SlideShare a Scribd company logo
1. Dalam suatu reaksi redoks ternyata kalium dikromat (K2Cr2O7) bereaksi dengan
timah diklorida (SnCl2) dalam suasana asam menjadi CrCl3 dan kalium klorida
(KCl). Setelah reaksi disetarakan, maka koefisien reaksi dari kalium dikromat
dan timah diklorida adalah
A. 3 dan 1
B. 1 dan 3
C. 2 dan 3
D. 3 dan 2
E. 1 dan 1
2. Pada suhu kamar dan tekanan atmosfer, 1 gram oksigen mengisi ruang 0,764
liter, sedang gram oksida nitrogen dalam kondisi yang sama mengisi ruang
0,266 liter. Berdasarkan hal tersebut maka rumus oksida nitrogen termaksud
adalah:
(ArN=14, ArO=16)
A. NO2,
B. NO3.
C. NO5
D. N2O3.
E. N2O5
3. Bila 1 liter etil alkohol pada temperatur 20 oC mengandung 1,04 x 1025 molekul,
maka jumlah molekul selain etil alkohol dalam 1 liter cuplikan etil alkohol yang
kemurniannya dinyatakan 99,99% adalah sebanyak
A. 2,72 x 1020
B. 1,04 x 1021
C. 3,15 x 1022
D. 3,13 x 1023
E. 2,14 x 1024
4. Urutan kepolaran ikatan O - H, Ca - O, dan Sr - O adalah,
A. Sr-O > Mg-O > O-H > Ca-O
B. O-H > Mg-O > Ca-O > Sr-O
C. O-H > Sr-O > Ca-O > Mg-O
D. Sr-O > Ca-O > Mg -O > O-H
E. Mg-O > Ca-O > Sr-O > O-H
5. Dalam suatu percobaan, reaksi antara N2F4 dengan S2O6F2 dilakukan pada suhu
ruang. Gas yang dihasilkan mempunyai titik didih -2,5oC. Analisis terhadap gas
ini memberikan hasil :9,48% N,20,9%S,dan38,0%F. Bila diketahui Ar N = 14,0 ;
Ar S = 32,1 dan Ar F = 19,0 ; Ar 0 = 16,0, maka rumus empiris gast ersebut
adalah:
A. NSF3
B. NSF2
C. NSO4F4
D. NSO3F3
E. NSO2F2
6. Berikut ini, yang manakah urutan dari bilangan kuantum suatu elektron dalam
orbital 4d?
I
ml
ms
n
(Bil. kuantum
(Bil. kuantum
(Bil. kuantum
(Bil.kuantum
utama)
azimuth)
magnetik)
spin)
A.
4
1
-1
1/2
B.
4
2
-2
- 1/2
C.
4
3
3
1/2
D.
4
3
-1
- 1/2
E.
4
3
-3
- 1/2

7. Berikut ini diberikan data entalpi reaksi:
2 CH2N2(s) + 3 O2(g) → 2N2(g) + 2 H2(l) + 2CO2(g) Ho = - 354,40 kkal
C(s) + O2(g) → CO2(g)
Ho = - 93,97 kkal
o
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)
H = - 136,64 kkal
Nilai entalpi pembentukan bagi CH2N2 (s) adalah :
A. 123,79 kkal/mol
B. 14,91 kkalmol
C. -14,91 kkal/mol
D. - 29,82 kkal/mol
E. 29,82 kkal/mol
8. Dalam senyawa atau ion yang mengandung sulfur berikut ini, muatan formal
atom S dalam SO2, SO3, SO32-, dan SO42- berturut-turut adalah
A. 0, 0, 0, 0
B. -2, 0, 0, +1
C. 0, +1, -2, 4
D. 0, 0, +1, -2
E. +1, 0, 0, -2
9. Diberikan molekul berikut ini:
I. H2C=CHCI
ll.
cis-CIHC=CHCI
lll.
trans-ClHC=CHCI
Manakah molekul tersebut yang mempunyai momen dipol tidak sama dengan
NOL?
A. hanya I
B. hanya lll
C. hanya I dan ll
D. Hanya ll dan lll
E. l, ll dan lll
10. Berikut ini adalah reaksi kesetimbangan:
4A (s) + 2B(g)
2C Hreaksi = - 60kJ
Bila reaksi sudah mencapai kesetimbangan, berikut ini manakah keadaan yang
akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri (membentuk reaktan lebih
banyak):
A. Menurunkan temperatur
B. Menaikkan tekanan Parsial C
C. Menaikkan iekanan system
D. Menambah konsentrasi A
E. Menaikkan temperatur
11. Perhatikan 3 reaksi yang berlangsung dalam 3 wadah berikut ini:

Persamaan hukum laju reaksi dalam ketiga wadah tersebut diberikan oleh:
laju = r = k [●] [o]
Berdasarkan persamaan reaksi yang diberikan, berikut ini manakah pernyataan
yang benar?
A. Laju reaksi A = laju reaksi B
B. Laju reaksi A = Laju reaksi C
C. Laju reaksi B = laju reaksi C
D. Laju reaksi A = Laju reaksi B = Laju reaksi C
E. Laju reaksi A, B dan C tidak dapat ditentukan
12. Berikut adalah reaksi yang berlangsung dalam larutan benzena yang
mengandung piridin 0,1 M: CH3OH (A) + (C6H5)3CCI (B) → CH3OC(C6H5)3 (C) +
HCl, dengan hasil percobaan sebagai berikut:
Konsentrasi awal
Konsentrasi
(M)
t/min
akhir [C] (M)
[A]o
[B]o
[C]o
0,10
0,05
0
2,5
0,0033
0,10
0,10
0
15,0
0,0039
0,20
0,10
0
7,5
0,0077
Hukum laju dan nilaitetapan laju untuk reaksitersebut berturut-turut adalah
A. r= k [A]2[B] dan 4,6 x 10-3 L2mol-2s-1
B. r = k [A][B] dan 3,8 x 10-3 Lmol-1s-1
C. r= k [A][B]2 dan 5,2 x 10-3 L2mol-2s-1
D. r = k [A] dan 2,6 x 10-3 s-1
E. r =k [B] dan 7,4 x 10-3 s-1
13. Grafik berikut ini, manakah yang menjelaskan hubungan antara [H.O]- dan pH
dalam larutan?
14. Berapa pH larutan yang terbentuk bila sebanyak 0,0600 mol NaOH ditambahkan
ke dalam 1 L larutan HCI 0,0500 M.
A. 3,45
B. 8,90
C. 12,00
D. 12,78
E. 13,50
15. Dalam larutan jenuh nikel karbonat,NiCO3 , mengandung 0,090 g dalam 2,0 L
larutan. Berapakah nilai Ksp untuk NiCO3:
A. 7,58 x 10-4
B. 3,79 x 10-4
C. 5,74 x 10-7
D. 1,44 x 10-7
E. 2,87 x 10-8
16. Perhatikan reaksi redoks berikut ini:
l2 + 2S2O3-2 → S4O6-2 +2IDalam titrasi, sebanyak 40 mL larutan membutuhkan 4,0 x 10-3 mol l2 untuk
bereaksi sempurna. Berapa konsentrasi larutan Na2S2O3 ?
A. 0,10
B. 0,16
C. 0,20
D. 0,32
E. 0,40
17. Perhatikan reaksi redoks berikut ini:
C2H5OH +2Cr2O72- + 16H+ → CO2 + 4Cr3+ + 11H2O
Setiap atom karbon akan kehilangan:
A. 1 elektron
B. 2 elektron
C. 4 elektron
D. 6 elektron
E. 0 elektron
18. Sejumlah garam klorida lelehan dielektrolisis dengan suatu arus listrik 3,00 A.
Jumlah deposit logam yang manakah akan memerlukan waktu elektrolisis
terlama?
A. 50 g Mg
B. 75 g Al
C. 100 g Ca
D. 125 g Fe
E. Jawaban A, B, C dan D semuanya benar
19. Perhatikan Gambar sel elektrokimia beikut ini:

Bila sel tersebut dioperasikan, maka elektron akan mengalir kearah:
A. Elektroda Pb, dimana Pb akan dioksidasi
B. Elektroda Cd, dimana Cd akan dioksidasi
C. Elektroda Pb, dimana Pb2+ akan direduksi.
D. Elektroda Cd, dimana Cd2+ akan direduksi.
E. Elektroda Pb dimana Cd2+ akan dioksidasi
20. Nama IUPAC dari senyawa berikut adalah

A. 2,3-dimetil-4-pentana
B. 1,1-dimetil-2-isopropiletena
C. 2,3-dimetil-2-pentana
D. 2,4-dimetil-2-pentena
E. 2,2-di metil-5-pentana
21. Kedua senyawa berikut ini, CH3-CH2OH dan CH3-O-CH3, mempunyai massa
relatif yang sama, tetapi titik didihnya tidak sama, dan titik didih masing-masing
adalah 78oC dan -24oC.
Perbedaan titik didih ini disebabkan oleh adanya perbedaan:
A. rumus molekul
B. panas pembakaran
C. panas spesifik
D. berat jenis
E. ikatan antar molekulnya
22. Pasangan isomer dari senyawa dengan rumus molekul C3H6O adalah:
A. Propanal dan propanol
B. Propanol dan metoksi etana
C. Propanon dan propanal
D. Aseton dan propanon
E. Asetaldehid dan aseton
23. Bila senyawa isobutilena direaksikan dengan HCI , maka akan dihasilkan
senyawa:
A. 1-kloro propana
B. 3-kloro-2-metil propena
C. 2-kloro propana
D. ter-butil klorida
E. Etanal
24. Bila senyawa (CH3)2CHCHBrCH2CH3 direaksikaan dengan KOH alkoholis, maka
produk utama yang dihasilkan adalah:
A. (CH3)2CHCH=CH3
B. (CH3)2C=CHCH2CH3
C. (CH3)2CHCH2CHOHCH3
D. (CH3)2CHCHOHCH2CH3
E. (CH3)2COCH2CH2CH3
25. Senyawa berikut ini, manakah yang didalam air memberikan sifat basa yang
paling kuat?
A. CH3CH2CH2OH
B. CH3CH2CHO
C. CH3cH2CO2H
D. CH3CH2CH2NH2
E CH3-C CH

More Related Content

What's hot

Soal try out 1 ujian nasional Kimia 2017
Soal try out 1 ujian nasional Kimia 2017Soal try out 1 ujian nasional Kimia 2017
Soal try out 1 ujian nasional Kimia 2017
dasi anto
 
Prediksi 3 Ujian Nasional Kimia 2017
Prediksi 3 Ujian Nasional Kimia 2017Prediksi 3 Ujian Nasional Kimia 2017
Prediksi 3 Ujian Nasional Kimia 2017
dasi anto
 
Soal Ujian nasional (UN) kimia 2019.doc
Soal Ujian nasional (UN) kimia 2019.docSoal Ujian nasional (UN) kimia 2019.doc
Soal Ujian nasional (UN) kimia 2019.doc
dasi anto
 
Latihan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas X
Latihan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas XLatihan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas X
Latihan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas X
dasi anto
 
Soal UN Kimia Tahun 2016
Soal UN Kimia Tahun 2016Soal UN Kimia Tahun 2016
Soal UN Kimia Tahun 2016
dasi anto
 
Latihan un kimia skl khusus
Latihan un kimia skl khususLatihan un kimia skl khusus
Latihan un kimia skl khususdasi anto
 
Soal UJian Sekolah Kimia SMA
Soal UJian Sekolah Kimia SMASoal UJian Sekolah Kimia SMA
Soal UJian Sekolah Kimia SMA
dasi anto
 
Try out ujian nasional kimia sma ipa
Try out ujian nasional kimia sma ipaTry out ujian nasional kimia sma ipa
Try out ujian nasional kimia sma ipamardiyanto83
 
Prediksi sbmptn 2014
Prediksi sbmptn 2014Prediksi sbmptn 2014
Prediksi sbmptn 2014dasi anto
 
Latihan PAS/UAS KIMIA KELAS XII
Latihan PAS/UAS KIMIA KELAS XIILatihan PAS/UAS KIMIA KELAS XII
Latihan PAS/UAS KIMIA KELAS XII
dasi anto
 
Latihan soal kimia ujian smk
Latihan soal kimia ujian smkLatihan soal kimia ujian smk
Latihan soal kimia ujian smk
SMK Negeri 6 Malang
 
Latihan uts genap kimia kelas xi
Latihan uts genap kimia kelas xiLatihan uts genap kimia kelas xi
Latihan uts genap kimia kelas xi
dasi anto
 
Soal UTS GAnjil Kimia Kelas XII IPA
Soal UTS GAnjil Kimia Kelas XII IPASoal UTS GAnjil Kimia Kelas XII IPA
Soal UTS GAnjil Kimia Kelas XII IPA
dasi anto
 
LATIHAN PAS/UAS KIMIA KELAS XI
LATIHAN PAS/UAS KIMIA KELAS XILATIHAN PAS/UAS KIMIA KELAS XI
LATIHAN PAS/UAS KIMIA KELAS XI
dasi anto
 
SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) KIMIA KELAS XII
SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) KIMIA KELAS XIISOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) KIMIA KELAS XII
SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) KIMIA KELAS XII
dasi anto
 
Persiapan try out 3
Persiapan try out 3Persiapan try out 3
Persiapan try out 3
dasi anto
 
SOAL Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas XI IPA
SOAL Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas XI IPASOAL Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas XI IPA
SOAL Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas XI IPA
dasi anto
 
Soal-soal kimia dasar II
Soal-soal kimia dasar IISoal-soal kimia dasar II
Soal-soal kimia dasar II
Keszya Wabang
 
SKL UN Kimia (1-6) soal dan pembahasan - XII IPA - SMA
SKL UN Kimia (1-6) soal dan pembahasan - XII IPA - SMASKL UN Kimia (1-6) soal dan pembahasan - XII IPA - SMA
SKL UN Kimia (1-6) soal dan pembahasan - XII IPA - SMA
Oxsa Picasso
 

What's hot (19)

Soal try out 1 ujian nasional Kimia 2017
Soal try out 1 ujian nasional Kimia 2017Soal try out 1 ujian nasional Kimia 2017
Soal try out 1 ujian nasional Kimia 2017
 
Prediksi 3 Ujian Nasional Kimia 2017
Prediksi 3 Ujian Nasional Kimia 2017Prediksi 3 Ujian Nasional Kimia 2017
Prediksi 3 Ujian Nasional Kimia 2017
 
Soal Ujian nasional (UN) kimia 2019.doc
Soal Ujian nasional (UN) kimia 2019.docSoal Ujian nasional (UN) kimia 2019.doc
Soal Ujian nasional (UN) kimia 2019.doc
 
Latihan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas X
Latihan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas XLatihan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas X
Latihan Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas X
 
Soal UN Kimia Tahun 2016
Soal UN Kimia Tahun 2016Soal UN Kimia Tahun 2016
Soal UN Kimia Tahun 2016
 
Latihan un kimia skl khusus
Latihan un kimia skl khususLatihan un kimia skl khusus
Latihan un kimia skl khusus
 
Soal UJian Sekolah Kimia SMA
Soal UJian Sekolah Kimia SMASoal UJian Sekolah Kimia SMA
Soal UJian Sekolah Kimia SMA
 
Try out ujian nasional kimia sma ipa
Try out ujian nasional kimia sma ipaTry out ujian nasional kimia sma ipa
Try out ujian nasional kimia sma ipa
 
Prediksi sbmptn 2014
Prediksi sbmptn 2014Prediksi sbmptn 2014
Prediksi sbmptn 2014
 
Latihan PAS/UAS KIMIA KELAS XII
Latihan PAS/UAS KIMIA KELAS XIILatihan PAS/UAS KIMIA KELAS XII
Latihan PAS/UAS KIMIA KELAS XII
 
Latihan soal kimia ujian smk
Latihan soal kimia ujian smkLatihan soal kimia ujian smk
Latihan soal kimia ujian smk
 
Latihan uts genap kimia kelas xi
Latihan uts genap kimia kelas xiLatihan uts genap kimia kelas xi
Latihan uts genap kimia kelas xi
 
Soal UTS GAnjil Kimia Kelas XII IPA
Soal UTS GAnjil Kimia Kelas XII IPASoal UTS GAnjil Kimia Kelas XII IPA
Soal UTS GAnjil Kimia Kelas XII IPA
 
LATIHAN PAS/UAS KIMIA KELAS XI
LATIHAN PAS/UAS KIMIA KELAS XILATIHAN PAS/UAS KIMIA KELAS XI
LATIHAN PAS/UAS KIMIA KELAS XI
 
SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) KIMIA KELAS XII
SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) KIMIA KELAS XIISOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) KIMIA KELAS XII
SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) KIMIA KELAS XII
 
Persiapan try out 3
Persiapan try out 3Persiapan try out 3
Persiapan try out 3
 
SOAL Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas XI IPA
SOAL Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas XI IPASOAL Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas XI IPA
SOAL Penilaian Akhir Tahun (PAT) Kimia Kelas XI IPA
 
Soal-soal kimia dasar II
Soal-soal kimia dasar IISoal-soal kimia dasar II
Soal-soal kimia dasar II
 
SKL UN Kimia (1-6) soal dan pembahasan - XII IPA - SMA
SKL UN Kimia (1-6) soal dan pembahasan - XII IPA - SMASKL UN Kimia (1-6) soal dan pembahasan - XII IPA - SMA
SKL UN Kimia (1-6) soal dan pembahasan - XII IPA - SMA
 

Similar to Soal kimia tingkat kabupaten untuk smp riko & bagas

Latihan pas kimia kelas xii new1
Latihan pas kimia kelas xii new1Latihan pas kimia kelas xii new1
Latihan pas kimia kelas xii new1
KadekSatya
 
Soal utama uas smt 1 kls 2 20142015
Soal utama uas smt 1 kls 2 20142015Soal utama uas smt 1 kls 2 20142015
Soal utama uas smt 1 kls 2 20142015
ika yudiswastika
 
06 soal kimia 1999 2009
06 soal kimia 1999  200906 soal kimia 1999  2009
06 soal kimia 1999 2009
Arif Wicaksono
 
Soal Kimia kelas 3 SMA 14
Soal Kimia kelas 3 SMA 14Soal Kimia kelas 3 SMA 14
Soal Kimia kelas 3 SMA 14Astoeti Utie'
 
Prediksi 2 Ujian Nasional Kimia 2017
Prediksi 2 Ujian Nasional Kimia 2017Prediksi 2 Ujian Nasional Kimia 2017
Prediksi 2 Ujian Nasional Kimia 2017
dasi anto
 
Pat x semester genap 2020 2021
Pat x semester genap 2020 2021Pat x semester genap 2020 2021
Pat x semester genap 2020 2021
Naniek Rosyidah
 
Kimia paket 2
Kimia paket 2Kimia paket 2
Kimia paket 2raniarum
 
Soal us kimia 2012
Soal us kimia 2012Soal us kimia 2012
Soal us kimia 2012
SMA Negeri 9 KERINCI
 
Xii mid
Xii midXii mid
Xii mid
Mas Gigih
 
Un kimia 14
Un kimia 14Un kimia 14
Un kimia 14
dasi anto
 
Soal kimia muhammad buston a
Soal kimia muhammad buston aSoal kimia muhammad buston a
Soal kimia muhammad buston a
ardyardlya
 
UN KIMIA 2014
UN KIMIA 2014UN KIMIA 2014
UN KIMIA 2014
dasi anto
 
Paket 2 kimia dari mht
Paket 2 kimia dari mhtPaket 2 kimia dari mht
Paket 2 kimia dari mht
Maya Hadiyuni
 
Prediksi un kimia 2014
Prediksi un kimia 2014Prediksi un kimia 2014
Prediksi un kimia 2014
dasi anto
 
UN Kimia 2017
UN Kimia 2017UN Kimia 2017
UN Kimia 2017
dasi anto
 
Prediksi 1 Ujian Nasional Kimia 2017
Prediksi 1 Ujian Nasional Kimia 2017Prediksi 1 Ujian Nasional Kimia 2017
Prediksi 1 Ujian Nasional Kimia 2017
dasi anto
 
Soal Kimia Kelas XI Semester 1
Soal Kimia Kelas XI Semester 1Soal Kimia Kelas XI Semester 1
Soal Kimia Kelas XI Semester 1
Arsyi Nurani
 
Soal uas kelas xi semester 1 tahun 2015 2016
Soal uas kelas xi semester 1 tahun 2015 2016 Soal uas kelas xi semester 1 tahun 2015 2016
Soal uas kelas xi semester 1 tahun 2015 2016
ika yudiswastika
 
Soal Kimia kelas 3 SMA 16
Soal Kimia kelas 3 SMA 16Soal Kimia kelas 3 SMA 16
Soal Kimia kelas 3 SMA 16
Astoeti Utie'
 

Similar to Soal kimia tingkat kabupaten untuk smp riko & bagas (20)

Latihan pas kimia kelas xii new1
Latihan pas kimia kelas xii new1Latihan pas kimia kelas xii new1
Latihan pas kimia kelas xii new1
 
Soal utama uas smt 1 kls 2 20142015
Soal utama uas smt 1 kls 2 20142015Soal utama uas smt 1 kls 2 20142015
Soal utama uas smt 1 kls 2 20142015
 
06 soal kimia 1999 2009
06 soal kimia 1999  200906 soal kimia 1999  2009
06 soal kimia 1999 2009
 
Soal Kimia kelas 3 SMA 14
Soal Kimia kelas 3 SMA 14Soal Kimia kelas 3 SMA 14
Soal Kimia kelas 3 SMA 14
 
Prediksi 2 Ujian Nasional Kimia 2017
Prediksi 2 Ujian Nasional Kimia 2017Prediksi 2 Ujian Nasional Kimia 2017
Prediksi 2 Ujian Nasional Kimia 2017
 
Pat x semester genap 2020 2021
Pat x semester genap 2020 2021Pat x semester genap 2020 2021
Pat x semester genap 2020 2021
 
Kimia paket 2
Kimia paket 2Kimia paket 2
Kimia paket 2
 
Uan kimia sma 2008
Uan kimia sma 2008Uan kimia sma 2008
Uan kimia sma 2008
 
Soal us kimia 2012
Soal us kimia 2012Soal us kimia 2012
Soal us kimia 2012
 
Xii mid
Xii midXii mid
Xii mid
 
Un kimia 14
Un kimia 14Un kimia 14
Un kimia 14
 
Soal kimia muhammad buston a
Soal kimia muhammad buston aSoal kimia muhammad buston a
Soal kimia muhammad buston a
 
UN KIMIA 2014
UN KIMIA 2014UN KIMIA 2014
UN KIMIA 2014
 
Paket 2 kimia dari mht
Paket 2 kimia dari mhtPaket 2 kimia dari mht
Paket 2 kimia dari mht
 
Prediksi un kimia 2014
Prediksi un kimia 2014Prediksi un kimia 2014
Prediksi un kimia 2014
 
UN Kimia 2017
UN Kimia 2017UN Kimia 2017
UN Kimia 2017
 
Prediksi 1 Ujian Nasional Kimia 2017
Prediksi 1 Ujian Nasional Kimia 2017Prediksi 1 Ujian Nasional Kimia 2017
Prediksi 1 Ujian Nasional Kimia 2017
 
Soal Kimia Kelas XI Semester 1
Soal Kimia Kelas XI Semester 1Soal Kimia Kelas XI Semester 1
Soal Kimia Kelas XI Semester 1
 
Soal uas kelas xi semester 1 tahun 2015 2016
Soal uas kelas xi semester 1 tahun 2015 2016 Soal uas kelas xi semester 1 tahun 2015 2016
Soal uas kelas xi semester 1 tahun 2015 2016
 
Soal Kimia kelas 3 SMA 16
Soal Kimia kelas 3 SMA 16Soal Kimia kelas 3 SMA 16
Soal Kimia kelas 3 SMA 16
 

Soal kimia tingkat kabupaten untuk smp riko & bagas

 • 1. 1. Dalam suatu reaksi redoks ternyata kalium dikromat (K2Cr2O7) bereaksi dengan timah diklorida (SnCl2) dalam suasana asam menjadi CrCl3 dan kalium klorida (KCl). Setelah reaksi disetarakan, maka koefisien reaksi dari kalium dikromat dan timah diklorida adalah A. 3 dan 1 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 3 dan 2 E. 1 dan 1 2. Pada suhu kamar dan tekanan atmosfer, 1 gram oksigen mengisi ruang 0,764 liter, sedang gram oksida nitrogen dalam kondisi yang sama mengisi ruang 0,266 liter. Berdasarkan hal tersebut maka rumus oksida nitrogen termaksud adalah: (ArN=14, ArO=16) A. NO2, B. NO3. C. NO5 D. N2O3. E. N2O5 3. Bila 1 liter etil alkohol pada temperatur 20 oC mengandung 1,04 x 1025 molekul, maka jumlah molekul selain etil alkohol dalam 1 liter cuplikan etil alkohol yang kemurniannya dinyatakan 99,99% adalah sebanyak A. 2,72 x 1020 B. 1,04 x 1021 C. 3,15 x 1022 D. 3,13 x 1023 E. 2,14 x 1024 4. Urutan kepolaran ikatan O - H, Ca - O, dan Sr - O adalah, A. Sr-O > Mg-O > O-H > Ca-O B. O-H > Mg-O > Ca-O > Sr-O C. O-H > Sr-O > Ca-O > Mg-O D. Sr-O > Ca-O > Mg -O > O-H E. Mg-O > Ca-O > Sr-O > O-H 5. Dalam suatu percobaan, reaksi antara N2F4 dengan S2O6F2 dilakukan pada suhu ruang. Gas yang dihasilkan mempunyai titik didih -2,5oC. Analisis terhadap gas ini memberikan hasil :9,48% N,20,9%S,dan38,0%F. Bila diketahui Ar N = 14,0 ; Ar S = 32,1 dan Ar F = 19,0 ; Ar 0 = 16,0, maka rumus empiris gast ersebut adalah: A. NSF3 B. NSF2 C. NSO4F4 D. NSO3F3 E. NSO2F2
 • 2. 6. Berikut ini, yang manakah urutan dari bilangan kuantum suatu elektron dalam orbital 4d? I ml ms n (Bil. kuantum (Bil. kuantum (Bil. kuantum (Bil.kuantum utama) azimuth) magnetik) spin) A. 4 1 -1 1/2 B. 4 2 -2 - 1/2 C. 4 3 3 1/2 D. 4 3 -1 - 1/2 E. 4 3 -3 - 1/2 7. Berikut ini diberikan data entalpi reaksi: 2 CH2N2(s) + 3 O2(g) → 2N2(g) + 2 H2(l) + 2CO2(g) Ho = - 354,40 kkal C(s) + O2(g) → CO2(g) Ho = - 93,97 kkal o 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) H = - 136,64 kkal Nilai entalpi pembentukan bagi CH2N2 (s) adalah : A. 123,79 kkal/mol B. 14,91 kkalmol C. -14,91 kkal/mol D. - 29,82 kkal/mol E. 29,82 kkal/mol 8. Dalam senyawa atau ion yang mengandung sulfur berikut ini, muatan formal atom S dalam SO2, SO3, SO32-, dan SO42- berturut-turut adalah A. 0, 0, 0, 0 B. -2, 0, 0, +1 C. 0, +1, -2, 4 D. 0, 0, +1, -2 E. +1, 0, 0, -2 9. Diberikan molekul berikut ini: I. H2C=CHCI ll. cis-CIHC=CHCI lll. trans-ClHC=CHCI Manakah molekul tersebut yang mempunyai momen dipol tidak sama dengan NOL? A. hanya I B. hanya lll C. hanya I dan ll D. Hanya ll dan lll E. l, ll dan lll 10. Berikut ini adalah reaksi kesetimbangan: 4A (s) + 2B(g) 2C Hreaksi = - 60kJ Bila reaksi sudah mencapai kesetimbangan, berikut ini manakah keadaan yang akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri (membentuk reaktan lebih banyak): A. Menurunkan temperatur B. Menaikkan tekanan Parsial C
 • 3. C. Menaikkan iekanan system D. Menambah konsentrasi A E. Menaikkan temperatur 11. Perhatikan 3 reaksi yang berlangsung dalam 3 wadah berikut ini: Persamaan hukum laju reaksi dalam ketiga wadah tersebut diberikan oleh: laju = r = k [●] [o] Berdasarkan persamaan reaksi yang diberikan, berikut ini manakah pernyataan yang benar? A. Laju reaksi A = laju reaksi B B. Laju reaksi A = Laju reaksi C C. Laju reaksi B = laju reaksi C D. Laju reaksi A = Laju reaksi B = Laju reaksi C E. Laju reaksi A, B dan C tidak dapat ditentukan 12. Berikut adalah reaksi yang berlangsung dalam larutan benzena yang mengandung piridin 0,1 M: CH3OH (A) + (C6H5)3CCI (B) → CH3OC(C6H5)3 (C) + HCl, dengan hasil percobaan sebagai berikut: Konsentrasi awal Konsentrasi (M) t/min akhir [C] (M) [A]o [B]o [C]o 0,10 0,05 0 2,5 0,0033 0,10 0,10 0 15,0 0,0039 0,20 0,10 0 7,5 0,0077 Hukum laju dan nilaitetapan laju untuk reaksitersebut berturut-turut adalah A. r= k [A]2[B] dan 4,6 x 10-3 L2mol-2s-1 B. r = k [A][B] dan 3,8 x 10-3 Lmol-1s-1 C. r= k [A][B]2 dan 5,2 x 10-3 L2mol-2s-1 D. r = k [A] dan 2,6 x 10-3 s-1 E. r =k [B] dan 7,4 x 10-3 s-1 13. Grafik berikut ini, manakah yang menjelaskan hubungan antara [H.O]- dan pH dalam larutan?
 • 4. 14. Berapa pH larutan yang terbentuk bila sebanyak 0,0600 mol NaOH ditambahkan ke dalam 1 L larutan HCI 0,0500 M. A. 3,45 B. 8,90 C. 12,00 D. 12,78 E. 13,50 15. Dalam larutan jenuh nikel karbonat,NiCO3 , mengandung 0,090 g dalam 2,0 L larutan. Berapakah nilai Ksp untuk NiCO3: A. 7,58 x 10-4 B. 3,79 x 10-4 C. 5,74 x 10-7 D. 1,44 x 10-7 E. 2,87 x 10-8 16. Perhatikan reaksi redoks berikut ini: l2 + 2S2O3-2 → S4O6-2 +2IDalam titrasi, sebanyak 40 mL larutan membutuhkan 4,0 x 10-3 mol l2 untuk bereaksi sempurna. Berapa konsentrasi larutan Na2S2O3 ? A. 0,10 B. 0,16 C. 0,20 D. 0,32 E. 0,40 17. Perhatikan reaksi redoks berikut ini: C2H5OH +2Cr2O72- + 16H+ → CO2 + 4Cr3+ + 11H2O Setiap atom karbon akan kehilangan: A. 1 elektron B. 2 elektron C. 4 elektron D. 6 elektron E. 0 elektron 18. Sejumlah garam klorida lelehan dielektrolisis dengan suatu arus listrik 3,00 A. Jumlah deposit logam yang manakah akan memerlukan waktu elektrolisis
 • 5. terlama? A. 50 g Mg B. 75 g Al C. 100 g Ca D. 125 g Fe E. Jawaban A, B, C dan D semuanya benar 19. Perhatikan Gambar sel elektrokimia beikut ini: Bila sel tersebut dioperasikan, maka elektron akan mengalir kearah: A. Elektroda Pb, dimana Pb akan dioksidasi B. Elektroda Cd, dimana Cd akan dioksidasi C. Elektroda Pb, dimana Pb2+ akan direduksi. D. Elektroda Cd, dimana Cd2+ akan direduksi. E. Elektroda Pb dimana Cd2+ akan dioksidasi 20. Nama IUPAC dari senyawa berikut adalah A. 2,3-dimetil-4-pentana B. 1,1-dimetil-2-isopropiletena C. 2,3-dimetil-2-pentana D. 2,4-dimetil-2-pentena E. 2,2-di metil-5-pentana 21. Kedua senyawa berikut ini, CH3-CH2OH dan CH3-O-CH3, mempunyai massa relatif yang sama, tetapi titik didihnya tidak sama, dan titik didih masing-masing adalah 78oC dan -24oC. Perbedaan titik didih ini disebabkan oleh adanya perbedaan: A. rumus molekul B. panas pembakaran C. panas spesifik D. berat jenis E. ikatan antar molekulnya 22. Pasangan isomer dari senyawa dengan rumus molekul C3H6O adalah: A. Propanal dan propanol
 • 6. B. Propanol dan metoksi etana C. Propanon dan propanal D. Aseton dan propanon E. Asetaldehid dan aseton 23. Bila senyawa isobutilena direaksikan dengan HCI , maka akan dihasilkan senyawa: A. 1-kloro propana B. 3-kloro-2-metil propena C. 2-kloro propana D. ter-butil klorida E. Etanal 24. Bila senyawa (CH3)2CHCHBrCH2CH3 direaksikaan dengan KOH alkoholis, maka produk utama yang dihasilkan adalah: A. (CH3)2CHCH=CH3 B. (CH3)2C=CHCH2CH3 C. (CH3)2CHCH2CHOHCH3 D. (CH3)2CHCHOHCH2CH3 E. (CH3)2COCH2CH2CH3 25. Senyawa berikut ini, manakah yang didalam air memberikan sifat basa yang paling kuat? A. CH3CH2CH2OH B. CH3CH2CHO C. CH3cH2CO2H D. CH3CH2CH2NH2 E CH3-C CH