SlideShare a Scribd company logo
Smartland.fi
Smart land use policy for
sustainable urbanization
KICK-OFF TAPAAMINEN
SRC 2019: The Changing Role of
Public Authority and the Potential
for Steering Society (STEER)
Smartland Tavoitteet
• Auttaa kehittämään maankäyttöpoliittisia toimintatapoja seuraaviin
kaupunkien haasteisiin
1) asumisen saatavuuteen ja hintaan
2) asuinalueiden eriytymiskehitykseen ja
3) kaupunkien hiilidioksidipäästöihin ja energiankulutukseen
• Ohjauskeinojen yhteisvaikutusten ymmärtäminen keskiössä
• Maankäyttöpolitiikka määritellään laajasti
• hallinnolliseen päätöksentekoon pohjautuvat
• taloudellisten ohjauskeinojen (kannustimien) ja
• informaatio-ohjauksen vaikutuksia
Markkinamallit ja linkit WP:den välillä
Equilibrium housing prices and rents (WP1) Demand for housing space
Energy efficiency of building
stock and urban structure
- Quantity & quality
- Energy use
- Income level
- Population
(inc. demographic mix)
- Amenities
- Subsidies
Housing supply
- Interest rates
- Uncertainty
- Expectations
- Taxation
- Maintenance
cost
Required yield
Climate change impact
(WP3)
Residential segregation
(WP2)
LAND
USE
POLICIES
- Availability of buildable land
- Zoning:
→ Urban structure and density
Building typology
Dwelling types and sizes
- Regulations and requirements
→ Construction costs
- Information & incentives
- Agreements
Construction of housing units
RentsValues
Vaikuttavuus toiminta, WP4
INT = intensive interaction bursts
Climate change
Housing market
Climate policy
Segregation
Land-use policy
Housing policy
argumentation,metrics
argumentation,metrics
argumentation,metrics
SYNTHESIS:
Smart land use policy for
sustainable urbanization
PRACTICERESEARCH
INT0 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5
INTERVIEWS
INTERVIEWS
INTERVIEWS
Tool pilot1
Land use policy and
climate change
Land use policy and
housing market
Land use policy and
segregation
Integrative
analysesof
land use
policies
INTEGRATIVE CASE 1
INTEGRATIVE CASE 2
STAGE A STAGE B STAGE D STAGE ESTAGE C
Tool pilot2
Tool pilot3
Sidosryhmäkumppanit
KAUPUNGIT:
• Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Oulu, Kotka, Kuopio,
Lappeenranta, Lahti, Mikkeli, Pori, Seinäjoki, Tampere, Vaasa,
Vantaa, Salo, Turku, Rovaniemi, Espoo, Kouvola, Hyvinkää,
Kerava
YRITYKSET JA YHTEISÖT
• RT, RAKLI, YM, ARA, VM, Kuntaliitto, Icecapital Ream, Helsinki
metropolitan Smart&Clean, YIT, BONAVA
Budjetti
• 3 748 160€-> 3 623 962€
Aikataulu 2019-2022 (2022-2026)
M1: data for the measures collected and documented
M2: legal analysis of the data finished
M3: measures, indices and typologies created
M4: results from WPs ready for the microsimulation toolset
M5: microsimulation toolset calibrated
M6: microsimulation toolset ready
M7: results of integrated case studies ready
IM1: integrative case studies selected
IM2: pilots selected with stakeholders
WP1: Maankäyttöpolitiikka ja
asuntuotantomarkkina
Vastaava tutkija:
Elias Oikarinen, Aalto-yliopisto
Työpaketin tausta ja tavoite
§ Talouden ”luonnonlaki”: suuremmassa kaupungissa on 1) korkeammat asumiskustannukset ja 2)
kustannukset kasvavat nopeammin kysynnän lisääntyessä
§ Emme voi muuttaa tätä luonnonlakia, mutta voimme vaikuttaa asumiskustannuksiin*
Tavoitteena on
§ Lisätä päätöksentekijöiden tietoisuutta maankäyttöpolitiikan erilaisten toimintatapojen ja välineiden vaikutuksista
asuntotarjontaan ja asumiskustannuksiin
§ Edistää asuntotarjonnan joustavuutta lisäävien ja asumiskustannusten nousua hillitsevien maankäyttöpolitiikan
toimintatapojen ja välineiden käyttöä Suomen suurimmissa kaupungeissa
Keinot:
§ Luotettava korkeatasoinen tutkimus perustuen laajoihin kvantitatiivisiin tilastoihin sekä laadulliseen analyysiin (ml.
Haastatteluihin)
§ Yleisymmärrettävät kirjalliset raportit käytössä olevista toimintavoista ja niiden vaikutuksista
§ Tiivis vuorovaikutus sidosryhmien kanssa
* Tässä työpaketissa asumiskustannuksilla tarkoitetaan hinta- ja vuokratasoa
9
Hyödyt sidosryhmille
§ Lisääntynyt ymmärrys maankäyttöpolitiikan toimintatapojen ja välineiden
vaikutuksista asuntotarjontaan ja asumiskustannuksiin
§ Suosituksia toimintamalleista, joilla asumiskustannusten nousua voidaan
hillitä niin, että samalla huomioidaan väestön alueellisen segregaation
ehkäiseminen ja rakennuskannan energiatehokkuus
§ Uusien toimintatapojen ja välineiden kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa
§ Tämän kaiken toteuttamiseksi tarvitsemme apua sidosryhmiltä (ml.
tilastoaineistoja ja informaatiota haastattelujen kautta kaupungeilta)
§ Mukana suomalaisen tutkijaverkoston ohella alan kansainvälisiä eturivin
tutkijoita
10
WP2: Maankäyttöpolitiikka ja
asuinalueiden eriytymiskehitys
Vastaava tutkija:
Hannu Ruonavaara, Turun yliopisto
Mitä päämääriä toisella työpaketilla on?
Työpaketin päävastuullisina on kaksi tiimiä: Turun yliopiston tiimi, johtajana professori Hannu
Ruonavaara, ja Helsingin yliopiston tiimi, johtajana apulaisprofessori Sanna Ala-Mantila
Kiinnostusken kohteena sellainen asuinalueiden eriytyminen eli segregaatio, jolla on negatiivisia
seurauksia yhteisö- tai yksilötasolla
Mitä segregaatiota tutkitaan? Kohteeksi tässä tutkimuksessa on ajateltu sosioekonominen
segregaatio
Tieteellisenä päämääränä on uusi ymmärrys
• 1) “segregaation ja sen torjumisen nykytilasta Suomen kaupungeissa” (kuvaileva ja selittävä);
• 2) “maankäyttöpolitiikan potentiaalista – – negatiivisen segregaation estämisessä” (arvioiva)
• 3) “kaupunkimaisten yhteisresurssien roolista muitten maankäyttöpolitiikan välineitten
vaikutusten vahvistajana tai välittäjänä” (pohtiva)
Käytännöllisenä päämääränä on saadun ymmärryksen pohjalta kartoittaa ja kehittää toimivia
maankäyttöpoliittisia välineitä segregaation torjumiseksi (kehittävä)
Mitä aineistonkeruita ja analyysejä aiotaan
tehdä?
1) Analysoimme määrällisesti segregaatiota valituissa kaupungeissa keskittyen erityisesti
segregoituneimpien naapurustojen pitkän aikavälin kehitykseen
• päävastuu Helsingin tiimillä, jolla on vaadittavaa edistynyttä tilastollista osaamista;
• aineistona käytetään tilastokeskukselta saatavia rekisteritietoja
2) Tutkimme laadullisesti maankäyttöpolitiikkaa valituissa kaupungeissa siitä näkökulmasta, miten sillä on
voitu vastustaa vahingollista segregaatiota
• päävastuu Turun tiimillä, joka hallitsee laadulliset menetelmät
• aineistona käytetään politiikan tekijöitten ja maankäytön suunnittelijoiden haastatteluja ja erilaisia
dokumenttiaineistoja (suunnitelmia, ohjelmia, selvityksiä)
3) Analyysejä täydennetään valituilla segregoituneilla alueilla tehtävillä kenttä-ja tapaustutkimuksilla sekä
kaupunkimaisten yhteisresurssien segregaatiota lieventävän roolin tarkastelulla
Alustava kartoitus on aloitettu: segregoituneiden alueiden tunnistaminen, toimet kaupungeissa
WP3: Maankäytön vaikutukset
energia ja ilmastotavoitteisiin
Vastaava tutkija:
Seppo Junnila, Aalto-yliopisto
WP3: Maankäytön vaikutukset energia
ja ilmastotavoitteisiin
• Mallintaa kaupunkien tiiveyden, rakennuskannan ja asukkaiden
hiilijalanjäljet
• Ymmärtää matalahiilisen energiajärjestelmän
vaikutukset/vaatimukset rakennuskannan kehittämiseksi
• Arvioida maankäyttöpolitiikan vaikutusmahdollisuudet kaupunkien
hiilineutraalisuustiekarttojen rakentamiseksi
• Kehittää maankäyttöpolitiikan työkaluja
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi
WP4: Vuorovaikutus
Vastaava tutkija:
Aija Staffans, Aalto-yliopisto
DEFINING
CONVERGING
TIEDON HYÖDYNTÄMINEN
Millä menetelmillä ja missä muodossa tietoa tuotetaan monialaisissa suunnitteluprosesseissa?
Miten ja millä menetelmillä erilaisen ja erimuotoisen tiedon yhteensovittamista voidaan tukea?
VAIHTOEHTOJEN RAJAAMINEN
VALINTOJEN TEKEMINEN
LAAJA TIEDON TARVE
DISCOVERING
DIVERGING
PALJON
TIETOA
KERÄTTYNÄ
ERI TAVOILLA
ERI LÄHTEISTÄ
VAIHTOEHTOJEN LUOMINEN
SMARTLAND-VUOROVAIKUTUS
Climate change
Housing market
Climate policy
Segregation
Land-use policy
Housing policy
ARGUMENTATION, METRICS
RETHINKING
LAND USE
POLICIES:
Smart land use
policy for
sustainable
urbanization
PRACTICE
INTERVIEWS
Land use policy and
climate change
Land use policy and
housing market
Land use policy and
segregation
Comparativ
e analyses
of land use
policies
SYNTHESIS
INTEGRATIVE CASE 1
TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT
TEST CASE
PHASE 1 PHASE 2
STAGE A STAGE B STAGE D STAGE ESTAGE C
ARGUMENTATION, METRICS
INTERVIEWS
ARGUMENTATION, METRICS
INTERVIEWS
INTEGRATIVE CASE 2
INTEGRATIVE CASE 3
INTEGRATIVE CASE 4
RESEARCH
VUOROVAIKUTUSTIIMI
Heidi Falkenbach, Aalto-yliopisto
Matti Kuronen, Bonava
Tiina Merikoski, Aalto-yliopisto
Aija Staffans, Aalto-yliopisto
Mia Toivanen, Owal Group ja Aalto-yliopisto
INT0 2019-
2020
INT1 2020-
2022
INT2 2022-
2023
INT3 2023-
2025
INT4 INT5
SMARTLAND-VUOROVAIKUTUS

More Related Content

Similar to Smartland kick off tutkimuksen esittely

Kestävyyskriteerit kaupunkikaavoituksessa – Hyödyttömiä mittareita vai hyödyl...
Kestävyyskriteerit kaupunkikaavoituksessa – Hyödyttömiä mittareita vai hyödyl...Kestävyyskriteerit kaupunkikaavoituksessa – Hyödyttömiä mittareita vai hyödyl...
Kestävyyskriteerit kaupunkikaavoituksessa – Hyödyttömiä mittareita vai hyödyl...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
THL
 
Strategisen tutkimuksen esite
Strategisen tutkimuksen esiteStrategisen tutkimuksen esite
Strategisen tutkimuksen esite
Strateginen tutkimus | Strategic Research
 
L rannan demografinen kilpailukykyanalyysi final
L rannan demografinen kilpailukykyanalyysi finalL rannan demografinen kilpailukykyanalyysi final
L rannan demografinen kilpailukykyanalyysi finalTimoAro
 
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
THL
 
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Osallistuvasta yhdyskuntasuunnittelusta
Osallistuvasta yhdyskuntasuunnittelustaOsallistuvasta yhdyskuntasuunnittelusta
Osallistuvasta yhdyskuntasuunnittelusta
Antti Poikola
 
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011sariheinonen
 
Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohal...
Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohal...Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohal...
Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohal...
Karri Vainio
 
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenvetoKaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Tekes Programmes and Campaigns
 
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
THL
 
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeetSOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle
2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle
2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalleAnnukka Berg
 
Strategialuonnos 27052013
Strategialuonnos 27052013Strategialuonnos 27052013
Strategialuonnos 27052013
Mikkelin_kaupunki
 
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI
 
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hankeMaakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Tilastokeskus
 
Kuntastrategiat digitalisaaton ohjausvälineenä vartiainen&rasanen
Kuntastrategiat digitalisaaton ohjausvälineenä vartiainen&rasanenKuntastrategiat digitalisaaton ohjausvälineenä vartiainen&rasanen
Kuntastrategiat digitalisaaton ohjausvälineenä vartiainen&rasanen
Finnish Institute of Occupational Health, Promotion of Work Ability and Health
 
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeetSote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeetKarri Vainio
 

Similar to Smartland kick off tutkimuksen esittely (20)

Kestävyyskriteerit kaupunkikaavoituksessa – Hyödyttömiä mittareita vai hyödyl...
Kestävyyskriteerit kaupunkikaavoituksessa – Hyödyttömiä mittareita vai hyödyl...Kestävyyskriteerit kaupunkikaavoituksessa – Hyödyttömiä mittareita vai hyödyl...
Kestävyyskriteerit kaupunkikaavoituksessa – Hyödyttömiä mittareita vai hyödyl...
 
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ...
 
Strategisen tutkimuksen esite
Strategisen tutkimuksen esiteStrategisen tutkimuksen esite
Strategisen tutkimuksen esite
 
L rannan demografinen kilpailukykyanalyysi final
L rannan demografinen kilpailukykyanalyysi finalL rannan demografinen kilpailukykyanalyysi final
L rannan demografinen kilpailukykyanalyysi final
 
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
Digimuutoksen ohjausjärjestelmä, Tomi Hytönen, VM
 
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
Paikkatiedot ja paikkatietopalvelut: Roolit ja vastuut paikkatietotoiminnoiss...
 
Osallistuvasta yhdyskuntasuunnittelusta
Osallistuvasta yhdyskuntasuunnittelustaOsallistuvasta yhdyskuntasuunnittelusta
Osallistuvasta yhdyskuntasuunnittelusta
 
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
 
Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohal...
Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohal...Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohal...
Sote-palveluiden uudistamista tukeva valtakunnallinen ja alueellinen tietohal...
 
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenvetoKaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
 
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyöllä kohti yhteentoimivaa S...
 
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeetSOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
SOTE-tiedolla johtamisen suunnitteluhankkeet
 
2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle
2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle
2009 01 29 Esitys tulevaisuusselonteon asiantuntijaryhmalle
 
Strategialuonnos 27052013
Strategialuonnos 27052013Strategialuonnos 27052013
Strategialuonnos 27052013
 
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
 
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
 
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hankeMaakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus MATI-hanke
 
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
Yhteinen ja yhteentoimiva tieto sekä tiedon hallinnan käytänteet, Leena Raitt...
 
Kuntastrategiat digitalisaaton ohjausvälineenä vartiainen&rasanen
Kuntastrategiat digitalisaaton ohjausvälineenä vartiainen&rasanenKuntastrategiat digitalisaaton ohjausvälineenä vartiainen&rasanen
Kuntastrategiat digitalisaaton ohjausvälineenä vartiainen&rasanen
 
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeetSote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
Sote-tietojärjestelmähankkeiden tilanne ja kehittämistarpeet
 

More from SmartLandFIResearch

ARA-asuntojen keskittyminen ja asukkaiden mediaanitulot eri asuinalueluokissa
ARA-asuntojen keskittyminen ja asukkaiden mediaanitulot eri asuinalueluokissaARA-asuntojen keskittyminen ja asukkaiden mediaanitulot eri asuinalueluokissa
ARA-asuntojen keskittyminen ja asukkaiden mediaanitulot eri asuinalueluokissa
SmartLandFIResearch
 
Vuosaaren sosioekonominen kehitys.pdf
Vuosaaren sosioekonominen kehitys.pdfVuosaaren sosioekonominen kehitys.pdf
Vuosaaren sosioekonominen kehitys.pdf
SmartLandFIResearch
 
Vuorovaikutuksen haasteet ja onnistumiset.pdf
Vuorovaikutuksen haasteet ja onnistumiset.pdfVuorovaikutuksen haasteet ja onnistumiset.pdf
Vuorovaikutuksen haasteet ja onnistumiset.pdf
SmartLandFIResearch
 
Täydennysrakentamisen kuumat kysymykset.pdf
Täydennysrakentamisen kuumat kysymykset.pdfTäydennysrakentamisen kuumat kysymykset.pdf
Täydennysrakentamisen kuumat kysymykset.pdf
SmartLandFIResearch
 
Segregaation hallinta Vuosaari-Aurinkolahti.pdf
Segregaation hallinta Vuosaari-Aurinkolahti.pdfSegregaation hallinta Vuosaari-Aurinkolahti.pdf
Segregaation hallinta Vuosaari-Aurinkolahti.pdf
SmartLandFIResearch
 
Asuntohintojen kehitys Vuosaari.pdf
Asuntohintojen kehitys Vuosaari.pdfAsuntohintojen kehitys Vuosaari.pdf
Asuntohintojen kehitys Vuosaari.pdf
SmartLandFIResearch
 
Vuosiseminaari 2022 Teesien yhteenveto.pptx
Vuosiseminaari 2022 Teesien yhteenveto.pptxVuosiseminaari 2022 Teesien yhteenveto.pptx
Vuosiseminaari 2022 Teesien yhteenveto.pptx
SmartLandFIResearch
 
Teesit Segregaatio.pptx
Teesit Segregaatio.pptxTeesit Segregaatio.pptx
Teesit Segregaatio.pptx
SmartLandFIResearch
 
Teesit Hiilineutraalius & Energia.pptx
Teesit Hiilineutraalius & Energia.pptxTeesit Hiilineutraalius & Energia.pptx
Teesit Hiilineutraalius & Energia.pptx
SmartLandFIResearch
 
Teesit Asuminen.pptx
Teesit Asuminen.pptxTeesit Asuminen.pptx
Teesit Asuminen.pptx
SmartLandFIResearch
 
Urbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu by Junnila.pdf
Urbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu by Junnila.pdfUrbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu by Junnila.pdf
Urbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu by Junnila.pdf
SmartLandFIResearch
 
Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla by Junnila....
Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla by Junnila....Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla by Junnila....
Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla by Junnila....
SmartLandFIResearch
 
Täydennysrakentamisen työpajaTY.pdf
Täydennysrakentamisen työpajaTY.pdfTäydennysrakentamisen työpajaTY.pdf
Täydennysrakentamisen työpajaTY.pdf
SmartLandFIResearch
 
Täydennysrakentaminen_Terveisiä Montrealista_Staffans 28.9.2022.pptx
Täydennysrakentaminen_Terveisiä Montrealista_Staffans 28.9.2022.pptxTäydennysrakentaminen_Terveisiä Montrealista_Staffans 28.9.2022.pptx
Täydennysrakentaminen_Terveisiä Montrealista_Staffans 28.9.2022.pptx
SmartLandFIResearch
 
Täydennysrakentaminen_Talvitie.pptx
Täydennysrakentaminen_Talvitie.pptxTäydennysrakentaminen_Talvitie.pptx
Täydennysrakentaminen_Talvitie.pptx
SmartLandFIResearch
 
Täydennysrakentamissparri_määritelmä ja perusteluista Puustinen.pdf
Täydennysrakentamissparri_määritelmä ja perusteluista Puustinen.pdfTäydennysrakentamissparri_määritelmä ja perusteluista Puustinen.pdf
Täydennysrakentamissparri_määritelmä ja perusteluista Puustinen.pdf
SmartLandFIResearch
 
SmartLand_täydennysrakentaminen2022_Karhula.pptx
SmartLand_täydennysrakentaminen2022_Karhula.pptxSmartLand_täydennysrakentaminen2022_Karhula.pptx
SmartLand_täydennysrakentaminen2022_Karhula.pptx
SmartLandFIResearch
 
Vastuullisuuden megatrendit Kuntamarkkinat 2022 by Junnila.pptx
Vastuullisuuden megatrendit Kuntamarkkinat 2022 by Junnila.pptxVastuullisuuden megatrendit Kuntamarkkinat 2022 by Junnila.pptx
Vastuullisuuden megatrendit Kuntamarkkinat 2022 by Junnila.pptx
SmartLandFIResearch
 
Urbaanin puurakentamisen perusteet_Junnila.pptx
Urbaanin puurakentamisen perusteet_Junnila.pptxUrbaanin puurakentamisen perusteet_Junnila.pptx
Urbaanin puurakentamisen perusteet_Junnila.pptx
SmartLandFIResearch
 
Miksi ja miten puurakentamista
Miksi ja miten puurakentamistaMiksi ja miten puurakentamista
Miksi ja miten puurakentamista
SmartLandFIResearch
 

More from SmartLandFIResearch (20)

ARA-asuntojen keskittyminen ja asukkaiden mediaanitulot eri asuinalueluokissa
ARA-asuntojen keskittyminen ja asukkaiden mediaanitulot eri asuinalueluokissaARA-asuntojen keskittyminen ja asukkaiden mediaanitulot eri asuinalueluokissa
ARA-asuntojen keskittyminen ja asukkaiden mediaanitulot eri asuinalueluokissa
 
Vuosaaren sosioekonominen kehitys.pdf
Vuosaaren sosioekonominen kehitys.pdfVuosaaren sosioekonominen kehitys.pdf
Vuosaaren sosioekonominen kehitys.pdf
 
Vuorovaikutuksen haasteet ja onnistumiset.pdf
Vuorovaikutuksen haasteet ja onnistumiset.pdfVuorovaikutuksen haasteet ja onnistumiset.pdf
Vuorovaikutuksen haasteet ja onnistumiset.pdf
 
Täydennysrakentamisen kuumat kysymykset.pdf
Täydennysrakentamisen kuumat kysymykset.pdfTäydennysrakentamisen kuumat kysymykset.pdf
Täydennysrakentamisen kuumat kysymykset.pdf
 
Segregaation hallinta Vuosaari-Aurinkolahti.pdf
Segregaation hallinta Vuosaari-Aurinkolahti.pdfSegregaation hallinta Vuosaari-Aurinkolahti.pdf
Segregaation hallinta Vuosaari-Aurinkolahti.pdf
 
Asuntohintojen kehitys Vuosaari.pdf
Asuntohintojen kehitys Vuosaari.pdfAsuntohintojen kehitys Vuosaari.pdf
Asuntohintojen kehitys Vuosaari.pdf
 
Vuosiseminaari 2022 Teesien yhteenveto.pptx
Vuosiseminaari 2022 Teesien yhteenveto.pptxVuosiseminaari 2022 Teesien yhteenveto.pptx
Vuosiseminaari 2022 Teesien yhteenveto.pptx
 
Teesit Segregaatio.pptx
Teesit Segregaatio.pptxTeesit Segregaatio.pptx
Teesit Segregaatio.pptx
 
Teesit Hiilineutraalius & Energia.pptx
Teesit Hiilineutraalius & Energia.pptxTeesit Hiilineutraalius & Energia.pptx
Teesit Hiilineutraalius & Energia.pptx
 
Teesit Asuminen.pptx
Teesit Asuminen.pptxTeesit Asuminen.pptx
Teesit Asuminen.pptx
 
Urbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu by Junnila.pdf
Urbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu by Junnila.pdfUrbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu by Junnila.pdf
Urbaanin puurakentamisen liiketoimintatarkastelu by Junnila.pdf
 
Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla by Junnila....
Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla by Junnila....Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla by Junnila....
Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla by Junnila....
 
Täydennysrakentamisen työpajaTY.pdf
Täydennysrakentamisen työpajaTY.pdfTäydennysrakentamisen työpajaTY.pdf
Täydennysrakentamisen työpajaTY.pdf
 
Täydennysrakentaminen_Terveisiä Montrealista_Staffans 28.9.2022.pptx
Täydennysrakentaminen_Terveisiä Montrealista_Staffans 28.9.2022.pptxTäydennysrakentaminen_Terveisiä Montrealista_Staffans 28.9.2022.pptx
Täydennysrakentaminen_Terveisiä Montrealista_Staffans 28.9.2022.pptx
 
Täydennysrakentaminen_Talvitie.pptx
Täydennysrakentaminen_Talvitie.pptxTäydennysrakentaminen_Talvitie.pptx
Täydennysrakentaminen_Talvitie.pptx
 
Täydennysrakentamissparri_määritelmä ja perusteluista Puustinen.pdf
Täydennysrakentamissparri_määritelmä ja perusteluista Puustinen.pdfTäydennysrakentamissparri_määritelmä ja perusteluista Puustinen.pdf
Täydennysrakentamissparri_määritelmä ja perusteluista Puustinen.pdf
 
SmartLand_täydennysrakentaminen2022_Karhula.pptx
SmartLand_täydennysrakentaminen2022_Karhula.pptxSmartLand_täydennysrakentaminen2022_Karhula.pptx
SmartLand_täydennysrakentaminen2022_Karhula.pptx
 
Vastuullisuuden megatrendit Kuntamarkkinat 2022 by Junnila.pptx
Vastuullisuuden megatrendit Kuntamarkkinat 2022 by Junnila.pptxVastuullisuuden megatrendit Kuntamarkkinat 2022 by Junnila.pptx
Vastuullisuuden megatrendit Kuntamarkkinat 2022 by Junnila.pptx
 
Urbaanin puurakentamisen perusteet_Junnila.pptx
Urbaanin puurakentamisen perusteet_Junnila.pptxUrbaanin puurakentamisen perusteet_Junnila.pptx
Urbaanin puurakentamisen perusteet_Junnila.pptx
 
Miksi ja miten puurakentamista
Miksi ja miten puurakentamistaMiksi ja miten puurakentamista
Miksi ja miten puurakentamista
 

Smartland kick off tutkimuksen esittely

 • 1. Smartland.fi Smart land use policy for sustainable urbanization KICK-OFF TAPAAMINEN SRC 2019: The Changing Role of Public Authority and the Potential for Steering Society (STEER)
 • 2. Smartland Tavoitteet • Auttaa kehittämään maankäyttöpoliittisia toimintatapoja seuraaviin kaupunkien haasteisiin 1) asumisen saatavuuteen ja hintaan 2) asuinalueiden eriytymiskehitykseen ja 3) kaupunkien hiilidioksidipäästöihin ja energiankulutukseen • Ohjauskeinojen yhteisvaikutusten ymmärtäminen keskiössä • Maankäyttöpolitiikka määritellään laajasti • hallinnolliseen päätöksentekoon pohjautuvat • taloudellisten ohjauskeinojen (kannustimien) ja • informaatio-ohjauksen vaikutuksia
 • 3. Markkinamallit ja linkit WP:den välillä Equilibrium housing prices and rents (WP1) Demand for housing space Energy efficiency of building stock and urban structure - Quantity & quality - Energy use - Income level - Population (inc. demographic mix) - Amenities - Subsidies Housing supply - Interest rates - Uncertainty - Expectations - Taxation - Maintenance cost Required yield Climate change impact (WP3) Residential segregation (WP2) LAND USE POLICIES - Availability of buildable land - Zoning: → Urban structure and density Building typology Dwelling types and sizes - Regulations and requirements → Construction costs - Information & incentives - Agreements Construction of housing units RentsValues
 • 4. Vaikuttavuus toiminta, WP4 INT = intensive interaction bursts Climate change Housing market Climate policy Segregation Land-use policy Housing policy argumentation,metrics argumentation,metrics argumentation,metrics SYNTHESIS: Smart land use policy for sustainable urbanization PRACTICERESEARCH INT0 INT1 INT2 INT3 INT4 INT5 INTERVIEWS INTERVIEWS INTERVIEWS Tool pilot1 Land use policy and climate change Land use policy and housing market Land use policy and segregation Integrative analysesof land use policies INTEGRATIVE CASE 1 INTEGRATIVE CASE 2 STAGE A STAGE B STAGE D STAGE ESTAGE C Tool pilot2 Tool pilot3
 • 5. Sidosryhmäkumppanit KAUPUNGIT: • Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Oulu, Kotka, Kuopio, Lappeenranta, Lahti, Mikkeli, Pori, Seinäjoki, Tampere, Vaasa, Vantaa, Salo, Turku, Rovaniemi, Espoo, Kouvola, Hyvinkää, Kerava YRITYKSET JA YHTEISÖT • RT, RAKLI, YM, ARA, VM, Kuntaliitto, Icecapital Ream, Helsinki metropolitan Smart&Clean, YIT, BONAVA
 • 6. Budjetti • 3 748 160€-> 3 623 962€
 • 7. Aikataulu 2019-2022 (2022-2026) M1: data for the measures collected and documented M2: legal analysis of the data finished M3: measures, indices and typologies created M4: results from WPs ready for the microsimulation toolset M5: microsimulation toolset calibrated M6: microsimulation toolset ready M7: results of integrated case studies ready IM1: integrative case studies selected IM2: pilots selected with stakeholders
 • 8. WP1: Maankäyttöpolitiikka ja asuntuotantomarkkina Vastaava tutkija: Elias Oikarinen, Aalto-yliopisto
 • 9. Työpaketin tausta ja tavoite § Talouden ”luonnonlaki”: suuremmassa kaupungissa on 1) korkeammat asumiskustannukset ja 2) kustannukset kasvavat nopeammin kysynnän lisääntyessä § Emme voi muuttaa tätä luonnonlakia, mutta voimme vaikuttaa asumiskustannuksiin* Tavoitteena on § Lisätä päätöksentekijöiden tietoisuutta maankäyttöpolitiikan erilaisten toimintatapojen ja välineiden vaikutuksista asuntotarjontaan ja asumiskustannuksiin § Edistää asuntotarjonnan joustavuutta lisäävien ja asumiskustannusten nousua hillitsevien maankäyttöpolitiikan toimintatapojen ja välineiden käyttöä Suomen suurimmissa kaupungeissa Keinot: § Luotettava korkeatasoinen tutkimus perustuen laajoihin kvantitatiivisiin tilastoihin sekä laadulliseen analyysiin (ml. Haastatteluihin) § Yleisymmärrettävät kirjalliset raportit käytössä olevista toimintavoista ja niiden vaikutuksista § Tiivis vuorovaikutus sidosryhmien kanssa * Tässä työpaketissa asumiskustannuksilla tarkoitetaan hinta- ja vuokratasoa 9
 • 10. Hyödyt sidosryhmille § Lisääntynyt ymmärrys maankäyttöpolitiikan toimintatapojen ja välineiden vaikutuksista asuntotarjontaan ja asumiskustannuksiin § Suosituksia toimintamalleista, joilla asumiskustannusten nousua voidaan hillitä niin, että samalla huomioidaan väestön alueellisen segregaation ehkäiseminen ja rakennuskannan energiatehokkuus § Uusien toimintatapojen ja välineiden kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa § Tämän kaiken toteuttamiseksi tarvitsemme apua sidosryhmiltä (ml. tilastoaineistoja ja informaatiota haastattelujen kautta kaupungeilta) § Mukana suomalaisen tutkijaverkoston ohella alan kansainvälisiä eturivin tutkijoita 10
 • 11. WP2: Maankäyttöpolitiikka ja asuinalueiden eriytymiskehitys Vastaava tutkija: Hannu Ruonavaara, Turun yliopisto
 • 12. Mitä päämääriä toisella työpaketilla on? Työpaketin päävastuullisina on kaksi tiimiä: Turun yliopiston tiimi, johtajana professori Hannu Ruonavaara, ja Helsingin yliopiston tiimi, johtajana apulaisprofessori Sanna Ala-Mantila Kiinnostusken kohteena sellainen asuinalueiden eriytyminen eli segregaatio, jolla on negatiivisia seurauksia yhteisö- tai yksilötasolla Mitä segregaatiota tutkitaan? Kohteeksi tässä tutkimuksessa on ajateltu sosioekonominen segregaatio Tieteellisenä päämääränä on uusi ymmärrys • 1) “segregaation ja sen torjumisen nykytilasta Suomen kaupungeissa” (kuvaileva ja selittävä); • 2) “maankäyttöpolitiikan potentiaalista – – negatiivisen segregaation estämisessä” (arvioiva) • 3) “kaupunkimaisten yhteisresurssien roolista muitten maankäyttöpolitiikan välineitten vaikutusten vahvistajana tai välittäjänä” (pohtiva) Käytännöllisenä päämääränä on saadun ymmärryksen pohjalta kartoittaa ja kehittää toimivia maankäyttöpoliittisia välineitä segregaation torjumiseksi (kehittävä)
 • 13. Mitä aineistonkeruita ja analyysejä aiotaan tehdä? 1) Analysoimme määrällisesti segregaatiota valituissa kaupungeissa keskittyen erityisesti segregoituneimpien naapurustojen pitkän aikavälin kehitykseen • päävastuu Helsingin tiimillä, jolla on vaadittavaa edistynyttä tilastollista osaamista; • aineistona käytetään tilastokeskukselta saatavia rekisteritietoja 2) Tutkimme laadullisesti maankäyttöpolitiikkaa valituissa kaupungeissa siitä näkökulmasta, miten sillä on voitu vastustaa vahingollista segregaatiota • päävastuu Turun tiimillä, joka hallitsee laadulliset menetelmät • aineistona käytetään politiikan tekijöitten ja maankäytön suunnittelijoiden haastatteluja ja erilaisia dokumenttiaineistoja (suunnitelmia, ohjelmia, selvityksiä) 3) Analyysejä täydennetään valituilla segregoituneilla alueilla tehtävillä kenttä-ja tapaustutkimuksilla sekä kaupunkimaisten yhteisresurssien segregaatiota lieventävän roolin tarkastelulla Alustava kartoitus on aloitettu: segregoituneiden alueiden tunnistaminen, toimet kaupungeissa
 • 14. WP3: Maankäytön vaikutukset energia ja ilmastotavoitteisiin Vastaava tutkija: Seppo Junnila, Aalto-yliopisto
 • 15. WP3: Maankäytön vaikutukset energia ja ilmastotavoitteisiin • Mallintaa kaupunkien tiiveyden, rakennuskannan ja asukkaiden hiilijalanjäljet • Ymmärtää matalahiilisen energiajärjestelmän vaikutukset/vaatimukset rakennuskannan kehittämiseksi • Arvioida maankäyttöpolitiikan vaikutusmahdollisuudet kaupunkien hiilineutraalisuustiekarttojen rakentamiseksi • Kehittää maankäyttöpolitiikan työkaluja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi
 • 16. WP4: Vuorovaikutus Vastaava tutkija: Aija Staffans, Aalto-yliopisto
 • 17. DEFINING CONVERGING TIEDON HYÖDYNTÄMINEN Millä menetelmillä ja missä muodossa tietoa tuotetaan monialaisissa suunnitteluprosesseissa? Miten ja millä menetelmillä erilaisen ja erimuotoisen tiedon yhteensovittamista voidaan tukea? VAIHTOEHTOJEN RAJAAMINEN VALINTOJEN TEKEMINEN LAAJA TIEDON TARVE DISCOVERING DIVERGING PALJON TIETOA KERÄTTYNÄ ERI TAVOILLA ERI LÄHTEISTÄ VAIHTOEHTOJEN LUOMINEN SMARTLAND-VUOROVAIKUTUS
 • 18. Climate change Housing market Climate policy Segregation Land-use policy Housing policy ARGUMENTATION, METRICS RETHINKING LAND USE POLICIES: Smart land use policy for sustainable urbanization PRACTICE INTERVIEWS Land use policy and climate change Land use policy and housing market Land use policy and segregation Comparativ e analyses of land use policies SYNTHESIS INTEGRATIVE CASE 1 TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT TEST CASE PHASE 1 PHASE 2 STAGE A STAGE B STAGE D STAGE ESTAGE C ARGUMENTATION, METRICS INTERVIEWS ARGUMENTATION, METRICS INTERVIEWS INTEGRATIVE CASE 2 INTEGRATIVE CASE 3 INTEGRATIVE CASE 4 RESEARCH VUOROVAIKUTUSTIIMI Heidi Falkenbach, Aalto-yliopisto Matti Kuronen, Bonava Tiina Merikoski, Aalto-yliopisto Aija Staffans, Aalto-yliopisto Mia Toivanen, Owal Group ja Aalto-yliopisto INT0 2019- 2020 INT1 2020- 2022 INT2 2022- 2023 INT3 2023- 2025 INT4 INT5 SMARTLAND-VUOROVAIKUTUS