SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
ສະພາບການກຽວກບແມຍງ ແລະ ການສ່ງເສມ
     ່  ັ  ່ ິ     ີ
    ຄວາມກາວໜາແມຍງ
        ້   ້ ່ ິ
      ໃນ ສປປ ລາວ
  ສະມາຄມພດທະນາບດບາດຍງ-ຊາຍ
     ັ     ິ
ສະພາບການກຽວກບແມຍງ
           ່ ັ ່ ິ
 • ປະຊາກອນ 6.2 ລານ     ້
   (ຍູເອັນ-2012)
 • ປະຊາກອນແມຍງ 50.2 ່ ິ
   (SIGI)
 • ແມຍງອາຍຸຍນສະເລຍ
     ່ ິ   ື      ່
   65.8 (SIGI)
 • ຜູຊາຍອາຍຸຍນສະເລຍ
    ້      ື      ່
   63.0 (SIGI)
 • ພາວະໄວຂະເລີນພນ 3.2  ັ
   (SIGI)
The Social Institutions and
Gender Index (SIGI)
ສະພາບການກຽວກບແມຍງ
     ່ ັ ່ ິ
     -ອ ັດຕາການຮູໜງສື ຂອງແມຍິງ
           ້ ັ    ່
     -ອດຕາການຮູໜງສື ຂອງຜູຊາຍ
      ັ     ້ ັ    ້
     -ອດຕາການຄຸມກາເນດ
       ັ       ີ
     -ແມຍງໃນ ສະມາຊກສະພາ
         ່ ິ   ິ
     -ອດຕາການຫາລາຍຮບຂອງຍງແລະຊາຍ
        ັ       ັ  ິ
ແມຍງນາໃຊເວລາ 2.3 ຊ່ວໂມງ ໃນວຽກງານກະສກາ, ໃນຂະນະທ່ ີຜູ້
  ່ ິ  ້               ິ
ຊາຍເຮັດວຽກພຽງ 2.5 ຊ່ວໂມງ ຕ່ ວນ. ແຕແມຍງໄດນາໃຊ ້ 2.6 ຊ່ວໂມງ
               ັ  ່ ່ ິ  ້
ເຮັດວຽກໃນຄອບຄວໃນຂະນະທ່ ີຜູຊາຍນາໃຊພຽງແຕ ່ 0.6 ຊ່ວໂມງ
              ້    ້
້ ັ ື   ່ ິ ັ ່
ອດຕາການຮູໜງສຂອງແມຍງຍງຕາກວາຜູຊາຍ. ພຽງ 63% ຂອງແມຍງຮູໜງ
  ັ              ່ ້      ່ ິ ້ ັ
ສໃນຂະນະທ່ ີຜູຊາຍກວມເອາອດຕາຮູໜງສແມນ 83%
 ື     ້      ັ  ້ ັ ື ່
ອດຕາການຕາຍຂອງແມຍງສູງ (405 ຄນຕ່ 100,000 ທ່ ີໄດເກດ)
 ັ       ່ ັ              ້ ີ
ໜອຍກວາ 10% ແມຍງປະກອບສວນ ໃນຈານວນຕາແໜງ ຂນ
  ້   ່    ່ ິ   ່        ່  ັ້
ລດຖະມນຕີ ແລະ ຫວໜາຫອງການ, ເຖງຢາງໃດກ່ ຕາມ ຈານວນຂອງ
 ັ        ້ ້     ີ ່
ແມຍງ ໃນສະມາຊກສະພາແຫງຊາດ ກ່ ກວມເຖງ 25%.
   ່ ິ  ິ     ່     ິ
ສປປ ລາວ ສາມາດບນລຸ ເປ້າໝາຍແຫງສະຫດສະຫວດ?
       ັ      ່  ັ  ັ
              2010
ເປ້າໝາຍສະຫະສະຫວດເພ່ ືອການພດທະນາ (MDGs)
         ັ     ັ
                       ສ່ ງເສີມບດບາດຍິງ-ຊາຍ
ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ    ໃຫທຄນໄດຮ ັບການສຶກສາ
             ້ ຸ ້                ້
                       ແລະ ສາງຄວາມເຂັມແຂງ
                           ້       ຫຸ ດຜອນອ ັດຕາການເສຍ
                                      ່
  ້
  ແລະ ໄພອຶດຫິວ     ຂນປະຖມຢາງທ່ ວເຖິງ
             ັ້   ່         ໃຫແກແມຍິງ
                            ້ ່ ່      ຊີວດຂອງເດັກນອຍ
                                       ິ   ້
                  ້
             ຕານກ ັບເຊືອພະຍາດ
             ້                     ສາງຄູຮວມມືດານການ
                                   ້  ່ ່  ້
                        ຮ ັບປະກ ັນຄວາມຍືນຍງ
            HIV / AIDS, ມາເລເລຍ                ພັດທະນາ
ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ ່               ດານສິ່ ງແວດລອມ
                         ້     ້    ໃນຂອບເຂດທ່ ວໂລກ
                ້
            ແລະ ເຊືອພະຍາດອື່ ນໆ
ສະເພາະໃນ ສປປ ລາວ.

     • ຫຸ ດຜອນຜນກະທບຈາກ
        ່
      ລະເບດທ່ ີບ່ ທນແຕກ
         ີ   ັ
ເປ້າໝາຍ 3: ສ່ງເສມຄວາມສະເໝີພາບຍງ-ຊາຍ
        ີ       ິ    ແລະ  ສາງຄວາມ
                       ້
  ້
ເຂັມແຂງໃຫແມຍງ
     ້ ່ ິ
ລາຍງານຂອງລັດຖະບານກຽວກ ັບແຜນໜ້າ
         ່


    ສ່ງເສມ/ເພ່ ີມຈານວນແມຍງ ສະມາຊກສະພາ
       ີ       ່ ິ   ິ
 100
    On track
 80

 60

 40                      30
                 25
 20
     6
  -
ບນດານຕກາຕານການຈາແນກ
        ັ  ິ ິ ້

ສາກນ                ພາຍໃນ
• ສນທິສນຍາສາກນວາດວຍ
       ັ      ່ ້    • ນະໂຍບາຍສ່ງເສມຄວາມກາວ   ີ       ້
 ການລບລາງທຸກຮູບການ້         ໜາຂອງແມຍງ-NSAW 2011-
                     ້         ່ ິ
 ຈາແນກຕ່ ແມຍງ-CEDAW ່ ິ       2015
• ສນທິສນຍາສາກນວາດວຍ
        ັ      ່ ້   • ການສ່ງເສມຄວາມກາວໜາ
                            ີ      ້   ້
 ສດທິເດັກ-CRC
  ິ                 ແມຍງເຂ້າມາໃນທຸກ
                       ່ ິ
• ເປ້າໝາຍສະຫະສະຫວດເພ່ ືອ    ັ         ັ ັ້
                   ການຈດຕງຂອງລດ-GM to     ັ
 ການພດທະນາ-MDGs
      ັ             all government sectors
• ສດທິມະນຸດອາຊຽນ-ADHR
   ິ               • ກດໝາຍພດທະນາ ແລະ ປກ ັ
• ສນທິສນຍາວາດວຍການລບ
         ັ          ປ້ອງແມຍງ-Law women
                          ່ ິ
           ່ ້
 ລາງການຈາແນກແມຍງ ແລະ
    ້          ່ ິ   • ກາລງຮາງກດໝາຍຕານການ
                         ັ ່          ້
 ເດັກນອຍ-EVAW/EVAC
     ້              ໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕ່ ກບແມຍງ
                      ້             ັ   ່ ິ
ປດໃຈຂອງການເອາໃຈໃສບດບາດ ຍງ-ຊາຍ
   ັ        ່   ິ

•  ຈານວນແມຍງ ຫາຍກວາຜູຊາຍ.
       ່ ິ    ່ ້
•  ອດຕາການຮູໜງສຂອງແມຍງໜອຍ.
   ັ     ້ ັ ື   ່ ິ ້
•  ຫາກຫາຍທາງຊນເຜ່ າ ແລະ ຮດຄອງປະເພນ.
               ີ   ີ
•  ປະເດັນ ບດບາດຍງ-ຊາຍ ຍງຖເປັນ ປະເດັນຂອງແມຍງ ບ່ ແມນ
           ິ   ັ ື      ່ ິ   ່
  ປະເດັນຮວມ.
      ່
ສ່ ງທາທາຍ
               ິ ້

• ອງຕາມນຕກາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແມຍງແມນມສດທິເຕັມທ່ ີໃນ
   ີ        ິ ິ                ່ ິ  ່ ີ ິ
 ການເຄ່ ອນໄຫວ ແຕສ່ ງທ່ ີເປັນອນກດຂວາງແມນ ຮດຄອງປະເພນ ີ
        ື        ່ ີ     ັ ີ       ່  ີ
 ຂອງຊນເຜ່ າ ເຊ່ ັ ນ: ສດໃນການເຂ້າເຖງສບສມບດ, ທ່ ີດນ ແລະ
                  ິ        ິ ັ    ັ  ິ
 ອ່ ນໆ.
    ື
• ກດໝາຍອາຍາ ຍງບ່ ທນໄດລະບຸຮບແບບຄວາມຮຸນແຮງ ຕ່ ກບ
               ັ     ັ ້   ູ           ັ
 ແມຍງ, ໂດຍສະເພາະ ການຂ່ມຂນ ຂອງຄູຜວເມຍ.
     ່ ິ                ຶ    ່
• ການແຕງງານກອນໄວຮຽນຂອງເດັກຍງ.
          ່    ່           ິ
• ການມສວນຮວມຂອງແມຍງໃນທຸກຂງເຂດວຽກງານ, ໂດຍສະເພາະ
       ີ ່     ່      ່ ິ
 ການເມອງ.    ື
ສ່ ງທາທາຍ
           ີ ້

• ການສກສາຂອງແມຍງ ໂດຍສະເພາະໃນຂນສູງ.
    ຶ      ່ ິ        ັ້
• ຄວາມເຂ້າໃຈ ແລະ ການໂຄສະນາກຽວກບ ນະໂຍບາຍ, ກດໝາຍ
               ່   ັ
 ແລະ ການປະຕບດຕວຈງ ຂອງຜູປະຕບດ.
       ິ ັ    ິ  ້  ິ ັ
• ວຽກງານບດບາດຍງ-ຊາຍ ແມນເປັນການປະຕບດໄລຍະຍາວ.
         ິ    ່       ິ ັ
Situation in lao on gender 2012 by sigi day1

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Situation in lao on gender 2012 by sigi day1

 • 1. ສະພາບການກຽວກບແມຍງ ແລະ ການສ່ງເສມ ່ ັ ່ ິ ີ ຄວາມກາວໜາແມຍງ ້ ້ ່ ິ ໃນ ສປປ ລາວ ສະມາຄມພດທະນາບດບາດຍງ-ຊາຍ ັ ິ
 • 2. ສະພາບການກຽວກບແມຍງ ່ ັ ່ ິ • ປະຊາກອນ 6.2 ລານ ້ (ຍູເອັນ-2012) • ປະຊາກອນແມຍງ 50.2 ່ ິ (SIGI) • ແມຍງອາຍຸຍນສະເລຍ ່ ິ ື ່ 65.8 (SIGI) • ຜູຊາຍອາຍຸຍນສະເລຍ ້ ື ່ 63.0 (SIGI) • ພາວະໄວຂະເລີນພນ 3.2 ັ (SIGI) The Social Institutions and Gender Index (SIGI)
 • 3. ສະພາບການກຽວກບແມຍງ ່ ັ ່ ິ -ອ ັດຕາການຮູໜງສື ຂອງແມຍິງ ້ ັ ່ -ອດຕາການຮູໜງສື ຂອງຜູຊາຍ ັ ້ ັ ້ -ອດຕາການຄຸມກາເນດ ັ ີ -ແມຍງໃນ ສະມາຊກສະພາ ່ ິ ິ -ອດຕາການຫາລາຍຮບຂອງຍງແລະຊາຍ ັ ັ ິ
 • 4. ແມຍງນາໃຊເວລາ 2.3 ຊ່ວໂມງ ໃນວຽກງານກະສກາ, ໃນຂະນະທ່ ີຜູ້ ່ ິ ້ ິ ຊາຍເຮັດວຽກພຽງ 2.5 ຊ່ວໂມງ ຕ່ ວນ. ແຕແມຍງໄດນາໃຊ ້ 2.6 ຊ່ວໂມງ ັ ່ ່ ິ ້ ເຮັດວຽກໃນຄອບຄວໃນຂະນະທ່ ີຜູຊາຍນາໃຊພຽງແຕ ່ 0.6 ຊ່ວໂມງ ້ ້
 • 5. ້ ັ ື ່ ິ ັ ່ ອດຕາການຮູໜງສຂອງແມຍງຍງຕາກວາຜູຊາຍ. ພຽງ 63% ຂອງແມຍງຮູໜງ ັ ່ ້ ່ ິ ້ ັ ສໃນຂະນະທ່ ີຜູຊາຍກວມເອາອດຕາຮູໜງສແມນ 83% ື ້ ັ ້ ັ ື ່
 • 6. ອດຕາການຕາຍຂອງແມຍງສູງ (405 ຄນຕ່ 100,000 ທ່ ີໄດເກດ) ັ ່ ັ ້ ີ
 • 7. ໜອຍກວາ 10% ແມຍງປະກອບສວນ ໃນຈານວນຕາແໜງ ຂນ ້ ່ ່ ິ ່ ່ ັ້ ລດຖະມນຕີ ແລະ ຫວໜາຫອງການ, ເຖງຢາງໃດກ່ ຕາມ ຈານວນຂອງ ັ ້ ້ ີ ່ ແມຍງ ໃນສະມາຊກສະພາແຫງຊາດ ກ່ ກວມເຖງ 25%. ່ ິ ິ ່ ິ
 • 8. ສປປ ລາວ ສາມາດບນລຸ ເປ້າໝາຍແຫງສະຫດສະຫວດ? ັ ່ ັ ັ 2010
 • 9. ເປ້າໝາຍສະຫະສະຫວດເພ່ ືອການພດທະນາ (MDGs) ັ ັ ສ່ ງເສີມບດບາດຍິງ-ຊາຍ ລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫທຄນໄດຮ ັບການສຶກສາ ້ ຸ ້ ້ ແລະ ສາງຄວາມເຂັມແຂງ ້ ຫຸ ດຜອນອ ັດຕາການເສຍ ່ ້ ແລະ ໄພອຶດຫິວ ຂນປະຖມຢາງທ່ ວເຖິງ ັ້ ່ ໃຫແກແມຍິງ ້ ່ ່ ຊີວດຂອງເດັກນອຍ ິ ້ ້ ຕານກ ັບເຊືອພະຍາດ ້ ສາງຄູຮວມມືດານການ ້ ່ ່ ້ ຮ ັບປະກ ັນຄວາມຍືນຍງ HIV / AIDS, ມາເລເລຍ ພັດທະນາ ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ ່ ດານສິ່ ງແວດລອມ ້ ້ ໃນຂອບເຂດທ່ ວໂລກ ້ ແລະ ເຊືອພະຍາດອື່ ນໆ
 • 10. ສະເພາະໃນ ສປປ ລາວ. • ຫຸ ດຜອນຜນກະທບຈາກ ່ ລະເບດທ່ ີບ່ ທນແຕກ ີ ັ
 • 11. ເປ້າໝາຍ 3: ສ່ງເສມຄວາມສະເໝີພາບຍງ-ຊາຍ ີ ິ ແລະ ສາງຄວາມ ້ ້ ເຂັມແຂງໃຫແມຍງ ້ ່ ິ ລາຍງານຂອງລັດຖະບານກຽວກ ັບແຜນໜ້າ ່ ສ່ງເສມ/ເພ່ ີມຈານວນແມຍງ ສະມາຊກສະພາ ີ ່ ິ ິ 100 On track 80 60 40 30 25 20 6 -
 • 12. ບນດານຕກາຕານການຈາແນກ ັ ິ ິ ້ ສາກນ ພາຍໃນ • ສນທິສນຍາສາກນວາດວຍ ັ ່ ້ • ນະໂຍບາຍສ່ງເສມຄວາມກາວ ີ ້ ການລບລາງທຸກຮູບການ້ ໜາຂອງແມຍງ-NSAW 2011- ້ ່ ິ ຈາແນກຕ່ ແມຍງ-CEDAW ່ ິ 2015 • ສນທິສນຍາສາກນວາດວຍ ັ ່ ້ • ການສ່ງເສມຄວາມກາວໜາ ີ ້ ້ ສດທິເດັກ-CRC ິ ແມຍງເຂ້າມາໃນທຸກ ່ ິ • ເປ້າໝາຍສະຫະສະຫວດເພ່ ືອ ັ ັ ັ້ ການຈດຕງຂອງລດ-GM to ັ ການພດທະນາ-MDGs ັ all government sectors • ສດທິມະນຸດອາຊຽນ-ADHR ິ • ກດໝາຍພດທະນາ ແລະ ປກ ັ • ສນທິສນຍາວາດວຍການລບ ັ ປ້ອງແມຍງ-Law women ່ ິ ່ ້ ລາງການຈາແນກແມຍງ ແລະ ້ ່ ິ • ກາລງຮາງກດໝາຍຕານການ ັ ່ ້ ເດັກນອຍ-EVAW/EVAC ້ ໃຊຄວາມຮຸນແຮງຕ່ ກບແມຍງ ້ ັ ່ ິ
 • 13. ປດໃຈຂອງການເອາໃຈໃສບດບາດ ຍງ-ຊາຍ ັ ່ ິ • ຈານວນແມຍງ ຫາຍກວາຜູຊາຍ. ່ ິ ່ ້ • ອດຕາການຮູໜງສຂອງແມຍງໜອຍ. ັ ້ ັ ື ່ ິ ້ • ຫາກຫາຍທາງຊນເຜ່ າ ແລະ ຮດຄອງປະເພນ. ີ ີ • ປະເດັນ ບດບາດຍງ-ຊາຍ ຍງຖເປັນ ປະເດັນຂອງແມຍງ ບ່ ແມນ ິ ັ ື ່ ິ ່ ປະເດັນຮວມ. ່
 • 14. ສ່ ງທາທາຍ ິ ້ • ອງຕາມນຕກາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແມຍງແມນມສດທິເຕັມທ່ ີໃນ ີ ິ ິ ່ ິ ່ ີ ິ ການເຄ່ ອນໄຫວ ແຕສ່ ງທ່ ີເປັນອນກດຂວາງແມນ ຮດຄອງປະເພນ ີ ື ່ ີ ັ ີ ່ ີ ຂອງຊນເຜ່ າ ເຊ່ ັ ນ: ສດໃນການເຂ້າເຖງສບສມບດ, ທ່ ີດນ ແລະ ິ ິ ັ ັ ິ ອ່ ນໆ. ື • ກດໝາຍອາຍາ ຍງບ່ ທນໄດລະບຸຮບແບບຄວາມຮຸນແຮງ ຕ່ ກບ ັ ັ ້ ູ ັ ແມຍງ, ໂດຍສະເພາະ ການຂ່ມຂນ ຂອງຄູຜວເມຍ. ່ ິ ຶ ່ • ການແຕງງານກອນໄວຮຽນຂອງເດັກຍງ. ່ ່ ິ • ການມສວນຮວມຂອງແມຍງໃນທຸກຂງເຂດວຽກງານ, ໂດຍສະເພາະ ີ ່ ່ ່ ິ ການເມອງ. ື
 • 15. ສ່ ງທາທາຍ ີ ້ • ການສກສາຂອງແມຍງ ໂດຍສະເພາະໃນຂນສູງ. ຶ ່ ິ ັ້ • ຄວາມເຂ້າໃຈ ແລະ ການໂຄສະນາກຽວກບ ນະໂຍບາຍ, ກດໝາຍ ່ ັ ແລະ ການປະຕບດຕວຈງ ຂອງຜູປະຕບດ. ິ ັ ິ ້ ິ ັ • ວຽກງານບດບາດຍງ-ຊາຍ ແມນເປັນການປະຕບດໄລຍະຍາວ. ິ ່ ິ ັ