชาการ การเผยแพรความรูทางเคมีใหบุคคล
     ตางๆ ภายใตแนวคิดที่วา “Chemistry—our life, our future" หรอ "เคมี คอชวตและอนาคตของเรา"
                                      ื   ื ีิ
          เราในฐานะผูมีความสนใจทางดานเคมี ควรจะรวมกันตระหนักรูวา เรื่องเพศนั้นไมไดมีความสําคัญตอ
     การพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรเลย แตขึ้นอยูกับพยายามบนพื้นฐานของการศึกษา แตทั้งนี้ ความปลอดภัยก็
     เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งยวด และละเลยไมไดแมแตนอย
          นอกจากนี้ การพัฒนาความตระหนักรูทางเคมีนั้นก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญมากพอๆ กับการพัฒนาองคความรู
     ทางเคมีเลยทีเดียว เพราะปจจุบันนั้นเคมีกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราอยางหลีก เลี่ยงไมได ดังนั้น
     การเผยแพรความรูทางเคมีใหคนทั่วไปไดรับรูนั้นถือวาสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะการใชหลักเคมีในชีวิตประจําวัน
     รวมถึงการพัฒนาการศึกษาวิชาเคมีในระดับตางๆ ใหมีความทัดเทียมกับสากลใหมากกวานี้ โดยเฉพาะการทดลอง
ซึ่งเปนที่นาเศราวาการทดลองนั้นยังไมมากเทาที่ควร เพราะละเลยแนวคิดวาพื้นฐานเคมีสวนใหญลวนเกิดจากการ
    ทดลอง ดังนั้น การเพิ่มการทดลองจะทําใหเยาวชนเขาใจในวิชาเคมีไดมากยิ่งขึ้น
          เพราะหากทุกๆ คน มองเห็นเคมีเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการขับเคลื่อนโลกใบนี้แลว โลกใบนี้จะกาว
    ไปขางหนาไดมากกวาที่ใจคิดอยางแนนอน !

ที่มา
    http://chem-is-try-knowledge.blogspot.com/2011/11/2. html

More Related Content

What's hot

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
ssuser858855
 
โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)
Guntima NaLove
 
งานนำเสนอลิลิตเตลงพ่าย
งานนำเสนอลิลิตเตลงพ่ายงานนำเสนอลิลิตเตลงพ่าย
งานนำเสนอลิลิตเตลงพ่าย
Santichon Islamic School
 
หน้าที่พลเมืองป_5.pptx
หน้าที่พลเมืองป_5.pptxหน้าที่พลเมืองป_5.pptx
หน้าที่พลเมืองป_5.pptx
PamPSeehatip1
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sineคัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine
Kat Suksrikong
 
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
niralai
 
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประถม
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประถมสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประถม
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประถม
Ta Lattapol
 
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
prayut2516
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์
thnaporn999
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
Khwanruthai Kongpol
 
คีตกวีเอกของไทย
คีตกวีเอกของไทยคีตกวีเอกของไทย
คีตกวีเอกของไทย
leemeanshun minzstar
 
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
niralai
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดโซฟาจากกระป๋องนม
โครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดโซฟาจากกระป๋องนมโครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดโซฟาจากกระป๋องนม
โครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดโซฟาจากกระป๋องนม
Chok Ke
 
อิเหนา
อิเหนาอิเหนา
อิเหนา
Warodom Techasrisutee
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ของใช้จากเมล็ดมะค่า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ของใช้จากเมล็ดมะค่าโครงงานวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ของใช้จากเมล็ดมะค่า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ของใช้จากเมล็ดมะค่า
Chok Ke
 
โครงงานน้ำหอมปรับอากาศชนิดเจล
โครงงานน้ำหอมปรับอากาศชนิดเจลโครงงานน้ำหอมปรับอากาศชนิดเจล
โครงงานน้ำหอมปรับอากาศชนิดเจล
jellyjel
 

What's hot (20)

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
 
โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)
 
งานนำเสนอลิลิตเตลงพ่าย
งานนำเสนอลิลิตเตลงพ่ายงานนำเสนอลิลิตเตลงพ่าย
งานนำเสนอลิลิตเตลงพ่าย
 
หน้าที่พลเมืองป_5.pptx
หน้าที่พลเมืองป_5.pptxหน้าที่พลเมืองป_5.pptx
หน้าที่พลเมืองป_5.pptx
 
โครงงานสังคม ม.ปลาย
โครงงานสังคม ม.ปลายโครงงานสังคม ม.ปลาย
โครงงานสังคม ม.ปลาย
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sineคัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Sine
 
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
 
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประถม
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประถมสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประถม
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ประถม
 
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
 
ลิลิตตะเลงพ่าย (สอน Ppt)[1]
ลิลิตตะเลงพ่าย (สอน Ppt)[1]ลิลิตตะเลงพ่าย (สอน Ppt)[1]
ลิลิตตะเลงพ่าย (สอน Ppt)[1]
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์คัมภีร์ฉันทศาสตร์
คัมภีร์ฉันทศาสตร์
 
คีตกวีเอกของไทย
คีตกวีเอกของไทยคีตกวีเอกของไทย
คีตกวีเอกของไทย
 
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดโซฟาจากกระป๋องนม
โครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดโซฟาจากกระป๋องนมโครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดโซฟาจากกระป๋องนม
โครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดโซฟาจากกระป๋องนม
 
แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...แผ่นพับIs...
แผ่นพับIs...
 
อิเหนา
อิเหนาอิเหนา
อิเหนา
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ของใช้จากเมล็ดมะค่า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ของใช้จากเมล็ดมะค่าโครงงานวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ของใช้จากเมล็ดมะค่า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์ของใช้จากเมล็ดมะค่า
 
โครงงานน้ำหอมปรับอากาศชนิดเจล
โครงงานน้ำหอมปรับอากาศชนิดเจลโครงงานน้ำหอมปรับอากาศชนิดเจล
โครงงานน้ำหอมปรับอากาศชนิดเจล
 

Similar to สารคดีชีวประวัติ มารี คูรี

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
SRINAKARIN MOTHER PRINCESS SCHOOL
 
Nrru 005
Nrru 005Nrru 005
Nrru 005
manit akkhachat
 
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
pentanino
 
พระยาพิชัย
พระยาพิชัยพระยาพิชัย
พระยาพิชัย
kruda500
 
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
Sasiyada Promsuban
 
04ประวัติชนชาติไทย
04ประวัติชนชาติไทย04ประวัติชนชาติไทย
04ประวัติชนชาติไทย
JulPcc CR
 
นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52
panneem
 
นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52
panneem
 

Similar to สารคดีชีวประวัติ มารี คูรี (10)

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 
Nrru 005
Nrru 005Nrru 005
Nrru 005
 
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
สายธารปรัชญาคือที่มาของสรรพศาสตร์
 
พระยาพิชัย
พระยาพิชัยพระยาพิชัย
พระยาพิชัย
 
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
 
04ประวัติชนชาติไทย
04ประวัติชนชาติไทย04ประวัติชนชาติไทย
04ประวัติชนชาติไทย
 
Sun
SunSun
Sun
 
History
HistoryHistory
History
 
นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52
 
นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52
 

More from dokdai

ใบงานที่2
ใบงานที่2ใบงานที่2
ใบงานที่2
dokdai
 
สารคดีชีวประวัติ มารี คูรี
สารคดีชีวประวัติ มารี คูรีสารคดีชีวประวัติ มารี คูรี
สารคดีชีวประวัติ มารี คูรี
dokdai
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
dokdai
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
dokdai
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
dokdai
 
สุพิชฌา ศรีชมภู
สุพิชฌา ศรีชมภูสุพิชฌา ศรีชมภู
สุพิชฌา ศรีชมภู
dokdai
 

More from dokdai (7)

ใบงานที่2
ใบงานที่2ใบงานที่2
ใบงานที่2
 
สารคดีชีวประวัติ มารี คูรี
สารคดีชีวประวัติ มารี คูรีสารคดีชีวประวัติ มารี คูรี
สารคดีชีวประวัติ มารี คูรี
 
Blog
BlogBlog
Blog
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
 
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
ใบงาน แบบสำรวจและประวัติ
 
สุพิชฌา ศรีชมภู
สุพิชฌา ศรีชมภูสุพิชฌา ศรีชมภู
สุพิชฌา ศรีชมภู
 

สารคดีชีวประวัติ มารี คูรี

 • 1. มารี คูรี : นักเคมีหญิงเหล็ก ผูพิชิตรางวัลโนเบลถึง 2 ครั้ง ในวันนี้ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554) ทางเวบ google ไดนํารูปของการทดลองของมารี คูรี มาปรบเปนโลโกของทางเวบ ็ ั   ็ เพราะวันนี้เปนวันครบรอบ 144 ป ที่มารี คูรี นักเคมีผูวิจัยเกี่ยวกับรังสี นั้นไดกําเนิดขึ้นมา และสรางปรากฎการณใหมใหกับ วงการเคมี ซึ่งในอดีตนั้นยังไมสตรีใดทําไดถึงขนาดนี้ มารี คูรี หรือ มาเรีย ซกวอดอฟสกา คูรี เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2410 หรือเมื่อ 144 ปที่แลว (ในประเทศไทย ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว - รัชกาลที่ 4) เกิดที่กรุงวอรชอร ประเทศโปแลนด ซึ่งในชวงนั้น ประเทศโปแลนดนั้นถูกยึดครองโดยรัสเซีย ซึ่งนอกจากรัสเซียจะกดขี่โปแลนดแลว ยังกีดกันไมใหชาวโปแลนดรับ การศึกษาขั้นสูงอีกดวย ดังนั้น มารี คูรี ซึ่งเปนผูที่ใฝรูจึงหาโอกาสในการเรียน โดยตอนแรกเธอตองการไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคราคอฟ แตเธอ กลับถูกตอบกลับมาวา เธอเหมาะกับการเรียนคหกรรมศาสตรมากกวา เธอจึงไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชอรบอนน ประเทศ ฝรั่งเศส เนื่องจากการเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศนั้นมีคาใชจายที่สูง ดังนั้นเธอจึงใหพี่สาวของเธอ นามวา บรอนยา ไป ศึกษาแพทยศาสตรกอน โดยในระหวางนั้นเธอก็เปนครูสอนหนังสือ และเมื่อบรอนยาเรียนจบแลว บรอนยาจึงสงเสียมา เรียเรียนทางวิทยาศาสตรบาง โดยในป พ.ศ 2434 เธอไดเปลี่ยนชื่อเปนมารี และเขาเรียนวิชาฟสิกสและคณิตศาสตร ท่ี มหาวิทยาลัยซอรบอหน จนสําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาฟสิกสในป พ.ศ 2436 และปริญญาโทสาขาคณิตศาสตรใน ปพ.ศ 2437 
 • 2. ในปเดียวกัน เธอไดพบกับปแอร คูรี ผูซึ่งเปนอาจารยทางฟสิกสและเคมีที่ École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI) และไดเกิดความรูสึกผูกพันกัน จนกระทั่งแตงงานกันในป พ.ศ 2438 จากนั้นมาทั้ง สองก็ไดใชเวลารวมกันหลังแตงงานโดยการขี่จักรยานรอบ ฝรั่งเศส และทํางานในหองแลบ จนกระทั่งในป พ.ศ 2440 มารีใหกําเนิดลูกสาวคนแรกนามวา "อีแรน" และไดเขาเรียนระดับปริญญาเอกในเวลา ตอมา ซึ่งการเรียนระดับปริญญาเอกนั้น จะตองเลือกหัวขอวิทยานิพนธเอง เธอจึงไดคนควา และพบวาในชวงป 2439 นั้น เฮนรี แบคเคอเรล ไดคนพบเกลือของยูเรเนียม ซึ่งพบวาแมอยูในที่มืดก็ทําใหฟลมนั้นมัวได เธอจึงตองการศึกษาวามีรังสี อะไรอยูภายในสารประกอบนี้ ซึ่งเพื่อใหไดผล เธอจึงรวมมือกับนองออกแบบ Electrometer จึงสามารถวัดกระแสไฟฟาได ดี โดยเธอนั้นไดพบวารังสีนั้นไมไดเกิดจากการทําปฏิกิริยาของโมเลกุล แตออกมาจากอะตอมของมันเอง ในป พ.ศ 2441 เธอไดนําแรพิตซเบลนดมาสกัดจนคนพบธาตุ Po (โพโลเนียม) และธาตุ Ra (เรเดียม) โดยเธอพบวา Ra นั้นแผรังสีไดดีกวา U ถึง 2 ลานเทา จนกระทั่งในป พ.ศ 2445 เธอจึงแยกธาตุยูเรเนียมบริสุทธิ์ออกในรูปของ RaCl2 ได และในปตอมา (พ.ศ 2446) เธอจึงไดรับปริญญาเอกในสาขาฟสิกส ในปเดียวกันนั้นเอง มารี , ปแอร และแบกเกอเรล นั้นไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกส โดยแบกเกอเรลไดรับรางวัลจาก การคนพบปรากฎการณกัมมันตรังสี และครอบครัวคูรีนั้นไดรางวัลจากการคนพบและศึกษาธรรมชาติของกัมมันตรังสี ซึ่ง นับวาเปนครั้งแรกของเวทีโนเบลที่ผูหญิงไดรับรางวัลโนเบลเฉกเชน เดียวกับผูชาย (The Radioactive : คําบัญญัติโดยครอบครัวคูรี)
 • 3. อยางไรก็ตาม เนื่องจากสมัยนั้นผูคนยังมองวา วิทยาศาสตรยังเปนเรื่องของผูชาย ดังนั้นเมื่อมารีไดรับรางวัล สังคม หลายกลุมจึงมองวา เธอติดสอยหอยทายสามีไดรับรางวัลหรือเปลา ซึ่งนั่นทําใหเธอทํางานหนักขึ้นเพื่อพิสูจนตัวเอง ในป พ.ศ 2447 เธอใหกําเนิดลูกสาวอีกคนนามวา "อีฟ" และอีก 2 ปตอมา คือป พ.ศ 2449 เกิดโศกนาฎกรรมอันนา เศราขึ้น เมื่อปแอร สามีของเธอ ถูกรถมาชนตายคาที่ขณะกําลังขามถนน เธอจึงรูสึกเศรามาก แตก็ยังตั้งใจที่จะทํางานตอไป ทางมหาวิทยาลัยซอรบอหน จึงแตงตั้งเธอเปนศาสตราจารยหญิง ซึ่งถือวาเปนประวัติศาสตรครั้งแรกของมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ 2454 (คอ 100 ปที่แลว) เธอก็ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ซึ่งถือเปนรางวัลโนเบลครั้งที่ 2 ของเธอ ใน ื ฐานะที่เธอคนพบธาตุ U และ Po แมในขณะนั้นเธอจะมีขาวคราวที่ไมดีเทาไร แตเธอก็ตัดสินใจรับรางวัล และตั้งใจทํางาน ตออยางเต็มที่ แตแมกระนั้น ชาวฝรั่งเศสก็ยังไมยอมรับความสามารถของเธอ เพราะเมื่อเธอสมัครเขา French Academy of Science เธอกลับถูกปฏิเสธ และรูสึกอยากกลับบานเกิดที่ประเทศโปแลนด แตเธอตองการพิสูจนใหรูวา แมเธอเปนคนตาง ดาว แตเธอก็รักประเทศฝรั่งเศสอยางจริงใจ รางวลโนเบลของมารี ครี ในป พ.ศ 2454 ั ู ดวยความพยายามของเธอ ในป พ.ศ 2457 Institut du radium ไดถือกําเนิดขึ้น โดยเนนที่จะพัฒนานักวิทยาศาสตร รนใหมในสาขาเคมี ฟสิกส และการแพทย ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จอยางดีงาม เพราะมีผูไดรางวัลโนเบลหลายคน ุ  รวมถึงอีแรน ลูกสาวของเธอดวย อยางไรก็ตาม ในชวง พ.ศ 2457 - 2461 นั้น สงครามโลกครั้งที่ 1 ไดถืออุบัติขึ้น มารีและอีแรน จึงไดทําจิตอาสา โดยการออกหนวยรถวิทยาศาสตร ซึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปวา petites Curies หรือ Little Curies โดยภายในนั้นมีอุปกรณทาง รังสีวิทยาอยู ซี่งการออกหนวยดังกลาวนั้นทําใหเธอไดเปลี่ยนทัศนคติของสังคมสมัยนั้นโดย สิ้นเชิง เมื่อสงครามสิ้นสุดลง เธอไดเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อของบสนับสนุนการวิจัยเรเดียม โดยในการ
 • 4. เดินทางดังกลาว ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหเรเดียมบริสุทธิ์หนัก 1 กรัม ในป พ.ศ 2477 มารีไดจัดตั้งมูลนิธิคูรีขึ้น เพื่อสนับสนุนงานวิจัยวิทยาศาสตรและการแพทย และในป พ.ศ 2478 เธอเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ซึ่งเปนโรคที่เธอเปนมานาน เนื่องจากการทดลองกัมมันตรังสีของเธอ ซึ่งเธอเสียชีวิตในวันที่ 4 กรกฎาคม 2478 สิริอายุ 67 ป จากนั้นในป พ.ศ 2535 ศพของปแอร และ มารี ไดถูกนําไปฝงอยางสมเกียรติที่ ปาเตออง ซึ่งเปนสถานที่ฝงศพ บุคคลอันทรงเกียรติแหงประเทศฝรั่งเศส และในปเดียวกันนั้น ทางรัฐบาลฝรั่งเศสไดจัดพิมพธนบัตรราคา 500 ฟรังก ซึ่งมี ภาพของทั้งสองบนธนบัตรดวย จะเห็นไดวา ชีวิตของ มารี คูรี นั้นไมไดโรยไปดวยกลีบกุหลาบเลย ทุกอยางนั้นแลกดวยความพยายาม และ ความเสี่ยงทั้งนั้น โดยเฉพาะความเสี่ยงทางดานกัมมันตรังสี ซึ่งในสมัยกอนนั้นไมไดมีวิธีการปองกันที่ดีเหมือนปจจุบันนี้ ทําใหคนในครอบครัวและตัวเธอนั้น ตางจบชีวิตดวยโรคมะเร็ง ซึ่งเปนโรคที่แมคนปจจุบันก็ไมปรารถนาที่จะเปน และเพื่อเปนการยกยองมารี คูรี นักเคมีสตรี ผูพลิกโฉมวงการเคมีใหคนทั้งโลกเห็นวา ผูหญิงนั้นก็ยังมีศักยภาพ และความสามารถไมดอยไปกวาผูชาย และนักเคมีนั้นก็สามารถทําจิตอาสาเพื่อรับใชสังคมไดเชนเดียวกับอาชีพอื่นๆ ประกอบกบในป พ.ศ 2554 นั้นครบรอบ 100 ป ที่มารี คูรี ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมีแตเพียงผูเดียว ทาง IUPAC และ ั UNESCO จึงไดสถาปนาปนี้เปน "ปเ คมสากล (International Year of Chemistry)" ี สําหรับวัตถุประสงคของปเคมีสากลนั้นมีดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มความตระหนักรูทางเคมีใหกับสังคมสวนรวม 2. เพื่อกระตุนใหเยาวชนมีความสนใจในวิชาเคมีมากขึ้น 3. เพื่อกระตุนความคิดในการพัฒนาอนาคตดวยเคมี 4. เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ป ที่มารี คูรี ไดรับรางวัลโนเบล อันเปนการพลิกโฉมบทบาทสตรีในวงการวิทยาศาสตร โดยไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ มากมาย เชน การประชุมทางวิชาการ การเผยแพรความรูทางเคมีใหบุคคล ตางๆ ภายใตแนวคิดที่วา “Chemistry—our life, our future" หรอ "เคมี คอชวตและอนาคตของเรา" ื ื ีิ เราในฐานะผูมีความสนใจทางดานเคมี ควรจะรวมกันตระหนักรูวา เรื่องเพศนั้นไมไดมีความสําคัญตอ การพัฒนาองคความรูทางวิทยาศาสตรเลย แตขึ้นอยูกับพยายามบนพื้นฐานของการศึกษา แตทั้งนี้ ความปลอดภัยก็ เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งยวด และละเลยไมไดแมแตนอย นอกจากนี้ การพัฒนาความตระหนักรูทางเคมีนั้นก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญมากพอๆ กับการพัฒนาองคความรู ทางเคมีเลยทีเดียว เพราะปจจุบันนั้นเคมีกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราอยางหลีก เลี่ยงไมได ดังนั้น การเผยแพรความรูทางเคมีใหคนทั่วไปไดรับรูนั้นถือวาสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะการใชหลักเคมีในชีวิตประจําวัน รวมถึงการพัฒนาการศึกษาวิชาเคมีในระดับตางๆ ใหมีความทัดเทียมกับสากลใหมากกวานี้ โดยเฉพาะการทดลอง
 • 5. ซึ่งเปนที่นาเศราวาการทดลองนั้นยังไมมากเทาที่ควร เพราะละเลยแนวคิดวาพื้นฐานเคมีสวนใหญลวนเกิดจากการ ทดลอง ดังนั้น การเพิ่มการทดลองจะทําใหเยาวชนเขาใจในวิชาเคมีไดมากยิ่งขึ้น เพราะหากทุกๆ คน มองเห็นเคมีเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการขับเคลื่อนโลกใบนี้แลว โลกใบนี้จะกาว ไปขางหนาไดมากกวาที่ใจคิดอยางแนนอน ! ที่มา http://chem-is-try-knowledge.blogspot.com/2011/11/2. html