SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Skuteczna i wyróżniająca się
„akcja promocyjna” IPO
Piotr Bieżuński |
| Prezes Zarządu NOBILI PARTNERS
2
Po co na Giełdę?
2
Kapitał
Dezinwestycja
Wiarygodność
Solidny
wizerunek
korporacyjny
Rozpoznawalnoś
ć
Wycena rynkowa
a także nowe możliwości
(np. instrumenty motywacyjne (płynne) / emisje pod przejęcia)
3
Kluczowe założenie
3
czy
Transakcja
Inwestycja?
IPO to
4
Akcja promocyjna, czyli?
4
Ustawa o ofercie publicznej (…)
Art. 53
1. Zakazuje się udostępniania, w dowolnej formie i w dowolny
sposób, informacji w celu promowania bezpośrednio lub
pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych albo
zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub
objęcia, chyba że informacje udostępniane są mniej niż 150
osobom lub nie są udostępniane nieoznaczonemu adresatowi.
2. Emitent lub sprzedający może prowadzić, także za pośrednictwem
innych osób i podmiotów, akcję promocyjną w rozumieniu i w
formie wskazanej w art. 2 pkt 9 i art. 34 rozporządzenia 809/2004.
3. W przypadku prowadzenia akcji promocyjnej w treści wszystkich
materiałów promocyjnych należy jednoznacznie wskazać:
1) że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy;
2) że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny lub
memorandum informacyjne, chyba że zgodnie z ustawą nie jest
wymagane udostepnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej
wiadomości;
3) miejsca, w których prospekt emisyjny lub memorandum
informacyjne są lub
będą dostępne, chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane
udostepnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej wiadomości.
4. Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być
zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym
lub memorandum informacyjnym udostępnionych do publicznej
wiadomości albo z informacjami, które powinny być zamieszczone
w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym na
podstawie przepisów prawa gdy prospekt emisyjny lub
memorandum jeszcze nie zostały udostępnione do publicznej
wiadomości, jak również̇ nie mogą̨ wprowadzać́ inwestorów w
błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych.
(…)
Rozporządzenie Komisji (WE)
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie informacji zawartych w
prospektach emisyjnych (…)
Art. 2 pkt 9
„reklama” oznacza komunikaty:
a) dotyczące konkretnej publicznej oferty papierów wartościowych lub
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym; oraz
b) mające na celu promowanie w sposób szczególny potencjalnej
subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych;
Art. 34
Reklamy związane z publiczną ofertą papierów wartościowych lub
dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym mogą być
udostępniane do wiadomości publicznej przez zainteresowane
strony, takie jak emitent, oferujący lub osoba wnioskująca o
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, pośrednicy finansowi
uczestniczący w plasowaniu lub gwarantowaniu emisji papierów
wartościowych, za pośrednictwem następujących sposobów
komunikacji:
1) materiałów drukowanych kierowanych do oznaczonego lub
nieoznaczonego adresata;
2) wiadomości elektronicznych lub reklam przesyłanych na telefon
komórkowy lub pager;
3) korespondencji listownej;
4) reklamy prasowej z formularzem zapisu lub bez niego;
5) katalogu;
6) telefonu w formie informacji odtwarzanej automatycznie lub
udzielanej na żywo;
§
5
Przepisy a rzeczywistość
5
Reklamy związane z publiczną ofertą
papierów wartościowych (…) mogą być
udostępniane do wiadomości publicznej
przez zainteresowane strony, takie jak
emitent, oferujący (…) za pośrednictwem
następujących sposobów komunikacji: (…)
9) wideotelefonu
(…)
10) teletekstu
12) faksu
”
6
Promocja oferty publicznej AD 2015
6
171tys.
vs.
350tys.
1.427tys.
vs.
1.527tys.
12
vs.
21
233 mld.
vs.
268mld.
liczba rachunków pap. wartościowych wg
KDPW
liczba „aktywnych” rachunków
wg danych GPW
Liczba
Otwartych Funduszów Emerytalnych obroty akcjami na GPW
7
Do kogo kierujemy działania promocyjne?
8
Kto generuje popyt na akcje?
12%
37%
51%
Inwestorzy indywidualni
Inwestrzy instytucjonalni
Inwestorzy zagraniczni
Struktura obrotów na głównym
rynku GPW w 2H2015
33%
67%
Inwestorzy indywidualni
Inwestorzy instytucjonalni
Urealniona struktura obrotów na
głównym rynku GPW w 2H2015
minus "zagranica"
w większości zainteresowana jedynie
blue chips
minus animatorzy
generujący 13% obrotów, instytucje które na
zlecenie GPW i emitentów zapewniają
płynność poszczególnymi walorami.
ale:
9
Buy side i sell side
Buy side (polski)
40-60
Buy side (zagraniczny)
15-25
Sell side
ok.20
10
Inwestorzy indywidualni
1
0
Od kilku lat konsekwentnie maleje liczba inwestorów indywidualnych,
a większość z nich staje się bierna
27%
19% 18% 18%
15% 13%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na
głównym rynku GPW w Warszawie
Udział aktywnych rachunków do wszystkich rachunków
członków giełdy
Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, SII, StockWatch.pl oraz KDPW
Zaledwie 171 tys.
”aktywnych"
rachunków maklerskich
11 tys.
liczba członków
Stowarzyszenia
Inwestorów Indywidualnych
52 tys.
liczba zarejestrowanych
użytkowników
StockWatch.pl
Fakty
31%
23%
19%
14% 14% 12%
1H2010 1H2011 1H2012 1H2013 1H2014 1H2015
11
Inwestor indywidualny, czyli kto?
1
1
Płeć
17%
83%
Kobieta
Mężczyzna
11%
33%
28%
15%
13%
18-25
26-35
36-45
46-55
55+
45%
28%
11%
15%
1%
wyższe w tym licencjat
wysze ekonomiczne
średnie
niepełne wyższe
zawodowe
podstawowe
Wiek
Wykształcenie
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów, SII
Kluczowe
składniki
sukcesu
promocji
publicznej
oferty
sprzedaży
akcji
13
Kluczowy czynnik sukcesu - equity story
historia biznes rynek ludzie perspektywy
Equity story
– „opowiedz” mi, dlaczego mam
zainwestować.
14
Działania ponadstandardowe – warto czy nie warto?
1. Precyzyjne dotarcie 2. Efektywność
Duży zasięg kampanii reklamowej IPO
już nie jest efektywny. Dziś niezbędne
jest precyzyjne dotarcie do inwestorów.
Przy IPO nie ważne ile osób zobaczy
reklamę, ale ile faktycznie zainteresuje
się ofertą i weźmie w niej udział!
Standardowe działania reklamowe
oznaczają płatność za zasięg bez
gwarancji efektu
Działania performance gwarantują efekt
(realizację ustalonego celu) a zasięg jest
w nich kwestią wtórną.
Zasięg Interakcja!
15
Struktura działań reklamowych
1
5
Realizacja kampanii w
modelu
efektywnościowym
(rozliczenie za kliknięcie,
pozostawienie danych
lub tzw. lead
„efektywny”)
Kampania efektywnościowa
Kampania tradycyjna
Prasa
Media elektroniczne
Media finansowe i giełdowe
Media ogólnotematyczne
Stosowanie szerokiego
wachlarza
nowoczesnych formatów
reklamowych (m.in.
Google AdWords,
NetSprint, Rewords,
Goldbach, Google
Display Network (GDN)
Poza mediami
finansowymi w
reklamie warto jednak
wykorzystać także
media ogólne, które
docierają do mało
aktywnych inwestorów
Rodzaj reklamy Nośniki mediów Tematyka mediów
16
Działania ponadstandardowe – przykłady
Dzień Inwestora
AdWords
Jak
racjonalnie
zaplanować
budżet na
marketing
oferty?
18
Koszt transakcyjny czy inwestycja?
Koszt transakcyjny
Inwestycja
19
Budżetowanie akcji promocyjnej
Wariant II (IPO zrealizowane w ramach programu AO)
PZU TPE GPW JSW ZEP PKP ENG ALR BGZ Średnia
Wielkość oferty (w mln zł) 8.069 4.212 1.208 5.371 681 1.423 2.165 2.094 312
Koszty promocji (w mln zł) 5,4 2,9 4,8 1,5 0,8 1,3 2,5 3,0 1,0
ok.
0,14%
Wariant I (wybrane IPO z przedziału 100-450 mln)
NOBLE IDA PCM AML NWG OPF PCR TOR ALI Średnia
Wielkość oferty (w mln zł) 315 254 210 293 398 446 98 184 175
Koszty promocji (jako % wielkości oferty) 0,01% 0,16% 0,07% 0,14% 0,06% 0,07% 0,19% 0,19% 0,03% 0,14%
Założenia:
1. Dane pochodzą z raportów spółek, które zrealizowały IPO. Ze względu na to, że wiele spółek część kosztów
promocji księguje poza pozycjami wskazanymi w raportach, stawiamy tezę, iż rzeczywiste wydatki na promocję w
wielu przypadkach były wyższe niż zaraportowane dane.
2. Założenia dot. grupy porównawczej: (I) IPO o wartości 100-500 mln, (II) bardzo duże IPO spółek z dominium
Skarbu Państwa realizowane w ostatnich latach oraz IPO Alior Banku.
Czynniki
sukcesu
(podsumowa
nie)
1. Komunikacja jako inwestycja.
2. Waga opowieści inwestycyjnej.
3. Rozumienie i szacunek dla potrzeb
rynkowych interesariuszy.
IPO to
dopiero
początek
Wstęp do relacji
inwestorskich
i komunikacji
korporacyjnej spółki
notowanej na GPW
22
Investor relations (IR)
Investor Relations is the communication of information and insight between a
company and the investment community. This process enables a full appreciation of
the company’s business activities, strategy and prospects and allows the market to
make an informed judgement about the fair value and appropriate ownership of a
company.
”
Definicja IR
Relacje inwestorskie to dwustronny przepływ informacji i wiedzy pomiędzy spółką a
społecznością rynku kapitałowego. Proces ten pozwala na pełne zrozumienie
działalności spółki, jej strategii i perspektyw na rynku na którym działa, a tym samym
pozwala świadomie ocenić wartość godziwą spółki.
”
23
IR best practices
O NOBILI.
1
3
2
5
4
6
Silny Zespół (eksperci z doświadczeniem w wielu
IPO, pracy w spółkach giełdowych, Komisji i w
doradztwie).
Doskonała znajomość uczestników rynku
kapitałowego, suma doświadczeń z ok. 100
zrealizowanych projektów.
Gwarancja jakości potwierdzona przez
dotychczasowych klientów
Dogłębna znajomość prawa papierów
wartościowych
Pasja
Niezależność
Czym się
zajmujemy.
Relacje
inwestorskie
Presentation
design
Doradztwo
transakcyjne
Compliance Komunikacja
kryzysowa
Komunikacja
korporacyjna
Dziękuję!
© Piotr Bieżuński
W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów.
Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez
zgody autora prezentacji.
W prezentacji wykorzystane są wyniki badań przeprowadzonych przez NOBILI PARTNERS Sp. z
o.o. w październiku 2014 r. wśród 60 emitentów obligacji korporacyjnych notowanych na rynku
Catalyst (nienotowanych na rynku akcji).
piotr.biezunski@nobili.pl
www.nobili.pl
slideshare.net/NOBILI

More Related Content

Similar to Skuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPO

Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsię...
Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsię...Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsię...
Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsię...
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
 
Raport z badania innowacyjności NC
Raport z badania innowacyjności NCRaport z badania innowacyjności NC
Raport z badania innowacyjności NC
Wojciech Boczoń
 
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
IQ Partners
 
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
IQ Partners
 
LETUS CAPITAL SA | Prezentacja
LETUS CAPITAL SA | PrezentacjaLETUS CAPITAL SA | Prezentacja
LETUS CAPITAL SA | Prezentacja
LETUS CAPITAL SA
 

Similar to Skuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPO (20)

Venture Capital w Polsce - trendbook by MamStartup & PFR Ventures
Venture Capital w Polsce - trendbook by MamStartup & PFR VenturesVenture Capital w Polsce - trendbook by MamStartup & PFR Ventures
Venture Capital w Polsce - trendbook by MamStartup & PFR Ventures
 
II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu
II Międzynarodowy Kongres Shopper MarketinguII Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu
II Międzynarodowy Kongres Shopper Marketingu
 
PR finansowy i relacje inwestorskie na miarę nowoczesnych liderów
PR finansowy i relacje inwestorskie na miarę nowoczesnych liderówPR finansowy i relacje inwestorskie na miarę nowoczesnych liderów
PR finansowy i relacje inwestorskie na miarę nowoczesnych liderów
 
PR finansowy i relacje inwestorskie na miarę nowoczesnych liderów
PR finansowy i relacje inwestorskie na miarę nowoczesnych liderówPR finansowy i relacje inwestorskie na miarę nowoczesnych liderów
PR finansowy i relacje inwestorskie na miarę nowoczesnych liderów
 
F-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowy
F-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowyF-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowy
F-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowy
 
CASE Network Studies and Analyses 331 - Wzmocnienie poda¿owej strony rynku ja...
CASE Network Studies and Analyses 331 - Wzmocnienie poda¿owej strony rynku ja...CASE Network Studies and Analyses 331 - Wzmocnienie poda¿owej strony rynku ja...
CASE Network Studies and Analyses 331 - Wzmocnienie poda¿owej strony rynku ja...
 
Jak instytutucje finansowe mogą budować markę centrum widzy w social media
Jak instytutucje finansowe mogą budować markę centrum widzy w social mediaJak instytutucje finansowe mogą budować markę centrum widzy w social media
Jak instytutucje finansowe mogą budować markę centrum widzy w social media
 
Siedem funduszy wybranych przez PFR Ventures
Siedem funduszy wybranych przez PFR VenturesSiedem funduszy wybranych przez PFR Ventures
Siedem funduszy wybranych przez PFR Ventures
 
Polskie Startupy 2016
Polskie Startupy 2016 Polskie Startupy 2016
Polskie Startupy 2016
 
Giza
GizaGiza
Giza
 
Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsię...
Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsię...Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsię...
Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsię...
 
Raport z badania innowacyjności NC
Raport z badania innowacyjności NCRaport z badania innowacyjności NC
Raport z badania innowacyjności NC
 
Crowder prezentacja inwestorska Beesfund 22maja2023.pdf
Crowder prezentacja inwestorska Beesfund 22maja2023.pdfCrowder prezentacja inwestorska Beesfund 22maja2023.pdf
Crowder prezentacja inwestorska Beesfund 22maja2023.pdf
 
Kompleksowe doradztwo europejskie dla startupów (1)
Kompleksowe doradztwo europejskie dla startupów (1)Kompleksowe doradztwo europejskie dla startupów (1)
Kompleksowe doradztwo europejskie dla startupów (1)
 
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
IQ Partners S.A.: wyniki za III kwartał 2011
 
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
IQ Partners S.A.: Wyniki za III kwartał 2011r.
 
HYIP
HYIPHYIP
HYIP
 
Umiesz liczyć licz tylko na siebie i własną wiedzę
Umiesz liczyć licz tylko na siebie i własną wiedzęUmiesz liczyć licz tylko na siebie i własną wiedzę
Umiesz liczyć licz tylko na siebie i własną wiedzę
 
LETUS CAPITAL SA | Prezentacja
LETUS CAPITAL SA | PrezentacjaLETUS CAPITAL SA | Prezentacja
LETUS CAPITAL SA | Prezentacja
 
Prezentacja
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
 

Skuteczna i wyróżniająca się "akcja promocyjna" IPO

 • 1. Skuteczna i wyróżniająca się „akcja promocyjna” IPO Piotr Bieżuński | | Prezes Zarządu NOBILI PARTNERS
 • 2. 2 Po co na Giełdę? 2 Kapitał Dezinwestycja Wiarygodność Solidny wizerunek korporacyjny Rozpoznawalnoś ć Wycena rynkowa a także nowe możliwości (np. instrumenty motywacyjne (płynne) / emisje pod przejęcia)
 • 4. 4 Akcja promocyjna, czyli? 4 Ustawa o ofercie publicznej (…) Art. 53 1. Zakazuje się udostępniania, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia, chyba że informacje udostępniane są mniej niż 150 osobom lub nie są udostępniane nieoznaczonemu adresatowi. 2. Emitent lub sprzedający może prowadzić, także za pośrednictwem innych osób i podmiotów, akcję promocyjną w rozumieniu i w formie wskazanej w art. 2 pkt 9 i art. 34 rozporządzenia 809/2004. 3. W przypadku prowadzenia akcji promocyjnej w treści wszystkich materiałów promocyjnych należy jednoznacznie wskazać: 1) że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy; 2) że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostepnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej wiadomości; 3) miejsca, w których prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne są lub będą dostępne, chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostepnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej wiadomości. 4. Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym udostępnionych do publicznej wiadomości albo z informacjami, które powinny być zamieszczone w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym na podstawie przepisów prawa gdy prospekt emisyjny lub memorandum jeszcze nie zostały udostępnione do publicznej wiadomości, jak również̇ nie mogą̨ wprowadzać́ inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów wartościowych. (…) Rozporządzenie Komisji (WE) 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych (…) Art. 2 pkt 9 „reklama” oznacza komunikaty: a) dotyczące konkretnej publicznej oferty papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym; oraz b) mające na celu promowanie w sposób szczególny potencjalnej subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych; Art. 34 Reklamy związane z publiczną ofertą papierów wartościowych lub dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym mogą być udostępniane do wiadomości publicznej przez zainteresowane strony, takie jak emitent, oferujący lub osoba wnioskująca o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, pośrednicy finansowi uczestniczący w plasowaniu lub gwarantowaniu emisji papierów wartościowych, za pośrednictwem następujących sposobów komunikacji: 1) materiałów drukowanych kierowanych do oznaczonego lub nieoznaczonego adresata; 2) wiadomości elektronicznych lub reklam przesyłanych na telefon komórkowy lub pager; 3) korespondencji listownej; 4) reklamy prasowej z formularzem zapisu lub bez niego; 5) katalogu; 6) telefonu w formie informacji odtwarzanej automatycznie lub udzielanej na żywo; §
 • 5. 5 Przepisy a rzeczywistość 5 Reklamy związane z publiczną ofertą papierów wartościowych (…) mogą być udostępniane do wiadomości publicznej przez zainteresowane strony, takie jak emitent, oferujący (…) za pośrednictwem następujących sposobów komunikacji: (…) 9) wideotelefonu (…) 10) teletekstu 12) faksu ”
 • 6. 6 Promocja oferty publicznej AD 2015 6 171tys. vs. 350tys. 1.427tys. vs. 1.527tys. 12 vs. 21 233 mld. vs. 268mld. liczba rachunków pap. wartościowych wg KDPW liczba „aktywnych” rachunków wg danych GPW Liczba Otwartych Funduszów Emerytalnych obroty akcjami na GPW
 • 7. 7 Do kogo kierujemy działania promocyjne?
 • 8. 8 Kto generuje popyt na akcje? 12% 37% 51% Inwestorzy indywidualni Inwestrzy instytucjonalni Inwestorzy zagraniczni Struktura obrotów na głównym rynku GPW w 2H2015 33% 67% Inwestorzy indywidualni Inwestorzy instytucjonalni Urealniona struktura obrotów na głównym rynku GPW w 2H2015 minus "zagranica" w większości zainteresowana jedynie blue chips minus animatorzy generujący 13% obrotów, instytucje które na zlecenie GPW i emitentów zapewniają płynność poszczególnymi walorami. ale:
 • 9. 9 Buy side i sell side Buy side (polski) 40-60 Buy side (zagraniczny) 15-25 Sell side ok.20
 • 10. 10 Inwestorzy indywidualni 1 0 Od kilku lat konsekwentnie maleje liczba inwestorów indywidualnych, a większość z nich staje się bierna 27% 19% 18% 18% 15% 13% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na głównym rynku GPW w Warszawie Udział aktywnych rachunków do wszystkich rachunków członków giełdy Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, SII, StockWatch.pl oraz KDPW Zaledwie 171 tys. ”aktywnych" rachunków maklerskich 11 tys. liczba członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 52 tys. liczba zarejestrowanych użytkowników StockWatch.pl Fakty 31% 23% 19% 14% 14% 12% 1H2010 1H2011 1H2012 1H2013 1H2014 1H2015
 • 11. 11 Inwestor indywidualny, czyli kto? 1 1 Płeć 17% 83% Kobieta Mężczyzna 11% 33% 28% 15% 13% 18-25 26-35 36-45 46-55 55+ 45% 28% 11% 15% 1% wyższe w tym licencjat wysze ekonomiczne średnie niepełne wyższe zawodowe podstawowe Wiek Wykształcenie Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów, SII
 • 13. 13 Kluczowy czynnik sukcesu - equity story historia biznes rynek ludzie perspektywy Equity story – „opowiedz” mi, dlaczego mam zainwestować.
 • 14. 14 Działania ponadstandardowe – warto czy nie warto? 1. Precyzyjne dotarcie 2. Efektywność Duży zasięg kampanii reklamowej IPO już nie jest efektywny. Dziś niezbędne jest precyzyjne dotarcie do inwestorów. Przy IPO nie ważne ile osób zobaczy reklamę, ale ile faktycznie zainteresuje się ofertą i weźmie w niej udział! Standardowe działania reklamowe oznaczają płatność za zasięg bez gwarancji efektu Działania performance gwarantują efekt (realizację ustalonego celu) a zasięg jest w nich kwestią wtórną. Zasięg Interakcja!
 • 15. 15 Struktura działań reklamowych 1 5 Realizacja kampanii w modelu efektywnościowym (rozliczenie za kliknięcie, pozostawienie danych lub tzw. lead „efektywny”) Kampania efektywnościowa Kampania tradycyjna Prasa Media elektroniczne Media finansowe i giełdowe Media ogólnotematyczne Stosowanie szerokiego wachlarza nowoczesnych formatów reklamowych (m.in. Google AdWords, NetSprint, Rewords, Goldbach, Google Display Network (GDN) Poza mediami finansowymi w reklamie warto jednak wykorzystać także media ogólne, które docierają do mało aktywnych inwestorów Rodzaj reklamy Nośniki mediów Tematyka mediów
 • 16. 16 Działania ponadstandardowe – przykłady Dzień Inwestora AdWords
 • 18. 18 Koszt transakcyjny czy inwestycja? Koszt transakcyjny Inwestycja
 • 19. 19 Budżetowanie akcji promocyjnej Wariant II (IPO zrealizowane w ramach programu AO) PZU TPE GPW JSW ZEP PKP ENG ALR BGZ Średnia Wielkość oferty (w mln zł) 8.069 4.212 1.208 5.371 681 1.423 2.165 2.094 312 Koszty promocji (w mln zł) 5,4 2,9 4,8 1,5 0,8 1,3 2,5 3,0 1,0 ok. 0,14% Wariant I (wybrane IPO z przedziału 100-450 mln) NOBLE IDA PCM AML NWG OPF PCR TOR ALI Średnia Wielkość oferty (w mln zł) 315 254 210 293 398 446 98 184 175 Koszty promocji (jako % wielkości oferty) 0,01% 0,16% 0,07% 0,14% 0,06% 0,07% 0,19% 0,19% 0,03% 0,14% Założenia: 1. Dane pochodzą z raportów spółek, które zrealizowały IPO. Ze względu na to, że wiele spółek część kosztów promocji księguje poza pozycjami wskazanymi w raportach, stawiamy tezę, iż rzeczywiste wydatki na promocję w wielu przypadkach były wyższe niż zaraportowane dane. 2. Założenia dot. grupy porównawczej: (I) IPO o wartości 100-500 mln, (II) bardzo duże IPO spółek z dominium Skarbu Państwa realizowane w ostatnich latach oraz IPO Alior Banku.
 • 20. Czynniki sukcesu (podsumowa nie) 1. Komunikacja jako inwestycja. 2. Waga opowieści inwestycyjnej. 3. Rozumienie i szacunek dla potrzeb rynkowych interesariuszy.
 • 21. IPO to dopiero początek Wstęp do relacji inwestorskich i komunikacji korporacyjnej spółki notowanej na GPW
 • 22. 22 Investor relations (IR) Investor Relations is the communication of information and insight between a company and the investment community. This process enables a full appreciation of the company’s business activities, strategy and prospects and allows the market to make an informed judgement about the fair value and appropriate ownership of a company. ” Definicja IR Relacje inwestorskie to dwustronny przepływ informacji i wiedzy pomiędzy spółką a społecznością rynku kapitałowego. Proces ten pozwala na pełne zrozumienie działalności spółki, jej strategii i perspektyw na rynku na którym działa, a tym samym pozwala świadomie ocenić wartość godziwą spółki. ”
 • 24. O NOBILI. 1 3 2 5 4 6 Silny Zespół (eksperci z doświadczeniem w wielu IPO, pracy w spółkach giełdowych, Komisji i w doradztwie). Doskonała znajomość uczestników rynku kapitałowego, suma doświadczeń z ok. 100 zrealizowanych projektów. Gwarancja jakości potwierdzona przez dotychczasowych klientów Dogłębna znajomość prawa papierów wartościowych Pasja Niezależność
 • 26. Dziękuję! © Piotr Bieżuński W prezentacji wykorzystane są materiały graficzne różnych autorów. Żaden fragment tej prezentacji nie może być powielany lub wykorzystywany w żadnym celu bez zgody autora prezentacji. W prezentacji wykorzystane są wyniki badań przeprowadzonych przez NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. w październiku 2014 r. wśród 60 emitentów obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst (nienotowanych na rynku akcji). piotr.biezunski@nobili.pl www.nobili.pl slideshare.net/NOBILI