SlideShare a Scribd company logo
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Warszawa, 12-13.12.2014 
III Spotkanie Programowe Absolwentów 
Programu Top 500 Innovators
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Stowarzyszenie – gdzie jesteśmy? 
Ambasada 
USA w W-wie 
Konsulat 
generalny 
w KRK 
Konsulat 
generalny 
w KRK 
MMNNiSiSWW 
NNCCNN 
NNCCBBRR 
SSttaannfoforrdd 
BBeerrkkeeleleyy 
Ambasada 
USA w W-wie 
MMSSZZ 
BBiziznneess 
Uczel 
nie Instyt 
Uczel 
nie 
Instyt 
ucje 
ucje 
OOTTTT 
NNGGOOss 
Sejm 
RP 
Sejm 
RP
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Struktura Stowarzyszenia 
ZZAARRZZĄĄDD 
RRAADDAA S STTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIAIA 
CCZZŁŁOONNKKOOWWIEIE S STTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIAIA 
K R 
O E 
R G 
D I 
Y O 
N N 
A A 
T L 
O N 
R I 
Z 
Y 
K R 
O E 
R G 
D I 
Y O 
N N 
A A 
T L 
O N 
R I 
Z 
Y 
K M 
O E 
R R 
D Y 
Y T 
N O 
A R 
T Y 
O C 
R Z 
Z N 
Y I 
K M 
O E 
R R 
D Y 
Y T 
N O 
A R 
T Y 
O C 
R Z 
Z N 
Y I 
K I 
O N 
R I 
D C 
Y J 
N A 
A T 
T Y 
O W 
R 
Z 
Y 
K I 
O N 
R I 
D C 
Y J 
N A 
A T 
T Y 
O W 
R 
Z 
Y
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
224 członków i członkin 
WARSZAWA 
WROCŁAW 
KRAKÓW 
SZCZECIN 
POZNAŃ 
GDAŃSK
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Nasza sieć współpracy
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Współpraca z partnerami krajowymi 
A. Administracja publiczna 
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – współpraca w ramach PATI, wsparcie 
NCBR dla DT Week (grant na promocję), grupa robocza NCBR 
 Narodowe Centrum Nauki – grupa robocza NCN; 
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
 Sejm RP 
B. Uczelnie/ instytucje/ NGOs 
Partnerstwo i patronaty nad wydarzeniami – nowy regulamin; 
 Rada Młodych Naukowców i Krajowa Rada Doktorantów –współorganizacja cyklu 
oogólnopolskich seminariów dedykowanych m.in.: komercjalizacji; 
Fundacja Perspektywy 
Kraków Start-up TV
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
MNiSW 
 II Zlot Absowlentów Programu 9-10 maja 2014 r. 
 III Spotkania Programowe 12-13 grudnia 2014 r. 
 Grant ad hoc na catering podczas DT Week (70 tys. PLN) 
 włączenie Stowarzyszenia w kampanię Zawód Naukowiec 
 Konsultacje rozporządzeń 
 Włączenie Stowarzyszenia w poczet członków Polsko- 
Amerykańskiej Rady ds. Innowacji 
 Grupa ds. współpracy z MNiSW
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
MNiSW 
Polsko-Amerykańska Rada ds. Innowacji 
Członkowie Rady: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Dariusz Kołoda 
• Podkomisja VC, Komercjalizacja: Paweł Szydłowski 
• Podkomisja Zdrowie, Nauka, Obrona: Marcin Szumowski, 
Szymon Łukasik 
• Podkomisja ds. Klastrów: Paweł Nowicki 
Inauguracja Rady: 
17.11.2014 Los Angeles
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Grupa ds. współpracy MNiSW 
Projekty 
• Staże dla osób związanych z transferem technologii we 
wiodących ośrodkach transferu technologii na świecie 
• Programy podnoszące kompetencje osób realizujących projekty 
B+R+I w zakresie zarządzania międzynarodowymi projektami 
badawczymi i innowacyjnymi z elementami zagranicznych staży 
oraz mentoringu. 
• Interdyscyplinarne doktoraty przemysłowe realizowane 
w konsorcjach naukowo-przemysłowych
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Grupa ds. współpracy MNiSW 
Projekty 
• Wsparcie uczestnictwa pracowników sektora B+R w wizytach 
studyjnych, stażach, konferencjach i programach 
mentoringowych 
• Staże dla polskich studentów w najlepszych start-upach 
w Stanach Zjednoczonych umożliwiające im zdobycie wiedzy 
i umiejętności w obszarze globalnego biznesu. 
• Wsparcie przedsiębiorczych naukowców komercjalizujących 
wyniki swoich badań naukowych poprzez spółki spin off/out.
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Grupa ds. współpracy z MNiSW 
POIR – oś IV Wsparcie kadr B+R: Kontynuacja wsparcia dla rozwoju kadr sektora B+R 
(projekty, które w ramach POIG realizowała FNP): 
1.Rozwoju kadr B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego 
świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, z udziałem partnera 
zagranicznego (NewTeam). 
2.Projekty badawcze w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub osób 
mających przerwę w pracy badawczej (Homing/Powroty). 
3.Rozwoju kadr B+R pod kierunkiem naukowca posiadającego wybitne doświadczenie we 
współpracy z gospodarką w projektach zespołowych, w zakresie rozwoju technologii lub 
świadczenia usług badawczych dla przedsiębiorców (TeamTech). 
4.Rozwój umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z 
przedsiębiorstwami lub w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych oraz komercjalizacji wyników 
prac B+R 
5.Międzynarodowe projekty doktoranckie lub stażowe dla naukowców oraz programy dla uczonych 
na wczesnym etapie kariery naukowej. 
6.Podnoszeniu kwalifikacji kadr przedsiębiorstw oraz staże i stypendia naukowe (związane z 
realizacją projektów badawczych, w tym zlecanych przez przedsiębiorców).
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
NCBR 
 Grupa ds. współpracy z NCBR 
 Grant ad hoc dla DT Week 2014 (5 tys. PLN) 
 Promocja Stowarzyszenia w kanałach informacyjnych NCBR 
 Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w ciałach NCBR 
Spotkanie Zarządu z Dyr. Leszkiem Grabarczykiem 
12. Grudnia 2014
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Grupa ds. współpracy z NCBR 
 Koordynatorki: Krystyna Malińska, Jolanta Koszelew 
Jaki jest postęp prac? 
•grupa NCBR opracowała propozycje konkursów dla POIR, 
•wybrane propozycje konkursów zostały przekazane do NCBR, 
•regularne spotkania dotyczące POIR. 
Jakie mamy cele? 
•aktywne wspieranie działalności Centrum we wszystkich 
obszarach (w szczególności POIR), 
•włączenie Topowiczów do zespołów opracowujących działania 
w ramach POIR (szczególnie IV Oś) 
•włączenie Topowiczów do komitetów sterujących w przyszłych 
konkursach.
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
NCBR 
Reprezentant Stowarzyszenia Top 500 Innovators w Radzie NCBR 
Dr inż. Dariusz Janusek
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Nowe pomysły na konkursy: 
1. Krajowe staże krótkoterminowe od 1 do 3 miesięcy celem networkingu i rozpoczęcia 
budowy nowych zespołów badawczych oraz poznania dobrych praktyk i możliwości pracy 
na nowoczesnej aparaturze badawczej. 
2. Stypendia dla doktorantów na wykonanie eksperymentów/badań za granicą w jednostce 
dysponującej wyspecjalizowanym sprzętem/metodologią, z którą opiekun wnioskodawcy 
chce nawiązać współpracę. 
3. Ścieżka otwarta (Just idea) – tutaj nacisk przede wszystkim na pomysł i naukowy opis 
wniosku. Wniosek oceniany anonimowo (double blinded), w przypadku wysokiej oceny 
udzielenie promesy na realizację projektu w jednostce naukowej. 
4. Ścieżka ponownej szansy –pomysł na ogłoszenie wybranego konkursu jedynie dla 
wnioskodawców, którzy odpadli (na przykład) przynajmniej dwa razy w finale (II turze). 
Takie projekty, w których wnioskodawca wykazuje determinację wierząc w swój pomysł i 
odpadając w finale zasługują na możliwość finansowania. Z historii też znamy takie 
przypadki, gdzie pomysł pierwotnie uznany za słaby, czy bezużyteczny okazał się potem 
rewolucyjny. 
5. Ścieżka szybka – nacisk na przyspieszone przeprowadzenie procedury oceny i przyznania 
finansowania, super by było wiedzieć czy się dostało finansowanie np. w 2 miesiące. Nie 
jest to wykonalne w przypadku wszystkich typów konkursów, ale można spróbować 
opracować tego typu przykład. 
6. Zagraniczne staże naukowe w bardzo silnych jednostkach badawczych.
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
W kategorii proponowanych zmian: 
1. Zwiększenie przejrzystości doboru recenzentów, upublicznienie danych dotyczących tych kryteriów. Ograniczenia i warunki 
brzegowe. Większa transparentność ekspertów NCN, np. podawanie liczby cytowań i h-index. Ewaluacja i system rankingowy recenzentów. 
2. Likwidacja części wniosku pisanych w języku polskim. 
3. Czas recenzowania – jak go skrócić? 
4. Wspólne procedury w jednostkach. Brakuje chyba wskazówek kierowanych do uczelni, jednostek realizujących granty badawcze, 
nie ma wspólnych procedur i jest w tym zakresie pełna samowolka. 
5. Rozdzielenie konkursu Symfonia na konkurs dla osób zaczynających swoje badania interdyscyplinarne i dla osób mających już 
istotny wkład w badaniach interdyscyplinarnych. 
6. Zaproponowanie przez NCN procedury powtórnego składania wniosków, w sytuacji gdy wniosek został oceniony 
jako bezbłędny, a recenzje w żaden sposób nie pomagają w poprawieniu wniosku? 
7. Uporządkowanie tzw. "deskryptorów", czyli "pomocniczych określeń identyfikujących". NCN powinien 1 lub 2x do roku ogłaszać 
propozycje zmian i uzupełnień. Można by pomyśleć także o skorelowaniu tych określeń z podawanymi przez ekspertów i recenzentów obszarami 
wiedzy, w której czują się kompetentni do recenzowania. 
8. Dodanie do kryteriów oceny wniosków dodatkowej pozycji związanej z zaangażowaniem w projekt dodatkowych członków zespołu spoza 
głównej jednostki w tym, w szczególności osób, które dotychczas nie brały udziału w grantach finansowanych przez NCN. Powyższe ma zastosowanie do dużych 
konkursów NCN takich jak: SYMFONIA i MAESTRO. Udział osób z zewnętrznej jednostki nieprowadzących dotychczas badań finansowanych przez NCN mogłoby być 
realizowane na dwa sposoby: 
- konsorcjum z jednostką o niższym potencjale naukowym, której pracownicy/wykonawcy projektu mieliby do rozwiązania mniejszy problem naukowy, 
- udział indywidualnych wykonawców spoza jednostki zgłaszającej projekt, a którzy dotychczas nie brali udziału w grantach finansowanych z NCN. 
1. Ocena wniosków ze względu na różną liczbę punktów w zależności od rozmiaru konsorcjum. 
2. Określenie wymogu formalnego składania projektu jako konsorcjum w projektach SYMFONIA i MAESTRO celem transferu wiedzy między 
jednostkami silniejszymi i słabszymi - zrównoważony rozwój nauki polskiej. 
3. Możliwość odwoływania się od błędnych merytorycznie zarzutów ekspertów udostępniona w systemie OSF. Następnie uwagi te mogłyby być 
rozpatrzone przez pozostałych ekspertów NCN z odpowiednich paneli. 
4. Procedura oceny przez 5 recenzentów jak w NCBiR, dwie skrajne oceny odpadają. Zwłaszcza w projektach interdyscyplinarnych, gdzie jedna ocena 
recenzenta (przez niezrozumienie) może spowodować odrzucenie wniosku. 
5. Feedback dla recenzentów.
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
W kategorii wspólnych wydarzeń 
organizowanych przy wsparciu NCN: 
• Tematyka dotycząca budowania zespołu i właściwego 
pisania wniosków. 
• Tworzeniu konsorcjum (rola i miejsce młodego 
naukowca) lub szukaniu partnerów biznesowych np. do 
stypendiów typu Doctus. 
• Spotkania z recenzentami i ekspertami. 
• Dorobek naukowy, jako kryterium oceny przyznawania 
funduszy na badania naukowe w obliczu transformacji 
po 2004roku. 
• Seminarium o ochronie własności intelektualnej, 
projektowaniu badań i wspólnym składaniu wniosków 
z firmami. 
Feedback please: slawek.zolkiewski@gmail.com
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
MSZ 
17-21.11 Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji 
Stowarzyszenie – partner strategiczny wydarzenia 
• Berkeley – logistyka, moderacja sesji otwierającej, sesja Smart 
Engineering, pitche Topowiczów podczas sesji równoległych; 
• Stanford – sesja Top 500, pitche Topowiczów podczas sesji 
równoległych;
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Krajowy Punkt Kontaktowy 
 Podpisanie porozumienia o współpracy 
 Spotkanie Zarządu z Dyr. Zygmuntem Krasińskim: 12.12.2014
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Fundacja Perspektywy 
Topowiczki – łączymy się! 
 Woman’s potential for high tech industry: Stowarzyszenie partnerem, 
zespół do opracowania rekomendacji 
 Lean in STEM – networking and mentoring – wsparcie inicjatywy 
 Kolejny wspólny projekt? ;)
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Współpraca z biznesem 
 Orange: Digital Lifestyle, OpenMiddlewear Community, Orange Fab 
 Konfederacja Lewiatan: partnerstwo w konkursie Zacznij.biz 
 SkyInnovation: TopChallenge – narzędzie IT dedykowane dla Stowarzyszenia 
i Topowiczów 
 BTM Innovation – wsparcie Zlotu i DT Week 
 KIC InnoEnergy – wsparcie Zlotu i DT Week
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Podsumowanie działań Stowarzyszenia 
Współpraca z partnerami zagranicznymi: 
A. Inicjatywy 
 Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji – Stowarzyszenie jako partner 
strategiczny, wsparcie w organizacji; 
 Polsko-Amerykańska Rada ds. Innowacji – Stowarzyszenie członkiem Rady; 
B. Instytucje 
 Ambasada USA w Warszawie – grant dla DT Week; 
 Konsulat Generalny w Krakowie 
C. Uczelnie partnerskie 
 Webinarium SCPD 
 Zaangażowanie SCPD w DT Week 
 Sesja dedykowana Top 500 Innovators podczas PATI na Uniwersytecie Stanforda 
 Włączenie Berkeley w PATI
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Podsumowanie prac Zarządu 
Działania horyzontalne 
Promocja, PR, budowanie marki: 
 Strona internetowa – (i) Stowarzyszenie administratorem strony, (ii) rozbudowa 
zakładki Stowarzyszenie i Absolwenci (Success stories) 
 Newsletter - 
 Facebook – ponad 1500 lajków 
 LinkedIn – anglojęzyczny kanał promocji 
 Gadżety promocyjne 
 Artykuły prasowe, wywiady 
 Uczestnictwo/partnerstwo w istotnych wydarzeniach 
Działania na rzecz członków Stowarzyszenia 
Komunikacja wewnętrzna: 
 TopLetter (Informator Zarządu Stowarzyszenia) – issue 1, 2 
 Grupa Topowicze Fcb 
 Maile
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Flagowe inicjatywy 2014 
DT Week 2014: 
 11 miast: warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenie na organizatorów; 
 Stowarzyszenie jako organizator 
 Grant MNiSW, NCBR, Ambasady USA 
TopChallenge: 
 dedykowane narzędzie IT dla Stowarzyszenia i Topowiczów; 
 własne strony internetowe Topowiczów, forum, tablica ogłoszeń, giełda 
projektów, repozytorium informacji 
PATI: 
 ugruntowanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi 
 zaangażowanie w PARI
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
A. Inicjatywy 
 Wydarzenia: Spotkanie Rady (03.2015), Managing Innovation (05.2015), III Zlot 
Absolwentów (06.2015), Topowe podwieczorki (popołudniowe spotkania 
z ciekawymi gośćmi w całej Polsce), webinaria; 
 Budowa stabilnego portfolio finansowego (sponsorzy, projekty, działalność 
biznesowa – usługi, szkolenia, fundusz); 
 Mentorzy Top 500 
 Topowiczki – mentorki dla młodych studentek i przedsiebiorczyń 
 Uczelnie i instytucje naukowe – przygotowanie oferty, podpisanie pierwszych 
umów 
Główne zadania na I i II kwartał 2015
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Główne zadania na I i II kwartał 2015 
B. Działania promocyjne 
 Promocja i wdrażanie portalu TopChallenge wśród Topowiczów i na zewnątrz 
 Promocja mediów: strona www, newsletter, fcb, LinkedIn (in English ), gadżety 
promocyjne, ulotka itp. 
 Top 500 w mediach 
C. Działania regionalne 
 Rozwijanie networkingu w poszczególnych regionach – wybór koordynatorów 
regionalnych i opracowanie planu działania 
D. Współpraca z partnerami i publicznymi, biznesowymi trzeciego sektora
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Wydarzenia w I i II kwartale 2015 
Wydarzenia 
03.2015 
Spotkanie Rady 
Topowe podwieczorki/ Webinaria 
05.2015 
Managing 
Innovation 
06.2015 
III Zlot 
Absowlentów
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Stowarzyszenie 
*To wszystko staje 
się nasze!
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Rada Stowarzyszenia 
Agenda
Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 
Zaczynamy!

More Related Content

Similar to Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014

Yyc10 lat ue prezentacja
Yyc10 lat ue prezentacjaYyc10 lat ue prezentacja
Yyc10 lat ue prezentacja
eTwinning Ambassador
 
D05 Poddzialanie 8.2.1
D05 Poddzialanie 8.2.1D05 Poddzialanie 8.2.1
D05 Poddzialanie 8.2.1UM Łódzkie
 
Poradnik jak zlozyc_dobry_wniosek_do_ncn_v_1_1
Poradnik jak zlozyc_dobry_wniosek_do_ncn_v_1_1Poradnik jak zlozyc_dobry_wniosek_do_ncn_v_1_1
Poradnik jak zlozyc_dobry_wniosek_do_ncn_v_1_1
granty-na-badania
 
RESEARCH CORNER
RESEARCH CORNERRESEARCH CORNER
RESEARCH CORNER
JakubStrojek
 
Malopolska siec ngo prezentacja
Malopolska siec ngo prezentacjaMalopolska siec ngo prezentacja
Malopolska siec ngo prezentacjaMonika Dąbrowska
 
Rezultaty projektów jako źródła informacji
Rezultaty projektów jako źródła informacjiRezultaty projektów jako źródła informacji
Rezultaty projektów jako źródła informacji
Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
 
Zarządzanie i dowodzenie orientacja procesowa - DODATKI !!!
Zarządzanie i dowodzenie orientacja procesowa - DODATKI !!!Zarządzanie i dowodzenie orientacja procesowa - DODATKI !!!
Zarządzanie i dowodzenie orientacja procesowa - DODATKI !!!Peter Senkus
 
2gie spotkanie
2gie spotkanie2gie spotkanie
2gie spotkanieM_Praczyk
 
Projektowo. #3 Service Design Drinks Warsaw
Projektowo. #3 Service Design Drinks WarsawProjektowo. #3 Service Design Drinks Warsaw
Projektowo. #3 Service Design Drinks Warsaw
engagewarsaw
 
7 Program Ramowy UE
7 Program Ramowy UE7 Program Ramowy UE
Science and business project - current activities
Science and business project - current activitiesScience and business project - current activities
Science and business project - current activitiesPomcert
 
biz show_głowackam klimekk_projekt łapa
biz show_głowackam klimekk_projekt łapabiz show_głowackam klimekk_projekt łapa
biz show_głowackam klimekk_projekt łapa
SpeedUp Venture Capital Group
 
I 01 makocka-kazmierczak_social innovation_pl [naprawione]
I 01 makocka-kazmierczak_social innovation_pl [naprawione]I 01 makocka-kazmierczak_social innovation_pl [naprawione]
I 01 makocka-kazmierczak_social innovation_pl [naprawione]Maciej Szczepańczyk
 
Fundusze dla biznesu
Fundusze dla biznesuFundusze dla biznesu
Fundusze dla biznesu
kszmy
 
Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański
Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet GdańskiPolityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański
Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański
Platforma Otwartej Nauki
 
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...Pomcert
 
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...Pomcert
 
Przepis na projekt naukowy dla badaczy języka
Przepis na projekt naukowy dla badaczy językaPrzepis na projekt naukowy dla badaczy języka
Przepis na projekt naukowy dla badaczy języka
Konrad Juszczyk
 
Projekty centralne w programie Erasmus+
Projekty centralne w programie Erasmus+Projekty centralne w programie Erasmus+
Projekty centralne w programie Erasmus+
FRSE
 

Similar to Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014 (20)

Yyc10 lat ue prezentacja
Yyc10 lat ue prezentacjaYyc10 lat ue prezentacja
Yyc10 lat ue prezentacja
 
Przygotowanie MSP/ISW
Przygotowanie MSP/ISWPrzygotowanie MSP/ISW
Przygotowanie MSP/ISW
 
D05 Poddzialanie 8.2.1
D05 Poddzialanie 8.2.1D05 Poddzialanie 8.2.1
D05 Poddzialanie 8.2.1
 
Poradnik jak zlozyc_dobry_wniosek_do_ncn_v_1_1
Poradnik jak zlozyc_dobry_wniosek_do_ncn_v_1_1Poradnik jak zlozyc_dobry_wniosek_do_ncn_v_1_1
Poradnik jak zlozyc_dobry_wniosek_do_ncn_v_1_1
 
RESEARCH CORNER
RESEARCH CORNERRESEARCH CORNER
RESEARCH CORNER
 
Malopolska siec ngo prezentacja
Malopolska siec ngo prezentacjaMalopolska siec ngo prezentacja
Malopolska siec ngo prezentacja
 
Rezultaty projektów jako źródła informacji
Rezultaty projektów jako źródła informacjiRezultaty projektów jako źródła informacji
Rezultaty projektów jako źródła informacji
 
Zarządzanie i dowodzenie orientacja procesowa - DODATKI !!!
Zarządzanie i dowodzenie orientacja procesowa - DODATKI !!!Zarządzanie i dowodzenie orientacja procesowa - DODATKI !!!
Zarządzanie i dowodzenie orientacja procesowa - DODATKI !!!
 
2gie spotkanie
2gie spotkanie2gie spotkanie
2gie spotkanie
 
Projektowo. #3 Service Design Drinks Warsaw
Projektowo. #3 Service Design Drinks WarsawProjektowo. #3 Service Design Drinks Warsaw
Projektowo. #3 Service Design Drinks Warsaw
 
7 Program Ramowy UE
7 Program Ramowy UE7 Program Ramowy UE
7 Program Ramowy UE
 
Science and business project - current activities
Science and business project - current activitiesScience and business project - current activities
Science and business project - current activities
 
biz show_głowackam klimekk_projekt łapa
biz show_głowackam klimekk_projekt łapabiz show_głowackam klimekk_projekt łapa
biz show_głowackam klimekk_projekt łapa
 
I 01 makocka-kazmierczak_social innovation_pl [naprawione]
I 01 makocka-kazmierczak_social innovation_pl [naprawione]I 01 makocka-kazmierczak_social innovation_pl [naprawione]
I 01 makocka-kazmierczak_social innovation_pl [naprawione]
 
Fundusze dla biznesu
Fundusze dla biznesuFundusze dla biznesu
Fundusze dla biznesu
 
Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański
Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet GdańskiPolityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański
Polityka otwartego dostępu, Uniwersytet Gdański
 
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
 
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
Pomeranian Platform of the Academic-Industrial Innovative Cooperation (INNOPO...
 
Przepis na projekt naukowy dla badaczy języka
Przepis na projekt naukowy dla badaczy językaPrzepis na projekt naukowy dla badaczy języka
Przepis na projekt naukowy dla badaczy języka
 
Projekty centralne w programie Erasmus+
Projekty centralne w programie Erasmus+Projekty centralne w programie Erasmus+
Projekty centralne w programie Erasmus+
 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia grudzień 2014

 • 1. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Warszawa, 12-13.12.2014 III Spotkanie Programowe Absolwentów Programu Top 500 Innovators
 • 2. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Stowarzyszenie – gdzie jesteśmy? Ambasada USA w W-wie Konsulat generalny w KRK Konsulat generalny w KRK MMNNiSiSWW NNCCNN NNCCBBRR SSttaannfoforrdd BBeerrkkeeleleyy Ambasada USA w W-wie MMSSZZ BBiziznneess Uczel nie Instyt Uczel nie Instyt ucje ucje OOTTTT NNGGOOss Sejm RP Sejm RP
 • 3. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Struktura Stowarzyszenia ZZAARRZZĄĄDD RRAADDAA S STTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIAIA CCZZŁŁOONNKKOOWWIEIE S STTOOWWAARRZZYYSSZZEENNIAIA K R O E R G D I Y O N N A A T L O N R I Z Y K R O E R G D I Y O N N A A T L O N R I Z Y K M O E R R D Y Y T N O A R T Y O C R Z Z N Y I K M O E R R D Y Y T N O A R T Y O C R Z Z N Y I K I O N R I D C Y J N A A T T Y O W R Z Y K I O N R I D C Y J N A A T T Y O W R Z Y
 • 4. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund 224 członków i członkin WARSZAWA WROCŁAW KRAKÓW SZCZECIN POZNAŃ GDAŃSK
 • 5. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Nasza sieć współpracy
 • 6. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Współpraca z partnerami krajowymi A. Administracja publiczna  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – współpraca w ramach PATI, wsparcie NCBR dla DT Week (grant na promocję), grupa robocza NCBR  Narodowe Centrum Nauki – grupa robocza NCN;  Ministerstwo Spraw Zagranicznych  Sejm RP B. Uczelnie/ instytucje/ NGOs Partnerstwo i patronaty nad wydarzeniami – nowy regulamin;  Rada Młodych Naukowców i Krajowa Rada Doktorantów –współorganizacja cyklu oogólnopolskich seminariów dedykowanych m.in.: komercjalizacji; Fundacja Perspektywy Kraków Start-up TV
 • 7. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund MNiSW  II Zlot Absowlentów Programu 9-10 maja 2014 r.  III Spotkania Programowe 12-13 grudnia 2014 r.  Grant ad hoc na catering podczas DT Week (70 tys. PLN)  włączenie Stowarzyszenia w kampanię Zawód Naukowiec  Konsultacje rozporządzeń  Włączenie Stowarzyszenia w poczet członków Polsko- Amerykańskiej Rady ds. Innowacji  Grupa ds. współpracy z MNiSW
 • 8. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund MNiSW Polsko-Amerykańska Rada ds. Innowacji Członkowie Rady: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Dariusz Kołoda • Podkomisja VC, Komercjalizacja: Paweł Szydłowski • Podkomisja Zdrowie, Nauka, Obrona: Marcin Szumowski, Szymon Łukasik • Podkomisja ds. Klastrów: Paweł Nowicki Inauguracja Rady: 17.11.2014 Los Angeles
 • 9. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Grupa ds. współpracy MNiSW Projekty • Staże dla osób związanych z transferem technologii we wiodących ośrodkach transferu technologii na świecie • Programy podnoszące kompetencje osób realizujących projekty B+R+I w zakresie zarządzania międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi z elementami zagranicznych staży oraz mentoringu. • Interdyscyplinarne doktoraty przemysłowe realizowane w konsorcjach naukowo-przemysłowych
 • 10. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Grupa ds. współpracy MNiSW Projekty • Wsparcie uczestnictwa pracowników sektora B+R w wizytach studyjnych, stażach, konferencjach i programach mentoringowych • Staże dla polskich studentów w najlepszych start-upach w Stanach Zjednoczonych umożliwiające im zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze globalnego biznesu. • Wsparcie przedsiębiorczych naukowców komercjalizujących wyniki swoich badań naukowych poprzez spółki spin off/out.
 • 11. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Grupa ds. współpracy z MNiSW POIR – oś IV Wsparcie kadr B+R: Kontynuacja wsparcia dla rozwoju kadr sektora B+R (projekty, które w ramach POIG realizowała FNP): 1.Rozwoju kadr B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, z udziałem partnera zagranicznego (NewTeam). 2.Projekty badawcze w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub osób mających przerwę w pracy badawczej (Homing/Powroty). 3.Rozwoju kadr B+R pod kierunkiem naukowca posiadającego wybitne doświadczenie we współpracy z gospodarką w projektach zespołowych, w zakresie rozwoju technologii lub świadczenia usług badawczych dla przedsiębiorców (TeamTech). 4.Rozwój umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, współpracy z przedsiębiorstwami lub w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych oraz komercjalizacji wyników prac B+R 5.Międzynarodowe projekty doktoranckie lub stażowe dla naukowców oraz programy dla uczonych na wczesnym etapie kariery naukowej. 6.Podnoszeniu kwalifikacji kadr przedsiębiorstw oraz staże i stypendia naukowe (związane z realizacją projektów badawczych, w tym zlecanych przez przedsiębiorców).
 • 12. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund NCBR  Grupa ds. współpracy z NCBR  Grant ad hoc dla DT Week 2014 (5 tys. PLN)  Promocja Stowarzyszenia w kanałach informacyjnych NCBR  Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w ciałach NCBR Spotkanie Zarządu z Dyr. Leszkiem Grabarczykiem 12. Grudnia 2014
 • 13. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Grupa ds. współpracy z NCBR  Koordynatorki: Krystyna Malińska, Jolanta Koszelew Jaki jest postęp prac? •grupa NCBR opracowała propozycje konkursów dla POIR, •wybrane propozycje konkursów zostały przekazane do NCBR, •regularne spotkania dotyczące POIR. Jakie mamy cele? •aktywne wspieranie działalności Centrum we wszystkich obszarach (w szczególności POIR), •włączenie Topowiczów do zespołów opracowujących działania w ramach POIR (szczególnie IV Oś) •włączenie Topowiczów do komitetów sterujących w przyszłych konkursach.
 • 14. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund NCBR Reprezentant Stowarzyszenia Top 500 Innovators w Radzie NCBR Dr inż. Dariusz Janusek
 • 15. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Nowe pomysły na konkursy: 1. Krajowe staże krótkoterminowe od 1 do 3 miesięcy celem networkingu i rozpoczęcia budowy nowych zespołów badawczych oraz poznania dobrych praktyk i możliwości pracy na nowoczesnej aparaturze badawczej. 2. Stypendia dla doktorantów na wykonanie eksperymentów/badań za granicą w jednostce dysponującej wyspecjalizowanym sprzętem/metodologią, z którą opiekun wnioskodawcy chce nawiązać współpracę. 3. Ścieżka otwarta (Just idea) – tutaj nacisk przede wszystkim na pomysł i naukowy opis wniosku. Wniosek oceniany anonimowo (double blinded), w przypadku wysokiej oceny udzielenie promesy na realizację projektu w jednostce naukowej. 4. Ścieżka ponownej szansy –pomysł na ogłoszenie wybranego konkursu jedynie dla wnioskodawców, którzy odpadli (na przykład) przynajmniej dwa razy w finale (II turze). Takie projekty, w których wnioskodawca wykazuje determinację wierząc w swój pomysł i odpadając w finale zasługują na możliwość finansowania. Z historii też znamy takie przypadki, gdzie pomysł pierwotnie uznany za słaby, czy bezużyteczny okazał się potem rewolucyjny. 5. Ścieżka szybka – nacisk na przyspieszone przeprowadzenie procedury oceny i przyznania finansowania, super by było wiedzieć czy się dostało finansowanie np. w 2 miesiące. Nie jest to wykonalne w przypadku wszystkich typów konkursów, ale można spróbować opracować tego typu przykład. 6. Zagraniczne staże naukowe w bardzo silnych jednostkach badawczych.
 • 16. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund W kategorii proponowanych zmian: 1. Zwiększenie przejrzystości doboru recenzentów, upublicznienie danych dotyczących tych kryteriów. Ograniczenia i warunki brzegowe. Większa transparentność ekspertów NCN, np. podawanie liczby cytowań i h-index. Ewaluacja i system rankingowy recenzentów. 2. Likwidacja części wniosku pisanych w języku polskim. 3. Czas recenzowania – jak go skrócić? 4. Wspólne procedury w jednostkach. Brakuje chyba wskazówek kierowanych do uczelni, jednostek realizujących granty badawcze, nie ma wspólnych procedur i jest w tym zakresie pełna samowolka. 5. Rozdzielenie konkursu Symfonia na konkurs dla osób zaczynających swoje badania interdyscyplinarne i dla osób mających już istotny wkład w badaniach interdyscyplinarnych. 6. Zaproponowanie przez NCN procedury powtórnego składania wniosków, w sytuacji gdy wniosek został oceniony jako bezbłędny, a recenzje w żaden sposób nie pomagają w poprawieniu wniosku? 7. Uporządkowanie tzw. "deskryptorów", czyli "pomocniczych określeń identyfikujących". NCN powinien 1 lub 2x do roku ogłaszać propozycje zmian i uzupełnień. Można by pomyśleć także o skorelowaniu tych określeń z podawanymi przez ekspertów i recenzentów obszarami wiedzy, w której czują się kompetentni do recenzowania. 8. Dodanie do kryteriów oceny wniosków dodatkowej pozycji związanej z zaangażowaniem w projekt dodatkowych członków zespołu spoza głównej jednostki w tym, w szczególności osób, które dotychczas nie brały udziału w grantach finansowanych przez NCN. Powyższe ma zastosowanie do dużych konkursów NCN takich jak: SYMFONIA i MAESTRO. Udział osób z zewnętrznej jednostki nieprowadzących dotychczas badań finansowanych przez NCN mogłoby być realizowane na dwa sposoby: - konsorcjum z jednostką o niższym potencjale naukowym, której pracownicy/wykonawcy projektu mieliby do rozwiązania mniejszy problem naukowy, - udział indywidualnych wykonawców spoza jednostki zgłaszającej projekt, a którzy dotychczas nie brali udziału w grantach finansowanych z NCN. 1. Ocena wniosków ze względu na różną liczbę punktów w zależności od rozmiaru konsorcjum. 2. Określenie wymogu formalnego składania projektu jako konsorcjum w projektach SYMFONIA i MAESTRO celem transferu wiedzy między jednostkami silniejszymi i słabszymi - zrównoważony rozwój nauki polskiej. 3. Możliwość odwoływania się od błędnych merytorycznie zarzutów ekspertów udostępniona w systemie OSF. Następnie uwagi te mogłyby być rozpatrzone przez pozostałych ekspertów NCN z odpowiednich paneli. 4. Procedura oceny przez 5 recenzentów jak w NCBiR, dwie skrajne oceny odpadają. Zwłaszcza w projektach interdyscyplinarnych, gdzie jedna ocena recenzenta (przez niezrozumienie) może spowodować odrzucenie wniosku. 5. Feedback dla recenzentów.
 • 17. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund W kategorii wspólnych wydarzeń organizowanych przy wsparciu NCN: • Tematyka dotycząca budowania zespołu i właściwego pisania wniosków. • Tworzeniu konsorcjum (rola i miejsce młodego naukowca) lub szukaniu partnerów biznesowych np. do stypendiów typu Doctus. • Spotkania z recenzentami i ekspertami. • Dorobek naukowy, jako kryterium oceny przyznawania funduszy na badania naukowe w obliczu transformacji po 2004roku. • Seminarium o ochronie własności intelektualnej, projektowaniu badań i wspólnym składaniu wniosków z firmami. Feedback please: slawek.zolkiewski@gmail.com
 • 18. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund MSZ 17-21.11 Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji Stowarzyszenie – partner strategiczny wydarzenia • Berkeley – logistyka, moderacja sesji otwierającej, sesja Smart Engineering, pitche Topowiczów podczas sesji równoległych; • Stanford – sesja Top 500, pitche Topowiczów podczas sesji równoległych;
 • 19. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Krajowy Punkt Kontaktowy  Podpisanie porozumienia o współpracy  Spotkanie Zarządu z Dyr. Zygmuntem Krasińskim: 12.12.2014
 • 20. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Fundacja Perspektywy Topowiczki – łączymy się!  Woman’s potential for high tech industry: Stowarzyszenie partnerem, zespół do opracowania rekomendacji  Lean in STEM – networking and mentoring – wsparcie inicjatywy  Kolejny wspólny projekt? ;)
 • 21. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Współpraca z biznesem  Orange: Digital Lifestyle, OpenMiddlewear Community, Orange Fab  Konfederacja Lewiatan: partnerstwo w konkursie Zacznij.biz  SkyInnovation: TopChallenge – narzędzie IT dedykowane dla Stowarzyszenia i Topowiczów  BTM Innovation – wsparcie Zlotu i DT Week  KIC InnoEnergy – wsparcie Zlotu i DT Week
 • 22. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Podsumowanie działań Stowarzyszenia Współpraca z partnerami zagranicznymi: A. Inicjatywy  Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji – Stowarzyszenie jako partner strategiczny, wsparcie w organizacji;  Polsko-Amerykańska Rada ds. Innowacji – Stowarzyszenie członkiem Rady; B. Instytucje  Ambasada USA w Warszawie – grant dla DT Week;  Konsulat Generalny w Krakowie C. Uczelnie partnerskie  Webinarium SCPD  Zaangażowanie SCPD w DT Week  Sesja dedykowana Top 500 Innovators podczas PATI na Uniwersytecie Stanforda  Włączenie Berkeley w PATI
 • 23. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Podsumowanie prac Zarządu Działania horyzontalne Promocja, PR, budowanie marki:  Strona internetowa – (i) Stowarzyszenie administratorem strony, (ii) rozbudowa zakładki Stowarzyszenie i Absolwenci (Success stories)  Newsletter -  Facebook – ponad 1500 lajków  LinkedIn – anglojęzyczny kanał promocji  Gadżety promocyjne  Artykuły prasowe, wywiady  Uczestnictwo/partnerstwo w istotnych wydarzeniach Działania na rzecz członków Stowarzyszenia Komunikacja wewnętrzna:  TopLetter (Informator Zarządu Stowarzyszenia) – issue 1, 2  Grupa Topowicze Fcb  Maile
 • 24. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Flagowe inicjatywy 2014 DT Week 2014:  11 miast: warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenie na organizatorów;  Stowarzyszenie jako organizator  Grant MNiSW, NCBR, Ambasady USA TopChallenge:  dedykowane narzędzie IT dla Stowarzyszenia i Topowiczów;  własne strony internetowe Topowiczów, forum, tablica ogłoszeń, giełda projektów, repozytorium informacji PATI:  ugruntowanie współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi  zaangażowanie w PARI
 • 25. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund A. Inicjatywy  Wydarzenia: Spotkanie Rady (03.2015), Managing Innovation (05.2015), III Zlot Absolwentów (06.2015), Topowe podwieczorki (popołudniowe spotkania z ciekawymi gośćmi w całej Polsce), webinaria;  Budowa stabilnego portfolio finansowego (sponsorzy, projekty, działalność biznesowa – usługi, szkolenia, fundusz);  Mentorzy Top 500  Topowiczki – mentorki dla młodych studentek i przedsiebiorczyń  Uczelnie i instytucje naukowe – przygotowanie oferty, podpisanie pierwszych umów Główne zadania na I i II kwartał 2015
 • 26. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Główne zadania na I i II kwartał 2015 B. Działania promocyjne  Promocja i wdrażanie portalu TopChallenge wśród Topowiczów i na zewnątrz  Promocja mediów: strona www, newsletter, fcb, LinkedIn (in English ), gadżety promocyjne, ulotka itp.  Top 500 w mediach C. Działania regionalne  Rozwijanie networkingu w poszczególnych regionach – wybór koordynatorów regionalnych i opracowanie planu działania D. Współpraca z partnerami i publicznymi, biznesowymi trzeciego sektora
 • 27. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Wydarzenia w I i II kwartale 2015 Wydarzenia 03.2015 Spotkanie Rady Topowe podwieczorki/ Webinaria 05.2015 Managing Innovation 06.2015 III Zlot Absowlentów
 • 28. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Stowarzyszenie *To wszystko staje się nasze!
 • 29. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Rada Stowarzyszenia Agenda
 • 30. Project co-financed by the European Union under the European Social Fund Zaczynamy!

Editor's Notes

 1. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 2. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 3. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 4. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 5. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 6. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 7. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 8. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 9. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 10. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 11. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 12. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 13. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 14. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 15. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 16. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje
 17. Powiedzie ze jest to stanford university i Berkely do naukowców to co robicie róbcie tak żeby dało się to zastooswac, najlepszą weryfikacja jest komercjalizacja – rynek jest najlepszym weryfikatorem (nie mowie kiedy sammeu się kreukje rynek i tworzy produkty pod nieistniejacy rynek), to co robicei jest wazne a co najwazniejsze jeżeli jest aplikowalne to ma swoja wartosc, nie tylko materialn a ale przyczynia się do rozwoju przez innowacje