SlideShare a Scribd company logo
•‫داده‬(data):‫ها‬ ‫واقعیت‬‫و‬ ‫آمارها‬ ،‫ارقامی‬‫که‬‫بصورت‬‫خام‬‫محیط‬ ‫از‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬‫به‬ ‫و‬‫مورد‬ ‫مرجع‬ ‫عنوان‬
‫قرار‬ ‫استفاده‬‫میگیرند‬.
•‫اطالعات‬(information):‫نتیجه‬‫پردازش‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬‫که‬ ‫هاست‬‫دید‬ ‫به‬‫کاربران‬‫رسد‬ ‫می‬.
•‫دانش‬(Knowledge:)‫سازماندهی‬ ‫اطالعاتی‬‫و‬ ‫شده‬‫و‬ ‫تجزیه‬‫که‬ ‫شده‬‫تحلیل‬‫درک‬ ‫قابل‬ ‫تواند‬‫می‬‫وکاربردی‬‫برای‬
‫حل‬‫باشد‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫مساله‬.
•‫نتیجه‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬.
•‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫گوناگونی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫برای‬.
•‫منابع‬‫منابعی‬ ‫آشکار‬‫هستند‬‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫میتوان‬ ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫همگان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫که‬،‫رد‬
‫روزنامه‬ ‫همانند‬،‫ها‬‫و‬ ‫مجالت‬‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫منابع‬...
•‫آشکار‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬:‫علم‬‫هنر‬ ‫و‬‫آوری‬ ‫جمع‬‫نیازمندی‬ ‫براساس‬ ‫آشکار‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬‫ها‬‫ی‬‫اطالعاتی‬.
•‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬‫نیازمندی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کردن‬ ‫وگلچین‬ ‫آشکار،انتخاب‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫شامل‬ ‫آشکار‬‫ها‬
‫میباشد‬
•‫منبع‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫خبر‬‫آشکار‬‫همگانی‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫دید‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ،‫میباشد‬.
•OSINT‫میباشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫اطالعات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫هوشمندانه‬ ‫استخراج‬ ‫معنی‬ ‫به‬.
•OSINT‫ای‬‫مجموعه‬‫شماره‬ ،‫ایمیل‬ ‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ی‬‫ها‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هاست‬‫دانش‬ ‫از‬
،‫عالیق‬ ،‫تماس‬،‫ها‬ ‫عادت‬ ،‫سالیق‬‫کند‬‫می‬ ‫بحث‬ ‫آنها‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫زمان‬ ،‫ها‬‫مکان‬.
•‫اطالعات‬ ‫باالی‬ ‫کمیت‬ ‫و‬ ‫تنوع‬
•‫به‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫خطر‬ ‫بدون‬ ،‫آسان‬ ‫دسترسی‬‫اطالعات‬
•‫داده‬‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫های‬‫روش‬ ‫در‬OSINT‫آشکار‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫است‬ ‫تر‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫هوشمندانه‬.
•‫در‬OSINT‫میباشد‬ ‫وب‬ ‫ی‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بحث‬ ‫غالبا‬.
•‫بسیاری‬‫و‬ ‫آشکار‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬OSINT‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫شبیه‬‫هستند‬.
‫خبری‬ ‫منابع‬:
‫سایت‬‫های‬‫خبری‬
Wikipedia
‫موتور‬‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬‫وب‬ ‫جوی‬‫مانند‬Google،yahoo،
bing‫و‬...
‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫ابزار‬‫تصویر‬:
Google Image
TinEye.com
Videos Search
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫ابزار‬
similarsites.com
freefullpdf.com
‫اطالعات‬ ‫هوشمندانه‬ ‫استخراج‬ ‫های‬ ‫ابزار‬:
Maltego
inteltechniques.com
fb-sleep-stats
‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫های‬ ‫ابزار‬،‫دامنه‬ ‫اطالعات‬IP‫و‬...
Whois
Archive.org
centralops.net
ip2location.com
‫ابزار‬‫کاربری‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬ ‫های‬
PiPl.com
truthfinder.com
•‫سایت‬‫خبری‬ ‫های‬‫روز‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫میباشند‬.
•‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫کاربرانش‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫ای‬ ‫دانشنامه‬.
•‫یک‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫هوشمندانه‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬‫تصویر‬
•‫پایه‬ ‫بر‬ ‫قدرتمند‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتور‬‫تصاویر‬
•‫مانند‬ ‫ویدیوها‬ ‫زنده‬ ‫پخش‬ ‫و‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ، ‫دانلود‬ ، ‫آپلود‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫سایت‬:
•You Tube
•‫آپارات‬
•Vimeo
•Live Leak
•Metatube
•‫سایت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫یافتن‬ ‫جهت‬ ‫جویی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتور‬
•‫جست‬‫فایل‬ ‫جوگر‬ ‫و‬‫و‬ ‫متنی‬ ‫های‬pdf
•‫برای‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬،‫کاوش‬‫جمع‬‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫و‬ ‫یافته‬ ‫ساخت‬ ‫شکلی‬‫معنادار‬
•‫پیرامون‬ ‫اطالعاتی‬ ‫استخراج‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬:
‫یک‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬url‫وب‬ ‫یا‬‫سایت‬
‫ها‬ ‫دامنه‬
‫های‬ ‫آدرس‬IP
netblock
‫رکوردهای‬DNS
‫مکانی‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬
‫سرور‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬
‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬
‫یک‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬‫دیگر‬
‫اکانت‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫توییتر‬ ‫و‬ ‫بوک‬ ‫فیس‬ ‫های‬ ‫اکانت‬
‫افراد‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬
‫و‬...
•‫وسیله‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬ ‫جهت‬ ‫جامع‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬:
•‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫موتور‬
•‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬(‫بوک‬ ‫فیس‬–‫توییتر‬-
‫اینستاگرام‬)
•‫ایمیل‬
•‫تلفن‬ ‫شماره‬
User name
IP Address
•‫ها‬ ‫دامنه‬
•Documents
•Linkedin
•‫و‬...
•‫عادت‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫سورس‬‫شدن‬ ‫بیدار‬ ‫و‬ ‫خوابیدن‬‫مرتبه‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫یوزر‬
‫فیسبوک‬ ‫در‬ ‫شدنشان‬ ‫آنالین‬
•‫کاملی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬‫ختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫صاحب‬ ‫و‬ ‫دامنه‬
‫جمله‬ ‫از‬ ‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬:
‫دامنه‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬ ‫نام‬
‫دامنه‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬ ‫ایمیل‬
‫مدیریت‬ ‫تلفن‬
‫دامنه‬ ‫مالک‬ ‫آدرس‬ ‫جزییات‬
‫دامنه‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬
‫دامنه‬ ‫ثبت‬ ‫مرکز‬ ‫نام‬
‫دامنه‬ ‫ثبت‬ ‫تاریخ‬
‫دامنه‬ ‫شدن‬ ‫منقضی‬ ‫تاریخ‬
‫بروزرسانی‬ ‫آخرین‬ ‫تاریخ‬
‫هاستینگ‬ ‫سرور‬ ‫پی‬ ‫آی‬
‫هاستینگ‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫تغییر‬ ‫تاریخچه‬
...
•‫میکند‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫آرشیو‬ ‫که‬ ‫سایتی‬
•‫است‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫همه‬ ‫تغییرات‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫تاریخچه‬ ‫شامل‬ ‫آرشیو‬ ‫این‬
•،‫سایتی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫صفحه‬ ‫درهر‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫بعد‬Archive.org‫را‬ ‫سایت‬ ‫جدید‬ ‫نسخه‬ ‫قبلی‬ ‫نسخه‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫میکند‬ ‫آرشیو‬ ‫نیز‬
1 May 2016
9:56
6 June 2017
21:37
•‫واقعی‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ،‫دامنه‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫رایگانی‬ ‫سرویس‬
‫یک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ،‫ایمیل‬ ‫بودن‬IP،‫سرور‬ ‫یا‬ping‫و‬...
•‫و‬ ‫مکان‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬
ISP‫و‬...‫یک‬IP‫میدهد‬
•‫استخراج‬ ‫جهت‬ ‫قدرتمند‬ ‫سرویس‬‫اطالعات‬ ‫تمام‬،‫نام‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫اکانت‬ ‫و‬‫یا‬ ‫ایمیل‬‫نام‬‫کاربری‬
•‫فرد‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫یافتن‬ ‫جهت‬ ‫سرویسی‬
•‫استخراج‬ ‫علم‬‫از‬ ‫انبوهی‬ ‫حجم‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫مفید‬ ‫اطالعات‬‫ونامرتب‬ ‫خام‬ ‫های‬ ‫داده‬
•‫الگوهای‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫خودکار‬ ‫نیمه‬ ‫روند‬‫مفید‬‫ب‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬‫ا‬
‫ریاضی‬ ‫و‬ ‫آماری‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫دانش‬ ‫کشف‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬‫است‬ ‫دیتابیس‬ ‫از‬.
•‫داده‬ ‫عظیم‬ ‫منابع‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬‫ای‬
•‫الگوها‬ ‫کشف‬‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬‫ها‬‫داده‬
•‫آینده‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫کمک‬‫تر‬ ‫هوشمندانه‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬
•‫است‬ ‫گیر‬ ‫وقت‬ ‫بسیار‬ ‫سنتی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫را‬ ‫سواالتی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫ابزار‬.
•‫دیتاماینینگ‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬‫میشود‬ ‫عملکرد‬
‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬
‫و‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬...‫مشکل‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫شرایط‬ ‫درک‬
‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫پردازش‬
‫نتایج‬ ‫سازی‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬
‫و‬ ‫وچارت‬ ‫نمودار‬ ‫وسیله‬ ‫به‬...
Excel
IBM SPSS Modeler
IBM Cognos
Orange Data Mining
RapidMiner
Weka
PSPP
Pandas
KNIME Analytics Platform
Sisense
Qlik Sense
SAS Enterprise Miner
•‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬
‫دارد‬ ‫را‬ ‫ماینینگ‬ ‫دیتا‬ ‫های‬ ‫عملیات‬
•‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬Add-Ins‫مخصوص‬ ‫هایی‬
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ماینینگ‬ ‫دیتا‬
‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫ماینینگ‬ ‫دیتا‬ ‫عملیات‬ ‫جهت‬
•‫افزارشرکت‬ ‫نرم‬IBM‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫پیشبینی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ،‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫امکان‬ ‫که‬
•‫نسخه‬Personal‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬4670‫سال‬ ‫در‬ ‫دال‬
‫نسخه‬ ‫و‬Premium‫آن‬11600‫میباشد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫دالر‬
•‫مربوط‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫ماینینگ‬ ‫دیتا‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ابزار‬
‫شرکت‬ ‫به‬IBM
•‫نسخه‬Trial‫وب‬ ‫افزارتحت‬ ‫نرم‬ ‫این‬‫است‬‫نسخه‬ ‫اما‬
‫ساالنه‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫کامل‬760‫میباشد‬ ‫دانلود‬ ‫قابل‬ ‫دالر‬
•‫پایتون‬ ‫زبان‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫تصویر‬ ‫و‬
‫است‬ ‫کارآمد‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬
•Orange‫ماشین‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫قطعاتی‬ ‫دارای‬‫متن‬ ،‫لرنینگ‬‫کاوی‬
‫و‬bioinformatics‫میباشد‬.
•‫نمیباشد‬ ‫مناسب‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫میباشد‬ ‫رایگان‬ ‫ابزار‬ ‫این‬.
•‫معنا‬ ‫روند‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫مدرن‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫پلتفورم‬ ‫یک‬‫دار‬
‫اطالعات‬ ‫کردن‬‫بینظم‬‫تسریع‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫را‬‫میکند‬.
•‫رایگان‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬‫نمیباشد‬!
•‫مجموعه‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫مشکالت‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫لرنینگ‬ ‫ماشین‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫ای‬.
•‫این‬‫اعمال‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫میتوانند‬ ‫ها‬ ‫الگوریتم‬‫شوند‬.
•‫این‬‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫میتوانند‬ ‫ها‬ ‫الگوریتم‬‫و‬ ‫تجزیه‬
‫و‬ ‫کننده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ،‫سازی‬ ‫تصویر‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬...‫شوند‬ ‫استفاده‬.
•‫میباشد‬ ‫رایگان‬ ‫ابزار‬ ‫این‬.
•‫برای‬ ‫ابزاری‬‫آنالیز‬‫آماری‬‫است‬
•‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫ابزار‬ ‫این‬‫علمی‬GNU‫برای‬‫تولید‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫محاسبات‬
‫گراف‬‫استفاده‬‫میکند‬.
•‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫چندین‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ،‫میتوانید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شما‬
‫همزمان‬‫کنید‬ ‫ادغام‬ ‫و‬ ‫ادیت‬ ،‫آنالیز‬ ،‫باز‬.
•‫کتابخانه‬ ‫یک‬‫قدرتمند‬‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫پایتون‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬‫و‬
manipulation‫میباشد‬.
•‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫آینده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پنهان‬ ‫پتانسیل‬ ‫کشف‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫رایگان‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬.
•‫افزار‬ ‫نرم‬‫برای‬ ‫قدرتمند‬‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫ماینینگ‬ ‫دیتا‬
•‫اطالعات‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫کاوش‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫غیر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
•‫ها‬ ‫داده‬ ‫یابی‬ ‫الگو‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫برای‬ ‫تخصصی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬
•‫هدف‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫خاص‬ ‫هدفی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فیکی‬ ‫های‬ ‫فالور‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫مثال‬ ‫این‬
•‫اکانت‬ ‫فالورهای‬ ‫کلیه‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫میبایست‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬alhashimi_tariq‫نمود‬ ‫استخراج‬ ‫را‬
•‫توسط‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬api‫و‬ ‫توییتر‬ ‫های‬‫یک‬ ‫با‬‫اپن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫سورس‬‫است‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫پایتون‬ ‫زبان‬ ‫به‬
•‫شامل‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬:
•‫کاربری‬ ‫نام‬
•‫پروفایل‬ ‫عکس‬
•‫اکانت‬ ‫ساخت‬ ‫تاریخ‬
•‫توویت‬ ‫تعداد‬
•‫ها‬ ‫فالور‬ ‫تعداد‬
•‫ها‬ ‫فالویینگ‬ ‫تعداد‬
•‫ها‬ ‫الیک‬ ‫تعداد‬
•‫میکنیم‬ ‫تحلیل‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ،‫استخراج‬ ‫از‬ ‫پس‬
•‫اطالعات‬ ‫اکسل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬‫زیر‬‫بین‬ ‫از‬139397‫شد‬ ‫استخراج‬ ‫فالور‬:
•26310‫پروفایل‬ ‫عکس‬ ‫فاقد‬ ‫نفر‬
•25943‫از‬ ‫کمتر‬‫نفر‬10‫دارند‬ ‫توییت‬
•32568‫از‬ ‫کمتر‬‫نفر‬5‫دارند‬ ‫فالور‬
•7507‫ندارند‬ ‫فالوری‬ ‫هیچ‬ ‫نفر‬!
•57357‫سال‬ ‫در‬ ‫نفر‬2013‫اند‬ ‫شده‬ ‫توییتر‬ ‫وارد‬
•15055‫سال‬ ‫نوامبر‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫نفر‬2013‫اند‬ ‫شده‬ ‫توییتر‬ ‫وارد‬
•30‫دارند‬ ‫فالواینگ‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫نفر‬(‫فقط‬alhashimi_tariq)
•5322‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬‫کسانی‬ ‫از‬ ‫نفر‬2013‫امروز‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫ساخته‬ ‫اکانت‬(2017)‫از‬ ‫کمتر‬5‫دارند‬ ‫توییت‬
•9595‫سال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬‫هایی‬ ‫اکانت‬ ‫از‬ ‫نفر‬2017‫از‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پروفایل‬ ‫عکس‬ ‫فاقد‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬5‫دارند‬ ‫فالور‬(‫فالور‬‫های‬100%‫فیک‬)
•‫ها‬ ‫آن‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫را‬‫می‬ ‫مشاهد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫نمودار‬ ‫روی‬‫نماییم‬(‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬Qlik Sense‫استفاده‬‫شده‬
‫است‬)

More Related Content

Similar to مقدمه ای بر جمع آوری اطلاعات

داده‏اي سازي کسب و کار
داده‏اي سازي کسب و کارداده‏اي سازي کسب و کار
داده‏اي سازي کسب و کار
Hosseinieh Ershad Public Library
 
Dfd examples (1)
Dfd examples (1)Dfd examples (1)
Dfd examples (1)aras800900
 
موتور جستجوی درون سازمانی
موتور جستجوی درون سازمانیموتور جستجوی درون سازمانی
موتور جستجوی درون سازمانی
HamedSanaei
 
Big Data and select suitable tools
Big Data and select suitable toolsBig Data and select suitable tools
Big Data and select suitable tools
Meghdad Hatami
 
Herat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User ManualHerat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User Manual
Abdul Rahman Sherzad
 
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture StyleData-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
Mohammad Kadkhodaei
 
بیگ دیتا
بیگ دیتابیگ دیتا
بیگ دیتا
Hamed Azizi
 
Osint second edition
Osint second edition Osint second edition
Osint second edition
Yashar Esmaildokht
 
Machine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin Nezarat
Machine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin NezaratMachine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin Nezarat
Machine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin Nezarat
aminnezarat
 
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
Farzad Khandan
 
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
efazati
 
Efazati opendata slides
Efazati opendata slidesEfazati opendata slides
Efazati opendata slides
Hosseinieh Ershad Public Library
 
مقدمه ای بر داده کاوی
مقدمه ای بر داده کاویمقدمه ای بر داده کاوی
مقدمه ای بر داده کاوی
data scientist
 
Big data بزرگ داده ها
Big data بزرگ داده هاBig data بزرگ داده ها
Big data بزرگ داده ها
Omid Sohrabi
 
معرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعی
معرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعیمعرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعی
معرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعی
Ebrahim Eskandari
 
نمایه سازی ماشینی در گوگل
نمایه سازی ماشینی در گوگلنمایه سازی ماشینی در گوگل
نمایه سازی ماشینی در گوگل
Javad Pourhosaini
 
Instructions for Big data analysis and modelling
Instructions for Big data analysis and modellingInstructions for Big data analysis and modelling
Instructions for Big data analysis and modelling
keivan mahdavi
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
عباس بني اسدي مقدم
 

Similar to مقدمه ای بر جمع آوری اطلاعات (20)

داده‏اي سازي کسب و کار
داده‏اي سازي کسب و کارداده‏اي سازي کسب و کار
داده‏اي سازي کسب و کار
 
Dfd examples (1)
Dfd examples (1)Dfd examples (1)
Dfd examples (1)
 
موتور جستجوی درون سازمانی
موتور جستجوی درون سازمانیموتور جستجوی درون سازمانی
موتور جستجوی درون سازمانی
 
Big Data and select suitable tools
Big Data and select suitable toolsBig Data and select suitable tools
Big Data and select suitable tools
 
Herat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User ManualHerat University Library Management System Persian User Manual
Herat University Library Management System Persian User Manual
 
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture StyleData-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
Data-Centered Architecture: Blackboard Architecture Style
 
نمایش دانش
نمایش دانشنمایش دانش
نمایش دانش
 
بیگ دیتا
بیگ دیتابیگ دیتا
بیگ دیتا
 
Osint second edition
Osint second edition Osint second edition
Osint second edition
 
Machine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin Nezarat
Machine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin NezaratMachine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin Nezarat
Machine learning and big-data-in-physics 13970711-Dr. Amin Nezarat
 
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
 
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
 
Efazati opendata slides
Efazati opendata slidesEfazati opendata slides
Efazati opendata slides
 
مقدمه ای بر داده کاوی
مقدمه ای بر داده کاویمقدمه ای بر داده کاوی
مقدمه ای بر داده کاوی
 
کتاب osint
کتاب osintکتاب osint
کتاب osint
 
Big data بزرگ داده ها
Big data بزرگ داده هاBig data بزرگ داده ها
Big data بزرگ داده ها
 
معرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعی
معرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعیمعرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعی
معرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعی
 
نمایه سازی ماشینی در گوگل
نمایه سازی ماشینی در گوگلنمایه سازی ماشینی در گوگل
نمایه سازی ماشینی در گوگل
 
Instructions for Big data analysis and modelling
Instructions for Big data analysis and modellingInstructions for Big data analysis and modelling
Instructions for Big data analysis and modelling
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
 

More from iuvmtech

سیستم عامل جلد اول
سیستم عامل جلد اولسیستم عامل جلد اول
سیستم عامل جلد اول
iuvmtech
 
نگاهی اسلامی به اخلاق رسانه ای
نگاهی اسلامی به اخلاق رسانه اینگاهی اسلامی به اخلاق رسانه ای
نگاهی اسلامی به اخلاق رسانه ای
iuvmtech
 
آموزش مقدماتی HTML و Css
آموزش مقدماتی HTML و Cssآموزش مقدماتی HTML و Css
آموزش مقدماتی HTML و Css
iuvmtech
 
Computer security tutorial
Computer security tutorialComputer security tutorial
Computer security tutorial
iuvmtech
 
Internet security tutorial
Internet security tutorialInternet security tutorial
Internet security tutorial
iuvmtech
 
Network security tutorial
Network security tutorialNetwork security tutorial
Network security tutorial
iuvmtech
 

More from iuvmtech (6)

سیستم عامل جلد اول
سیستم عامل جلد اولسیستم عامل جلد اول
سیستم عامل جلد اول
 
نگاهی اسلامی به اخلاق رسانه ای
نگاهی اسلامی به اخلاق رسانه اینگاهی اسلامی به اخلاق رسانه ای
نگاهی اسلامی به اخلاق رسانه ای
 
آموزش مقدماتی HTML و Css
آموزش مقدماتی HTML و Cssآموزش مقدماتی HTML و Css
آموزش مقدماتی HTML و Css
 
Computer security tutorial
Computer security tutorialComputer security tutorial
Computer security tutorial
 
Internet security tutorial
Internet security tutorialInternet security tutorial
Internet security tutorial
 
Network security tutorial
Network security tutorialNetwork security tutorial
Network security tutorial
 

مقدمه ای بر جمع آوری اطلاعات

 • 1.
 • 2. •‫داده‬(data):‫ها‬ ‫واقعیت‬‫و‬ ‫آمارها‬ ،‫ارقامی‬‫که‬‫بصورت‬‫خام‬‫محیط‬ ‫از‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬‫به‬ ‫و‬‫مورد‬ ‫مرجع‬ ‫عنوان‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬‫میگیرند‬. •‫اطالعات‬(information):‫نتیجه‬‫پردازش‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬‫که‬ ‫هاست‬‫دید‬ ‫به‬‫کاربران‬‫رسد‬ ‫می‬. •‫دانش‬(Knowledge:)‫سازماندهی‬ ‫اطالعاتی‬‫و‬ ‫شده‬‫و‬ ‫تجزیه‬‫که‬ ‫شده‬‫تحلیل‬‫درک‬ ‫قابل‬ ‫تواند‬‫می‬‫وکاربردی‬‫برای‬ ‫حل‬‫باشد‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫مساله‬. •‫نتیجه‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬. •‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫گوناگونی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫برای‬.
 • 3. •‫منابع‬‫منابعی‬ ‫آشکار‬‫هستند‬‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫میتوان‬ ‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫همگان‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫که‬،‫رد‬ ‫روزنامه‬ ‫همانند‬،‫ها‬‫و‬ ‫مجالت‬‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫منابع‬... •‫آشکار‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬:‫علم‬‫هنر‬ ‫و‬‫آوری‬ ‫جمع‬‫نیازمندی‬ ‫براساس‬ ‫آشکار‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬‫ها‬‫ی‬‫اطالعاتی‬. •‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬‫نیازمندی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کردن‬ ‫وگلچین‬ ‫آشکار،انتخاب‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫شامل‬ ‫آشکار‬‫ها‬ ‫میباشد‬ •‫منبع‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫خبر‬‫آشکار‬‫همگانی‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫دید‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ،‫میباشد‬.
 • 4. •OSINT‫میباشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫اطالعات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫هوشمندانه‬ ‫استخراج‬ ‫معنی‬ ‫به‬. •OSINT‫ای‬‫مجموعه‬‫شماره‬ ،‫ایمیل‬ ‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ی‬‫ها‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هاست‬‫دانش‬ ‫از‬ ،‫عالیق‬ ،‫تماس‬،‫ها‬ ‫عادت‬ ،‫سالیق‬‫کند‬‫می‬ ‫بحث‬ ‫آنها‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ها‬‫زمان‬ ،‫ها‬‫مکان‬.
 • 5. •‫اطالعات‬ ‫باالی‬ ‫کمیت‬ ‫و‬ ‫تنوع‬ •‫به‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫خطر‬ ‫بدون‬ ،‫آسان‬ ‫دسترسی‬‫اطالعات‬ •‫داده‬‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫های‬‫روش‬ ‫در‬OSINT‫آشکار‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫است‬ ‫تر‬ ‫هدفمند‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫هوشمندانه‬. •‫در‬OSINT‫میباشد‬ ‫وب‬ ‫ی‬‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بحث‬ ‫غالبا‬. •‫بسیاری‬‫و‬ ‫آشکار‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫از‬OSINT‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫شبیه‬‫هستند‬.
 • 6. ‫خبری‬ ‫منابع‬: ‫سایت‬‫های‬‫خبری‬ Wikipedia ‫موتور‬‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬‫وب‬ ‫جوی‬‫مانند‬Google،yahoo، bing‫و‬... ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫ابزار‬‫تصویر‬: Google Image TinEye.com Videos Search ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ similarsites.com freefullpdf.com ‫اطالعات‬ ‫هوشمندانه‬ ‫استخراج‬ ‫های‬ ‫ابزار‬: Maltego inteltechniques.com fb-sleep-stats ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫های‬ ‫ابزار‬،‫دامنه‬ ‫اطالعات‬IP‫و‬... Whois Archive.org centralops.net ip2location.com ‫ابزار‬‫کاربری‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬ ‫های‬ PiPl.com truthfinder.com
 • 7. •‫سایت‬‫خبری‬ ‫های‬‫روز‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫میباشند‬.
 • 8. •‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫کاربرانش‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫ای‬ ‫دانشنامه‬.
 • 9.
 • 10. •‫یک‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫هوشمندانه‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬‫تصویر‬
 • 11. •‫پایه‬ ‫بر‬ ‫قدرتمند‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتور‬‫تصاویر‬
 • 12. •‫مانند‬ ‫ویدیوها‬ ‫زنده‬ ‫پخش‬ ‫و‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ، ‫دانلود‬ ، ‫آپلود‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫سایت‬: •You Tube •‫آپارات‬ •Vimeo •Live Leak •Metatube
 • 13. •‫سایت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫یافتن‬ ‫جهت‬ ‫جویی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتور‬
 • 15. •‫برای‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬،‫کاوش‬‫جمع‬‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫و‬ ‫یافته‬ ‫ساخت‬ ‫شکلی‬‫معنادار‬ •‫پیرامون‬ ‫اطالعاتی‬ ‫استخراج‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬: ‫یک‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬url‫وب‬ ‫یا‬‫سایت‬ ‫ها‬ ‫دامنه‬ ‫های‬ ‫آدرس‬IP netblock ‫رکوردهای‬DNS ‫مکانی‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ایمیل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬‫دیگر‬ ‫اکانت‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫توییتر‬ ‫و‬ ‫بوک‬ ‫فیس‬ ‫های‬ ‫اکانت‬ ‫افراد‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬...
 • 16.
 • 17. •‫وسیله‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬ ‫جهت‬ ‫جامع‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬: •‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫های‬ ‫موتور‬ •‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬(‫بوک‬ ‫فیس‬–‫توییتر‬- ‫اینستاگرام‬) •‫ایمیل‬ •‫تلفن‬ ‫شماره‬ User name IP Address •‫ها‬ ‫دامنه‬ •Documents •Linkedin •‫و‬...
 • 18.
 • 19. •‫عادت‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫سورس‬‫شدن‬ ‫بیدار‬ ‫و‬ ‫خوابیدن‬‫مرتبه‬ ‫آخرین‬ ‫و‬ ‫اولین‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫یوزر‬ ‫فیسبوک‬ ‫در‬ ‫شدنشان‬ ‫آنالین‬
 • 20. •‫کاملی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬‫ختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫صاحب‬ ‫و‬ ‫دامنه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫کاربران‬: ‫دامنه‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬ ‫نام‬ ‫دامنه‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬ ‫ایمیل‬ ‫مدیریت‬ ‫تلفن‬ ‫دامنه‬ ‫مالک‬ ‫آدرس‬ ‫جزییات‬ ‫دامنه‬ ‫امتیاز‬ ‫صاحب‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫دامنه‬ ‫ثبت‬ ‫مرکز‬ ‫نام‬ ‫دامنه‬ ‫ثبت‬ ‫تاریخ‬ ‫دامنه‬ ‫شدن‬ ‫منقضی‬ ‫تاریخ‬ ‫بروزرسانی‬ ‫آخرین‬ ‫تاریخ‬ ‫هاستینگ‬ ‫سرور‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫هاستینگ‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫تغییر‬ ‫تاریخچه‬ ...
 • 21. •‫میکند‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫آرشیو‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ •‫است‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫همه‬ ‫تغییرات‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫تاریخچه‬ ‫شامل‬ ‫آرشیو‬ ‫این‬ •،‫سایتی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫صفحه‬ ‫درهر‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫بعد‬Archive.org‫را‬ ‫سایت‬ ‫جدید‬ ‫نسخه‬ ‫قبلی‬ ‫نسخه‬ ‫داری‬ ‫نگه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫میکند‬ ‫آرشیو‬ ‫نیز‬
 • 22. 1 May 2016 9:56 6 June 2017 21:37
 • 23. •‫واقعی‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ،‫دامنه‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫رایگانی‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ،‫ایمیل‬ ‫بودن‬IP،‫سرور‬ ‫یا‬ping‫و‬...
 • 24. •‫و‬ ‫مکان‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ISP‫و‬...‫یک‬IP‫میدهد‬
 • 25. •‫استخراج‬ ‫جهت‬ ‫قدرتمند‬ ‫سرویس‬‫اطالعات‬ ‫تمام‬،‫نام‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫اکانت‬ ‫و‬‫یا‬ ‫ایمیل‬‫نام‬‫کاربری‬
 • 26. •‫فرد‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫یافتن‬ ‫جهت‬ ‫سرویسی‬
 • 27. •‫استخراج‬ ‫علم‬‫از‬ ‫انبوهی‬ ‫حجم‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫مفید‬ ‫اطالعات‬‫ونامرتب‬ ‫خام‬ ‫های‬ ‫داده‬ •‫الگوهای‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫خودکار‬ ‫نیمه‬ ‫روند‬‫مفید‬‫ب‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬‫ا‬ ‫ریاضی‬ ‫و‬ ‫آماری‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫دانش‬ ‫کشف‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬‫است‬ ‫دیتابیس‬ ‫از‬.
 • 28. •‫داده‬ ‫عظیم‬ ‫منابع‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬‫ای‬ •‫الگوها‬ ‫کشف‬‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬‫ها‬‫داده‬ •‫آینده‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫کمک‬‫تر‬ ‫هوشمندانه‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ •‫است‬ ‫گیر‬ ‫وقت‬ ‫بسیار‬ ‫سنتی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫پاسخ‬ ‫را‬ ‫سواالتی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫ابزار‬. •‫دیتاماینینگ‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬‫میشود‬ ‫عملکرد‬
 • 29. ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬...‫مشکل‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫شرایط‬ ‫درک‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫نتایج‬ ‫سازی‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫وچارت‬ ‫نمودار‬ ‫وسیله‬ ‫به‬...
 • 30. Excel IBM SPSS Modeler IBM Cognos Orange Data Mining RapidMiner Weka PSPP Pandas KNIME Analytics Platform Sisense Qlik Sense SAS Enterprise Miner
 • 31. •‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ماینینگ‬ ‫دیتا‬ ‫های‬ ‫عملیات‬ •‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬Add-Ins‫مخصوص‬ ‫هایی‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫ماینینگ‬ ‫دیتا‬ ‫شود‬ ‫تبدیل‬ ‫ماینینگ‬ ‫دیتا‬ ‫عملیات‬ ‫جهت‬
 • 32. •‫افزارشرکت‬ ‫نرم‬IBM‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫پیشبینی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ،‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫امکان‬ ‫که‬ •‫نسخه‬Personal‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬4670‫سال‬ ‫در‬ ‫دال‬ ‫نسخه‬ ‫و‬Premium‫آن‬11600‫میباشد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫دالر‬
 • 33. •‫مربوط‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫ماینینگ‬ ‫دیتا‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ابزار‬ ‫شرکت‬ ‫به‬IBM •‫نسخه‬Trial‫وب‬ ‫افزارتحت‬ ‫نرم‬ ‫این‬‫است‬‫نسخه‬ ‫اما‬ ‫ساالنه‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫کامل‬760‫میباشد‬ ‫دانلود‬ ‫قابل‬ ‫دالر‬
 • 34. •‫پایتون‬ ‫زبان‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کارآمد‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ •Orange‫ماشین‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫قطعاتی‬ ‫دارای‬‫متن‬ ،‫لرنینگ‬‫کاوی‬ ‫و‬bioinformatics‫میباشد‬. •‫نمیباشد‬ ‫مناسب‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫میباشد‬ ‫رایگان‬ ‫ابزار‬ ‫این‬.
 • 35. •‫معنا‬ ‫روند‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫مدرن‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫پلتفورم‬ ‫یک‬‫دار‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬‫بینظم‬‫تسریع‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫را‬‫میکند‬. •‫رایگان‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬‫نمیباشد‬!
 • 36. •‫مجموعه‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫مشکالت‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫لرنینگ‬ ‫ماشین‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫از‬ ‫ای‬. •‫این‬‫اعمال‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫میتوانند‬ ‫ها‬ ‫الگوریتم‬‫شوند‬. •‫این‬‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫میتوانند‬ ‫ها‬ ‫الگوریتم‬‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ،‫سازی‬ ‫تصویر‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬...‫شوند‬ ‫استفاده‬. •‫میباشد‬ ‫رایگان‬ ‫ابزار‬ ‫این‬.
 • 37. •‫برای‬ ‫ابزاری‬‫آنالیز‬‫آماری‬‫است‬ •‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫ابزار‬ ‫این‬‫علمی‬GNU‫برای‬‫تولید‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫محاسبات‬ ‫گراف‬‫استفاده‬‫میکند‬. •‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫چندین‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ،‫میتوانید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫همزمان‬‫کنید‬ ‫ادغام‬ ‫و‬ ‫ادیت‬ ،‫آنالیز‬ ،‫باز‬.
 • 38. •‫کتابخانه‬ ‫یک‬‫قدرتمند‬‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫پایتون‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬‫و‬ manipulation‫میباشد‬.
 • 39. •‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫آینده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پنهان‬ ‫پتانسیل‬ ‫کشف‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫رایگان‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬.
 • 40. •‫افزار‬ ‫نرم‬‫برای‬ ‫قدرتمند‬‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫ماینینگ‬ ‫دیتا‬
 • 41. •‫اطالعات‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫کاوش‬ ‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫غیر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
 • 42. •‫ها‬ ‫داده‬ ‫یابی‬ ‫الگو‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫برای‬ ‫تخصصی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬
 • 43. •‫هدف‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫خاص‬ ‫هدفی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فیکی‬ ‫های‬ ‫فالور‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫مثال‬ ‫این‬ •‫اکانت‬ ‫فالورهای‬ ‫کلیه‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫میبایست‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬alhashimi_tariq‫نمود‬ ‫استخراج‬ ‫را‬ •‫توسط‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬api‫و‬ ‫توییتر‬ ‫های‬‫یک‬ ‫با‬‫اپن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫سورس‬‫است‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫پایتون‬ ‫زبان‬ ‫به‬
 • 44. •‫شامل‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫این‬: •‫کاربری‬ ‫نام‬ •‫پروفایل‬ ‫عکس‬ •‫اکانت‬ ‫ساخت‬ ‫تاریخ‬ •‫توویت‬ ‫تعداد‬ •‫ها‬ ‫فالور‬ ‫تعداد‬ •‫ها‬ ‫فالویینگ‬ ‫تعداد‬ •‫ها‬ ‫الیک‬ ‫تعداد‬
 • 45. •‫میکنیم‬ ‫تحلیل‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ،‫استخراج‬ ‫از‬ ‫پس‬ •‫اطالعات‬ ‫اکسل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬‫زیر‬‫بین‬ ‫از‬139397‫شد‬ ‫استخراج‬ ‫فالور‬: •26310‫پروفایل‬ ‫عکس‬ ‫فاقد‬ ‫نفر‬ •25943‫از‬ ‫کمتر‬‫نفر‬10‫دارند‬ ‫توییت‬ •32568‫از‬ ‫کمتر‬‫نفر‬5‫دارند‬ ‫فالور‬ •7507‫ندارند‬ ‫فالوری‬ ‫هیچ‬ ‫نفر‬! •57357‫سال‬ ‫در‬ ‫نفر‬2013‫اند‬ ‫شده‬ ‫توییتر‬ ‫وارد‬ •15055‫سال‬ ‫نوامبر‬ ‫ماه‬ ‫در‬ ‫نفر‬2013‫اند‬ ‫شده‬ ‫توییتر‬ ‫وارد‬ •30‫دارند‬ ‫فالواینگ‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫نفر‬(‫فقط‬alhashimi_tariq) •5322‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬‫کسانی‬ ‫از‬ ‫نفر‬2013‫امروز‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫ساخته‬ ‫اکانت‬(2017)‫از‬ ‫کمتر‬5‫دارند‬ ‫توییت‬ •9595‫سال‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬‫هایی‬ ‫اکانت‬ ‫از‬ ‫نفر‬2017‫از‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پروفایل‬ ‫عکس‬ ‫فاقد‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬5‫دارند‬ ‫فالور‬(‫فالور‬‫های‬100%‫فیک‬)
 • 46. •‫ها‬ ‫آن‬ ،‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫را‬‫می‬ ‫مشاهد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫نمودار‬ ‫روی‬‫نماییم‬(‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫در‬Qlik Sense‫استفاده‬‫شده‬ ‫است‬)