SlideShare a Scribd company logo
VitalITylab –
Het HHS-Zoetermeerse
lab voor vitaliteit
Roeland Loggen,
September 2015
Drs. R.P. Loggen
Faculteit IT & Design
Docent / Onderzoeker
Coordinator VitalITylab
Tel: 06-38057533
E-mail: r.p.loggen@hhs.nl
Onze resultaten periode 4 - 1415
• Pilotonderzoek uitgevoerd met 16 studenten, onder 20
ouderen Zoetermeer, ism Gemeente Zoetermeer,
Ouderenbond OZO, woningbouwcorporaties Vidomes en De
Goede Woning
Eindevent in
aanwezigheid
van wethouder Vugs
Onze resultaten periode 1 1516
Studententeam onderzoek
naar toegevoegde waarde en
haalbaarheid VR-toepassing
voor ouderen die niet langer
hun kerk kunnen bezoeken –
in samenwerking met 7
ouderen, Hindoestaanse
Ouderenbond Zoetermeer,
enkele kerken,
Ordina, DutchVR, AskRoger
Studententeam onderzoek naar
verbinden van generaties door
middel van een website/app
voor het delen van klusjes door
ouderen, waarbij VO leerlingen
vanuit scholen reageren, in ruil
voor maatschappelijke
stagepunten, in samenwerken
met 7 ouderen, gemeente
Zoetermeer, stichting Mooi!,
OSO/ouderenbond Zoetermeer
Studententeam
onderzoek naar
draaiboek om adoptie
van communicatie-app
voor psychotische
patienten te structureren
en te verbeteren, in
samenwerking met
Parnassia Groep.
Voortzetting van onderzoek
Periode 4 – onderzoekslijn
Zelfredzaamheid ouderen
Voortzetting van onderzoek
Periode 4 – onderzoekslijn
Zelfredzaamheid ouderen
Profiel VitalITylab
Het VitalITylab voert praktijkgericht onderzoek uit, met
als doel ontwerp en versnelling van adoptie van
innovatieve diensten en IT-oplossingen ter verbetering
van vitaliteit van mensen in Nederland.
Wij werken multidisciplinair in nauwe samenwerking
met studenten, docenten, externe organisaties en
lectoren aan innovatieve oplossingen voor
maatschappelijk relevante vraagstukken op het gebied
van vitaliteit.
We zijn onderdeel van de Haagse Hogeschool en zijn
gevestigd in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer.
Context
• Onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven /
Technologie voor Gezondheid
• Netwerkhogeschool – toegevoegde waarde in
samenleving, regio. Samen leren, samen
innoveren, samen beroepspraktijk vormgeven
en studenten hierop voorbereiden
• Profilering HHS en geldstroom OCW
• VitalityLab zal onderdeel zijn van breder
Zoetermeers innovatielab
Oproep
• We zijn als VitalITylab altijd op zoek naar interessante
vraagstukken van organisaties en clientgroepen, gericht
op het (clientcentrisch) verbeteren van vitaliteit
(preventie, care) door innovatieve diensten en IT-
oplossingen. Ook docenten of studenten met ideeen
zijn van harte welkom.
• We werken hierbij graag in de regio Zoetermeer en
Haaglanden (maar in overleg kan dit breder)
• Heeft u zo’n vraagstuk en wilt u dit bespreken, neem
dan contact op met Roeland Loggen –
r.p.loggen@hhs.nl, 06-38057533.
Waarom een Zoetermeer’s lab voor vitaliteit?
Verandertraject
HHS faciliteren:
netwerkorganisatie
die kennis creert en
valoriseert ism omgeving
Faciliteiten bieden
voor innovatieroutes
en multidisciplinair
onderzoek
Bijdragen aan
een vitale samenleving
met vitale mensen
Bijdragen
aan verdere
ontwikkeling
DIF en
HHS-locatie ZM
Labruimte
Concreet bijdragen aan strategie HHS
door het leveren van waarde voor de
regio (netwerkhogeschool) en
profilering rond het thema kwaliteit
van leven
Wat is het Zoetermeer’s lab voor vitaliteit?
Faciliterend voor daadkrachtig onderzoek
Een plek
waar onderzoek
gedaan wordt
Een loket
waar kansen
kunnen worden
gecreerd
Een netwerk
Ecosysteem van
gelijkgestemden,
met benen in de praktijk,
Onderzoek en onderwijs
Een organisatie,
met business model,
concrete doelen,
en governance/
verantwoording
Principes van het lab
Lean Startup
voor lab
en onderzoeken
Stage gate proces –
sturing op focus
en resultaten
onderzoeken
en portfolio
Idee
Vorming
Behoefte
Toetsing Onderzoek Valoriseren
Human-
Centered
Design
(ipv technologie push)
Behoeften
Onderzoek naar
complete ecosysteem
(niet alleen IT-oplossing,
maar duurzame model)
Kerntaken lab:
Aanjagen, faciliteren,
valoriseren, ontwikkelen
Focus op adoptie/transfer.
Inspiraties hierbij:
Positieve zorg, social,
Motivational design,
gedragsverandering, Gamification
Verbeteren/
Genezen
In stand houden/
Verzorgen/
Preventie
Ziekte/
(chronische) aandoening
Gezond/
Vitaal
Cure
Care
Gezondheid
Bevordering
Vitaliteit
Preventie
Focus
VitalIT labTe specialistisch
Hoge eisen/Evidence Based
Meer universiteit-niveau
Focus Care: client-gerichte
toepassingen die
zelfstandigheid bevorderen
bij chronische klachten en
herstel
Positionering van het lab
CLIENT EN/OF MANTELZORGER!
Onze focus: vitaliteit en positieve
gezondheid door positieve zorgdiensten
In samenwerking met
Instellingen
Zorgprofessionals
Overheid
Ondernemingen
Burgers
Positieve
gezondheid /
Vitaliteit
Hoe bouw je
veerkracht op, zodat
een tegenslag goed
wordt opgevangen?
Hoe kan herstel
worden versneld?
Hoe kun je effectief
omgaan met
chronische klachten?
Hoe kunnen gezonde
mensen gezond
blijven of zelfs
gezonder?
Doelgroepen en situaties (voorbeelden)
Ouderen – zelfredzaamheid, eenzaamheid
Mantelzorgers – zorg kunnen dragen
Burgers– hoe inzetten zelf-monitoring
Kwetsbare burgers (evt. chronische
klachten) – motiveren tot effectief gedrag
Welke innovatieve
diensten zijn
hierbij mogelijk,
hoe en met welke
technologie
adoptie?
Hoe kun je
zorgen voor
gedrags-
verandering?
Hoe zelf regie
houden en
effectief
aanpassen?
Hoe versnel je
adoptie en
gebruik?
Inspiratie: Machteld Huber’s
‘Positieve gezondheid’
• ‘Health as the ability to adapt and to self manage,
in the face of social, physical and emotional
challenges’
• Gezondheid is het dynamische ‘vermogen’ van
mensen om zich aan te passen (veerkracht) en regie
te voeren over hun eigen welbevinden,
geconfronteerd met tegenslagen op sociaal, fysiek
en emotioneel vlak. En: dit vermogen is aan te
leren/te vergroten
• 6 peilers:
– Lichaamsfuncties
– Mentale functies en beleving
– Spirituele dimensie
– Kwaliteit van leven
– Sociaal-maatschappelijk functioneren
– Dagelijks functioneren http://www.louisbolk.org/nl/voeding-en-
gezondheid/onderzoek-integrative-
medicine/nieuw-concept-gezondheid
Machteld Hubert,
Arts/onderzoeker
Technologie inspiraties
(client-centrisch, met focus op adoptie)
(Serious) Games &
Gamification
Wearables Zelf-diagnose
& monitoring
Virtual Reality Algemene
empowerment &
adoptie rond zorg –
Communicatie, Social
Teleconsult
Domotica
eHealth / eCoaching /
eLearning
Onze planning Q3 2015
1. Vervolgonderzoek onder ouderen Zoetermeer,
gericht op oplossing voor het verbinden van
generaties (Gemeente Zoetermeer,
ouderenbond Zoetermeer)
2. Virtual Reality als oplossing om minder valide
ouderen aanwezig te laten zijn bij kerkdienst
(Hindoestaanse Ouderenbond, Ordina)
3. Onderzoek (Action Research) naar versnelling
van adoptie van Miind tool voor ontwikkelen
sociale competenties psychotische clienten
(Parnassia)
Positionering onderzoeksvragen
en benodigde competenties
Ontwerp-vraagstukken
Adoptie-vraagstukken
Voorbeeld: ‘Hoe kunnen ouderen die eenzaam zijn, toch waardevolle relaties opbouwen?
Voorbeeld: ‘Waarom gebruiken onze bewoners de domitica technologie niet (effectief)?
Doelgroep
Doelgroep
Ervaringen
Behoeften
Feedback
Context
Studenten
Studenten
Personen
Etnografisch
onderzoek Ideation
Prototying
Testing
Ervaringen
Behoeften
Feedback
Context
Personen
Etnografisch
onderzoek
Technologie
assessment Gebruiks
onderzoek
Ideation &
Interventies
Testen
Welzijn, Zorg,
CMD, BIM, IDE
BIM, CMD, INF, IDE, TI
Welzijn, Zorg,
CMD, BIM, IDE
CMD, BIM, IDE
Naar een grotere waarde voor regio: naar andere
samenwerkingsmodellen
Volgende niveaus te bepalen. Trefwoorden:
co-creatie, multidisciplinair, diepere (sociale) vraagstukken,
Co-financiering, meer langdurige onderzoekslijnen
docent
docent
docent
Doelsysteem:
Organisatie
Opdracht
gever
Opdracht
gever
Groepje
studenten
Doelsysteem:
Organisatie
Groepje
studenten
Opdracht
gever
Lab
begeleider
Interviews
Advies
rapport
Analyse
interventies
Verander
interventies
Doelsysteem:
Klanten/stakeholders
Doelsysteem:
Organisatie
Groepje
studenten
Stakeholder-
verteg.
Analyses Analyses
OntwerpAdvies &
interventies
WAARDE
VOOR REGIO/
STAKE-
HOLDERS
lectoraat
lectoraat
Lectora
at
Lab
begeleider
1.
2.
3.
4 ev.
Het lab faciliteert
themagerichte multi-
disciplinaire onderzoeks-
projecten die passen in
innovatieroutes en minors
waardoor studenten de juiste
(T-)competenties
ontwikkelen en we als
opleiding onderscheidend
zijn.
DIF (en Gemeente)
Lectoraten en
docenten met
onderzoeksambities
Studenten
Het lab biedt ons
interessante
multidisciplinaire
opdrachten, die passen
binnen onze opleidingen en
innovaties-routes, en geeft
ons stevige bagage in onze
verdere loopbaan
Het lab maakt de doelen van
het zwaartepunt concreet,
levert zichtbare, inspirerende en
waardevolle resultaten aan de
onderscheidende positionering
en veranderdoelen voor HHS, en
zorgt voor benutting en behoud
van geldstroom
Het lab biedt ons kansen voor
interessant, gericht onderzoek
en tevens het verder
ontwikkelen van onderzoeks-
competenties. Het lab helpt ons
bij 75% onderzoek-doelstelling
voor platforms en valorisatie
kennis naar onderwijs en
praktijk
Het lab toont de waarde van
HHS bij DIF en zorgt dat DIF
een onderscheidend thema
omarmt. Het lab faciliteert
kenniscreatie, netwerkbouw en
spin-off (start-ups, proposities
voor lokale ondernemers) die
van waarde zijn voor
Zoetermeer en regio. Het lab
verbetert binding studenten
met de stad.
Waarde van het lab
Opleidingen
HHS-Locatie
Zoetermeer
Het lab zorgt voor een
toestroom aan studenten,
onderzoeksactiviteiten en
groeiende naams-
bekendheid van de HHS-
locatie– hierdoor beter
exploitatieresultaten
Burgers/
cliënten
Het lab levert ons kennis, en
betrekt ons in het onderzoeken
van zinvolle IT-toepassingen die
positieve effecten leveren voor
ons als instelling en onze
cliënten.
Het lab biedt ons de kans
nieuwe proposities te
onderzoeken en te
ontwikkelen
Het lab levert ideeën op (met onze
inbreng), die aansluiten op onze
behoeften en motivatie, en die
onze vitaliteit kunnen verbeteren
en daarmee onze kwaliteit van
leven vergroten.
HHS en
Onderzoeksplatform
Kwaliteit van Leven
(Zorg)
Instellingen
Ondernemingen en
Incubators/VC’s
VitalITy lab
ExpertiseCentrum Delft
SpringLab
Idee
Vorming
Behoefte
Toetsing
Onderzoek Valoriseren
DIF
Stage gate proces
Portfolio board
Programma Raad
Onderzoeksplatform
Kernteam
Labs
Idee
Aanjagen
Faciliteren
Valoriseren
Kernprocessen per labStakeholders
Burgers
Maatschappelijke
instellingen
Ondernemingen
VC’s
Overheid
Onderwijs-
managers
Studenten
Lectoren/kennis-
kringleden
Docent/
onderzoekers
Idee
Idee
Yes!Delft
Onderzoeks
team
Portfolio
Kwaliteit van
Leven
Onderzoeks
project
OP
OP
OP
OP
OP OP
OP
OP
Governance
Idee
Stakeholder
Trekker per lab
Lab HHS Den Haag (ntb) ….
Besturing van het lab
Gert
de Ruiter
Tamara
Wanker
Roeland
Loggen
Maarten
Thissen
HHS-DIF
Organisatie rond het lab
Deirdre Beneken
genaamd Kolmer
Bestuurlijke aansturing
Tinus
Jongert
Gert
Evers
Onderzoek inhoudelijke aansturing Functionele
aansturing
Coordinator
Vacature
Actieplan Q1/Q2/Q3 2015
Concreet aan de slag met 1 onderzoek
> Motie CDA – IT-toepassingen voor ouderen, BIM-I studenten Blok 4
Realisatie 1e minimum viable product:
> ruimte, logo, website
Toetsen samenwerkingsambitie lectoraten
Toetsen/ontwikkelen externe vraag
> Sociale kaart, folder/uitnodiging, organisatie congres
Onderzoeken aansluiting studentenaanbod
Verder uitwerken duurzaam business model, begroting en sponsorship lab

More Related Content

Similar to Slides vitalITylab vs1.0 extern

Bibliotheken: Alles is in beweging, ook taken en competenties
Bibliotheken: Alles is in beweging, ook taken en competentiesBibliotheken: Alles is in beweging, ook taken en competenties
Bibliotheken: Alles is in beweging, ook taken en competenties
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD)
 
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorgCongres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg
MVO Nederland
 
Introductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden Nederland
Introductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden NederlandIntroductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden Nederland
Introductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden Nederland
Evelien Verkade
 
Lanceringsevenement expertisecentrum 'Krachtgericht Sociaal Werk'
Lanceringsevenement expertisecentrum 'Krachtgericht Sociaal Werk'Lanceringsevenement expertisecentrum 'Krachtgericht Sociaal Werk'
Lanceringsevenement expertisecentrum 'Krachtgericht Sociaal Werk'
Karel de Grote Hogeschool
 
Uitwerking van een werkveld 's heeren loo
Uitwerking van een werkveld 's heeren looUitwerking van een werkveld 's heeren loo
Uitwerking van een werkveld 's heeren loo
Allysha Zillig
 
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12
Evert-Jan Ulrich
 
Sociallab nijmegen kick-off_mk
Sociallab nijmegen kick-off_mkSociallab nijmegen kick-off_mk
Sociallab nijmegen kick-off_mkKennisland
 
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op StudiesuccesHogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool INHolland
 
jaarboek zorgalliantienu 2010
jaarboek zorgalliantienu 2010jaarboek zorgalliantienu 2010
jaarboek zorgalliantienu 2010Anne Herckenrath
 
Presentatie lectorale rede Tonnie van der Zouwen 17 april 2015, handen en voe...
Presentatie lectorale rede Tonnie van der Zouwen 17 april 2015, handen en voe...Presentatie lectorale rede Tonnie van der Zouwen 17 april 2015, handen en voe...
Presentatie lectorale rede Tonnie van der Zouwen 17 april 2015, handen en voe...Tonnie Van Der Zouwen
 
170420 no
170420 no170420 no
170420 no
Bertien Bakker
 
Bedrijfspresentatie CED-Groep
Bedrijfspresentatie CED-GroepBedrijfspresentatie CED-Groep
Bedrijfspresentatie CED-Groepmarijeberding
 
Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015
Cees Pronk
 
Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland
Academische Werkplaats Ouderenzorg ZeelandAcademische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland
Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland
santezeeland
 
Verbinding gelegd!
Verbinding gelegd! Verbinding gelegd!
Stand van zaken integrale kindcentra februari 2013 docx
Stand van zaken integrale kindcentra februari 2013 docxStand van zaken integrale kindcentra februari 2013 docx
Stand van zaken integrale kindcentra februari 2013 docxAndereTijden
 
FieldlabNieuwsbrief Okt 2016
FieldlabNieuwsbrief Okt 2016FieldlabNieuwsbrief Okt 2016
FieldlabNieuwsbrief Okt 2016Rutger Slob
 
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog MeppelSessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
Praktijkleerstoel
 

Similar to Slides vitalITylab vs1.0 extern (20)

Bibliotheken: Alles is in beweging, ook taken en competenties
Bibliotheken: Alles is in beweging, ook taken en competentiesBibliotheken: Alles is in beweging, ook taken en competenties
Bibliotheken: Alles is in beweging, ook taken en competenties
 
Presentatie ii nov2010
Presentatie ii nov2010Presentatie ii nov2010
Presentatie ii nov2010
 
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorgCongres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - BrabantZorg
 
Introductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden Nederland
Introductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden NederlandIntroductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden Nederland
Introductieslides Opleiding Wijkgericht werken ROC Midden Nederland
 
Lanceringsevenement expertisecentrum 'Krachtgericht Sociaal Werk'
Lanceringsevenement expertisecentrum 'Krachtgericht Sociaal Werk'Lanceringsevenement expertisecentrum 'Krachtgericht Sociaal Werk'
Lanceringsevenement expertisecentrum 'Krachtgericht Sociaal Werk'
 
Uitwerking van een werkveld 's heeren loo
Uitwerking van een werkveld 's heeren looUitwerking van een werkveld 's heeren loo
Uitwerking van een werkveld 's heeren loo
 
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12
Presentatie inauguratie 13 mei 2014 5 12
 
Sociallab nijmegen kick-off_mk
Sociallab nijmegen kick-off_mkSociallab nijmegen kick-off_mk
Sociallab nijmegen kick-off_mk
 
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op StudiesuccesHogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
Hogeschool Van Amsterdam - Voorschrijdend Inzicht Sturen Op Studiesucces
 
jaarboek zorgalliantienu 2010
jaarboek zorgalliantienu 2010jaarboek zorgalliantienu 2010
jaarboek zorgalliantienu 2010
 
Presentatie lectorale rede Tonnie van der Zouwen 17 april 2015, handen en voe...
Presentatie lectorale rede Tonnie van der Zouwen 17 april 2015, handen en voe...Presentatie lectorale rede Tonnie van der Zouwen 17 april 2015, handen en voe...
Presentatie lectorale rede Tonnie van der Zouwen 17 april 2015, handen en voe...
 
170420 no
170420 no170420 no
170420 no
 
Bedrijfspresentatie CED-Groep
Bedrijfspresentatie CED-GroepBedrijfspresentatie CED-Groep
Bedrijfspresentatie CED-Groep
 
Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015
 
Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland
Academische Werkplaats Ouderenzorg ZeelandAcademische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland
Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland
 
Verbinding gelegd!
Verbinding gelegd! Verbinding gelegd!
Verbinding gelegd!
 
F zorgcampus noorderboog
F zorgcampus noorderboogF zorgcampus noorderboog
F zorgcampus noorderboog
 
Stand van zaken integrale kindcentra februari 2013 docx
Stand van zaken integrale kindcentra februari 2013 docxStand van zaken integrale kindcentra februari 2013 docx
Stand van zaken integrale kindcentra februari 2013 docx
 
FieldlabNieuwsbrief Okt 2016
FieldlabNieuwsbrief Okt 2016FieldlabNieuwsbrief Okt 2016
FieldlabNieuwsbrief Okt 2016
 
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog MeppelSessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
Sessie F. Zorgcampus Noorderboog Meppel
 

More from rloggen

Adviesrapport dmxy
Adviesrapport dmxyAdviesrapport dmxy
Adviesrapport dmxy
rloggen
 
Eindrapport onderzoek ouderen_groep_bory
Eindrapport onderzoek ouderen_groep_boryEindrapport onderzoek ouderen_groep_bory
Eindrapport onderzoek ouderen_groep_bory
rloggen
 
Eindrapport hartrevalidatie v2.1
Eindrapport hartrevalidatie v2.1Eindrapport hartrevalidatie v2.1
Eindrapport hartrevalidatie v2.1
rloggen
 
Ello2 verbinden generaties - adviesrapport 2.0
Ello2  verbinden generaties - adviesrapport 2.0Ello2  verbinden generaties - adviesrapport 2.0
Ello2 verbinden generaties - adviesrapport 2.0
rloggen
 
Vr voor kerkbezoek onderzoeksrapport versie-2
Vr voor kerkbezoek  onderzoeksrapport versie-2Vr voor kerkbezoek  onderzoeksrapport versie-2
Vr voor kerkbezoek onderzoeksrapport versie-2
rloggen
 
Presentatie schriftelijke werkstukken vs1.0
Presentatie schriftelijke werkstukken vs1.0Presentatie schriftelijke werkstukken vs1.0
Presentatie schriftelijke werkstukken vs1.0
rloggen
 
Resultaten bpm in nederland 2011 low resolution
Resultaten bpm in nederland 2011  low resolutionResultaten bpm in nederland 2011  low resolution
Resultaten bpm in nederland 2011 low resolution
rloggen
 
Bpmrapport2008
Bpmrapport2008Bpmrapport2008
Bpmrapport2008
rloggen
 
Case management for_public_sector_web
Case management for_public_sector_webCase management for_public_sector_web
Case management for_public_sector_web
rloggen
 
9 ciima-2012-12-2-ravesteyn-zoet-capgemini-capgemini-65-80
9 ciima-2012-12-2-ravesteyn-zoet-capgemini-capgemini-65-809 ciima-2012-12-2-ravesteyn-zoet-capgemini-capgemini-65-80
9 ciima-2012-12-2-ravesteyn-zoet-capgemini-capgemini-65-80
rloggen
 
Artikel 4+2 procesmodel v1.0
Artikel 4+2 procesmodel v1.0Artikel 4+2 procesmodel v1.0
Artikel 4+2 procesmodel v1.0
rloggen
 
Introduction to case management - Roeland Loggen vs1.1
Introduction to case management - Roeland Loggen vs1.1Introduction to case management - Roeland Loggen vs1.1
Introduction to case management - Roeland Loggen vs1.1
rloggen
 
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
rloggen
 

More from rloggen (13)

Adviesrapport dmxy
Adviesrapport dmxyAdviesrapport dmxy
Adviesrapport dmxy
 
Eindrapport onderzoek ouderen_groep_bory
Eindrapport onderzoek ouderen_groep_boryEindrapport onderzoek ouderen_groep_bory
Eindrapport onderzoek ouderen_groep_bory
 
Eindrapport hartrevalidatie v2.1
Eindrapport hartrevalidatie v2.1Eindrapport hartrevalidatie v2.1
Eindrapport hartrevalidatie v2.1
 
Ello2 verbinden generaties - adviesrapport 2.0
Ello2  verbinden generaties - adviesrapport 2.0Ello2  verbinden generaties - adviesrapport 2.0
Ello2 verbinden generaties - adviesrapport 2.0
 
Vr voor kerkbezoek onderzoeksrapport versie-2
Vr voor kerkbezoek  onderzoeksrapport versie-2Vr voor kerkbezoek  onderzoeksrapport versie-2
Vr voor kerkbezoek onderzoeksrapport versie-2
 
Presentatie schriftelijke werkstukken vs1.0
Presentatie schriftelijke werkstukken vs1.0Presentatie schriftelijke werkstukken vs1.0
Presentatie schriftelijke werkstukken vs1.0
 
Resultaten bpm in nederland 2011 low resolution
Resultaten bpm in nederland 2011  low resolutionResultaten bpm in nederland 2011  low resolution
Resultaten bpm in nederland 2011 low resolution
 
Bpmrapport2008
Bpmrapport2008Bpmrapport2008
Bpmrapport2008
 
Case management for_public_sector_web
Case management for_public_sector_webCase management for_public_sector_web
Case management for_public_sector_web
 
9 ciima-2012-12-2-ravesteyn-zoet-capgemini-capgemini-65-80
9 ciima-2012-12-2-ravesteyn-zoet-capgemini-capgemini-65-809 ciima-2012-12-2-ravesteyn-zoet-capgemini-capgemini-65-80
9 ciima-2012-12-2-ravesteyn-zoet-capgemini-capgemini-65-80
 
Artikel 4+2 procesmodel v1.0
Artikel 4+2 procesmodel v1.0Artikel 4+2 procesmodel v1.0
Artikel 4+2 procesmodel v1.0
 
Introduction to case management - Roeland Loggen vs1.1
Introduction to case management - Roeland Loggen vs1.1Introduction to case management - Roeland Loggen vs1.1
Introduction to case management - Roeland Loggen vs1.1
 
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
Artikel bpm en groepsdynamica vs1.0
 

Slides vitalITylab vs1.0 extern

 • 1. VitalITylab – Het HHS-Zoetermeerse lab voor vitaliteit Roeland Loggen, September 2015 Drs. R.P. Loggen Faculteit IT & Design Docent / Onderzoeker Coordinator VitalITylab Tel: 06-38057533 E-mail: r.p.loggen@hhs.nl
 • 2. Onze resultaten periode 4 - 1415 • Pilotonderzoek uitgevoerd met 16 studenten, onder 20 ouderen Zoetermeer, ism Gemeente Zoetermeer, Ouderenbond OZO, woningbouwcorporaties Vidomes en De Goede Woning Eindevent in aanwezigheid van wethouder Vugs
 • 3. Onze resultaten periode 1 1516 Studententeam onderzoek naar toegevoegde waarde en haalbaarheid VR-toepassing voor ouderen die niet langer hun kerk kunnen bezoeken – in samenwerking met 7 ouderen, Hindoestaanse Ouderenbond Zoetermeer, enkele kerken, Ordina, DutchVR, AskRoger Studententeam onderzoek naar verbinden van generaties door middel van een website/app voor het delen van klusjes door ouderen, waarbij VO leerlingen vanuit scholen reageren, in ruil voor maatschappelijke stagepunten, in samenwerken met 7 ouderen, gemeente Zoetermeer, stichting Mooi!, OSO/ouderenbond Zoetermeer Studententeam onderzoek naar draaiboek om adoptie van communicatie-app voor psychotische patienten te structureren en te verbeteren, in samenwerking met Parnassia Groep. Voortzetting van onderzoek Periode 4 – onderzoekslijn Zelfredzaamheid ouderen Voortzetting van onderzoek Periode 4 – onderzoekslijn Zelfredzaamheid ouderen
 • 4. Profiel VitalITylab Het VitalITylab voert praktijkgericht onderzoek uit, met als doel ontwerp en versnelling van adoptie van innovatieve diensten en IT-oplossingen ter verbetering van vitaliteit van mensen in Nederland. Wij werken multidisciplinair in nauwe samenwerking met studenten, docenten, externe organisaties en lectoren aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijk relevante vraagstukken op het gebied van vitaliteit. We zijn onderdeel van de Haagse Hogeschool en zijn gevestigd in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer.
 • 5. Context • Onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven / Technologie voor Gezondheid • Netwerkhogeschool – toegevoegde waarde in samenleving, regio. Samen leren, samen innoveren, samen beroepspraktijk vormgeven en studenten hierop voorbereiden • Profilering HHS en geldstroom OCW • VitalityLab zal onderdeel zijn van breder Zoetermeers innovatielab
 • 6. Oproep • We zijn als VitalITylab altijd op zoek naar interessante vraagstukken van organisaties en clientgroepen, gericht op het (clientcentrisch) verbeteren van vitaliteit (preventie, care) door innovatieve diensten en IT- oplossingen. Ook docenten of studenten met ideeen zijn van harte welkom. • We werken hierbij graag in de regio Zoetermeer en Haaglanden (maar in overleg kan dit breder) • Heeft u zo’n vraagstuk en wilt u dit bespreken, neem dan contact op met Roeland Loggen – r.p.loggen@hhs.nl, 06-38057533.
 • 7. Waarom een Zoetermeer’s lab voor vitaliteit? Verandertraject HHS faciliteren: netwerkorganisatie die kennis creert en valoriseert ism omgeving Faciliteiten bieden voor innovatieroutes en multidisciplinair onderzoek Bijdragen aan een vitale samenleving met vitale mensen Bijdragen aan verdere ontwikkeling DIF en HHS-locatie ZM Labruimte Concreet bijdragen aan strategie HHS door het leveren van waarde voor de regio (netwerkhogeschool) en profilering rond het thema kwaliteit van leven
 • 8. Wat is het Zoetermeer’s lab voor vitaliteit? Faciliterend voor daadkrachtig onderzoek Een plek waar onderzoek gedaan wordt Een loket waar kansen kunnen worden gecreerd Een netwerk Ecosysteem van gelijkgestemden, met benen in de praktijk, Onderzoek en onderwijs Een organisatie, met business model, concrete doelen, en governance/ verantwoording
 • 9. Principes van het lab Lean Startup voor lab en onderzoeken Stage gate proces – sturing op focus en resultaten onderzoeken en portfolio Idee Vorming Behoefte Toetsing Onderzoek Valoriseren Human- Centered Design (ipv technologie push) Behoeften Onderzoek naar complete ecosysteem (niet alleen IT-oplossing, maar duurzame model) Kerntaken lab: Aanjagen, faciliteren, valoriseren, ontwikkelen Focus op adoptie/transfer. Inspiraties hierbij: Positieve zorg, social, Motivational design, gedragsverandering, Gamification
 • 10. Verbeteren/ Genezen In stand houden/ Verzorgen/ Preventie Ziekte/ (chronische) aandoening Gezond/ Vitaal Cure Care Gezondheid Bevordering Vitaliteit Preventie Focus VitalIT labTe specialistisch Hoge eisen/Evidence Based Meer universiteit-niveau Focus Care: client-gerichte toepassingen die zelfstandigheid bevorderen bij chronische klachten en herstel Positionering van het lab CLIENT EN/OF MANTELZORGER!
 • 11. Onze focus: vitaliteit en positieve gezondheid door positieve zorgdiensten In samenwerking met Instellingen Zorgprofessionals Overheid Ondernemingen Burgers Positieve gezondheid / Vitaliteit Hoe bouw je veerkracht op, zodat een tegenslag goed wordt opgevangen? Hoe kan herstel worden versneld? Hoe kun je effectief omgaan met chronische klachten? Hoe kunnen gezonde mensen gezond blijven of zelfs gezonder? Doelgroepen en situaties (voorbeelden) Ouderen – zelfredzaamheid, eenzaamheid Mantelzorgers – zorg kunnen dragen Burgers– hoe inzetten zelf-monitoring Kwetsbare burgers (evt. chronische klachten) – motiveren tot effectief gedrag Welke innovatieve diensten zijn hierbij mogelijk, hoe en met welke technologie adoptie? Hoe kun je zorgen voor gedrags- verandering? Hoe zelf regie houden en effectief aanpassen? Hoe versnel je adoptie en gebruik?
 • 12. Inspiratie: Machteld Huber’s ‘Positieve gezondheid’ • ‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges’ • Gezondheid is het dynamische ‘vermogen’ van mensen om zich aan te passen (veerkracht) en regie te voeren over hun eigen welbevinden, geconfronteerd met tegenslagen op sociaal, fysiek en emotioneel vlak. En: dit vermogen is aan te leren/te vergroten • 6 peilers: – Lichaamsfuncties – Mentale functies en beleving – Spirituele dimensie – Kwaliteit van leven – Sociaal-maatschappelijk functioneren – Dagelijks functioneren http://www.louisbolk.org/nl/voeding-en- gezondheid/onderzoek-integrative- medicine/nieuw-concept-gezondheid Machteld Hubert, Arts/onderzoeker
 • 13. Technologie inspiraties (client-centrisch, met focus op adoptie) (Serious) Games & Gamification Wearables Zelf-diagnose & monitoring Virtual Reality Algemene empowerment & adoptie rond zorg – Communicatie, Social Teleconsult Domotica eHealth / eCoaching / eLearning
 • 14. Onze planning Q3 2015 1. Vervolgonderzoek onder ouderen Zoetermeer, gericht op oplossing voor het verbinden van generaties (Gemeente Zoetermeer, ouderenbond Zoetermeer) 2. Virtual Reality als oplossing om minder valide ouderen aanwezig te laten zijn bij kerkdienst (Hindoestaanse Ouderenbond, Ordina) 3. Onderzoek (Action Research) naar versnelling van adoptie van Miind tool voor ontwikkelen sociale competenties psychotische clienten (Parnassia)
 • 15. Positionering onderzoeksvragen en benodigde competenties Ontwerp-vraagstukken Adoptie-vraagstukken Voorbeeld: ‘Hoe kunnen ouderen die eenzaam zijn, toch waardevolle relaties opbouwen? Voorbeeld: ‘Waarom gebruiken onze bewoners de domitica technologie niet (effectief)? Doelgroep Doelgroep Ervaringen Behoeften Feedback Context Studenten Studenten Personen Etnografisch onderzoek Ideation Prototying Testing Ervaringen Behoeften Feedback Context Personen Etnografisch onderzoek Technologie assessment Gebruiks onderzoek Ideation & Interventies Testen Welzijn, Zorg, CMD, BIM, IDE BIM, CMD, INF, IDE, TI Welzijn, Zorg, CMD, BIM, IDE CMD, BIM, IDE
 • 16. Naar een grotere waarde voor regio: naar andere samenwerkingsmodellen Volgende niveaus te bepalen. Trefwoorden: co-creatie, multidisciplinair, diepere (sociale) vraagstukken, Co-financiering, meer langdurige onderzoekslijnen docent docent docent Doelsysteem: Organisatie Opdracht gever Opdracht gever Groepje studenten Doelsysteem: Organisatie Groepje studenten Opdracht gever Lab begeleider Interviews Advies rapport Analyse interventies Verander interventies Doelsysteem: Klanten/stakeholders Doelsysteem: Organisatie Groepje studenten Stakeholder- verteg. Analyses Analyses OntwerpAdvies & interventies WAARDE VOOR REGIO/ STAKE- HOLDERS lectoraat lectoraat Lectora at Lab begeleider 1. 2. 3. 4 ev.
 • 17. Het lab faciliteert themagerichte multi- disciplinaire onderzoeks- projecten die passen in innovatieroutes en minors waardoor studenten de juiste (T-)competenties ontwikkelen en we als opleiding onderscheidend zijn. DIF (en Gemeente) Lectoraten en docenten met onderzoeksambities Studenten Het lab biedt ons interessante multidisciplinaire opdrachten, die passen binnen onze opleidingen en innovaties-routes, en geeft ons stevige bagage in onze verdere loopbaan Het lab maakt de doelen van het zwaartepunt concreet, levert zichtbare, inspirerende en waardevolle resultaten aan de onderscheidende positionering en veranderdoelen voor HHS, en zorgt voor benutting en behoud van geldstroom Het lab biedt ons kansen voor interessant, gericht onderzoek en tevens het verder ontwikkelen van onderzoeks- competenties. Het lab helpt ons bij 75% onderzoek-doelstelling voor platforms en valorisatie kennis naar onderwijs en praktijk Het lab toont de waarde van HHS bij DIF en zorgt dat DIF een onderscheidend thema omarmt. Het lab faciliteert kenniscreatie, netwerkbouw en spin-off (start-ups, proposities voor lokale ondernemers) die van waarde zijn voor Zoetermeer en regio. Het lab verbetert binding studenten met de stad. Waarde van het lab Opleidingen HHS-Locatie Zoetermeer Het lab zorgt voor een toestroom aan studenten, onderzoeksactiviteiten en groeiende naams- bekendheid van de HHS- locatie– hierdoor beter exploitatieresultaten Burgers/ cliënten Het lab levert ons kennis, en betrekt ons in het onderzoeken van zinvolle IT-toepassingen die positieve effecten leveren voor ons als instelling en onze cliënten. Het lab biedt ons de kans nieuwe proposities te onderzoeken en te ontwikkelen Het lab levert ideeën op (met onze inbreng), die aansluiten op onze behoeften en motivatie, en die onze vitaliteit kunnen verbeteren en daarmee onze kwaliteit van leven vergroten. HHS en Onderzoeksplatform Kwaliteit van Leven (Zorg) Instellingen Ondernemingen en Incubators/VC’s
 • 18. VitalITy lab ExpertiseCentrum Delft SpringLab Idee Vorming Behoefte Toetsing Onderzoek Valoriseren DIF Stage gate proces Portfolio board Programma Raad Onderzoeksplatform Kernteam Labs Idee Aanjagen Faciliteren Valoriseren Kernprocessen per labStakeholders Burgers Maatschappelijke instellingen Ondernemingen VC’s Overheid Onderwijs- managers Studenten Lectoren/kennis- kringleden Docent/ onderzoekers Idee Idee Yes!Delft Onderzoeks team Portfolio Kwaliteit van Leven Onderzoeks project OP OP OP OP OP OP OP OP Governance Idee Stakeholder Trekker per lab Lab HHS Den Haag (ntb) …. Besturing van het lab
 • 19. Gert de Ruiter Tamara Wanker Roeland Loggen Maarten Thissen HHS-DIF Organisatie rond het lab Deirdre Beneken genaamd Kolmer Bestuurlijke aansturing Tinus Jongert Gert Evers Onderzoek inhoudelijke aansturing Functionele aansturing Coordinator Vacature
 • 20. Actieplan Q1/Q2/Q3 2015 Concreet aan de slag met 1 onderzoek > Motie CDA – IT-toepassingen voor ouderen, BIM-I studenten Blok 4 Realisatie 1e minimum viable product: > ruimte, logo, website Toetsen samenwerkingsambitie lectoraten Toetsen/ontwikkelen externe vraag > Sociale kaart, folder/uitnodiging, organisatie congres Onderzoeken aansluiting studentenaanbod Verder uitwerken duurzaam business model, begroting en sponsorship lab