SlideShare a Scribd company logo
«Ποξρεγγίζξμςαπ ςη λξγξςευμία
με ςη βξήθεια ςχμ άλλχμ ςευμώμ
με ρςόυξ ςη τιλαμαγμχρία και
ςη δημιξσογική γοατή»
Στόχοι:1. Μαζαίλω λα αγαπώ ηε ινγνηερλία θαη λα ηε
  βηώλω κε ηε βνήζεηα ηωλ άιιωλ ηερλώλ
2. Μαζαίλω λα αγαπώ ηηο θαιέο ηέρλεο
  (ζέαηξν,    θηλεκαηνγξάθν,    κνπζηθή
  , ρνξό…….καγεηξηθή)
3. Μαζαίλω λα ζπλδέω      ηα ζηνηρεία ηνπ
  ινγνηερληθνύ έξγνπ κε ηελ Ιζηνξία θαη ηνλ
  ηόπν κνπ
4. Μαζαίλω λα εθθξάδνκαη κε ραξηί θαη κνιύβη
  αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή
Ατόομηρη : «Λχνάμςοα »ςηπ
Μαοίαπ Ιξοδαμίδξσ
 Σεκαληηθό θείκελν γηα ηε
 δωή, ηα ήζε θαη έζηκα ηωλ
 Ειιήλωλ θαηνίθωλ ηεο
 Πόιεο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αη.

Αλαθνξέο ζηε δωή ηωλ
 πξνζθύγωλ
πνπ θαηέθπγαλ
ζηε Θεζζαινλίθε
κεηά ηε Μηθξαζηα
ηηθή θαηαζηξνθή
ζην βηβιίν ηεο
V.Hislop «Τν λήκα»
Ασςέπ ήςαμ ξι ποώςεπ ρκέφειπ μαπ!!!
Όμχπ πήγαμε Θέαςοξ!
Παοακξλξσθήραμε ςημ παοάρςαρη«Λχνάμςοα»από ςξ
Κ.Θ.Β.Ε ρςη μξμή Λαζαοιρςώμ και τχςξγοατηθήκαμε και
με ςξσπ ποχςαγχμιρςέπ!
Όςαμ ςξ κείμεμξ αματεοόςαμ ρςα ταγηςά
πξσ   ςόρξ   πξλύ  αγαπξύρε  η
Λχνάμςοα, είδαμε ςημ ςαιμία ςξσ Τάρξσ
Μπξσλμέςη «Πξλίςικη  κξσζίμα»
και…..μαγειοέφαμε με βάρη ςα λεγόμεμα
ςηπ Λχνάμδοαπ: ρξσςζξσκάκια
πξλίςικα, ραομαδάκια, υξσμκιάο μπεγεμςί
!!!
Όςαμ αματεοθήκαμε ρςα χαμάμ. Τι κάμαμε;
Επιρκετθήκαμε ςξ Μπέη Χαμάμ ρςημ Αοιρςξςέλξσπ.
Είδαμε ςξ υώοξ, οχςήραμε για ςη λειςξσογία ςξσ και
απξλαύραμε ςημ έκθερη ςξσ Σ.Παναγιωτάκη με θέμα
«Μεταναστευτικά φτερά»
Η Λχνάμςοα ςοελαιμόςαμ για ςοαγξύδια και
υξοξύπ κι εμείπ καλέραμε ςξμ κ.Λ.Θξδχοάκξ
καθηγηςή Φσρικήπ Αγχγήπ, ενειδικεσμέμξ ρςξσπ
δημξςικξύπ υξοξύπ για μα μαπ μάθει μα
υξοεύξσμε μικοαριάςικα ςοαγξύδια
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή
Θερραλξμίκη:ποχςεύξσρα ςχμ ποξρτύγχμ
 Πολιτιστική
 εξόπμηση

• Τελλόγλειο Α.Eθζεζε
 δωγξαθηθήο ηνπ Σ.
 Παπαλουκά πνπ
 απεηθόληζε ζηηγκέο ηεο
 κηθξαζηαηηθήο
 εθζηξαηείαο

• Β. Μόληκε έθζεζε ηνπ
 Τειιόγιεηνπ γηα ηα 100
 ρξόληα απειεπζέξωζεο
 ηεο Θεζζαινλίθεο
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή
  Θερραλξμίκη:ποχςεύξσρα ςχμ
  ποξρτύγχμ
 Πεξηήγεζε ζηηο γεηηνληέο ηεο
Άλω Πόιεο όπνπ θαηέθπγαλ νη
 πξόζθπγεο. Εθεί ζηα ζπίηηα
  ηωλ Μνπζνπικάλωλ πνπ
   πήξαλ ην δξόκν ηεο
 επηζηξνθήο, μεθίλεζαλ νη
 κηθξαζηάηεο Έιιελεο κηα λέα
   δωή ζύκθωλα κε ηα
  γξαθόκελα ηεο Hislop
Καςά ςη διάοκεια ςηπ πξλιςιρςικήπ μαπ
ενόομηρηπ …….
Παίξαμε μουσική    Ζωγπαυίσαμε
και… όπξςε μαπ διμόςαμ η εσκαιοία
αρυξλξύμαρςαμ με ςη δημιξσογική γοατή
προσεγγίζοντας τη λογοτεχνία με τη βοήθεια των
προσεγγίζοντας τη λογοτεχνία με τη βοήθεια των

More Related Content

What's hot

ενότητα 10η
ενότητα 10ηενότητα 10η
ενότητα 10η
fotist
 
Ντίνος Δημόπουλος: Τα δελφινάκια του Αμβρακικού ήΣαρλό, το αθάνατο νερό
Ντίνος Δημόπουλος: Τα δελφινάκια του Αμβρακικού ήΣαρλό, το αθάνατο νερόΝτίνος Δημόπουλος: Τα δελφινάκια του Αμβρακικού ήΣαρλό, το αθάνατο νερό
Ντίνος Δημόπουλος: Τα δελφινάκια του Αμβρακικού ήΣαρλό, το αθάνατο νερό
Κατερίνα Προκοπίου
 
μπλε ονειρα 1η μερα
μπλε ονειρα 1η μεραμπλε ονειρα 1η μερα
μπλε ονειρα 1η μερα
Ioanna Chats
 
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματοςΕνότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Georgia Dimitropoulou
 
"Μέρα - νύχτα", μαζί, στο ταξίδι της Γης…
"Μέρα - νύχτα", μαζί, στο ταξίδι της Γης…"Μέρα - νύχτα", μαζί, στο ταξίδι της Γης…
"Μέρα - νύχτα", μαζί, στο ταξίδι της Γης…
Yannis Kotsanis
 
ενότητα 9η
ενότητα 9ηενότητα 9η
ενότητα 9η
fotist
 
Neo logoexnia b stelios xefloydas
Neo logoexnia b stelios xefloydasNeo logoexnia b stelios xefloydas
Neo logoexnia b stelios xefloydas
nancy_s16
 
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Yannis Kotsanis
 
μην αγγίζετε! έχει αγκάθια!1η μερα
μην αγγίζετε! έχει αγκάθια!1η μεραμην αγγίζετε! έχει αγκάθια!1η μερα
μην αγγίζετε! έχει αγκάθια!1η μερα
Ioanna Chats
 
εκδρομή στην αθήνα
εκδρομή στην αθήναεκδρομή στην αθήνα
εκδρομή στην αθήνα
aaastathor
 
"Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
"Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ"Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
"Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
Maria Froudaraki
 
2ο δς ασβεστοχωριου
2ο δς ασβεστοχωριου2ο δς ασβεστοχωριου
2ο δς ασβεστοχωριου
Annet Dome
 
Συνδετικά ρήματα, κατηγορούμενο
Συνδετικά ρήματα,  κατηγορούμενοΣυνδετικά ρήματα,  κατηγορούμενο
Συνδετικά ρήματα, κατηγορούμενο
Georgia Dimitropoulou
 
"Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
"Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ"Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
"Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
Maria Froudaraki
 
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
Violetta Stavrou
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
Fouli Karamatsouki
 
ενότητα 9,-η-καλλιπάτειρα
ενότητα 9,-η-καλλιπάτειραενότητα 9,-η-καλλιπάτειρα
ενότητα 9,-η-καλλιπάτειρα
blahou
 
τα κόκκινα λουστρίνια
τα κόκκινα λουστρίνιατα κόκκινα λουστρίνια
τα κόκκινα λουστρίνια
Helen Georgiadou
 
Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι
Χριστουγεννιάτικο ΠαραμύθιΧριστουγεννιάτικο Παραμύθι
Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι
Theodora Koulinou
 
οι δυο φίλοι
οι δυο φίλοιοι δυο φίλοι
οι δυο φίλοι
Ioanna Chats
 

What's hot (20)

ενότητα 10η
ενότητα 10ηενότητα 10η
ενότητα 10η
 
Ντίνος Δημόπουλος: Τα δελφινάκια του Αμβρακικού ήΣαρλό, το αθάνατο νερό
Ντίνος Δημόπουλος: Τα δελφινάκια του Αμβρακικού ήΣαρλό, το αθάνατο νερόΝτίνος Δημόπουλος: Τα δελφινάκια του Αμβρακικού ήΣαρλό, το αθάνατο νερό
Ντίνος Δημόπουλος: Τα δελφινάκια του Αμβρακικού ήΣαρλό, το αθάνατο νερό
 
μπλε ονειρα 1η μερα
μπλε ονειρα 1η μεραμπλε ονειρα 1η μερα
μπλε ονειρα 1η μερα
 
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματοςΕνότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
 
"Μέρα - νύχτα", μαζί, στο ταξίδι της Γης…
"Μέρα - νύχτα", μαζί, στο ταξίδι της Γης…"Μέρα - νύχτα", μαζί, στο ταξίδι της Γης…
"Μέρα - νύχτα", μαζί, στο ταξίδι της Γης…
 
ενότητα 9η
ενότητα 9ηενότητα 9η
ενότητα 9η
 
Neo logoexnia b stelios xefloydas
Neo logoexnia b stelios xefloydasNeo logoexnia b stelios xefloydas
Neo logoexnia b stelios xefloydas
 
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
 
μην αγγίζετε! έχει αγκάθια!1η μερα
μην αγγίζετε! έχει αγκάθια!1η μεραμην αγγίζετε! έχει αγκάθια!1η μερα
μην αγγίζετε! έχει αγκάθια!1η μερα
 
εκδρομή στην αθήνα
εκδρομή στην αθήναεκδρομή στην αθήνα
εκδρομή στην αθήνα
 
"Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
"Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ"Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
"Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗ
 
2ο δς ασβεστοχωριου
2ο δς ασβεστοχωριου2ο δς ασβεστοχωριου
2ο δς ασβεστοχωριου
 
Συνδετικά ρήματα, κατηγορούμενο
Συνδετικά ρήματα,  κατηγορούμενοΣυνδετικά ρήματα,  κατηγορούμενο
Συνδετικά ρήματα, κατηγορούμενο
 
"Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
"Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ"Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
"Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ"-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ
 
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
 
ενότητα 9,-η-καλλιπάτειρα
ενότητα 9,-η-καλλιπάτειραενότητα 9,-η-καλλιπάτειρα
ενότητα 9,-η-καλλιπάτειρα
 
τα κόκκινα λουστρίνια
τα κόκκινα λουστρίνιατα κόκκινα λουστρίνια
τα κόκκινα λουστρίνια
 
Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι
Χριστουγεννιάτικο ΠαραμύθιΧριστουγεννιάτικο Παραμύθι
Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι
 
οι δυο φίλοι
οι δυο φίλοιοι δυο φίλοι
οι δυο φίλοι
 

Similar to προσεγγίζοντας τη λογοτεχνία με τη βοήθεια των

1. Eισαγωγή στην Ιστορία της τέχνης
1. Eισαγωγή στην Ιστορία της τέχνης1. Eισαγωγή στην Ιστορία της τέχνης
1. Eισαγωγή στην Ιστορία της τέχνης
lykkarea
 
νανουρίσματα
νανουρίσματανανουρίσματα
νανουρίσματα
gmyclass
 
διδακτικη προσεγγιση τησ «ρωμιοσυνησ» του ριτσου
διδακτικη προσεγγιση τησ  «ρωμιοσυνησ» του ριτσουδιδακτικη προσεγγιση τησ  «ρωμιοσυνησ» του ριτσου
διδακτικη προσεγγιση τησ «ρωμιοσυνησ» του ριτσου
akarapap
 
Οδυσσέας Ελύτης
Οδυσσέας ΕλύτηςΟδυσσέας Ελύτης
Οδυσσέας Ελύτης
thirdgymreth
 
Ypokeimeno antikeimenokatigoroumeno
Ypokeimeno antikeimenokatigoroumenoYpokeimeno antikeimenokatigoroumeno
Ypokeimeno antikeimenokatigoroumeno
stam72
 
Ο "γκρεμιστής" που φέρνει την αναγέννηση
Ο "γκρεμιστής" που φέρνει την αναγέννησηΟ "γκρεμιστής" που φέρνει την αναγέννηση
Ο "γκρεμιστής" που φέρνει την αναγέννηση
Άντζελα Τσίρου
 
το ηλιακο λεωφορειο
το ηλιακο λεωφορειοτο ηλιακο λεωφορειο
το ηλιακο λεωφορειο
2o Δ/Σ Άργους
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατερίνα Προκοπίου
 
"Αφήγηση και αξιοποίηση λαϊκών παραμυθιών από παιδιά και εκπαιδευτικούς" Άννα...
"Αφήγηση και αξιοποίηση λαϊκών παραμυθιών από παιδιά και εκπαιδευτικούς" Άννα..."Αφήγηση και αξιοποίηση λαϊκών παραμυθιών από παιδιά και εκπαιδευτικούς" Άννα...
"Αφήγηση και αξιοποίηση λαϊκών παραμυθιών από παιδιά και εκπαιδευτικούς" Άννα...
NTANY
 
προφητης Ησαϊας
προφητης Ησαϊαςπροφητης Ησαϊας
προφητης Ησαϊας
Eleni Athanasiou
 
Πρώτες Βοήθειες
Πρώτες ΒοήθειεςΠρώτες Βοήθειες
Πρώτες Βοήθειες
vasiliki1
 
Rock project
Rock projectRock project
ε τάξη κοινωνική και πολιτική αγωγή παρουσίαση_όλης_της_υλης
ε τάξη  κοινωνική και πολιτική αγωγή παρουσίαση_όλης_της_υληςε τάξη  κοινωνική και πολιτική αγωγή παρουσίαση_όλης_της_υλης
ε τάξη κοινωνική και πολιτική αγωγή παρουσίαση_όλης_της_υλης
3dimneap
 
Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα
Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη ΣταυρούλαΣτρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα
Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα
Antonis Vrentzos
 
τεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδα
τεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδατεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδα
τεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδα
Georgia Sofi
 
Ημερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και Λογοτεχνία
Ημερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και ΛογοτεχνίαΗμερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και Λογοτεχνία
Ημερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και Λογοτεχνία
Lea Alexandri
 
ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
2gympyla
 

Similar to προσεγγίζοντας τη λογοτεχνία με τη βοήθεια των (20)

Aυτόχθονες λαοί
Aυτόχθονες λαοίAυτόχθονες λαοί
Aυτόχθονες λαοί
 
1. Eισαγωγή στην Ιστορία της τέχνης
1. Eισαγωγή στην Ιστορία της τέχνης1. Eισαγωγή στην Ιστορία της τέχνης
1. Eισαγωγή στην Ιστορία της τέχνης
 
Ουράνιο τόξο
Ουράνιο τόξοΟυράνιο τόξο
Ουράνιο τόξο
 
νανουρίσματα
νανουρίσματανανουρίσματα
νανουρίσματα
 
διδακτικη προσεγγιση τησ «ρωμιοσυνησ» του ριτσου
διδακτικη προσεγγιση τησ  «ρωμιοσυνησ» του ριτσουδιδακτικη προσεγγιση τησ  «ρωμιοσυνησ» του ριτσου
διδακτικη προσεγγιση τησ «ρωμιοσυνησ» του ριτσου
 
Οδυσσέας Ελύτης
Οδυσσέας ΕλύτηςΟδυσσέας Ελύτης
Οδυσσέας Ελύτης
 
Ypokeimeno antikeimenokatigoroumeno
Ypokeimeno antikeimenokatigoroumenoYpokeimeno antikeimenokatigoroumeno
Ypokeimeno antikeimenokatigoroumeno
 
ΝΕΡΑΪΔΕΣ
ΝΕΡΑΪΔΕΣΝΕΡΑΪΔΕΣ
ΝΕΡΑΪΔΕΣ
 
Ο "γκρεμιστής" που φέρνει την αναγέννηση
Ο "γκρεμιστής" που φέρνει την αναγέννησηΟ "γκρεμιστής" που φέρνει την αναγέννηση
Ο "γκρεμιστής" που φέρνει την αναγέννηση
 
το ηλιακο λεωφορειο
το ηλιακο λεωφορειοτο ηλιακο λεωφορειο
το ηλιακο λεωφορειο
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
"Αφήγηση και αξιοποίηση λαϊκών παραμυθιών από παιδιά και εκπαιδευτικούς" Άννα...
"Αφήγηση και αξιοποίηση λαϊκών παραμυθιών από παιδιά και εκπαιδευτικούς" Άννα..."Αφήγηση και αξιοποίηση λαϊκών παραμυθιών από παιδιά και εκπαιδευτικούς" Άννα...
"Αφήγηση και αξιοποίηση λαϊκών παραμυθιών από παιδιά και εκπαιδευτικούς" Άννα...
 
προφητης Ησαϊας
προφητης Ησαϊαςπροφητης Ησαϊας
προφητης Ησαϊας
 
Πρώτες Βοήθειες
Πρώτες ΒοήθειεςΠρώτες Βοήθειες
Πρώτες Βοήθειες
 
Rock project
Rock projectRock project
Rock project
 
ε τάξη κοινωνική και πολιτική αγωγή παρουσίαση_όλης_της_υλης
ε τάξη  κοινωνική και πολιτική αγωγή παρουσίαση_όλης_της_υληςε τάξη  κοινωνική και πολιτική αγωγή παρουσίαση_όλης_της_υλης
ε τάξη κοινωνική και πολιτική αγωγή παρουσίαση_όλης_της_υλης
 
Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα
Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη ΣταυρούλαΣτρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα
Στρατηγικές Μάθησης - Σιαπάτη Σταυρούλα
 
τεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδα
τεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδατεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδα
τεχνολογία του πολέμου στην αρχαία ελλάδα
 
Ημερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και Λογοτεχνία
Ημερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και ΛογοτεχνίαΗμερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και Λογοτεχνία
Ημερίδα Φιλολόγων Ναυπλο:Comics και Λογοτεχνία
 
ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
 

More from Αφροδίτη Διαμαντοπούλου

Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική ΑυτοκρατορίαΗ απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βίαΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειεςΡατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptxΈρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptxΈρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdf
Αλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdfΑλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdf
Αλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdf
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Κιλελέρ 1910.pptx
Κιλελέρ 1910.pptxΚιλελέρ 1910.pptx
Μέγας Αλεξάνδρος.pptx
Μέγας Αλεξάνδρος.pptxΜέγας Αλεξάνδρος.pptx
Μέγας Αλεξάνδρος.pptx
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Βιτσέντζος Κορνάρος.pptx
Βιτσέντζος Κορνάρος.pptxΒιτσέντζος Κορνάρος.pptx
Βιτσέντζος Κορνάρος.pptx
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Μαντώ Μαυρογένους.pdf
Μαντώ Μαυρογένους.pdfΜαντώ Μαυρογένους.pdf
Μαντώ Μαυρογένους.pdf
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Μαντώ Μαυρογένους.pptx
Μαντώ Μαυρογένους.pptxΜαντώ Μαυρογένους.pptx
Μαντώ Μαυρογένους.pptx
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Μέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptx
Μέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptxΜέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptx
Μέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptx
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Γελοιογραφίες για τη Γαλλικής Επανάσταση
Γελοιογραφίες για τη Γαλλικής ΕπανάστασηΓελοιογραφίες για τη Γαλλικής Επανάσταση
Γελοιογραφίες για τη Γαλλικής Επανάσταση
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Μέγας Αλέξανδρος
Μέγας ΑλέξανδροςΜέγας Αλέξανδρος
Μέγας Αλέξανδρος
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Μάχη Κιλκίς- Λαχανά
Μάχη Κιλκίς- ΛαχανάΜάχη Κιλκίς- Λαχανά
Μάχη Κιλκίς- Λαχανά
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Αλέξανδρος ΠαπαναστασίουΑλέξανδρος Παπαναστασίου
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος ΠαπαδιαμάντηςΑλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος ΠαπαδιαμάντηςΑλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Μάχη Κιλκίς Λαχανά
Μάχη Κιλκίς ΛαχανάΜάχη Κιλκίς Λαχανά
Μάχη Κιλκίς Λαχανά
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 

More from Αφροδίτη Διαμαντοπούλου (20)

Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
 
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική ΑυτοκρατορίαΗ απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
 
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βίαΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
 
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειεςΡατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
 
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptxΈρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
 
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptxΈρωτας είναι η αιτία.pptx
Έρωτας είναι η αιτία.pptx
 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdf
Αλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdfΑλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdf
Αλέξανδρος Παπαναστασίου Γουβατζηδάκη Μαριλένα Γ3 (1).pdf
 
Κιλελέρ 1910.pptx
Κιλελέρ 1910.pptxΚιλελέρ 1910.pptx
Κιλελέρ 1910.pptx
 
Μέγας Αλεξάνδρος.pptx
Μέγας Αλεξάνδρος.pptxΜέγας Αλεξάνδρος.pptx
Μέγας Αλεξάνδρος.pptx
 
Βιτσέντζος Κορνάρος.pptx
Βιτσέντζος Κορνάρος.pptxΒιτσέντζος Κορνάρος.pptx
Βιτσέντζος Κορνάρος.pptx
 
Μαντώ Μαυρογένους.pdf
Μαντώ Μαυρογένους.pdfΜαντώ Μαυρογένους.pdf
Μαντώ Μαυρογένους.pdf
 
Μαντώ Μαυρογένους.pptx
Μαντώ Μαυρογένους.pptxΜαντώ Μαυρογένους.pptx
Μαντώ Μαυρογένους.pptx
 
Μέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptx
Μέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptxΜέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptx
Μέγας Ναπολέων, Η Άνοδος.pptx
 
Γελοιογραφίες για τη Γαλλικής Επανάσταση
Γελοιογραφίες για τη Γαλλικής ΕπανάστασηΓελοιογραφίες για τη Γαλλικής Επανάσταση
Γελοιογραφίες για τη Γαλλικής Επανάσταση
 
Μέγας Αλέξανδρος
Μέγας ΑλέξανδροςΜέγας Αλέξανδρος
Μέγας Αλέξανδρος
 
Μάχη Κιλκίς- Λαχανά
Μάχη Κιλκίς- ΛαχανάΜάχη Κιλκίς- Λαχανά
Μάχη Κιλκίς- Λαχανά
 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
Αλέξανδρος ΠαπαναστασίουΑλέξανδρος Παπαναστασίου
Αλέξανδρος Παπαναστασίου
 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος ΠαπαδιαμάντηςΑλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος ΠαπαδιαμάντηςΑλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
 
Μάχη Κιλκίς Λαχανά
Μάχη Κιλκίς ΛαχανάΜάχη Κιλκίς Λαχανά
Μάχη Κιλκίς Λαχανά
 

προσεγγίζοντας τη λογοτεχνία με τη βοήθεια των

 • 1. «Ποξρεγγίζξμςαπ ςη λξγξςευμία με ςη βξήθεια ςχμ άλλχμ ςευμώμ με ρςόυξ ςη τιλαμαγμχρία και ςη δημιξσογική γοατή»
 • 2. Στόχοι: 1. Μαζαίλω λα αγαπώ ηε ινγνηερλία θαη λα ηε βηώλω κε ηε βνήζεηα ηωλ άιιωλ ηερλώλ 2. Μαζαίλω λα αγαπώ ηηο θαιέο ηέρλεο (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν, κνπζηθή , ρνξό…….καγεηξηθή) 3. Μαζαίλω λα ζπλδέω ηα ζηνηρεία ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ κε ηελ Ιζηνξία θαη ηνλ ηόπν κνπ 4. Μαζαίλω λα εθθξάδνκαη κε ραξηί θαη κνιύβη αιιά θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή
 • 3. Ατόομηρη : «Λχνάμςοα »ςηπ Μαοίαπ Ιξοδαμίδξσ Σεκαληηθό θείκελν γηα ηε δωή, ηα ήζε θαη έζηκα ηωλ Ειιήλωλ θαηνίθωλ ηεο Πόιεο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. Αλαθνξέο ζηε δωή ηωλ πξνζθύγωλ πνπ θαηέθπγαλ ζηε Θεζζαινλίθε κεηά ηε Μηθξαζηα ηηθή θαηαζηξνθή ζην βηβιίν ηεο V.Hislop «Τν λήκα»
 • 4. Ασςέπ ήςαμ ξι ποώςεπ ρκέφειπ μαπ!!!
 • 5. Όμχπ πήγαμε Θέαςοξ! Παοακξλξσθήραμε ςημ παοάρςαρη«Λχνάμςοα»από ςξ Κ.Θ.Β.Ε ρςη μξμή Λαζαοιρςώμ και τχςξγοατηθήκαμε και με ςξσπ ποχςαγχμιρςέπ!
 • 6. Όςαμ ςξ κείμεμξ αματεοόςαμ ρςα ταγηςά πξσ ςόρξ πξλύ αγαπξύρε η Λχνάμςοα, είδαμε ςημ ςαιμία ςξσ Τάρξσ Μπξσλμέςη «Πξλίςικη κξσζίμα»
 • 7. και…..μαγειοέφαμε με βάρη ςα λεγόμεμα ςηπ Λχνάμδοαπ: ρξσςζξσκάκια πξλίςικα, ραομαδάκια, υξσμκιάο μπεγεμςί !!!
 • 8. Όςαμ αματεοθήκαμε ρςα χαμάμ. Τι κάμαμε; Επιρκετθήκαμε ςξ Μπέη Χαμάμ ρςημ Αοιρςξςέλξσπ. Είδαμε ςξ υώοξ, οχςήραμε για ςη λειςξσογία ςξσ και απξλαύραμε ςημ έκθερη ςξσ Σ.Παναγιωτάκη με θέμα «Μεταναστευτικά φτερά»
 • 9. Η Λχνάμςοα ςοελαιμόςαμ για ςοαγξύδια και υξοξύπ κι εμείπ καλέραμε ςξμ κ.Λ.Θξδχοάκξ καθηγηςή Φσρικήπ Αγχγήπ, ενειδικεσμέμξ ρςξσπ δημξςικξύπ υξοξύπ για μα μαπ μάθει μα υξοεύξσμε μικοαριάςικα ςοαγξύδια
 • 10. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή Θερραλξμίκη:ποχςεύξσρα ςχμ ποξρτύγχμ Πολιτιστική εξόπμηση • Τελλόγλειο Α.Eθζεζε δωγξαθηθήο ηνπ Σ. Παπαλουκά πνπ απεηθόληζε ζηηγκέο ηεο κηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο • Β. Μόληκε έθζεζε ηνπ Τειιόγιεηνπ γηα ηα 100 ρξόληα απειεπζέξωζεο ηεο Θεζζαινλίθεο
 • 11. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή Θερραλξμίκη:ποχςεύξσρα ςχμ ποξρτύγχμ Πεξηήγεζε ζηηο γεηηνληέο ηεο Άλω Πόιεο όπνπ θαηέθπγαλ νη πξόζθπγεο. Εθεί ζηα ζπίηηα ηωλ Μνπζνπικάλωλ πνπ πήξαλ ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο, μεθίλεζαλ νη κηθξαζηάηεο Έιιελεο κηα λέα δωή ζύκθωλα κε ηα γξαθόκελα ηεο Hislop
 • 12. Καςά ςη διάοκεια ςηπ πξλιςιρςικήπ μαπ ενόομηρηπ ……. Παίξαμε μουσική Ζωγπαυίσαμε
 • 13. και… όπξςε μαπ διμόςαμ η εσκαιοία αρυξλξύμαρςαμ με ςη δημιξσογική γοατή