SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
SKPM Kualiti@Sekolah
Dialog Profesional
23 Feb 2023
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
S TA N D A R D K U A L I T I P E N D I D I K A N M A L AY S I A
Kualiti@Sekolah
3
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
STKP
0
1
SKPM-
Sekolah
0
2
SKPM 2010
0
3
SKPMg2
0
4
SKPM
Kualiti@Sekolah
0
5
LATAR BELAKANG
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
SEKSYEN 117(a) DAN SKPM
117 Ketua Nazir hendaklah-
(a) bertanggungjawab, dengan kerjasama mana-mana pihak berkuasa yang dilantik oleh Menteri, bagi memastikan
bahawa taraf pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan;
Bagi memenuhi tuntutan seksyen 117(a), Ketua Nazir:
i. Menyediakan instrumen standard sebagai panduan pengurusan sekolah dalam aspek kepimpinan,
pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan Hal Ehwal Murid serta satu standard
khusus yang menjadi panduan pelaksanaan pengajaran serta menjadi instrumen pengukur tahap
pengajaran yang dilaksanakan.
ii. Melaksanakan keseluruhan instrumen panduan pengurusan sekolah tersebut dan sebagai komponen
sokongan utama bagi memastikan guru dapat melaksanakan pengajaran dengan memuaskan.
iii. Melaksanakan instrumen standard ini dengan kerjasama JPN dan PPD supaya ia menjadi satu standard
utama yang menjadi panduan dan rujukan semua pihak yang berkepentingan.
iv. Melaksanakan pencerapan PdP dalam proses pemeriksaan sekolah yang sesuai bagi mengenal pasti
taraf pengajaran guru dan sejauh mana kejayaan usaha yang dijalankan untuk mewujud dan
mengekalkan taraf pengajaran yang memuaskan.
1
MEMBANGUN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN
An achievement is a great accomplishment—something achieved with great effort or
skill. Achieve and achievement often imply the completion of something important or
difficult—a lofty goal or a great feat.
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
2
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025
Gelombang 1 (2013 – 2015)
Mengubah sistem dengan menyokong
guru dan memberikan tumpuan kepada
kemahiran utama.
Gelombang 2 (2016 – 2020)
Memacu peningkatan sistem.
Gelombang 3 (2021 – 2025)
Menganjak ke arah kecemerlangan
melalui peningkatan keluwesan
operasi.
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
MEMBANGUN KECEMERLANGAN
INSTITUSI PENDIDIKAN MELALUI
SKPM Kualiti@Sekolah
• Mengenal diri
• Keluwesan kaedah dan strategi
• Keluwesan masa
• Penghargaan
3
ABRAHAM MASLOW
Hierachy of Needs
MODEL
PENYUNGGUHAN
KENDIRI
JNS 2000
RUJUKAN MODEL BAHARU
MODEL PENYUNGGUHAN
KENDIRI
2021
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
4
Pencapaian kecemerlangan sekolah
mengikut perancangan
dan kemampuan masing-masing.
Kemampuan sekolah membuat penilaian
kendiri dan menetapkan taraf berdasarkan
pencapaian sebenar.
Meningkatkan akauntabiliti dan kredibiliti
sekolah dalam melaksanakan penilaian
kendiri.
Menerapkan nilai kesepunyaan SKP
menerusi penggunaannya oleh bahagian
KPM, JPN, PPD, dan institusi latihan.
Peningkatan Kecemerlangan
Sekolah
Pencapaian SKP
Kelestarian Penilaian Kendiri
SKP
Kesepunyaan Dokumen SKP
Standard
Kualiti
Pendidikan
(SKP)
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
5
MEMPERKASA INSTITUSI PENDIDIKAN
Jemaah Nazir - 12.10.2022
Pengurusan Institusi:
Modul Penilaian dan Pemeriksaan
(Submodul SKPM Kualiti@Sekolah)
Paparan Daftar Masuk
Sistem Pengurusan Identiti (idME)
3
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
7
SISTEM BERSEPADU KPM (MOEIS)
6
SKPM Kualiti@Sekolah ialah Instrumen SKPMg2
yang disemak semula dengan:
 Format baharu yang lebih mudah dan jelas.
 Mewujudkan komponen Kekuatan Kami.
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
Penilaian Skor Taraf
Standard 1
Skor
SKPMg2
Taraf sekolah
ditentukan secara
automatik
berdasarkan skor
yang diperoleh.
Standard 2
Standard 3
Standard 4
Standard 5
Penilaian Skor Taraf
Kekuatan Kami
Skor
Kekuatan
Taraf sekolah
ditentukan
oleh pihak
sekolah
berdasarkan
kriteria yang
ditetapkan.
Pengurusan Kami
(Std. 1 – Std. 4)
Skor
Pengurusan
Pencapaian Kami
(Std.5 + Aspek 5.4)
Skor
Pencapaian
 Memperbaharui sepenuhnya strategi
pelaksanaan penilaian kendiri dan
penetapan taraf sekolah.
7
 Menambah aspek dalam Standard 5.
PERBEZAAN SKPMg2 DAN
SKPM Kualiti@Sekolah
Jemaah Nazir - 01.10.2022
KEKUATAN
▪ Guru
▪ Kualiti Pengajaran dan
Pembelajaran
▪ Staf Bukan Guru
▪ Prasarana Akademik
▪ Prasarana Sukan dan
Kokurikulum
▪ Prasarana Hal Ehwal Murid
▪ Persekitaran Digital
▪ Asrama
▪ Sokongan Ibu Bapa/Penjaga,
Komuniti dan Pihak Swasta
KEMENJADIAN
▪ Murid
▪ Akademik
▪ Kokurikulum
▪ Sahsiah
PENGURUSAN
• Mengurus sekolah
berpandukan:
▪ Standard 1
▪ Standard 2
▪ Standard 3
▪ Standard 4
KEKUATAN
KAMI
PENGURUSA
N KAMI
PENCAPAIAN
KAMI
PENCAPAIAN
▪ Guru
- Anugerah/Pensijilan dan
lain-lain
▪ Sekolah
-
Pencapaian/Kemenangan
Standard Kualiti Prasekolah
Kebangsaan (SKPK)
Skor Kekuatan Kami Skor Pengurusan Kami Skor Pencapaian Kami
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
Model SKPM Kualiti@Sekolah berdasarkan Model Penyungguhan Kendiri
yang diadaptasi daripada Teori Hieraki Keperluan Abraham Maslow 8
MODEL SKPM Kualiti@Sekolah
Jemaah Nazir - 12.10.2022
Memudahkan:
- Sekolah merancang.
- PPD/JPN memberi sokongan berfokus kepada sekolah.
- Bahagian KPM merancang program latihan untuk sekolah.
Sumber Data Komprehensif
Penilaian Kekuatan Kami membolehkan sekolah:
- mengenal pasti sumber, isu dan kekuatan bagi memudahkan perancangan
pengoperasian.
- sekolah lebih memahami prinsip ROI dan keperluan berdasarkan ekuiti.
Mendidik Sekolah Memahami ROI & Ekuiti
SKPM Kualiti@Sekolah meningkatkan akauntabiliti sekolah kerana
penilaian yang dilaksanakan dibuktikan melalui pencapaian
sebenar sekolah.
Meningkatkan Akauntabiliti Sekolah
0
1
0
2
0
3
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
9
PRINSIP PELAKSANAAN SKPM Kualiti@Sekolah
Jemaah Nazir - 12.10.2022
Penilaian Kendiri
Kekuatan Kami
Langkah
1
Penilaian Kendiri
Pengurusan Kami
Langkah
2
Pengisian
Pencapaian Kami
Langkah
3
Penetapan
Kualiti Kami
Langkah
4
Pengesahan Taraf
Langkah
5
• Menilai Kekuatan Kami dalam tempoh 2 bulan pertama sesi
persekolahan
✔ Pengesahan PPD pada bulan ke-3 sesi persekolahan
✔ Laporan Kekuatan dikeluarkan oleh JN pada bulan ke-4
sesi persekolahan
• Menilai Pengurusan Kami menggunakan instrumen SKPM
(Standard 1 – Standard 4) sepanjang tahun
• Melengkapkan maklumat pencapaian sekolah berdasarkan
instrumen SKPM (Standard 5) pada bulan terakhir sesi
persekolahan
• Pencapaian Guru dan Sekolah berdasarkan aktiviti/program yang
disenaraikan oleh PPD
• Menetapkan Taraf Sekolah (Cemerlang/Baik/Sederhana/PTS)
• Melengkapkan ulasan keseluruhan
✔ bulan terakhir sesi persekolahan (SR)
✔ setelah keputusan peperiksaan awam dikeluarkan (SM)
• Pemeriksaan pengesahan Taraf Sekolah bagi sekolah yang telah
memenuhi kriteria yang ditetapkan
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 10
LANGKAH PELAKSANAAN SKPM Kualiti@Sekolah
BERADA PADA TARAF CEMERLANG
MEMBUAT PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN
MELAKSANAKAN PKS DENGAN LENGKAP DAN
MEMATUHI PROSEDUR
MEMAPARKAN BUKTI KEJAYAAN/
PENCAPAIAN/AKTIVITI PENTING SEKOLAH
DALAM MEDIA SOSIAL (LAMAN WEB/BLOG/FB)
SYARAT PERMOHONAN PENGESAHAN TARAF
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
11
SYARAT PERMOHONAN PENGESAHAN TARAF
Perlu Tindakan Segera
Sederhana
Baik
Cemerlang
Berjaya memanfaatkan kekuatan dan sumber bagi mengurus dan meningkatkan kualiti penyampaian dan pencapaian pendidikan. Dapat
menghadapi cabaran dan mengatasi kekurangan dengan kaedah sendiri. Pencapaian sekolah adalah ketara dan selaras dengan kekuatan.
Pengurusan dan pencapaian sekolah boleh menjadi tanda aras bagi sekolah lain.
Mampu memanfaatkan kekuatan dan sumber bagi mengurus penyampaian dan pencapaian pendidikan. Berupaya menghadapi cabaran dan
mengatasi kekurangan dengan kaedah sesuai. Pencapaian sekolah seimbang dengan kekuatan.
Mempunyai kekuatan dan sumber tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya. Pencapaian sekolah tidak seimbang dengan kekuatan yang ada. Perlu
sokongan untuk mengatasi kekurangan. .
Mempunyai sumber dan kekuatan tetapi tidak dimanfaatkan dan menyebabkan sekolah tidak dapat beroperasi dengan lancar. Sekolah memerlukan
perubahan segera dan drastik.
DESKRIPSI TARAF SEKOLAH SKPM Kualiti@Sekolah
12
INSTRUMEN
SKPM Kualiti@Sekolah
01
02
03
Kekuatan Kami
9 Aspek
Pengurusan Kami
Standard 1
Standard 2
Pencapaian Kami
Standard 5
Standard 3
Standard 4
13
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
A5 A6
A4
A3
Prasarana Hal Ehwal Murid
Prasarana Sukan dan Kokurikulum
Prasarana Akademik
Staf Bukan Guru
9 Aspek
Persekitaran Digital
A1
A9
A2
A3
A4
A6
A7
A8
Sokongan Ibu Bapa/
Penjaga, Komuniti dan
Pihak Swasta
Guru
Asrama
Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran
Aspek A1: Guru
Aspek A1: Guru Skor (%)
Pernyataan Kualiti
6.66
Mempunyai bilangan guru yang mencukupi mengikut perjawatan ABM, sesuai dengan keperluan
opsyen dan bidang kepakaran, dan memenuhi keperluan pengurusan serta pendidikan di sekolah.
Deskripsi Bil. Skor (%)
Bilangan guru yang mencukupi mengikut perjawatan ABM.
Jumlah guru sedia ada 4
1.33
Jumlah perjawatan guru mengikut ABM 6
Bilangan guru mengikut keperluan opsyen (konvensional/PITO/Penandaan Opsyen Mata Pelajaran Guru).
Jumlah guru mengikut keperluan opsyen 4
1.33
Jumlah guru sedia ada 6
Bilangan guru mempunyai bidang kepakaran yang diiktiraf.
(Contoh: Panel Penggubal Kurikulum, Jurulatih Utama, Penggubal/ Penanda Kertas Peperiksaan Pusat,
Guru Cemerlang dan lain-lain kepakaran yang berkaitan).
Jumlah guru mempunyai bidang kepakaran yang diiktiraf 4
2.00
Jumlah guru sedia ada 6
Bilangan guru gred DG34/DG48 dan ke atas yang memegang jawatan strategik
(MySG - portfolio tanpa jawatan).
(Contoh: Ketua Panitia, Setiausaha, Ketua Guru Penasihat, Ketua Guru Disiplin dan lain-lain).
Jumlah guru gred DG34/DG48 dan ke atas yang memegang jawatan strategik 4
2.00
Jumlah guru gred DG34/DG48 dan ke atas sedia ada 6
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
15
Aspek A2: Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
16
Aspek A2: Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Skor (%)
Pernyataan Kualiti
Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam proses pengajaran dan
pembelajaran (PdP) yang berkesan untuk memperkembangkan potensi
murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada
tahap optimum secara berterusan.
Skor rumusan
Standard 4
tahun sebelum
Aspek A3: Staf Bukan Guru
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
17
Aspek A3: Staf Bukan Guru Skor (%)
Pernyataan Kualiti
6.00
Mempunyai bilangan anggota kumpulan pelaksana (AKP) dan pekerja swasta yang mencukupi
untuk melaksanakan tugas pengurusan, pembersihan dan kawalan keselamatan sekolah.
Deskripsi Bil. Skor (%)
Bilangan AKP yang mencukupi mengikut perjawatan ABM.
Jumlah AKP sedia ada 4
2.00
Jumlah perjawatan AKP mengikut ABM 6
Bilangan anggota kumpulan pelaksana (AKP) berpengalaman (3 tahun ke atas).
Jumlah AKP berpengalaman 4
2.00
Jumlah AKP sedia ada 6
Bilangan pekerja swasta yang mencukupi untuk melaksanakan tugas pembersihan dan kawalan keselamatan
sekolah.
(Contoh: pekerja pembersihan, pengawal keselamatan).
Jumlah pekerja swasta sedia ada 4
2.00
Jumlah pekerja mengikut kelayakan sebenar 6
Aspek A4: Prasarana Akademik
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
18
Aspek A4: Prasarana Akademik Skor (%)
Pernyataan Kualiti
8.00
Prasarana akademik mencukupi, berfungsi sepenuhnya (semua komponen berfungsi dan sedia
digunakan) dan memenuhi keperluan mengikut perancangan kurikulum sekolah serta keperluan
pendidikan murid ke arah kecemerlangan dalam bidang akademik.
Deskripsi Bil. Skor (%)
Prasarana akademik mencukupi bagi memenuhi keperluan perancangan kurikulum sekolah dan pendidikan murid.
Jumlah prasarana akademik sedia ada 4
4.00
Jumlah prasarana akademik mengikut keperluan 6
Prasarana akademik berfungsi sepenuhnya bagi memenuhi keperluan perancangan kurikulum sekolah dan
pendidikan murid.
Jumlah prasarana akademik yang berfungsi 4
4.00
Jumlah prasarana akademik sedia ada 6
Aspek A4: Prasarana Akademik
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
18
Bil. Senarai Prasarana Akademik Bil. Sedia Ada Bil. Berfungsi Bil. Keperluan
1 Bilik Darjah
2 Bilik/Makmal Komputer
3 Pusat Sumber/Perpustakaan
4 Pusat Akses
5 Bilik J-Qaf
6 Bengkel RBT
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah
Aspek A5: Prasarana Sukan dan Kokurikulum
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
20
Aspek A5: Prasarana Sukan dan Kokurikulum Skor (%)
Pernyataan Kualiti
6.67
Prasarana sukan dan kokurikulum mencukupi, berfungsi sepenuhnya (semua komponen berfungsi
dan sedia digunakan) dan memenuhi keperluan mengikut perancangan kokurikulum sekolah serta
keperluan pendidikan murid ke arah kecemerlangan dalam bidang sukan dan kokurikulum.
Deskripsi Bil. Skor (%)
Prasarana sukan dan kokurikulum mencukupi bagi memenuhi keperluan perancangan kokurikulum sekolah dan
pendidikan murid.
Jumlah prasarana sukan dan kokurikulum sedia ada 4
3.33
Jumlah prasarana sukan dan kokurikulum mengikut keperluan 6
Prasarana sukan dan kokurikulum berfungsi sepenuhnya bagi memenuhi keperluan perancangan kokurikulum sekolah
dan pendidikan murid.
Jumlah prasarana sukan dan kokurikulum yang berfungsi 4
3.33
Jumlah prasarana sukan dan kokurikulum sedia ada 6
Aspek A5: Prasarana Sukan dan Kokurikulum
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
21
Bil. Senarai Prasarana Sukan dan Kokurikulum Bil. Sedia Ada Bil. Berfungsi Bil. Keperluan
1 Padang
2 Gelanggang
3 Astaka
4 Dewan Sukan
5 Gimnasium
6 Bilik/Stor Sukan
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah
Aspek A6: Prasarana Hal Ehwal Murid
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
22
Aspek A6: Prasarana Hal Ehwal Murid Skor (%)
Pernyataan Kualiti
6.66
Prasarana Hal Ehwal Murid (HEM) mencukupi, berfungsi sepenuhnya (semua komponen berfungsi
dan sedia digunakan) dan memenuhi keperluan mengikut perancangan Hal Ehwal Murid serta
keperluan pendidikan murid ke arah kecemerlangan.
Deskripsi Bil. Skor (%)
Prasarana Hal Ehwal Murid (HEM) mencukupi bagi memenuhi keperluan perancangan HEM dan pendidikan murid.
Jumlah prasarana HEM sedia ada 4
3.33
Jumlah prasarana HEM mengikut keperluan 6
Prasarana HEM berfungsi sepenuhnya bagi memenuhi keperluan perancangan Hal Ehwal Murid (HEM) dan
pendidikan murid.
Jumlah prasarana HEM yang berfungsi 4
3.33
Jumlah prasarana HEM sedia ada 6
Aspek A6: Prasarana Hal Ehwal Murid
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
23
Bil. Senarai Prasarana Hal Ehwal Murid Bil. Sedia Ada Bil. Berfungsi Bil. Keperluan
1 Bilik Pesakit
2 Klinik
3 Bilik Kesihatan/Pergigian
4 Bilik Bimbingan dan Kaunseling
5 Bilik Skim Pinjaman Buku Teks
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah
Aspek A7: Persekitaran Digital
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
24
Aspek A7: Persekitaran Digital Skor (%)
Pernyataan Kualiti
7.24
Mempunyai liputan Internet yang menyeluruh dan bilangan peranti yang mencukupi untuk
dimanfaatkan bagi menyokong proses pembelajaran dan perkongsian maklumat ke arah
pengurusan berkualiti dan kecemerlangan pendidikan.
Deskripsi Bil./Peratus Skor (%)
Mempunyai liputan Internet yang menyeluruh bagi menyokong proses pembelajaran dan perkongsian maklumat
mengikut keperluan sekolah.
Peratus liputan Internet mengikut anggaran berdasarkan keperluan sebenar
sekolah.
78.1 3.91
Mempunyai bilangan peranti yang mencukupi bagi menyokong proses pembelajaran dan perkongsian maklumat
mengikut keperluan sekolah.
Jumlah peranti yang berfungsi 4
3.33
Jumlah peranti sedia ada 6
Aspek A7: Persekitaran Digital
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
25
Bil. Senarai Peranti Bil. Sedia Ada Bil. Berfungsi
1 Komputer Pengajaran dan Pembelajaran
2 Notebook Pengajaran dan Pembelajaran
3 Netbook
4 Projector LCD
5 Televisyen
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah
Aspek A8: Asrama
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
26
Aspek A8: Asrama Skor (%)
Pernyataan Kualiti
6.00
Prasarana dan sumber manusia asrama mencukupi dan memenuhi keperluan pendidikan murid
serta keperluan pengurusan asrama.
Deskripsi Bil. Skor (%)
Prasarana asrama mencukupi bagi memenuhi keperluan murid.
Jumlah prasarana asrama sedia ada 4
2.00
Jumlah keperluan prasarana asrama sebenar 6
Prasarana asrama berfungsi sepenuhnya bagi memenuhi keperluan penginapan dan pendidikan murid.
Jumlah prasarana asrama yang berfungsi sepenuhnya 4
2.00
Jumlah prasarana asrama sedia ada 6
Bilangan sumber manusia yang mencukupi bagi memenuhi keperluan pengurusan asrama
(Contoh: Warden Asrama, Penyelia Asrama, Pembantu Pengurusan Murid).
Jumlah sumber manusia sedia ada 4
2.00
Jumlah sumber manusia mengikut kelayakan sebenar 6
Aspek A8: Asrama
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
27
Bil. Senarai Prasarana Asrama Bil. Sedia Ada Bil. Berfungsi Bil. Keperluan
1 Bilik Asrama
2 Bilik Mandi
3 Bilik Menggosok
4 Bilik Basuhan
5 Dewan Makan
6 Rumah Warden
7 Ampaian Baju
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah
Aspek A9: Sokongan Ibu Bapa/Penjaga, Komuniti
dan Pihak Swasta
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
28
Aspek A9: Sokongan Ibu Bapa/Penjaga, Komuniti dan Pihak Swasta Skor (%)
Pernyataan Kualiti
6.67
Sekolah mendapat sokongan sepenuhnya daripada ibu bapa/penjaga, komuniti dan pihak swasta
dalam pelbagai bentuk sumbangan bagi memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pendidikan
murid ke arah kecemerlangan.
Deskripsi Peratus Skor (%)
Pelibatan ibu bapa/penjaga dalam program/aktiviti sekolah.
Peratus kehadiran ibu bapa/penjaga dalam program/aktiviti 66.66 2.67
Sekolah mendapat sokongan khidmat kepakaran/sumbangan daripada ibu bapa/penjaga berdasarkan perancangan
program/aktiviti sekolah.
Peratus pelibatan khidmat kepakaran/sumbangan ibu bapa/penjaga 66.66 2.00
Sekolah mendapat sokongan daripada pihak swasta dalam pelbagai bentuk sumbangan bagi memajukan sekolah dan
meningkatkan kualiti pendidikan murid berdasarkan perancangan program/aktiviti melibatkan pihak swasta.
Peratus pelibatan komuniti dan pihak swasta berdasarkan keperluan sebenar
sekolah
66.66 2.00
1
3 4
2
Pembelajaran dan
Pemudahcaraan
(PdPc)
Pengurusan
Organisasi
3.1 Pengurusan Kurikulum
3.2 Pengurusan Kokurikulum
3.3 Pengurusan Hal Ehwal
Murid
Kepemimpinan
1
3 4
2
Perubahan paparan format ini melibatkan Standard 1 hingga Standard 4
30
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
Rubrik Penskoran
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
4
PGB menerajui aktiviti instruksional dengan:
i. melaksanakan pencerapan PdP
ii. memberi maklum balas dan bimbingan
iii. mengambil tindakan susulan.
4
Tindakan dilaksanakan:
i. mengikut ketetapan pencerapan
ii. secara menyeluruh meliputi semua
perkara/ guru
iii. secara berterusan/berkala.
3
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara
(i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
3
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau
perkara (i) dan (iii).
2
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara
(ii) dan (iii).
2
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
1
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi mana-
mana satu (1) perkara di atas.
1
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira mana-mana satu (1)
perkara di atas.
0 PGB tidak menerajui aktiviti instruksional. 0
Tidak mengambil kira mana-mana perkara
di atas.
Tindakan Penskoran
PGB menerajui aktiviti
instruksional dengan:
4 3 2 1 0
a) melaksanakan
pencerapan PdP
i. mengikut ketetapan
sekolah
ii. secara menyeluruh
kepada semua guru
iii. dari semasa ke
semasa
dengan
mengambil kira
perkara (i) dan (ii)
atau perkara (i)
dan (iii)
dengan
mengambil kira
perkara (i)
dengan mengambil
kira mana-mana
perkara (ii) atau (iii)
tidak mengambil
kira mana-mana
perkara
b) memberi
maklum balas dan
bimbingan
i. mengikut ketetapan
sekolah
ii. secara menyeluruh
kepada semua guru
iii. dari semasa ke
semasa
dengan
mengambil kira
perkara (i) dan (ii)
atau perkara (i)
dan (iii)
dengan
mengambil kira
perkara (i)
dengan mengambil
kira mana-mana
perkara (ii) atau (iii)
tidak mengambil
kira mana-mana
perkara
c) mengambil
tindakan susulan
i. mengikut ketetapan
sekolah
ii. secara menyeluruh
kepada semua guru
iii. dari semasa ke
semasa
dengan
mengambil kira
perkara (i) dan (ii)
atau perkara (i)
dan (iii)
dengan
mengambil kira
perkara (i)
dengan mengambil
kira mana-mana
perkara (ii) atau (iii)
tidak mengambil
kira mana-mana
perkara
ASPEK 1.1 : PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.
1.1.5
STANDARD KUALITI
PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PdP secara profesional dan terancang.
TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Menerajui aktiviti instruksional dengan mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP, memberi maklum balas dan bimbingan serta mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan dari semasa ke semasa.
Jemaah Nazir - 12.10.2022
SKPM Kualiti@Sekolah
TINDAKAN PENSKORAN
PGB mengetuai
pemantauan
kemajuan dan
pencapaian
murid dengan:
4 3 2 1 0
a) menganalisis
pencapaian
murid
i. mengikut ketetapan sekolah
ii. secara menyeluruh dalam
bidang kurikulum,
kokurikulum dan hal ehwal
murid
iii. dari semasa ke semasa
dengan
mengambil
perkara (i)
dan mana-
mana satu
(1) perkara
dengan
mengambil
kira
perkara (i)
dengan
mengambil
kira
mana-mana
satu (1)
perkara
tidak
mengambil
kira
mana-mana
perkara
b) menyediakan
rumusan
kemajuan dan
pencapaian
murid
i. mengikut ketetapan sekolah
ii. secara menyeluruh dalam
bidang kurikulum,
kokurikulum dan hal ehwal
murid
iii. dari semasa ke semasa
dengan
mengambil
perkara (i)
dan mana-
mana satu
(1) perkara
dengan
mengambil
kira
perkara (i)
dengan
mengambil
kira
mana-mana
satu (1)
perkara
tidak
mengambil
kira
mana-mana
perkara
C) mengadakan
dialog prestasi
i. mengikut ketetapan sekolah
ii. secara menyeluruh dalam
bidang kurikulum,
kokurikulum dan hal ehwal
murid
iii. dari semasa ke semasa
dengan
mengambil
perkara (i)
dan mana-
mana satu
(1) perkara
dengan
mengambil
kira
perkara (i)
dengan
mengambil
kira
mana-mana
satu (1)
perkara
tidak
mengambil
kira
mana-mana
perkara
d) mengambil
tindakan
susulan
i. mengikut ketetapan sekolah
ii. secara menyeluruh dalam
bidang kurikulum,
kokurikulum dan hal ehwal
murid
dengan
mengambil
perkara (i)
dan mana-
mana satu
dengan
mengambil
kira
perkara (i)
dengan
mengambil
kira
mana-mana
satu (1)
tidak
mengambil
kira
mana-mana
perkara
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
1.1.6 PGB menerajui aktiviti instruksional dalam
pelaksanaan pemantauan kemajuan dan
pencapaian murid secara sistematik dan
terancang.
Mengetuai pemantauan kemajuan dan
pencapaian murid dengan menganalisis
pencapaian murid, menyediakan rumusan dan
mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan,
secara menyeluruh dan berterusan.
RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
4
PGB mengetuai pemantauan kemajuan
dan pencapaian murid dengan:
i. menganalisis pencapaian murid
ii. menyediakan rumusan kemajuan dan
pencapaian murid
iii. mengambil tindakan susulan.
4
Tindakan dilaksanakan:
i. mengikut ketetapan pemantauan
ii. secara menyeluruh meliputi bidang
kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal
murid
iii. secara berterusan/berkala.
3
PGB mengetuai pemantauan kemajuan
dan pencapaian murid bagi perkara (i)
dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
3
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau
perkara (i) dan (iii).
2
PGB mengetuai pemantauan kemajuan
dan pencapaian murid bagi perkara (ii)
dan (iii).
2
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
1
PGB mengetuai pemantauan kemajuan
dan pencapaian murid bagi mana-mana
satu (1) perkara di atas.
1
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira
mana-mana satu (1) perkara di atas.
0
PGB tidak mengetuai pemantauan
kemajuan dan pencapaian murid. 0
Tidak mengambil kira mana-mana perkara
di atas.
SKPMg2 Tindakan 1.1.6 (c)
31
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
Jemaah Nazir - 12.10.2022
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
1.1.7 PGB menangani masalah pengoperasian
sekolah secara profesional dan
terancang.
Mengenal pasti, mengambil tindakan dan
menyelesaikan masalah/isu pengoperasian sekolah
serta mengambil langkah kawalan dengan mekanisme
yang sesuai, secara telus dan kreatif/inovatif.
RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
4
PGB menangani masalah
pengoperasian sekolah dengan:
i. mengenal pasti punca masalah/isu
ii. mengambil tindakan terhadap
masalah/isu
iii. menyelesaikan masalah/isu
iv. mengambil langkah
kawalan/tindakan pencegahan bagi
memastikan masalah/isu tidak
berulang.
4
Tindakan dilaksanakan:
i. dengan mekanisme yang
sesuai/mematuhi prosedur/peraturan
ii. secara telus
iii. secara kreatif/inovatif.
3
PGB menangani masalah
pengoperasian sekolah bagi mana-
mana tiga (3) perkara di atas.
3
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau
perkara (i) dan (iii).
2
PGB menangani masalah
pengoperasian sekolah bagi mana-
mana dua (2) perkara di atas.
2
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
1
PGB menangani masalah
pengoperasian sekolah bagi mana-
mana satu (1) perkara di atas.
1
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira
mana-mana satu (1) perkara di atas.
0
PGB tidak menangani masalah
pengoperasian sekolah.
0
Tidak mengambil kira mana-mana
perkara di atas.
TINDAKAN PENSKORAN
PGB menangani
masalah pengoperasian
sekolah dengan:
4 3 2 1 0
a) mengesan jangkaan
masalah/isu
i. dengan mekanisme yang
sesuai
ii. secara telus
iii. mengikut keperluan
dengan
mengambil
perkara (i)
dan mana-
mana satu (1)
perkara
dengan
mengambil
kira
perkara (i)
dengan
mengambil
kira mana-
mana satu (1)
perkara
tidak
mengambil
kira
mana-mana
perkara
b) mengenal pasti
punca masalah/isu
i. dengan mekanisme yang
sesuai
ii. secara telus
iii. mengikut keperluan
dengan
mengambil
perkara (i)
dan mana-
mana satu (1)
perkara
dengan
mengambil
kira
perkara (i)
dengan
mengambil
kira mana-
mana satu (1)
perkara
tidak
mengambil
kira
mana-mana
perkara
c) mengambil tindakan
terhadap masalah/isu
i. dengan mematuhi prosedur
ii. secara telus
iii. mengikut kesesuaian
dengan
mengambil
perkara (i)
dan mana-
mana satu (1)
perkara
dengan
mengambil
kira
perkara (i)
dengan
mengambil
kira mana-
mana satu (1)
perkara
tidak
mengambil
kira
mana-mana
perkara
d)menyelesaikan
masalh/isu
i. dengan mematuhi prosedur
ii. secara telus
iii. mengikut kesesuaian
dengan
mengambil
perkara (i)
dan mana-
mana satu (1)
perkara
dengan
mengambil
kira
perkara (i)
dengan
mengambil
kira mana-
mana satu (1)
perkara
tidak
mengambil
kira
mana-mana
perkara
e)mengambil langkah
kawalan/tindakan
pencegahan bagi
i. dengan mematuhi prosedur
ii. secara telus
iii. mengikut kesesuaian
dengan
mengambil
perkara (i)
dengan
mengambil
kira
dengan
mengambil
kira mana-
tidak
mengambil
kira
SKPM Kualiti@Sekolah
SKPMg2 Tindakan 1.1.7 (a)
32
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
Jemaah Nazir - 12.10.2022
RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
4
Mengurus sumber manusia
dengan:
i. mengagihkan tugas
ii. menyediakan perincian
tugas
iii. menyebarluaskan perincian
tugas
iv. menilai prestasi kerja.
4
Tindakan dilaksanakan:
i. dengan mematuhi
arahan/prosedur
ii. mengikut keperluan/kesesuaian/
kepakaran
iii. secara menyeluruh meliputi
setiap guru dan AKP/setiap
bidang
iv. secara seimbang/telus/adil.
3
Mengurus sumber manusia
bagi
mana-mana tiga (3) perkara
di atas.
3
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira mana-mana
tiga (3) perkara di atas.
2
Mengurus sumber manusia
bagi
mana-mana dua (2) perkara
di atas.
2
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira mana-mana
dua (2) perkara di atas.
1
Mengurus sumber manusia
bagi
mana-mana satu (1) perkara
di atas.
1
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira mana-mana
satu (1) perkara di atas.
0
Tidak mengurus sumber
manusia.
0
Tidak mengambil kira mana-mana
perkara di atas.
TINDAKAN PENSKORAN
Mengurus sumber
manusia dengan:
4 3 2 1 0
a) mengagihkan
tugas
i. dengan mematuhi arahan
ii. mengikut kepakaran/keperluan
iii. secara menyeluruh kepada
setiap guru dan AKP
iv. secara seimbang
dengan
mengambil kira
mana-mana tiga
(3) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana
dua (2) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana satu
(1) perkara
tidak
melaksanakan
mana-mana
perkara
b) menyediakan
perincian tugas
i. dengan mematuhi
arahan/prosedur
ii. mengikut kesesuaian
iii. secara menyeluruh dalam
semua bidang
iv. secara telus
dengan
mengambil kira
mana-mana tiga
(3) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana
dua (2) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana satu
(1) perkara
tidak
melaksanakan
mana-mana
perkara
c) menyebarluaska
n perincian tugas
i. dengan mematuhi arahan
ii. mengikut kesesuaian
iii. secara menyeluruh kepada
setiap guru dan AKP
iv. secara jelas
dengan
mengambil kira
mana-mana tiga
(3) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana
dua (2) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana satu
(1) perkara
tidak
melaksanakan
mana-mana
perkara
d) menilai prestasi
kerja
i. dengan mematuhi arahan
ii. mengikut kesesuaian
iii. secara menyeluruh kepada
setiap guru dan AKP
iv. secara telus
dengan
mengambil kira
mana-mana tiga
(3) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana
dua (2) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana satu
(1) perkara
tidak
melaksanakan
mana-mana
perkara
e) melaksanakan
urusan
perkhidmatan
(SPP/ePROPER)
i. dengan mematuhi arahan
ii. mengikut kesesuaian
iii. secara menyeluruh kepada
setiap guru dan AKP
iv. secara telus
dengan
mengambil kira
mana-mana tiga
(3) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana
dua (2) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana satu
(1) perkara
tidak
melaksanakan
mana-mana
perkara
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
2.1.1 Sumber manusia diurus secara
sistematik dan terancang.
Mengagih, menyedia dan menyebarluaskan
perincian tugas serta menilai prestasi kerja
dengan mematuhi arahan, mengikut keperluan,
secara menyeluruh, seimbang dan telus.
SKPM Kualiti@Sekolah
SKPMg2 Tindakan 2.1.1 (e)
33
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
Jemaah Nazir - 12.10.2022
TINDAKAN PENSKORAN
Mengurus
pelaksanaan
kurikulum dengan:
4 3 2 1 0
a) membuat
ketetapan
i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti penubuhan
panitia
mata pelajaran, peruntukan kewangan, pentaksiran, penjaminan
kualiti (pembudayaan 4P), latihan/tugasan, pembelajaran digital,
*PdPR/remote learning, sumber pendidikan dan jadual waktu
iii. mengikut keperluan sekolah
iv. secara spesifik
dengan
mengambil
kira perkara
(i) dan
mana-mana
dua (2)
perkara
dengan
mengambil
kira perkara
(i) dan
mana-mana
satu (1)
perkara
dengan
mengambil
kira
mana-mana
perkara (ii)
atau (iii) atau
(iv)
tidak
mengambil
kira mana-
mana perkara
b) mendokumenkan
ketetapan
i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti penubuhan
panitia
mata pelajaran, peruntukan kewangan, pentaksiran, penjaminan
kualiti (pembudayaan 4P), latihan/tugasan, pembelajaran digital,
*PdPR/remote learning, sumber pendidikan dan jadual waktu
iii. mengikut keperluan sekolah
iv. secara spesifik
dengan
mengambil
kira perkara
(i) dan
mana-mana
dua (2)
perkara
dengan
mengambil
kira perkara
(i) dan
mana-mana
satu (1)
perkara
dengan
mengambil
kira
mana-mana
perkara (ii)
atau (iii) atau
(iv)
tidak
mengambil
kira mana-
mana perkara
c) menyebarluaska
n ketetapan
ii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti penubuhan
panitia
mata pelajaran, peruntukan kewangan, pentaksiran, penjaminan
kualiti (pembudayaan 4P), latihan/tugasan, pembelajaran digital,
*PdPR/remote learning, sumber pendidikan dan jadual waktu
iii. mengikut keperluan sekolah
iv. secara spesifik
dengan
mengambil
kira perkara
(i) dan
mana-mana
dua (2)
perkara
dengan
mengambil
kira perkara
(i) dan
mana-mana
satu (1)
perkara
dengan
mengambil
kira
mana-mana
perkara (ii)
atau (iii) atau
(iv)
tidak
mengambil
kira mana-
mana perkara
d) menyemak
semula
ketetapan
i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa
ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti penubuhan
panitia
mata pelajaran, peruntukan kewangan, pentaksiran, penjaminan
kualiti (pembudayaan 4P), latihan/tugasan, pembelajaran digital,
*PdPR/remote learning, sumber pendidikan dan jadual waktu
iii. mengikut keperluan sekolah
iv. secara spesifik
dengan
mengambil
kira perkara
(i) dan
mana-mana
dua (2)
perkara
dengan
mengambil
kira perkara
(i) dan
mana-mana
satu (1)
perkara
dengan
mengambil
kira
mana-mana
perkara (ii)
atau (iii) atau
(iv)
tidak
mengambil
kira mana-
mana perkara
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
3.1.1.1 Pelaksanaan kurikulum diurus
secara sistematik dan terancang.
Membuat, mendokumen, menyebar luas dan
menyemak semula ketetapan dengan mematuhi arahan
yang berkuat kuasa, mengikut keperluan sekolah,
secara menyeluruh dan jelas.
RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
4
Mengurus pelaksanaan kurikulum
dengan:
i. membuat ketetapan
ii. mendokumenkan ketetapan
iii. menyebarluaskan ketetapan
iv. menyemak semula ketetapan.
4
Tindakan dilaksanakan:
i. secara menyeluruh meliputi semua
perkara (penubuhan panitia mata
pelajaran, peruntukan kewangan,
pentaksiran, latihan/tugasan,
sumber pendidikan dan jadual
waktu)/semua guru
ii. mengikut keperluan/kesesuaian
sekolah
iii. dengan mematuhi arahan yang
berkuat kuasa/prosedur
iv. secara jelas/spesifik.
3
Mengurus pelaksanaan kurikulum
bagi mana-mana tiga (3) perkara
di atas.
3
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira
mana-mana tiga (3) perkara di atas.
2
Mengurus pelaksanaan kurikulum
bagi mana-mana dua (2) perkara
di atas.
2
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira
mana-mana dua (2) perkara di atas.
1
Mengurus pelaksanaan kurikulum
bagi mana-mana satu (1) perkara
di atas.
1
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira
mana-mana satu (1) perkara di atas.
0
Tidak mengurus pelaksanaan
kurikulum.
0
Tidak mengambil kira mana-mana
perkara di atas.
SKPM Kualiti@Sekolah
SKPMg2 Huraian Penskoran 3.1.1 (a), (b), (c) dan
(d)
34
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
Jemaah Nazir - 12.10.2022
ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
KRITERIA KRITIKAL:
Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus untuk pembangunan sahsiah,
psikososial, kesejahteraan mental dan kerjaya murid.
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
3.3.6.
2
Pentaksiran psikometrik diurus
secara sistematik dan terancang.
Merancang dan melaksanakan pentaksiran,
menganalisis data dan maklumat serta
mengambil tindakan susulan dengan
mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.
RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
4
Mengurus pelaksanaan pentaksiran
psikometrik dengan:
i. merancang pentaksiran
ii. melaksanakan pentaksiran
iii. menganalisis data dan maklumat
pentaksiran
iv. mengambil tindakan
susulan/intervensi/ konsultasi.
4
Tindakan dilaksanakan:
i. dengan mematuhi
ketetapan/prosedur/arahan yang
berkuat kuasa
ii. mengikut keperluan/kesesuaian
iii. secara menyeluruh meliputi semua
murid
yang berkenaan
iv. secara berterusan/berkala.
3
Mengurus pelaksanaan pentaksiran
psikometrik bagi mana-mana tiga (3)
perkara di atas.
3
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira mana-mana tiga (3)
perkara di atas.
2
Mengurus pelaksanaan pentaksiran
psikometrik bagi mana-mana dua (2)
perkara di atas.
2
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira mana-mana dua (2)
perkara di atas.
1
Mengurus pelaksanaan pentaksiran
psikometrik bagi mana-mana satu (1)
perkara di atas.
1
Tindakan dilaksanakan dengan
mengambil kira mana-mana satu (1)
perkara di atas.
0
Tidak mengurus pelaksanaan
pentaksiran psikometrik.
0
Tidak mengambil kira mana-mana
perkara di atas.
ASPEK 3.3.7 PENGURUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
KRITERIA KRITIKAL:
Pengurusan pentaksiran psikometrik diurus untuk membangun potensi diri berdasarkan personaliti, minat dan kecenderungan
murid.
STANDARD KUALITI
Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang.
TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil tindakan susulan dengan dengan
mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat kuasa dan prosedur, mengikut keperluan, kesesuaian, isu semasa, dan
dari semasa ke semasa.
TINDAKAN PENSKORAN
Mengurus
pelaksanaan
pentaksiran
psikometrik dengan:
4 3 2 1 0
a) merancang
pentaksiran
i. dengan mematuhi arahan yang berkuat
kuasa
ii. mengikut keperluan murid
iii. dari semasa ke semasa
iv. dengan mekanisme yang sesuai
dengan mengambil
kira perkara (i) dan
mana-mana dua (2)
perkara
dengan
mengambil kira
perkara (i) dan
mana-mana satu
(1) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana satu
(1) perkara
tidak mengambil
kira mana-mana
perkara
b) melaksanakan
pentaksiran
i. dengan mematuhi prosedur
ii. mengikut keperluan murid
iii. dari semasa ke semasa
iv. dengan mekanisme yang sesuai
dengan mengambil
kira perkara (i) dan
mana-mana dua (2)
perkara
dengan
mengambil kira
perkara (i) dan
mana-mana satu
(1) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana satu
(1) perkara
tidak mengambil
kira mana-mana
perkara
c) menganalisis data
dan maklumat
pentaksiran
i. dengan mematuhi arahan yang berkuat
kuasa
ii. mengikut isu semasa
iii. dari semasa ke semasa
iv. mengikut keperluan
dengan mengambil
kira perkara (i) dan
mana-mana dua (2)
perkara
dengan
mengambil kira
perkara (i) dan
mana-mana satu
(1) perkara
dengan
mengambil kira
mana-mana satu
(1) perkara
tidak mengambil
kira mana-mana
perkara
d) mengambil
tindakan
susulan/intervensi
/
i. dengan mematuhi prosedur
ii. mengikut isu semasa
iii. dari semasa ke semasa
iv. mengikut kesesuaian
dengan mengambil
kira perkara (i) dan
mana-mana dua (2)
perkara
dengan
mengambil kira
perkara (i) dan
mana-mana satu
dengan
mengambil kira
mana-mana satu
(1) perkara
tidak mengambil
kira mana-mana
perkara
SKPM Kualiti@Sekolah
SKPMg2 Penukaran 3.3.6.2 kepada Aspek 3.3.7
35
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
Kemenjadian
Murid
dalam
Akademik
Kemenjadian
Murid
dalam
Kokurikulum
Kemenjadian
Sahsiah
Murid
Pencapaian
Guru
dan
Sekolah
Standard 5:
Kemenjadian Murid,
Pencapaian Guru dan Sekolah
5.1
5.2
5.4
5.3
1
3 4
2
Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
Standard 5
Kemenjadian Murid
- Akademik - Kokurikulum - Sahsiah
ITEM ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK
PERATUS/GP
S
5.1.1
Peratus murid yang kompeten dalam Pentaksiran Alternatif
Sekolah Rendah/Sekolah Menengah (Murid Berkeperluan
Khas)
5.1.2
Peratus murid yang menguasai tahap minimum dalam
Peperiksaan Awam Sekolah Rendah (UPSR)
5.1.3
Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah
Menengah (SPM)
5.1.4
Purata Nilai Gred Kumulatif dalam Peperiksaan Awam Sekolah
Menengah (STPM)
5.1.5
Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya keputusan
Maqbul (STAM)
ITE
M
ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM
PERATUS/G
PS
5.2.
1
Gred Purata Sekolah dalam Kelab/Persatuan
5.2.
2
Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform
5.2.
3
Gred Purata Sekolah dalam Sukan/Permainan
5.2.
4
Gred Purata Sekolah Keseluruhan dalam Kokurikulum
ITE
M
ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
PERATUS/GP
S
5.3.
1
Purata peratus kehadiran murid ke sekolah bagi tahun terkini.
5.3.
2
Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Ringan)
bagi tahun terkini.
5.3.
3
Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes
Sederhana) bagi tahun terkini.
5.3.
4
Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Berat)
bagi tahun terkini.
5.3.
5
Peratus murid yang mengamalkan perlakuan positif bagi tahun
terkini.
Standard 5
Kemenjadian Murid, Pencapaian Guru dan
Sekolah
Tambahan Aspek 5.4
37
Item Aspek 5.1: Kemenjadian Murid dalam Akademik Peratus/GPS
5.1.1 Penguasaan Murid dalam Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Sekolah Rendah/ Sekolah Menengah
Peratus murid yang mencapai sekurang-kurangnya Tahap Penguasaan Minimum (TP3) dalam semua mata pelajaran
bagi PBD berterusan
Peratus murid yang mencapai sekurang-kurangnya Tahap Penguasaan Minimum (TP3) dalam semua mata pelajaran
bagi Ujian Akhir Sesi Akademik
(SM – Tingkatan 1,2 & 3) (SR – Tahap 2)
5.1.2 Pencapaian Murid Berkeperluan Khas (MBPK) dalam Pentaksiran Alternatif Sekolah Menengah dan Pentaksiran
Alternatif Pendidikan Rendah
Peratus MBPK yang layak menerima Sijil Alternatif Sekolah Menengah
Peratus MBPK yang layak menerima Pelaporan Pentaksiran Alternatif Pendidikan Rendah
5.1.3 Pencapaian Murid Sekolah Menengah dalam Peperiksaan Awam
i. Gred Purata Sekolah (GPS) bagi peperiksaan SPM
ii. Peratus Murid Yang Layak Menerima Sijil SPM
ii. Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) bagi peperiksaan STPM
iii. Peratus murid yang menguasai sekurang-kurangnya keputusan ‘Makbul’ bagi peperiksaan STAM
Item Aspek 5.2: Kemenjadian Murid dalam Kokurikulum GPS
5.2.1 Gred Purata Sekolah (GPS) dalam Kelab/Persatuan
5.2.2 Gred Purata Sekolah (GPS) dalam Badan Beruniform
5.2.3 Gred Purata Sekolah (GPS) dalam Sukan/Permainan
5.2.4 Gred Purata Sekolah (GPS) keseluruhan dalam kokurikulum
Item Aspek 5.3: Kemenjadian Sahsiah Murid Peratus
5.3.1 Kehadiran Murid
Purata peratus kehadiran murid bagi tahun penilaian
5.3.2 Pencapaian Sahsiah Murid dalam Tahun Penilaian
i. Peratus murid berstatus Terpuji
ii. Peratus murid berstatus Amat Baik
iii. Peratus murid berstatus Baik
iv. Peratus murid berstatus Perlu Perhatian
v. Peratus murid berstatus Perlu Perhatian Serius
Item Aspek 5.4: Pencapaian Guru dan Sekolah Peratus
5.4.1 Bilangan pencapaian guru dalam aktiviti/program/pertandingan yang diiktiraf oleh KPM mengikut peringkat
i. Daerah
ii. Negeri
iii. Kebangsaan
iv. Antarabangsa
5.4.2 Bilangan pencapaian sekolah dalam. Aktiviti/program/pertandingan yang diiktiraf oleh KPM mengikut peringkat
i. Daerah
ii. Negeri
iii. Kebangsaan
Sekian,
Terima
Kasih.
32

More Related Content

What's hot

Pelan intervensi bm
Pelan intervensi bmPelan intervensi bm
Pelan intervensi bmnur aliaa
 
Jadual 1-5 Unit PMK_ PSO 2021-2025.docx
Jadual 1-5 Unit PMK_ PSO 2021-2025.docxJadual 1-5 Unit PMK_ PSO 2021-2025.docx
Jadual 1-5 Unit PMK_ PSO 2021-2025.docxhassanalminsin
 
intervensi moral.pptx
intervensi moral.pptxintervensi moral.pptx
intervensi moral.pptxDanialHaziq29
 
Minit mesyuarat pss kali ke 3
Minit mesyuarat pss kali ke 3Minit mesyuarat pss kali ke 3
Minit mesyuarat pss kali ke 3Habibah Abdullah
 
Bahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptx
Bahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptxBahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptx
Bahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptxkhushairiibrahim
 
Contoh keberhasilan pk pentadbiran
Contoh keberhasilan pk pentadbiranContoh keberhasilan pk pentadbiran
Contoh keberhasilan pk pentadbiranAdzuan Rezza Rezza
 
PLC Panitia .docx
PLC Panitia .docxPLC Panitia .docx
PLC Panitia .docxNida Atie
 
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)Jamalludin Llud Lee
 
STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...
STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...
STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...Mohd Suhaimin Isnen
 
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptxPENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptxNHazaarifaAinS
 
MESYUARAT AKHIR GURU.pptx
MESYUARAT AKHIR GURU.pptxMESYUARAT AKHIR GURU.pptx
MESYUARAT AKHIR GURU.pptxHanafiHusin1
 
DAFTAR BIMBINGAN & PEMENTORAN DLM SPLKPM
DAFTAR BIMBINGAN & PEMENTORAN DLM SPLKPMDAFTAR BIMBINGAN & PEMENTORAN DLM SPLKPM
DAFTAR BIMBINGAN & PEMENTORAN DLM SPLKPMsk kebun baharu
 
RANCANGAN TAHUNAN KELAB PERSATUAN.docx
RANCANGAN TAHUNAN KELAB PERSATUAN.docxRANCANGAN TAHUNAN KELAB PERSATUAN.docx
RANCANGAN TAHUNAN KELAB PERSATUAN.docxnurnablh
 
PENJAMINAN KUALITI PBD.pptx
PENJAMINAN KUALITI PBD.pptxPENJAMINAN KUALITI PBD.pptx
PENJAMINAN KUALITI PBD.pptxAzimahDollah2
 
PENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptx
PENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptxPENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptx
PENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptxOHYILINGMoe
 
Sijil-Penghargaan-Pengawas.doc
Sijil-Penghargaan-Pengawas.docSijil-Penghargaan-Pengawas.doc
Sijil-Penghargaan-Pengawas.docMuhammadIzuan6
 
Minit mesyuarat panitia sains
Minit mesyuarat panitia sainsMinit mesyuarat panitia sains
Minit mesyuarat panitia sainsSolihah Haji Isa
 
OPPM UNIT KOKURIKULUM.docx
OPPM UNIT KOKURIKULUM.docxOPPM UNIT KOKURIKULUM.docx
OPPM UNIT KOKURIKULUM.docxFazrinSubre2
 

What's hot (20)

Pelan intervensi bm
Pelan intervensi bmPelan intervensi bm
Pelan intervensi bm
 
Jadual 1-5 Unit PMK_ PSO 2021-2025.docx
Jadual 1-5 Unit PMK_ PSO 2021-2025.docxJadual 1-5 Unit PMK_ PSO 2021-2025.docx
Jadual 1-5 Unit PMK_ PSO 2021-2025.docx
 
intervensi moral.pptx
intervensi moral.pptxintervensi moral.pptx
intervensi moral.pptx
 
Minit mesyuarat pss kali ke 3
Minit mesyuarat pss kali ke 3Minit mesyuarat pss kali ke 3
Minit mesyuarat pss kali ke 3
 
Powerpoint dialog prestasi
Powerpoint dialog prestasiPowerpoint dialog prestasi
Powerpoint dialog prestasi
 
Bahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptx
Bahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptxBahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptx
Bahan Taklimat PBD latest lps di nouvelle.pptx
 
Contoh keberhasilan pk pentadbiran
Contoh keberhasilan pk pentadbiranContoh keberhasilan pk pentadbiran
Contoh keberhasilan pk pentadbiran
 
PLC Panitia .docx
PLC Panitia .docxPLC Panitia .docx
PLC Panitia .docx
 
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
Senarai tugas Guru Data Dan Maklumat (GDM)
 
STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...
STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...
STANDARD 3.3 - PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (Standard Kualiti Pendidikan Malays...
 
MESYUARAT KURIKULUM.pptx
MESYUARAT KURIKULUM.pptxMESYUARAT KURIKULUM.pptx
MESYUARAT KURIKULUM.pptx
 
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptxPENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx
PENGURUSAN MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (1).pptx
 
MESYUARAT AKHIR GURU.pptx
MESYUARAT AKHIR GURU.pptxMESYUARAT AKHIR GURU.pptx
MESYUARAT AKHIR GURU.pptx
 
DAFTAR BIMBINGAN & PEMENTORAN DLM SPLKPM
DAFTAR BIMBINGAN & PEMENTORAN DLM SPLKPMDAFTAR BIMBINGAN & PEMENTORAN DLM SPLKPM
DAFTAR BIMBINGAN & PEMENTORAN DLM SPLKPM
 
RANCANGAN TAHUNAN KELAB PERSATUAN.docx
RANCANGAN TAHUNAN KELAB PERSATUAN.docxRANCANGAN TAHUNAN KELAB PERSATUAN.docx
RANCANGAN TAHUNAN KELAB PERSATUAN.docx
 
PENJAMINAN KUALITI PBD.pptx
PENJAMINAN KUALITI PBD.pptxPENJAMINAN KUALITI PBD.pptx
PENJAMINAN KUALITI PBD.pptx
 
PENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptx
PENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptxPENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptx
PENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptx
 
Sijil-Penghargaan-Pengawas.doc
Sijil-Penghargaan-Pengawas.docSijil-Penghargaan-Pengawas.doc
Sijil-Penghargaan-Pengawas.doc
 
Minit mesyuarat panitia sains
Minit mesyuarat panitia sainsMinit mesyuarat panitia sains
Minit mesyuarat panitia sains
 
OPPM UNIT KOKURIKULUM.docx
OPPM UNIT KOKURIKULUM.docxOPPM UNIT KOKURIKULUM.docx
OPPM UNIT KOKURIKULUM.docx
 

Similar to SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx

1. SKPMK@S_P22kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.pptx1
1. SKPMK@S_P22kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.pptx11. SKPMK@S_P22kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.pptx1
1. SKPMK@S_P22kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.pptx1Zawahir Jusoh
 
1. Slaid Penataran SKPM Kualiti@Sekolah_10102022(0).pdf
1. Slaid Penataran SKPM Kualiti@Sekolah_10102022(0).pdf1. Slaid Penataran SKPM Kualiti@Sekolah_10102022(0).pdf
1. Slaid Penataran SKPM Kualiti@Sekolah_10102022(0).pdfNooriaYusup
 
Dr. mohamad nor bin mohamad taib pengarah ipg (kepuasan pelanggan & transform...
Dr. mohamad nor bin mohamad taib pengarah ipg (kepuasan pelanggan & transform...Dr. mohamad nor bin mohamad taib pengarah ipg (kepuasan pelanggan & transform...
Dr. mohamad nor bin mohamad taib pengarah ipg (kepuasan pelanggan & transform...muhammadakbarzahidi
 
5. mulyati ojl supervisii
5. mulyati ojl supervisii5. mulyati ojl supervisii
5. mulyati ojl supervisiiMulyati Rahman
 
1. ps supervisi akademik untuk rekan pengawas
1. ps  supervisi akademik untuk rekan pengawas1. ps  supervisi akademik untuk rekan pengawas
1. ps supervisi akademik untuk rekan pengawasDrs. HM. Yunus
 
Standard guru malaysia pensijilan gu ru
Standard guru malaysia pensijilan gu ruStandard guru malaysia pensijilan gu ru
Standard guru malaysia pensijilan gu ruhuda hamdan
 
Bentang pppm smkcp
Bentang pppm smkcpBentang pppm smkcp
Bentang pppm smkcpTok Ayah Wan
 
Evaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulya
Evaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulyaEvaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulya
Evaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulyaAde Adji
 
PEMETAAN RAPOR MUTU DAN TINDAK LANJUTNYA.pptx
PEMETAAN RAPOR MUTU DAN TINDAK LANJUTNYA.pptxPEMETAAN RAPOR MUTU DAN TINDAK LANJUTNYA.pptx
PEMETAAN RAPOR MUTU DAN TINDAK LANJUTNYA.pptxAbdulKadir769481
 
PSO 3K PENGURUSAN KESELAMATAN SEKOLAH 2021-2025(2022).docx
PSO 3K PENGURUSAN KESELAMATAN SEKOLAH 2021-2025(2022).docxPSO 3K PENGURUSAN KESELAMATAN SEKOLAH 2021-2025(2022).docx
PSO 3K PENGURUSAN KESELAMATAN SEKOLAH 2021-2025(2022).docxmajidah najihah mohammad
 
MENJADI KEPALA SEKOLAH BERPENGARUH (2).pdf
MENJADI KEPALA SEKOLAH BERPENGARUH (2).pdfMENJADI KEPALA SEKOLAH BERPENGARUH (2).pdf
MENJADI KEPALA SEKOLAH BERPENGARUH (2).pdfppdb2223milbos
 
TS25 BARU.pptx
TS25 BARU.pptxTS25 BARU.pptx
TS25 BARU.pptxsubramega1
 
Skpm2010
Skpm2010Skpm2010
Skpm2010aziniel
 
Kursus orientasi dskp 4 (taklimat umum)
Kursus orientasi dskp 4 (taklimat umum)Kursus orientasi dskp 4 (taklimat umum)
Kursus orientasi dskp 4 (taklimat umum)Kacang Fujiwara
 
Lap. on the job learning. 10
Lap. on the job learning. 10Lap. on the job learning. 10
Lap. on the job learning. 10telkomflash
 
Kursus orientasi dskp tahun 4 19082013 terkini
Kursus orientasi dskp tahun 4 19082013 terkiniKursus orientasi dskp tahun 4 19082013 terkini
Kursus orientasi dskp tahun 4 19082013 terkinimohdnoor80
 
Grand disain-pembinaan-kepala-sekolah-2012-garden-permata (1)
Grand disain-pembinaan-kepala-sekolah-2012-garden-permata (1)Grand disain-pembinaan-kepala-sekolah-2012-garden-permata (1)
Grand disain-pembinaan-kepala-sekolah-2012-garden-permata (1)Asep Nurjaman
 

Similar to SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx (20)

1. SKPMK@S_P22kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.pptx1
1. SKPMK@S_P22kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.pptx11. SKPMK@S_P22kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.pptx1
1. SKPMK@S_P22kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.pptx1
 
1. Slaid Penataran SKPM Kualiti@Sekolah_10102022(0).pdf
1. Slaid Penataran SKPM Kualiti@Sekolah_10102022(0).pdf1. Slaid Penataran SKPM Kualiti@Sekolah_10102022(0).pdf
1. Slaid Penataran SKPM Kualiti@Sekolah_10102022(0).pdf
 
NAIM BERWAWASAN NPQEL.pptx
NAIM BERWAWASAN NPQEL.pptxNAIM BERWAWASAN NPQEL.pptx
NAIM BERWAWASAN NPQEL.pptx
 
Dr. mohamad nor bin mohamad taib pengarah ipg (kepuasan pelanggan & transform...
Dr. mohamad nor bin mohamad taib pengarah ipg (kepuasan pelanggan & transform...Dr. mohamad nor bin mohamad taib pengarah ipg (kepuasan pelanggan & transform...
Dr. mohamad nor bin mohamad taib pengarah ipg (kepuasan pelanggan & transform...
 
5. mulyati ojl supervisii
5. mulyati ojl supervisii5. mulyati ojl supervisii
5. mulyati ojl supervisii
 
1. ps supervisi akademik untuk rekan pengawas
1. ps  supervisi akademik untuk rekan pengawas1. ps  supervisi akademik untuk rekan pengawas
1. ps supervisi akademik untuk rekan pengawas
 
Standard guru malaysia pensijilan gu ru
Standard guru malaysia pensijilan gu ruStandard guru malaysia pensijilan gu ru
Standard guru malaysia pensijilan gu ru
 
Bentang pppm smkcp
Bentang pppm smkcpBentang pppm smkcp
Bentang pppm smkcp
 
Evaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulya
Evaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulyaEvaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulya
Evaluasi diri sekolah (eds) sdn merak 1 kec sukamulya
 
Standard guru malaysia
Standard guru malaysiaStandard guru malaysia
Standard guru malaysia
 
PEMETAAN RAPOR MUTU DAN TINDAK LANJUTNYA.pptx
PEMETAAN RAPOR MUTU DAN TINDAK LANJUTNYA.pptxPEMETAAN RAPOR MUTU DAN TINDAK LANJUTNYA.pptx
PEMETAAN RAPOR MUTU DAN TINDAK LANJUTNYA.pptx
 
PSO 3K PENGURUSAN KESELAMATAN SEKOLAH 2021-2025(2022).docx
PSO 3K PENGURUSAN KESELAMATAN SEKOLAH 2021-2025(2022).docxPSO 3K PENGURUSAN KESELAMATAN SEKOLAH 2021-2025(2022).docx
PSO 3K PENGURUSAN KESELAMATAN SEKOLAH 2021-2025(2022).docx
 
MENJADI KEPALA SEKOLAH BERPENGARUH (2).pdf
MENJADI KEPALA SEKOLAH BERPENGARUH (2).pdfMENJADI KEPALA SEKOLAH BERPENGARUH (2).pdf
MENJADI KEPALA SEKOLAH BERPENGARUH (2).pdf
 
TS25 BARU.pptx
TS25 BARU.pptxTS25 BARU.pptx
TS25 BARU.pptx
 
Skpm2010
Skpm2010Skpm2010
Skpm2010
 
Etika Profesi_10 uji kompetensi guru
Etika Profesi_10 uji kompetensi guruEtika Profesi_10 uji kompetensi guru
Etika Profesi_10 uji kompetensi guru
 
Kursus orientasi dskp 4 (taklimat umum)
Kursus orientasi dskp 4 (taklimat umum)Kursus orientasi dskp 4 (taklimat umum)
Kursus orientasi dskp 4 (taklimat umum)
 
Lap. on the job learning. 10
Lap. on the job learning. 10Lap. on the job learning. 10
Lap. on the job learning. 10
 
Kursus orientasi dskp tahun 4 19082013 terkini
Kursus orientasi dskp tahun 4 19082013 terkiniKursus orientasi dskp tahun 4 19082013 terkini
Kursus orientasi dskp tahun 4 19082013 terkini
 
Grand disain-pembinaan-kepala-sekolah-2012-garden-permata (1)
Grand disain-pembinaan-kepala-sekolah-2012-garden-permata (1)Grand disain-pembinaan-kepala-sekolah-2012-garden-permata (1)
Grand disain-pembinaan-kepala-sekolah-2012-garden-permata (1)
 

Recently uploaded

PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaNovi Cherly
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025Fikriawan Hasli
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docxKisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx1101416
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsihninikwidarsih44
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurDoddiKELAS7A
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxAvivThea
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxDwiNovitaSari70
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRazefZulkarnain1
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAgusSuarno2
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxMateriSMPTDarulFalah
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxFipkiAdrianSarandi
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docxKisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
Kisi-kisi soal IPA 8.docx 2023-2024.docx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx

 • 1. SKPM Kualiti@Sekolah Dialog Profesional 23 Feb 2023 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia S TA N D A R D K U A L I T I P E N D I D I K A N M A L AY S I A Kualiti@Sekolah
 • 2. 3 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia STKP 0 1 SKPM- Sekolah 0 2 SKPM 2010 0 3 SKPMg2 0 4 SKPM Kualiti@Sekolah 0 5 LATAR BELAKANG
 • 3. Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia SEKSYEN 117(a) DAN SKPM 117 Ketua Nazir hendaklah- (a) bertanggungjawab, dengan kerjasama mana-mana pihak berkuasa yang dilantik oleh Menteri, bagi memastikan bahawa taraf pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan; Bagi memenuhi tuntutan seksyen 117(a), Ketua Nazir: i. Menyediakan instrumen standard sebagai panduan pengurusan sekolah dalam aspek kepimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan Hal Ehwal Murid serta satu standard khusus yang menjadi panduan pelaksanaan pengajaran serta menjadi instrumen pengukur tahap pengajaran yang dilaksanakan. ii. Melaksanakan keseluruhan instrumen panduan pengurusan sekolah tersebut dan sebagai komponen sokongan utama bagi memastikan guru dapat melaksanakan pengajaran dengan memuaskan. iii. Melaksanakan instrumen standard ini dengan kerjasama JPN dan PPD supaya ia menjadi satu standard utama yang menjadi panduan dan rujukan semua pihak yang berkepentingan. iv. Melaksanakan pencerapan PdP dalam proses pemeriksaan sekolah yang sesuai bagi mengenal pasti taraf pengajaran guru dan sejauh mana kejayaan usaha yang dijalankan untuk mewujud dan mengekalkan taraf pengajaran yang memuaskan. 1
 • 4. MEMBANGUN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN An achievement is a great accomplishment—something achieved with great effort or skill. Achieve and achievement often imply the completion of something important or difficult—a lofty goal or a great feat. Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 2 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 Gelombang 1 (2013 – 2015) Mengubah sistem dengan menyokong guru dan memberikan tumpuan kepada kemahiran utama. Gelombang 2 (2016 – 2020) Memacu peningkatan sistem. Gelombang 3 (2021 – 2025) Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan keluwesan operasi.
 • 5. Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia MEMBANGUN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN MELALUI SKPM Kualiti@Sekolah • Mengenal diri • Keluwesan kaedah dan strategi • Keluwesan masa • Penghargaan 3
 • 6. ABRAHAM MASLOW Hierachy of Needs MODEL PENYUNGGUHAN KENDIRI JNS 2000 RUJUKAN MODEL BAHARU MODEL PENYUNGGUHAN KENDIRI 2021 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 4
 • 7. Pencapaian kecemerlangan sekolah mengikut perancangan dan kemampuan masing-masing. Kemampuan sekolah membuat penilaian kendiri dan menetapkan taraf berdasarkan pencapaian sebenar. Meningkatkan akauntabiliti dan kredibiliti sekolah dalam melaksanakan penilaian kendiri. Menerapkan nilai kesepunyaan SKP menerusi penggunaannya oleh bahagian KPM, JPN, PPD, dan institusi latihan. Peningkatan Kecemerlangan Sekolah Pencapaian SKP Kelestarian Penilaian Kendiri SKP Kesepunyaan Dokumen SKP Standard Kualiti Pendidikan (SKP) Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 5 MEMPERKASA INSTITUSI PENDIDIKAN
 • 8. Jemaah Nazir - 12.10.2022 Pengurusan Institusi: Modul Penilaian dan Pemeriksaan (Submodul SKPM Kualiti@Sekolah) Paparan Daftar Masuk Sistem Pengurusan Identiti (idME) 3 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 7 SISTEM BERSEPADU KPM (MOEIS) 6
 • 9. SKPM Kualiti@Sekolah ialah Instrumen SKPMg2 yang disemak semula dengan:  Format baharu yang lebih mudah dan jelas.  Mewujudkan komponen Kekuatan Kami. Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia Penilaian Skor Taraf Standard 1 Skor SKPMg2 Taraf sekolah ditentukan secara automatik berdasarkan skor yang diperoleh. Standard 2 Standard 3 Standard 4 Standard 5 Penilaian Skor Taraf Kekuatan Kami Skor Kekuatan Taraf sekolah ditentukan oleh pihak sekolah berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Pengurusan Kami (Std. 1 – Std. 4) Skor Pengurusan Pencapaian Kami (Std.5 + Aspek 5.4) Skor Pencapaian  Memperbaharui sepenuhnya strategi pelaksanaan penilaian kendiri dan penetapan taraf sekolah. 7  Menambah aspek dalam Standard 5. PERBEZAAN SKPMg2 DAN SKPM Kualiti@Sekolah
 • 10. Jemaah Nazir - 01.10.2022 KEKUATAN ▪ Guru ▪ Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran ▪ Staf Bukan Guru ▪ Prasarana Akademik ▪ Prasarana Sukan dan Kokurikulum ▪ Prasarana Hal Ehwal Murid ▪ Persekitaran Digital ▪ Asrama ▪ Sokongan Ibu Bapa/Penjaga, Komuniti dan Pihak Swasta KEMENJADIAN ▪ Murid ▪ Akademik ▪ Kokurikulum ▪ Sahsiah PENGURUSAN • Mengurus sekolah berpandukan: ▪ Standard 1 ▪ Standard 2 ▪ Standard 3 ▪ Standard 4 KEKUATAN KAMI PENGURUSA N KAMI PENCAPAIAN KAMI PENCAPAIAN ▪ Guru - Anugerah/Pensijilan dan lain-lain ▪ Sekolah - Pencapaian/Kemenangan Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) Skor Kekuatan Kami Skor Pengurusan Kami Skor Pencapaian Kami Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia Model SKPM Kualiti@Sekolah berdasarkan Model Penyungguhan Kendiri yang diadaptasi daripada Teori Hieraki Keperluan Abraham Maslow 8 MODEL SKPM Kualiti@Sekolah
 • 11. Jemaah Nazir - 12.10.2022 Memudahkan: - Sekolah merancang. - PPD/JPN memberi sokongan berfokus kepada sekolah. - Bahagian KPM merancang program latihan untuk sekolah. Sumber Data Komprehensif Penilaian Kekuatan Kami membolehkan sekolah: - mengenal pasti sumber, isu dan kekuatan bagi memudahkan perancangan pengoperasian. - sekolah lebih memahami prinsip ROI dan keperluan berdasarkan ekuiti. Mendidik Sekolah Memahami ROI & Ekuiti SKPM Kualiti@Sekolah meningkatkan akauntabiliti sekolah kerana penilaian yang dilaksanakan dibuktikan melalui pencapaian sebenar sekolah. Meningkatkan Akauntabiliti Sekolah 0 1 0 2 0 3 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 9 PRINSIP PELAKSANAAN SKPM Kualiti@Sekolah
 • 12. Jemaah Nazir - 12.10.2022 Penilaian Kendiri Kekuatan Kami Langkah 1 Penilaian Kendiri Pengurusan Kami Langkah 2 Pengisian Pencapaian Kami Langkah 3 Penetapan Kualiti Kami Langkah 4 Pengesahan Taraf Langkah 5 • Menilai Kekuatan Kami dalam tempoh 2 bulan pertama sesi persekolahan ✔ Pengesahan PPD pada bulan ke-3 sesi persekolahan ✔ Laporan Kekuatan dikeluarkan oleh JN pada bulan ke-4 sesi persekolahan • Menilai Pengurusan Kami menggunakan instrumen SKPM (Standard 1 – Standard 4) sepanjang tahun • Melengkapkan maklumat pencapaian sekolah berdasarkan instrumen SKPM (Standard 5) pada bulan terakhir sesi persekolahan • Pencapaian Guru dan Sekolah berdasarkan aktiviti/program yang disenaraikan oleh PPD • Menetapkan Taraf Sekolah (Cemerlang/Baik/Sederhana/PTS) • Melengkapkan ulasan keseluruhan ✔ bulan terakhir sesi persekolahan (SR) ✔ setelah keputusan peperiksaan awam dikeluarkan (SM) • Pemeriksaan pengesahan Taraf Sekolah bagi sekolah yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 10 LANGKAH PELAKSANAAN SKPM Kualiti@Sekolah
 • 13. BERADA PADA TARAF CEMERLANG MEMBUAT PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN MELAKSANAKAN PKS DENGAN LENGKAP DAN MEMATUHI PROSEDUR MEMAPARKAN BUKTI KEJAYAAN/ PENCAPAIAN/AKTIVITI PENTING SEKOLAH DALAM MEDIA SOSIAL (LAMAN WEB/BLOG/FB) SYARAT PERMOHONAN PENGESAHAN TARAF Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 11 SYARAT PERMOHONAN PENGESAHAN TARAF
 • 14. Perlu Tindakan Segera Sederhana Baik Cemerlang Berjaya memanfaatkan kekuatan dan sumber bagi mengurus dan meningkatkan kualiti penyampaian dan pencapaian pendidikan. Dapat menghadapi cabaran dan mengatasi kekurangan dengan kaedah sendiri. Pencapaian sekolah adalah ketara dan selaras dengan kekuatan. Pengurusan dan pencapaian sekolah boleh menjadi tanda aras bagi sekolah lain. Mampu memanfaatkan kekuatan dan sumber bagi mengurus penyampaian dan pencapaian pendidikan. Berupaya menghadapi cabaran dan mengatasi kekurangan dengan kaedah sesuai. Pencapaian sekolah seimbang dengan kekuatan. Mempunyai kekuatan dan sumber tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya. Pencapaian sekolah tidak seimbang dengan kekuatan yang ada. Perlu sokongan untuk mengatasi kekurangan. . Mempunyai sumber dan kekuatan tetapi tidak dimanfaatkan dan menyebabkan sekolah tidak dapat beroperasi dengan lancar. Sekolah memerlukan perubahan segera dan drastik. DESKRIPSI TARAF SEKOLAH SKPM Kualiti@Sekolah 12
 • 15. INSTRUMEN SKPM Kualiti@Sekolah 01 02 03 Kekuatan Kami 9 Aspek Pengurusan Kami Standard 1 Standard 2 Pencapaian Kami Standard 5 Standard 3 Standard 4 13 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
 • 16. A5 A6 A4 A3 Prasarana Hal Ehwal Murid Prasarana Sukan dan Kokurikulum Prasarana Akademik Staf Bukan Guru 9 Aspek Persekitaran Digital A1 A9 A2 A3 A4 A6 A7 A8 Sokongan Ibu Bapa/ Penjaga, Komuniti dan Pihak Swasta Guru Asrama Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran
 • 17. Aspek A1: Guru Aspek A1: Guru Skor (%) Pernyataan Kualiti 6.66 Mempunyai bilangan guru yang mencukupi mengikut perjawatan ABM, sesuai dengan keperluan opsyen dan bidang kepakaran, dan memenuhi keperluan pengurusan serta pendidikan di sekolah. Deskripsi Bil. Skor (%) Bilangan guru yang mencukupi mengikut perjawatan ABM. Jumlah guru sedia ada 4 1.33 Jumlah perjawatan guru mengikut ABM 6 Bilangan guru mengikut keperluan opsyen (konvensional/PITO/Penandaan Opsyen Mata Pelajaran Guru). Jumlah guru mengikut keperluan opsyen 4 1.33 Jumlah guru sedia ada 6 Bilangan guru mempunyai bidang kepakaran yang diiktiraf. (Contoh: Panel Penggubal Kurikulum, Jurulatih Utama, Penggubal/ Penanda Kertas Peperiksaan Pusat, Guru Cemerlang dan lain-lain kepakaran yang berkaitan). Jumlah guru mempunyai bidang kepakaran yang diiktiraf 4 2.00 Jumlah guru sedia ada 6 Bilangan guru gred DG34/DG48 dan ke atas yang memegang jawatan strategik (MySG - portfolio tanpa jawatan). (Contoh: Ketua Panitia, Setiausaha, Ketua Guru Penasihat, Ketua Guru Disiplin dan lain-lain). Jumlah guru gred DG34/DG48 dan ke atas yang memegang jawatan strategik 4 2.00 Jumlah guru gred DG34/DG48 dan ke atas sedia ada 6 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 15
 • 18. Aspek A2: Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 16 Aspek A2: Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Skor (%) Pernyataan Kualiti Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Skor rumusan Standard 4 tahun sebelum
 • 19. Aspek A3: Staf Bukan Guru Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 17 Aspek A3: Staf Bukan Guru Skor (%) Pernyataan Kualiti 6.00 Mempunyai bilangan anggota kumpulan pelaksana (AKP) dan pekerja swasta yang mencukupi untuk melaksanakan tugas pengurusan, pembersihan dan kawalan keselamatan sekolah. Deskripsi Bil. Skor (%) Bilangan AKP yang mencukupi mengikut perjawatan ABM. Jumlah AKP sedia ada 4 2.00 Jumlah perjawatan AKP mengikut ABM 6 Bilangan anggota kumpulan pelaksana (AKP) berpengalaman (3 tahun ke atas). Jumlah AKP berpengalaman 4 2.00 Jumlah AKP sedia ada 6 Bilangan pekerja swasta yang mencukupi untuk melaksanakan tugas pembersihan dan kawalan keselamatan sekolah. (Contoh: pekerja pembersihan, pengawal keselamatan). Jumlah pekerja swasta sedia ada 4 2.00 Jumlah pekerja mengikut kelayakan sebenar 6
 • 20. Aspek A4: Prasarana Akademik Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 18 Aspek A4: Prasarana Akademik Skor (%) Pernyataan Kualiti 8.00 Prasarana akademik mencukupi, berfungsi sepenuhnya (semua komponen berfungsi dan sedia digunakan) dan memenuhi keperluan mengikut perancangan kurikulum sekolah serta keperluan pendidikan murid ke arah kecemerlangan dalam bidang akademik. Deskripsi Bil. Skor (%) Prasarana akademik mencukupi bagi memenuhi keperluan perancangan kurikulum sekolah dan pendidikan murid. Jumlah prasarana akademik sedia ada 4 4.00 Jumlah prasarana akademik mengikut keperluan 6 Prasarana akademik berfungsi sepenuhnya bagi memenuhi keperluan perancangan kurikulum sekolah dan pendidikan murid. Jumlah prasarana akademik yang berfungsi 4 4.00 Jumlah prasarana akademik sedia ada 6
 • 21. Aspek A4: Prasarana Akademik Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 18 Bil. Senarai Prasarana Akademik Bil. Sedia Ada Bil. Berfungsi Bil. Keperluan 1 Bilik Darjah 2 Bilik/Makmal Komputer 3 Pusat Sumber/Perpustakaan 4 Pusat Akses 5 Bilik J-Qaf 6 Bengkel RBT 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah
 • 22. Aspek A5: Prasarana Sukan dan Kokurikulum Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 20 Aspek A5: Prasarana Sukan dan Kokurikulum Skor (%) Pernyataan Kualiti 6.67 Prasarana sukan dan kokurikulum mencukupi, berfungsi sepenuhnya (semua komponen berfungsi dan sedia digunakan) dan memenuhi keperluan mengikut perancangan kokurikulum sekolah serta keperluan pendidikan murid ke arah kecemerlangan dalam bidang sukan dan kokurikulum. Deskripsi Bil. Skor (%) Prasarana sukan dan kokurikulum mencukupi bagi memenuhi keperluan perancangan kokurikulum sekolah dan pendidikan murid. Jumlah prasarana sukan dan kokurikulum sedia ada 4 3.33 Jumlah prasarana sukan dan kokurikulum mengikut keperluan 6 Prasarana sukan dan kokurikulum berfungsi sepenuhnya bagi memenuhi keperluan perancangan kokurikulum sekolah dan pendidikan murid. Jumlah prasarana sukan dan kokurikulum yang berfungsi 4 3.33 Jumlah prasarana sukan dan kokurikulum sedia ada 6
 • 23. Aspek A5: Prasarana Sukan dan Kokurikulum Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 21 Bil. Senarai Prasarana Sukan dan Kokurikulum Bil. Sedia Ada Bil. Berfungsi Bil. Keperluan 1 Padang 2 Gelanggang 3 Astaka 4 Dewan Sukan 5 Gimnasium 6 Bilik/Stor Sukan 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah
 • 24. Aspek A6: Prasarana Hal Ehwal Murid Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 22 Aspek A6: Prasarana Hal Ehwal Murid Skor (%) Pernyataan Kualiti 6.66 Prasarana Hal Ehwal Murid (HEM) mencukupi, berfungsi sepenuhnya (semua komponen berfungsi dan sedia digunakan) dan memenuhi keperluan mengikut perancangan Hal Ehwal Murid serta keperluan pendidikan murid ke arah kecemerlangan. Deskripsi Bil. Skor (%) Prasarana Hal Ehwal Murid (HEM) mencukupi bagi memenuhi keperluan perancangan HEM dan pendidikan murid. Jumlah prasarana HEM sedia ada 4 3.33 Jumlah prasarana HEM mengikut keperluan 6 Prasarana HEM berfungsi sepenuhnya bagi memenuhi keperluan perancangan Hal Ehwal Murid (HEM) dan pendidikan murid. Jumlah prasarana HEM yang berfungsi 4 3.33 Jumlah prasarana HEM sedia ada 6
 • 25. Aspek A6: Prasarana Hal Ehwal Murid Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 23 Bil. Senarai Prasarana Hal Ehwal Murid Bil. Sedia Ada Bil. Berfungsi Bil. Keperluan 1 Bilik Pesakit 2 Klinik 3 Bilik Kesihatan/Pergigian 4 Bilik Bimbingan dan Kaunseling 5 Bilik Skim Pinjaman Buku Teks 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah
 • 26. Aspek A7: Persekitaran Digital Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 24 Aspek A7: Persekitaran Digital Skor (%) Pernyataan Kualiti 7.24 Mempunyai liputan Internet yang menyeluruh dan bilangan peranti yang mencukupi untuk dimanfaatkan bagi menyokong proses pembelajaran dan perkongsian maklumat ke arah pengurusan berkualiti dan kecemerlangan pendidikan. Deskripsi Bil./Peratus Skor (%) Mempunyai liputan Internet yang menyeluruh bagi menyokong proses pembelajaran dan perkongsian maklumat mengikut keperluan sekolah. Peratus liputan Internet mengikut anggaran berdasarkan keperluan sebenar sekolah. 78.1 3.91 Mempunyai bilangan peranti yang mencukupi bagi menyokong proses pembelajaran dan perkongsian maklumat mengikut keperluan sekolah. Jumlah peranti yang berfungsi 4 3.33 Jumlah peranti sedia ada 6
 • 27. Aspek A7: Persekitaran Digital Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 25 Bil. Senarai Peranti Bil. Sedia Ada Bil. Berfungsi 1 Komputer Pengajaran dan Pembelajaran 2 Notebook Pengajaran dan Pembelajaran 3 Netbook 4 Projector LCD 5 Televisyen 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah
 • 28. Aspek A8: Asrama Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 26 Aspek A8: Asrama Skor (%) Pernyataan Kualiti 6.00 Prasarana dan sumber manusia asrama mencukupi dan memenuhi keperluan pendidikan murid serta keperluan pengurusan asrama. Deskripsi Bil. Skor (%) Prasarana asrama mencukupi bagi memenuhi keperluan murid. Jumlah prasarana asrama sedia ada 4 2.00 Jumlah keperluan prasarana asrama sebenar 6 Prasarana asrama berfungsi sepenuhnya bagi memenuhi keperluan penginapan dan pendidikan murid. Jumlah prasarana asrama yang berfungsi sepenuhnya 4 2.00 Jumlah prasarana asrama sedia ada 6 Bilangan sumber manusia yang mencukupi bagi memenuhi keperluan pengurusan asrama (Contoh: Warden Asrama, Penyelia Asrama, Pembantu Pengurusan Murid). Jumlah sumber manusia sedia ada 4 2.00 Jumlah sumber manusia mengikut kelayakan sebenar 6
 • 29. Aspek A8: Asrama Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 27 Bil. Senarai Prasarana Asrama Bil. Sedia Ada Bil. Berfungsi Bil. Keperluan 1 Bilik Asrama 2 Bilik Mandi 3 Bilik Menggosok 4 Bilik Basuhan 5 Dewan Makan 6 Rumah Warden 7 Ampaian Baju 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah
 • 30. Aspek A9: Sokongan Ibu Bapa/Penjaga, Komuniti dan Pihak Swasta Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia 28 Aspek A9: Sokongan Ibu Bapa/Penjaga, Komuniti dan Pihak Swasta Skor (%) Pernyataan Kualiti 6.67 Sekolah mendapat sokongan sepenuhnya daripada ibu bapa/penjaga, komuniti dan pihak swasta dalam pelbagai bentuk sumbangan bagi memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pendidikan murid ke arah kecemerlangan. Deskripsi Peratus Skor (%) Pelibatan ibu bapa/penjaga dalam program/aktiviti sekolah. Peratus kehadiran ibu bapa/penjaga dalam program/aktiviti 66.66 2.67 Sekolah mendapat sokongan khidmat kepakaran/sumbangan daripada ibu bapa/penjaga berdasarkan perancangan program/aktiviti sekolah. Peratus pelibatan khidmat kepakaran/sumbangan ibu bapa/penjaga 66.66 2.00 Sekolah mendapat sokongan daripada pihak swasta dalam pelbagai bentuk sumbangan bagi memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pendidikan murid berdasarkan perancangan program/aktiviti melibatkan pihak swasta. Peratus pelibatan komuniti dan pihak swasta berdasarkan keperluan sebenar sekolah 66.66 2.00
 • 31. 1 3 4 2 Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Pengurusan Organisasi 3.1 Pengurusan Kurikulum 3.2 Pengurusan Kokurikulum 3.3 Pengurusan Hal Ehwal Murid Kepemimpinan
 • 32. 1 3 4 2 Perubahan paparan format ini melibatkan Standard 1 hingga Standard 4 30 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia Rubrik Penskoran Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 PGB menerajui aktiviti instruksional dengan: i. melaksanakan pencerapan PdP ii. memberi maklum balas dan bimbingan iii. mengambil tindakan susulan. 4 Tindakan dilaksanakan: i. mengikut ketetapan pencerapan ii. secara menyeluruh meliputi semua perkara/ guru iii. secara berterusan/berkala. 3 PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). 2 PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara (ii) dan (iii). 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii). 1 PGB menerajui aktiviti instruksional bagi mana- mana satu (1) perkara di atas. 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. 0 PGB tidak menerajui aktiviti instruksional. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. Tindakan Penskoran PGB menerajui aktiviti instruksional dengan: 4 3 2 1 0 a) melaksanakan pencerapan PdP i. mengikut ketetapan sekolah ii. secara menyeluruh kepada semua guru iii. dari semasa ke semasa dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii) dengan mengambil kira perkara (i) dengan mengambil kira mana-mana perkara (ii) atau (iii) tidak mengambil kira mana-mana perkara b) memberi maklum balas dan bimbingan i. mengikut ketetapan sekolah ii. secara menyeluruh kepada semua guru iii. dari semasa ke semasa dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii) dengan mengambil kira perkara (i) dengan mengambil kira mana-mana perkara (ii) atau (iii) tidak mengambil kira mana-mana perkara c) mengambil tindakan susulan i. mengikut ketetapan sekolah ii. secara menyeluruh kepada semua guru iii. dari semasa ke semasa dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii) dengan mengambil kira perkara (i) dengan mengambil kira mana-mana perkara (ii) atau (iii) tidak mengambil kira mana-mana perkara ASPEK 1.1 : PGB SEBAGAI PENERAJU KRITERIA KRITIKAL: PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai. 1.1.5 STANDARD KUALITI PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pencerapan PdP secara profesional dan terancang. TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD Menerajui aktiviti instruksional dengan mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP, memberi maklum balas dan bimbingan serta mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan dari semasa ke semasa.
 • 33. Jemaah Nazir - 12.10.2022 SKPM Kualiti@Sekolah TINDAKAN PENSKORAN PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid dengan: 4 3 2 1 0 a) menganalisis pencapaian murid i. mengikut ketetapan sekolah ii. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid iii. dari semasa ke semasa dengan mengambil perkara (i) dan mana- mana satu (1) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara tidak mengambil kira mana-mana perkara b) menyediakan rumusan kemajuan dan pencapaian murid i. mengikut ketetapan sekolah ii. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid iii. dari semasa ke semasa dengan mengambil perkara (i) dan mana- mana satu (1) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara tidak mengambil kira mana-mana perkara C) mengadakan dialog prestasi i. mengikut ketetapan sekolah ii. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid iii. dari semasa ke semasa dengan mengambil perkara (i) dan mana- mana satu (1) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara tidak mengambil kira mana-mana perkara d) mengambil tindakan susulan i. mengikut ketetapan sekolah ii. secara menyeluruh dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid dengan mengambil perkara (i) dan mana- mana satu dengan mengambil kira perkara (i) dengan mengambil kira mana-mana satu (1) tidak mengambil kira mana-mana perkara BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 1.1.6 PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik dan terancang. Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid dengan menganalisis pencapaian murid, menyediakan rumusan dan mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan. RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid dengan: i. menganalisis pencapaian murid ii. menyediakan rumusan kemajuan dan pencapaian murid iii. mengambil tindakan susulan. 4 Tindakan dilaksanakan: i. mengikut ketetapan pemantauan ii. secara menyeluruh meliputi bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid iii. secara berterusan/berkala. 3 PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid bagi perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). 2 PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid bagi perkara (ii) dan (iii). 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii). 1 PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. 0 PGB tidak mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. SKPMg2 Tindakan 1.1.6 (c) 31 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
 • 34. Jemaah Nazir - 12.10.2022 BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 1.1.7 PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara profesional dan terancang. Mengenal pasti, mengambil tindakan dan menyelesaikan masalah/isu pengoperasian sekolah serta mengambil langkah kawalan dengan mekanisme yang sesuai, secara telus dan kreatif/inovatif. RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 PGB menangani masalah pengoperasian sekolah dengan: i. mengenal pasti punca masalah/isu ii. mengambil tindakan terhadap masalah/isu iii. menyelesaikan masalah/isu iv. mengambil langkah kawalan/tindakan pencegahan bagi memastikan masalah/isu tidak berulang. 4 Tindakan dilaksanakan: i. dengan mekanisme yang sesuai/mematuhi prosedur/peraturan ii. secara telus iii. secara kreatif/inovatif. 3 PGB menangani masalah pengoperasian sekolah bagi mana- mana tiga (3) perkara di atas. 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). 2 PGB menangani masalah pengoperasian sekolah bagi mana- mana dua (2) perkara di atas. 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii). 1 PGB menangani masalah pengoperasian sekolah bagi mana- mana satu (1) perkara di atas. 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. 0 PGB tidak menangani masalah pengoperasian sekolah. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. TINDAKAN PENSKORAN PGB menangani masalah pengoperasian sekolah dengan: 4 3 2 1 0 a) mengesan jangkaan masalah/isu i. dengan mekanisme yang sesuai ii. secara telus iii. mengikut keperluan dengan mengambil perkara (i) dan mana- mana satu (1) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dengan mengambil kira mana- mana satu (1) perkara tidak mengambil kira mana-mana perkara b) mengenal pasti punca masalah/isu i. dengan mekanisme yang sesuai ii. secara telus iii. mengikut keperluan dengan mengambil perkara (i) dan mana- mana satu (1) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dengan mengambil kira mana- mana satu (1) perkara tidak mengambil kira mana-mana perkara c) mengambil tindakan terhadap masalah/isu i. dengan mematuhi prosedur ii. secara telus iii. mengikut kesesuaian dengan mengambil perkara (i) dan mana- mana satu (1) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dengan mengambil kira mana- mana satu (1) perkara tidak mengambil kira mana-mana perkara d)menyelesaikan masalh/isu i. dengan mematuhi prosedur ii. secara telus iii. mengikut kesesuaian dengan mengambil perkara (i) dan mana- mana satu (1) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dengan mengambil kira mana- mana satu (1) perkara tidak mengambil kira mana-mana perkara e)mengambil langkah kawalan/tindakan pencegahan bagi i. dengan mematuhi prosedur ii. secara telus iii. mengikut kesesuaian dengan mengambil perkara (i) dengan mengambil kira dengan mengambil kira mana- tidak mengambil kira SKPM Kualiti@Sekolah SKPMg2 Tindakan 1.1.7 (a) 32 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
 • 35. Jemaah Nazir - 12.10.2022 RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 Mengurus sumber manusia dengan: i. mengagihkan tugas ii. menyediakan perincian tugas iii. menyebarluaskan perincian tugas iv. menilai prestasi kerja. 4 Tindakan dilaksanakan: i. dengan mematuhi arahan/prosedur ii. mengikut keperluan/kesesuaian/ kepakaran iii. secara menyeluruh meliputi setiap guru dan AKP/setiap bidang iv. secara seimbang/telus/adil. 3 Mengurus sumber manusia bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. 2 Mengurus sumber manusia bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. 1 Mengurus sumber manusia bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. 0 Tidak mengurus sumber manusia. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. TINDAKAN PENSKORAN Mengurus sumber manusia dengan: 4 3 2 1 0 a) mengagihkan tugas i. dengan mematuhi arahan ii. mengikut kepakaran/keperluan iii. secara menyeluruh kepada setiap guru dan AKP iv. secara seimbang dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara tidak melaksanakan mana-mana perkara b) menyediakan perincian tugas i. dengan mematuhi arahan/prosedur ii. mengikut kesesuaian iii. secara menyeluruh dalam semua bidang iv. secara telus dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara tidak melaksanakan mana-mana perkara c) menyebarluaska n perincian tugas i. dengan mematuhi arahan ii. mengikut kesesuaian iii. secara menyeluruh kepada setiap guru dan AKP iv. secara jelas dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara tidak melaksanakan mana-mana perkara d) menilai prestasi kerja i. dengan mematuhi arahan ii. mengikut kesesuaian iii. secara menyeluruh kepada setiap guru dan AKP iv. secara telus dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara tidak melaksanakan mana-mana perkara e) melaksanakan urusan perkhidmatan (SPP/ePROPER) i. dengan mematuhi arahan ii. mengikut kesesuaian iii. secara menyeluruh kepada setiap guru dan AKP iv. secara telus dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara tidak melaksanakan mana-mana perkara BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 2.1.1 Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang. Mengagih, menyedia dan menyebarluaskan perincian tugas serta menilai prestasi kerja dengan mematuhi arahan, mengikut keperluan, secara menyeluruh, seimbang dan telus. SKPM Kualiti@Sekolah SKPMg2 Tindakan 2.1.1 (e) 33 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
 • 36. Jemaah Nazir - 12.10.2022 TINDAKAN PENSKORAN Mengurus pelaksanaan kurikulum dengan: 4 3 2 1 0 a) membuat ketetapan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukan kewangan, pentaksiran, penjaminan kualiti (pembudayaan 4P), latihan/tugasan, pembelajaran digital, *PdPR/remote learning, sumber pendidikan dan jadual waktu iii. mengikut keperluan sekolah iv. secara spesifik dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana satu (1) perkara dengan mengambil kira mana-mana perkara (ii) atau (iii) atau (iv) tidak mengambil kira mana- mana perkara b) mendokumenkan ketetapan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukan kewangan, pentaksiran, penjaminan kualiti (pembudayaan 4P), latihan/tugasan, pembelajaran digital, *PdPR/remote learning, sumber pendidikan dan jadual waktu iii. mengikut keperluan sekolah iv. secara spesifik dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana satu (1) perkara dengan mengambil kira mana-mana perkara (ii) atau (iii) atau (iv) tidak mengambil kira mana- mana perkara c) menyebarluaska n ketetapan ii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukan kewangan, pentaksiran, penjaminan kualiti (pembudayaan 4P), latihan/tugasan, pembelajaran digital, *PdPR/remote learning, sumber pendidikan dan jadual waktu iii. mengikut keperluan sekolah iv. secara spesifik dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana satu (1) perkara dengan mengambil kira mana-mana perkara (ii) atau (iii) atau (iv) tidak mengambil kira mana- mana perkara d) menyemak semula ketetapan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa ii. secara menyeluruh dalam semua perkara seperti penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukan kewangan, pentaksiran, penjaminan kualiti (pembudayaan 4P), latihan/tugasan, pembelajaran digital, *PdPR/remote learning, sumber pendidikan dan jadual waktu iii. mengikut keperluan sekolah iv. secara spesifik dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana satu (1) perkara dengan mengambil kira mana-mana perkara (ii) atau (iii) atau (iv) tidak mengambil kira mana- mana perkara BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 3.1.1.1 Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik dan terancang. Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa, mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas. RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 Mengurus pelaksanaan kurikulum dengan: i. membuat ketetapan ii. mendokumenkan ketetapan iii. menyebarluaskan ketetapan iv. menyemak semula ketetapan. 4 Tindakan dilaksanakan: i. secara menyeluruh meliputi semua perkara (penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukan kewangan, pentaksiran, latihan/tugasan, sumber pendidikan dan jadual waktu)/semua guru ii. mengikut keperluan/kesesuaian sekolah iii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/prosedur iv. secara jelas/spesifik. 3 Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. 2 Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. 1 Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. 0 Tidak mengurus pelaksanaan kurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. SKPM Kualiti@Sekolah SKPMg2 Huraian Penskoran 3.1.1 (a), (b), (c) dan (d) 34 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
 • 37. Jemaah Nazir - 12.10.2022 ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING KRITERIA KRITIKAL: Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus untuk pembangunan sahsiah, psikososial, kesejahteraan mental dan kerjaya murid. BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 3.3.6. 2 Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang. Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan. RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik dengan: i. merancang pentaksiran ii. melaksanakan pentaksiran iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran iv. mengambil tindakan susulan/intervensi/ konsultasi. 4 Tindakan dilaksanakan: i. dengan mematuhi ketetapan/prosedur/arahan yang berkuat kuasa ii. mengikut keperluan/kesesuaian iii. secara menyeluruh meliputi semua murid yang berkenaan iv. secara berterusan/berkala. 3 Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. 2 Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. 1 Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. 0 Tidak mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. ASPEK 3.3.7 PENGURUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK KRITERIA KRITIKAL: Pengurusan pentaksiran psikometrik diurus untuk membangun potensi diri berdasarkan personaliti, minat dan kecenderungan murid. STANDARD KUALITI Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang. TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil tindakan susulan dengan dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat kuasa dan prosedur, mengikut keperluan, kesesuaian, isu semasa, dan dari semasa ke semasa. TINDAKAN PENSKORAN Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik dengan: 4 3 2 1 0 a) merancang pentaksiran i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa ii. mengikut keperluan murid iii. dari semasa ke semasa iv. dengan mekanisme yang sesuai dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana satu (1) perkara dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara tidak mengambil kira mana-mana perkara b) melaksanakan pentaksiran i. dengan mematuhi prosedur ii. mengikut keperluan murid iii. dari semasa ke semasa iv. dengan mekanisme yang sesuai dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana satu (1) perkara dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara tidak mengambil kira mana-mana perkara c) menganalisis data dan maklumat pentaksiran i. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa ii. mengikut isu semasa iii. dari semasa ke semasa iv. mengikut keperluan dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana satu (1) perkara dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara tidak mengambil kira mana-mana perkara d) mengambil tindakan susulan/intervensi / i. dengan mematuhi prosedur ii. mengikut isu semasa iii. dari semasa ke semasa iv. mengikut kesesuaian dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana dua (2) perkara dengan mengambil kira perkara (i) dan mana-mana satu dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara tidak mengambil kira mana-mana perkara SKPM Kualiti@Sekolah SKPMg2 Penukaran 3.3.6.2 kepada Aspek 3.3.7 35 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia
 • 39. 1 3 4 2 Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia Standard 5 Kemenjadian Murid - Akademik - Kokurikulum - Sahsiah ITEM ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK PERATUS/GP S 5.1.1 Peratus murid yang kompeten dalam Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah/Sekolah Menengah (Murid Berkeperluan Khas) 5.1.2 Peratus murid yang menguasai tahap minimum dalam Peperiksaan Awam Sekolah Rendah (UPSR) 5.1.3 Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (SPM) 5.1.4 Purata Nilai Gred Kumulatif dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (STPM) 5.1.5 Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya keputusan Maqbul (STAM) ITE M ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM PERATUS/G PS 5.2. 1 Gred Purata Sekolah dalam Kelab/Persatuan 5.2. 2 Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform 5.2. 3 Gred Purata Sekolah dalam Sukan/Permainan 5.2. 4 Gred Purata Sekolah Keseluruhan dalam Kokurikulum ITE M ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID PERATUS/GP S 5.3. 1 Purata peratus kehadiran murid ke sekolah bagi tahun terkini. 5.3. 2 Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Ringan) bagi tahun terkini. 5.3. 3 Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Sederhana) bagi tahun terkini. 5.3. 4 Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (Kes Berat) bagi tahun terkini. 5.3. 5 Peratus murid yang mengamalkan perlakuan positif bagi tahun terkini. Standard 5 Kemenjadian Murid, Pencapaian Guru dan Sekolah Tambahan Aspek 5.4 37 Item Aspek 5.1: Kemenjadian Murid dalam Akademik Peratus/GPS 5.1.1 Penguasaan Murid dalam Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Sekolah Rendah/ Sekolah Menengah Peratus murid yang mencapai sekurang-kurangnya Tahap Penguasaan Minimum (TP3) dalam semua mata pelajaran bagi PBD berterusan Peratus murid yang mencapai sekurang-kurangnya Tahap Penguasaan Minimum (TP3) dalam semua mata pelajaran bagi Ujian Akhir Sesi Akademik (SM – Tingkatan 1,2 & 3) (SR – Tahap 2) 5.1.2 Pencapaian Murid Berkeperluan Khas (MBPK) dalam Pentaksiran Alternatif Sekolah Menengah dan Pentaksiran Alternatif Pendidikan Rendah Peratus MBPK yang layak menerima Sijil Alternatif Sekolah Menengah Peratus MBPK yang layak menerima Pelaporan Pentaksiran Alternatif Pendidikan Rendah 5.1.3 Pencapaian Murid Sekolah Menengah dalam Peperiksaan Awam i. Gred Purata Sekolah (GPS) bagi peperiksaan SPM ii. Peratus Murid Yang Layak Menerima Sijil SPM ii. Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) bagi peperiksaan STPM iii. Peratus murid yang menguasai sekurang-kurangnya keputusan ‘Makbul’ bagi peperiksaan STAM Item Aspek 5.2: Kemenjadian Murid dalam Kokurikulum GPS 5.2.1 Gred Purata Sekolah (GPS) dalam Kelab/Persatuan 5.2.2 Gred Purata Sekolah (GPS) dalam Badan Beruniform 5.2.3 Gred Purata Sekolah (GPS) dalam Sukan/Permainan 5.2.4 Gred Purata Sekolah (GPS) keseluruhan dalam kokurikulum Item Aspek 5.3: Kemenjadian Sahsiah Murid Peratus 5.3.1 Kehadiran Murid Purata peratus kehadiran murid bagi tahun penilaian 5.3.2 Pencapaian Sahsiah Murid dalam Tahun Penilaian i. Peratus murid berstatus Terpuji ii. Peratus murid berstatus Amat Baik iii. Peratus murid berstatus Baik iv. Peratus murid berstatus Perlu Perhatian v. Peratus murid berstatus Perlu Perhatian Serius Item Aspek 5.4: Pencapaian Guru dan Sekolah Peratus 5.4.1 Bilangan pencapaian guru dalam aktiviti/program/pertandingan yang diiktiraf oleh KPM mengikut peringkat i. Daerah ii. Negeri iii. Kebangsaan iv. Antarabangsa 5.4.2 Bilangan pencapaian sekolah dalam. Aktiviti/program/pertandingan yang diiktiraf oleh KPM mengikut peringkat i. Daerah ii. Negeri iii. Kebangsaan