SlideShare a Scribd company logo
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รหัสวิชา 02 วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สอบวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
ชื่อ-นามสกุล................................................................. เลขที่นั่งสอบ......................................
สถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................
คำอธิบาย
1. ข้อสอบมี 22 หน้า (80ข้อ)
2. ก่อนตอบคำถาม จงเขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ ลงในข้อสอบ
3. จงเขียนชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน รหัสวิชา
และเลขที่นั่งสอบ ในกระดาษคำตอบ พร้อมทั้งขีดเครื่องหมายกากบาททับตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยม
ที่กำหนดไว้ ให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน ด้วยปากกาลูกลื่นหมึกดำ
4. ในการตอบให้ใช้ปากกาลูกลื่นหมึกดำขนาด0.5มิลลิเมตรขึ้นไป โดยให้ขีดเครื่องหมายกากบาททับ
ตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับคำตอบที่ท่านเลือก ในกระดาษคำตอบ (ห้ามขีดนอกช่องสี่เหลี่ยม)
ในแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ให้ทำดังนี้
ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่เป็นตัวเลือก 4 ให้ทำเครื่องหมาย = ทับเครื่องหมาย x เดิม แล้ว
ขีดเครื่องหมายกากบาททับตัวเลข 4 ในช่องสี่เหลี่ยม ดังนี้
5. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ
6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป 1 ชั่วโมง 30นาที
1 2 3 4x
x1 2 3 4x=
เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิงหรือเฉลยก่อนได้รับอนุญาต
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 2
1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด
1. ศาสดาและนักบวช
2. รูปเคารพและศาสนสถาน
3. นักบวชและศาสนพิธี
4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน
2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกัน
ยกเว้นข้อใด
1. หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า
2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ
3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม
4. หลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์
3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้
เรียกว่าพิธีอะไร
1. ศีลกำลัง 2. ศีลแก้บาป
3. ศีลล้างบาป 4. ศีลมหาสนิท
4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด
1. ศาสนาอิสลาม
2. ศาสนาคริสต์
3. ศาสนาฮินดู
4. พระพุทธศาสนา
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 3
5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร
1. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป
2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น
4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน
6. “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรม
เทศนาของศาสดาองค์ใด
1. โมเสส 2. พระเยซู
3. มหาวีระ 4. มุฮัมมัด
7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด
1. อัตตา
2. อนัตตา
3. ความหลุดพ้น
4. การเวียนว่ายตายเกิด
8. “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร
1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง
3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น
4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 4
9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน
1. พระอุบาลี
2. พระอานนท์
3. พระธรรมวินัย
4. พระมหากัสสปะ
10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร
1. ปัญจวัคคีย์
2. ชฎิล 3 พี่น้อง
3. พระเจ้าสุทโธทนะ
4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส
11. พีชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทัย หมายถึงกฎธรรมชาติ เรื่องใด
1. การสืบพันธุ์
2. สิ่งไม่มีชีวิต
3. สภาพแวดล้อม
4. การทำงานของจิต
12. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา
1. พระรัตนตรัยครบองค์สาม
2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม
3. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
4. พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 5
13. ศาสนพิธีใดไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับ
1. ทอดกฐิน
2. ถวายผ้าอาบน้ำฝน
3. ถวายสังฆทาน
4. ถวายผ้าจำนำพรรษา
14. พระปัญจวัคคีย์องค์ใดมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน
1. พระวัปปะ
2. พระอัสสชิ
3. พระภัททิยะ
4. พระมหานามะ
15. “เวสสันดรชาดก” ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใด
1. ทานบารมี
2. ปัญญาบารมี
3. วิริยบารมี
4. ศรัทธาบารมี
16. บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข
1. อริยสัจ4
2. อิทธิบาท 4
3. สังคหวัตถุ 4
4. พรหมวิหาร 4
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 6
17. ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติตนที่ดีที่สุดในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
1. ยึดมั่นในวัฒนธรรมของสังคม
2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม
3. ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรมของสังคม
4. ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม
18. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
1. สิทธิ 2. หน้าที่
3. บทบาท 4. สถานภาพ
19. ข้อใดจัดลำดับความสำคัญของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยได้ถูกต้อง
1. รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ
เทศบัญญัติ
2. รัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ
เทศบัญญัติ
3. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา
เทศบัญญัติ
4. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด
เทศบัญญัติ
20. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อกู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนเท่าใด จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้
1. เกินกว่า 50 บาท 2. เกินกว่า 100 บาท
3. เกินกว่า 500 บาท 4. เกินกว่า 1,000 บาท
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 7
21. ใครคือ “ทนายแผ่นดิน”
1. ผู้พิพากษา
2. พนักงานอัยการ
3. ประธานศาลฎีกา
4. คณะกรรมการตุลาการ
22. ข้อใดแสดงถึงการขัดเกลาทางสังคมทางตรง
1. สมใจอ่านหนังสือพิมพ์
2. สมศรีเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม
3. สมปองศึกษาความรู้จากอินเทอร์เน็ต
4. สมบัติสอนลูกเรื่องการนับญาติ
23. ปัญหาสังคมไทยข้อใดเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา
1. ปัญหาความยากจน
2. ปัญหาอาชญากรรม
3. ปัญหาโสเภณี
4. ปัญหาการย้ายถิ่น
24. การปฏิบัติใดที่เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมรองของสังคมไทย
1. การฌาปนกิจศพ
2. การไปทำบุญในวันพระ
3. การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
4. การรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 8
25. ประเทศคู่ใดมีรูปแบบของรัฐเหมือนกัน
1. อิตาลี - สหรัฐอเมริกา
2. ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์
3. ฝรั่งเศส - เยอรมนี
4. แคนาดา - มาเลเซีย
26. หลักการที่มีความสำคัญมากที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือข้อใด
1. หลักเหตุผลในการตัดสินใจ
2. หลักความเสมอภาคทางการเมือง
3. หลักสิทธิเสรีภาพของพลเมือง
4. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
27. ข้อใดไม่ใช่ระบอบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ
1. เผด็จการทหาร
2. เผด็จการฟาสซิสต์
3. เผด็จการนาซี
4. เผด็จการคอมมิวนิสต์
28. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ได้รับอิทธิพลจากประเทศใด
1. อังกฤษ
2. อินเดีย
3. ฝรั่งเศส
4. สหรัฐอเมริกา
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 9
29. หลักการจัดระเบียบบริหารราชการข้อใดเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตย
1. หลักการแบ่งอำนาจ 2. หลักการรวมอำนาจ
3. หลักการมอบอำนาจ 4. หลักการกระจายอำนาจ
30. ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการยุบสภาผู้แทนราษฎร
1. ประธานรัฐสภา
2. นายกรัฐมนตรี
3. ประธานวุฒิสภา
4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
31. สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย คืออะไร
1. ความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างชนชั้นต่าง ๆ
2. ความตกต่ำทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อน
3. ความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ
4. ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มทหารและพลเรือนที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง
32. ประเทศในข้อใดเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN) ทั้งหมด
1. พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม บรูไน ญี่ปุ่น
2. พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน
3. มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
4. มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 10
33. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1. ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับจำนวนทรัพยากร
2. การที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน
3. การที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรได้
4. ความขัดแย้งในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
34. ข้อใดเป็นไปตามกฎอุปสงค์
1. แดงซื้อหนังสือ เพราะต้องใช้เรียน
2. ดำซื้อเสื้อ 3 ตัว เพราะชอบสีสดใส
3. เขียวซื้อกระเป๋า 2 ใบ เพราะร้านขายลดราคา
4. เหลืองซื้อโทรศัพท์ใหม่ เพราะทันสมัยกว่าของเดิม
35. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค
1. สิทธิได้รับการโฆษณาและแสดงฉลากตามความเป็นจริง
2. สิทธิจะได้รับพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
3. สิทธิในการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยได้โดยเสรี
4. สิทธิในการเลือกซื้อสินค้าบริการตามความสมัครใจและเป็นธรรม
36. สิ่งที่ผู้ผลิตควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการผลิตสินค้าคือข้อใด
1. ต้นทุน
2. ผู้บริโภค
3. กำไรสูงสุด
4. การแทรกแซงของรัฐบาล
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 11
37. ข้อใดทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินขึ้น
1. ปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น
2. ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น
3. จำนวนผู้ผลิตสินค้าลดลง
4. ราคาสินค้าต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
38. ข้อดีของการเป็นผู้ผลิตในตลาดผูกขาดคือข้อใด
1. สามารถกำหนดราคาและปริมาณขายเพื่อให้ตนได้รับกำไรสูงสุดได้
2. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้า จึงทำให้เสียต้นทุนต่ำ
3. สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตนต้องการ
4. สามารถทำการผลิตขนาดใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
39. ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยปัจจุบันจัดอยู่ในระดับใด
1. ดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
2. พัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. อาศัยชิ้นส่วนของต่างประเทศนำมาพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ
4. รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศนำมาใช้โดยตรง
40. นโยบายใดจะทำให้ประเทศมีศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการค้า
ระหว่างประเทศได้มากที่สุด
1. การใช้นโยบายการค้าคุ้มกันการผลิต
2. การระดมเงินออมเพื่อการลงทุน
3. การชำระหนี้ต่างประเทศก่อนกำหนด
4. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 12
41. สถาบันการเงินในข้อใดไม่ได้ให้บริการทางการเงินแก่บุคคลทั่วไป
1. ธนาคารกลาง
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3. บริษัทหลักทรัพย์
4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
42. ข้อใดเป็นนโยบายการเงินแบบขยายตัว ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
1. การเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
2. การขายหลักทรัพย์ของธนาคารกลาง
3. การจำกัดอัตราการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
43. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้รัฐบาลก่อหนี้สาธารณะ
1. เพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล
2. เพื่อใช้จ่ายในกรณีงบประมาณขาดดุล
3. เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ
4. เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
44. ในกรณีที่เกิดภาวะเงินฝืด มาตรการข้อใดไม่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้
1. ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ย
2. รัฐบาลลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ธนาคารพาณิชย์ลดการปล่อยสินเชื่อ
4. ธนาคารกลางลดการขายพันธบัตร
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 13
45. ข้อใดเป็นรายการที่แสดงอยู่ในบัญชีเดินสะพัด
1. ดุลการค้า ดุลบริจาค ดุลการชำระเงิน
2. ดุลบริจาค ดุลบริการ ดุลการค้า
3. ดุลการชำระเงิน ดุลบริการ ดุลเงินทุน
4. ดุลการค้า ดุลเงินทุน ดุลบริจาค
46. นายเกษตรมีที่ดิน 30 ไร่ ต้องการจัดสรรการใช้ที่ดินตามทฤษฎีใหม่ เขาจะต้อง
จัดสรรที่ดินเพื่อการขุดสระ และการทำนาอย่างละกี่ไร่
1. ขุดสระ 6 ไร่ ทำนา 9 ไร่
2. ขุดสระ 9 ไร่ ทำนา 9 ไร่
3. ขุดสระ 10 ไร่ ทำนา 12 ไร่
4. ขุดสระ 12 ไร่ ทำนา 12 ไร่
47. ข้อใดแสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม
1. เอกชนดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจทั้งแบบผูกขาดและเสรี
2. รัฐดำเนินการผลิตเฉพาะกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม
3. มีกฎหมายควบคุมกิจกรรมเศรษฐกิจในด้านผลิตและการขายของเอกชน
4. มีตลาดสินค้าและบริการนานาชนิดทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
48. ข้อใดแสดงว่าประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
1. สัดส่วนของคนยากจนต่อประชากรลดลง
2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงขึ้น
3. ประชาชนมีสินค้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่บริโภคมากขึ้น
4. ประเทศประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 14
49. พัฒนาการของมนุษยชาติในการคิด สร้าง และทำเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิต
เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคใด
1. ยุคหินเก่า
2. ยุคสำริด
3. ยุคเหล็ก
4. ยุคโลหะ
50. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์
1. รู้จักใช้ไฟ
2. รู้จักการเพาะปลูก
3. รู้จักตั้งถิ่นฐาน
4. รู้จักบันทึกข้อความ
51. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดจัดได้ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น
1. พระพุทธรูป
2. พระไตรปิฎก
3. จดหมายเหตุวันวลิต
4. เครื่องปั้นเผาบ้านเชียง
52. วิธีการในข้อใดที่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้เป็นเรื่องราว
1. การค้นคว้า และ การตีความ
2. การวิเคราะห์ และ การสังเคราะห์
3. การตีความ และ การสังเคราะห์
4. การรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 15
53. ข้อใดจัดลำดับการบันทึกเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้อง
1. พงศาวดาร ตำนาน ประวัติศาสตร์
2. ตำนาน ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร
3. ตำนาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร์
4. พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ ตำนาน
54. “สุวรรณภูมิ” ในหลักฐานของอินเดียหมายถึงภูมิภาคใด
1. เอเชียใต้
2. เอเชียตะวันออก
3. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
55. ข้อใดเป็นมรดกทางอารยธรรมของโรมัน ที่ถ่ายทอดสู่ชาติต่าง ๆ ในโลกยุคปัจจุบัน
1. ระบอบประชาธิปไตย
2. ระบบรัฐธรรมนูญ
3. ระบบกฎหมาย
4. ระบบศักดินาสวามิภักดิ์
56. สงครามครูเสด ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมโลกในด้านใด
1. ศาสนาคริสต์เผยแผ่เข้ามาในทวีปเอเชีย
2. ศาสนาอิสลามมีโอกาสเผยแผ่เข้าไปในทวีปยุโรป
3. ทำให้เกิดการผสมกลมกลืนระหว่างเชื้อชาติมากขึ้น
4. ทำให้เกิดการขยายตัวทางการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 16
57. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
2. การขยายตัวทางการค้า
3. ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม
4. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
58. สถาปัตยกรรมแบบบารอก ปรากฏในงานก่อสร้างใด
1. พระราชวังบักกิงแฮม
2. พระราชวังแวร์ซายส์
3. มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
4. มหาวิหารเซนต์ปอล
59. “สรีดภงส์” จัดเป็นภูมิปัญญาในสมัยใด
1. ทวารวดี
2. สุโขทัย
3. เชียงแสน
4. อยุธยา
60. วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิมเป็นอย่างไร
1. ครูถ่ายทอดให้ศิษย์เป็นหมู่คณะตามชุมชนต่าง ๆ
2. ครูนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ในการสอน
3. ครูรับสอนเฉพาะศิษย์ที่เป็นคนท้องถิ่นเดียวกัน
4. ครูผู้มีความชำนาญสอนศิษย์แบบตัวต่อตัว
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 17
61. ระบบศักดินาส่งผลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างไร
1. เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน
2. เกิดระบบชนชั้นในสังคมไทย
3. เกิดการแบ่งอำนาจการปกครอง
4. เกิดระบบการควบคุมการใช้แรงงาน
62. ข้อใดเป็นคุณูปการของหมอบรัดเลย์ที่มีต่อสังคมไทย
1. การบุกเบิกสิ่งพิมพ์ และ การออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
2. การนำพืชสมุนไพรไทยมารักษาโรคควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน
3. การสอนหนังสือควบคู่ไปกับการเผยแผ่ศาสนาคริสต์
4. การเปิดโรงพยาบาลรักษาโรคด้วยการแพทย์สมัยใหม่
63. การปลุกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรี
คนใด
1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
3. จอมพลถนอม กิตติขจร
4. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
64. นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในสมัยรัชกาลที่ 7 คือข้อใด
1. ลดค่าเงินบาท
2. ปลดข้าราชการออก
3. กู้เงินจากต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการใช้สินค้าไทย
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 18
65. หมู่บ้าน 2 แห่ง อยู่ห่างกัน 8 กิโลเมตร ให้หาระยะทางระหว่างหมู่บ้านดังกล่าว
ในแผนที่มาตราส่วน 1:25,000
1. 8 เซนติเมตร
2. 16 เซนติเมตร
3. 24 เซนติเมตร
4. 32 เซนติเมตร
66. หากมีการแข่งขันเทนนิสที่สหราชอาณาจักรในวันที่ 15 มีนาคม เวลา 16.00 น.
ผู้ชมในประเทศไทยจะต้องเปิดโทรทัศน์เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดดังกล่าวในเวลาใด
1. 9.00 น. 2. 10.00 น.
3. 22.00 น. 4. 23.00 น.
67. การวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่ 1,000 ไร่ ควรใช้ประโยชน์จากเครื่องมือใด
1. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS)
3. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
4. ภาพถ่ายทางอากาศ
68. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพายุแคทรินาที่สร้างความเสียหายอย่างมาก เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2548
1. เป็นพายุไต้ฝุ่นที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้ ขึ้นฝั่งใกล้กรุงฮานอย
2. เป็นพายุโซนร้อนที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิก ขึ้นฝั่งในประเทศเม็กซิโก
3. เป็นพายุไซโคลนที่ก่อตัวในมหาสมุทรอินเดีย ขึ้นฝั่งใกล้เมืองโกลกาตา
4. เป็นพายุเฮอร์ริเคนที่ก่อตัวในมหาสมุทรแอตแลนติก ขึ้นฝั่งใกล้เมืองนิวออร์ลีนส์
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 19
69. เพราะเหตุใดที่ราบสูงโคราชจึงไม่จัดอยู่ในภูมิประเทศแบบที่ราบสูงอย่างแท้จริง
1. มีความชันทางทิศตะวันตกเพียงด้านเดียว
2. มีความสูงเฉลี่ย 150-180 เมตร
3. ไม่มีภูเขาล้อมรอบ
4. มีขนาดเล็ก
70. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบอันเกิดจากที่ตั้งของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ละติจูด 5o
37/
ถึง 20o
27/
เหนือ
1. ทำให้มีอากาศร้อน
2. ทำให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
3. ทำให้ทุกจังหวัดมีเวลามาตรฐานเดียวกัน
4. ทำให้อุณหภูมิในเวลากลางวันและกลางคืนไม่ต่างกันมากนัก
71. เมื่อพิจารณาในเชิงภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ประชากรในทวีปใดมีความคล้ายคลึงกัน
มากที่สุด
1. ทวีปยุโรป กับ ทวีปอเมริกาเหนือ
2. ทวีปยุโรป กับ ทวีปอเมริกาใต้
3. ทวีปเอเชีย กับ ทวีปแอฟริกา
4. ทวีปออสเตรเลีย กับ ทวีปอเมริกาใต้
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 20
72. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากหินแปร
1. การผลิตครกหิน
2. การแกะสลักหินอ่อน
3. การถมที่ด้วยกรวดทราย
4. การก่อสร้างอาคารด้วยหินปูน
73. ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ข้อใดที่มีกระบวนการเกิดคล้ายคลึงกัน
1. เสาดิน - แพะเมืองผี
2. โป่งยุบ - เขากระโดง
3. เสาเฉลียง - ผาแต้ม
4. ภูผาเทิบ - แก่งตะนะ
74. อิทธิพลของลักษณะภูมิอากาศที่แห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อให้เกิด
พิธีกรรมใด
1. บุญข้าวจี่ 2. บุญบั้งไฟ
3. บุญกุ้มข้าวใหญ่ 4. บุญแห่ปราสาทผึ้ง
75. ปรากฏการณ์ใดเกี่ยวข้องกับพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นข้อตกลงและผูกมัดตามกฎหมาย
ในระดับโลก
1. ปรากฏการณ์เอลนีโญ
2. ปรากฏการณ์ลานีญา
3. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
4. ปรากฏการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 21
76. นโยบายป่าไม้แห่งชาติพุทธศักราช 2528 กำหนดสัดส่วนป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ
ไว้เท่าใด
1. ร้อยละ 20 : 10
2. ร้อยละ 25 : 15
3 ร้อยละ 20 : 20
4. ร้อยละ 25 : 25
77. โครงการแก้มลิงเป็นโครงการแก้ปัญหาน้ำในด้านใด
1. การขาดแคลนน้ำ
2. การเกิดน้ำเน่าเสีย
3. การพัฒนาแหล่งน้ำ
4. การเกิดน้ำท่วมรุนแรง
78. องค์กรใดในสหประชาชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานให้มีการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ
1 WFP 2. UNEP
3. UNDP 4. UNEPA
79. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรใช้วิธีการใด
จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. การควบคุม การดูแลรักษา และการพัฒนา
2. การสงวน การอนุรักษ์ และการพัฒนา
3. การป้องกัน การแก้ไข และการอนุรักษ์
4. การสงวน การป้องกัน และการอนุรักษ์
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น.
หน้า 22
80. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช 2535 กำหนดให้
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต้องดำเนินการในข้อใด
1. วางแผนโครงการอย่างรอบคอบ
2. วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
4. ประเมินโครงการแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

More Related Content

Similar to Social o net

ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6
ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6
ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6Su Surut
 
ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6
ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6
ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6Su Surut
 
สังคม 50
สังคม 50สังคม 50
สังคม 50Unity' Toey
 
ข้อสอบ วิชาสุังคทศึกษา าO net ปี 51
ข้อสอบ วิชาสุังคทศึกษา าO net ปี 51ข้อสอบ วิชาสุังคทศึกษา าO net ปี 51
ข้อสอบ วิชาสุังคทศึกษา าO net ปี 51flukeredredred
 

Similar to Social o net (8)

49
4949
49
 
ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6
ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6
ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6
 
ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6
ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6
ข้อสอบ O net 48 สังคม ม 6
 
O-net Soc
O-net SocO-net Soc
O-net Soc
 
Social50
Social50Social50
Social50
 
สังคม 50
สังคม 50สังคม 50
สังคม 50
 
ข้อสอบ วิชาสุังคทศึกษา าO net ปี 51
ข้อสอบ วิชาสุังคทศึกษา าO net ปี 51ข้อสอบ วิชาสุังคทศึกษา าO net ปี 51
ข้อสอบ วิชาสุังคทศึกษา าO net ปี 51
 
02social50
02social5002social50
02social50
 

Social o net

 • 1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รหัสวิชา 02 วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สอบวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. ชื่อ-นามสกุล................................................................. เลขที่นั่งสอบ...................................... สถานที่สอบ................................................................. ห้องสอบ............................................ คำอธิบาย 1. ข้อสอบมี 22 หน้า (80ข้อ) 2. ก่อนตอบคำถาม จงเขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ ลงในข้อสอบ 3. จงเขียนชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอบ สถานที่สอบ ห้องสอบ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน รหัสวิชา และเลขที่นั่งสอบ ในกระดาษคำตอบ พร้อมทั้งขีดเครื่องหมายกากบาททับตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยม ที่กำหนดไว้ ให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน ด้วยปากกาลูกลื่นหมึกดำ 4. ในการตอบให้ใช้ปากกาลูกลื่นหมึกดำขนาด0.5มิลลิเมตรขึ้นไป โดยให้ขีดเครื่องหมายกากบาททับ ตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับคำตอบที่ท่านเลือก ในกระดาษคำตอบ (ห้ามขีดนอกช่องสี่เหลี่ยม) ในแต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก 2 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ให้ทำดังนี้ ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่เป็นตัวเลือก 4 ให้ทำเครื่องหมาย = ทับเครื่องหมาย x เดิม แล้ว ขีดเครื่องหมายกากบาททับตัวเลข 4 ในช่องสี่เหลี่ยม ดังนี้ 5. ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบผ่านไป 1 ชั่วโมง 30นาที 1 2 3 4x x1 2 3 4x= เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ห้ามเผยแพร่ อ้างอิงหรือเฉลยก่อนได้รับอนุญาต
 • 2. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 2 1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด 1. ศาสดาและนักบวช 2. รูปเคารพและศาสนสถาน 3. นักบวชและศาสนพิธี 4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน 2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกัน ยกเว้นข้อใด 1. หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า 2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ 3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม 4. หลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์ 3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้ เรียกว่าพิธีอะไร 1. ศีลกำลัง 2. ศีลแก้บาป 3. ศีลล้างบาป 4. ศีลมหาสนิท 4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด 1. ศาสนาอิสลาม 2. ศาสนาคริสต์ 3. ศาสนาฮินดู 4. พระพุทธศาสนา
 • 3. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 3 5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร 1. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป 2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก 3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น 4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน 6. “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรม เทศนาของศาสดาองค์ใด 1. โมเสส 2. พระเยซู 3. มหาวีระ 4. มุฮัมมัด 7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด 1. อัตตา 2. อนัตตา 3. ความหลุดพ้น 4. การเวียนว่ายตายเกิด 8. “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร 1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้ 2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง 3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น 4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
 • 4. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 4 9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน 1. พระอุบาลี 2. พระอานนท์ 3. พระธรรมวินัย 4. พระมหากัสสปะ 10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร 1. ปัญจวัคคีย์ 2. ชฎิล 3 พี่น้อง 3. พระเจ้าสุทโธทนะ 4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส 11. พีชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทัย หมายถึงกฎธรรมชาติ เรื่องใด 1. การสืบพันธุ์ 2. สิ่งไม่มีชีวิต 3. สภาพแวดล้อม 4. การทำงานของจิต 12. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา 1. พระรัตนตรัยครบองค์สาม 2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม 3. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4. พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
 • 5. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 5 13. ศาสนพิธีใดไม่มีการเจาะจงพระภิกษุผู้รับ 1. ทอดกฐิน 2. ถวายผ้าอาบน้ำฝน 3. ถวายสังฆทาน 4. ถวายผ้าจำนำพรรษา 14. พระปัญจวัคคีย์องค์ใดมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน 1. พระวัปปะ 2. พระอัสสชิ 3. พระภัททิยะ 4. พระมหานามะ 15. “เวสสันดรชาดก” ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใด 1. ทานบารมี 2. ปัญญาบารมี 3. วิริยบารมี 4. ศรัทธาบารมี 16. บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข 1. อริยสัจ4 2. อิทธิบาท 4 3. สังคหวัตถุ 4 4. พรหมวิหาร 4
 • 6. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 6 17. ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติตนที่ดีที่สุดในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 1. ยึดมั่นในวัฒนธรรมของสังคม 2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม 3. ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรมของสังคม 4. ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม 18. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด 1. สิทธิ 2. หน้าที่ 3. บทบาท 4. สถานภาพ 19. ข้อใดจัดลำดับความสำคัญของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยได้ถูกต้อง 1. รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ 2. รัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ 3. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ 4. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด เทศบัญญัติ 20. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อกู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนเท่าใด จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ 1. เกินกว่า 50 บาท 2. เกินกว่า 100 บาท 3. เกินกว่า 500 บาท 4. เกินกว่า 1,000 บาท
 • 7. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 7 21. ใครคือ “ทนายแผ่นดิน” 1. ผู้พิพากษา 2. พนักงานอัยการ 3. ประธานศาลฎีกา 4. คณะกรรมการตุลาการ 22. ข้อใดแสดงถึงการขัดเกลาทางสังคมทางตรง 1. สมใจอ่านหนังสือพิมพ์ 2. สมศรีเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม 3. สมปองศึกษาความรู้จากอินเทอร์เน็ต 4. สมบัติสอนลูกเรื่องการนับญาติ 23. ปัญหาสังคมไทยข้อใดเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา 1. ปัญหาความยากจน 2. ปัญหาอาชญากรรม 3. ปัญหาโสเภณี 4. ปัญหาการย้ายถิ่น 24. การปฏิบัติใดที่เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมรองของสังคมไทย 1. การฌาปนกิจศพ 2. การไปทำบุญในวันพระ 3. การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 4. การรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก
 • 8. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 8 25. ประเทศคู่ใดมีรูปแบบของรัฐเหมือนกัน 1. อิตาลี - สหรัฐอเมริกา 2. ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ 3. ฝรั่งเศส - เยอรมนี 4. แคนาดา - มาเลเซีย 26. หลักการที่มีความสำคัญมากที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือข้อใด 1. หลักเหตุผลในการตัดสินใจ 2. หลักความเสมอภาคทางการเมือง 3. หลักสิทธิเสรีภาพของพลเมือง 4. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 27. ข้อใดไม่ใช่ระบอบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ 1. เผด็จการทหาร 2. เผด็จการฟาสซิสต์ 3. เผด็จการนาซี 4. เผด็จการคอมมิวนิสต์ 28. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ได้รับอิทธิพลจากประเทศใด 1. อังกฤษ 2. อินเดีย 3. ฝรั่งเศส 4. สหรัฐอเมริกา
 • 9. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 9 29. หลักการจัดระเบียบบริหารราชการข้อใดเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตย 1. หลักการแบ่งอำนาจ 2. หลักการรวมอำนาจ 3. หลักการมอบอำนาจ 4. หลักการกระจายอำนาจ 30. ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการยุบสภาผู้แทนราษฎร 1. ประธานรัฐสภา 2. นายกรัฐมนตรี 3. ประธานวุฒิสภา 4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 31. สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย คืออะไร 1. ความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างชนชั้นต่าง ๆ 2. ความตกต่ำทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อน 3. ความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ 4. ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มทหารและพลเรือนที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง 32. ประเทศในข้อใดเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN) ทั้งหมด 1. พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม บรูไน ญี่ปุ่น 2. พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน 3. มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 4. มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
 • 10. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 10 33. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 1. ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับจำนวนทรัพยากร 2. การที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน 3. การที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรได้ 4. ความขัดแย้งในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 34. ข้อใดเป็นไปตามกฎอุปสงค์ 1. แดงซื้อหนังสือ เพราะต้องใช้เรียน 2. ดำซื้อเสื้อ 3 ตัว เพราะชอบสีสดใส 3. เขียวซื้อกระเป๋า 2 ใบ เพราะร้านขายลดราคา 4. เหลืองซื้อโทรศัพท์ใหม่ เพราะทันสมัยกว่าของเดิม 35. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค 1. สิทธิได้รับการโฆษณาและแสดงฉลากตามความเป็นจริง 2. สิทธิจะได้รับพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 3. สิทธิในการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยได้โดยเสรี 4. สิทธิในการเลือกซื้อสินค้าบริการตามความสมัครใจและเป็นธรรม 36. สิ่งที่ผู้ผลิตควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการผลิตสินค้าคือข้อใด 1. ต้นทุน 2. ผู้บริโภค 3. กำไรสูงสุด 4. การแทรกแซงของรัฐบาล
 • 11. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 11 37. ข้อใดทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินขึ้น 1. ปริมาณการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น 2. ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น 3. จำนวนผู้ผลิตสินค้าลดลง 4. ราคาสินค้าต่ำกว่าราคาดุลยภาพ 38. ข้อดีของการเป็นผู้ผลิตในตลาดผูกขาดคือข้อใด 1. สามารถกำหนดราคาและปริมาณขายเพื่อให้ตนได้รับกำไรสูงสุดได้ 2. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้า จึงทำให้เสียต้นทุนต่ำ 3. สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตนต้องการ 4. สามารถทำการผลิตขนาดใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 39. ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยปัจจุบันจัดอยู่ในระดับใด 1. ดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 2. พัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. อาศัยชิ้นส่วนของต่างประเทศนำมาพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ 4. รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศนำมาใช้โดยตรง 40. นโยบายใดจะทำให้ประเทศมีศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการค้า ระหว่างประเทศได้มากที่สุด 1. การใช้นโยบายการค้าคุ้มกันการผลิต 2. การระดมเงินออมเพื่อการลงทุน 3. การชำระหนี้ต่างประเทศก่อนกำหนด 4. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 12. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 12 41. สถาบันการเงินในข้อใดไม่ได้ให้บริการทางการเงินแก่บุคคลทั่วไป 1. ธนาคารกลาง 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3. บริษัทหลักทรัพย์ 4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 42. ข้อใดเป็นนโยบายการเงินแบบขยายตัว ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 1. การเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 2. การขายหลักทรัพย์ของธนาคารกลาง 3. การจำกัดอัตราการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง 43. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้รัฐบาลก่อหนี้สาธารณะ 1. เพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล 2. เพื่อใช้จ่ายในกรณีงบประมาณขาดดุล 3. เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ 4. เพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 44. ในกรณีที่เกิดภาวะเงินฝืด มาตรการข้อใดไม่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ 1. ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ย 2. รัฐบาลลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ธนาคารพาณิชย์ลดการปล่อยสินเชื่อ 4. ธนาคารกลางลดการขายพันธบัตร
 • 13. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 13 45. ข้อใดเป็นรายการที่แสดงอยู่ในบัญชีเดินสะพัด 1. ดุลการค้า ดุลบริจาค ดุลการชำระเงิน 2. ดุลบริจาค ดุลบริการ ดุลการค้า 3. ดุลการชำระเงิน ดุลบริการ ดุลเงินทุน 4. ดุลการค้า ดุลเงินทุน ดุลบริจาค 46. นายเกษตรมีที่ดิน 30 ไร่ ต้องการจัดสรรการใช้ที่ดินตามทฤษฎีใหม่ เขาจะต้อง จัดสรรที่ดินเพื่อการขุดสระ และการทำนาอย่างละกี่ไร่ 1. ขุดสระ 6 ไร่ ทำนา 9 ไร่ 2. ขุดสระ 9 ไร่ ทำนา 9 ไร่ 3. ขุดสระ 10 ไร่ ทำนา 12 ไร่ 4. ขุดสระ 12 ไร่ ทำนา 12 ไร่ 47. ข้อใดแสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม 1. เอกชนดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจทั้งแบบผูกขาดและเสรี 2. รัฐดำเนินการผลิตเฉพาะกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม 3. มีกฎหมายควบคุมกิจกรรมเศรษฐกิจในด้านผลิตและการขายของเอกชน 4. มีตลาดสินค้าและบริการนานาชนิดทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ 48. ข้อใดแสดงว่าประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 1. สัดส่วนของคนยากจนต่อประชากรลดลง 2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงขึ้น 3. ประชาชนมีสินค้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่บริโภคมากขึ้น 4. ประเทศประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
 • 14. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 14 49. พัฒนาการของมนุษยชาติในการคิด สร้าง และทำเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิต เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคใด 1. ยุคหินเก่า 2. ยุคสำริด 3. ยุคเหล็ก 4. ยุคโลหะ 50. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์ 1. รู้จักใช้ไฟ 2. รู้จักการเพาะปลูก 3. รู้จักตั้งถิ่นฐาน 4. รู้จักบันทึกข้อความ 51. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดจัดได้ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น 1. พระพุทธรูป 2. พระไตรปิฎก 3. จดหมายเหตุวันวลิต 4. เครื่องปั้นเผาบ้านเชียง 52. วิธีการในข้อใดที่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้เป็นเรื่องราว 1. การค้นคว้า และ การตีความ 2. การวิเคราะห์ และ การสังเคราะห์ 3. การตีความ และ การสังเคราะห์ 4. การรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์
 • 15. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 15 53. ข้อใดจัดลำดับการบันทึกเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้อง 1. พงศาวดาร ตำนาน ประวัติศาสตร์ 2. ตำนาน ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร 3. ตำนาน พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ 4. พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ ตำนาน 54. “สุวรรณภูมิ” ในหลักฐานของอินเดียหมายถึงภูมิภาคใด 1. เอเชียใต้ 2. เอเชียตะวันออก 3. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 55. ข้อใดเป็นมรดกทางอารยธรรมของโรมัน ที่ถ่ายทอดสู่ชาติต่าง ๆ ในโลกยุคปัจจุบัน 1. ระบอบประชาธิปไตย 2. ระบบรัฐธรรมนูญ 3. ระบบกฎหมาย 4. ระบบศักดินาสวามิภักดิ์ 56. สงครามครูเสด ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมโลกในด้านใด 1. ศาสนาคริสต์เผยแผ่เข้ามาในทวีปเอเชีย 2. ศาสนาอิสลามมีโอกาสเผยแผ่เข้าไปในทวีปยุโรป 3. ทำให้เกิดการผสมกลมกลืนระหว่างเชื้อชาติมากขึ้น 4. ทำให้เกิดการขยายตัวทางการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
 • 16. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 16 57. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 2. การขยายตัวทางการค้า 3. ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม 4. การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร 58. สถาปัตยกรรมแบบบารอก ปรากฏในงานก่อสร้างใด 1. พระราชวังบักกิงแฮม 2. พระราชวังแวร์ซายส์ 3. มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 4. มหาวิหารเซนต์ปอล 59. “สรีดภงส์” จัดเป็นภูมิปัญญาในสมัยใด 1. ทวารวดี 2. สุโขทัย 3. เชียงแสน 4. อยุธยา 60. วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิมเป็นอย่างไร 1. ครูถ่ายทอดให้ศิษย์เป็นหมู่คณะตามชุมชนต่าง ๆ 2. ครูนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ในการสอน 3. ครูรับสอนเฉพาะศิษย์ที่เป็นคนท้องถิ่นเดียวกัน 4. ครูผู้มีความชำนาญสอนศิษย์แบบตัวต่อตัว
 • 17. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 17 61. ระบบศักดินาส่งผลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างไร 1. เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน 2. เกิดระบบชนชั้นในสังคมไทย 3. เกิดการแบ่งอำนาจการปกครอง 4. เกิดระบบการควบคุมการใช้แรงงาน 62. ข้อใดเป็นคุณูปการของหมอบรัดเลย์ที่มีต่อสังคมไทย 1. การบุกเบิกสิ่งพิมพ์ และ การออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 2. การนำพืชสมุนไพรไทยมารักษาโรคควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน 3. การสอนหนังสือควบคู่ไปกับการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ 4. การเปิดโรงพยาบาลรักษาโรคด้วยการแพทย์สมัยใหม่ 63. การปลุกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรี คนใด 1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 3. จอมพลถนอม กิตติขจร 4. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 64. นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในสมัยรัชกาลที่ 7 คือข้อใด 1. ลดค่าเงินบาท 2. ปลดข้าราชการออก 3. กู้เงินจากต่างประเทศ 4. ส่งเสริมการใช้สินค้าไทย
 • 18. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 18 65. หมู่บ้าน 2 แห่ง อยู่ห่างกัน 8 กิโลเมตร ให้หาระยะทางระหว่างหมู่บ้านดังกล่าว ในแผนที่มาตราส่วน 1:25,000 1. 8 เซนติเมตร 2. 16 เซนติเมตร 3. 24 เซนติเมตร 4. 32 เซนติเมตร 66. หากมีการแข่งขันเทนนิสที่สหราชอาณาจักรในวันที่ 15 มีนาคม เวลา 16.00 น. ผู้ชมในประเทศไทยจะต้องเปิดโทรทัศน์เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดดังกล่าวในเวลาใด 1. 9.00 น. 2. 10.00 น. 3. 22.00 น. 4. 23.00 น. 67. การวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่ 1,000 ไร่ ควรใช้ประโยชน์จากเครื่องมือใด 1. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) 2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) 3. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 4. ภาพถ่ายทางอากาศ 68. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพายุแคทรินาที่สร้างความเสียหายอย่างมาก เมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2548 1. เป็นพายุไต้ฝุ่นที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้ ขึ้นฝั่งใกล้กรุงฮานอย 2. เป็นพายุโซนร้อนที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิก ขึ้นฝั่งในประเทศเม็กซิโก 3. เป็นพายุไซโคลนที่ก่อตัวในมหาสมุทรอินเดีย ขึ้นฝั่งใกล้เมืองโกลกาตา 4. เป็นพายุเฮอร์ริเคนที่ก่อตัวในมหาสมุทรแอตแลนติก ขึ้นฝั่งใกล้เมืองนิวออร์ลีนส์
 • 19. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 19 69. เพราะเหตุใดที่ราบสูงโคราชจึงไม่จัดอยู่ในภูมิประเทศแบบที่ราบสูงอย่างแท้จริง 1. มีความชันทางทิศตะวันตกเพียงด้านเดียว 2. มีความสูงเฉลี่ย 150-180 เมตร 3. ไม่มีภูเขาล้อมรอบ 4. มีขนาดเล็ก 70. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบอันเกิดจากที่ตั้งของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ละติจูด 5o 37/ ถึง 20o 27/ เหนือ 1. ทำให้มีอากาศร้อน 2. ทำให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม 3. ทำให้ทุกจังหวัดมีเวลามาตรฐานเดียวกัน 4. ทำให้อุณหภูมิในเวลากลางวันและกลางคืนไม่ต่างกันมากนัก 71. เมื่อพิจารณาในเชิงภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ประชากรในทวีปใดมีความคล้ายคลึงกัน มากที่สุด 1. ทวีปยุโรป กับ ทวีปอเมริกาเหนือ 2. ทวีปยุโรป กับ ทวีปอเมริกาใต้ 3. ทวีปเอเชีย กับ ทวีปแอฟริกา 4. ทวีปออสเตรเลีย กับ ทวีปอเมริกาใต้
 • 20. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 20 72. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากหินแปร 1. การผลิตครกหิน 2. การแกะสลักหินอ่อน 3. การถมที่ด้วยกรวดทราย 4. การก่อสร้างอาคารด้วยหินปูน 73. ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ข้อใดที่มีกระบวนการเกิดคล้ายคลึงกัน 1. เสาดิน - แพะเมืองผี 2. โป่งยุบ - เขากระโดง 3. เสาเฉลียง - ผาแต้ม 4. ภูผาเทิบ - แก่งตะนะ 74. อิทธิพลของลักษณะภูมิอากาศที่แห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อให้เกิด พิธีกรรมใด 1. บุญข้าวจี่ 2. บุญบั้งไฟ 3. บุญกุ้มข้าวใหญ่ 4. บุญแห่ปราสาทผึ้ง 75. ปรากฏการณ์ใดเกี่ยวข้องกับพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นข้อตกลงและผูกมัดตามกฎหมาย ในระดับโลก 1. ปรากฏการณ์เอลนีโญ 2. ปรากฏการณ์ลานีญา 3. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 4. ปรากฏการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ
 • 21. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 21 76. นโยบายป่าไม้แห่งชาติพุทธศักราช 2528 กำหนดสัดส่วนป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ ไว้เท่าใด 1. ร้อยละ 20 : 10 2. ร้อยละ 25 : 15 3 ร้อยละ 20 : 20 4. ร้อยละ 25 : 25 77. โครงการแก้มลิงเป็นโครงการแก้ปัญหาน้ำในด้านใด 1. การขาดแคลนน้ำ 2. การเกิดน้ำเน่าเสีย 3. การพัฒนาแหล่งน้ำ 4. การเกิดน้ำท่วมรุนแรง 78. องค์กรใดในสหประชาชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานให้มีการพัฒนา สิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ 1 WFP 2. UNEP 3. UNDP 4. UNEPA 79. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรใช้วิธีการใด จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 1. การควบคุม การดูแลรักษา และการพัฒนา 2. การสงวน การอนุรักษ์ และการพัฒนา 3. การป้องกัน การแก้ไข และการอนุรักษ์ 4. การสงวน การป้องกัน และการอนุรักษ์
 • 22. รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 15.00 - 17.00 น. หน้า 22 80. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช 2535 กำหนดให้ โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต้องดำเนินการในข้อใด 1. วางแผนโครงการอย่างรอบคอบ 2. วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน 4. ประเมินโครงการแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม