SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
SIX THINKING HATS
how thinking can be so less confusing!
        enter
White
facts & information
    ข้อมูล
   ข้อเท็จจริง
    ตัวเลข
    เหตุผล

    click!
Red
feelings & emotions
   ความรู้สึก
  สัญชาติญาณ
   ลางสังหร
    อารมณ์


    click!
Green
new ideas
 เคลื่อนที่
  ริเร่ิม
 ดัดแปลง
 พลังงาน

  click!
Yellow
 positive
  คุณค่า
 สนับสนุน
 สร้างสรรค์
 เชิงบวก

  click!
Black
 negative
  ระมัดระวัง
วิพากษ์วิจารณ์
  ป้องกัน
   เชิงลบ

  click!
Blue
the big picture
  บทสรุป
  เป้าหมาย
  กลยุทธ์
  ภาพรวม

   click!
WHAT ARE
MY THINGS?
  click!
White Hat หรือ หมวกสีขาว
หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งนั้น เป็นความคิดแบบไม่ใช้
อารมณ์ และมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน แน่นอน ตรงไปตรงมา ไม่
ต้องการความคิดเห็น สีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึง
เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จํานวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้
หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น


โดยปกติแล้วเรามักจะ ใช้หมวกขาว
ตอนเริ่มต้นของกระบวนการคิดเพื่อ
เป็นพื้นฐานของความคิดที่กําลังจะ
เกิดขึ้นแต่เราก็ใช้หมวกขาวในตอน
ท้ายของกระบวนการได้เหมือนกัน
เพื่อทําการประเมิน อย่างเช่นข้อ
เสนอโครงการต่างๆของเราเหมาะ
สมกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่
                                 WHAT ARE
                                 MY THINGS?
                                  click!
WHAT ABOUT
OTHER HATS?
WHAT ARE
MY THINGS?
  click!
Red Hat หรือ หมวกสีแดง
หมายถึง ความรู้สึก สัญชาตญาณ และลางสังหรณ์

เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอกความรู้สึกของตนเองว่าชอบ
ไม่ชอบ ดี ไม่ดี มีการใช้อารมณ์ ความคิดเชิงอารมณ์ซึ่งส่วนใหญ่
การแสดงอารมณ์จะไม่มีเหตุผลประกอบ หรือการตระหนักรู้โดย
ฉับพลันซึ่งก็คือ เรื่องบางเรื่องที่เคยเข้าใจในแบบหนึ่ง อยู่ๆก็เกิด
เข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่ง
                           ําให้เกิดงาน
             ซึ่ง การตระหนักรู้แบบนี้จะท
                         างวิทยาศาสตร์
             สร้างสรรค์ การค้นพบท
                         ตร์แบบก้าว
             หรือวิธีคิดทางคณิตศาส
             กระโดด

                          ถานการณ์
             ความคิดความเข้าใจในส
                          ารใคร่ครวญ
             โดยทันที ซึ่งเป็นผลจากก
                           ประสบการณ์
             อั นซับซ้อนที่มีพื้นฐานจาก
                           ้รายละเอียด
             เป็นการตัดสินที่ไม่อาจให
                           เช่นเวลาที่
              หรืออธิบายได้ด้วยคําพูด
                          ุณก็จําได้ใน
              คุณจําเพื่อนคนหนึ่งได้ ค
              ทันที
               WHAT ARE
               MY THINGS?
                      click!
I go for what
  I feel is best!
I decide with instinct!
    I dare to risk!
           WHAT ABOUT
           OTHER HATS?
WHAT ARE
MY THINGS?
  click!
Green Hat หรือ
หมวกสีเขียว
หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่มีความ
สัมพันธ์กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดและมุมมองซึ่งปกติมักถูกกําหนด
จากระบบความคิดของประสบการณ์
ดั้งเดิม และความคิดนอกกรอบนั้นจะ
อาศัยข้อมูลจากระบบของตัวเราเอง

โดยเมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิด
ใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การ
คิดอย่างสร้างสรรค์
                     WHAT ARE
                     MY THINGS?
                       click!
For me...
                         WHAT ABOUT
                         OTHER HATS?


there are so many options.
     Never stop thinking!
                  I like to be fun active
                 provocative and creative!
WHAT ARE
MY THINGS?
  click!
Yellow Hat หรือ หมวกสีเหลือง
หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลก
ในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์ เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือทําให้สิ่ง
ต่างๆเกิดขึ้นได้

การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ความคิดเชิงลบอาจป้องกันเราจากความผิดพลาด ความเสี่ยง และ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้นการคิดเชิงบวกต้องผสมผสานความสงสัยใคร่รู้ ความสุข ความ
ต้องการ และความกระหายที่จะทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นหรือไม่
                  WHAT ARE
                  MY THINGS?
                        click!
WHAT ABOUT
              OTHER HATS?

Everything is so
 interesting!

    I like to support
     and motivate.

    I have good
   expectations.
WHAT ARE
MY THINGS?
  click!
Black Hat หรือ หมวกสีดํา
หมายถึง ข้อควรคํานึงถึง สิ่งที่ทําให้เราเห็นว่า เราไม่ควรทํา
เป็นการคิดในเชิงระมัดระวัง

หมวกสีดํา เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับวิธี
การคิดของตะวันตกมาก หมวกสีดําช่วยชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งใด
ผิด สิ่งใดไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้ มันช่วยปกป้องเรา
จากการเสียเงินและพลังงาน ช่วยป้องกันไม่ให้เราทําอะไร
อย่างโง่เขลาเบาปัญญา และผิดกฎหมาย

หมวกสีดํา เป็นหมวกคิดที่มีเหตุมีผลเสมอ เพราะในการ
วิพากษ์วิจารณ์ หรือวิเคราะห์สิ่งใดจะต้องมีการคิดแบบเป็น
เหตุเป็นผลรองรับ ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ในการประเมิน
สถานการณ์ในอนาคตของเรานั้น ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ของเราเองและของผู้อื่นด้วย                    WHAT ARE
                    MY THINGS?
                          click!
I can see
                 flaws
        What are
               problems
        the risks?
               weakness
It’s my job         difficulties!
to criticize.

                WHAT ABOUT
                OTHER HATS?
WHAT ARE
MY THINGS?
  click!
Blue Hat หรือ หมวกสีน้ําเงิน
หมายถึง การควบคุม และการบริหารกระบวน การคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในเรื่องของความคิดรวบยอด ข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง การมองเห็นภาพและ
การดําเนินการที่มีขั้นตอนเป็นระบบ

เมื่อมีการใช้หมวกน้ําเงิน หมายถึง ต้องการให้มีการควบคุมสิ่งต่างๆ ให้อยู่ใน
ระบบระเบียบที่ดี และถูกต้องหมวกสีน้ําเงินมักเป็นบทบาทของหัวหน้า ทําหน้าที่
ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการดําเนินการประชุม การอภิปราย การ
ทํางาน ควบคุมการใช้กระบวนการคิด การสรุปผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ

อย่างไรก็ตามสมาชิก ก็สามารถ สวมหมวกน้ําเงิน ควบคุมบทบาทของหัวหน้า
ได้เช่นกัน ตัวอย่างคําถามที่ผู้สวมหมวกน้ําเงินสามารถนําไปใช้ได้ ได้แก่ เรื่องนี้
ต้องการคิดแบบไหน ขั้นตอนของ เรื่องนี้คืออะไร เรื่องนี้จะสรุปอย่างไร ขอบเขต
ของปัญหาคืออะไร ขอให้คิดว่าเราต้องการอะไร และให้เกิดผลอย่างไร เรากําลัง
อยู่ในประเด็นที่กําหนดหรือไม่ เป็นต้น

ผู้สวมหมวกน้ําเงินเปรียบเสมือนผู้ควบคุมวงดนตรีที่จะทําให้ผู้เล่นดนตรีแต่ละ
ชิ้นบรรเลงสอดประสานกันได้อย่างไพเราะ ดังนั้น การควบคุมการคิดจึงต้อง
เลือกใช้วิธีคิดของหมวกแต่ละใบอย่างเหมาะสม
            WHAT ARE
            MY THINGS?
                   click!
I see the
       big picture.

     I push things
    to conclusion.


          WHAT ABOUT
          OTHER HATS?
I conduct
  the
 thinking
 process.

More Related Content

Viewers also liked

Surveillance
SurveillanceSurveillance
Surveillance
guimera
 
Summer Festivals
Summer FestivalsSummer Festivals
Summer Festivals
guimera
 
Rio De Janeiro
Rio De JaneiroRio De Janeiro
Rio De Janeiro
Luis Neves
 
Fruits et légumes sculptés
Fruits et légumes sculptésFruits et légumes sculptés
Fruits et légumes sculptés
Hubler Alain
 
Uic Obama2
Uic Obama2Uic Obama2
Uic Obama2
ampique
 
Estudo das probabilidades
Estudo das probabilidadesEstudo das probabilidades
Estudo das probabilidades
mariacferreira
 

Viewers also liked (15)

Surveillance
SurveillanceSurveillance
Surveillance
 
Fine-tuning your Creative Production Workflow -- Creative Operations Essentials
Fine-tuning your Creative Production Workflow -- Creative Operations EssentialsFine-tuning your Creative Production Workflow -- Creative Operations Essentials
Fine-tuning your Creative Production Workflow -- Creative Operations Essentials
 
Summer Festivals
Summer FestivalsSummer Festivals
Summer Festivals
 
Fotos premiadas 1
Fotos premiadas 1Fotos premiadas 1
Fotos premiadas 1
 
Cuba
CubaCuba
Cuba
 
Rio De Janeiro
Rio De JaneiroRio De Janeiro
Rio De Janeiro
 
Dragon Bal
Dragon BalDragon Bal
Dragon Bal
 
Fruits et légumes sculptés
Fruits et légumes sculptésFruits et légumes sculptés
Fruits et légumes sculptés
 
Navios
NaviosNavios
Navios
 
Getting Seat At The Table
Getting Seat At The TableGetting Seat At The Table
Getting Seat At The Table
 
Uic Obama2
Uic Obama2Uic Obama2
Uic Obama2
 
Bitof Budapest
Bitof BudapestBitof Budapest
Bitof Budapest
 
John Edwards
John EdwardsJohn Edwards
John Edwards
 
Best pictures
Best picturesBest pictures
Best pictures
 
Estudo das probabilidades
Estudo das probabilidadesEstudo das probabilidades
Estudo das probabilidades
 

Similar to Six Thinking Hats

Part 31
Part 31Part 31
Part 31
Aaesah
 
สรุปการเรียนรู้ Life transformation
สรุปการเรียนรู้ Life transformationสรุปการเรียนรู้ Life transformation
สรุปการเรียนรู้ Life transformation
ampornw
 
สรุปการเรียนรู้ Life transformation
สรุปการเรียนรู้ Life transformationสรุปการเรียนรู้ Life transformation
สรุปการเรียนรู้ Life transformation
ampornw
 
Six Thinking Hats.
Six Thinking Hats.Six Thinking Hats.
Six Thinking Hats.
guest657867
 
บทความ
บทความบทความ
บทความ
aorchalisa
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
olivemu
 
ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค1
ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค1ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค1
ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค1
Sarawut Messi Single
 

Similar to Six Thinking Hats (20)

การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแบบจินตนาการ การคิดแบบสร้างสรรค์
การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแบบจินตนาการ การคิดแบบสร้างสรรค์การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแบบจินตนาการ การคิดแบบสร้างสรรค์
การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแบบจินตนาการ การคิดแบบสร้างสรรค์
 
Part 31
Part 31Part 31
Part 31
 
งานนำเสนอ Thinking
งานนำเสนอ Thinkingงานนำเสนอ Thinking
งานนำเสนอ Thinking
 
Thinking
 Thinking Thinking
Thinking
 
Thinking
 Thinking Thinking
Thinking
 
งานนำเสนอ Thinking
งานนำเสนอ Thinkingงานนำเสนอ Thinking
งานนำเสนอ Thinking
 
Thinking
ThinkingThinking
Thinking
 
สรุปการเรียนรู้ Life transformation
สรุปการเรียนรู้ Life transformationสรุปการเรียนรู้ Life transformation
สรุปการเรียนรู้ Life transformation
 
สรุปการเรียนรู้ Life transformation
สรุปการเรียนรู้ Life transformationสรุปการเรียนรู้ Life transformation
สรุปการเรียนรู้ Life transformation
 
Six Thinking Hats.
Six Thinking Hats.Six Thinking Hats.
Six Thinking Hats.
 
บทความ
บทความบทความ
บทความ
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Eq1
Eq1Eq1
Eq1
 
การพัฒนากรอบความคิด(Mindset)สู่ความสำเร็จ
การพัฒนากรอบความคิด(Mindset)สู่ความสำเร็จการพัฒนากรอบความคิด(Mindset)สู่ความสำเร็จ
การพัฒนากรอบความคิด(Mindset)สู่ความสำเร็จ
 
Creativity diy
Creativity diyCreativity diy
Creativity diy
 
51105
5110551105
51105
 
58210401110 งาน1 ss
58210401110 งาน1 ss58210401110 งาน1 ss
58210401110 งาน1 ss
 
ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค1
ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค1ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค1
ทัศนคติกับพฤติกรรมผู้บริโภค1
 
โมเดล DISC - DISC model
โมเดล DISC - DISC modelโมเดล DISC - DISC model
โมเดล DISC - DISC model
 
Attitude
AttitudeAttitude
Attitude
 

Six Thinking Hats

 • 1. SIX THINKING HATS how thinking can be so less confusing! enter
 • 2.
 • 3.
 • 4. White facts & information ข้อมูล ข้อเท็จจริง ตัวเลข เหตุผล click!
 • 5.
 • 6. Red feelings & emotions ความรู้สึก สัญชาติญาณ ลางสังหร อารมณ์ click!
 • 7.
 • 8. Green new ideas เคลื่อนที่ ริเร่ิม ดัดแปลง พลังงาน click!
 • 9.
 • 10. Yellow positive คุณค่า สนับสนุน สร้างสรรค์ เชิงบวก click!
 • 11.
 • 12. Black negative ระมัดระวัง วิพากษ์วิจารณ์ ป้องกัน เชิงลบ click!
 • 13.
 • 14. Blue the big picture บทสรุป เป้าหมาย กลยุทธ์ ภาพรวม click!
 • 16. White Hat หรือ หมวกสีขาว หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งนั้น เป็นความคิดแบบไม่ใช้ อารมณ์ และมีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน แน่นอน ตรงไปตรงมา ไม่ ต้องการความคิดเห็น สีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึง เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จํานวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้ หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น โดยปกติแล้วเรามักจะ ใช้หมวกขาว ตอนเริ่มต้นของกระบวนการคิดเพื่อ เป็นพื้นฐานของความคิดที่กําลังจะ เกิดขึ้นแต่เราก็ใช้หมวกขาวในตอน ท้ายของกระบวนการได้เหมือนกัน เพื่อทําการประเมิน อย่างเช่นข้อ เสนอโครงการต่างๆของเราเหมาะ สมกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่ WHAT ARE MY THINGS? click!
 • 17.
 • 20. Red Hat หรือ หมวกสีแดง หมายถึง ความรู้สึก สัญชาตญาณ และลางสังหรณ์ เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอกความรู้สึกของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี มีการใช้อารมณ์ ความคิดเชิงอารมณ์ซึ่งส่วนใหญ่ การแสดงอารมณ์จะไม่มีเหตุผลประกอบ หรือการตระหนักรู้โดย ฉับพลันซึ่งก็คือ เรื่องบางเรื่องที่เคยเข้าใจในแบบหนึ่ง อยู่ๆก็เกิด เข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่ง ําให้เกิดงาน ซึ่ง การตระหนักรู้แบบนี้จะท างวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ การค้นพบท ตร์แบบก้าว หรือวิธีคิดทางคณิตศาส กระโดด ถานการณ์ ความคิดความเข้าใจในส ารใคร่ครวญ โดยทันที ซึ่งเป็นผลจากก ประสบการณ์ อั นซับซ้อนที่มีพื้นฐานจาก ้รายละเอียด เป็นการตัดสินที่ไม่อาจให เช่นเวลาที่ หรืออธิบายได้ด้วยคําพูด ุณก็จําได้ใน คุณจําเพื่อนคนหนึ่งได้ ค ทันที WHAT ARE MY THINGS? click!
 • 21.
 • 22. I go for what I feel is best! I decide with instinct! I dare to risk! WHAT ABOUT OTHER HATS?
 • 24. Green Hat หรือ หมวกสีเขียว หมายถึง ความคิดนอกกรอบที่มีความ สัมพันธ์กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดและมุมมองซึ่งปกติมักถูกกําหนด จากระบบความคิดของประสบการณ์ ดั้งเดิม และความคิดนอกกรอบนั้นจะ อาศัยข้อมูลจากระบบของตัวเราเอง โดยเมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิด ใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การ คิดอย่างสร้างสรรค์ WHAT ARE MY THINGS? click!
 • 25.
 • 26. For me... WHAT ABOUT OTHER HATS? there are so many options. Never stop thinking! I like to be fun active provocative and creative!
 • 28. Yellow Hat หรือ หมวกสีเหลือง หมายถึง การคาดการณ์ในทางบวก ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลก ในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์ เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือทําให้สิ่ง ต่างๆเกิดขึ้นได้ การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความคิดเชิงลบอาจป้องกันเราจากความผิดพลาด ความเสี่ยง และ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการคิดเชิงบวกต้องผสมผสานความสงสัยใคร่รู้ ความสุข ความ ต้องการ และความกระหายที่จะทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นหรือไม่ WHAT ARE MY THINGS? click!
 • 29.
 • 30. WHAT ABOUT OTHER HATS? Everything is so interesting! I like to support and motivate. I have good expectations.
 • 32. Black Hat หรือ หมวกสีดํา หมายถึง ข้อควรคํานึงถึง สิ่งที่ทําให้เราเห็นว่า เราไม่ควรทํา เป็นการคิดในเชิงระมัดระวัง หมวกสีดํา เป็นหมวกคิดที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับวิธี การคิดของตะวันตกมาก หมวกสีดําช่วยชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งใด ผิด สิ่งใดไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้ มันช่วยปกป้องเรา จากการเสียเงินและพลังงาน ช่วยป้องกันไม่ให้เราทําอะไร อย่างโง่เขลาเบาปัญญา และผิดกฎหมาย หมวกสีดํา เป็นหมวกคิดที่มีเหตุมีผลเสมอ เพราะในการ วิพากษ์วิจารณ์ หรือวิเคราะห์สิ่งใดจะต้องมีการคิดแบบเป็น เหตุเป็นผลรองรับ ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง ในการประเมิน สถานการณ์ในอนาคตของเรานั้น ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ของเราเองและของผู้อื่นด้วย WHAT ARE MY THINGS? click!
 • 33.
 • 34. I can see flaws What are problems the risks? weakness It’s my job difficulties! to criticize. WHAT ABOUT OTHER HATS?
 • 36. Blue Hat หรือ หมวกสีน้ําเงิน หมายถึง การควบคุม และการบริหารกระบวน การคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในเรื่องของความคิดรวบยอด ข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง การมองเห็นภาพและ การดําเนินการที่มีขั้นตอนเป็นระบบ เมื่อมีการใช้หมวกน้ําเงิน หมายถึง ต้องการให้มีการควบคุมสิ่งต่างๆ ให้อยู่ใน ระบบระเบียบที่ดี และถูกต้องหมวกสีน้ําเงินมักเป็นบทบาทของหัวหน้า ทําหน้าที่ ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการดําเนินการประชุม การอภิปราย การ ทํางาน ควบคุมการใช้กระบวนการคิด การสรุปผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ อย่างไรก็ตามสมาชิก ก็สามารถ สวมหมวกน้ําเงิน ควบคุมบทบาทของหัวหน้า ได้เช่นกัน ตัวอย่างคําถามที่ผู้สวมหมวกน้ําเงินสามารถนําไปใช้ได้ ได้แก่ เรื่องนี้ ต้องการคิดแบบไหน ขั้นตอนของ เรื่องนี้คืออะไร เรื่องนี้จะสรุปอย่างไร ขอบเขต ของปัญหาคืออะไร ขอให้คิดว่าเราต้องการอะไร และให้เกิดผลอย่างไร เรากําลัง อยู่ในประเด็นที่กําหนดหรือไม่ เป็นต้น ผู้สวมหมวกน้ําเงินเปรียบเสมือนผู้ควบคุมวงดนตรีที่จะทําให้ผู้เล่นดนตรีแต่ละ ชิ้นบรรเลงสอดประสานกันได้อย่างไพเราะ ดังนั้น การควบคุมการคิดจึงต้อง เลือกใช้วิธีคิดของหมวกแต่ละใบอย่างเหมาะสม WHAT ARE MY THINGS? click!
 • 37.
 • 38. I see the big picture. I push things to conclusion. WHAT ABOUT OTHER HATS? I conduct the thinking process.

Editor's Notes