SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
RPW/54916/2015 P
D a t a : 2 0 1 5 - 0 8 - 3 i
Minister Zdrowia Warszawa, 2015 -08- 2 6
UZ-F.072.1.2015.Rt
PR/V.V OBYVyATa.H;aCH
WPt.
' j
2015 -08- ? 1 1
Rzecznik Praw Obywatelskich
W zwi^zku z pismem Rzecznika Kraw UDywdLciari^.ii ^ ^ . ..,
V.TOH.60.2015.AA), w sprawie prac legislacyjnych nad przygotowaniem stosownych
rozwi^zah prawnych dotycz^cych wykonania wyroku Trybunatu Konstytucyjnego w sprawie
zasad finansowania sktadek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow, skierowanym do Rani Ewy
Kopacz Prezesa Rady Ministrow, ktore zostafo przesfane do Ministerstwa Zdrowia przy pismie
z dnia 30 lipca 2015 r, (znak:SPRM-217-16(3)/14/JG), Pana Jacka Cichocklego Ministra-
Czlonka Rady Ministrow, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, dziataj^c w porozumieniu
z Ministrem Finansow oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uprzejmie prosz^
0 przyj^cie ponizszego stanowiska.
W sentencji wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z 26 pazdziernika 2010 r. (sygn. akt K 58/07)
wskazano, ze art. 86 ust. 2 w zwi^zku z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o
swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych w zakresie, w jakim
okresla zobowi^zanie budzetu panstwa do finansowania skladek na ubezpieczenie zdrowotne
wszystkich wskazanych w nim rolnikow i ich domownikow, podlegaj^cych ubezpieczeniu
spolecznemu rolnikow z mocy ustawy, prowadz^cych dzia^alnosc bez wzgl^du na wysokosc
osi^ganych przez nich przychodow, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w zwi^zku z art. 84 i art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ww. wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego
przepis art. 82 ust. 2 w zwi^zku z art. 86 ust. 1 pkt 1 w zakresie wskazanym w sentencji tracit
moc obowi^zuj^c^ z upfywem 15 miesi^cy od dnia ogioszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP,
tj. zdniem 4 lutego 2012 r.
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
Telefon: (22)634 96 00
e-mail kance!aria@mz.gov.pl
www.mz.gov.pl
Wzwi^zku z WW. wyrokiem Trybunafu Konstytucyjnego Rada Ministrow przyj^a projekt ustawy
wprzedmiotowym zakresie, ktorq Parlament uchwali^w dniu 13 stycznia 2012 r. W nast^pnych
latach ustawa ta bya trzykrotnie nowelizowana i obecnie obowi^zuje ustawa z dnia 13 stycznia
2012 r. o sMadkach na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow za lata 2012 - 2016 (Dz. U. poz.
123, z pozn. zm.).
W kontekscie poprzednio zgfaszanych postulatow, aby rozwi^zania w zakresie sktadki
zdrowotnej byty powi^zane z rzeczywistymi dochodami rolnikow, nalezy poinformowac, ze
zgodnie z informacjami resortow finansow i rolnictwa, na chwil^ obecn^ nie ma danych
dotycz^cych dochodow poszczegolnych rolnikow, ktore byfyby podstaw^ do naliczania od nich
sMadek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z tymi informacjami, nie ma
obecnie rowniez ustalonego planu i harmonogramu prac nad wprowadzeniem rachunkowosci
w rolnictwie oraz w^czeniem dziaialnosci rolniczej do systemu podatku dochodowego. Nawet
w przypadku przygotowania takich zmian nalezatoby si^ liczyc z dose diugim okresem
dostosowawczym.
Jednoczesnie podkreslenia wymaga, ze obecne rozwi^zania dotyczqce skladek na
ubezpieczenie zdrowotne rolnikow dzialaj^ od lutego 2012 r. bez zaktoceh, a sci^galnosc
sWadek jest wysoka.
W zwi^zku z tym, wobec sygnalizowanej przez Ministerstwo Finansow i Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi niemozliwosci okreslenia dochodow poszczegolnych rolnikow
i naliczania od nich sktadek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ewentualne
wprowadzenie rozwi^zan alternatywnych do obecnie obowi^zuj^cych w zakresie sMadek na
ubezpieczenie zdrowotne rolnikow wydaje si^ niecelowe, gdyz generowaioby jedynie
dodatkowe koszty administracyjne po stronie KRUS zwi^zane z ich wdrozeniem w zycie.
DIatego na obecnym etapie za racjonalne nalezaloby uznac, aby obecne rozwi^zania
dotycz^ce sWadek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow wprowadzic do ustawy
0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych. Nie zamyka to
mozliwosci ich zmiany w przypadku osi^gni^cia istotnego postfpu w zakresie ustalania
rzeczywistych dochodow rolnikow.
Depctriarr^cn; 1 b^^zpieczenia
Z..iowouiego
00-952 VJarei^Lva. ul. Miodowa 15
B ^ U R O R Z E C > : N ! K A
PRAWOBY^-^:^r:iSKICH
WPt. 2015 -GB- .S t
ZAt NR
U2-F.072.1.2015
llllllllllllllllllllll
180245 2015-08-31 00
Rzecznik Praw Obywatelskich
Solidarnosci 77
00-090 Warszawa
2015-08-31
I 77792

More Related Content

What's hot

Tydzień z OPZZ 09-04-2021
Tydzień z OPZZ 09-04-2021Tydzień z OPZZ 09-04-2021
Tydzień z OPZZ 09-04-2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021BiuroOPZZ
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021BiuroOPZZ
 
03 13 oswiadczenie ministra
03  13 oswiadczenie ministra03  13 oswiadczenie ministra
03 13 oswiadczenie ministraGrupa PTWP S.A.
 
Harmonogram prac nad PO RYBY 2014 2020
Harmonogram prac nad PO RYBY 2014 2020Harmonogram prac nad PO RYBY 2014 2020
Harmonogram prac nad PO RYBY 2014 2020Michal Kowalski
 
Jak chce implementować Dyrektywę transgraniczną polski rząd? Co my pacjenci i...
Jak chce implementować Dyrektywę transgraniczną polski rząd? Co my pacjenci i...Jak chce implementować Dyrektywę transgraniczną polski rząd? Co my pacjenci i...
Jak chce implementować Dyrektywę transgraniczną polski rząd? Co my pacjenci i...Fundacja MY PACJENCI
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020BiuroOPZZ
 
Iwz place 1_2016
Iwz place 1_2016Iwz place 1_2016
Iwz place 1_2016EwaB
 
2011 - Aktualne problemy ustawodawstwa właściwego
2011 - Aktualne problemy ustawodawstwa właściwego2011 - Aktualne problemy ustawodawstwa właściwego
2011 - Aktualne problemy ustawodawstwa właściwegotrESS Network
 

What's hot (11)

Tydzień z OPZZ 09-04-2021
Tydzień z OPZZ 09-04-2021Tydzień z OPZZ 09-04-2021
Tydzień z OPZZ 09-04-2021
 
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021Tydzień z OPZZ 14-05-2021
Tydzień z OPZZ 14-05-2021
 
Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021Tydzień z opzz 28-05-2021
Tydzień z opzz 28-05-2021
 
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021Tydzień z OPZZ 16-07-2021
Tydzień z OPZZ 16-07-2021
 
03 13 oswiadczenie ministra
03  13 oswiadczenie ministra03  13 oswiadczenie ministra
03 13 oswiadczenie ministra
 
Harmonogram prac nad PO RYBY 2014 2020
Harmonogram prac nad PO RYBY 2014 2020Harmonogram prac nad PO RYBY 2014 2020
Harmonogram prac nad PO RYBY 2014 2020
 
Jak chce implementować Dyrektywę transgraniczną polski rząd? Co my pacjenci i...
Jak chce implementować Dyrektywę transgraniczną polski rząd? Co my pacjenci i...Jak chce implementować Dyrektywę transgraniczną polski rząd? Co my pacjenci i...
Jak chce implementować Dyrektywę transgraniczną polski rząd? Co my pacjenci i...
 
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zródłem dodatkowego finansowania świadczeń m...
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zródłem dodatkowego finansowania świadczeń m...Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zródłem dodatkowego finansowania świadczeń m...
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zródłem dodatkowego finansowania świadczeń m...
 
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020Tydzień z OPZZ 18-12-2020
Tydzień z OPZZ 18-12-2020
 
Iwz place 1_2016
Iwz place 1_2016Iwz place 1_2016
Iwz place 1_2016
 
2011 - Aktualne problemy ustawodawstwa właściwego
2011 - Aktualne problemy ustawodawstwa właściwego2011 - Aktualne problemy ustawodawstwa właściwego
2011 - Aktualne problemy ustawodawstwa właściwego
 

Viewers also liked

MR12AB Tuesday15h00 - Reinet van Zyl
MR12AB Tuesday15h00 - Reinet van ZylMR12AB Tuesday15h00 - Reinet van Zyl
MR12AB Tuesday15h00 - Reinet van Zyl7391456
 
Tuesday, 21 July 2015, Hall 2D, 15:00 - Henry & Lauren
Tuesday, 21 July 2015, Hall 2D, 15:00 - Henry & LaurenTuesday, 21 July 2015, Hall 2D, 15:00 - Henry & Lauren
Tuesday, 21 July 2015, Hall 2D, 15:00 - Henry & Lauren7391456
 
FMkhacwa EnMS and IEE opportunities
FMkhacwa EnMS and IEE opportunitiesFMkhacwa EnMS and IEE opportunities
FMkhacwa EnMS and IEE opportunities7391456
 
Automatic Detection of Non-Proliferative Diabetic Retinopathy Using Fundus Im...
Automatic Detection of Non-Proliferative Diabetic Retinopathy Using Fundus Im...Automatic Detection of Non-Proliferative Diabetic Retinopathy Using Fundus Im...
Automatic Detection of Non-Proliferative Diabetic Retinopathy Using Fundus Im...iosrjce
 
Presentacion financial tower
Presentacion financial towerPresentacion financial tower
Presentacion financial towerINMOONE_SA
 
5 formations gagnantes dans la fabrication et l'usinage
5 formations gagnantes dans la fabrication et l'usinage5 formations gagnantes dans la fabrication et l'usinage
5 formations gagnantes dans la fabrication et l'usinageJobboom
 
Présentation de la journée du poisson 190614
Présentation de la journée du poisson 190614Présentation de la journée du poisson 190614
Présentation de la journée du poisson 190614Raphael Bastide
 
Présentation associée à la table ronde de l'étud de cas
Présentation associée à la table ronde de l'étud de casPrésentation associée à la table ronde de l'étud de cas
Présentation associée à la table ronde de l'étud de caslespetitshommesverts
 
Résultats élections municipales 2014 validés 13 communes
Résultats élections municipales 2014 validés  13 communesRésultats élections municipales 2014 validés  13 communes
Résultats élections municipales 2014 validés 13 communesRaphael Bastide
 

Viewers also liked (12)

MR12AB Tuesday15h00 - Reinet van Zyl
MR12AB Tuesday15h00 - Reinet van ZylMR12AB Tuesday15h00 - Reinet van Zyl
MR12AB Tuesday15h00 - Reinet van Zyl
 
Informacja
InformacjaInformacja
Informacja
 
bp-rolfova
bp-rolfovabp-rolfova
bp-rolfova
 
Tuesday, 21 July 2015, Hall 2D, 15:00 - Henry & Lauren
Tuesday, 21 July 2015, Hall 2D, 15:00 - Henry & LaurenTuesday, 21 July 2015, Hall 2D, 15:00 - Henry & Lauren
Tuesday, 21 July 2015, Hall 2D, 15:00 - Henry & Lauren
 
FMkhacwa EnMS and IEE opportunities
FMkhacwa EnMS and IEE opportunitiesFMkhacwa EnMS and IEE opportunities
FMkhacwa EnMS and IEE opportunities
 
Automatic Detection of Non-Proliferative Diabetic Retinopathy Using Fundus Im...
Automatic Detection of Non-Proliferative Diabetic Retinopathy Using Fundus Im...Automatic Detection of Non-Proliferative Diabetic Retinopathy Using Fundus Im...
Automatic Detection of Non-Proliferative Diabetic Retinopathy Using Fundus Im...
 
Presentacion financial tower
Presentacion financial towerPresentacion financial tower
Presentacion financial tower
 
5 formations gagnantes dans la fabrication et l'usinage
5 formations gagnantes dans la fabrication et l'usinage5 formations gagnantes dans la fabrication et l'usinage
5 formations gagnantes dans la fabrication et l'usinage
 
Clik-Hero2
Clik-Hero2Clik-Hero2
Clik-Hero2
 
Présentation de la journée du poisson 190614
Présentation de la journée du poisson 190614Présentation de la journée du poisson 190614
Présentation de la journée du poisson 190614
 
Présentation associée à la table ronde de l'étud de cas
Présentation associée à la table ronde de l'étud de casPrésentation associée à la table ronde de l'étud de cas
Présentation associée à la table ronde de l'étud de cas
 
Résultats élections municipales 2014 validés 13 communes
Résultats élections municipales 2014 validés  13 communesRésultats élections municipales 2014 validés  13 communes
Résultats élections municipales 2014 validés 13 communes
 

Similar to Skan dokumentu (12)

Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 20 maja 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 20 maja 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 20 maja 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 20 maja 2022 r.Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 13 października 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 13 października 2020Przegląd zmian w prawie podatkowym - 13 października 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 13 października 2020Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.Deloitte Polska
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.Deloitte Polska
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 22 września 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 22 września 2020Przegląd zmian w prawie podatkowym - 22 września 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 22 września 2020Deloitte Polska
 
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 27 kwietnia 2021
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 27 kwietnia 2021Przeglad zmian w prawie podatkowym z 27 kwietnia 2021
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 27 kwietnia 2021Deloitte Polska
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020BiuroOPZZ
 
Projekt ustawy ws. marnowania żywności
Projekt ustawy ws. marnowania żywnościProjekt ustawy ws. marnowania żywności
Projekt ustawy ws. marnowania żywnościGrupa PTWP S.A.
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 24 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 24 listopada 2020 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 24 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 24 listopada 2020 r.Deloitte Polska
 
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...habilitacjawpolsce
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 21 lutego 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 21 lutego 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 21 lutego 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 21 lutego 2022 r.Deloitte Polska
 
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 15 grudnia 2020
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 15 grudnia 2020Przeglad zmian w prawie podatkowym z 15 grudnia 2020
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 15 grudnia 2020Deloitte Polska
 

Similar to Skan dokumentu (12) (20)

Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 11 października 2021 r.
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 20 maja 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 20 maja 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 20 maja 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 20 maja 2022 r.
 
Dz. u. poz. 474
Dz. u. poz. 474Dz. u. poz. 474
Dz. u. poz. 474
 
Dz. u. poz. 474
Dz. u. poz. 474Dz. u. poz. 474
Dz. u. poz. 474
 
Dz. u. poz. 474
Dz. u. poz. 474Dz. u. poz. 474
Dz. u. poz. 474
 
Projekt ustawy
Projekt ustawyProjekt ustawy
Projekt ustawy
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 13 października 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 13 października 2020Przegląd zmian w prawie podatkowym - 13 października 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 13 października 2020
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym | 14 czerwa 2022 r.
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 3 listopada 2020 r.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 10 sierpnia 2022 r.
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 22 września 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 22 września 2020Przegląd zmian w prawie podatkowym - 22 września 2020
Przegląd zmian w prawie podatkowym - 22 września 2020
 
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 27 kwietnia 2021
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 27 kwietnia 2021Przeglad zmian w prawie podatkowym z 27 kwietnia 2021
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 27 kwietnia 2021
 
Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020Kronika Związkowa 21-12-2020
Kronika Związkowa 21-12-2020
 
Uzasadnienie ustawy
Uzasadnienie ustawyUzasadnienie ustawy
Uzasadnienie ustawy
 
Projekt ustawy ws. marnowania żywności
Projekt ustawy ws. marnowania żywnościProjekt ustawy ws. marnowania żywności
Projekt ustawy ws. marnowania żywności
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 24 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 24 listopada 2020 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 24 listopada 2020 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym - Z dnia 24 listopada 2020 r.
 
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
20220928_Wystapienie_pokontrolne_z_dnia_4_sierpnia_2022_r_z_kontroli_przeprow...
 
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 21 lutego 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 21 lutego 2022 r.Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 21 lutego 2022 r.
Przegląd zmian w prawie podatkowym z dnia 21 lutego 2022 r.
 
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 15 grudnia 2020
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 15 grudnia 2020Przeglad zmian w prawie podatkowym z 15 grudnia 2020
Przeglad zmian w prawie podatkowym z 15 grudnia 2020
 

More from Aleksandra Kopka

Do m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikow
Do m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikowDo m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikow
Do m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikowAleksandra Kopka
 
Do m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikow
Do m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikowDo m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikow
Do m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikowAleksandra Kopka
 
Wojewoda wielkopolski w sprawie zagadnień związanych z suszą rolniczą
Wojewoda wielkopolski w sprawie zagadnień związanych z suszą rolnicząWojewoda wielkopolski w sprawie zagadnień związanych z suszą rolniczą
Wojewoda wielkopolski w sprawie zagadnień związanych z suszą rolnicząAleksandra Kopka
 
Pismo do premier kopacz ws komisji klęskowych
Pismo do premier kopacz ws komisji klęskowychPismo do premier kopacz ws komisji klęskowych
Pismo do premier kopacz ws komisji klęskowychAleksandra Kopka
 
Pismo do premier kopacz z dn. 08.07.2015
Pismo do premier kopacz z dn. 08.07.2015Pismo do premier kopacz z dn. 08.07.2015
Pismo do premier kopacz z dn. 08.07.2015Aleksandra Kopka
 
Wytyczne ghp po_uzgodnieniach_30_04_2015_uzgodnienia_społeczne
Wytyczne ghp po_uzgodnieniach_30_04_2015_uzgodnienia_społeczneWytyczne ghp po_uzgodnieniach_30_04_2015_uzgodnienia_społeczne
Wytyczne ghp po_uzgodnieniach_30_04_2015_uzgodnienia_społeczneAleksandra Kopka
 
Info 2015 pb_onw_prs_zal_2015_06_16 (2)
Info 2015 pb_onw_prs_zal_2015_06_16 (2)Info 2015 pb_onw_prs_zal_2015_06_16 (2)
Info 2015 pb_onw_prs_zal_2015_06_16 (2)Aleksandra Kopka
 
Sprzedaż nowych ciągników rolniczych w maju 2015
Sprzedaż nowych ciągników rolniczych w maju 2015Sprzedaż nowych ciągników rolniczych w maju 2015
Sprzedaż nowych ciągników rolniczych w maju 2015Aleksandra Kopka
 
Niekaranie rolników pisma
Niekaranie rolników  pismaNiekaranie rolników  pisma
Niekaranie rolników pismaAleksandra Kopka
 

More from Aleksandra Kopka (20)

Do m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikow
Do m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikowDo m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikow
Do m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikow
 
Do m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikow
Do m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikowDo m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikow
Do m ri_rw_ws_pomocy_finansowej_dla_mlodych_rolnikow
 
Wojewoda wielkopolski w sprawie zagadnień związanych z suszą rolniczą
Wojewoda wielkopolski w sprawie zagadnień związanych z suszą rolnicząWojewoda wielkopolski w sprawie zagadnień związanych z suszą rolniczą
Wojewoda wielkopolski w sprawie zagadnień związanych z suszą rolniczą
 
Rpo
RpoRpo
Rpo
 
Rpo
RpoRpo
Rpo
 
Stawki (1)
Stawki (1)Stawki (1)
Stawki (1)
 
Roz o pieniądzach
Roz o pieniądzachRoz o pieniądzach
Roz o pieniądzach
 
Pismo do premier kopacz ws komisji klęskowych
Pismo do premier kopacz ws komisji klęskowychPismo do premier kopacz ws komisji klęskowych
Pismo do premier kopacz ws komisji klęskowych
 
Pismo do premier kopacz z dn. 08.07.2015
Pismo do premier kopacz z dn. 08.07.2015Pismo do premier kopacz z dn. 08.07.2015
Pismo do premier kopacz z dn. 08.07.2015
 
Wytyczne ghp po_uzgodnieniach_30_04_2015_uzgodnienia_społeczne
Wytyczne ghp po_uzgodnieniach_30_04_2015_uzgodnienia_społeczneWytyczne ghp po_uzgodnieniach_30_04_2015_uzgodnienia_społeczne
Wytyczne ghp po_uzgodnieniach_30_04_2015_uzgodnienia_społeczne
 
Technika kosiarki f5
Technika kosiarki f5Technika kosiarki f5
Technika kosiarki f5
 
Info 2015 pb_onw_prs_zal_2015_06_16 (2)
Info 2015 pb_onw_prs_zal_2015_06_16 (2)Info 2015 pb_onw_prs_zal_2015_06_16 (2)
Info 2015 pb_onw_prs_zal_2015_06_16 (2)
 
Sprzedaż nowych ciągników rolniczych w maju 2015
Sprzedaż nowych ciągników rolniczych w maju 2015Sprzedaż nowych ciągników rolniczych w maju 2015
Sprzedaż nowych ciągników rolniczych w maju 2015
 
09122015120221479
0912201512022147909122015120221479
09122015120221479
 
Zboża
ZbożaZboża
Zboża
 
Nik
NikNik
Nik
 
Dokument165639
Dokument165639Dokument165639
Dokument165639
 
Druk 2015-program-bez
Druk 2015-program-bezDruk 2015-program-bez
Druk 2015-program-bez
 
List a. dudy do rolnikow
List a. dudy do rolnikowList a. dudy do rolnikow
List a. dudy do rolnikow
 
Niekaranie rolników pisma
Niekaranie rolników  pismaNiekaranie rolników  pisma
Niekaranie rolników pisma
 

Skan dokumentu (12)

 • 1. RPW/54916/2015 P D a t a : 2 0 1 5 - 0 8 - 3 i Minister Zdrowia Warszawa, 2015 -08- 2 6 UZ-F.072.1.2015.Rt PR/V.V OBYVyATa.H;aCH WPt. ' j 2015 -08- ? 1 1 Rzecznik Praw Obywatelskich W zwi^zku z pismem Rzecznika Kraw UDywdLciari^.ii ^ ^ . .., V.TOH.60.2015.AA), w sprawie prac legislacyjnych nad przygotowaniem stosownych rozwi^zah prawnych dotycz^cych wykonania wyroku Trybunatu Konstytucyjnego w sprawie zasad finansowania sktadek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow, skierowanym do Rani Ewy Kopacz Prezesa Rady Ministrow, ktore zostafo przesfane do Ministerstwa Zdrowia przy pismie z dnia 30 lipca 2015 r, (znak:SPRM-217-16(3)/14/JG), Pana Jacka Cichocklego Ministra- Czlonka Rady Ministrow, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, dziataj^c w porozumieniu z Ministrem Finansow oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uprzejmie prosz^ 0 przyj^cie ponizszego stanowiska. W sentencji wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z 26 pazdziernika 2010 r. (sygn. akt K 58/07) wskazano, ze art. 86 ust. 2 w zwi^zku z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych w zakresie, w jakim okresla zobowi^zanie budzetu panstwa do finansowania skladek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wskazanych w nim rolnikow i ich domownikow, podlegaj^cych ubezpieczeniu spolecznemu rolnikow z mocy ustawy, prowadz^cych dzia^alnosc bez wzgl^du na wysokosc osi^ganych przez nich przychodow, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w zwi^zku z art. 84 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ww. wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego przepis art. 82 ust. 2 w zwi^zku z art. 86 ust. 1 pkt 1 w zakresie wskazanym w sentencji tracit moc obowi^zuj^c^ z upfywem 15 miesi^cy od dnia ogioszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP, tj. zdniem 4 lutego 2012 r. Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Telefon: (22)634 96 00 e-mail kance!aria@mz.gov.pl www.mz.gov.pl
 • 2. Wzwi^zku z WW. wyrokiem Trybunafu Konstytucyjnego Rada Ministrow przyj^a projekt ustawy wprzedmiotowym zakresie, ktorq Parlament uchwali^w dniu 13 stycznia 2012 r. W nast^pnych latach ustawa ta bya trzykrotnie nowelizowana i obecnie obowi^zuje ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o sMadkach na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow za lata 2012 - 2016 (Dz. U. poz. 123, z pozn. zm.). W kontekscie poprzednio zgfaszanych postulatow, aby rozwi^zania w zakresie sktadki zdrowotnej byty powi^zane z rzeczywistymi dochodami rolnikow, nalezy poinformowac, ze zgodnie z informacjami resortow finansow i rolnictwa, na chwil^ obecn^ nie ma danych dotycz^cych dochodow poszczegolnych rolnikow, ktore byfyby podstaw^ do naliczania od nich sMadek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z tymi informacjami, nie ma obecnie rowniez ustalonego planu i harmonogramu prac nad wprowadzeniem rachunkowosci w rolnictwie oraz w^czeniem dziaialnosci rolniczej do systemu podatku dochodowego. Nawet w przypadku przygotowania takich zmian nalezatoby si^ liczyc z dose diugim okresem dostosowawczym. Jednoczesnie podkreslenia wymaga, ze obecne rozwi^zania dotyczqce skladek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow dzialaj^ od lutego 2012 r. bez zaktoceh, a sci^galnosc sWadek jest wysoka. W zwi^zku z tym, wobec sygnalizowanej przez Ministerstwo Finansow i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi niemozliwosci okreslenia dochodow poszczegolnych rolnikow i naliczania od nich sktadek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ewentualne wprowadzenie rozwi^zan alternatywnych do obecnie obowi^zuj^cych w zakresie sMadek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow wydaje si^ niecelowe, gdyz generowaioby jedynie dodatkowe koszty administracyjne po stronie KRUS zwi^zane z ich wdrozeniem w zycie. DIatego na obecnym etapie za racjonalne nalezaloby uznac, aby obecne rozwi^zania dotycz^ce sWadek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikow wprowadzic do ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych. Nie zamyka to mozliwosci ich zmiany w przypadku osi^gni^cia istotnego postfpu w zakresie ustalania rzeczywistych dochodow rolnikow.
 • 3. Depctriarr^cn; 1 b^^zpieczenia Z..iowouiego 00-952 VJarei^Lva. ul. Miodowa 15 B ^ U R O R Z E C > : N ! K A PRAWOBY^-^:^r:iSKICH WPt. 2015 -GB- .S t ZAt NR U2-F.072.1.2015 llllllllllllllllllllll 180245 2015-08-31 00 Rzecznik Praw Obywatelskich Solidarnosci 77 00-090 Warszawa 2015-08-31 I 77792