SlideShare a Scribd company logo
PROGRAMACIÓ D'AULA: SITUACIONS D'APRENENTATGE. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Curs acadèmic: 2022-2023 Matèria: ÀMBIT PRÀCTIC Nivell: 3r ESO Grup: PDC
Situació d’aprenentatge
núm. 1
Títol:
EL TEATRE COM A EINA DE SOCIALITZACIÓ DE LES
PERSONES MAJORS
Context: personal educatiu X social professional
Descripció / Justificació:
En la classe de 3r de l'ESO PDC volem despertar en el nostre
alumnat la curiositat per detectar les necessitats de la seua
comunitat, per conèixer quins són els agents que participen en el
seu entorn i analitzar el seu comportament.
Producte final:
- Detectar febleses, fortaleses, amenaces i oportunitats de
l'associació mitjançant un DAFO
- Planificació tècnica i logística d'una obra teatral en el centre a
final de curs
- Petició formal a l'ajuntament dels recursos essencials
- Difusió del projecte mitjançant la web i cerca de col·laboradors
externs.
- Desenvolupament de la sessió teatral en el centre
Relació amb els reptes del s.XXI i els ODS:
Les persones majors volen potenciar el teatre local que porten
realitzant durant anys i que arribe a altres localitats. Per a les
persones que assagen és essencial en les seues vides perquè els
dona vitalitat, noves experiències i alegria.
El nostre alumnat vol participar per a impulsar el projecte i ajudar als
seus majors i per això ens plantegem els següents reptes:
1. Detectar el problema que l'Associació de persones majors del
municipi té en la nostra comunitat.
2. Realització petició formal a l'Ajuntament per a poder fer una
actuació que promoga la cultura en el municipi i buscar empreses
col·laboradores en l'acte.
3. Posada en marxa per part de l'alumnat en la preparació tècnica de
l'acte i la seua difusió en les xarxes socials
4. Executar l'esdeveniment social que es realitzarà en el centre a final
de curs.
Competències
específiques i criteris
d’avaluació vinculats
Competències específiques
Competència específica: FOIP1 Identificar en si mateix alguns
processos psicològics bàsics implicats en l'aprenentatge, la
conducta i les emocions, desenvolupant processos d'autoregulació
que li permeten un aprenentatge al llarg de la vida.
Criteris d’avaluació vinculats
FOIP 1.3 Identificar i analitzar críticament les fortaleses, febleses,
metes, interessos i valors personals per a aplicar-los en la planificació
del projecte personal, acadèmic i professional.
FOIP 1.4 Reconèixer situacions de risc i hàbits de vida saludables,
investigar de manera rigorosa els mitjans per a millorar la salut física i
mental i utilitzar la informació adquirida per a millorar els hàbits de la
vida quotidiana.
Competència específica: FOIP 2 Reconèixer alguns factors
personals i socioculturals que intervenen en la comprensió de si
mateix en relació amb els altres i en l'adaptació al context social i
professional, respectant i valorant la diversitat.
Competència específica: FOIP 4 Definir metes realistes, ajustades
al coneixement de si mateix, utilitzant la informació rellevant per a
resoldre la incertesa i adoptar una actitud pro activa en la presa de
decisions personals, acadèmiques i professionals.
Competència específica: TD1 Identificar i resoldre problemes
tecnològics senzills i pròxims aplicant el mètode de projectes,
propi de l'enginyeria, executant, si és necessari, les seues fases
característiques i utilitzant els mitjans tecnològics i digitals més
adequats al context
Competència específica: TD2 Buscar, obtindre, analitzar i
seleccionar informació de manera fiable i segura per a poder
gestionar, el temps, els coneixements i els recursos disponibles a
l'hora d'abordar reptes tecnològics seguint un pla de treball
realista.
Competència específica: TD5 Crear, expressar, comprendre i
comunicar idees, opinions i propostes utilitzant correctament els
llenguatges i els mitjans propis de la tecnologia i la digitalització,
tant en l'àmbit acadèmic com en el personal i social.
FOIP 2.1 Analitzar les habilitats socials i emocionals necessàries per
a desembolicar-se en els contextos interpersonals i professionals i
planificar algunes estratègies per a millorar-les.
FOIP 2.4. Participar de manera activa en dinàmiques de treball grupal
i cooperatiu contribuint a l'elaboració de projectes col·laboratius,
posant en acció habilitats comunicatives i estratègies
FOIP 4.1 Analitzar el context social, en relació amb la família,
amistats, situació econòmica i oportunitats acadèmiques i
professionals i valorar els suports amb els quals es compten i les
dificultats a superar
FOIP 4.3 Contrastar i comparar la informació recopilada plantejant
hipòtesi, identificant les opcions que millor s'adapten als nostres
interessos i avaluant la seua viabilitat.
FOIP 4.5 Prendre decisions a partir dels valors i expectatives pròpies
sense cedir a modes, pressió social o conductes d'evitació, assumint
la responsabilitat de les decisions
TD 1.3 Utilitzar els mitjans tecnològics i digitals, eines i materials
disponibles en la resolució dels problemes o l'abordatge de reptes
tecnològics plantejats en la vida quotidiana, gestionant autònomament
el seu ús de manera eficaç, innovadora i sostenible.
TD 2.4 Dissenyar i executar, amb la informació obtinguda, un pla de
treball individual o en grup cooperatiu coherent amb les
característiques de la tasca, adequant el temps de treball i els
coneixements per a actuar amb la major eficàcia i eficiència possibles.
TD 5.1 Crear i editar continguts tecnològics i digitals de manera
col·laborativa utilitzant diferents formats, tant presencialment com en
remot, per a facilitar la comunicació d'idees, opinions i propostes
tecnològiques.
Sabers bàsics
Formació i Orientació Personal i Professional
BLOC 1.2 Coneixement d'un mateix Fortaleses, febleses, metes,
interessos i valors. Habilitats d'organització i gestió. Oci i temps
lliure. Autonomia personal
BLOC 1.3 Interacció social Cultura i desenvolupament individual i
social Consciència social i compromís amb la justícia social. Valor
de la diversitat. Atribucions socials i estereotips. Habilitats per a
relacionar-se i per a la comunicació eficaç.
BLOC 2.2 Oportunitats de desenvolupament personal i social
Oportunitats de participació activa per al compromís social
Opcions per al desenvolupament d'habilitats i competències
personals i socials.
BLOC 3.1 Procés de presa de decisions Anàlisi reflexiva,
sistemàtic i metòdic per a la presa de decisions. Identificació de
les millors opcions i plantejament d'hipòtesi i la seua viabilitat.
Factors que influeixen en les decisions. Assumpció de
responsabilitats i anàlisis dels riscos. Verificació dels resultats i
detecció d'errors.
Tecnologia i Digitalització
BLOC 1: Procés de resolució de problemes. Estratègies d'investigació
i filtració d'informació Recursos materials i organitzatius amb criteris
d'economia, seguretat i sostenibilitat. Introducció a la fabricació digital
Emprenedoria, resiliència, perseverança i creativitat per a abordar
problemes des d'una perspectiva interdisciplinària
BLOC 6: Creació, expressió i comunicació Ús d'estils, taules i índexs
en documents de text Fórmules i funcions senzilles en fulls de càlcul.
Creació de gràfics Altres formats de documentació tècnica:
infografies, línies de temps, animacions, còmics, llibres electrònics,
mapes mentals Producció i edició senzilla d'àudio i vídeo .
Organització Seqüenciació d’activitats
En la primera activitat convidem a una de les persones que
col·labora activament amb l'associació de majors i que és una
actriu de la funció de teatre. En la xerrada se us dona
l'oportunitat de fer preguntes perquè el vostre objectiu és
ajudar a l'associació amb els seus problemes. Un d'ells és
que cada vegada menys persones acudeixen a veure les
seues funcions.
A partir de la xerrada, el treball se centra en realitzar una
anàlisi DAFO digital sobre les principals febleses, amenaces,
fortaleses i oportunitats que té l'associació. Per a això heu de
tindre una visió global de tot el que succeeix en el vostre
municipi.
L'activitat tindrà una duració de 3 sessions:
1a Sessió en la qual s'explica l'activitat i es relaciona amb el
contingut del tema, a més es trien les parelles que treballaran
juntes.
2a Visita de la persona voluntària i xerrada.
3a Sessió en la qual es construeix el DAFO en CANVA.
Organització
dels espais
S'agrupen per
parelles.
L'activitat es
realitza a
l'aula
d'informàtica.
Distribució
del temps
3 SESSIONS
Recursos
i materials
Es facilitarà el
material per a donar
resposta a la qüestió
plantejada
Mesures de
resposta educativa
per a la inclusió
Agrupar per parelles
amb alumne referent
per a aquelles
persones que ho
necessiten.
Plantilles adaptades
al DUA
L'aula estarà dotada
de recursos que
faciliten el treball a
tot l'alumnat,
qualsevol adaptació
necessària serà
tinguda en compte.
Es facilita el material
digital (aula
En aquesta segona activitat treballarem els passos a seguir
per a arribar al producte final que és la representació teatral i
per tant es convertiran en productors teatrals.
L'activitat tindrà una duració de 4 sessions:
1a Sessió. Explicar l'activitat i elaborar la circular per a
l'organisme públic a partir d'una plantilla.
2a i 3a Sessió. Planificar els recursos tècnics, humans i
econòmics i dissenyar la promoció de l’esdeveniment.
4a Sessió. Ajudar en el disseny d'una planificació per a
assajar i crear el cartell per al dia de l'estrena.
Acabem la situació d'aprenentatge amb la posada en marxa
de l'obra. Tenim l'aprovació de l'ajuntament, de l'associació,
l'assaig de l'obra que realitzaran, el local i els recursos tècnics
i materials que es necessiten. S'ha promocionat l'obra i per
tant el que ens falta és dur a terme l'acció final.
L'activitat tindrà una duració de 4 sessions:
1a i 2a Sessió. Es reparteixen les tasques per a organitzar
l'esdeveniment (venda de taquilles, organització de la sala,
organització dels actors i escenari, organització parteix
tècnica).
3a i 4a Sessió. Realització d'un assaig per a conèixer si s'ha
tingut en compte tots els aspecte
Es formen
grups de
treball, de 4 o
5, segons la
quantitat
d'alumnat a
l'aula.
Es treballa per
grups, segons
siga la seua
tasca
assignada per
a l'acte.
L'activitat es
realitza a
l'aula i al
pavelló
4 SESSIONS
4 SESSIONS
Es facilita el material
digital (aula
d'informàtica) per a
elaborar la circular
que han de
presentar a
l'ajuntament i
realitzar la promoció.
Plantilla per a la
planificació de
recursos necessaris
i temporalització.
L'aula estarà dotada
de recursos que
faciliten el treball a
tot l'alumnat,
qualsevol adaptació
necessària serà
tinguda en compte.
Organitzaran el
material que
s'utilitzarà a l’acte i
reutilitzarem allò que
es puga: vestits,
mobiliari, paper
reciclat, etc
d'informàtica) per a
elaborar la circular
que han de
presentar a
l'ajuntament i
realitzar la promoció.
Plantilla per a la
planificació de
recursos necessaris
i temporalització.
Instruments de recollida
d’informació per a la
valoració del progrés de
l’alumnat
Observació de l'aula mitjançant diari personal
Dossier de treball individual (Portfolio)
Exposició del treball en equip
Dossier en equip amb la resposta al problema plantejat
Tasques avaluades:
Respostes elaborades per l'alumnat de les preguntes plantejades a l'inici d'activitat. Exposició de les mateixes davant el grup classe.
Elaboració Circular per a l'organisme públic. Planificació de recursos per a desenvolupar l’acte. Promoció de la funció.
Organització tècnica i logística de l’acte.

More Related Content

Similar to Situacio-daprenentatge-ESO-exemple1.pdf

COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdfCOMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
Escola Àngel Serafí Casanovas
 
Processos d'ensenyament i aprenentatge
Processos d'ensenyament i aprenentatgeProcessos d'ensenyament i aprenentatge
Processos d'ensenyament i aprenentatge
Laura Fernández-Rodrigo
 
Sess5 pile1
Sess5 pile1Sess5 pile1
Sess5 pile1mtinoco1
 
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariMetodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Roser Batlle Suñer
 
Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1Disseny Curricular Loe1
nous curriculums - salou
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salou
atallada
 
Els projectes i les competencies
Els projectes i les competenciesEls projectes i les competencies
Els projectes i les competenciesrosycalvo
 
RECICLAJOCS_Situació d'aprenentatge_.pdf
RECICLAJOCS_Situació d'aprenentatge_.pdfRECICLAJOCS_Situació d'aprenentatge_.pdf
RECICLAJOCS_Situació d'aprenentatge_.pdf
AntniaSnchezVigil
 
Guia assignatura emprenedoria
Guia assignatura emprenedoriaGuia assignatura emprenedoria
Guia assignatura emprenedoria
Rosa Domingo
 
Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Manuela Rubio
 
Reflexió sobre el marc educatiu.
Reflexió sobre el marc educatiu.Reflexió sobre el marc educatiu.
Reflexió sobre el marc educatiu.Patricia Monty
 
Formació en centre
Formació en centreFormació en centre
Formació en centre
guest9e8269
 
Curriculum disciplinar Curriculum competencial
Curriculum disciplinar Curriculum competencialCurriculum disciplinar Curriculum competencial
Curriculum disciplinar Curriculum competencial
Ramon Grau
 
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - CatalánDiseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Laura González Ventura
 
Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2
Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2
Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2
Pilar Siquier
 
Ctic jivix
Ctic jivixCtic jivix
Ctic jivix
JIVIX
 
La Pissarra Digital
La Pissarra DigitalLa Pissarra Digital
Competències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clarCompetències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clarBeatriz Comella
 

Similar to Situacio-daprenentatge-ESO-exemple1.pdf (20)

COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdfCOMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
COMPETÈNCIES CRITERIS D'AVALUACIÓ PRIMÀRIA.pdf
 
Processos d'ensenyament i aprenentatge
Processos d'ensenyament i aprenentatgeProcessos d'ensenyament i aprenentatge
Processos d'ensenyament i aprenentatge
 
Sess5 pile1
Sess5 pile1Sess5 pile1
Sess5 pile1
 
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariMetodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
 
Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1
 
nous curriculums - salou
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salou
 
Els projectes i les competencies
Els projectes i les competenciesEls projectes i les competencies
Els projectes i les competencies
 
RECICLAJOCS_Situació d'aprenentatge_.pdf
RECICLAJOCS_Situació d'aprenentatge_.pdfRECICLAJOCS_Situació d'aprenentatge_.pdf
RECICLAJOCS_Situació d'aprenentatge_.pdf
 
Guia assignatura emprenedoria
Guia assignatura emprenedoriaGuia assignatura emprenedoria
Guia assignatura emprenedoria
 
Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]
 
Reflexió sobre el marc educatiu.
Reflexió sobre el marc educatiu.Reflexió sobre el marc educatiu.
Reflexió sobre el marc educatiu.
 
Formació en centre
Formació en centreFormació en centre
Formació en centre
 
Tasca 4
Tasca 4Tasca 4
Tasca 4
 
Curriculum disciplinar Curriculum competencial
Curriculum disciplinar Curriculum competencialCurriculum disciplinar Curriculum competencial
Curriculum disciplinar Curriculum competencial
 
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - CatalánDiseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán
 
Eportafoli 2
Eportafoli 2Eportafoli 2
Eportafoli 2
 
Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2
Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2
Barcelócatalina siquier mªdelpilar_g1m2
 
Ctic jivix
Ctic jivixCtic jivix
Ctic jivix
 
La Pissarra Digital
La Pissarra DigitalLa Pissarra Digital
La Pissarra Digital
 
Competències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clarCompetències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clar
 

Recently uploaded

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (9)

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 

Situacio-daprenentatge-ESO-exemple1.pdf

  • 1. PROGRAMACIÓ D'AULA: SITUACIONS D'APRENENTATGE. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Curs acadèmic: 2022-2023 Matèria: ÀMBIT PRÀCTIC Nivell: 3r ESO Grup: PDC Situació d’aprenentatge núm. 1 Títol: EL TEATRE COM A EINA DE SOCIALITZACIÓ DE LES PERSONES MAJORS Context: personal educatiu X social professional Descripció / Justificació: En la classe de 3r de l'ESO PDC volem despertar en el nostre alumnat la curiositat per detectar les necessitats de la seua comunitat, per conèixer quins són els agents que participen en el seu entorn i analitzar el seu comportament. Producte final: - Detectar febleses, fortaleses, amenaces i oportunitats de l'associació mitjançant un DAFO - Planificació tècnica i logística d'una obra teatral en el centre a final de curs - Petició formal a l'ajuntament dels recursos essencials - Difusió del projecte mitjançant la web i cerca de col·laboradors externs. - Desenvolupament de la sessió teatral en el centre Relació amb els reptes del s.XXI i els ODS: Les persones majors volen potenciar el teatre local que porten realitzant durant anys i que arribe a altres localitats. Per a les persones que assagen és essencial en les seues vides perquè els dona vitalitat, noves experiències i alegria. El nostre alumnat vol participar per a impulsar el projecte i ajudar als seus majors i per això ens plantegem els següents reptes: 1. Detectar el problema que l'Associació de persones majors del municipi té en la nostra comunitat. 2. Realització petició formal a l'Ajuntament per a poder fer una actuació que promoga la cultura en el municipi i buscar empreses col·laboradores en l'acte. 3. Posada en marxa per part de l'alumnat en la preparació tècnica de l'acte i la seua difusió en les xarxes socials 4. Executar l'esdeveniment social que es realitzarà en el centre a final de curs. Competències específiques i criteris d’avaluació vinculats Competències específiques Competència específica: FOIP1 Identificar en si mateix alguns processos psicològics bàsics implicats en l'aprenentatge, la conducta i les emocions, desenvolupant processos d'autoregulació que li permeten un aprenentatge al llarg de la vida. Criteris d’avaluació vinculats FOIP 1.3 Identificar i analitzar críticament les fortaleses, febleses, metes, interessos i valors personals per a aplicar-los en la planificació del projecte personal, acadèmic i professional. FOIP 1.4 Reconèixer situacions de risc i hàbits de vida saludables, investigar de manera rigorosa els mitjans per a millorar la salut física i mental i utilitzar la informació adquirida per a millorar els hàbits de la vida quotidiana.
  • 2. Competència específica: FOIP 2 Reconèixer alguns factors personals i socioculturals que intervenen en la comprensió de si mateix en relació amb els altres i en l'adaptació al context social i professional, respectant i valorant la diversitat. Competència específica: FOIP 4 Definir metes realistes, ajustades al coneixement de si mateix, utilitzant la informació rellevant per a resoldre la incertesa i adoptar una actitud pro activa en la presa de decisions personals, acadèmiques i professionals. Competència específica: TD1 Identificar i resoldre problemes tecnològics senzills i pròxims aplicant el mètode de projectes, propi de l'enginyeria, executant, si és necessari, les seues fases característiques i utilitzant els mitjans tecnològics i digitals més adequats al context Competència específica: TD2 Buscar, obtindre, analitzar i seleccionar informació de manera fiable i segura per a poder gestionar, el temps, els coneixements i els recursos disponibles a l'hora d'abordar reptes tecnològics seguint un pla de treball realista. Competència específica: TD5 Crear, expressar, comprendre i comunicar idees, opinions i propostes utilitzant correctament els llenguatges i els mitjans propis de la tecnologia i la digitalització, tant en l'àmbit acadèmic com en el personal i social. FOIP 2.1 Analitzar les habilitats socials i emocionals necessàries per a desembolicar-se en els contextos interpersonals i professionals i planificar algunes estratègies per a millorar-les. FOIP 2.4. Participar de manera activa en dinàmiques de treball grupal i cooperatiu contribuint a l'elaboració de projectes col·laboratius, posant en acció habilitats comunicatives i estratègies FOIP 4.1 Analitzar el context social, en relació amb la família, amistats, situació econòmica i oportunitats acadèmiques i professionals i valorar els suports amb els quals es compten i les dificultats a superar FOIP 4.3 Contrastar i comparar la informació recopilada plantejant hipòtesi, identificant les opcions que millor s'adapten als nostres interessos i avaluant la seua viabilitat. FOIP 4.5 Prendre decisions a partir dels valors i expectatives pròpies sense cedir a modes, pressió social o conductes d'evitació, assumint la responsabilitat de les decisions TD 1.3 Utilitzar els mitjans tecnològics i digitals, eines i materials disponibles en la resolució dels problemes o l'abordatge de reptes tecnològics plantejats en la vida quotidiana, gestionant autònomament el seu ús de manera eficaç, innovadora i sostenible. TD 2.4 Dissenyar i executar, amb la informació obtinguda, un pla de treball individual o en grup cooperatiu coherent amb les característiques de la tasca, adequant el temps de treball i els coneixements per a actuar amb la major eficàcia i eficiència possibles. TD 5.1 Crear i editar continguts tecnològics i digitals de manera col·laborativa utilitzant diferents formats, tant presencialment com en remot, per a facilitar la comunicació d'idees, opinions i propostes tecnològiques.
  • 3. Sabers bàsics Formació i Orientació Personal i Professional BLOC 1.2 Coneixement d'un mateix Fortaleses, febleses, metes, interessos i valors. Habilitats d'organització i gestió. Oci i temps lliure. Autonomia personal BLOC 1.3 Interacció social Cultura i desenvolupament individual i social Consciència social i compromís amb la justícia social. Valor de la diversitat. Atribucions socials i estereotips. Habilitats per a relacionar-se i per a la comunicació eficaç. BLOC 2.2 Oportunitats de desenvolupament personal i social Oportunitats de participació activa per al compromís social Opcions per al desenvolupament d'habilitats i competències personals i socials. BLOC 3.1 Procés de presa de decisions Anàlisi reflexiva, sistemàtic i metòdic per a la presa de decisions. Identificació de les millors opcions i plantejament d'hipòtesi i la seua viabilitat. Factors que influeixen en les decisions. Assumpció de responsabilitats i anàlisis dels riscos. Verificació dels resultats i detecció d'errors. Tecnologia i Digitalització BLOC 1: Procés de resolució de problemes. Estratègies d'investigació i filtració d'informació Recursos materials i organitzatius amb criteris d'economia, seguretat i sostenibilitat. Introducció a la fabricació digital Emprenedoria, resiliència, perseverança i creativitat per a abordar problemes des d'una perspectiva interdisciplinària BLOC 6: Creació, expressió i comunicació Ús d'estils, taules i índexs en documents de text Fórmules i funcions senzilles en fulls de càlcul. Creació de gràfics Altres formats de documentació tècnica: infografies, línies de temps, animacions, còmics, llibres electrònics, mapes mentals Producció i edició senzilla d'àudio i vídeo . Organització Seqüenciació d’activitats En la primera activitat convidem a una de les persones que col·labora activament amb l'associació de majors i que és una actriu de la funció de teatre. En la xerrada se us dona l'oportunitat de fer preguntes perquè el vostre objectiu és ajudar a l'associació amb els seus problemes. Un d'ells és que cada vegada menys persones acudeixen a veure les seues funcions. A partir de la xerrada, el treball se centra en realitzar una anàlisi DAFO digital sobre les principals febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats que té l'associació. Per a això heu de tindre una visió global de tot el que succeeix en el vostre municipi. L'activitat tindrà una duració de 3 sessions: 1a Sessió en la qual s'explica l'activitat i es relaciona amb el contingut del tema, a més es trien les parelles que treballaran juntes. 2a Visita de la persona voluntària i xerrada. 3a Sessió en la qual es construeix el DAFO en CANVA. Organització dels espais S'agrupen per parelles. L'activitat es realitza a l'aula d'informàtica. Distribució del temps 3 SESSIONS Recursos i materials Es facilitarà el material per a donar resposta a la qüestió plantejada Mesures de resposta educativa per a la inclusió Agrupar per parelles amb alumne referent per a aquelles persones que ho necessiten. Plantilles adaptades al DUA L'aula estarà dotada de recursos que faciliten el treball a tot l'alumnat, qualsevol adaptació necessària serà tinguda en compte. Es facilita el material digital (aula
  • 4. En aquesta segona activitat treballarem els passos a seguir per a arribar al producte final que és la representació teatral i per tant es convertiran en productors teatrals. L'activitat tindrà una duració de 4 sessions: 1a Sessió. Explicar l'activitat i elaborar la circular per a l'organisme públic a partir d'una plantilla. 2a i 3a Sessió. Planificar els recursos tècnics, humans i econòmics i dissenyar la promoció de l’esdeveniment. 4a Sessió. Ajudar en el disseny d'una planificació per a assajar i crear el cartell per al dia de l'estrena. Acabem la situació d'aprenentatge amb la posada en marxa de l'obra. Tenim l'aprovació de l'ajuntament, de l'associació, l'assaig de l'obra que realitzaran, el local i els recursos tècnics i materials que es necessiten. S'ha promocionat l'obra i per tant el que ens falta és dur a terme l'acció final. L'activitat tindrà una duració de 4 sessions: 1a i 2a Sessió. Es reparteixen les tasques per a organitzar l'esdeveniment (venda de taquilles, organització de la sala, organització dels actors i escenari, organització parteix tècnica). 3a i 4a Sessió. Realització d'un assaig per a conèixer si s'ha tingut en compte tots els aspecte Es formen grups de treball, de 4 o 5, segons la quantitat d'alumnat a l'aula. Es treballa per grups, segons siga la seua tasca assignada per a l'acte. L'activitat es realitza a l'aula i al pavelló 4 SESSIONS 4 SESSIONS Es facilita el material digital (aula d'informàtica) per a elaborar la circular que han de presentar a l'ajuntament i realitzar la promoció. Plantilla per a la planificació de recursos necessaris i temporalització. L'aula estarà dotada de recursos que faciliten el treball a tot l'alumnat, qualsevol adaptació necessària serà tinguda en compte. Organitzaran el material que s'utilitzarà a l’acte i reutilitzarem allò que es puga: vestits, mobiliari, paper reciclat, etc d'informàtica) per a elaborar la circular que han de presentar a l'ajuntament i realitzar la promoció. Plantilla per a la planificació de recursos necessaris i temporalització.
  • 5. Instruments de recollida d’informació per a la valoració del progrés de l’alumnat Observació de l'aula mitjançant diari personal Dossier de treball individual (Portfolio) Exposició del treball en equip Dossier en equip amb la resposta al problema plantejat Tasques avaluades: Respostes elaborades per l'alumnat de les preguntes plantejades a l'inici d'activitat. Exposició de les mateixes davant el grup classe. Elaboració Circular per a l'organisme públic. Planificació de recursos per a desenvolupar l’acte. Promoció de la funció. Organització tècnica i logística de l’acte.